Освітні програми

Освітні програми для бакалавра та магістра

Як нас знайти

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

Місія університету: надання якісної вищої освіти з метою сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для освіти упродовж життя. Реалізація місії уможливлюється через дослідження, генерування та поширення нових знань та підготовку компетентних, креативних, соціально відповідальних, патріотично налаштованих фахівців.

МНТУ - простір твого навчання

  Про бібліотеку

  Наукова бібліотека

  ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

  – інформаційний, навчальний, науковий і культурно-освітній структурний підрозділ університету, метою якого є бібліотечний та інформаційно-бібліографічний супровід освітнього процесу, наукових досліджень за профілем університету.

  • сприяння реалізації державної політики у галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі;
  • забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, співробітників університету згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів;
  • формування бібліотечного фонду відповідно до профілю Університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів;
  • сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої cвого громадянського обов’язку та відкритої до інтелектуального і творчого розвитку;
  • пропагування та розкриття за допомогою всіх бібліотечно-інформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей, культурно-історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення;
  • виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.

  Загальний бібліотечний фонд налічує близько 10 тисяч документів.

  Наукова бібліотека забезпечує науковий та навчальний процеси університету, обслуговуючи понад тисячу користувачів.

  ПОСЛУГИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ:

  • користування традиційним та електронним документним фондом наукової бібліотеки;
  • користування довідково-пошуковим апаратом (електронним та традиційним);
  • доступ до електронних ресурсів бібліотеки (WEB-сторінки, електронної бібліотеки, електронного каталогу, інституційного репозитарію тощо);
  • доступ до ресурсів мережі Інтернет (через Wi-Fi);
  • бібліографічне інформування користувачів (інформація щодо нових надходжень до бібліотеки, вибіркове розповсюдження інформації, проведення «Днів інформації»);
  • визначення індексів УДК та авторського знака для наукових робіт;
  • інформаційний супровід наукових заходів (конференцій, семінарів тощо);
  • створення бібліографічних, біобібліографічних та тематичних покажчиків;
  • проведення інформаційних занять, семінарів та тренінгів, спрямованих на формування культури академічної доброчесності, а саме:
   • як правильно оформити бібліографічні посилання у наукових роботах
   • як перевірити наукову роботу на плагіат за допомогою спеціального програмного забезпечення
   • відкритий доступ до наукових публікацій у сприянні академічній доброчесності;
   • університетський інституційний репозитарій та академічна доброчесність та ін.
  • консультаційні послуги (консультування з питань бібліографічного опису документів, роботи з довідково-пошуковим апаратом бібліотеки, розміщення видань науковців університету в інституційному репозитарії та ін.);
  • втілення ідей культурно-виховного спрямування (участь у літературних вечорах, тематичних годинах, лекціях-бесідах, зустрічах з відомими людьми, презентаціях книг та ін.);
  • навчальні послуги (проведення занять за темою «Основи інформаційної культури»).

  Заліток Людмила Михайлівна – директор Наукової бібліотеки ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», фахівець у галузі загальної педагогіки та історії педагогіки, кандидатка педагогічних наук (2011), старший науковий співробітник (2015).

  Освіта: Київський інститут культури (1992), бібліотекар-бібліограф; аспірант Інституту педагогіки НАПН України (2006–2011); кандидатська дисертація “Книжка як засіб виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського” (2011), старщий науковий співробітник (2015).

  Трудова діяльність:

  1992–2000 рр. – бібліотекар Науково-дослідного інституту педагогіки;

  2000–2001 рр. – молодший науковий співробітник Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського АПН України (далі – ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського);

  2001–2003 рр. – завідувач відділу науково-документного забезпечення ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;

  2003–2012 рр. – старший науковий співробітник ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;

  2012–2016 рр. – заступник директора з наукової роботи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;

  з 25 серпня 2016 р. – директор Наукової бібліотеки ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних наук.

  Автор (співавтор) понад 60 наукових праць з питань сухомлиністики, історії педагогіки, бібліотекознавства, зокрема: „Василь Сухомлинський у бібліографії”, „Бібліотека – джерело духовної культури в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського”, „Василь Олександрович Сухомлинський про взаємодію сім’ї та школи у залученні дитини до книжки”, „Інформаційний ресурс читального залу Фонду В. О. Сухомлинського як осередок вивчення та популяризації ідей Василя Сухомлинського”, „Форми роботи з книжкою у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського”, „Читальний зал Фонду В. О. Сухомлинського в умовах розвитку електронного середовища ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського” та ін. Упорядник низки біобібліографічних покажчиків: „В. О. Сухомлинський. Біобібліографія: 2001‑2008 рр. (до 90-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського)”, “Ушанування 90‑ річчя від дня народження Василя Сухомлинського”,  „В. О. Сухомлинський. Біобібліографія: 2008–2013 рр.” (до 95-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського), „Наукова школа академіка Олександри Савченко”, „Ольга Василівна Сухомлинська”, „Науковий простір академіка Олександри Савченко”, „Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (1994–2014)”, „Сухомлинська Ольга Василівна. Біобібліографія”,  „Визнаний авторитет у царині нафтогазової промисловості: (до 70-річчя від дня народження Юрія Миколайовича Бугая”) та ін.

  Нагороджена: Почесною грамотою АПН України (2000), Грамотою АПН України (2008), Грамотою Міністерства освіти України (2009), Подякою Кабінету Міністрів України (2010), Медаллю «Ушинський К. Д.» (2014).

  ПОЛОЖЕННЯ
  ПРО НАУКОВУ БІБЛІОТЕКУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  «МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
  АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ»

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Наукова бібліотека (далі – Бібліотека) є інформаційним, навчальним, науковим і культурно-освітнім структурним підрозділом приватного вищого навчального закладу Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая (далі – Університет), метою якої є бібліотечний та інформаційно-бібліографічний супровід освітнього процесу, наукових досліджень за профілем Університету.

  1.2. Бібліотека створюється і ліквідовується наказом президента Університету за поданням ректора.

  1.3. У своїй діяльності Бібліотека керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про Національну програму інформатизації», нормативними актами і документами та інструкціями з бібліотечної справи, які регламентують діяльність бібліотек, «Про інформацію», нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Примірним положенням про бібліотеку вищого навчального закладу ІІІ–ІV рівнів акредитації, затвердженим Наказом МОН України № 641 від 06.08.2004 р., Статутом Університету та Правилами внутрішнього розпорядку працівників Університету, ухвалами вченої ради Університету та цим Положенням.

  1.4. Університет забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування Бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення її фондів, комп’ютеризацію та технічне оснащення Бібліотеки.

  1.5. Бібліотека керується нормативно-методичними рекомендаціями Науково-методичної бібліотечної комісії Міністерства освіти і науки України.

  1.6. Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються правилами користування Бібліотекою, які затверджуються президентом Університету і складаються на основі Типових правил користування бібліотекою.

  1.7. Директор Бібліотеки щороку звітує про свою діяльність на засіданні вченої ради Університету.

  2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

  2.1. Сприяти реалізації державної політики у галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

  2.2. Забезпечувати повне, якісне і оперативне бібліотечнобібліографічне та інформаційне обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, співробітників Університету згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів.

  2.3. Формувати бібліотечний фонд відповідно до профілю Університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

  2.4. Сприяти вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої cвого громадянського обов’язку та відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

  2.5. Пропагувати та розкривати за допомогою всіх бібліотечноінформаційних засобів зміст загальнолюдських цінностей, культурноісторичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення.

  2.6. Створювати власні електронні ресурси: електронну бібліотеку, електронні бази даних, електронний каталог та забезпечувати доступ до них.

  2.7. Організовувати та вести довідково-бібліографічний апарат із використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій.

  2.8. Здійснювати самостійну та спільну з іншими організаціями й установами науково-дослідну, навчальну та організаційно-методичну роботу з питань бібліографії та книгознавства.

  2.9. Виховувати інформаційну культуру користувачів, прищеплювати їм навички роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.

  2.10. Координувати роботу Бібліотеки зі структурними підрозділами Університету.

  2.11. Співпрацювати з бібліотеками інших систем та відомств.

  2.12. Налагоджувати співробітництво з освітніми добродійними фондами, організаціями, установами тощо.

  3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

  3.1. Здійснювати інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів.

  3.2. Організовувати диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування користувачів на абонементі, в читальному залі.

  3.3. Безкоштовно надавати користувачам Бібліотеки основні бібліотечні послуги.

  3.4. Реалізовувати можливості взаємовикористання бібліотечного фонду за допомогою міжбібліотечного абонемента тощо.

  3.5. Вивчати інформаційні потреби користувачів та здійснювати оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців і студентів Університету, використовуючи різні форми і методи індивідуального, групового і масового інформування.

  3.6. Організовувати заняття з основ інформаційної культури. Пропагувати бібліотечно-бібліографічні знання шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій та практичної допомоги, організації книжкових виставок тощо.

  3.7. Дбати про підвищення ефективності інформаційного забезпечення користувачів за рахунок взаємодії з всеукраїнськими та галузевими інформаційними центрами. Забезпечувати користувачам доступ до інформаційних ресурсів як в Україні, так і за її межами.

  3.8. Упорядковувати бібліографічну продукцію (бібліографічні покажчики, рекомендаційні списки тощо), виконувати всі види бібліотечних довідок, проводити бібліографічні огляди, організовувати експозиційновиставкову діяльність (традиційні та віртуальні книжкові виставки) тощо.

  3.9. Створювати власні електронні ресурси і забезпечувати доступ до них користувачам Бібліотеки.

  3.10. Формувати бібліотечний фонд згідно з планами, програмами і потребами навчальної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи.

  3.11. Організовувати збереження бібліотечного фонду, дбати про його раціональне розміщення та облік, реставрацію, копіювання та оцифрування.

  3.12. Систематично аналізувати використання бібліотечного фонду з метою його оптимізації.

  3.13. Вилучати з бібліотечного фонду документи, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, зношені, дефектні та дублетні примірники згідно з діючими законодавчими актами.

  3.14. Створювати і вести систему бібліотечних каталогів, бібліографічних картотек та БД на традиційних і електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів.

  3.15. Спільно з відповідальними за виховну роботу в Університеті викладачами та представниками громадських організацій проводити читацькі конференції, літературні й музичні вечори, диспути, інші масові заходи. Брати участь у міжнародних бібліотечних програмах та проектах.

  3.16. Проводити наукові дослідження у галузі бібліотекознавства, бібліографії, історії книги та ін.

  3.17. Вивчати, узагальнювати і впроваджувати в практику роботи передовий бібліотечний досвід та результати науково-дослідних робіт. Здійснювати перехід на новітні бібліотечні технології.

  3.18. Дбати про систематичне вдосконалення фахового, загальноосвітнього та культурного рівня працівників Бібліотеки

  4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

  4.1. Бібліотека має право:

  4.1.1. За згодою ректора директор та співробітники бібліотеки представляти Університет у різних установах і громадських організаціях, організовувати та брати безпосередню участь в роботі наукових конференцій, нарад, семінарів із питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності як в Україні, так і за її межами.

  4.1.2. Знайомитись із навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи Університету. Одержувати від його структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед Бібліотекою завдань.

  4.1.3. Розробляти структуру, здійснювати в установленому порядку підбір та розстановку бібліотечних кадрів.

  4.1.4. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям» від 16 листопада 2011 р. № 1195 Бібліотека має право приймати та зберігати дарунки, одержані від користувачів Бібліотеки, благодійних організацій, меценатів та ін. Оцінка вартості дарунка визначається комісією з оцінки документів та інструкцією «Про порядок оцінювання документів у Науковій бібліотеці приватного вищого навчального закладу «Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая», затвердженої Наказом президента Університету.

  4.1.5. Визначати згідно з «Правилами користування Науковою бібліотекою приватного вищого навчального закладу «Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая» види і розмір компенсації за збитки, завдані користувачем бібліотечному фонду, обладнанню та іншому майну Бібліотеки.

  4.1.6. Вносити пропозиції керівництву Університету про необхідність формування бібліотечного фонду, комп’ютерного оснащення, кадрового забезпечення, перспектив розвитку Бібліотеки.

  4.2. Бібліотечні працівники мають право:

  4.2.1. На підтримку від Університету в організації підвищення кваліфікації працівників Бібліотеки, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методичних об’єднань, наукових конференцій, семінарів із питань бібліотечно-інформаційної та культурнопросвітницької роботи.

  4.2.2. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.

  4.3. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

  4.3.1. Виконання трудових обов’язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні.

  4.3.2. Збереження бібліотечного фонду згідно з діючими законодавчими актами

  4.4. Бібліотека зобов’язана:

  4.4.1. Обслуговувати користувачів згідно з правилами користування Бібліотекою.

  4.4.2. Не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їх читацькі інтереси з будь-якою метою (крім наукової), без їхньої згоди.

  4.4.3. Звітуватись про свою роботу перед вченою радою Університету.

  5. УПРАВЛІННЯ

  5.1. Керівництво Бібліотекою здійснює директор, який підпорядковується ректору та проректору з науково-методичної роботи і є членом вченої ради Університету.

  5.2. Директор Бібліотеки обирається вченою радою Університету терміном, як правило, на п’ять років і затверджується на посаду наказом президента.

  5.3. Працівники Бібліотеки призначаються і звільняються наказом президента за поданням директора Бібліотеки.

  5.4. Директор Бібліотеки у межах своїх повноважень несе відповідальність за організацію роботи Бібліотеки, стан і збереження фонду та іншого майна, видає розпорядження, які обов’язкові для виконання всіх працівників Бібліотеки.

  5.5. Керівництво Університету забезпечує гарантоване фінансування і комплектування бібліотечних інформаційних ресурсів (згідно з діючими нормами забезпечення літературою навчального процесу), виділяє Бібліотеці відповідно до діючих норм необхідні службові й виробничі приміщення, забезпечує комп’ютерною технікою, технічним обладнанням і устаткуванням тощо.

  5.6. Правила користування Бібліотекою розробляються на підставі даного Положення та Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України, затвердженого Наказом МОН України № 321 від 31.08.1998 р. і затверджуються президентом Університету із погодженням ректора та проректора з науково-методичної роботи.

  5.7. Бібліотека залучає користувачів до управління Бібліотекою і до оцінки її діяльності.

  6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

  6.1. Загальні принципи організації роботи Бібліотеки базуються на інструктивно-методичних документах: положеннях, інструкціях, методичних розробках із питань бібліотечно-бібліографічної роботи тощо.

  6.2. Структура та штатний розклад Бібліотеки визначаються на основі типових, затверджуються президентом Університету за поданням завідувача Бібліотеки і мають забезпечувати повноцінне функціонування Бібліотеки, сучасний рівень інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, надання їм можливості використання необхідної комп’ютерної техніки, доступу до електронних БД, Інтернету тощо.

  6.3. Бібліотечні працівники повинні мати спеціальну бібліотечну або іншу вищу освіту відповідно до профілю Університету. Коло посадових обов’язків бібліотечного працівника визначається на підставі посадових інструкцій, затверджених керівництвом Університету.

  6.4. Режим роботи Бібліотеки встановлюється президентом відповідно до внутрішнього трудового розпорядку Університету.

  6.5. З метою збереження бібліотечних фондів, дотримання санітарногігієнічних норм та вимог із охорони праці співробітників Бібліотеки раз на місяць проводиться санітарний день. У цей день Бібліотека користувачів не обслуговує.

  6.6. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна Бібліотеки відповідно до чинного законодавства.

  6.7. Забороняється використовувати приміщення Бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями Бібліотеки.

  7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

  7.1. Бібліотека співпрацює з кафедрами, відділами Університету, коледжом, відокремленими структурними підрозділами, надаючи їм інформаційні послуги.

  7.2. Бібліотека співпрацює з іншими бібліотеками, фондами підтримки, іншими установами в галузі інформації, документації, бібліотечної справи тощо на основі договорів.

  Адреса:

  02292

  м. Київ

  провулок Магнітогорський, 3

  Телефон:

  (044) 291–51–12

  Електронна скринька:

  library@istu.edu.ua

  Понеділок–четвер

  з 9.30 до 17.00

   

  П’ятниця

   з 9.30 до 16.00

   

  Суботанеділя

  вихідні дні

   

  Обідня перерва

    з 13.00 до 14.00

   

  Останній день місяця

   санітарний день

  Згідно правил нормування робочого часу наукових бібліотек ЗВО, протягом робочого дня можливі

  15 хвилинні технічні перерви (провітрювання, розстановка фонду і т.д.).

  ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

   НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ

  ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ»

  (ВИТЯГ)

   

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Правила користування Науковою бібліотекою (далі – Бібліотека) Закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (далі – Університет) розроблені відповідно до Конституції України, законів та інших чинних нормативно-правових документів України: «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про наукову і науково-технічну інформацію», «Про інформацію», «Про авторське право та суміжні права», «Типових правил користування бібліотеками в Україні», «Статуту ПВНЗ «МНТУ», «Положення про Наукову бібліотеку приватного вищого навчального закладу «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

  1.2. Наукова бібліотека є інформаційним, навчальним, науковим і культурно-освітнім структурним підрозділом Університету, метою якої є бібліотечний та інформаційно-бібліографічний супровід освітнього процесу, наукових досліджень за профілем Університету.

  1.3 Правила користування Бібліотекою регламентують загальний порядок організації обслуговування всіх категорій користувачів інформаційно-бібліотечними ресурсами та послугами, права та обов’язки користувачів.

  1.4. Фонд та матеріально-технічні засоби Бібліотеки є власністю Університету.

  1.5. Користування Бібліотекою є безкоштовним.

  1. КАТЕГОРІЇ КОРИСТУВАЧІВ ТА ПОРЯДОК ЇХ ЗАПИСУ ДО БІБЛІОТЕКИ

  2.1. Користуватися Бібліотекою мають право:

  • здобувачі освіти Університету всіх форм навчання;
  • студенти Фахового коледжу ЗВО «МНТУ» (далі – Коледж) всіх форм навчання;
  • аспіранти, докторанти;
  • викладачі Університету та Коледжу;
  • співробітники структурних підрозділів та служб Університету та Коледжу.

  2.2. Порядок запису користувачів:

  • запис студентів, аспірантів, докторантів здійснюється на підставі наказів Університету та Коледжу про їх зарахування;
  • працівників Університету та Коледжу – на підставі паспорту або довідки з відділу кадрів;
  • викладачів, які працюють в Університеті та Коледжі погодинно або за сумісництвом – на підставі паспорту.

  2.3. На підставі зазначених документів заповнюється формуляр користувача.

  2.4. Користувачі Бібліотеки мають право на безоплатній основі отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню і довідкову літературу, користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються Бібліотекою; брати участь у різного рівня науково-практичних заходах, що проводить Бібліотека.

  1. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНИМ ФОНДОМ ТА ЕЛЕКТРОННИМИ РЕСУРСАМИ

  3.1. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів Бібліотеки здійснюється в читальному залі.

  3.2. Бібліотека надає користувачам інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, доступ до електронного каталогу, електронної бібліотеки та електронного репозитарію, мережі Інтернет з правом копіювання інформації на зовнішні носії.

  3.3. Видача документів фіксується в читацькому або книжковому формулярах і підтверджується підписом користувача, який засвідчує факт і дату видачі йому документа.

  3.4. Після повернення документів до Бібліотеки підпис користувача у читацькому або книжковому формулярі анулюється поміткою бібліотекаря. Чергова видача документів можлива лише за умов повернення отриманих раніше документів або після продовження терміну користування ними.

  3.5. Навчальна література видається студентам стаціонару згідно з навчальними планами на час вивчення дисципліни, але не більше ніж на навчальний рік.

  3.6. Здобувачі освіти інших форм навчання (заочна, дистанційна) впродовж семестру обслуговуються в читальному залі. В період сесії навчальна література видається на абонементі на 10-15 днів. При необхідності термін користування підручниками може бути продовженим.

  3.7. Викладачам Університету та Коледжу фахова література видається на навчальний рік, у кількості 5–10 примірників. Інші документи видаються у кількості 5 примірників за одне відвідування терміном до 30 днів.

  3.8. Викладачам, які працюють в Університеті та Коледжі за сумісництвом або погодинно література видається тільки в читальній залі на підставі документа, що засвідчує особу.

  3.9. Користувачі мають право виносити з приміщення бібліотеки тільки ті бібліотечні документи, які записані у формулярі користувача або іншому обліковому документі.

  3.10. Забороняється виносити документи з читальної зали без дозволу бібліотекаря.

  3.11. Довідкові видання, контрольні примірники, видаються тільки у читальному залі.

  3.12. Неопубліковані матеріали (дисертації) видаються тільки в читальній залі. Для користування вище вказаними документами студенти повинні надати заяву, підписану завідувачем кафедри.

  3.13. Кількість виданих документів для роботи у читальній залі не обмежується.

  3.14. Порядок користування електронними ресурсами бібліотеки:

  • користувачі мають право користуватися електронними ресурсами Бібліотеки: електронним каталогом, електронною бібліотекою, репозитарієм, ресурсами мережі Internet;
  • користувачі можуть як самостійно здійснювати інформаційний пошук, так і за допомогою чергового бібліотекаря;
  • документи електронного репозитарію доступні для користування лише в локальній мережі Університету.
  1. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ

  Користувачі бібліотеки мають право:

  4.1. Безкоштовно користуватися всіма бібліотечними послугами.

  4.2. Користуватися документними ресурсами бібліотеки, електронними ресурсами Бібліотеки, ресурсами Інтернет.

  4.3. Копіювати електронні документи або частини документів на зовнішні носії інформації.

  4.4. Ксерокопіювати документи. Копіювання видань здійснюється з дотриманням ст. 22, 23, 24 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (від 01.01.2023 р. № 2811 – ІХ) зі змінами та доповненнями.

  4.5. Ксерокопіюванню не підлягають дисертації, рідкісні і цінні видання, зношені, не прошиті та пошкодженні видання.

  4.6. Користувачі мають право надавати пропозиції щодо доукомплектування фонду Бібліотеки, режиму її роботи, брати участь у заходах, що проводить бібліотека.

  1. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ

  Користувачі Бібліотеки зобов’язані:

  5.1 Дотримуватися діючих правил користування Бібліотекою. У разі їх порушення вони можуть бути позбавленими права користування нею на термін, визначений адміністрацією Бібліотеки від 14 до 30 днів. В окремих випадках – до кінця навчального року.

  5.2 Дбайливо ставитися до фонду і майна Бібліотеки: при отриманні документів перевірити наявність пошкоджень; у разі виявлення дефектів повідомити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. Інакше відповідальність за виявлені у документах дефекти несе читач, який користувався ними останній.

  5.3 Повертати отримані видання у встановлений термін і не пошкодженими.

  5.4. Користувачі-студенти зобов’язані після закінчення навчального року повернути всі взяті у Бібліотеці документи.

  5.5. Користувачі, які відраховані, звільненні з Університету, які оформлюють академічну відпустку зобов’язані повернути до Бібліотеки всі документи та підписати обхідний.

  5.6. Користувачі-студенти які закінчили Університет або Коледж повинні до отримання диплому повністю розрахуватися з Бібліотекою і підписати обхідний лист.

  5.7. Дотримуватись порядку в Бібліотеці: тиші у читальному залі, не заходити у верхньому одязі, з їжею, напоями, не користуватися мобільними телефонами, не заносити до Бібліотеки великі сумки, тактовно поводитись із співробітниками бібліотеки та читачами.

  5.8. Користувачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними Бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання.

  5.9. За порушення правил користування Бібліотекою користувач може бути позбавлений права користуватися послугами Бібліотеки.

  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБМІННИЙ ФОНД

  З 2016 року в Науковій бібліотеці ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» функціонує обмінний фонд, який складається з різних типів та видів вітчизняних видань.

