Шановні студенти та викладачі!

На останньому засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста Києва було ухвалено рішення про продовження карантинних обмежувальних заходів відповідно до вимог протиепідеміологічних норм. У зв'язку з цим, адміністрацією ЗВО «МНТУ» було прийнято рішення продовжити дистанційну роботу і навчання. Повідомляємо Вас, що наразі дистанційну роботу продовжено терміном на 2 тижні, тобто, потенційною датою виходу на звичайний режим роботи є 30 квітня. Якщо стосовно рішення будуть виникати подальші зміни, адміністрація закладу у терміновому порядку повідомлятиме Вас про них. Будь ласка слідкуйте за новинами, у яких повідомлятимуться новини щодо актуальної ситуації.

2021 - ювілейний рік геніальної Лесі Українки

«Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає...»
Леся Українка. Лісова пісня
25 лютого виповнилося 150 років від Дня народження Лесі Українки - видатної української письменниці та громадської діячки, однієї з центральних постатей національної культури.
Її талант розкрився у багатьох різновидах літературної праці: поезії, драматургії, прозі, літературній критиці і публіцистиці, перекладацькій роботі і фольклористиці. Нині твори поетеси читають на різних континентах, вони видаються мовами багатьох народів світу...

До уваги студентів, аспірантів та молодих науковців!

МНТУ запрошує до участі у V Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Вища освіта - студентська наука - сучасне суспільство: напрями розвитку», яка відбудеться 22 квітня 2021 року
У рамках конференції  планується обговорення широкого кола правових, медичних, технічних, соціально-гуманітарних та економічних питань на секціях:
• міжнародної економіки, обліку та фінансів;
• менеджменту та публічного адміністрування;
• права;
• інформаційних технологій та програмної інженерії...

Оголошення про дистанційний прийом учасників освітнього процесу на період з 05.04.2021 до 16.04.2021

УВАГА! Оголошення!  Керуючись рішенням постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та  надзвичайних ситуацій КМДА (протокол № 29 від 01.04.2021) на підставі наказу президента ЗВО "МНТУ" від 01.04.2021 № 9-А "Про зміну умов праці" з метою дотримання протиепідемічних правил, прийом  учасників освітнього процесу на період з 05.04.2021 до 16.04.2021 здійснюється в телефонному режимі:
044 360 47 07;
050 505 24 40;
067 505 44 85;
073 505 44 85...

Шановні абітурієнти!

У зв'язку з певними обставинами, ми вимушені повідомити вас, що он-лайн зустріч, яка була запланована на 15:00 31 березня 2021 року, переноситься. Наразі, було вирішено обрати орієнтовний час проведення заходу ближче до кінця квітня.
Ми, як організатори, усвідомлюємо значущість зустрічі, адже вам, як вступникам, кортить скоріше дізнатися про вступну кампанію, яка незабаром розпочнеться. Приносимо свої щирі вибачення за незручності, які виникли, і просимо не втрачати інтересу до події.
Якщо бажаєте взяти участь у зустрічі, можете продовжувати надсилати запитання, які вас...

Біологія

БіологіяПрограму для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з біології розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів, електронні версії яких розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (www.mon.gov.ua). У програмі міститься крітерії оцінювання, порядок оцінювання підготовленості вступників.

Призначення програми – забезпечити проведення вступного випробування при вступі на І курс  для здобуття ступеня «Бакалавр».

Біологія - наука, що вивчає всі прояви життя: будову і функції живих істот, їх походження і розвиток, поширення, зв’язки між собою і з неживою природою.

Під час вступного випробування вступник має виявити:

1) знання найголовніших понять, закономірностей і законів, що стосуються будови, життя та розвитку рослинного, тваринного і людського організмів, розвитку живої природи;

2) знання будови, життя рослин, тварин, грибів, прокаріотів і людини, основних відділів рослин і класифікації тварин;

3) навички розв’язування задач з генетики, екології тощо, вміння розкривати закономірності будови, функціонування та розвитку представників різних таксономічних груп рослин, тварин, грибів.

Характеристика змісту програми. Програма складається з переліку питань, які відображають окремі аспекти напряму підготовки та знання з біології, передбачені програмою середньої школи.

І. Структура вступного випробування

Вступник отримує для відповіді білет, в яком визначені 10 завдань з наведеного в програмі переліку.

Вступне випробування проводиться в письмовій формі, тривалість якого становить 2 години.

Вступне випробування у формі письмового екзамену проводять не менше трьох членів комісії.

По закінченню вступного випробування екзаменатори відмічають правильність відповідей абітурієнтів, заповнюють екзаменаційну відомість та підписують її.

Інформація про результати вступного випробування оголошується вступникові у день його проведення.

