Захист звіту з виробничої (діагностичної) практики

Захист звіту з виробничої (діагностичної) практики

inЧер 21, 2023

19 червня 2023 року відбувся захист звіту з виробничої (діагностичної) практики студентів другого курсу навчання спеціальності 053 «Психологія», група ПС-11, яка проходила в Інституті обдарованої дитини НАПН України у відділі діагностики обдарованості. Під час захисту звітів, студенти мали змогу поділитися набутим досвідом під час проходження практики, виконанням індивідуального завдання, представили результати діагностичного дослідження. Розказали про кількість залучених до діагностики респондентів, їх вікові особливості, діагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проєктивні методики), який було використано для виконання індивідуального завдання, процедуру взаємодії із респондентами, формат опитування (очно, через гугл-форму), тощо.

Зазначимо, що всі студенти вчасно заповнили та подали: щоденник з практики, календарний план практики та звіт з практики. Всі здобувачі вищої освіти отримали позитивний відгук і оцінку своєї роботи на практиці.

Студенти продемонстрували наступні програмні результати навчання:

ПРН1. Аналізувати та пояснювати психічні явища відповідно до індивідуального завдання.

ПРН2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування досліджуваного психічного явища.

ПРН3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення індивідуальних завдань.

ПРН4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами проведеного дослідження і аналізу літературних джерел.

ПРН5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження.

ПРН6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, вміння дотримуватися процедури дослідження.

ПРН7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного обстеження респондентів, формулювати аргументовані висновки.

ПРН8. Презентувати результати проведеного дослідження.

ПРН13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.

ПРН14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості.

ПРН15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

ПРН16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога.

ПРН17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.