  Обмінний фонд наукової бібліотеки МНТУ створений для організації обміну, перерозподілу, розповсюдження та безкоштовної передачі документів бібліотекам України.

  Основу обмінного фонду становлять видання доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, фахівця у галузі видобутку нафти і газу, автора розробок системного підходу до проектування нових конструкцій і технологічних процесів Юрія Миколайовича Бугая.

  З метою формування, доукомплектування та поліпшення якісного складу фонду та виконуючи наказ Міністерства культури і мистецтв України за №152 від 23.03.2005 р. «Про затвердження Інструкції про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів» пропонуємо співпрацю по книгообміну документами з обмінного фонду нашої бібліотеки.

  МИ ПРОПОНУЄМО НА ОБМІН:

  1. Бугай Ю. М. Газогідратні родовища : (умови утворення покладу, підходи до пошуків та видобування метанового газу) / Ю. М. Бугай, Ю. А. Балакіров. – Київ, 2003. – 176 с.

  В книзі узагальнені публікації, результати досліджень різних авторів щодо умов утворення газогідрат них родовищ, щодо властивостей вуглеводневих газів, ув’язнених у гідратній оболонці, можливостей їх вилучення, щодо технологічних аспектів видобутку енергоносіїв із гідратів.

  У наявності близько 120 примірників

  2. Бугай Ю. М. Лекції з опору матеріалів : навч. посіб. / Ю. М. Бугай, П. І. Огородніков, Б. В. Сверида. – Київ : МНТУ, 2003. – Ч. 1. – 468 с.

  Навчальний посібник містить послідовний виклад курсу лекцій з опору матеріалів і написаний згідно діючих програм з цієї дисципліни. Розглянуто загальні підходи до побудови моделей механіки матеріалів, основні види напруженого і деформованого станів тіла (розтяг-стиск, зсув, кручення, згин), методи розрахунку деталей на міцність і жорсткість. Висвітлено основи теорії статичної міцності матеріалів і конструкцій, виключно з елементами механіки руйнування. Нетрадиційним є виклад особливостей розрахунку балок із сучасних композиційних матеріалів в рамках зсувної моделі С. П. Тимошенка.

  Навчальний посібник містить  розв’язані приклади і задачі для самостійної роботи. Для студентів механічних і технологічних спеціальностей технічних університетів та коледжів України.

  У наявності близько 80 примірників

  3. Огородніков П. І. Опір матеріалів. Інформації, програмні запитання і відповіді, задачі і тести : навч. посіб. / ОгородніковП.І., Сверида Б. В., Бугай В. Ю. – 2006. – Ч. 1. – 257 с.

  Посібник містить інформаційний матеріал, програмні запитання з відповідями, типові розв’язання задач, тестові завдання. Така структура та зміст посібника допоможуть студетам вивчити, закріпити або повторити курс опору матеріалів. Посібник укладений на допомогу студентам.

  У наявності близько 20 примірників

  4. Зайченко Ю. П. Дослідження операцій /Ю. П. Зайченко. – 5-те вид., перероб. і доп, – Київ : ЗАТ «Віпол», 2001 – 688 с.

  Підручник є базовим з викладення основних принципів дослідження операцій. Викладені методи та підходи до прийняття рішень в умовах визначеності ризику та невизначеності. Детально розглянуті численні методи оптимізації, що використовуються в задачах прийняття рішень: лінійне, нелінійне, дискретне, динамічне, стохастичне програмування.

  П‘яте видання доповнене розділами які висвітлюють сучасні напрямки «Дослідження операцій». Окрема нова глава присвячена викладенню задач та методів прийняття рішень в умовах невизначеності. Тут розглянуто апарат нечітких множин та відношень, описані задачі і методи нечіткого програмування. Детально висвітлені багатокритеріальні задачі оптимізації з нечіткими параметрами та методи їх розв’язання, які знаходять широке застосування в сучасній економіці.

  Підручник є базовим при викладанні дисципліни «Дослідження операцій», орієнтований на студентів напрямків: «Комп’ютерні науки» та «Прикладна математика», разом з тим він широко використовується і для вивчення математичних методів оптимізації студентами економічних спеціальностей університетів. Підручник можна використати як довідник з курсу «Сучасні методи оптимізації».

  Підручник витримав 5 видань, є єдиним підручником в Україні з дисципліни «Дослідження операцій» з грифом Міносвіти України.

  У наявності близько 300 примірників

  5. Спорудження нафтобаз і газонафтосховищ : підруч. для студ. вищих навч. закладів, що навч. за спец. «Газонафтопроводи та газонафтосховища» /Ю.М. Бугай [и др.] ; Івано-Франківський держ. технічний ун-т нафти і газу, Міжнародний науково-технічний ун-т. – Київ : Віпол, 2000. – 606 с.

  У наявності близько 300 примірників

  6. Митне регулювання в ЄС та Україні: порівняльно-правове дослідження : наук.-практ. посіб. / Мароха В., Олійник Н., Омельченко О., Полонський О., Ропотан О.; за наук. ред. А.  В. Мазура. – Київ: ТОВ «Ніка-Прінт», 2005. – 832 с.

  Пропонована читачеві книга представляє собою комплексне порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України та acquis communau-taire у сфері митного регулювання. Докладно висвітлено процеси становлення митного права, надано характеристику основних джерел митного регулювання, досліджено основні інститути митного права України та ЄС. Видання також містить переклад основних Регламентів, які покладені в основу законодавства Європейського Союзу щодо регулювання правовідносин у сфері митного права, а також глосарій термінів. Книга буде корисною студентам, працівникам вищої школи, науковцям, державним службовцям, сферою інтересів яких є адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу, а також широкому колу читачів, які цікавляться питаннями інтеграції України до ЄС.

  У наявності близько 35 примірників

  Якщо вас зацікавили конкретні видання і вам є що запропонувати нам на обмін, просимо повідомити нас:

  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА ПОСЛУГИ

  Наукова бібліотека

  ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

  – інформаційний, навчальний, науковий і культурно-освітній структурний підрозділ університету, метою якого є бібліотечний та інформаційно-бібліографічний супровід освітнього процесу, наукових досліджень за профілем університету.

  • сприяння реалізації державної політики у галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі;
  • забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, співробітників університету згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів;
  • формування бібліотечного фонду відповідно до профілю Університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів;
  • сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої cвого громадянського обов’язку та відкритої до інтелектуального і творчого розвитку;
  • пропагування та розкриття за допомогою всіх бібліотечно-інформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей, культурно-історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення;
  • виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.

  Загальний бібліотечний фонд налічує близько 10 тисяч документів.

  Наукова бібліотека забезпечує науковий та навчальний процеси університету, обслуговуючи понад тисячу користувачів.

  ПОСЛУГИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ:

  • користування традиційним та електронним документним фондом наукової бібліотеки;
  • користування довідково-пошуковим апаратом (електронним та традиційним);
  • доступ до електронних ресурсів бібліотеки (WEB-сторінки, електронної бібліотеки, електронного каталогу, інституційного репозитарію тощо);
  • доступ до ресурсів мережі Інтернет (через Wi-Fi);
  • бібліографічне інформування користувачів (інформація щодо нових надходжень до бібліотеки, вибіркове розповсюдження інформації, проведення «Днів інформації»);
  • визначення індексів УДК та авторського знака для наукових робіт;
  • інформаційний супровід наукових заходів (конференцій, семінарів тощо);
  • створення бібліографічних, біобібліографічних та тематичних покажчиків;
  • проведення інформаційних занять, семінарів та тренінгів, спрямованих на формування культури академічної доброчесності, а саме:
   • як правильно оформити бібліографічні посилання у наукових роботах
   • як перевірити наукову роботу на плагіат за допомогою спеціального програмного забезпечення
   • відкритий доступ до наукових публікацій у сприянні академічній доброчесності;
   • університетський інституційний репозитарій та академічна доброчесність та ін.
  • консультаційні послуги (консультування з питань бібліографічного опису документів, роботи з довідково-пошуковим апаратом бібліотеки, розміщення видань науковців університету в інституційному репозитарії та ін.);
  • втілення ідей культурно-виховного спрямування (участь у літературних вечорах, тематичних годинах, лекціях-бесідах, зустрічах з відомими людьми, презентаціях книг та ін.);
  • навчальні послуги (проведення занять за темою «Основи інформаційної культури»).
  КЕРІВНИЦТВО

  Заліток Людмила Михайлівна – директор Наукової бібліотеки ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», фахівець у галузі загальної педагогіки та історії педагогіки, кандидатка педагогічних наук (2011), старший науковий співробітник (2015).

  Освіта: Київський інститут культури (1992), бібліотекар-бібліограф; аспірант Інституту педагогіки НАПН України (2006–2011); кандидатська дисертація “Книжка як засіб виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського” (2011), старщий науковий співробітник (2015).

  Трудова діяльність:

  1992–2000 рр. – бібліотекар Науково-дослідного інституту педагогіки;

  2000–2001 рр. – молодший науковий співробітник Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського АПН України (далі – ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського);

  2001–2003 рр. – завідувач відділу науково-документного забезпечення ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;

  2003–2012 рр. – старший науковий співробітник ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;

  2012–2016 рр. – заступник директора з наукової роботи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;

  з 25 серпня 2016 р. – директор Наукової бібліотеки ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних наук.

  Автор (співавтор) понад 60 наукових праць з питань сухомлиністики, історії педагогіки, бібліотекознавства, зокрема: „Василь Сухомлинський у бібліографії”, „Бібліотека – джерело духовної культури в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського”, „Василь Олександрович Сухомлинський про взаємодію сім’ї та школи у залученні дитини до книжки”, „Інформаційний ресурс читального залу Фонду В. О. Сухомлинського як осередок вивчення та популяризації ідей Василя Сухомлинського”, „Форми роботи з книжкою у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського”, „Читальний зал Фонду В. О. Сухомлинського в умовах розвитку електронного середовища ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського” та ін. Упорядник низки біобібліографічних покажчиків: „В. О. Сухомлинський. Біобібліографія: 2001‑2008 рр. (до 90-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського)”, “Ушанування 90‑ річчя від дня народження Василя Сухомлинського”,  „В. О. Сухомлинський. Біобібліографія: 2008–2013 рр.” (до 95-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського), „Наукова школа академіка Олександри Савченко”, „Ольга Василівна Сухомлинська”, „Науковий простір академіка Олександри Савченко”, „Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (1994–2014)”, „Сухомлинська Ольга Василівна. Біобібліографія”,  „Визнаний авторитет у царині нафтогазової промисловості: (до 70-річчя від дня народження Юрія Миколайовича Бугая”) та ін.

  Нагороджена: Почесною грамотою АПН України (2000), Грамотою АПН України (2008), Грамотою Міністерства освіти України (2009), Подякою Кабінету Міністрів України (2010), Медаллю «Ушинський К. Д.» (2014).

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ

  ПОЛОЖЕННЯ
  ПРО НАУКОВУ БІБЛІОТЕКУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  «МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
  АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ»

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Наукова бібліотека (далі – Бібліотека) є інформаційним, навчальним, науковим і культурно-освітнім структурним підрозділом приватного вищого навчального закладу Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая (далі – Університет), метою якої є бібліотечний та інформаційно-бібліографічний супровід освітнього процесу, наукових досліджень за профілем Університету.

  1.2. Бібліотека створюється і ліквідовується наказом президента Університету за поданням ректора.

  1.3. У своїй діяльності Бібліотека керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про Національну програму інформатизації», нормативними актами і документами та інструкціями з бібліотечної справи, які регламентують діяльність бібліотек, «Про інформацію», нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Примірним положенням про бібліотеку вищого навчального закладу ІІІ–ІV рівнів акредитації, затвердженим Наказом МОН України № 641 від 06.08.2004 р., Статутом Університету та Правилами внутрішнього розпорядку працівників Університету, ухвалами вченої ради Університету та цим Положенням.

  1.4. Університет забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування Бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення її фондів, комп’ютеризацію та технічне оснащення Бібліотеки.

  1.5. Бібліотека керується нормативно-методичними рекомендаціями Науково-методичної бібліотечної комісії Міністерства освіти і науки України.

  1.6. Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються правилами користування Бібліотекою, які затверджуються президентом Університету і складаються на основі Типових правил користування бібліотекою.

  1.7. Директор Бібліотеки щороку звітує про свою діяльність на засіданні вченої ради Університету.

  2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

  2.1. Сприяти реалізації державної політики у галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

  2.2. Забезпечувати повне, якісне і оперативне бібліотечнобібліографічне та інформаційне обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, співробітників Університету згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів.

  2.3. Формувати бібліотечний фонд відповідно до профілю Університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

  2.4. Сприяти вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої cвого громадянського обов’язку та відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

  2.5. Пропагувати та розкривати за допомогою всіх бібліотечноінформаційних засобів зміст загальнолюдських цінностей, культурноісторичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення.

  2.6. Створювати власні електронні ресурси: електронну бібліотеку, електронні бази даних, електронний каталог та забезпечувати доступ до них.

  2.7. Організовувати та вести довідково-бібліографічний апарат із використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій.

  2.8. Здійснювати самостійну та спільну з іншими організаціями й установами науково-дослідну, навчальну та організаційно-методичну роботу з питань бібліографії та книгознавства.

  2.9. Виховувати інформаційну культуру користувачів, прищеплювати їм навички роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.

  2.10. Координувати роботу Бібліотеки зі структурними підрозділами Університету.

  2.11. Співпрацювати з бібліотеками інших систем та відомств.

  2.12. Налагоджувати співробітництво з освітніми добродійними фондами, організаціями, установами тощо.

  3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

  3.1. Здійснювати інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів.

  3.2. Організовувати диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування користувачів на абонементі, в читальному залі.

  3.3. Безкоштовно надавати користувачам Бібліотеки основні бібліотечні послуги.

  3.4. Реалізовувати можливості взаємовикористання бібліотечного фонду за допомогою міжбібліотечного абонемента тощо.

  3.5. Вивчати інформаційні потреби користувачів та здійснювати оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців і студентів Університету, використовуючи різні форми і методи індивідуального, групового і масового інформування.

  3.6. Організовувати заняття з основ інформаційної культури. Пропагувати бібліотечно-бібліографічні знання шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій та практичної допомоги, організації книжкових виставок тощо.

  3.7. Дбати про підвищення ефективності інформаційного забезпечення користувачів за рахунок взаємодії з всеукраїнськими та галузевими інформаційними центрами. Забезпечувати користувачам доступ до інформаційних ресурсів як в Україні, так і за її межами.

  3.8. Упорядковувати бібліографічну продукцію (бібліографічні покажчики, рекомендаційні списки тощо), виконувати всі види бібліотечних довідок, проводити бібліографічні огляди, організовувати експозиційновиставкову діяльність (традиційні та віртуальні книжкові виставки) тощо.

  3.9. Створювати власні електронні ресурси і забезпечувати доступ до них користувачам Бібліотеки.

  3.10. Формувати бібліотечний фонд згідно з планами, програмами і потребами навчальної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи.

  3.11. Організовувати збереження бібліотечного фонду, дбати про його раціональне розміщення та облік, реставрацію, копіювання та оцифрування.

  3.12. Систематично аналізувати використання бібліотечного фонду з метою його оптимізації.

  3.13. Вилучати з бібліотечного фонду документи, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, зношені, дефектні та дублетні примірники згідно з діючими законодавчими актами.

  3.14. Створювати і вести систему бібліотечних каталогів, бібліографічних картотек та БД на традиційних і електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів.

  3.15. Спільно з відповідальними за виховну роботу в Університеті викладачами та представниками громадських організацій проводити читацькі конференції, літературні й музичні вечори, диспути, інші масові заходи. Брати участь у міжнародних бібліотечних програмах та проектах.

  3.16. Проводити наукові дослідження у галузі бібліотекознавства, бібліографії, історії книги та ін.

  3.17. Вивчати, узагальнювати і впроваджувати в практику роботи передовий бібліотечний досвід та результати науково-дослідних робіт. Здійснювати перехід на новітні бібліотечні технології.

  3.18. Дбати про систематичне вдосконалення фахового, загальноосвітнього та культурного рівня працівників Бібліотеки

  4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

  4.1. Бібліотека має право:

  4.1.1. За згодою ректора директор та співробітники бібліотеки представляти Університет у різних установах і громадських організаціях, організовувати та брати безпосередню участь в роботі наукових конференцій, нарад, семінарів із питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності як в Україні, так і за її межами.

  4.1.2. Знайомитись із навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи Університету. Одержувати від його структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед Бібліотекою завдань.

  4.1.3. Розробляти структуру, здійснювати в установленому порядку підбір та розстановку бібліотечних кадрів.

  4.1.4. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям» від 16 листопада 2011 р. № 1195 Бібліотека має право приймати та зберігати дарунки, одержані від користувачів Бібліотеки, благодійних організацій, меценатів та ін. Оцінка вартості дарунка визначається комісією з оцінки документів та інструкцією «Про порядок оцінювання документів у Науковій бібліотеці приватного вищого навчального закладу «Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая», затвердженої Наказом президента Університету.

  4.1.5. Визначати згідно з «Правилами користування Науковою бібліотекою приватного вищого навчального закладу «Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая» види і розмір компенсації за збитки, завдані користувачем бібліотечному фонду, обладнанню та іншому майну Бібліотеки.

  4.1.6. Вносити пропозиції керівництву Університету про необхідність формування бібліотечного фонду, комп’ютерного оснащення, кадрового забезпечення, перспектив розвитку Бібліотеки.

  4.2. Бібліотечні працівники мають право:

  4.2.1. На підтримку від Університету в організації підвищення кваліфікації працівників Бібліотеки, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методичних об’єднань, наукових конференцій, семінарів із питань бібліотечно-інформаційної та культурнопросвітницької роботи.

  4.2.2. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.

  4.3. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

  4.3.1. Виконання трудових обов’язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні.

  4.3.2. Збереження бібліотечного фонду згідно з діючими законодавчими актами

  4.4. Бібліотека зобов’язана:

  4.4.1. Обслуговувати користувачів згідно з правилами користування Бібліотекою.

  4.4.2. Не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їх читацькі інтереси з будь-якою метою (крім наукової), без їхньої згоди.

  4.4.3. Звітуватись про свою роботу перед вченою радою Університету.

  5. УПРАВЛІННЯ

  5.1. Керівництво Бібліотекою здійснює директор, який підпорядковується ректору та проректору з науково-методичної роботи і є членом вченої ради Університету.

  5.2. Директор Бібліотеки обирається вченою радою Університету терміном, як правило, на п’ять років і затверджується на посаду наказом президента.

  5.3. Працівники Бібліотеки призначаються і звільняються наказом президента за поданням директора Бібліотеки.

  5.4. Директор Бібліотеки у межах своїх повноважень несе відповідальність за організацію роботи Бібліотеки, стан і збереження фонду та іншого майна, видає розпорядження, які обов’язкові для виконання всіх працівників Бібліотеки.

  5.5. Керівництво Університету забезпечує гарантоване фінансування і комплектування бібліотечних інформаційних ресурсів (згідно з діючими нормами забезпечення літературою навчального процесу), виділяє Бібліотеці відповідно до діючих норм необхідні службові й виробничі приміщення, забезпечує комп’ютерною технікою, технічним обладнанням і устаткуванням тощо.

  5.6. Правила користування Бібліотекою розробляються на підставі даного Положення та Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України, затвердженого Наказом МОН України № 321 від 31.08.1998 р. і затверджуються президентом Університету із погодженням ректора та проректора з науково-методичної роботи.

  5.7. Бібліотека залучає користувачів до управління Бібліотекою і до оцінки її діяльності.

  6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

  6.1. Загальні принципи організації роботи Бібліотеки базуються на інструктивно-методичних документах: положеннях, інструкціях, методичних розробках із питань бібліотечно-бібліографічної роботи тощо.

  6.2. Структура та штатний розклад Бібліотеки визначаються на основі типових, затверджуються президентом Університету за поданням завідувача Бібліотеки і мають забезпечувати повноцінне функціонування Бібліотеки, сучасний рівень інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, надання їм можливості використання необхідної комп’ютерної техніки, доступу до електронних БД, Інтернету тощо.

  6.3. Бібліотечні працівники повинні мати спеціальну бібліотечну або іншу вищу освіту відповідно до профілю Університету. Коло посадових обов’язків бібліотечного працівника визначається на підставі посадових інструкцій, затверджених керівництвом Університету.

  6.4. Режим роботи Бібліотеки встановлюється президентом відповідно до внутрішнього трудового розпорядку Університету.

  6.5. З метою збереження бібліотечних фондів, дотримання санітарногігієнічних норм та вимог із охорони праці співробітників Бібліотеки раз на місяць проводиться санітарний день. У цей день Бібліотека користувачів не обслуговує.

  6.6. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна Бібліотеки відповідно до чинного законодавства.

  6.7. Забороняється використовувати приміщення Бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями Бібліотеки.

  7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

  7.1. Бібліотека співпрацює з кафедрами, відділами Університету, коледжом, відокремленими структурними підрозділами, надаючи їм інформаційні послуги.

  7.2. Бібліотека співпрацює з іншими бібліотеками, фондами підтримки, іншими установами в галузі інформації, документації, бібліотечної справи тощо на основі договорів.

  КОНТАКТИ

  Адреса:

  02292

  м. Київ

  провулок Магнітогорський, 3

  Телефон:

  (044) 291–51–12

  Електронна скринька:

  library@istu.edu.ua

  РЕЖИМ РОБОТИ

  Понеділок–четвер

  з 9.30 до 17.00

   

  П’ятниця

   з 9.30 до 16.00

   

  Суботанеділя

  вихідні дні

   

  Обідня перерва

    з 13.00 до 14.00

   

  Останній день місяця

   санітарний день

  Згідно правил нормування робочого часу наукових бібліотек ЗВО, протягом робочого дня можливі

  15 хвилинні технічні перерви (провітрювання, розстановка фонду і т.д.).

  ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

  ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

   НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ

  ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ»

  (ВИТЯГ)

   

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Правила користування Науковою бібліотекою (далі – Бібліотека) Закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (далі – Університет) розроблені відповідно до Конституції України, законів та інших чинних нормативно-правових документів України: «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про наукову і науково-технічну інформацію», «Про інформацію», «Про авторське право та суміжні права», «Типових правил користування бібліотеками в Україні», «Статуту ПВНЗ «МНТУ», «Положення про Наукову бібліотеку приватного вищого навчального закладу «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

  1.2. Наукова бібліотека є інформаційним, навчальним, науковим і культурно-освітнім структурним підрозділом Університету, метою якої є бібліотечний та інформаційно-бібліографічний супровід освітнього процесу, наукових досліджень за профілем Університету.

  1.3 Правила користування Бібліотекою регламентують загальний порядок організації обслуговування всіх категорій користувачів інформаційно-бібліотечними ресурсами та послугами, права та обов’язки користувачів.

  1.4. Фонд та матеріально-технічні засоби Бібліотеки є власністю Університету.

  1.5. Користування Бібліотекою є безкоштовним.

  1. КАТЕГОРІЇ КОРИСТУВАЧІВ ТА ПОРЯДОК ЇХ ЗАПИСУ ДО БІБЛІОТЕКИ

  2.1. Користуватися Бібліотекою мають право:

  • здобувачі освіти Університету всіх форм навчання;
  • студенти Фахового коледжу ЗВО «МНТУ» (далі – Коледж) всіх форм навчання;
  • аспіранти, докторанти;
  • викладачі Університету та Коледжу;
  • співробітники структурних підрозділів та служб Університету та Коледжу.