ІІ. Вимоги до відповіді абітурієнта

У процесі складання вступного випробування абітурієнт має виявити достатній рівень набутих знань і вмінь.

Вступ.

Основні ознаки живого. Рівні організації життя: молекулярний, клітинний, організмовий, надорганізмовий (популяційно-видовий, екосистемний, біосферний).

1. Молекулярний рівень організації життя

Елементний склад організмів

Класифікація хімічних елементів за їхнім вмістом в організмах (макроелементи, в тому числі органогенні елементи, мікроелементи). Наслідки недостатнього або надлишкового надходження в організм людини хімічних елементів (I, F, Fe, Ca, К) та способи усунення їх нестачі. Поняття про ендемічні хвороби.

Неорганічні сполуки в організмах

Роль води, солей та інших неорганічних сполук в організмі. Гідрофільні сполуки. Гідрофобні сполуки.

Органічні сполуки в організмах

Будова, властивості і функції органічних сполук. Поняття про біополімери та їхні мономери.

Вуглеводи: моносахариди, олігосахариди, полісахариди. Особливості будови, основні властивості та функції в організмах живих істот.

Ліпіди. Особливості будови, основні властивості та функції в організмах.

Білки: особливості будови. Амінокислоти, пептиди та поліпептиди. Рівні структурної організації білків. Властивості білків. Денатурація, ренатурація, деструкція білків. Функції білків у живих істотах. Ферменти, їх будова, властивості та застосування у господарській діяльності людини.

Нуклеїнові кислоти. Будова, нуклеотиди. Будова, властивості та функції ДНК, принцип комплементарності. Поняття про ген. РНК та їхні типи. АТФ, поняття про макроергічний зв’язок.

Біологічно активні речовини (вітаміни, гормони, нейрогормони, фітогормони, алкалоїди, фітонциди), їх біологічна роль.

2. Клітинний рівень організації життя

Організація клітин

Сучасна клітинна теорія. Мембрани, їхня структура, властивості та основні функції. Плазматична мембрана. Транспорт речовин через мембрани. Надмембранні комплекси (клітинна стінка, глікокалікс). Підмембранні комплекси (мікронитки, мікротрубочки). Цитоскелет, його функції. Цитоплазма та її компоненти. Органели. Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджi, лізосоми, вакуолі.

Двомембранні органели: мітохондрії, пластиди та їх типи (особливості їхньої будови і функцій). Взаємні перетворення пластид. Автономія мітохондрій та хлоропластів у клітині.

Інші органели: рибосоми, полірибосоми, клітиний центр, органели руху. Клітинні включення.

Будова та функції ядра. Хромосоми, особливості будови та хімічного складу. Гомологічні хромосоми. Аутосоми та статеві хромосоми (гетерохромосоми). Каріотип  людини. Хромосомний набір ядра (гаплоїдний, диплоїдний, поліплоїдний).

Типи організації клітин (прокаріотичний та еукаріотичний).

Поділ клітин

Клітинний цикл. Інтерфаза. Мітотичний поділ клітин у еукаріотів, його фази. Мейотичний поділ клітин, його фази. Кон'югація гомологічних хромосом. Кросинговер.

Обмін речовин та перетворення енергії

Обмін речовин (метаболізм). Пластичний (асиміляція) та енергетичний (дисиміляція) обмін. Джерела енергії для організмів. Автотрофні (фототрофні, хемотрофні) і гетеротрофні організми.

Етапи перетворення енергії в організмі: підготовчий, анаеробний (безкисневий) та аеробний (кисневий). Аеробне та анаеробне дихання. Біосинтез білків та його етапи.

Генетичний код і його властивості. Кодон, антикодон, старт-кодон, стоп-кодони. Транскрипція. Гени (структурні і регуляторні). Екзони, інтрони. Трансляція. Реакції матричного синтезу (реплікація, транскрипція, трансляція).

Фотосинтез. Основні процеси, що відбуваються у світловій та темновій фазах фотосинтезу. Значення фотосинтезу.

Неклітинні форми життя

Віруси, пріони, віроїди

Віруси, їх хімічний склад, будова та відтворення.

Механізм проникнення вірусів в організм та клітини хазяїна. Вплив вірусів на організм хазяїна. Профілактика вірусних захворювань людини. Роль вірусів у природі та житті людини. Пріони. Віроїди.

3. Організмовий рівень організації життя

Бактерії

Загальна характеристика прокаріотів (бактерії, ціанобактерії). Особливості будови та процесів життєдіяльності прокаріотів (живлення, дихання, розмноження, спороутворення, інцистування, обмін спадковою інформацією). Взаємозв’язки прокаріотів з іншими організмами (мутуалізм, коменсалізм, паразитизм). Різноманітність та роль прокаріотів у природі та житті людини. Хвороботворні бактерії та захворювання, що ними викликаються. Профілактика бактеріальних захворювань.