  2.2. Порядок запису користувачів:

  • запис студентів, аспірантів, докторантів здійснюється на підставі наказів Університету та Коледжу про їх зарахування;
  • працівників Університету та Коледжу – на підставі паспорту або довідки з відділу кадрів;
  • викладачів, які працюють в Університеті та Коледжі погодинно або за сумісництвом – на підставі паспорту.

  2.3. На підставі зазначених документів заповнюється формуляр користувача.

  2.4. Користувачі Бібліотеки мають право на безоплатній основі отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню і довідкову літературу, користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються Бібліотекою; брати участь у різного рівня науково-практичних заходах, що проводить Бібліотека.

  1. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНИМ ФОНДОМ ТА ЕЛЕКТРОННИМИ РЕСУРСАМИ

  3.1. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів Бібліотеки здійснюється в читальному залі.

  3.2. Бібліотека надає користувачам інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, доступ до електронного каталогу, електронної бібліотеки та електронного репозитарію, мережі Інтернет з правом копіювання інформації на зовнішні носії.

  3.3. Видача документів фіксується в читацькому або книжковому формулярах і підтверджується підписом користувача, який засвідчує факт і дату видачі йому документа.

  3.4. Після повернення документів до Бібліотеки підпис користувача у читацькому або книжковому формулярі анулюється поміткою бібліотекаря. Чергова видача документів можлива лише за умов повернення отриманих раніше документів або після продовження терміну користування ними.

  3.5. Навчальна література видається студентам стаціонару згідно з навчальними планами на час вивчення дисципліни, але не більше ніж на навчальний рік.

  3.6. Здобувачі освіти інших форм навчання (заочна, дистанційна) впродовж семестру обслуговуються в читальному залі. В період сесії навчальна література видається на абонементі на 10-15 днів. При необхідності термін користування підручниками може бути продовженим.

  3.7. Викладачам Університету та Коледжу фахова література видається на навчальний рік, у кількості 5–10 примірників. Інші документи видаються у кількості 5 примірників за одне відвідування терміном до 30 днів.

  3.8. Викладачам, які працюють в Університеті та Коледжі за сумісництвом або погодинно література видається тільки в читальній залі на підставі документа, що засвідчує особу.

  3.9. Користувачі мають право виносити з приміщення бібліотеки тільки ті бібліотечні документи, які записані у формулярі користувача або іншому обліковому документі.

  3.10. Забороняється виносити документи з читальної зали без дозволу бібліотекаря.

  3.11. Довідкові видання, контрольні примірники, видаються тільки у читальному залі.

  3.12. Неопубліковані матеріали (дисертації) видаються тільки в читальній залі. Для користування вище вказаними документами студенти повинні надати заяву, підписану завідувачем кафедри.

  3.13. Кількість виданих документів для роботи у читальній залі не обмежується.

  3.14. Порядок користування електронними ресурсами бібліотеки:

  • користувачі мають право користуватися електронними ресурсами Бібліотеки: електронним каталогом, електронною бібліотекою, репозитарієм, ресурсами мережі Internet;
  • користувачі можуть як самостійно здійснювати інформаційний пошук, так і за допомогою чергового бібліотекаря;
  • документи електронного репозитарію доступні для користування лише в локальній мережі Університету.
  1. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ

  Користувачі бібліотеки мають право:

  4.1. Безкоштовно користуватися всіма бібліотечними послугами.

  4.2. Користуватися документними ресурсами бібліотеки, електронними ресурсами Бібліотеки, ресурсами Інтернет.

  4.3. Копіювати електронні документи або частини документів на зовнішні носії інформації.

  4.4. Ксерокопіювати документи. Копіювання видань здійснюється з дотриманням ст. 22, 23, 24 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (від 01.01.2023 р. № 2811 – ІХ) зі змінами та доповненнями.

  4.5. Ксерокопіюванню не підлягають дисертації, рідкісні і цінні видання, зношені, не прошиті та пошкодженні видання.

  4.6. Користувачі мають право надавати пропозиції щодо доукомплектування фонду Бібліотеки, режиму її роботи, брати участь у заходах, що проводить бібліотека.

  1. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ

  Користувачі Бібліотеки зобов’язані:

  5.1 Дотримуватися діючих правил користування Бібліотекою. У разі їх порушення вони можуть бути позбавленими права користування нею на термін, визначений адміністрацією Бібліотеки від 14 до 30 днів. В окремих випадках – до кінця навчального року.

  5.2 Дбайливо ставитися до фонду і майна Бібліотеки: при отриманні документів перевірити наявність пошкоджень; у разі виявлення дефектів повідомити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. Інакше відповідальність за виявлені у документах дефекти несе читач, який користувався ними останній.

  5.3 Повертати отримані видання у встановлений термін і не пошкодженими.

  5.4. Користувачі-студенти зобов’язані після закінчення навчального року повернути всі взяті у Бібліотеці документи.

  5.5. Користувачі, які відраховані, звільненні з Університету, які оформлюють академічну відпустку зобов’язані повернути до Бібліотеки всі документи та підписати обхідний.

  5.6. Користувачі-студенти які закінчили Університет або Коледж повинні до отримання диплому повністю розрахуватися з Бібліотекою і підписати обхідний лист.

  5.7. Дотримуватись порядку в Бібліотеці: тиші у читальному залі, не заходити у верхньому одязі, з їжею, напоями, не користуватися мобільними телефонами, не заносити до Бібліотеки великі сумки, тактовно поводитись із співробітниками бібліотеки та читачами.

  5.8. Користувачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними Бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання.

  5.9. За порушення правил користування Бібліотекою користувач може бути позбавлений права користуватися послугами Бібліотеки.

  ОБМІННИЙ ФОНД

  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБМІННИЙ ФОНД

  З 2016 року в Науковій бібліотеці ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» функціонує обмінний фонд, який складається з різних типів та видів вітчизняних видань.

  Обмінний фонд наукової бібліотеки МНТУ створений для організації обміну, перерозподілу, розповсюдження та безкоштовної передачі документів бібліотекам України.

  Основу обмінного фонду становлять видання доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, фахівця у галузі видобутку нафти і газу, автора розробок системного підходу до проектування нових конструкцій і технологічних процесів Юрія Миколайовича Бугая.

  З метою формування, доукомплектування та поліпшення якісного складу фонду та виконуючи наказ Міністерства культури і мистецтв України за №152 від 23.03.2005 р. «Про затвердження Інструкції про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів» пропонуємо співпрацю по книгообміну документами з обмінного фонду нашої бібліотеки.

  МИ ПРОПОНУЄМО НА ОБМІН:

  1. Бугай Ю. М. Газогідратні родовища : (умови утворення покладу, підходи до пошуків та видобування метанового газу) / Ю. М. Бугай, Ю. А. Балакіров. – Київ, 2003. – 176 с.

  В книзі узагальнені публікації, результати досліджень різних авторів щодо умов утворення газогідрат них родовищ, щодо властивостей вуглеводневих газів, ув’язнених у гідратній оболонці, можливостей їх вилучення, щодо технологічних аспектів видобутку енергоносіїв із гідратів.

  У наявності близько 120 примірників

  2. Бугай Ю. М. Лекції з опору матеріалів : навч. посіб. / Ю. М. Бугай, П. І. Огородніков, Б. В. Сверида. – Київ : МНТУ, 2003. – Ч. 1. – 468 с.

  Навчальний посібник містить послідовний виклад курсу лекцій з опору матеріалів і написаний згідно діючих програм з цієї дисципліни. Розглянуто загальні підходи до побудови моделей механіки матеріалів, основні види напруженого і деформованого станів тіла (розтяг-стиск, зсув, кручення, згин), методи розрахунку деталей на міцність і жорсткість. Висвітлено основи теорії статичної міцності матеріалів і конструкцій, виключно з елементами механіки руйнування. Нетрадиційним є виклад особливостей розрахунку балок із сучасних композиційних матеріалів в рамках зсувної моделі С. П. Тимошенка.

  Навчальний посібник містить  розв’язані приклади і задачі для самостійної роботи. Для студентів механічних і технологічних спеціальностей технічних університетів та коледжів України.

  У наявності близько 80 примірників

  3. Огородніков П. І. Опір матеріалів. Інформації, програмні запитання і відповіді, задачі і тести : навч. посіб. / ОгородніковП.І., Сверида Б. В., Бугай В. Ю. – 2006. – Ч. 1. – 257 с.

  Посібник містить інформаційний матеріал, програмні запитання з відповідями, типові розв’язання задач, тестові завдання. Така структура та зміст посібника допоможуть студетам вивчити, закріпити або повторити курс опору матеріалів. Посібник укладений на допомогу студентам.

  У наявності близько 20 примірників

  4. Зайченко Ю. П. Дослідження операцій /Ю. П. Зайченко. – 5-те вид., перероб. і доп, – Київ : ЗАТ «Віпол», 2001 – 688 с.

  Підручник є базовим з викладення основних принципів дослідження операцій. Викладені методи та підходи до прийняття рішень в умовах визначеності ризику та невизначеності. Детально розглянуті численні методи оптимізації, що використовуються в задачах прийняття рішень: лінійне, нелінійне, дискретне, динамічне, стохастичне програмування.

  П‘яте видання доповнене розділами які висвітлюють сучасні напрямки «Дослідження операцій». Окрема нова глава присвячена викладенню задач та методів прийняття рішень в умовах невизначеності. Тут розглянуто апарат нечітких множин та відношень, описані задачі і методи нечіткого програмування. Детально висвітлені багатокритеріальні задачі оптимізації з нечіткими параметрами та методи їх розв’язання, які знаходять широке застосування в сучасній економіці.

  Підручник є базовим при викладанні дисципліни «Дослідження операцій», орієнтований на студентів напрямків: «Комп’ютерні науки» та «Прикладна математика», разом з тим він широко використовується і для вивчення математичних методів оптимізації студентами економічних спеціальностей університетів. Підручник можна використати як довідник з курсу «Сучасні методи оптимізації».

  Підручник витримав 5 видань, є єдиним підручником в Україні з дисципліни «Дослідження операцій» з грифом Міносвіти України.

  У наявності близько 300 примірників

  5. Спорудження нафтобаз і газонафтосховищ : підруч. для студ. вищих навч. закладів, що навч. за спец. «Газонафтопроводи та газонафтосховища» /Ю.М. Бугай [и др.] ; Івано-Франківський держ. технічний ун-т нафти і газу, Міжнародний науково-технічний ун-т. – Київ : Віпол, 2000. – 606 с.

  У наявності близько 300 примірників

  6. Митне регулювання в ЄС та Україні: порівняльно-правове дослідження : наук.-практ. посіб. / Мароха В., Олійник Н., Омельченко О., Полонський О., Ропотан О.; за наук. ред. А.  В. Мазура. – Київ: ТОВ «Ніка-Прінт», 2005. – 832 с.

  Пропонована читачеві книга представляє собою комплексне порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України та acquis communau-taire у сфері митного регулювання. Докладно висвітлено процеси становлення митного права, надано характеристику основних джерел митного регулювання, досліджено основні інститути митного права України та ЄС. Видання також містить переклад основних Регламентів, які покладені в основу законодавства Європейського Союзу щодо регулювання правовідносин у сфері митного права, а також глосарій термінів. Книга буде корисною студентам, працівникам вищої школи, науковцям, державним службовцям, сферою інтересів яких є адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу, а також широкому колу читачів, які цікавляться питаннями інтеграції України до ЄС.

  У наявності близько 35 примірників

  Якщо вас зацікавили конкретні видання і вам є що запропонувати нам на обмін, просимо повідомити нас:

  Боярчук Артем Володимирович

  Кандидат технічних наук (2012)

  Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі» (2005).

  Приймав участь як виконавець у 4 науково-дослідних роботах:

  • Теоретичні основи, методи та інструментальні засоби аналізу, розробки і верифікації гарантоздатних інформаційно-управляючих систем для аерокосмічних об’єктів і комплексів критичного застосування» (ДР 0106U001071, 2006 – 2008 рр.);
  • «Теоретичні засади, методи та технології забезпечення гарантоздатності еволюціонуючих комп’ютеризованих інфраструктур для аерокосмічних і критичних об’єктів» (2009 – 2011 рр);
  • «Теоретичні засади, методи та інформаційні технології розробки програмно-технічних комплексів критичного застосування в умовах ресурсних обмежень» (2012 – 2014 рр.);
  • «Наукові основи, методи і засоби зеленого комп’ютингу і комунікацій» (2015-2017 рр.).

  Автор 64 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

  • 5 праць навчально-методичного характеру,
  • 12 статей у наукових виданнях, включених до переліку фахових видань, чотири статті у виданнях, які включені до наукометричної бази SCOPUS та Web of Science,
  • 35 тез доповідей на конференціях, з них 23 тези доповідей у збірниках, які внесені до міжнародних наукометричних баз даних SCOPUS та Web of Science. Також є автором трьох розділів монографій, з яких одна включена до міжнародної наукометричної баз SCOPUS, три патенти на корисну модель.

  Був виконавцем наступних міжнародних проектів транс’європейської програми взаємообмінів між університетам TEMPUS і ERASMUS+, що фінансуються Європейським Союзом:

  1. TEMPUS «MASTAC» Msc and PhD Studies in Aerospace Critical Computing (Розробка і впровадження навчальних курсів по підготовці магістрів і докторів філософії за напрямком аерокосмічного критичного комп’ютінга), JEP 26008-2005 (2006-2009 рр.), де був відповідальним за розроблення навчально-методичного забезпечення курсу «Моделювання гарантоздатних систем та мереж» та керівництва користувача «Навчально-інформаційний центр критичного комп’ютингу»;
  2. TEMPUS «SAFEGUARD» National Safeware Engineering Network of Centres of Innovative Academia-Industry Handshaking (Національна мережа центрів інноваційної університетсько-індустріальної кооперації з інженерії безпеки) 158886-TEMPUS-1-2009-1-UK-TEMPUS-JPCR (2010 – 2013 рр.), де був співавтором колективних монографій «Безпека критичних інфраструктур: математичні та інженерні методи аналізу та забезпечення», «Web-, Grid, Cloud-технології для гарантоздатних IT-інфраструктур»;
  3. TEMPUS «GREENCO» Green Computing and Communication (Зелений комп’ютинг та комунікації), 530270-TEMPUS-1-2012-UK-TEMPUS-JPCR (2012 – 2015 рр.), де був співавтором колективної монографії у двох томах «Зелена IT-інженерія», а саме «Том 2. Системи, індустрія, соціум»;
  4. TEMPUS «CABRIOLET» Model-Oriented Approach and Intelligent Knowledge-Based System for Evolvable Academia-Industry Cooperation in Electronic and Computer Engineering (Модельно-орієнтований підхід та інтелектуальна система для еволюційного співробітництва академії та промисловості в сфері електронної та обчислювальної техніки) 544497-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPHES (2014 – 2016 рр.), де був співавтором колективної монографії з Університетсько-індустріальної кооперації у чотирьох томах.
  5. ERASMUS+ «ALIOT» Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications (Інтернет речей: нова навчальна програма для потреб промисловості та суспільства), 573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP (2016 – 2020 рр.), де був відповідальним за розроблення навчально-методичного забезпечення курсу: «Інтернет речей для індустріальних і гуманітарних застосунків. Основи Інтернету речей», а також співавітором колективної монографії у трьох томах за напрямом Інтернету речей для індустріальних і гуманітарних застосунків, а саме: «Том 1. Основи і технології».

  Артем бере участь у тренінгах з організації стартапів високотехнологічного бізнесу, має сертифікат від компанії TVLP – Technology Venture Launch Programme (США, 2015), сертифікат від Королівського технічного університету, Швеція, за успішне проходження тренінгу за проектом Erasmus+ ALIOT, сертифікат від Королівського технічного університету, Швеція за проходження тренінгу за проектом Tempus KTU.

  Працює в університеті з 2021 року.

  Головним напрямом наукової роботи є розвиток методології та інформаційні технології створення гарантоздатних сервіс-орієнтованих систем.

  БУТКО Ігор Миколайович

  Народився 17 серпня 1968 року у м. Городня Чернігівської області

  У 1985 році закінчив середню школу №11 м. Чернігова

  У 1990 році закінчив Ленінградський військовий інститут ім. О.Ф. Можайського та отримав диплом за спеціальністю оптико-електронні засоби космічних апаратів та здобув кваліфікацію інженера електронної техніки

  У 2002 році закінчив Харківський військовий університет. Отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «організація бойового та оперативного забезпечення військ (сил) та здобув кваліфікацію спеціаліста бойового управління, офіцера військового управління оперативно-тактичного рівня.

  У 2022 році закінчив Національний університет «Чернігівська політехніка». Отримав диплом з відзнакою та здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

  У 2005 році захистив дисертаційну роботу та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 20.02.14 «озброєння та військова техніка». Тема дисертаційної роботи пов’язана з обробкою аерокосмічних зображень.

  У 2017 році отримав вчене звання доцента за кафедрою комп’ютерних наук та інформаційних систем Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

  У 2021 році захистив дисертаційну роботу та отримав науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю інформаційні технології. Тема дисертаційної роботи пов’язана з обробкою аерокосмічних зображень.

  У 2023 році отримала вчене звання професора за кафедрою комп’ютерних наук та інформаційних систем Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

  Досвід роботи:

  • військова служба, пов’язана з управлінням космічними апаратами та обробкою аерокосмічної інформації;
  • Начальник центру організації застосування космічних засобів та засобів спеціального контролю Національного центру управління та випробувань космічних засобів:
  • Заступник генерального директора Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру»
  • Викладацька діяльність у Черкаському політехнічному університеті, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

  Автор та співавтор понад 80 наукових праць з питань обробки космічних даних, геоінформаційних систем, агромоніторингу космічними засобами, інформаційного менеджменту, в тому числі навчальних посібників та підручників, колективних монографій.

  Коло наукових інтересів:

  • Дистанційне зондування Землі
  • Геоінформаційні системи
  • Обробка геопросторової інформації

  Маковейчук Олександр Миколайович

  Доктор технічних наук (2020).

  У 1995 р. закінчив фізичний факультет Львівського державного університету ім. І. Я. Франка.

  Трудова діяльність розпочалася у 1991 році на посаді інженера-конструктора науково-дослідного інституту радіоелектронної медичної апаратури у м. Львів.

  У 1992 році – програміст ТзОВ «Інтелект-Сервіс».

  У 1993 році – старший лаборант науково-дослідної частини Львівського державного університету ім. І. Я. Франка.

  З вересня 1993 року по вересень 1999 року працював на різних посадах від лаборанта до начальника обчислювального центру у Технологічному коледжі Українського державного лісотехнічного університету. Остання посада – начальник навчально-виробничого обчислювального центру – провідний спеціаліст. Займався викладацькою діяльністю за сумісництвом, викладач вищої категорії.

  З 1999 року по жовтень 2002 року працював на різних посадах у окремому конструкторському бюро «Текон-Електрон». Остання посада – провідний інженер-програміст.

  З жовтня по грудень 2002 року – провідний інженер-програміст ПП НВП «Електронні системи».

  З 2003 по 2004 рік – провідний інженер-програміст ЗАТ НПП «Авікос-Електрон».

  З 2004 по 2005 рік – провідний інженер-програміст ТзОВ «Міта-Техніка».

  З 2005 по 2012 рік – провідний інженер-програміст ТзОВ «Бюро Інформаційних Технологій» БІТ.

  У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на спеціальну тему, спеціальність: 20.02.14 – озброєння і військова техніка.

  З 2012 по 2013 рік – доцент кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету для роботи Навчально-консультаційного центру Національного транспортного універстету (НКЦ НТУ), м. Львів.

  З 2012 року по теперешній час співпрацює з компанією Abto Software в ролі провідного інженера-програміста у R&D відділі (технічне керівництво проектами в області комп’ютерного зору та штучного інтелекту).

  З 2018 по 2020 рік – докторант кафедри ЕОМ у Харківському національному університеті радіоелектроніки, ХНУРЕ.

  У 2020 році захистив докторську дисертацію на тему "Моделі, методи та інформаційна технологія побудови і використання візуальних інформаційних структур доповненої реальності", спеціальність: 05.13.06 – інформаційні технології.

  З 2020 по 2021 р. – доцент кафедри ЕОМ у Харківському національному університеті радіоелектроніки, ХНУРЕ.

  З 2021 року по теперешній час – доцент кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення МНТУ.

  Автор близько 100 наукових та навчально-методичних праць із таких напрямів: доповнена реальність (augmented reality), реконструкція 3d-моделей із набору зображень (structure from motion), обчислювальна геометрія, обробка зображень (image enhancement, deconvolution and superresolution), еволюційні алгоритми оптимізації (evolutionary algorithms of optimization, genetic algorithms).

  Хобі – біг на довгі дистанції: 5 марафонів, 2 ультрамарафони (50 км, 73 км).

  Івасюк Олександр Олегович

  Народився 31 грудня 1979 р. у м. Слов’янськ.

  У 1996 р закінчив ЗОШ № 5 м. Слов’янськ.

  У 2001р. закінчив Харківський Військовий Університет, де отримав диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Автоматизовані Системи Управління» та здобув кваліфікацію інженера комп’ютеризованих систем, автоматики і управління.

  З 2001 р. по 2007 працював на різних науково-педагогічних посадах у Полтавському Військовому Інституті Зв’язку (ПВІЗ).

  У 2006 р. закінчив очну аспірантуру Полтавського Військового Інституту Зв’язку і у тому ж році успішно захистив кандидатську дисертацію «Методи формування нелінійних адресних кодів для підвищення імітостійкості та скритності асинхронно-адресних систем зв’язку» за спеціальністю «20.02.12-"військова кібернетика, системи управління та зв’язок".

  З 2007 р. по 2011р. займав посаду заступника начальника кафедри бездротових технологій у військових телекомунікаційних системах та мережах факультету військових засобів зв’язку Військового інституту телекомунікації та інформатизації (ВІТІ) Національного технічного університету Україні «КПІ» (НТУУ «КПІ»).

  З 2012 року по 2023р. на науково-виробничому підприємстві ПАО «НПП «Радій» де займав посади начальника департаменту валідації, заступника директора технічного та начальника департаменту з міжнародних проектів.

  У 2017-2018 проходив навчання у Міжнародній Академії Менеджменту (KNTU), Німеччина і отримав Diploma First level of MB

  Коло наукових інтересів:

  • Цифровий широкосмуговий зв’язок;
  • Теорія тестування;
  • Верифікація та валідація програмованих логічних контролерів;
  • Функціональна безпека автоматизованих систем керування технологічними процесами важливими для життєдіяльності людини;
  • Сертифікація продукції за міжнародними стандартами;
  • Управління міжнародними IT-проектами;

  Мельник Марина Юріївна

  Кандидат педагогічних наук (2016)

  Закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, за спеціальністю «Психологія» (2010).

  Навчалася в аспірантурі (2012-2015рр.) Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України, за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Тема дисертації «Формування готовності обдарованих старшокласників до професійного самовизначення».

  Досвід науково-педагогічної діяльності понад 7 років.

  Сфера наукових інтересів: експериментальні дослідження діагностики обдарованості особистості; основи наукових досліджень; історія психології; психологія особистості, патопсихологія; математично-статистичний метод в психології.   

  Автор понад 60 наукових праць, з-поміж яких – статті у фахових українських та зарубіжних виданнях, методичні рекомендації, методичні посібники, монографії.

  Цифрові ідентифікатори науковця:

  ORCID iD: : https://orcid.org/0000-0001-6581-5129 

  Google Scholar: https://cutt.ly/CVgl6ne

  Дітковська Леся Анатоліївна

  Освіта:

  • Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Спеціальність: Математика. Кваліфікація: математик. Викладач.
  • Аспірантура Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
  • Академія праці, соціальних відносин і туризму. Спеціальність: Соціальна робота.

  Підвищення кваліфікації:

  • Київський університет імені Б.Грінченка, факультет інформаційних технологій та управління, кафедра комп’ютерних наук і математики. Сертифікат про стажування №82-Н від 14.07.2019р.
  • Teachers Internship program held by EPAM Systems, серпень-вересень 2022. 180 год. (6 кред. ЄКТС)
  • Підвищення кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти, 10-11.10.2022. 16 год. (0,5 кред. ЄКТС)

  Сватко Віталій Володимирович

  Кандидат технічних наук (2021).

  Закінчив:

  Національний транспортний університет за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи і технології» (2008).

  Працює в університеті з 2021 року. Є автором понад 30 наукових, науково-практичних та методичних робіт.

  Сфера наукових інтересів: Інтелектуальні методи та інформаційні технології оптимізації процесів доставки вантажів у великих містах.

  Токарєва Катерина Олегівна – Завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

  У 2012 році з відзнакою закінчила Національний університет «Юридична академія імені Ярослава Мудрого» за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

  У 2016 році успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; інформаційне право; фінансове право. Тема дисертації : «Структура бюджету: фінансово-правовий аналіз».

  Автор понад 60 наукових та науково-методичних робіт, серед яких статті у фахових наукових виданнях та закордонних виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, Index Copernicus, в тому числі англійською мовою, тези доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. 

  Сферою наукових інтересів є дослідження актуальних проблем бюджетно-правового регулювання, цифрових технологій та оподаткування.

  Нагороджена: Подякою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики (2020 р.).

  16 листопада 2023 року у бібліотеці  ЗВО «МНТУ» з нагоди Дня студента було проведено бібліотечний mainstream.

  Студенти ознайомились з книжковими фондами, новітніми інформаційними можливостями бібліотеки, переглянули книжкові виставки.

  Свято розпочалося з розповіді про історію Дня студента, про особливості його святкування в країнах світу. Слід відмітити, що всі студенти брали активну участь в інтелектуальній грі, отримали масу цікавої інформації, позитиву та задоволення. По завершенню заходу найактивніші учасники отримали подарунки, які стали чудовим доповненням відчуття свята.

  Дроботов Іван Сергійович - Доктор філософії за спеціальністю 081 Право (2021), доцент кафедри права «Міжнародного науково-технічного університету імені Юрія Бугая»

  Народився 09 грудня 1994 року в м. Києві,  Україна.

     У 2016 році вступив до магістратури Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко на юридичний факультет, денної форми навчання. Закінчивши у 2018 році, здобув освітній рівень магістр, спеціальність право.

     У 2016 році вступив до магістратури Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко на економічний факультет. Закінчивши у 2018 році,  здобув освітній рівень магістр, спеціальність  фінанси, банківська справа та страхування.

         У 2018 році вступив до Науково-дослідного інституту публічного права. Спеціальність: право. Закінчивши у 2021 році, здобув науковий ступінь доктора філософії.

     Коло наукових інтересів:

  • Зловживання процесуальними правами: адміністративно-правовий аспект;
  • Тенденції розвитку сучасного адміністративного права;
  • Концепція реалізації  норм адміністративного права.

  Бібліотека – це скарбниця мудрості, джерело ідей, особливий простір з особливою енергетикою, настроєм і затишком, що прокладає стежки у майбутнє через книгу.
  Світ книг безмежний. За даними Міжнародної Федерації Бібліотечних Асоціацій і Установ - у світі налічується більше 569,6 тисяч бібліотек. Всі вони виконують велику гуманітарну місію.
  Пропонуємо відправитись у віртуальні подорожі та познайомитись з найцікавішими, незвичайними та креативними бібліотеками України та світу.

  До уваги здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та інших зацікавлених осіб (стейкхолдерів)!

  Кафедра комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення розпочинає процес оновлення освітніх програм за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки».

  Ваші пропозиції, рекомендації та побажання надсилати на електронну скриньку гарантів освітніх программ:

  • Ольга Слабоспицька (o.slabospytska@istu.edu.ua)
   освітіній ступінь бакалавра "Інженерія програмного забезпечення" до 07.06.2021;
  • Тетяна Коротун (t.korotun@istu.edu.ua)
   освітіній ступінь бакалавра "Комп'ютерні науки" до 07.06.2021;
  • Артем Москаленко (a.moskalenko@istu.edu.ua)
   освітній ступень магістр "Комп'ютерні науки" до 14 червня 2021 року.

  Завідувач кафедри, к.т.н. Москаленко Артем

  Котовська Ольга В’ячеславівна
  Старший викладач

  Освіта:

  • Закінчила Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, здобула освіту магістра філології, викладач англійської, німецької мов та зарубіжної літератури (2006-2007 рр).
  • 2004-2005 рр.. - Філологія. Спеціальність «Мова та література», кваліфікація філолога, викладач англійської мови та зарубіжної літератури (Київський національний лінгвістичний університет)
  • 2002 – 2004 рр..  - Київський національний лінгвістичний університет (Філологія. Бакалавр філології, вчитель англійської мови)
  • 1999-2002 рр.. – факультет іноземної філології. Бакалавр педагогіки вчитель англійської мови та зарубіжної літератури (Київський педагогічний коледж при університеті ім. Т. Г. Шевченка).

  Підвищення кваліфікації:

  • 2022 р. – Цифрові інструменти GOOGLE для освіти (базовий рівень) номер сертифікату GDTfE – 01- 11436
  • 2022 p. - Цифрові інструменти GOOGLE для освіти (середній рівень) номер сертифікату GDTfE – 01- С - 10701
  • 2019 р. – атестація в атестаційній комісії МНТУ ім. Юрія Бугая, щодо вільного володіння державною мовою ( українська) номер посвідчення 04186

  Досвід роботи:

  • З 2018 – по теперішній час - старший викладач кафедри психології та суспільно-гуманітарних наук Національного міжнародного університету імені академіка Юрія Бугая
  • 2016- 2018 – заступник декана  Факультету іноземної філології, доцент кафедри англійської філології Факультету іноземної філології НПУ ім. М. П. Драгоманова
  • 2010-2016 – старший викладач кафедри англійської філології Факультету іноземної філології НПУ ім. М. П. Драгоманова
  • 2005- 2007 Викладач англійської мови. Національний авіаційний університет.
  • 2002-2005 Вчитель англійської мови, англійської та американської літератури, вчитель історії Англії та Америки. Спеціалізована школа № 102 м. Київ

  Професійні інтереси: практика усного та писемного мовлення англійської, німецької мов,  практична фонетика англ. мови, практична граматика англ. мови, теоретична фонетика англійської мови, теоретична граматика англійської мови, теорія та практика перекладу, перекладацький аналіз тексту, усний двосторонній переклад.

  Викладання дисциплін з ділової іноземної мови та англійської мови за професійним спрямуванням таких спеціальностей як психологія, фізична реабілітація, право, інформаційні технології, менеджмент, облік та аудит, тощо. Організація та проведення підготовчих курсів з іноземної мови.

  Валерій Дяченко
  Випускник освітньої програми Комп’ютерні науки, магістр

  Працює noc-інженером в компанії OS.ECO.
  Займається побудовою, розвитком та підтримкою корпоративних комп'ютерних мереж. Починав з посади звичайного helpdesk, навчаючись на другому курсі.

  "Запам'яталась людяність та готовність викладачів йти назустріч студентам. Багато цікавих практичних занять, на яких можна вийти за рамки традиційних навчальних програм."

  Шестаковська Тетяна Леонідівна

  Народилася 10 грудня 1987 року в м. Чернігів

  Освіта:

  У 2010 році закінчила Чернігівський державний інститут економіки та управління. Отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Фінанси».

  У 2014 році захистила кандидатську дисертацію й отримала диплом кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

  У 2020 році захистила та отримала диплом доктора наук з державного
  управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління».

  Досвід роботи:

  2014 – 2017 Старший викладач кафедри економічної теорії Чернігівського державного інституту економіки та управління

  2017 – 2019 Старший науковий співробітник Чернігівського національного технологічного університету

  2019 – 2020 Заступник завідувача кафедри публічного управління Національного університету «Чернігівська політехніка», доцент

  2021 – по теперішній час Ректор Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права Закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

  Коло наукових інтересів:

  • розвиток системи освіти в Україні;
  • комерціалізація результатів наукових досліджень, трансфер технологій;
  • інноваційний розвиток аграрного сектору;
  • забезпечення ефективності механізмів публічного управління;
  • публічна соціально-економічна та екологічна політика;
  • сталий розвиток реального сектору економіки

  ЯРАНЦЕВА ОЛЬГА ІВАНІВНА

  Старший викладач кафедри філософії та суспільних наук, викладач латинської мови та іноземної (англійської) мови.

  Випускниця кафедри класичної філології філологічного факультету Санкт-Петербурзького (раніше Ленінградського) державного університету. Спеціальність "Класична філологія" (латинська та давньогрецька мови, історія античної літератури), друга спеціальність "Російська мова та література", військова спеціальність "Військовий переклад з англійської мови".

  Стаж викладацької роботи: 31 рік.

  Викладала латинську мову в Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця, латинську та англійську мови в Національній академії внутрішніх справ та Інституті кримінально-виконавчої служби, латинську мову, зокрема студентам англомовної форми навчання, у Київському медичному університеті.

  Пройшла курс навчання в англійські приватній школі Speak Up.

  Наукові інтереси: творчість філософа-стоїка Луція Аннея Сенеки молодшого (близько 4 р. до н.е. – 65 р. н.е.).

  Мене звуть Софія і я хочу спочатку трішки розповісти про себе.

  Я родом з Хмельниччини, маленького славного міста Ізяслав, де закінчила 9 класів ліцею та пізніше почала вивчати Менеджмент, спочатку у школі, потім в університеті. Зараз я навчаюсь на третьому курсі університету. Мені дуже подобається навчання в університеті, тому я вирішила додати фарб університету своєю діяльністю у студентському самоврядуванні.

  На мій погляд, роль студентського самоврядування полягає в тому, щоб зробити університет чимось більшим ніж просто формальний заклад, в якому доводиться проводити немалу кількість годин кожного дня. Кожен студент повинен мати можливість реалізувати свої інтереси без різниці від того, пов'язані вони з культурою, наукою чи спортом. Я вважаю, що Студентська рада нашого університету повинна грати принципово важливу роль у взаємодії між окремими студентами і самою освітньою системою.

  Своїми головними цілями як Голови Студентської ради МНТУ я вважаю:

  • Підвищення рівню довіри до Студентської ради зі сторони тих, хто навчається;
  • Підтримка студентської ініціативи в організації заходів різних напрямів;
  • Підвищення якості інформаційного сектору Ради;
  • Продовження організації і покращення якості уже традиційних заходів нашого університету, такі як «Міс та Містер МНТУ», «Посвята першокурсників» тощо;
  • Допомога студентам у виявленні та вирішенні можливих конфліктів між тими, хто навчається, та викладачами;
  • Покращення взаємодії з різними програмами та проектами, які пов'язані з волонтерською діяльністю.

  Лебединець Ірина Сергіївна

  Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова в 2003 році за спеціальністю «Економічна теорія» та здобула кваліфікацію  економіст, викладач економічної теорії та інформатики.

  Протягом 2003 – 2008 років працювала в ВМУРоЛ «Україна» (старший викладач).

  З 2008 року працює у Закладі вищої освіти "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая".

  Викладає навчальні дисципліни: «Економіка підприємства», «Фінанси підприємства», «Організація виробництва», «Фінанси».

  В червні 2021 р. пройшла навчання за програмою підготовки експертів із проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти. 

  Коло наукових інтересів:

  Економіка та фінанси підприємств.

  Жураківська Юлія Миколаївна - Викладач кафедри менеджменту, маркетингу та публічного адміністрування

  Закінчила у 2008 році ЗАТ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» за спеціальністю «Фінанси та кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

  Закінчила у 2009 році ЗАТ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» за спеціальністю «Право» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

  Викладає дисципліни:

  • «Організація праці менеджера»,
  • «Адміністративний менеджмент»,
  • «Логістика»,
  • «Теорія організації»

  Підвищення кваліфікації:

  • «ONLINE LEARNING AS A NON-TRADITIONAL FORM OF THE MODERN EDUCATION ON THE EXAMPLE OF THE MOODLE PLATFORM» (2020);
  • «USING THE OPPORTUNITIES OF CLOUD SERVICES ON THE EXAMPLEOFGOOGLEMEET, GOOGLE CLASSROOMPLATFORMS IN THE MODERRN ONLINE EDUCATION» (2020);
  • «Економічна та фінансова взаємодія суб’єктів економічної діяльності на макро- та мікрорівні» (2020 р.).

  Народився 15.11.1987 р. у м. Києві. У 2004 році закінчив школу №71 (м. Київ).

  У 2010 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», здобув кваліфікацію магістра з інформаційно-вимірювальних систем (факультет авіаційних та космічних систем) та отримав паралельну другу вищу освіту – економіст з фінансової роботи (Інститут післядипломного навчання Національного авіаційного університету).

  У 2014 році закінчив аспірантуру факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

  Основні етапи педагогічної діяльності

  З 2015 по 2017 рік – доцент кафедри маркетингу Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

  З 2017 року – доцент кафедри маркетингу Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Сфера наукових інтересів

  Менеджмент, економічна безпека підприємств.

  Контактні дані: aruzhitskii@gmail.com

  Наукові публікації: автор більше 30 наукових праць

  Фотографії, що відтворюються на Картці, мають відповідати таким вимогам:
  – розмір фотографії – 21х27мм, зображення растрове (*.jpg) з роздільною здатністю 300 dpi, без компресії, кольоровий профіль – sRGB, вбудований; максимальний розмір файла – 100к;
  – фотографія повинна бути актуальною (виготовленою протягом останніх 6 місяців), чорно – білою або кольоровою, з білим чи світлим заднім фоном. Фотографії з темним або візерунчатим фоном не приймаються;
  – зображення повинне містити зображення обличчя, шиї та плечей;
  – зображення обличчя повинне складати близько 60–80% фотографії;
  – обличчя повинне бути сфотографовано виключно у анфас, з мімікою (виразом), що не спотворює його риси, без головного убору. Обличчя повинно міститися у центрі фотографії. Відстань від голови до верхнього краю фото повинно бути приблизно 1–3мм;
  – неприпустиме фотографування у верхньому одязі, а також у головних уборах. Не припускаються фотографії із неодягненою верхньою частиною тулуба;
  – зображення повинно бути якісним – без подряпин та пошкоджень;
  – якщо персона носить окуляри, то допускається фотографуватися в них. Відблиск скелець окулярів не повинен затемнювати очі.

  Березовський Данило Олегович

  Народився 8 лютого 1990 року м. Кіровське. Закінчив ОШ № 86 м. Макіївка у 2007 році із срібною медаллю.

  У 2012 році закінчив Донецький Державний Університет управління. Отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» (спеціалізація адміністративний менеджмент в громадських організаціях) та здобув кваліфікацію менеджера з адміністративної діяльності.

  З 2012 по 2013 рр. працював спеціалістом I-ї категорії відділу комунального господарства та благоустрою Червоногвардійської районної адміністрації м. Макіївка.

  З 2015 р. є членом громадської організації "Бусел".

  У 2016 році захистив кандидатську дисертацію «Вдосконалення механізмів громадського моніторингу та контролю в системі державного управління України» і отримав науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління

  З 2019 року працює в МНТУ імені академіка Юрія Бугая. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

  З 2020 року є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

  Сфера наукових інтересів: моніторинг та контроль у публічному управлінні, адміністративний менеджмент, стратегічне управління, управління за результатами, діджиталізація публічного управління.

  Карпенко Оксана Олександрівна

  Народилася 14 вересня 1978 року в м. Києві.

  Закінчила ліцей «Поділ» у м. Києві у 1995 році із золотою медаллю.

  У 2000 році закінчила Київську державну академію водного транспорту (КДАВТ), зараз - Державний університет інфраструктури та технологій. Отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Транспортний менеджмент» та здобула кваліфікацію інженера-економіста.

  У 2021 році закінчила Заклад вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая». Отримала диплом з відзнакою за освітньою програмою «Демократичне врядування в публічній сфері» та здобула кваліфікацію магістра публічного управління та адміністрування.

  У 2000 році розпочала трудову діяльність у Київській державній академії водного транспорту на посаді зав. лабораторії курсового та дипломного проектування.

  У 2007 році захистила кандидатську дисертацію «Формування тарифів на змішані перевезення вантажів» і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

  У 2011 році отримала вчене звання доцента за кафедрою економіки і менеджменту.

  У 2017 році захистила докторську дисертацію «Економічний розвиток транспортно-логістичних підприємств на засадах кластеризації» і отримала науковий ступінь  доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

  У 2018  році отримала вчене звання професора за кафедрою управління та економіки водного транспорту.

  Досвід роботи: зав. лабораторії курсового та дипломного проектування, асистент, старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри у Державному університеті інфраструктури та технологій.

  Громадська діяльність: експерт з мультимодальних перевезень та кластеризації Асоціації «Український логістичний альянс». Автор понад 170 наукових та навчально-методичних праць.

  Коло наукових інтересів:

  • тенденції розвитку сучасного менеджменту;
  • реформування державного управління;
  • організаційно-економічні механізми підвищення ефективності функціонування підприємств;
  • теорія та практика трансферу знань на національному та міжнародному рівнях;
  • академічна протидія гібридним загрозам.

  Чернега Роман Тарасович

  Доцент кафедри права ЗВО «МНТУ», доктор юридичних наук (2019), Заслужений юрист України.

  Народився 1 листопада 1979 року в місті Галич Івано-Франківської області.

  У 1996 році закінчив Галицьку ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів .  У 2001 році – юридичний факультет Прикарпатського університету ім. В.Стефаника за спеціальність «Правознавство». Отримав кваліфікацію «Юрист».

  У 2007 як здобувач Інституту законодавства Верховної Ради України захистив кандидатську дисертацію «Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні. Стан та шляхи вдосконалення», отримав ступінь кандидата юридичних наук.

  У 2019 році захистив докторську дисертацію на тему «Концепція правового забезпечення охорони праці в контексті євроінтеграції України».

  За період трудової діяльності працював в органах місцевого самоврядування, державної влади, приватному секторі економіки.

  Народний депутат України 7-го скликання.

  Голова Державної служби України з питань праці.

  Зозуль Таміла Володимирівна

  Кандидат психологічних наук (2017 рік),

  Доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін

  ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

  Закінчила Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, психолого-педагогічний факультет та здобула професійну кваліфікацію «Психолог» (2013 рік).

  Закінчила Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, факультет філології та журналістики та здобула професійну кваліфікацію «Магістр філології (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська). Перекладач», ступінь вищої освіти магістр (2019 рік).

  Кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»; тема дисертації «Психологічні особливості формування стосунків подружніх пар із великою різницею у віці» (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди).

  Має 10 річний стаж практичної діяльності.

  Аспірантка кафедри психології ПНПУ ім. В.Г. Короленка

  Клінічний психолог у Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні імені О.Ф. Мальцева, м. Полтава (з 2013 року).

  Регіональний координатор IV етапу відбору кандидатів до Патрульної поліції України, поліції особливого призначення КОРД у місті Полтава.

  Доцент кафедри фізичної реабілітації, Полтавський Інститут Бізнесу, ЗВО «Міжнародний технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

  Завідувач кафедри психології та фізичної терапії, ерготерапії Полтавський Інститут Бізнесу, ЗВО «Міжнародний технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

  Співавторка та ко-тренерка навчальних курсів для практикуючих психологів та психотерапевтів.

  Сфера наукових інтересів: психологія особистості, сімейна психологія, профайлінг, патопсихологія, сексологія, психологічне консультування та психологічна корекція, психотерапія, гіпнотерапія.м

  Стародубов Володимир Володимирович - голова циклової комісії фізичної культури і реабілітації

  Освіта:

  • Південно-український державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського м. Одеси, 2007.
   Спеціальність: «Фізичне виховання»
   Кваліфікація: «Вчитель фізичного виховання, керівник спортивних секцій»

  Підвищення кваліфікації:,

  1. Суб’єкт підвищення кваліфікації ГО «Платформа освіти». Сертифікат №6541821275296 від 17.09.2022 р. (1 кред. ЄКТС/30 год.)
  2. Підвищення кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти, 10-11.10.2022.
   Сертифікат СС38282994/2903-22 (0,5 кред. ЄКТС/16 год.)
  3. Суб’єкт підвищення кваліфікації ТОВ «Академія цифрового розвитку», 18.09.2022 Р. (1 кред.ЄКТС/30 год.)
   Сертифікат №GDTfE-02-00943
  4. Суб’єкт підвищення кваліфікації ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет академіка Юрія Бугая»
   Сертифікат № НМС-040/23

  Борисенко Катерина Григорівна, канд. філологічних наук

  Кандидат філологічних наук (2003)

  Закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди (1999)

  Працювала вчителем англійської мови в СШ № 60 м. Харкова

  Протягом 2000–2004 – навчалася в аспірантури ХДПУ ім. Г.С. Сковороди

  У 2003 році захистила кандидатську дисертацію «Явище синкретизму поезії та прози в українській літературі барокової доби» зі спеціальності 10.01.01 (українська література)

  Протягом 2004-2018 працювала на різних посадах у Київському університеті імені Бориса Грінченка

  У 2018–2020 старший науковий співробітник відділу соціогуманітарних наук ДНУ «Енциклопедичне видавництво».

  Автор (співавтор) понад 50 наукових досліджень з питань української літератури барокової доби.

  Автор монографії: Prosimetrum в українській літературі барокової доби: Монографія. – Донецьк: Норд-Прес, 2008. – 124 с.

  Переглянути у Google Scholar

  Тіщенко Богдан Олександрович - спеціаліст, викладач

  Освіта:

  • Луганський Національний Педагогічний університет ім. Т. Шевченка. Спеціальність: Фізичне виховання. Кваліфікація: організація та проведення спортивно-масових робіт
  • Національний Університет Фізичного Виховання і спорту України. Спеціальність: Масовий спорт. Кваліфікація: викладач фізичного виховання, масовий спорт

  Підвищення кваліфікації:

  • Сертифікаційний тренінг з підвісними петлями TRX (групові заняття та медицина)
  • Курси YOGA HEALT в школі фітнесу «Fitnes education OLIMPIA»
  • Реабілітаційний тренінг в школі «Академія фітнесу України»

  Автобіографія Карпової Наталії Юріївни

  Доцент кафедри права ЗВО «МНТУ». Кандидат юридичних наук.

  Закінчила Національний Педагогічний Університет ім. М. П. Драгоманова, Спеціаліст дефектології/логопедії (2001), спеціаліст права (2006), (2018) захистила дисертацію на тему « Злочини проти правосуддя, які пов’язані з обмеженням права особи на захист» на кафедрі адміністративного і кримінального права Академії Адвокатури України під науковим керівництвом завідуючого кафедрою, д.ю.н. проф. Фесенко Є. В. Підвищувала кваліфікацію, зокрема за навчальними програмами University of Bialystok (Польща, 2021) та The Los Angeles University (США, 2021).

  Поєднує наукову та викладацьку роботу з просвітницькою: в 2018 – 2019 роках опублікувала 5 статей на юридичну тематику в Загальнонаціональній правовій газеті «Юридичний Вісник України». За статтю «Місія, яку неможливо виконати? Невиконання Україною пілотної постанови ЄСПЛ у справі «Юрій Іванов проти України» як національна проблема» в «Юридичному Віснику України» №39 за 2018 р. була включена в рейтинг кращих авторів «Юридичного Вісника України» в 2018 році в номінації «Захист високих стандартів і культури юридичної діяльності».