Рослини

Загальна характеристика царства Рослини. Класифікація рослин. Життєві форми рослин. Особливості організації одноклітинних та багатоклітинних рослин. Нижчі та вищі рослини.

Будова рослинного організму.

Тканини багатоклітинних рослин: твірна (меристема), покривна (епідерма (шкірка), корок), основна (запасаюча, повітроносна, асіміляційна), механічна, провідна, їхня будова і функції. Ксилема. Флоема. Судинно-волокнистий пучок.

Вегетативні органи рослин.

Корінь та його функції. Види кореня. Коренева система та її типи (стрижнева, мичкувата). Зони кореня та їх функції. Будова кореня. Видозміни кореня (коренеплоди, бульбокорені, дихальні, опорні, чіпкі, повітряні, корені – присоски), їх біологічне значення. Поняття пікірування.

Пагін та його функції. Будова пагона. Галуження пагона: значення та типи (дихотомічне, моноподіальне, симподіальне). Видозміни пагона (підземні та надземні); видовження та укорочення.

Стебло та його функції. Внутрішня будова дерев’янистого стебла.

Листок його будова та функції. Видозміни листа. Листопад. Брунька – зачаток пагона. Будова бруньки. Різновид бруньок за розташування на пагоні (верхівкова та бічна), за будовою (вегетативні та генеративні).

Генеративні органи покритонасінних рослин: (квітка, насінина, плід).

Квітка – орган статевого розмноження рослин. Будова і функції квітки. Формула квітки.  Суцвіття, їх біологічне значення. Типи суцвіть (китиця, початок, головка, кошик, щиток, зонтик, простий колос, складний колос, волоть, складний щиток, складний зонтик).

Насінина та плід: будова і функції. Утворення насінини та плоду. Типи плодів (біб, кістянка, коробочка, стручок, стручечок, сім’янка, зернівка, ягода, яблуко, горіх). Супліддя, їх біологічне значення. Період спокою та умови проростання насінини.

Живлення рослин (мінеральне живлення, повітряне живлення – фотосинтез).

Дихання рослин. Транспірація. Переміщення речовин по рослині. Висхідна та низхідна течії речовин у рослин.

Форми розмноження рослин: статеве і нестатеве. Спори.

Процеси життєдіяльності, розмноження та розвиток рослин

Запліднення. Запилення та його способи. Ріст і розвиток рослин. Поняття про життєвий цикл вищих рослин (чергування поколінь, спорофіт, гаметофіт). Подразливість та рухи рослин. Регуляція процесів життєдіяльності у покритонасінних рослин. Пристосованість рослин до умов існування.

Різноманітність рослин

Зелені водорості: одноклітинні (хлорела, хламідомонада) та багатоклітинні (спірогира, ульва, улотрікс).

Бурі водорості (ламінарія, фукус).

Червоні водорості (філофора, порфіра, кораліна).

Діатомові водорості (навікула, пінулярія).

Мохоподібні (політрих, маршанція, сфагнум).

Плауноподібні (селагінела, баранець звичайний, плаун булавовидний).

Хвощеподібні (хвощ польовий, хвощ лісовий).

Папоротеподібні (щитник чоловічий, страусове перо звичайне, сальвінія).

Голонасінні (гінкго, тис ягідний, туя, сосна, ялина, модрина, яловець, кедр, вельвічія, саговник).

Покритонасінні. Класифікація покритонасінних рослин.

Класи: Однодольні й Дводольні.

Родина Капустяні (Хрестоцвіті) (представники: грицики, редька дика, капуста, гірчиця, рапс).

Родина Розові (представники: суниця, шипшина, горобина, яблуня, вишня, смородина).

Родина Бобові (представники: горох, квасоля, соя, конюшина, робінія (біла акація), люцерна).

Родина Пасльонові (представники: петунія, паслін, тютюн, картопля, томат, перець);

Айстрові (Складноцвіті) (представники: соняшник, кульбаба, будяк, ромашка, волошка).

Цибулеві (представники цибуля. часник, черемша)

Лілійні (представники тюльпан, проліска, гіацинт, лілія)

Злакові (представники кукурудза, рис, пшениця, жито, овес, очерет, пирій).

Загальна характеристика та особливості поширення рослин різних таксонів.

Гриби.  Лишайники

Загальна характеристика царства

Гриби. Середовища існування. Особливості будови та процесів життєдіяльності (живлення, розмноження) шапкових, цвілевих грибів, дріжджів, грибів-паразитів. Різноманітність грибів: шапкові (маслюк, підосичник, білий гриб, опеньки, печериця, глива, мухомор, бліда поганка); цвілеві гриби (мукор, пеніцил, аспергіл); гриби-паразити (сажкові, іржасті, борошнисторосяні та трутовики). Мікориза. Значення грибів у природі та житті людини.