  Розробила авторський курс лекцій «Кваліфікація злочинів проти правосуддя», який було опубліковано в 2019 році в видавництві «Юринком Інтер», є автором 32 наукових публікацій, як в співавторстві, так і одноосібно.

  Сфера наукових інтересів: кримінальне право, кримінальне процесуальне право, гармонізація українського законодавства із законодавством ЄС.

  Копочинська Юлія Володимирівна – завідувач кафедри фізичної терапії, доктор педагогічних наук, доцент.

  Досвід роботи -початок науково-педагогічної роботи з 2000 року на посадах: асистента, викладача, старшого викладача кафедри фізичного виховання і реабілітації Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; завідувач кафедри, доцент кафедри фізичної реабілітації «Міжнародного науково-технічного універси-тету імені акад. Юрія Бугая».

  У 2012 році захистила дисертацію, отримала науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання і спорту зі спеціальності 24.00.03 – фізична реабілітація на тему: «Фізична реабілітація студенток з ожирінням та низьким рівнем фізичної підготовленості».

  У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри фізичної реабілітації.

  З 2013 р. по січень 2022 рік – доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

  У 2021 році захистила докторську дисертацію, отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 –теорія і методика професійної освіти на тему: «Теоретичні і методичні засади формування професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії в закладах вищої освіти».

  З січня 2022 року завідувач кафедри фізичної терапії «Міжнародного науково-технічного університету імені акад. Юрія Бугая».

  Коло наукових інтересів. Модернізація професійної підготовки і професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії у закладах вищої освіти; сучасні реабілітаційні технології осіб різних нозологічних груп.

  Наукові публікації.Основні наукові праці викладені у більш ніж 70 наукових публікаціях, з них 7 навчальних посібників, 1 монографія, 2 статті у колективних монографіях, 30 статей у наукових фахових виданнях України, 20 статей у зарубіжних наукових періодичних виданнях і виданнях, що належать до міжнародних наукометричних баз даних, 16 статей англ. мовою, зокрема 3 статті у виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus.

  Автор розроблених сертифікованих, тренінгових модулів та вебінарів: «Основи фізичної терапії», «Методи обстеження у фізичній терапії, ерготерапії», «Кінезіотейпування», «Професійна майстерність фахівців з фізичної терапії, ерготерпії».

  Досвід викладання освітніх компонентів:«Вступ до спеціальності», «Теорія і практика фізичної терапії», «Кінезіотейпування», «Основи науково-дослідної роботи», «Професійна майстерність фахівців з фізичної терапії, ерготерпії», «Сучасні технології осіб з обмеженими можливостями», «Фізична терапія в акушерстві та гінекології», «Фізична терапія в ендокринології».

  «Якість дистанційної освіти не поступається якості очної форми навчання, оскільки для підготовки проведення лекційних і практичних занять з залученням найкращого професорсько-викладацького складу кафедри Фізичної терапії, використанням найсучасніших навчально-методичних матеріалів; передбачено модульний контроль якості освіти на відповідність її освітнім стандартам».

  Анастасія Дроздова (Турко)
  Випускниця освітньої програми Комп'ютерні науки, магістр

  Останні 3 роки працює у компанії Temabit (входить до складу Fozzy Group), прийшла на позицію Junior QA Manual, а зараз обіймає посаду тім ліда та ментора на позиції Senior QA. Займається тестуванням мобільних додатків, десктоп додатків, та іноді веб. Також, займається менторінгом для новачків, проводить зустрічі та міні-тренінги в рамках команди.

  "Я дуже рада, що колись потрапила в МНТУ, дуже вдячна Тетяні Михайлівні Коротун, саме ті знання, які вона вклала у мене, я використовую по теперішній час у своїй роботі і дуже пишаюсь, що маю вищу освіту і тим, що застосовую на практиці знання, які отримала в МНТУ. Також, хочу сказати, що всі дисципліни були дуже корисними та потрібними у подальшому житті."

  Глушко Надія Василівна

  Канд. пед. наук, доцент кафедри

  Закінчила аспірантуру Інституту проблем виховання НАПН України за спеціальністю 13.00.05 «Соціальна педагогіка»; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Психологія»; Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького спеціальністю «Російська мова і література».

  Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 «Соціальна педагогіка»; тема дисертації «Соціальна реабілітація дезадаптованих старших підлітків у професійних ліцеях».

  Має 19-річний досвід роботи у загальноосвітній середній школі на посаді викладача зарубіжної літератури та заступника директора з навчально-виховної роботи. Має 12-річний досвід роботи у Київському економічному інститут менеджменту на посаді декана очно-заочного відділення.

  Наукові інтереси: психологія, соціальна педагогіка, професійна освіта

  Переглянути в Google Scholar

  Сідєльніков Артем Вікторович

  Доцент кафедри права ЗВО «МНТУ», кандидат юридичних наук (2019).
  У 2000 році закінчив Луганський обласний комунальний правовий ліцей №3, а у 2004 році – Луганську академію МВС ім.. 10-річчя Незалежності України.
  У 2019 році захистив дисертацію на тему «Спеціальні знання в діяльності адвоката-захисника» на кафедрі кримінального процесу та криміналістики під науковим керівництвом доктора юридичних наук, професора Гори Ірини Віталіївни.
  Адвокат. Помічник народного депутата.
  Поєднує наукову та викладацьку роботу з професійною та законотворчою діяльністю. Очолював юридичні відділи великих українських та іноземних підприємств. Керівник юридичного відділу міжнародної компанії з розвідки та видобування вуглеводнів.
  Систематично бере участь у розробці законопроектів, є автором наукових публікацій, у тому числі одноосібних монографій.
  Коло наукових інтересів: міжнародне право, міжнародний арбітраж, корпоративне, антимонопольне та конкурентне право, господарське право.

  Кириченко Лілія Георгіївна

  Доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних наук

  Кандидат педагогічних наук (2012)

  закінчила Луганський державний педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Українська мова і література» (1995), Луганський національний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» (2004).

  Працює в університеті з 2019 року. Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

  Сфера наукових інтересів: мовленнєва культура та національно-культурні цінності сучасної студентської молоді.

  Переглянути у Google Scholar

  Коротун Тетяна Михайлівна

  Кандидат фізико-математичних наук (2005)

  Закінчила Київський ордена Леніна державний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю Прикладна математика (1978)

  У період з 1997-2010 рр. була завідувачем кафедри . За час своєї діяльності Тетяна Михайлівна почала створювати повністю електронний університетський репозитарій з теоретичними лекціями, лабораторними та практичними завданнями. За її ініціативи було розроблено та сформовано перше тестове персональне хмарне середовище МНТУ як спільне сховище університетських даних, що експериментально починало працювати у тестовому режимі.

  Активно співпрацювала над проектами разом із залученням студентів. На таких початках була сформована електронна бібліотека, що спершу спиралась на платформу Dispase. Проте перетворивши цей проект у дипломну роботу одного зі студентів, куратором котрого вона була, це все перетворилось у повноцінний функціональний сайт.
  Тетяна Михайлівна була в робочій групі з розвитку та впровадження платформи онлайн-навчання Moodle у 2009-2010 рр., що допомогло МНТУ зробити великий крок у розвитку системи електронної освіти. Щороку матеріали платформи оновлювались та поповнювались, а робота самої системи онлайн-навчання все більш удосконалювалась.

  Підготувала сотні професійних випускників-професіоналів зі спеціальностями «Комп’ютерні науки» та «Інженерія програмного забезпечення». Зокрема своїми здобутками може похвалитись один з її студентів за друге місце на Національному конкурсі студентських робіт з комп’ютерних наук. Зараз пані Коротун є висококваліфікованим та досвідченим ментором, наставником та справжнім другом для випускників та здобувачів освіти МНТУ.

  Томковид Юлія Ігорівна

  Старший викладач англійської мови

  Закінчила Вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет», інститут Лінгвістики, повна вища освіта за спеціальністю «Мова та література (англійська)», філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури, магістр (2009 рік)

  Закінчила Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», спеціальність «Управління навчальним закладом», керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання), магістр (2017 рік)

  З 2020 старший викладач англійської мови кафедри філософії та суспільно-гуманітарних наук ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

  Викладає англійську мову за профільним спрямуванням студентам технічних спеціальностей фахового коледжу та перших курсів університету; викладає ділову англійську мову, основи ділового спілкування та перекладу науково-технічних спеціальностей студентам старших курсів та магістратури університету. Основним пріоритетом викладання є розвиток комунікативної компетенції студентів, що якісно перетворює студента з носія академічних знань англійської мови на соціально активну людину, здатну практично використати свої знання і вміння в межах професійного, міжособистісного та міжкультурного англомовного спілкування.

  Панчук Лариса Володимирівна.

  Закінчила в 2010 році ДВНЗ "Київський національний економічний університет", магістр з обліку і аудиту;

  В 2017 захистила дисертацію кандидата економічних наук.

  Козлов Євген Васильович

  Кандидат філософських наук (2006 р.)

  Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2001 р.)

  2002-2005 рр. – навчання в аспірантурі філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  З 2005 р. працює на кафедрі філософії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри. У 2016-2018 рр. – заступник завідувача кафедри.

  З 2017 р. працює на посаді доцента кафедри філософії та суспільно-гуманітарних наук ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (за сумісництвом).

  Автор (співавтор) понад 30 наукових та науково-методичних праць з питань історії світової та вітчизняної філософії, теорії педагогіки, актуальних соціально-філософських проблем сучасності.

  Нагороджений: Почесною грамотою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2006), Подякою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2011), Подякою Міністерства освіти та науки України (2019).

  Людмила Миколаївна Біленко, старший викладач вищої категорії.

  Педагогічний стаж 25 років.

  Закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова за спеціальністю "Українська мова і література та іноземна мова" (1997)

  Трудова діяльність

  Курси іноземних мов INTERLINGUA;

  Курси підвищення кваліфікації для викладачів англійської мови CiSELT Proficient, Learning Technologies від BRITISH COUNCIL;

  Фаховий коледж Київського університету ім. Бориса Грінченка;

  ЗВО «МНТУ» 

  2015-2019 р.р. - член журі Київської Малої академії наук.

  Друковані праці:

  East or West, Home is best // English

  American and British English // English

  Healthy lifeslyle // English

  Technology Time // Іноземні мови в школах України

  Computer Technology // Збірник статей TESOL

  Recycling English vocabulary // Збірник статей TESOL

  Коваленко Сергій Миколайович — проректор з науково-методичної роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

  Народився 09.09.1961 р. у с. Синява Рокитнянського району Київської області.

  У 1982 р. закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет Київського державного педагогічного інституту ім.О.М.Горького.

  Під час навчання в інституті розпочав наукову діяльність, де у складі наукової групи займався методами обробки (кодування, декодування) факсимільної інформації на замовлення Київського відділення Науково-дослідного інституту зв'язку. По закінченні інституту рік працював учителем математики Іванівської середньої школи Бориспільського району Київської області. Закінчив аспірантуру Київського державного педагогічного інституту ім.О.М.Горького за спеціальністю 01.01.02 "Диференціальні рівняння і математична фізика". З 1986 до 1994 р. працював у цьому самому інституті на посадах: асистента кафедри вищої математики; асистента та викладача кафедри інформатики та обчислювальної техніки; викладача і доцента кафедри математичного аналізу. В 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: "Вивід асимптотичних формул для розв'язків систем лінійних інтегро-диференціальних рівнянь", а у 1991 р. – отримав вчене звання доцента.

  З 1994 р. – завідувач кафедри вищої математики Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України; згодом – заступник декана та декан економічного факультету. З 2007 р. – проректор з наукової роботи. З 2010  до 2021 р. проректор з науково-педагогічної роботи.  Окрім організації наукової роботи, методичної та навчальної роботи в Академії  займався питаннями впровадження інформаційних технологій у навчальний процес та систему управління закладом вищої освіти. Під час роботи в Академії обирався головою профкому.

  З 2021 р. обіймає посаду проректора з науково-методичної роботи ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені Юрія Бугая».

  Автор близько 40 наукових та навчально-методичних праць із таких напрямів: розробка асимптотичних методів аналізу диференціально-функціональних рівнянь; нових методів обробки факсимільної інформації та систем автоматизованого управління парком літальних апаратів (госпдоговірна тематика), застосування інформаційних технологій у навчальному процесі, методика викладання дисциплін математичного циклу у вищому закладі освіти. Крім згаданих тем, займається також проблемами використання інформаційних технологій в економіці та викладанні навчальних дисциплін.

  Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

  Бірюков Єгор Ігорович

  Народився в м. Києві, закінчив Русанівський фізико-математичний ліцей (м. Київ), кандидат економічних наук (2020)

  Навчання

  У 2002-2008 році отримав кваліфікацію магістра права за спеціальністю «Правознавство»  у Міжнародному науково-технічному університеті.

  У 2014-2017 роках навчався в аспірантурі за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами» в Приватному вищому навчальному закладі «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

  У 2018-2020 роках навчався в аспірантурі за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами » у Національному університеті «Чернігівська політехніка».

  У 2020 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Особливості функціонування підприємств електроенергетики в умовах обмеженості ресурсів», за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами».

  Досвід

  З 2019 року і по теперішній час працює в Закладі вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» на посаді доцента кафедри менеджменту, маркетингу та публічного адміністрування.

  Бірюков Єгор є автором наукових статей які опубліковано у фахових виданнях, що входять до наукометричних баз SCOPUS, Web of Science та інших. Є учасником багатьох наукових  конференцій.

  Сьогодення:

  Бірюков Єгор займається впровадженням сучасних інноваційних технологій навчання, бере участь у підготовці освітньо-професійних програм.

  Балахтар Валентина Візіторівна

  доктор психологічних наук, профессор, професор кафедри

  Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук на тему «Психологія становлення особистості фахівця з соціальної роботи» за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи». – Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Київ (2019р.)

  Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Педагогічні засади організації дозвілля дітей та підлітків у системі позашкільної освіти в Україні» (1960 – 1991 рр.) за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2010 р.).

  Закінчила Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича, м. Чернівці за спеціальністю: «053 Психологія» (2000-2005рр.).

  Отримала вчене звання:

  Доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи (2019)

  Професор кафедри педагогіки та соціальної роботи (2020)

  Підвищення кваліфікації:

  (2011-2012 рр.) Базовий курс з Позитивної психотерапії, відповідно до стандартів Всесвітньої Асоціації Позитивної психотерапії та Українського Інституту Позитивної крос-культурної психотерапії та менеджменту (200 год.) й отримала сертифікат консультанта №126-Т від 04.03.2012 р. та World Association for Positive psychotherapy (WAPP) in cooperation with International Academy of Positive and Transcultural Psychotherapy (IAPP), Eropean Federation of the Centers for Positive psychotherapy (EFAPP), Wiesbaden Academy of Psychotherapy (WIAP) Basic consultant of Positive psychotherapy

  (2022 – 2025). Майстер-курс з Позитивної психотерапії, відповідно до стандартів Всесвітньої Асоціації Позитивної психотерапії

  (2020) Програма ПРООН з розвитку регіонів «Як діяти: Держслужбовцям про сталий розвиток» з підготовки тренерів курсу «Он-лайн освіта задля сталого розвитку» (сертифікат від 09.06.2020); https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/18a937ec94ef4821b4768a4c701ee21d

  2020 Експерт із акредитації освітніх програм 231 «Соціальна робота» і 053 «Психологія» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

  Автор багатьох наукових праць (монографії, посібники, наукометричні статті).

  Наукові ідентифікатори автора:

  ORCID ID 0000-0001-6343-2888

  ResearcherID: S-3090-2016 https://scholar.google.com/citations?user=wGr8UkIAAAAJ&hl=uk https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216846691

  Сфера наукових інтересів: психотерапія та психокорекція; консультування; психологія професійного вигоряння і професійних деформацій; стрес-менеджмент; психологічне благополуччя людей з інвалідністю; організація та проведення науково-практичних заходів.

  Суміжна діяльність:

  • член редакційної колегії збірника наукових праць "Вісник післядипломної освіти", серія «Соціальні та поведінкові науки» (кат. Б) Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, Асоціація безперервної освіти дорослих. http://umo.edu.ua/redakcijna-koleghija-social
  • член Української та Європейської асоціацій організаційних психологів та психологів праці (UAWOP, EAWOP) (2019);
  • член Всесвітньої асоціації позитивної психотерапії (WAPP), консультант з позитивної психотерапії (2012);
  • член міжнародної асоціації La Cause des bébés (2023)
  • консультант-психолог у команді гарячої лінії «Психологічна підтримка для українців в умовах війни» Фонду «Запорука» (квітень 2022 - липень 2023 р.).
  • Науковий кореспондент лабораторії психології особистості ім. П. Р. Чамати Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

  Янковой Роман Васильович

  Народився 13 листопада 1973 року в селищі Буча Київської області.

  • 1991 року закінчив в с. Буча середню школу №4 та вступив до Національного університету ім. Т. Г. Шевченка на механіко-математичний факультет.
  • 1993 року перевівся до Державної академії легкої промисловості України на інженерно-економічний факультет.
  • 1997 року закінчив Державну академію легкої промисловості України (ДАЛПУ) за спеціальністю інженер-економіст.
  • 1998 року закінчив з відзнакою магістратуру Державної академії легкої промисловості України та здобув кваліфікацію магістр економіки.
  • 2008 року вступив до аспірантури (спеціальніть 08.00.04 – економіка та управління підприємствами) Київського національного університету технологій та дизайну, яку в 2010 році достроково закінчив, захистивши кандидатську дисертацію на тему „Організаційно-економічний механізм активізації підприємницької діяльності на підприємствах лекої промисловості”.
  • Із 1996 року по 2009 рік працював заступником директора малого приватного підприємства „ЯВА”.
  • Із 2001 року по 2016 рік працював на кафедрі менеджменту сфери послуг Київського національного університету технологій та дизайну.
  • Із 2016 по 2020 рік працював на кафедрі менеджменту та публічного адміністрування Київського інституту бізнесу та технологій.
  • Із вересня 2020 року по теперішній час доцент кафедри менеджменту, маркетингу та публічного адміністрування Закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».
  • Із 12 вересня 2022 року по теперішній час докторант Державного університету «Житомирська політехніка»  за спеціальністю 051 – Економіка.
  • Із вересня 2020 року по теперішній час директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна Компанія» Спецмонтаж-25» за сумісництвом.

  Стаж науково-педагогічної роботи складає 20 років.

  Автор близько 60 наукових праць, у т.ч. підручника, навчального посібника, статтей, методичних розробок, особистих та у співавторстві.

  Наукові інтереси:

  • теоретичні та прикладні аспекти управління підприємницькою діяльністю
  • інноваційне стратегування
  • інноваційний розвиток підприємств

  Ханін Семен Григорович

  Народився 1971 року у місті Луцьк, Волинської області. 1993 року закінчив Київське Вище Військове Авіаційне Інженерне Училище, отримав кваліфікацію – інженер-математик за спеціальністю "Математичне забезпечення автоматизованих систем управління".

  У 1993 році розпочав свою трудову діяльність.

  Із 2009 року навчався на правознавчому факультеті Закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» та після закінчення у 2012 році отримав кваліфікацію магістра права.

  Із 2013 року – керуючий партнер Юридичної компанії «АМБЕР».

  Із 2014 року займається приватною адвокатською практикою.

  У 2019 році розпочав викладацьку діяльність у Закладі вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» на посаді викладача. 

  2020 року захистив кандидатську дисертацію «Ендогенні чинники модернізації економіки регіонів України в сучасних умовах» і отримав вчений ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (за видами економічної діяльності).

  2021 року Указом Президента України, за вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм, присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».

  Досвід роботи: адвокат, викладач, старший викладач, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування Закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

  Громадська діяльність: член правління Всеукраїнської громадської організації "Асоціація адвокатів України". Активна участь в розробці та впровадженні регіональних освітніх та благочинних проектів. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць і статей.

  Автор книг «Завтрак юриста», «Осенний жираф», «Первая зорька» та «Молитва солдата».

  Нагороди: Указом Президента України нагороджений орденом «За заслуги» третього ступеня; Іменним годинником та Почесною грамотою Київської обласної державної адміністрації «За вагомий особистий внесок у розвиток і зміцнення місцевого самоврядування області, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та активну громадську позицію»; Указом Президента України, за вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм, присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».

  Коло наукових інтересів:

  • складні корпоративні та податкові схеми структурування, оцінка податкових ризиків та розробка пропозицій щодо мінімізації ризиків;
  • організаційно-економічні механізми підвищення ефективності функціонування підприємств;
  • міжнародне податкове планування.

  Гречан Павло Юрійович

  Народився 9 серпня 1989 року в м. Києві.

  Закінчив Технічний ліцей Дарницького району міста Києва у 2006 році.

  З 2006 р. по 2011 р. навчався у Київському національному університеті технологій та дизайну (КНУТД), де у 2010 році отримав диплом бакалавра з маркетингу, а у 2011 р. – диплом магістра з економіки підприємства.

  З 2007 по 2012 рр. проходив навчання у Ліберецькому технічному університеті (Чехія) за програмою «Текстильний маркетинг».

  З 2013 по 2017 рр. працював у ТОВ «Нова пошта».

  У 2021 р. захистив дисертацію «Управління інноваційною активністю автотранспортних підприємств для забезпечення їх економічного розвитку» і отримав науковий ступінь доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент».

  Досвід роботи: лаборант кафедри менеджменту Київського кооперативного інституту бізнесу і права, менеджер з стратегічного розвитку, викладач кафедри менеджменту, маркетингу та публічного адміністрування ЗВО «МНТУ».

  Коло наукових інтересів:

  • сучасні тенденції розвитку економічних систем;
  • тенденції розвитку сучасного менеджменту;
  • інноваційна діяльність підприємств;
  • організаційно-економічний механізм активізації інноваційної активності суб’єктів господарювання.

  Автор понад 20 наукових праць.

  Гетьман Ірина Анатоліївна

  Кандидат технічних наук (2014), доцент (2019)

  Доцент (сумісник) кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

  Освіта: 1990 р. фізико-математичний факультет Латвійського університету (м. Рига) за спеціальністю «Прикладна математика»; 2001 р. Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ) за спеціальністю «Економіка підприємства».

  Наукова робота. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» на тему ««Комп'ютеризована інформаційно-вимірювальна система контролю якості зовнішнього вигляду керамічних плиток».

  Є автором і співавтором 100 наукових праць.

  Сфера наукових інтересів: Моделі та методи забезпечення надійності, скритності, математичне моделювання, інформаційно-вимірювальні системи, методики викладання

  Савченко Андрій Васильович

  Кандидат фізико-математичних наук (2016).

  Закінчив:
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Теорія ймовірностей та математична статистика” (2008, 2012).
  Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” за спеціальністю “Програмна інженерія” (2018).

  Працює в університеті з 2021 року. Є автором понад 15 наукових, науково-практичних та методичних робіт.

  Сфера наукових інтересів: моделі регресії з похибками у змінних.

  Одарущенко Олег Миколайович

  Професор кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

  Кандидат технічних наук (1998)

  Доктор технічних наук (2021)

  Академік наук прикладної радіоелектроніки (2008)

  Закінчив Харківське вище військове командно-інженерне училище Ракетних військ імені Маршала Радянського Союзу Крилова М.І., ад’юнктуру Харківського військового університету.

  Працює в університеті з 2021 року. Має 17 років стажу педагогічної роботи у закладах вищої освіти. Також займає посаду провідного наукового співробітника у ТОВ «НВП «Радікс», компанії, яка є провідним постачальником передових цифрових контрольно-вимірювальних систем і систем та послуг для ядерної промисловості.

  Має 162 наукові, науково-методичні публікації, з них основні: 5 монографій, з яких одну індексовано у науково-метричній базі Scopus, підручник, 2 навчальних посібника, настанова Національного космічного агентства України, 33 статей у наукових фахових виданнях України та інших держав, з яких 4 індексовано у науково-метричній базі Scopus,30 тез доповідей в збірниках матеріалів конференцій, з яких 12 індексовано у науково-метричній базі Scopus, отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, 6 патентів на винахід.

  Під науковим керівництвом Одарущенка О.М. захищено три дисертації здобувачами наукового ступеня кандидат технічних наук.

  Науковим напрямом досліджень є методи і засоби забезпечення надійності та функційної безпечності програмно-технічних комплексів об’єктів критичного застосування з урахуванням фізичних і проєктних дефектів компонентів (системи промислової автоматизації).

  Глиняна Оксана Олександрівна

  доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту зі спеціальності 24.00.03 –фізична реабілітація

  Досвід роботи: працювала на посаді інструктора ЛФК в Київській клінічній обласній лікарні №1 (відділення інтенсивної терапії, нейрохірургії, торакальної хірургії, шість років ортопедо-травматологічний центр); викладала на курсах підвищення кваліфікації для інст­рукторів, сестер медичних з лікувальної фізкультури в фізкультурно-спортивному диспансері Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня»; потім в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на посаді доцента кафедри біобезпеки і здоров`я людини.

  У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фізична реабілітація людей похилого віку при цементному ендопротезуванні кульшового суглобу» зі спеціальності 24.00.03 - фізична реабілітація.

  У 2016 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри біобезпеки і здоров’я людини.

  Автор 5 навчальних посібників: Основи кінезіотейпування;Фізична реабілітація при ендопротезуванні органів та суглобів;Фізична реабілітація при ендопротезуванні органів та суглобів (курсова робота);Фізична терапія при хірургічних захворюваннях; Основи функціональної діагностики у фізичній терапії, ерготерапії.

  Автор 3 методичних рекомендацій:Масаж загальний та самомасаж, Масаж реабілітаційний, Методичні вказівки з підготовки курсової роботи з дисципліни «Фізична реабілітація при травмах і захворюваннях опорно-рухового апарату» для студентів спеціальності «Фізична реабілітація»), наукових публікацій у фахових виданнях України, зарубіжних наукових періодичних виданнях і виданнях, що належать до міжнародних наукометричних баз даних.

  Автор розроблених сертифікованих, тренінгових модулів: «Класичний масаж», «Реабілітаційний масаж», «Кінезіотейпування», «Кінезіотейпування в травматології», «Кінезіотейпування в неврології» та циклу вебінарів: «Фізична терапія при порушеннях опорно-рухового апарату», «Фізична терапія при захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем», «Фізична терапія при захворюваннях нервової системи».

  Досвід викладання освітніх компонентів: Фізична терапія при захворюваннях та порушеннях опорно-рухового апарату, Фізична терапія при захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем, Кінезіотейпування, Фізіотерапія.

  Програма

  кандидата на посаду

  Голови Студентської ради ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

  Ганжа Данило Миколайович

  студента 2 курсу групи К-21

  Передвиборча програма:

  1. Організація <<Тематичних днів>>. Кожен у цьому світі по різному покращує свої навички, у кожного вони різні, кожен індивідуальний та різний! Але коли справа доходить до емоційного вигорання, майже кожен відчуває одні й ті ж емоції: Апатія, незацікавленність у чомусь, емоційна нестабільність, депресія, та інші неприємні речі які заважають продуктивності. Я як кандитат пропоную ідею тематичних днів, коли після занять кожен може зібратися у команду і зайнятися корисними, цікавими та веселими речами! Це може бути й тематика свята, може бути й суботник, а може і взагалі, звичайне коло інтересів у якому можна ділитися емоціями та своїми знаннями в день, якому присвячена галузь у якій навчається студент.

  2. Покращення лідерських якостей, самооцінки, бажання навчатися серед студентів. Не всі люди шукають суспільства або взагалі його уникають, бо мають певні причини. Я пропоную як кандидат - створити спеціальні умови для таких людей у Самоврядуванні, різноманітних подіях та активностях, щоб вони були зацікавлені у житті університету. Для цього, пропоную обрати людину, яка буде допомагати їм адаптуватися та пристосуватися у будь якій справі, ця галузь буде мати назву <<мотиватор>>. Його будуть обирати члени Самоврядування дивлячись на різні критерії, наприклад:

  1) Дружелюбність.

  2) Відкритість до діалогу.

  3) Стриманість.

  4) Вміння вийти зі стресових ситуацій та допомогти людині.

  5) Вміння мати спільну мову з учнями, які завжди тримаються осторонь або поводять себе занадто тихо.

  Мотиваторів може бути два, також вони можуть брати до себе двох помічників.

  Таким чином, стримана й чемна людина буде потроху допомогати адаптуватися до суспільства та залучатися у життя університету.

  3. Підняття інтересу української культури, мови та історії серед учнів. Ми живемо зараз у історичний час, коли зацікавленість нашою країною у світі - надзвичайно висока, але нажаль, не всі в нашому суспільстві це розуміють та не дуже охоче приймають українське, рідне, своє, а до сих пір шукають щось краще, щось далеке. 

  Тому пропоную систему неагресивної українізації молоді, бо за весь час повномасштабного вторгнення я не один раз спостерігав тенденцію, коли одна молодь намагається в агресивному тоні повчати іншу, тим самим відбивая будь-яке бажання щось робити. Ця система буде працювати таким чином: 

  Сучасні тенденції, меми, моменти - > Сучасна музика - > Заохочування людей у історію України не у нудному шкільному виді, а більш інтерактивніше (тематичні дні, імпровізовані спектаклі, реальні історії людей що бували в ОРДЛО, на майдані та ін) - > Створення Tik-Tok каналу від нашого університету де минулий пункт буде показний у всій красі, таким чином ми зможемо заохочувати більше людей з нашого університету та колледжу, заохочувати абітурієнтів та викликати легку дружню заздрість у інших.

  4. Tik Tok аккаунт з гумором, зборами та записами тематичних днів (трохи розповів у пункті вище). Зараз на вулиці 2023 рік, хто не сидить з молоді у тик тоці? Я вважаю, що це дуже гарна ідея та рушій для того, щоб студенти були зацікавлені у самоврядуванні, а не вважали його <<чимось нудним, душним та запарним>>, нажаль у багатьох така кліше думка.

  5. Студентське життя. В чому секрет цього пункту? Нажаль, деякі застарілі моменти не пішли від нас, наприклад <<Дєдовщина>>, коли старші курси якимось чином знущаються над першим, абітурієнтами та іншими. Буллінг це ракова пухлина кожного закладу де є багато людей, і нажаль, з ним фактично неможливо боротися. Але, можна послабити. Завдяки активностям, тематичним дням, соціалізації інтровертів, мотиваторам, все це можна трохи послабити. Коли працюєш у команді - люди які тебе оточують на час становляться майже не родиною, тому це дуже гарний вихід з подібних ситуацій. 

  Я вважаю, що кожен учень може та повинен якщо в нього є проблеми звертатися до нас, від проблем з якимось предметом (до цього пункту я повернуся трохи пізніше) чи до психічної допомоги/допомоги з булінгом, бо не треба руйнувати студентське життя, не треба перекресляти <кращі рокі життя>. 

  Щодо допомоги, я пропоную ввести систему <хелперів>, волонтери від старших курсів які зможуть допомогати тим, хто трохи не встигає переварювати інформацію, або має проблеми з одним з предметів. І ні, це не легалізація списування чи створення роботи за людину (для цього є ChatGPT), це просто допомога для учня наздогнати те, що він прогавив або не зрозумів.

  6. Симуляція організацій. Було би круто іноді побувати конгресменом ООН, ревізором чи журналістом (доречі, для Тік-Току це було б дуже непогано), подібні речі дуже сильно можуть замотивувати людину приймати участь у коллективі, та і нові друзі це завжди круто! 

  Бєлова Олена Василівна

  Практикуючий фізичний терапевт, займається реабілітацією пацієнтів після хірургічних та оперативних втручань, абдомінальної, торакальної хірургії, оперативних втручань на опорно-руховому апараті та відновленням ортопедичних пацієнтів у відновному постіммобілізаційному періоді.

  Має достатній практичний досвід в роботі з неврологічними пацієнтами ГПМК, хворими на неврити, невралгії, радикуліти, ішіас та інші патології.

  Активно удосконалює професійні навички, постійно підвищує свою професійну кваліфікацію, передає набутий досвід колегам, виступаючи з доповідями на різних конференціях міжнародного рівня та знаннями зі студентами під час навчання, публікує наукові статті. Має великий професійний досвід більше 30 років медичної практики з них 20 років практики в фізичній терапії. 

  Спеціальність за фахом: спеціаліст з фізичної реабілітації.

  Досвід викладання освітніх компонентів: Фізична терапія при захворюваннях нервової системи, Фізична терапія при хірургічних та терапевтичних захворюваннях органів черевної порожнини.

  Храмова Ірина Дмитрівна

  Практикуючий фахівець з фізичної реабілітації, масажист, проводить практичну діяльність з реабілітації пацієнтів після перенесених захворювань, травм, втручань, після психоемоційного перенавантаження, синдрому хронічної втоми, має великий досвід роботи з пацієнтами неврологічного, ортопедичного профілів, відновлення і збереження здоров`я пацієнтів, поліпшення їх якості життя сучасними реабілітаційними засобами.

  Постійно удосконалює професійні навички та підвищує кваліфікацію. Навчає рідних пацієнтів правильному догляду за хворими та проведенню реабілітаційних програм в домашніх умовах. Має досвід роботи з дітьми з аутичним синдромом.

  Професійний стаж роботи складає понад 30 років, 13 років практичної діяльності з фізичної терапії.

  Спеціальність за фахом: спеціаліст з фізичної реабілітації.

  Досвід викладання освітніх компонентів: Масаж (загальний, реабілітаційний), Курортологія та СПА-реабілітація, Спортивна медицина, Фізіологія рухової активності, Основи клінічної патології.

  Заліток Людмила Михайлівна

  Кандидат педагогічних наук (2011)

  Старший науковий співробітник (2015)

  Закінчила Київський інститут культури (1992 р.)

  1992–2016 рр. – бібліотекар Науково-дослідного інституту педагогіки; молодший науковий співробітник Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського АПН України (далі – ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського); завідувач відділу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; старший науковий співробітник ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; заступник директора з наукової роботи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.

  2016 р. – директор наукової бібліотеки ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних наук.

  Автор (співавтор) понад 60 наукових праць з питань сухомлиністики, теорії та історії педагогіки, бібліотекознавства

  Нагороджена: Почесною грамотою АПН України (2000), Грамотою АПН України (2008), Грамотою Міністерства освіти України (2009), Подякою Кабінету Міністрів України (2010), Медаллю «Ушинський К. Д.» (2014)

  Переглянути у ORCID

  Переглянути у Google Scholar

  Андросович Ксенія Анатоліївна

  Доктор психологічних наук (2023р.)

  З 2023 року - професор кафедри психології та суспільно-гуманітарних наук ЗВО МНТУ.

  Кандидат психологічних наук за спеціальністю «19.00.05 – Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»  /PhD (2015р.)

  Старший дослідник із спеціальності 053 «Психологія» (2022 р.)

  Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка (магістратура, аспірантура 2007-2014рр.).

  Тема дисертації «Психологічні чинники соціальної адаптації першокурсників в умовах освітнього середовища професійно-технічного навчального закладу», отримано  диплом.

  Досвід роботи у науковій сфері більше 10 років (з 2016 року керівник науково-дослідних робіт).

  Досвід викладацької діяльності з 2018 року (викладання в НУБіП України, кафедра психології НД: «Психодіагностика», «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології», «Психологічна служба в системі освіти», «Психологія спілкування», «Соціально-психологічний тренінг». Досвід керування курсовими проєктами з психологічних дисциплін. Викладацька діяльність в аспірантурі Інституту обдарованої дитини НАПН України НД: «Соціалізація обдарованої особистості», «Проєктування і створення інтелектуального середовища для розвитку обдарованих».

  Заступник головного редактора (серія «Психологічні науки») щоквартального науково-методичного журналу «Освіта та розвиток обдарованої особистості» (фахове видання України,) ISSN 2309-3935. http://otr.iod.gov.ua

  Заступник головного редактора (серія «Психологічні науки») збірника наукових праць «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи» (фахове видання України, кат. Б) http://pi.iod.gov.ua/index.php.

  Сфера наукових інтересів: соціально-психологічна адаптація та соціалізація здобувачів освіти; розвиток особистісного потенціалу учнівської та студентської молоді; формування soft skills, критичного та креативного мислення; тренінгові технології в психології та освіті; психологічний супровід.

  Автор (співавтор) понад 100 наукових  та навчально-методичних праць, в тому числі: монографія на англійській мові, європейське видання (у співав.), 6 методичних посібників (співав.), 4 навчальні програми, 2 методичні рекомендації, 1 програма тренінгових занять, а також публікації у наукових виданнях, включених до наукометричних баз, рекомендованих МОН, публікацій, включених до переліку наукових фахових видань України, публікацій у зарубіжних виданнях (країн ЄС).

  Цифрові ідентифікатори науковця:

   ORCID iD:   https://orcid.org/0000-0002-4121-270X ;

   Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=p3MdzHMAAAAJ ;

   Web of Science ResearcherID: S-6247-2018  https://publons.com/researcher/1852353/kseniia-androsovych/.

  Нагороди та відзнаки:

  Нагороджена медаллю «Ушинського К.Д.» за значні досягнення в галузі педагогіки, психології (2017); Почесною грамотою НАПН України (2015); Відзначена дипломом ІІ ступеня за методичний посібник «Психолого-педагогічний супровід соціалізації обдарованих учнів в Інтернет-середовищі» - у номінації «За кращий посібник для використання в освітній та інших видах соціальної практики» за результатами конкурсу НАПН України (2018); Нагорода-медаль «Народна шана  українським науковцям», до 100-річного ювілею НАН, «Міжнародна наукова організація МАРТІС “Золота Фортуна” (2019); Почесною грамотою від  Професійної спілки працівників державних установ України (2021).

  Основні друковані праці (монографії, методичні посібники, програми (колективні та одноосібні):

  1. K. Androsovych. Psychological Guidance of the Socialisation Process of Gifted Students using Information and Communications Technology Means / K. Androsovych, Yar.Rudyk, M. Melnyk, О. Kovalova, Ir.  Yakymova// Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, Lifescience Global. VOL. 9 NO. 2 (2021), Р.236-246. (внесок 0,35 д.а.), Scopus http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85107792909&partnerID=MN8TOARS

  2.         Afuzova, H., Ogorodniychuk, Z., Pavelkiv, V., Mamicheva, O., Prokofieva, O., & Androsovych, K. (2022). Determinants of Professional Orientation of Future Psychologists on Correctional Support of Children with Psychophysical Disorders. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13 (1Sup1), 188-206. https://doi.org/10.18662/brain/13.1Sup1/312  WOS

  3.         Андросович К.А. Робота відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості в умовах воєнного часу. Вісник Національної академії педагогічних наук України, Том 4 - №1 (2022).

  4/ Kseniia A. Androsovych. Psycho-pedagogical support of gifted students in the internet-environment. ICT and learning tools in primary and secondary education, [S.l.], v. 59, n. 3, p. 1-12, june 2017. ISSN ‎2076-8184. Web site of journal: <http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1536>.  ISSN ‎2076-8184. 

  Web of Science list: http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=*2076-8184

  5. Социальная адаптация первокурсников: анализ результатов исследования. Молодий вчений. – 2016. – №12.1 (40) грудень, С.206-211. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus ISSN: 2304-5809, 2313-2167), Web site of journal:  http://molodyvcheny.in.ua/ua/about /

  6. Androsovich Kseniia. Psychological support and maintenance of the process of socialization of gifted pupils/ Androsovich Kseniia // Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine: monograph / edited by authors. – 3rd ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2019. – 662 p., Р.214-240 (монографія, на англ..мові).

  7.Інтерактивна психолого-педагогічна підтримка соціалізації обдарованих учнів [Текст]: метод.посібн./Гальченко М.С., Андросович К.А., Ткаченко Л.I., Ковальова O.A., Найдьонова Л.M.. – Київ: Інст-т обдар. дитини НАПН України, 2018. – 146 с. Web site:  http://lib.iitta.gov.ua/713795/   

  8. Профілактика деструктивної соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі : методичні рекомендації / К. А. Андросович, Л. І. Ткаченко. – Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 42 с. Web site: http://lib.iitta.gov.ua/712449/   

  9. Психолого-педагогічний супровід соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі [Текст]: метод. посіб. / К. А. Андросович, В. В. Камишин, Л. І. Ткаченко – Київ : Ін-т обдар. дитини НАПН України, 2017. – 108 с. Web site: http://lib.iitta.gov.ua/711827/    

  10. Робоча програма навчальної дисципліни «Соціалізація обдарованої особистості» для здобувачів, які навчаються за галуззю знань 01 «Освіта - педагогіка», спеціальністю 011 «Науки про освіту», спеціалізацією «Освіта та розвиток обдарованої особистості», Вид-во: Інформаційні системи, 2017р. – 18 с.

  11.  Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі навчально-виховного процесу: посібник/ За заг. ред. В. О. Киричука.( Авторський колектив: Прашко О. В., Андросович К. А., Мельник М. Ю., Веселка Ю. Б., Давидова М. О.) – К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 192 с. Web site: http://lib.iitta.gov.ua/9917/   

  12. Соціальна адаптація першокурсників: [програма тренінгових занять]/ Автор-укладач К. А. Андросович . – ІОД, 2014. – 84 с.

  13. Технології проектування в практиці роботи загальноосвітнього навчального закладу: теоретико-практичний аспект: Посібник. – К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014 – 336с. (Киричук, В. О., Андросович К.А. (orcid.org/0000-0002-4121-270X) та інші), ISBN 978-96,6-2633-17-7. Web site: http://lib.iitta.gov.ua/10432/

  Котенко Ольга Юріївна

  Практикуючий фізичний терапевт. Працювала в «Інституті педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», відділення торакальної хірургії та пульмонології вад розвитку дітей.

  Має досвід роботи інструктора з лікувальної фізкультури та оздоровчого плавання в «Консультативно – діагностичному центрі» Деснянського району м. Києва, відділення відновного лікування дітей та підлітків, з неврологічними, ортопедичними порушеннями, синдромами рухових порушень, затримкою статомоторного розвитку та працює у складі мультидисциплінарної бригади, займається розробкою індивідуальних комплексних програм фізичної терапії дітей та підлітків з епілептичним статусом, дитячим церебральним паралічем, синдромом Дауна, розладами аутистичного спектру (РАС), синдромом дефіциту уважності та гіперактивності, хворобою Ерба (Міастенія гравіс), синдромом відновного періоду внаслідок перенесеної патології нервової системи в преперенатальному періоді.

  Має 18 річний стаж медичної практики. Приймає участь у наукових конференціях, удосконалює професійні навички та підвищує кваліфікацію на спеціалізованих тренінгах за спеціальністю.

  Спеціальність за фахом: магістр з фізичної терапії, ерготерапії.

  Досвід викладання освітніх компонентів: Оздоровче плавання та гідрокінезотерапія, Основи соціальної реабілітації, Сучасні реабілітаційні технології для осіб з обмеженими можливостями, Долікарська медична допомога у невідкладних станах, Загальна теорія здоров’я, діагностика та моніторинг стану здоров’я.

  Анна ХИЖНЯК

  Кандидат психологічних наук (2018 р.).

  Тема кандидатської дисертації: «Психологічна корекція професійних деформацій тренера-викладача», спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

  Здобула другу вищу освіту у Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченко, за спеціальністю «Психологія», підвищення кваліфікації до Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко, за програмою «Дитяча психологія і психотерапія» (2017).

  Здобула практичну фахову підготовку за напрямом «Гештальт психотерапія» в Київському інституті гештальта та психодрами.

  Закінчила з відзнакою Національний університет фізичного виховання та спорту України, отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Олімпійський та професіональний спорт» (2004), з відзнакою закінчила магістратуру Національного університету фізичного виховання та спорту України, отримала диплом магістра за спеціальністю «Психологія спорту» (2005).

  Сфера наукових інтересів: гештальт-психологія, дитяча психологія та психотерапія, психологія професійної діяльності та професійні деформації особистості, гендерна психологія, психологія спорту.

  Публікації: автор понад 20 наукових статей, у фахових виданнях України 11 статей, у інших виданнях України 8 статей, та за кордоном опубліковано 1 стаття.

  Профіль Google academy:

  https://scholar.google.com.ua/citations?user=O20MYVUAAAAJ&hl=uk

  Кушнір Олександр Олександрович

  канд. іст. наук

  2010 р. – закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра давньої та нової історії України, диплом спеціаліста, спеціальність – історія, кваліфікація ‒ історик, викладач історії.

  2013 р. – захистив кандидатську дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, отримав диплом кандидата історичних наук, спеціальність 07.00.01 ‒ історія України. Тема дисертаційного дослідження: «Гайдамацький рух 1715 ‒ 1760-х рр.: перебіг та сприйняття сучасниками»

  Досвід роботи:

  2017–2020 рр. – Коледж ресторанного господарства НУХТ, викладач історії.

  2020 р. – старший викладач кафедри філософії та суспільно-гуманітарних наук ЗВО «МНТУ»

  Наукові інтереси: історія України, гайдамацький рух, політика

  Основні наукові праці: Історіографія гайдамацького руху: загальні характеристики й інтерпретації (XIX – поч. XX ст.); Відображення визвольної боротьби гайдамаків у народній поезії XVIII – XIX ст.: спроба структурного та тематичного аналізу; Гайдамацький рух у спогадах та мемуарах: особливості сприйняття й інтерпретації (кін. XVIII – поч. XIX ст.); Осередки гайдамацького руху в місті Києві та передмістях у першій половині XVIII ст.; Соціально-економічні передумови зародження гайдамацького руху на Правобережній Україні у XVIII ст.; Проблема датировки основных событий Колиивщины по актовым документам и мемуарам; Постать гайдамацького ватажка Захара Харка в українській історіографії XIX ст. та джерелах фольклорного походження; Гайдамацький рух в архівних документах: актові джерела.

  Свінціцька Ольга Володимирівна

  Досвід роботи: працювала в інституті нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України на посаді лікаря-лаборанта відділення інтенсивної терапії.

  Основним пріоритетом викладання є розвиток індивідуальних здібностей студентів, формування професійних знань, навичок та вміння самовдосконалення. Викладач застосовує інноваційні форми і методи навчання.

  Коло наукових інтересів: актуальні питання нейрофізіології, вікові особливості опорно-рухового апарату. Стаж роботи 20 років.

  Спеціальність за фахом: У 1997 р. закінчила Український педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «біологія»

  Досвід викладання освітніх компонентів: Анатомія людини, Фізіологія людини, Вікова анатомія та фізіологія, Патологічна анатомія та фізіологія.

  Моллекер Віра Федорівна

  Практикуючий фізичний терапевт, ерготерапевт, займається реабілітацією пацієнтів з патологією центральної та периферичної нервової систем різного генезу (аноксичні, травматичні, судинні, новоутворення, запальні, реабілітація постінсультних хворих, спиномозкові травми, ЧМТ, неглект, хвороба Паркінсона, дегенеративні захворювання хребта, затримка психічного розвитку, діти з ДЦП, діти з аутичним спектром, спіна біфіда); складає індивідуальні програми терапевтичних вправ та PNF.

  Має досвід роботи з роботизованою, комп'ютеризованою технікою, технічними та ортопедичними засобами реабілітації.. Активно удосконалює професійні навички. Ділиться набутим досвідом зі студентами під час навчання. Має 3 роки професійного досвіду у фізичній терапії та реабілітації.

  Спеціальність за фахом: магістр з фізичної терапії, ерготерапії.