Лишайники – симбіотичні організми. Будова та особливості життєдіяльності лишайників. Різноманітність лишайників (графіс, пармелія, ксанторія, уснея, ягель, цетрарія). Значення лишайників у природі та житті людини.

Тварини

Загальна характеристика царства Тварини. Принципи класифікації тварин. Особливості організації одноклітинних та багатоклітинних тварин. Тканини тварин.

Будова і життєдіяльність тварин

Загальний план будови організму тварин: симетрія тіла (двобічна, радіальна); покриви тіла; опорний апарат (зовнішній скелет, внутрішній скелет, гідроскелет); порожнина тіла (первинна, вторинна, змішана); органи, системи органів та їх функції. Подразливість, рух, живлення, дихання, виділення, транспорт речовин, розмноження, ріст тварин.

Типи розвитку тварин: прямий і непрямий (з повним і неповним перетворенням). Регуляція функцій у багатоклітинних тварин. Особливості поведінки тварин. Поняття про рефлекс та інстинктивну поведінку.

Різноманітність тварин

Одноклітинні тварини.

Загальна характеристика. Особливості будови та процесів життєдіяльності (живлення, дихання, виділення, осморегуляція, рух, подразливість, розмноження, інцистування). Прісноводні (амеба протей, евглена зелена, інфузорія-туфелька) та морські (форамініфери, радіолярії) одноклітинні, їхня роль у природі та житті людини. Роль морських одноклітинних в утворенні осадових порід та як “керівних копалин”. Роль одноклітинних тварин у ґрунтоутворенні. Симбіотичні одноклітинні тварини: мутуалісти, коменсали, паразити (дизентерійна амеба, трипаносоми, малярійний плазмодій). Захворювання людини та свійських тварин, що викликаються паразитичними одноклітинними тваринами. Роль одноклітинних тварин у природі та житті людини.

Багатоклітинні тварини. Характерні риси багатоклітинних тварин, їхня відмінність від одноклітинних.

Тип Губки. Загальна характеристика типу. Особливості будови та процесів життєдіяльності. Диференціація клітин, до тканинний тип організації. Різноманітність (бодяга, венерин кошик, грецька губка). Роль у природі та житті людини.

Тип Кишковопорожнинні, або Жалкі. Загальна характеристика типу. Особливості будови та процесів життєдіяльності. Різноманітність кишковопорожнинних (медузи та поліпи). Роль кишковопорожнинних у природі та житті людини. Коралові поліпи та формування коралових рифів.

Тип Плоскі черви. Загальна характеристика типу. Різноманітність плоских червів: класи Війчасті черви (молочно-біла планарія), Сисуни (печінковий та котячий сисуни), Стьожкові черви (бичачий та свинячий ціп’яки, ехінокок, стьожак широкий); особливості поширення, будови та процесів життєдіяльності. цикли розвитку. Пристосованість плоских червів до паразитичного способу життя. Шкода, якої паразитичні плоскі черви завдають організмові хазяїна.

Тип Первиннопорожнинні, або Круглі черви (Нематоди). Загальна характеристика типу. Різноманітність круглих червів та середовища існування. Вільноживучі круглі черви, їхня роль у процесах ґрунтоутворення. Круглі черви – паразити рослин, тварин та людини (аскарида, гострик, трихінела), захворювання, що ними викликаються. Шкідливий вплив гельмінтів на організм хазяїна. Профілактика захворювань, що викликаються гельмінтами.

Тип Кільчасті черви, або Кільчаки. Загальна характеристика типу. Різноманітність кільчастих червів, середовища існування.  Клас Багатощетинкові черви (нереїс, піскожил). Клас Малощетинкові черви (дощовий черв’як, трубочник). Середовища існування, спосіб життя. Роль дощових червів у процесах ґрунтоутворення. Клас П’явки (медична п’явка). Роль кільчастих червів у природі та житті людини. Охорона кільчастих червів.

Тип Молюски, або М’якуни. Загальна характеристика типу, різноманітність, середовища існування та спосіб життя Класи Черевоногі (ставковик, виноградний слимак), Двостулкові (беззубка, устриці, перлова скойка), Головоногі (кальмари, каракатиці, восьминоги). Характерні риси будови, процесів життєдіяльності, поширення. Роль молюсків у природі та житті людини. Охорона молюсків.

Тип Членистоногі. Загальна характеристика типу. Різноманітність членистоногих, середовища їх існування та спосіб життя.

Ракоподібні. Загальна характеристика, особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності, середовища  існування. Різноманітність ракоподібних (річкові раки, краби, креветки, мокриці, дафнії, щитні, циклопи, коропоїд). Їхня роль у природі та житті людини. Охорона ракоподібних.