  Досвід викладання освітніх компонентів: Функціональний тренинг, Теорія оздоровчого харчування, дієтотерапія, Психофізіологія.

  Доцент кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

  Кандидат фізико-математичних наук (1992).

  Закінчив:

  Донецький політехнічний інститут за спеціальністю «Прикладна математика» (1985).

  Аспірантуру Інституту прикладної математики і механіки НАН України (м.Донецьк) за спеціальністю 01.01.02 «Диференційні рівняння» (1990).

  Працює в університеті з 2016 року. Є автором понад 60 наукових, науково-практичних та методичних робіт.

  Сфера наукових інтересів: мережі Петрі та Слєпцова, крайові задачі математичної фізики, нанофотоніка.

  Гриб’юк Олена Олександрівна

  Кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання (математика), 2011.

  Закінчила:

  Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю Математика, інформатика, викладач математики, інформатики (1999)

  Наукове стажування в Університеті Адама Міцкевича в Познані, (м. Познань, Польща) в рамках програми Lane Kirkland Scholarship Program (Programа Kirklanda), захистила наукову роботу та отримала диплом з відзнакою (Dyplom z wyróżnieniem).
  Тема наукового стажування: «Zarządzanie Oświatą» –
  «Управління освітою. Сучасні методи навчання та інноваційні технології навчання в системі освіти: європейський досвід, глобальні тенденції та механізми ефективного управління» (2018)

  Приймає участь у багатьох стипендійних програмах та стажуваннях (Польща-Україна), а також у проєктній та дослідницькій діяльності:

  Дослідницький проєкт «Code::Girls/Women in IT – (im)possible success» за підтримки Фонду Project Girl Code
  ▪️ Дослідницький проєкт – щорічна Міжнародна літня школу для вчителів «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences» (з 2015 року і до цього часу)
  ▪️ Дослідницький науковий проєкт «Szkoła Liderów – Naukowa komunikacja w akademickim środowisku: sekrety pisania prac naukowo-badawczych» (Україна-Польща-Білорусь) за підтримки Lane Kirkland Scholarship Program та Міністерства закордонних справ Республіки Польщі
  ▪️ Науковий проєкт «Екологічна свідомість – шлях у майбутнє» за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта
  ▪️ Дослідницький проєкт - щорічний літній табір для дітей «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences» - «Модно бути розумним» з метою підвищення інтересу до навчання предметів природничо-математичного циклу серед дітей та учнівської молоді
  ▪️ Дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня «Варіативні моделі комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в закладі загальної середньої освіти»

  Є членом в редколегіях виданнях:

  ▪️ електронне фахове видання «Інформаційні технології і засоби навчання»
  ▪️ наукове видання«Математика. Інформаційні технології. Освіта»
  ▪️науковий журнал IT Synergy

  Є автором:
  ▪️ 177 публікацій, з них 157 наукових, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.
  ▪️ 27 навчально-методичних посібники та навчально-
  практичних посібники; 10 методичних рекомендацій до практичних занять; 13 навчально-методичні праці; 3 науково-методичних збірники, 7 монографій, в тому числі зарубіжні наукові видання.

  Має 4 авторські права/патенти.

  Працює в університеті з 2020р.

  Сфера інтересів: «Математичний аналіз», «Дискретна математика», «Алгебра і теорія чисел», «Системний аналіз», «Об’єктно орієнтоване програмування», «Проектування інформаційних систем», «Проективна геометрія і методи зображень», «Проектування систем управління», «Об’єктно-орієнтоване моделювання інформаційних систем», «Планування та аналіз експериментів», «Дискретні структури», «Бази даних» та інше.

  Хобі: легка атлетика, професійна фотографія, комп’ютерне моделювання, міжнародна журналістика

  Голубенко Олександр Іванович

  Народилася (вся) 08 вересня 1982 року в м. Києві

  В 2000 році закінчив середню загальноосвітню школу №194 у м. Києві.

  У 2005 році закінчив Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. Отримав диплом магістра та здобув кваліфікацію інженера з телекомунікаційних систем та мереж.

  У 2020 році захистив кандидатську дисертацію «Розробка та дослідження алгоритмів амплітудно-фазового коригування сигналів з ортогональним частотним і просторовим розділенням» і отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.02  – телекомунікаційні системи та мережі.

  У 2022 році отримав вчене звання доцента за кафедрою мобільних та відеоінформаційних технологій.

  Досвід роботи:

  01.08.12 – 10.03.15 ТОВ «Козацька стріла». Інженер-проектувальник ВОЛЗ, СКС, СКУД, відеоспостереження та охоронної сигналізації, охоронної сигналізації, Ip-телефонії, систем протипожежного захисту. З 01.04.13 Начальник проектного відділу.

  12.01.09 – 31.07.12 Інтернет провайдер “Sunnet” Головний інженер, 01.02.10 Виконавчий директор.

  01.04.05 – 05.01.09 ТОВ «Каскад-Телеком». Інженер лінійних побудов зв’язку та абонентських пристроїв, 01.12.06 - інженер мережі сотового зв’язку:

  Досвід роботи в сфері освіти:

  16.02.22 – 06.09.22 – Держаний університет телекомунікацій. Директор Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва.

  02.06.21 – 15.02.22 – Держаний університет телекомунікацій. Заступник директора Навчально-наукового інституту телекомунікацій

  26.09.17 – 15.02.22 – Держаний університет телекомунікацій. Старший викладач кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій. З 24.05.21 Переведений на посаду доцента кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій.

  01.09.18 – 30.06.2021 - КІСІТ КНЕУ (Коледж інформаційних систем і технологій Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана). Старший викладач відділення техніко-інформаційних спеціальностей.

  05.09.16 – 22.09.17 – Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Старший викладач кафедри інформаційних технологій

  Автор більше 20 наукових публікацій, серед них 3 публікації у міжнародних базах SCOPUS, тези доповідей у міжнародних конференціях, в тому числі за кордоном.

  Коло наукових інтересів:

  • інформаційні технології;
  • системи відеоспостереження;
  • системи підтримки прийняття рішень;
  • впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес;
  • дистанційна освіта.

  Кафедра фізичної терапії ЗВО «МНТУ» пропонує вакансію викладача галузі знань Охорона здоров'я, спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія. 

  Запрошуємо до співпраці викладачів, які готові:

  • Забезпечити високий науково-методичний рівень викладання освітніх компонентів освітньо-професійної програми (підготовка силабусів, тестових питань до модульного контролю, проведення навчальних занять).
  • Забезпечити виконання ліцензійних вимог, публікації за останні 5 років, що відповідають зазначеній спеціальності у фахових періодичних виданнях України; публікації в іноземних виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection.
  • Проходити підвищення кваліфікації за спеціальністю.
  • Працювати в онлайн/оффлайн форматі, користування сучасними, інноваційними технологіями.
  • Дотримуватись розкладу щодо проведення навчальних занять.
  • Викладати дисципліни державною мовою.
  • Працювати на повну/неповну зайнятість (з можливістю планувати графік/робочий час)

  Надсилати резюме на ел. пошту: j.kopochynska@istu.edu.ua

  ВАКАНСІЯ:

  Менеджер міжнародних освітніх проєктів відділу міжнародних зв’язків та розвитку

  ОБОВ’ЯЗКИ

  1. підготовка проєктних заявок на програми від Європейського Союзу у сфері освіти та досліджень (Erasmus+, Horizon Europe, Digital Europe, DAAD та інші.);
  2. грантовий менеджмент проєктів для забезпечення успішного виконання грантових проєктів;
  3. консультування команди щодо вимог грантодавців;
  4. підготовка проєктних звітів та документації;
  5. пошук та взаємодія з міжнародними партнерами;
  6. забезпечення організаційної та інформаційної підтримки проєктів.

  ВИМОГИ:

  1. Освітній ступінь магістр та/або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста;
  2. Успішний досвід проєктного менеджменту та підготовки грантових заявок від 3-х років;
  3. Навички управління фінансами, включаючи розробку та моніторинг бюджетів та фінансової звітності;
  4. Знання англійської мови на рівні Intermediate;
  5. Вміння працювати з проєктними порталами;

  Контактна особа: проректор з міжнародних зв’язків та розвитку, тел. +380995052448 резюме надсилайте на пошту: id@istu.edu.ua

  30 травня 2023 року відбувся спільний захід: науково-практичний онлайн- семінар «ДІАГНОСТИКА ТА МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ».

  Із вітальним словом виступили:

  • Довгий Станіслав Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, академік НАПН України, президент Національного центру «Мала академія наук України»;
  • Гальченко Максим Сергійович, доктор філософських наук, директор Інституту обдарованої дитини НАПН України;

  Модератор і головна відповідальна за проведення заходу – Мельник Марина Юріївна, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України.

  Захід зібрав більше ніж 300 учасників, серед яких: науковці, викладачі ЗВО; представники департаментів та управлінь освіти, інститутів післядипломної освіти; адміністрація освітніх закладів, учителі, класні керівники, психологи, соціальні педагоги; аспіранти й магістранти, студенти.

  Висловлюємо слова вдячності вельмишановним організаторам за надану можливість взяти участь та послухати чудові доповіді щодо наукових та практичних пошуків виступаючих з питань обдарованості особистості.

  Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!

  Відеозапис заходу: https://www.youtube.com/watch?v=RAxClQTnl_w

  ВАКАНСІЯ  – Завідувач кафедри соціально-гЗавідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та психології

  ОБОВ'ЯЗКИ:

  Відгукнутися:

  1. Керівництво кафедрою;

  2. Регулярно проходити різні форми підвищення кваліфікації;

  3. Викладання профільних навчальних дисциплін.

  ВИМОГИ:

  • науковий ступінь кандидата / доктора психологічних наук
  • вчене звання (бажано);
  • публікації за останні 5 років, що відповідають спеціальності «Психологія» у фахових періодичних виданнях України.
  • публікації в іноземних виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection.

  Отримати додаткову інформацію можна, подзвонивши за наступним телефоном

  044-360-47-07 (6)

  050-505-24-40 (6)

  067-505-44-85 (6)

  073-505-44-85 (6)

  Заступник начальника відділу кадрів та архівної справи Лариса АДАМЕНКО

   Фаховий коледж ЗВО МНТУ – лідер на українському ринку фахової передвищої освіти. Ми надаємо можливість молоді отримати знання та навички за такими спеціальностями як інженерія програмного забезпечення; фізична культура і спорт; фінанси, банківська справа та страхування; менеджмент; право. Наша команда висококваліфікованих педагогів створює якісний освітній контент та послуги для наших студентів, який допоможе їм у майбутньому побудувати кар’єру їхньої мрії.

   Запрошуємо на роботу на заміщення вакантної посади Заступника директора Фахового коледжу ЗВО “МНТУ”

   Що необхідно робити:

   • Організовувати планування НМР Фахового коледжу і здійснювати контроль за його виконанням;
   • Забезпечувати своєчасне складання, затвердження, представлення звітної документації.
   • Здійснювати контроль за якістю освітнього процесу та дотриманням правил внутрішнього розпорядку його учасників;
   • Відповідати за замовлення випускової документації для здобувачів;
   • Брати участь у вирішенні кадрових питань, в т.ч. й організовувати підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогічних працівників;
   • Сприяти успішному проходженню акредитацій освітніх програм.

   Вимоги до кандидата:

   • Вища освіта (магістр або спеціаліст, бажано у сфері педагогічної освіти);
   • Досвід роботи у сфері фахової передвищої або вищої освіти від 5 років;
   • Вільне володіння цифровими інструментами та сервісами в освіті та для комунікації і координації роботи персоналу;
   • Володіння англійською мовою на середньому рівні (бажано)

   Що ми пропонуємо:

   • Якісні освітні програми, які приносять реальну користь нашим студентам;
   • Повний супровід та підтримку в період адаптації;
   • Гнучкий графік роботи (офлайн +дистанційно);
   • Наявність електроенергії та інтернет-зв’язку під час блекауту;
   • Оплачувана відпустка та лікарняні.

   З порядком проведення відбору можна ознайомитися за посиланням https://istu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/09/Poriadok-vidboru.pdf

   Контакти для надсилання резюме - електронна адреса - k.oladko@istu.edu.ua

   У разі виникнення питань - т. (068)268 05 54

   Відгукнутися:

    ВАКАНСІЯ  – Викладач кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення (з дисципліни комп’ютерна графіка).

    ВИМОГИ:

    • повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальністю 122 "Інженерія програмного забезпечення";
    • не менше 5 наукових і науково-методичних робіт;
    • стаж роботи у закладах вищої освіти не менше 3 років;
    • вільне володіння державною мовою.

    ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ:

    • забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю, провадити наукову діяльність;
    • підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію;
    • дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України;
    • дотримуватися в освітньому процесі та науковій (творчій) діяльності академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами вищої освіти;
    • розвивати в осіб, які навчаються в Університеті, самостійність, ініціативу, творчі здібності;
    • дотримуватися статуту Університету, законів, інших нормативно-правових актів.

    Відгукнутися:

     ВАКАНСІЯ  – Завідувач кафедри маркетингу

     ОБОВ'ЯЗКИ:

     Відгукнутися:

     1. Керівництво кафедрою;

     2. Регулярно проходити різні форми підвищення кваліфікації;

     3. Викладання профільних навчальних дисциплін.

     ВИМОГИ:

     • науковий ступінь за профілем кафедри;
     • вчене звання (бажано);
     • публікації за останні 5 років, що відповідають профілю кафедри, у фахових періодичних виданнях України;
     • публікації в іноземних виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection.

     Отримати додаткову інформацію можна, подзвонивши за наступним телефоном

     044-360-47-07 (6)

     050-505-24-40 (6)

     067-505-44-85 (6)

     073-505-44-85 (6)

     Заступник начальника відділу кадрів та архівної справи Лариса АДАМЕНКО

      Комісія у складі: Мельник М.Ю., канд.пед.наук, Заліток Л.М., канд.пед.наук, Андросович К.А. канд.психол.наук, оцінили актуальність обраних здобувачами освіти тем дослідження. Здобувачі освіти показали достатній рівень оволодіння навичками самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел в т.ч із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій; формулювати мету, завдання дослідження; достатній рівень оволодіння ними навичками презентувати результати власних наукових пошуків відповідно до основних завдань курсової роботи. Незважаючи на складні умови навчання під час воєнного стану здобувачі освіти показали достойний результат навчально-наукової роботи. Віримо в нашу молодь, наше майбутнє!

      Викладачі кафедри психології та суспільно-гуманітарних наук провели відкриті заняття з навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

      На кафедрі психології та суспільно-гуманітарних наук відбулися відкриті заняття з навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням».
      Хорошайло Олена Іванівна разом із здобувачами освіти розкрили тему «Version Control and Hosting Platforms».

      Яранцева Ольга Іванівна провела заняття на тему: «System Administration (Системне адміністрування)».
      В аудиторії (Google Meet) панувала доброзичлива атмосфера. Студенти охоче виконували завдання. Викладач вміло організував процес, ділячись знаннями та пропонуючи різноманітні форми роботи.

      Ведуча – Оксана Іванівна Кісілюк, практичний психолог у методі когнітивно-поведінкової терапії (КПТ) розкрила тему «Стрес та емоції у житті студента в умовах воєнного стану: теорія та практика». Студенти поділилися своїм досвідом реакцій у стресовій ситуації, мали змогу розібрати що відбувається з організмом на фізіологічному рівні під час сильних стресових ситуацій. Виконали вправи, які дають можливість «заспокоїти» мигдалевидне тіло і знизити рівень стресу для виконання адекватних дій та сприяють нормальному функціонуванню. Розглянули шляхи надання самодопомоги при відчутті надмірних емоцій: дихальні вправи («дихання в квадраті»), сенсорні канали, техніка «Обійми», ресурсні техніки заземлення/стабілізація, м'язова релаксація по Е.Джекобсону (https://www.youtube.com/watch?v=9ekFjWE3k0g ), техніка «Майндфулнес» (жити в моменті усвідомлено). Здобули навички формування стресостійкості.

      В житті кожної людини відбуваються певні труднощі, які ми можемо здолати самостійно або за допомогою психолога!

      ВАКАНСІЯ:

      Доцент кафедри менеджменту, маркетингу та публічного адміністрування

      ОБОВ’ЯЗКИ

      • Розробка силабусу навчальної дисципліни.
      • Розробка лекційних та практичних занять, підготовка презентацій.
      • Наповнення гугл класів відповідних навчальних дисциплін.
      • Контроль та оцінка знань здобувачів освіти.
      • Керування виробничою практикою здобувачів освіти.
      • Керування курсовими проєктами здобувачів освіти.
      • Написання наукових публікацій.
      • Підготовка тез спільно із студентами до студентських конференцій.
      • Участь в оновленні освітньо-професійних програм кафедри.
      • Участь в науково-дослідній роботі кафедри.
      • Участь в роботі наукового гуртка кафедри.
      • Дотримання у роботі принципів академічної доброчесності.

      Дисципліни для викладання:

      • Маркетингова товарна політика
      • Маркетингова політика розподілу і збуту
      • Маркетингова політика комунікацій
      • Маркетингові дослідження
      • Маркетингова цінова політика
      • Електронна комерція

      ВИМОГИ:

      1. Освітній ступінь магістр та/або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста у галузі знань відповідно до профілю викладання (075 «Маркетинг»)
      2. Науковий ступінь та /або вчене звання за відповідною  галуззю знань
      3. Досвід викладацької діяльності від 2 років.
      4. Навички роботи із платформою Google Class (бажано).
      5. Публікації за останні 5 років, що відповідають зазначеній спеціальності у фахових періодичних виданнях України (бажано публікації в іноземних виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection).

      Контактна особа:

      начальник відділу кадрів та архівної справи Катерина ОЛАДЬКО,

      тел. (068) 268-05-54, резюме надсилайте на пошту: k.oladko@istu.edu.ua

      ВАКАНСІЯ:

      Голова циклової комісії права Фахового коледжу ЗВО «МНТУ»

      (з педагогічним навантаженням)

      ОБОВ’ЯЗКИ:

      1. Забезпечувати організацію освітнього процесу, виконання освітньо-професійних програм та навчальних планів і програм навчальних дисциплін.
      2. якістю викладання навчальнихдисциплін та за навчально-методичною діяльністю викладачів циклової комісії.
      3. Проводити засідання циклової комісії згідно з планом роботи.
      4. Організовувати контроль за якістю знань здобувачів освіти з навчальних дисциплін, вивчення яких забезпечується цикловою комісією. Розробляти заходи щодо підвищення якості навчання.
      5. Виконувати навчальну, методичну, наукову та виховну роботу, передбачену індивідуальним планом роботи та інше.

      Дисципліни для викладання:

      • Юридична логіка
      • Професійна етика юриста
      • Основи юридичної аргументації
      • Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних свобод

      ВИМОГИ:
      1) Освітній ступінь магістр та/або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста у галузі знань відповідно до профілю викладання (081 «Право»)
      2) Досвід викладацької діяльності від 5 років.
      3) Навички роботи із платформою Google Class (бажано).
      4) Наявність вищої категорії та/або науковий ступінь за відповідною галуззю знань (бажано).

      Контактна особа:
      начальник відділу кадрів та архівної справи Катерина ОЛАДЬКО,
      тел. (068) 268-05-54, резюме надсилайте на пошту: k.oladko@istu.edu.ua

      ВАКАНСІЯ

      на кафедру психології та суспільно-гуманітарних наук
      на посаду доцента кафедри за основним місцем роботи на повну зайнятість.

      ОБОВ’ЯЗКИ:

      • Проведення лекційних та практичних занять офлайн/онлайн
      • Документозабезпечення навчальних дисциплін (розробка силабусу, програми, тощо)
      • Робота в аудиторіях офлайн та онлайн на платформі Google Classroom
      • Підготовка наукових публікацій
      • Залучення студентів до участі у наукових заходах (конференцій, круглих столів, семінарах)
      • Участь у виконанні НДР кафедри
      • Проведення засідань Наукового гуртка з психології
      • Дотримання у роботі принципів академічної доброчесності

      ВИМОГИ ДО КАНДИТАТІВ:

      • Наявність наукового ступеня кандидата або доктора психологічних наук.
      • Відповідність ліцензійним умовам провадження ОПП (п.38).
      • Досвід викладацької діяльності від 1 року.
      • Навички роботи із платформою Google Classroom (бажано).

      Пропонуємо : соц.пакет, достойні умови та оплата праці.

      Контактна особа: зав.кафедри Ксенія Андросович, тел.0950678117, резюме надсилайте на пошту: k.androsovych@istu.edu.ua

       ВАКАНСІЯ:

       Старший викладач кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення

       ОБОВ’ЯЗКИ

       • Розробка силабусу навчальної дисципліни.
       • Розробка лекційних та практичних занять, підготовка презентацій.
       • Наповнення гугл класів відповідних навчальних дисциплін.
       • Контроль та оцінка знань здобувачів освіти.
       • Керування виробничою практикою здобувачів освіти.
       • Керування курсовими проєктами здобувачів освіти.
       • Написання наукових публікацій.
       • Підготовка тез спільно із студентами до студентських конференцій.
       • Участь в оновленні освітньо-професійних програм кафедри.
       • Участь в науково-дослідній роботі кафедри.
       • Участь в роботі наукового гуртка кафедри.
       • Дотримання у роботі принципів академічної доброчесності.

       Дисципліни для викладання:

       • Архітектура та проектування програмного забезпечення
       • Безпека інформаційних систем
       • Захист інформації в комп'ютерних системах
       • Інструментальні засоби захисту інформації в корпоративних мережах
       • Комп'ютерні мережі
       • Об'єктно-орієнтоване програмування
       • Операційні системи
       • Організація комп'ютерних мереж
       • Основи тестування програмного забезпечення
       • Основи HTML
       • Технології комп'ютерного проектування

       ВИМОГИ:

       1. Освітній ступінь магістр та/або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста у галузі знань відповідно до профілю викладання (121 «Інженерія програмного забезпечення»)
       2. Науковий ступінь та /або вчене звання за відповідною  галуззю знань (бажано)
       3. Досвід викладацької діяльності від 2 років.
       4. Навички роботи із платформою Google Class (бажано).
       5. Публікації за останні 5 років, що відповідають зазначеній спеціальності у фахових періодичних виданнях України (бажано публікації в іноземних виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection).

       Контактна особа:

       начальник відділу кадрів та архівної справи Катерина ОЛАДЬКО,

       тел. (068) 268-05-54 резюме надсилайте на пошту: k.oladko@istu.edu.ua

       24 квітня 2023 року відбувся семінар на тему: «Академічна доброчесність» для здобувачів освіти  , що навчаються на першому та другому курсах за спеціальністю «Психологія», це групи - П21 та ПС11.  Основний спікер – Глушко надія Василівна, канд.пед.наук, доцент кафедри психології та суспільно-гуманітарних наук.

       Протягом заходу були означено, що дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти означає:

       • самостійне виконання навчальних завдань;
       • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тощо;
       • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
       • надання достовірної інформації про результати власної навчальної діяльності.

       Студенти мали змогу поділитися власним досвідом ситуацій порушення академічної доброчесності з якими вони стикалися в процесі навчання в різні періоди.

       Більш ґрунтовно зрозуміли сутність понять: «академічний плагіат», «самоплагіат», «фабрикація», «фальсифікація», «списування», «парафраза», «компіляція».

       Принципи, цінності, норми, правила та умови дотримання академічної доброчесності в ЗВО «МНТУ» визначаються в нормативному документі Університету, а саме Положенні про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників.

       В результаті було прийнято рішення дотримуватися принципів академічної доброчесності в освітньому процесі.