Павукоподібні. Загальна  характеристика, особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності, середовища існування. Різноманітність павукоподібних (ряди павуки, кліщі). Їхня роль у природі та житті людини.

Комахи. Загальна характеристика, середовища існування. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Типи ротових апаратів. Функції жирового тіла. Пристосованість комах до польоту. Особливості поведінки комах. Типи розвитку. Фаза лялечки та її біологічне значення. Різноманітність комах. Ряди комах з неповним (Прямокрилі, Воші) та повним (Твердокрилі, або Жуки, Лускокрилі, або Метелики, Перетинчастокрилі, Двокрилі, Блохи) перетворенням.  Характеристика рядів, типові представники, роль у природі та житті людини. Свійські комахи. Застосування комах у біологічному методі боротьби. Охорона комах.

Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових.

Підтип Безчерепні. Загальна характеристика.

Клас Головохордові. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності ланцетників.

Підтип Хребетні, або Черепні. Загальна характеристика.

Клас Хрящові риби. Особливості будови, процесів життєдіяльності. Різноманітність хрящових риб (акули і скати). Роль у природі та житті людини.

Клас Кісткові риби. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Особливості поведінки риб. Нерест, турбота про нащадків. Різноманітність кісткових риб: ряди Осетроподібні, Оселедцеподібні, Лососеподібні, Окунеподібні, Коропоподібні; підкласи Кистепері та Дводишні. Характеристика та типові представники. Роль у природі та житті людини. Промисел риб. Раціональне використання рибних ресурсів. Штучне розведення риб. Охорона риб.

Клас Земноводні. Загальна характеристика. Особливості будови та процесів життєдіяльності у зв’язку з виходом на суходіл. Різноманітність земноводних: ряди Безхвості, Безногі та Хвостаті. Особливості організації, представники, роль у природі та житті людини. Охорона земноводних.

Клас Плазуни. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Сезонні явища в житті плазунів. Пристосованість плазунів до життя на суходолі. Різноманітність плазунів: лускаті, черепахи, крокодили; особливості організації, представники, роль у природі та житті людини. Охорона плазунів.

Клас Птахи. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Птахи – теплокровні тварини. Пристосованість птахів до польоту. Сезонні явища у житті птахів. Осілі, кочові та перелітні птахи. Перельоти птахів та способи їхнього дослідження. Розмноження і розвиток птахів: шлюбна поведінка, облаштування гнізд. Будова яйця птахів та його інкубація. Птахи виводкові та нагніздні. Різноманітність птахів: надряди Безкілеві (страуси, казуари, ківі), Пінгвіни, Кілегруді (ряди Дятли, Куроподібні, Гусеподібні, Соколоподібні, Совоподібні, Лелекоподібні, Журавлеподібні, Горобцеподібні); особливості організації, представники, роль у природі та житті людини. Птахівництво. Охорона птахів.

Клас Ссавці. Загальна характеристика.

Середовища існування. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови. Особливості розмноження і розвитку ссавців. Поведінка ссавців. Сезонні явища у житті ссавців. Різноманітність ссавців. Першозвірі – яйцекладні ссавці. Сумчасті.

Плацентарні ссавці: ряди Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни, Хижі, Ластоногі, Китоподібні, Парнокопитні, Непарнокопитні, Примати; особливості організації, представники, роль у природі та житті людини. Тваринництво. Охорона ссавців. Спосіб життя, особливості зовнішньої і внутрішньої будови, поширення у природі представників наведених таксонів, їх різноманіття. Значення тварин різних таксонів у природі та житті людини.

Людина

Положення людини в системі органічного світу.

Тканини організму людини (епітеліальна, м’язова, нервова, тканини внутрішнього середовища: сполучні, кров, скелетні) їх будова і функції.

Функціональні системи органів.

Опорно-рухова система. Кісткові та хрящові тканини. Хімічний склад, будова, ріст і з’єднання кісток.

М’язові тканини. Будова та функції  скелетних м’язів. Механізм скорочення м’язів. Робота, тонус, сила та втома м’язів. Гіподинамія.

Внутрішнє середовище організму людини. Гомеостаз. Склад і функції крові. Будова та функції еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів. Групи крові. Переливання крові. Зсідання крові. Імунітет, його види. Фагоцитоз. Імунна система. Алергічні реакції організму. Кровотворення та анемія.

Функції та будова кровоносної та лімфатичної систем. Кровообіг. Будова серця. Властивості серцевого м’яза. Автоматія серця. Серцевий цикл. Робота серця та її регуляція. Частота серцевих скорочень, систолічний та хвилинний об’єми крові. Кровоносні судини, їх будова і функції. Коло кровообігу. Рух крові по судинам. Тонус судин. Артеріальний тиск.