       ВАКАНСІЯ  – Викладач математики (для учнів 10-11 класів)

       ВИМОГИ:

       • повна вища освіта (магістр, спеціаліст);
       • стаж роботи педагогічної діяльності (робота за спеціальністю) не менше 2 років;
       • впевнений користувач платформи дистанційного навчання Google Classroom;
       • вільне володіння державною мовою;
       • уважність до деталей, старанність, відповідальність

       ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ:

       • проведення занять з математики  за сучасними освітніми методиками, у тому числі інформаційними технологіями;
       • вміння доступно пояснювати матеріал, зацікавити здобувачів освіти, контролювати процес засвоєння ними знань;
       • ведення навчальної документації;
       • постійне підвищення свого професійного рівня та педагогічної майстерності;
       • можливе виконання обов’язків куратора академічної групи.

       Відгукнутися:

        ВАКАНСІЯ – викладач математики та фізики (для учнів 10-11 класів)

        ВИМОГИ:

        • повна вища освіта (магістр, спеціаліст);
        • стаж роботи педагогічної діяльності (робота за спеціальністю) не менше 2 років;
        • впевнений користувач платформи дистанційного навчання Google Classroom;
        • вільне володіння державною мовою;
        • уважність до деталей, старанність, відповідальність

        ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

        1. проведення занять з математики та фізики за сучасними освітніми методиками , у тому числі інформаційними технологіями;
        2. доступно пояснювати матеріал, уміти зацікавити здобувачів освіти, контролювати процес засвоєння ними знань;
        3. ведення навчальної документації;
        4. постійне підвищення свого професійного рівня та педагогічної майстерності;
        5. можливе виконання обов’язків куратора академічної групи

         ВАКАНСІЯ:

         Доцент кафедри психології та суспільно-гуманітарних наук

         ОБОВ’ЯЗКИ

         • Розробка силабусу навчальної дисципліни.
         • Розробка лекційних та практичних занять, підготовка презентацій.
         • Наповнення гугл класів відповідних навчальних дисциплін.
         • Контроль та оцінка знань здобувачів освіти.
         • Керування виробничою практикою здобувачів освіти.
         • Керування курсовими проєктами здобувачів освіти.
         • Написання наукових публікацій.
         • Підготовка тез спільно із студентами до студентських конференцій.
         • Участь в оновленні освітньо-професійних програм кафедри.
         • Участь в науково-дослідній роботі кафедри.
         • Участь в роботі наукового гуртка кафедри.
         • Дотримання у роботі принципів академічної доброчесності.

         Дисципліни для викладання:

         • Загальна психологія
         • Соціальна психологія
         • Психодіагностика
         • Педагогічна психологія
         • Психологічна служба в системі освіти
         • Психологія конфлікту
         • Психологія корекційної роботи

         ОБОВ’ЯЗКИ:

         ВИМОГИ:

         1. Освітній ступінь магістр та/або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста у галузі знань відповідно до профілю викладання (053 «Психологія»)
         2. Науковий ступінь та /або вчене звання за відповідною  галуззю знань
         3. Досвід викладацької діяльності від 2 років.
         4. Навички роботи із платформою Google Class (бажано).
         5. Публікації за останні 5 років, що відповідають зазначеній спеціальності у фахових періодичних виданнях України (бажано публікації в іноземних виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection).

         Контактна особа: зав.кафедри Ксенія Андросович, тел. 0950678117, резюме надсилайте на пошту: k.androsovych@istu.edu.ua

         ВАКАНСІЯ: Старший викладач кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення

         ВИМОГИ:

         • Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки";
         • Публікації за останні 5 років, що відповідають зазначеній спеціальності у фахових періодичних виданнях України (бажано публікації в іноземних виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection).

         ОБОВ’ЯЗКИ:

         • Забезпечення високого науково-теоретичного і методичного рівня викладання відповідної дисципліни;
         • Регулярно проходити різні форми підвищення кваліфікації (не рідше одного разу на п’ять років).

         Відгукнутися:

          ВАКАНСІЯ  – Викладач інформатики, математики  

          ВИМОГИ:

          • повна вища освіта (магістр, спеціаліст);
          • стаж роботи педагогічної діяльності (робота за спеціальністю) не менше 2 років;
          • впевнений користувач платформи дистанційного навчання Google Classroom;
          • вільне володіння державною мовою;
          • уважність до деталей, старанність, відповідальність

          ОСНОВНІ ОБОВЯЗКИ:

          • проведення занять з інформатики, математики  за сучасними освітніми методиками , у тому числі з використанням інформаційних технологій;
          • вміння доступно пояснювати матеріал, зацікавити здобувачів освіти, контролювати процес засвоєння ними знань;
          • ведення навчальної документації;
          • постійне підвищення свого професійного рівня та педагогічної майстерності;
          • можливе виконання обов’язків куратора академічної групи

          Відгукнутися:

           ВАКАНСІЯ  – Начальник відділу навчально-виховної роботи  

           ВИМОГИ:

           • повна вища освіта (магістр, спеціаліст);
           • стаж роботи в закладах вищої освіти не менше 2 років;
           • впевнений користувач ПК, програмних пакетів – MC Office, 1C, платформи дистанційного навчання Google Classroom;
           • вільне володіння державною мовою;
           • уважність до деталей, старанність.

           ОСНОВНІ ОБОВЯЗКИ:

           • організація та планування навчально-виховної роботи університету; 
           • координація роботи викладачів, а також розробка навчально-методичної документації, необхідної для організації освітньо-виховного процесу в університеті;
           • контроль за якістю навчально-виховного процесу;
           • організація навчально-виховної, методичної, культурно-масової роботи;
           • контроль за навантаженням студентів;
           • надання допомоги студентам у проведенні культурно-просвітницьких і оздоровчих заходів;
           • контроль за виконанням студентами Правил внутрішнього розпорядку, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил проживання у гуртожитках;
           • здійснення контролю за формуванням академічного рейтингу студентів.
           • проведення роботи щодо заохочення кращих студентів ЗВО «МНТУ», науковців, спортсменів тощо.

           Відгукнутися:

            Завідувач кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

            Кандидат технічних наук (2008).

            Майстер спорту України з хортингу.

            Закінчив:

            Полтавський військовий інститут зв’язку за спеціальністю «Системи та комплекси військового зв’язку» (2003).

            Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика» (2005).

            Ад’юнктуру Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Озброєння і військова техніка» (2008).

            Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за спеціальністю «Економіка підприємства» (2013).

            Працює в університеті з 2012 року. Є автором понад 80 наукових, науково-практичних та методичних робіт.

            Сфера наукових інтересів: Моделі та методи забезпечення надійності, скритності, перешкодостійкості, безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем.

            Доктор юридичних наук (2005), кандидат фіз-мат наук (1991), магістр економіки/фінанси (2003), магістр психології (2009), сертифікований медіатор, адвокат.

            Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, підвищувала кваліфікацію, зокрема за навчальними програмами імені МакНамара Світового Банку (1998) та університета Аризони (США, 2018).

            Поєднує наукову та викладацьку роботу з практикою: починаючи з 1994 року і до сьогодні працювала юридичним радником урядів України, Вірменії, Грузії, Хорватії, Румунії за програмами реформування бюджетної, соціальної, економічної сфери, децентралізації державного управління у   проектах Світового Банку, USAID, DFID та інших донорських організацій.

            Приймала участь у розробці більше 50 законодавчих актів України та інших країн, є автором більше 100 наукових публікацій, у томі числі одноосібних монографій, підручників, навчальних посібників, науково-методичних та методичних робіт.

            Автор багатьох тренінгових програм з підвищення кваліфікації юристів, медіаторів, професійних перемовників.

            Сфера наукових інтересів: фінансове право, стратегія розвитку приватного та публічного секторів економіки, реформування соціальної сфери та економіки держав.

            Копочинська Юлія Володимирівна – завідувач кафедри фізичної терапії Міжнародного науково-технічного університету імені акад. Ю. Бугая, 7 травня 1978 року.

            Закінчила Національний університет фізичного виховання і спорту України в 2000 році.

            В 2006 році закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», з відзнакою здобула кваліфікацію «магістра з фізичної реабілітації».

            Захистила дисертацію у Львівському державному університеті фізичної культури в 2012 році, 24.00.03 – фізична реабілітація на тему: «Фізична реабілітація студенток з ожирінням та низьким рівнем фізичної підготовленості» під керівництвом доктора мед. наук, професора            Апанасенка Г.Л. 

            З 2013 року доцент кафедри фізичної реабілітації.

            В «Міжнародному науково-технічному університеті імені академіка Ю.Бугая» працює з 2002 року, завідувачем кафедри фізичної реабілітації (нині кафедра фізичної терапії) з 2015 року по теперішній час та доцентом кафедри біобезпеки і здоров`я людини «КПІ ім. І. Сікорського». 

            Готує дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

            Стаж науково-педагогічної діяльності - 20 років. З 2000 року працювала на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента.

            Коло наукових інтересів: модернізація професійної підготовки і професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії у закладах вищої освіти, інноваційні освітні технології в професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії, впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерпії у закладах вищої освіти.

            Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Теорія і практика фізичної терапії», «Кінезіотейпування», «Професійна майстерність фахівців з фізичної терапії, ерготерпії».

            Основні наукові праці: основні наукові здобутки Копочинської Ю.В.  викладені у більш ніж 70 наукових публікаціях, з них 6 навчальних посібників:

            Застосування сучасних засобів та методів фізичної реабілітації людей з надлишковою масою тіла та ожирінням Навч. посіб. /Ю.В. Копочинська; – К.: НУОУ, 2012. – 112 с.

            Основи кінезіотейпування: навчальний посібник [Елек.]: навч. посібн. для студ. спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізації «Фізична терапія»/ О.О. Глиняна, Ю.В. Копочинська; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 125 с.

            Фізична реабілітація при ендопротезуванні органів та суглобів: Курсова робота [Електронний ресурс]. Навчальний посібник для студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»  / Укладачі: О.О. Глиняна, І.Ю. Худецький, Ю.В. Копочинська, І.Ю. Карпюк  - Електронні текстові дані (файл 0,5 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 71 с.

            Професійна етика та деонтологія в реабілітації: навчальний посібник [Елек. ресурс]: навч. посібник для студ. спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізації «Фізична терапія, ерготерапія»/ Ю.В. Копочинська, С.Б. Латенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. –188 с. 

            Фізична реабілітація при ендопротезуванні органів та суглобів: навчальний посібник [Електр.]: навч. посібник для студ. спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізації «Фізична терапія»/ О.О. Глиняна, Ю.В. Копочинська, І.Ю. Худецький; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 190 с.

            Фізична терапія при хірургічних захворюваннях: навчальний посібник [Елек. ресурс]: навч. посібник для студ. спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізації «Фізична терапія, ерготерапія»/ О.О. Глиняна, Ю.В. Копочинська, Н.І. Пеценко КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 207 с.

            АВТОБІОГРАФІЯ ЗАБАРНОГО ГРИГОРІЯ ГРИГОРОВИЧ

            Народився 15 квітня 1953 року в селі Перегонівка Обухівського району Київської 

            області у 1970році закінчив 10 класів у1971році Спеціалізоване професійно-технічне училище, працював муляром-монтажником з1972по 1974роки служив в радянські армії після звільнення працював міліціонером в Шевченківському РВВС м.Києва. У1978 році закінчив Львівську спеціальну середню школу міліції МВС СРСР і працював старшим інспектором карного розшуку в Шевченківському РВВС м.Києва.

               У 1981році поступив на навчання  до Київської вищої школи МВС СРСР у 1984році отримав кваліфікацію «Юрист» і поступив в ад’юнктуру КВШ МВС СРСР.

               У 1987році захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидат юридичних наук і був призначений старшим науковим співробітником науково-дослідного і редакційно-видавничого відділу КВШ МВС СРСР а з 01.04.1992року по 05.05. 1993року Української академії внутрішніх справ.

              З 1993року до 2000року працював начальником кафедри цивільно-правових дисциплін Київського інституту внутрішні справ при Національні академії внутрішніх справ України. За вислугою років, у званні полковник міліції, звільнився на пенсію.

               У жовтні 2000року поступив на службу до податкової міліції, до квітня 2003року працював заступником начальника кафедри організації дізнання та попереднього слідства факультету податкової міліції Академії державної податкової служби України. У 2002році отримав вчене звання доцент даної кафедри.

               З квітня 2003року по грудень 2005 року працював начальником кафедри управління факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Національної академії ДПС України. Звільнився з кадрів податкової міліції за віком у званні полковника податкової міліції.

                З лютого 2006 по жовтень 2011року працював завідуючим кафедрою(така назва у старі  редакції Закону України «Про вищу освіту) Цивільного та міжнародного права, Цивільного і господарського права, Цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Національного університету ДПС України, а жовтня 2011року по вересень 2016 року професором кафедри цивільно-правових дисциплін.

                 З Жовтня 2016 року працюю в МНТУ.

            Тульчинський Ростислав Володимирович

            Завідувач кафедри менеджменту, маркетингу та публічного адміністрування ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»,

            Учений секретар університету.

            Кандидат економічних наук (2008), доцент (2008), доктор економічних наук (2019).

            Закінчив Міжнародний науково-технічний університет за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» (1998).

            Працює в університеті з 1999 року. Є автором понад 100 наукових, науково-практичних та методичних робіт.

            Сфера наукових інтересів: регіональна економіка, новий регіоналізм, процеси децентралізації влади.

            Перший президент МНТУ

             Юрій Бугай

            Доктор технічних наук, професор, академік Академії гірничих наук, дійсний член Міжнародної академії наук вищої школи, член-кореспондент Академії педагогічних наук України

            1947 — 2003 рр.

            Народився 27 грудня 1947 року в м. Шахти Ростовської області (Росія) в сім’ї військовослужбовця.

            Перші рядки трудової біографії Юрій Миколайович почав писати після закінчення Азербайджанського інституту нафти і хімії ім. М. Азізбекова у 1970 році на посаді майстра машинобудівного заводу. Велика працездатність, високий професіоналізм, організаторські здібності, відповідальність за доручену справу, товариськість і доброзичливість, повага до людей дозволили Ю. М. Бугаю пройти славний службовий шлях від молодого фахівця до першого заступника Міністра освіти України, започаткувати Міжнародний науково-технічний університет (МНТУ), стати його першим президентом.

            Бугай Ю. М. був відомим науковцем і талановитим педагогом, генератором нових ідей і ефективних рішень. Він заклав основи нового напрямку прикладних наукових досліджень у нафтогазовій сфері, поєднавши їх з навчально-педагогічною діяльністю. З метою впровадження у практику інноваційних навчальних та дослідницьких технологій відповідно до міжнародних вимог створив в МНТУ власну науково-педагогічну школу, став автором більше трьохсот підручників, навчальних посібників, наукових праць. Під керівництвом Ю.М. Бугая 34 науковця захистили кандидатські і докторські дисертації.

            Юрій Миколайович приймав активну участь у розробці законодавства України в галузі освіти. Він був одним із авторів Концепції національної вищої школи України, Національної доктрини її розвитку.

            За особисті заслуги перед державою Ю. М. Бугай був нагороджений шістьома медалями та дипломами ВДНГ, став лауреатом Міжнародного академічного рейтингу "Золота фортуна" в номінаціях "За заслуги в розбудові економіки України" та "За вагомий внесок у розвиток національної вищої школи України".

            Бугай Ю. М. – Почесний громадянин чотирьох міст Сполучених Штатів Америки та Аргентини. Його ім’я вкарбоване в "Золоту книгу української еліти".

            Юрій Миколайович мав бойову, наполегливу вдачу, був знаним спортсменом та організатором відомих в Україні баскетбольної та волейбольної команд.

            21 травня 2003 року наукова і педагогічна громадськість України зазнала важкої втрати - на п’ятдесят шостому році пішов із життя великий трудівник, людина неспокійної вдачі, справжній знавець своєї справи, заслужений діяч науки і техніки України БУГАЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ. 

            Досягнення

            • брав активну участь у розробці законодавства України в галузі освіти. Був одним із авторів Концепції національної вищої школи України, Національної доктрини її розвитку;
            • відкриів у МНТУ 25 нових спеціальностей та напрямів підготовки;
            • за його президентства університет отримав найвищий ІV рівень акредитації;
            • під керівництвом Ю.М. Бугая 34 науковця захистили кандидатські та докторські дисертації;
            • зібрав в одному місці людей, яким не байдуже майбутнє української освіти;
            • став автором понад трьохсот підручників, навчальних посібників, наукових праць;
            • завдяки роботі Юрія Бугая, МНТУ є головним партнером та консультантом проєкту Tempus-Tacis, а в рамках програми імені Фулбрайта в Україні діючий президент та викладачі університету співпрацюють в галузі науки й техніки, як консультанти беруть участь у роботі Організації Американської Ради з міжнародної освіти ACTR/ACCEL (American Councils) щодо обміну студентами, співпрацюють з Європейським університетом м. Лодзь у Польщі щодо обміну досвідом навчання студентів в рамках Програми The Lane Kirkland Scolarships тощо;
            • Бугай Ю. М. – почесний громадянин чотирьох міст США та Аргентини. Його ім’я вкарбоване в «Золоту книгу української еліти».



            Станіслав Кухтик 

            Проректор з міжнародних відносин та розвитку МНТУ

            Кандидат юридичних наук (2015)

            Закінчив магістратуру City University London, Школа соціології, Факультет соціальних наук, магістр міжнародної політики і прав людини, Лондон, Великобританія (2010); магістратуру МНТУ за спеціальністю «Право» (2010); аспірантуру Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень». 

            Має 10-річний досвід у юридичній сфері та захисту прав людини та 6-річний досвід в управлінні міжнародними проєктами (Tempus, Erasmus+).

            У 2011р. працював у Європейському Суді з прав людини та у Директораті соціального згуртування Ради Європи, Страсбург, Франція. Має 2 роки досвіду на державній службі у Секретаріаті Урядового уповноваженого у справах Європейського Суду з прав людини, Міністерство юстиції України.

            Діяльність у МНТУ пов’язана із веденням та координацією міжнародних програм та проєктів, мобільністю студентів та персоналу Університету з іноземними закладами освіти та міжнародними організаціями, операційними процесами, діджиталізацією та трансформацією освітнього процесу та навчального контенту, онлайн-навчанням, маркетингом та продажами.

            Інтереси та хобі: розвиток вищої освіти та громадянського суспільства в Україні, онлайн-освіта, ноу-хау та наукові дослідження в різних сферах, віртуальна реальність та штучний інтелект, робототехніка та автоматизація, , волейбол, мандрівки


            Ректорка МНТУ

            Худолей Вероніка Юріївна

            доктор економічних наук (2014), професор (2018)

            Навчання

            У 2000 році отримала кваліфікацію магістра міжнародної економіки в МНТУ та диплом магістра менеджменту великих проєктів та програм у Вищій національній гірничій школі міста Сент-Етьєна (Франція)

            У 2001-2004 роках навчалась у заочній аспірантурі за спеціальністю «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» у Міжнародному науково-технічному університеті.

            У липні 2008 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Розвиток підприємств вуглеводного сектору паливно-енергетичного комплексу України» за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами».

            У грудні 2008 року отримала вчене звання доценту кафедри менеджменту організацій

            У січні 2014 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Управління забезпеченням енергоефективності функціонування промисловості в регіонах України» за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».

            В липні 2018 року отримала вчене звання професора кафедри менеджменту та публічного адміністрування.

            З травня 2019 року Худолей Вероніка є академіком Академії економічних наук України.

            Досвід

            З 2000 року і по теперішній час працювала в МНТУ на різних посадах: від асистентки кафедри до ректорки МНТУ.

            Член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій

            Є головною редакторкою наукового журналу Економічна синергія (Economic Synergy), який видається у Закладі вищої освіти "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая".

            Худолей Вероніка є автором понад 150 наукових статей. Під її керівництвом захищені 2 докторських та 3 кандидатських дисертації.

            Сьогодення:

            Худолей Вероніка займається популяризацією діяльності та цінностей МНТУ,  відповідає за стратегію та напрямки розвитку всього освітнього холдингу МНТУ, оцінює ризики компанії та забезпечує їх контроль. Бере активну участь у розробці корпоративної культури, формуванні цінностей та стандартів якості освіти університету. 

            Діючий Президент

            Бугай Владислав Юрійович

            Академік Української нафтогазової академії, кандидат технічних наук, професор МНТУ

            Народився 21 січня 1972 року у м. Баку, республіка Азербайджан.

            1989–1992 рр. – навчання в Івано-Франківському інституті нафти і газу

            1992–1997 рр. – навчання у Національному технічному університеті України «КПІ» на механіко-машинобудівельному факультеті де отримав кваліфікацію «Інженер-механік» за спеціальністю «Інструментальне виробництво»

            З 1997 р. –  направлений на роботу в Національний технічний університет «КПІ» на посаду стажера-дослідника кафедри інструментального виробництва.

            1994–1997 р. – навчання у Міжнародному науково-технічному університеті на заочній формі навчання за спеціальністю «Менеджмент організацій», отримав кваліфікацію «Магістр з менеджменту організацій».

            1997–2000 рр. – навчання в аспірантурі Національного технічного університету «КПІ». 

            2001 р. – захист кандидатської дисертації, отримав науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти».

            2000–2003 рр. – займає посаду віце-президента Міжнародного науково-технічного університету, доцента кафедри менеджменту нафтогазового комплексу факультету комп’ютерних наук та нафтової інженерії. 

            2004  р. – присвоєно звання доцента кафедри менеджменту нафтогазового комплексу.

            З 2003 р. – обрано Президентом Міжнародного науково-технічного університету. 

            Наукові інтереси: дослідження і впровадження інновацій у гірництво і нафтогазову справу, розвиток підприємництва в Україні, проблеми вищої школи, інформатизації, підвищення якості вищої освіти. В. Ю. Бугаю належать понад тридцять наукових праць, серед яких два навчальних посібника.  

            Одними із найважливіших досягнень Президента МНТУ В. Ю. Бугая можна з впевненістю вважати продовження та примноження досягнень університету у збереженні та розвитку нових спеціальностей і напрямів підготовки національних кадрів, відкриття аспірантури зі спеціальності 08.0004. «Економіка та управління підприємством», отримання університетом найвищого ІV рівня акредитації. 

            Визнанням ролі керівника МНТУ В. Ю. Бугая і очолюваного ним науково-педагогічного колективу у розвитку вищої школи і міжнародного співробітництва може слугувати членство МНТУ в Українській Раді Миру, Асоціації ради ректорів технічних вузів, Асоціації ради ректорів Київського регіону, присвоєння В. Ю. Бугаю звання Почесного працівника Укргазовидобування, а також звання академіка Української нафтогазової академії.

            Продовжуючи справу батька, Владислав Юрійович активно розвиває міжнародне співробітництво. Сьогодні університет є головним партнером та консультантом проекту Tempus-Tacis. У рамках програми імені Фулбрайта в Україні В. Ю. Бугай і викладачі університету співпрацюють у галузі науки і техніки, беруть участь у роботі Організації Американської Ради з міжнародної освіти ACTR/ACCEL (American Councils), активно розвивають співпрацю щодо обміну студентами з Європейським університетом м. Лодзь у Польщі в рамках Програми THE LANE KIRKLAND SCOLARSHIPS тощо.

            щоб отримати знижку, необхідно пройти підготовчий курс не менше ніж з трьох предметів, а загальний обсяг навчальних годин має бути не менше 150 аудиторних годин та термін навчання не менше п'яти місяців

            вул. Московська 45/1

            Направлення для проходження військово-лікарської комісії можна отримати на кафедрі військової підготовки Військового інституту телекомунікацій та інформатизації за адресою: м. Київ, вул. Московська 45/1 з 9:00 до 17:00 щоденно, крім суботи та неділі