Лімфообіг. Лімфа, її склад. Лімфатична система її будова та функції.

Зовнішнє і клітинне дихання. Функції та будова органів дихання. Газообмін у легенях та тканинах. Дихальні рухи та їх регуляція. Голосовий апарат.

Живлення та травлення.  Будова та функції органів травлення. Травні залози. Травлення у ротовій порожнині, шлунку, кишечнику. Пристінкове травлення. Всмоктування. Регуляція травлення.

Енергетичні потреби організму. Норми і гігієна харчування. Вітаміни, їхні властивості. Авітамінози, гіпо- та гіпервітамінози.

Системи, що забезпечують виділення продуктів метаболізму (сечовидільна, дихальна, травна, шкіра). Функції та будова нирок. Утворення та виведення сечі.

Будова та функції шкіри. Терморегуляція. Загартування.

Регуляція функцій. Гуморальна регуляція. Ендокринна система. Гормони. Функції залоз внутрішньої та змішаної секреції. Наслідки порушення функцій ендокринних залоз.

Нервова регуляція. Рефлекс. Рефлекторна дуга.

Нервова система: центральна та периферична. Будова та функції спинного мозку та головного мозку. Регуляція рухової активності. Вегетативна нервова система (симпатична та парасимпатична). Вплив вегетативної нервової системи на діяльність організму та її функції.

Сенсорні системи їх значення. Функції та будова сенсорних систем. Загальні властивості сенсорних систем. Органи чуття. Рецептори. Будова та функції органів зору, слуху та рівноваги. Сприйняття зображення предметів, світла, кольору, звуку та рівноваги тіла. Гігієна слуху та зору.

Вища нервова діяльність людини. Безумовні і умовні рефлекси. Утворення умовних рефлексів. Тимчасовий нервовий зв'язок. Гальмування умовних рефлексів. Динамічний стереотип. Фізіологічні основи мовлення. Перша і друга сигнальні системи. Мислення і свідомість. Відчуття, прийняття, увага, пам'ять та її види, емоції. Особистість. Типи темпераменту. Характер. Обдарованість, здібності. Сон і його значення. Вплив алкоголю, наркотиків, токсинів та тютюнокуріння на організм людини.

Репродукція. Захворювання, яки передаються статевим шляхом. Репродуктивне здоров’я.

Трансплантація тканин та органів .Види трансплантацій.

Онкогенні фактори. Онкологічні захворювання.

Розмноження організмів

Форми розмноження організмів (нестатеве, статеве).

Способи нестатевого розмноження одноклітинних (поділ, шизогонія, брунькування, спороутворення) і багатоклітинних організмів (вегетативне розмноження, спороутворення). Клон. Клонування організмів. Партеногенез. Поліембріонія. Генетична комбінаторика під час розмноження – кон’югація, копуляція.

Статеве розмноження. Процеси формування статевих клітин. Запліднення та його форми. Роздільностатеві та гермафродитні організми. Партеногенез.

Індивідуальний розвиток організмів.

Онтогенез. Періоди індивідуального розвитку організмів.

Зародковий (ембріональний) період розвитку, його етапи у тварин. Стовбурові клітини.

Післязародковий (постембріональний) період розвитку, його типи і етапи у тварин і людини. Статеве дозрівання людини. Особливості післязародкового розвитку у рослин. Ріст, його типи та регуляція. Регенерація. Життєвий цикл. Прості та складні життєві цикли. Чергування різних поколінь у життєвому циклі. .

Спадковість і мінливість

Генетика. Методи генетичних досліджень (у тому числі спадковості людини). Основні поняття генетики: гени (структурні та регуляторні), алель гена, локус гена, домінантний і рецесивний стани ознак, гомозигота, гетерозигота, генотип, фенотип, генофонд, спадковість, мінливість, чиста лінія.

Закономірності спадковості

Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем та їх статистичний характер. Закон чистоти гамет. Методи перевірки генотипу гібридних особин. Проміжний характер успадкування. Зчеплене успадкування. Хромосомна теорія спадковості. Генетичні основи визначення статі у різних груп організмів. Співвідношення статей у популяціях. Успадкування, зчеплене зі статтю.

Взаємодія генів та її типи. Організація геному у різних груп організмів. Цитоплазматична спадковість.

Закономірності мінливості.

Модифікаційна (неспадкова) мінливість, її властивості і статистичні закономірності. Норма реакції. Варіаційний ряд. Варіаційна крива.

Спадкова мінливість та її види: комбінативна і мутаційна. Типи мутацій. Мутагенні фактори. Спонтанні мутації. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості.

Селекція

Завдання і методи селекції. Сорт, порода, штам. Штучний добір, його форми. Системи схрещувань організмів: внутрішньовидова гібридизація (споріднене – інбридинг, і неспоріднене – аутбридинг схрещування), міжвидова (віддалена) гібридизація. Гетерозис. Особливості селекції рослин, тварин, мікроорганізмів. Поліплоїдія. Центри різноманітності та походження культурних рослин. Райони одомашнення тварин. Біотехнології, генетична та клітинна інженерія. Генетично модифіковані і химерні організми.

4. Надорганізмові рівні організації життя

Екологічні фактори

Екологічні фактори: абіотичні, біотичні, антропогенні. Поняття про обмежуючий (лімітуючий) фактор. Закон оптимуму. Екологічна валентність виду (межі витривалості). Еврибіонтні та стенобіонтні організми. Взаємодія екологічних факторів. Форми біотичних зв’язків (конкуренція, хижацтво, виїдання, мутуалізм, коменсалізм, паразитизм). Адаптація. Адаптивні біологічні ритми організмів. Фотоперіодизм. Сезонні зміни у житті рослин і тварин.

Середовище існування

Основні середовищ існування організмів: наземно-повітряне, водне, ґрунтове. Організм живих істот як особливе середовище існування. Життєві форми організмів.

4.1. Популяційно-видовий рівень організації життя

Вид. Критерії виду. Ареал. Екологічна ніша. Структура виду. Популяція. Характеристика популяції. Структура популяції (вікова, просторова, статева). Популяційні хвилі. Гомеостаз популяції. Генофонд популяції.

Екосистеми

Екосистеми, їх склад та різноманіття. Взаємозв’язки між популяціями в екосистемах (прямі і непрямі; антагоністичні, нейтральні і мутуалістичні; трофічні і топічні). Перетворення енергії в екосистемах. Продуценти. Консументи. Редуценти. Ланцюги живлення. Трофічний рівень. Трофічна сітка. Правило екологічної піраміди. Типи екологічних пірамід. Розвиток екосистем. Сукцесії. Саморегуляція екосистем. Агроценози.

Біосфера

Біосфера. Ноосфера. Жива речовина біосфери її властивості і функції. Кругообіг речовин та потоки енергії в біосфері як необхідні умови її існування. Сучасні екологічні проблеми: ріст населення планети, ерозія та забруднення ґрунтів, ріст великих міст, знищення лісів, нераціональне використання водних та енергетичних ресурсів, можливі зміни клімату, негативний вплив на біологічне різноманіття. Вчення В.І. Вернадського про біосферу та ноосферу, його значення для уникнення глобальної екологічної кризи.

Охорона видового різноманіття організмів

Червона та Зелена книги. Природоохоронні території (заповідники (біосферні), заказники, національні та ландшафтні парки). Поняття про екологічну мережу. Природоохоронне законодавство України. Основні документи щодо природоохоронної діяльності людини (Червона Книга, Зелена книга, білий та чорний списки). Міжнародне співробітництво у галузі охорони природи. Роль рослин у природі та в житті людини. Зникаючі види рослин в Україні.

Історичний розвиток органічного світу

Основи еволюційного вчення

Еволюція. Філогенез. Філогенетичний ряд. Еволюційна гіпотеза Ж.-Б. Ламарка. Основні положення еволюційного вчення Ч. Дарвіна. Біогенетичний закон Геккеля-Мюллера. Дивергенція та конвергенція, аналогічні та гомологічні органи, рудименти та атавізми, мімікрія та її види. Синтетична теорія еволюції. Мікроеволюція. Природний добір. Видоутворення. Макроеволюція. Біологічний прогрес і регрес. Сучасні еволюційні погляди (гіпотези адаптивного компромісу, перерваної рівноваги, неокатастрофізму, сальтаціонізму).

Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

Сучасна система органічного світу. Принципи класифікації організмів. Таксономічні одиниці. Поділ геологічної історії Землі на ери, періоди та епохи. Основні події, що відбувалися у ті чи інші геологічні періоди історії Землі.

Перелік питань

1. Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз.

2. Значення грибів у природі та  житті людини. Середовище існування грибів.

3. Різноманітність рослин.

4. Будова тварин: клітини, тканини, органи та системи органів.

5. Поняття про класифікацію тварин.

6. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і  травлення. Різноманітність травних систем.

7. Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині.

8. Транспорт речовин  у тварин.   Незамкнена та замкнена кровоносні системи.

9. Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин.

10. Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи.

11. Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції.

12. Органи чуття їх значення.

13. Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин.

14. Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин.   Статеві клітини та запліднення.

15. Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення).

16. Поведінка тварин, методи її вивчення.

17. Вроджена і набута поведінка. Способи орієнтування тварин.

19. Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища.

20. Ланцюги живлення і потік енергії.

21. Взаємозв’язок  компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупованнях.

22. Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика.

23. Природоохоронні території.

24. Червона книга України.

25. Організм людини як біологічна система.

26. Різноманітність клітин організму людини. Тканини. Органи. Фізіологічні системи.

27. Регуляторні системи організму людини.

28. Значення знань про людину для збереження її здоров’я.

29. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини – основна властивість живого.

30. Харчування та обмін речовин.

31. Харчові та енергетичні потреби людини.

32. Будова травної системи.

33. Процес травлення.

34. Харчові розлади та їх запобігання.

35. Значення дихання.   Система органів дихання.

36. Газообмін у легенях і тканинах.

37. Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів.

38. Профілактика захворювань дихальної системи.

39. Внутрішнє середовище організму. Кров, її склад та функції. Лімфа.

40. Зсідання крові. Групи крові та переливання крові.

41. Система кровообігу.

42. Серце: будова та функції. Робота серця.

43. Будова та функції кровоносних судин. Рух кров.

44. Серцево-судинні хвороби та їх профілактика.

45.Виділення – важливий етап обміну речовин.

46. Будова і функції сечовидільної системи.

47. Захворювання нирок та їх профілактика.

48. Значення і будова шкіри. Терморегуляція.

49. Значення   опорно-рухової системи, її будова та функції. Кістки, хрящі.

50. Огляд будови скелета. З’єднання кісток.

51. Функції і будова скелетних м’язів.  Робота м’язів.   Втома м’язів.

52. Основні групи скелетних м’язів.

53. Розвиток опорно-рухової системи людини з віком.

54. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга.

55. Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини.

56. Спинний мозок.

57. Вегетативна нервова система

58. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів.

59. Зорова сенсорна система. Око. Захист зору.

60. Слухова сенсорна система. Вухо. Захист слуху.

62. Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху, дотику, температури, болю.

63. Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи.

64. Умовні та безумовні рефлекси.

65. Гомеостаз і регуляція функцій організму.

66. Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції. Профілактика захворювань ендокринної системи.

67. Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет. Імунізація.

68. Будова та функції  репродуктивної системи. Статеві клітини. Запліднення.

69. Ембріональний період розвитку людини.

70. Постембріональний розвиток людини.

71. Репродуктивне здоров’я.

72. Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки.

73. Білки, їхня структурна організація та основні функції.

74. Ферменти, їхня роль в клітині.

75. Вуглеводи. Значення та функції.

76.  Ліпіди. Властивості та функції.

77. Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації.

78. АТФ. Поняття про перетворення енергії та реакції синтезу в біологічних системах.

79. Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана, цитоплазма та основні клітинні органели.

80. Ядро, його структурна організація та функції.

81. Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина.

82. Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах.

83. Фотосинтез: світлова та темнова фаза. Хемосинтез.

84. Гени та геноми. Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів.

85. Транскрипція. Трансляція.

86. Основні типи РНК.

87. Генетичний код. Біосинтез білка.

88. Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК.

89. Ділення клітин: клітинний цикл, мітоз та мейоз. Рекомбінація ДНК.

90. Статеві клітини та запліднення. Закономірності індивідуального розвитку.

91. Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі.

92. Закони Менделя.

93. Ознака як результат взаємодії генів.

94. Поняття про зчеплення генів і кросинговер.

95. Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.

96. Форми мінливості.

97. Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій.

98. Спадкові захворювання людини.

99. Сучасні методи молекулярної генетики.

100. Популяції живих організмів та їх основні характеристики.

101. Еволюційні фактори.

102. Механізми видоутворення.

103. Еволюція людини.

104. Основні групи організмів: віруси, бактерії, археї, еукаріоти.

105. Огляд основних еукаріотичних таксонів. Екосистема.

106. Колообіг речовин в екосистемах. Ланцюги живлення.

107. Стабільність екосистем та причини її порушення.

108. Біосфера як цілісна система.

109. Поняття про селекцію.

110.Основи генетичної та клітинної інженерії.

111. Генетично – модифіковані організми.

112. Трансплантація тканин та органів. Види трансплантації.

113. Репродукція. Репродуктивна медицина.

114. Онкологічні фактори. Онкологічні захворювання.

Програма затверджена на засіданні

кафедри фізичної терапії,

протокол №8 від «04» березня 2019 року

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уровень аккредитации: IV

Форма обучения: дневная, заочная, по дистанционным технологиям

Квалификационный уровень: младший специалист, бакалавр, специалист, магистр

Военная кафедра:

Общежитие:

Последипломное образование:

Аспирантура, докторантура:

Курсы подготовки к ВНО:

ПАРТНЕРЫ
HRLAW
Erasmus plus
Офіс трансферу знань
Образование в Украине
###OSVITACOMUA###
Академія безперервного навчання
Huspi
Міністерство освіти науки молоді та спорту України