УВАГА! ВАКАНСІЯ! МНТУ запрошує на роботу викладача з фізичного виховання!

ОБОВ'ЯЗКИ кандидата на посаду:
1. Забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисципліни.
2. Постійно (не рідше одного разу на п'ять років) проходити різні форми підвищення кваліфікації.
3. Дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність студентів.
ВИМОГИ до кандидата на посаду:
1. Стаж науково-педагогічної роботи не менше 5-х років.
2. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст).
3. Проходження за останні 5 років підвищення...

ВИЩА ОСВІТА БЕЗ ЗНО!

МНТУ запрошує вступників на навчання без попередньої здачі ЗНО!
Які можливі варіанти вступу у ЗВО без здачі ЗНО?
Варіант 1 - Вступити до коледжу МНТУ.
Варіант 2 - Прийняти участь в українсько-латвійській освітній програмі. Партнер нашого закладу вищої освіти «Вища школа менеджменту інформаційних систем» «Information Systems Management Institute (ISMA)» місто Рига, Латвія. Студенти мають можливість отримати два дипломи про вищу освіту - український і латвійський, або через рік продовжити навчання в МНТУ відповідно до обраної спеціальності. Навчання проводиться за дистанційно-орієнтованими технологіями без виїзду з України...

УВАГА! ЗМІНИ! Шановні вступники на навчання для здобуття ступеня магістра!

У зв'язку із продовженням карантину реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування триватиме з 12 травня до 5 червня 2020 року включно.
Зміни до процедури реєстрації!
Для успішної реєстрації потрібно надіслати на електронну адресу приймальної комісії МНТУ (komisiya@istu.edu.ua) скановані копії або фотокопії:
• заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
• документа, що посвідчує особу...

УВАГА! ТВОРИМО МАЙБУТНЄ ВІДПОВІДАЛЬНО Й ОЩАДЛИВО!

МНТУ запрошує прийняти участь у розіграші 15 % знижки на перший рік навчання!
Перейшовши за посиланням онлайн форма та заповнивши анкету учасника, ви маєте шанс прийняти участь у розіграші та отримати сертифікат на знижку!
МНТУ розігрує 5 подарункових сертифікатів!
Бажаємо успіху!

Університет вшановує пам'ять першого президента МНТУ, видатного вченого!

21 травня - особлива дата для співробітників МНТУ. У цей день колектив разом із студентською спільнотою вшановує пам'ять першого президента Міжнародного науково-технічного університету, академіка Академії гірничих наук України, член-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, дійсного члена Міжнародної академії наук вищої школи, академіка Української нафтогазової академії, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Юрія Миколайовича Бугая (1947-2003). Юрій Миколайович - видатна й непересічна особистість, який стояв у витоків нашого університету, усе своє життя присвятив...

Українська мова

Українська моваПояснювальна записка

Програму з української мови розроблено на основі Закону «Про освіту» з урахуванням компетентнісного підходу в навчанні української мови в контексті положень «Нової української школи», згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим  в 2011 році.

В ній ураховано державний статус української мови, її успільні функції, взято до уваги специфіку навчального предмета, що має виразні інтегративніфункції, здатністьсправлятирізнобічнийнавчальний, розвивальний івиховнийвпливинаучнів, сприятиформуваннюособистості, готової до активної, творчоїдіяльностіувсіхсферахжиття демократичногосуспільства, сучасніорганізаційніформи, методи ітехнологіїнавчаннярідної мови.

Досконалеволодіннядержавноюмовою – важливаумова формуванняособистості майбутнього спеціаліста, становленняйогосвітогляду,запорука професійноїкар'єри.

Іспитзукраїнськоїмовиєобов'язковимвипробуваннямпідчасвступудоколеджу,щодаєзмогувиявитинетількирівеньорфографічних,граматичнихчитопунктуаційнихможливостейабітурієнта, айогозагальнийрозвиток.

Підчас вступу до Коледжу ПВНЗ МНТУ набазі 9 класів абітурієнти складаютьвступнийекзамензукраїнськоїмови(письмово) уформідиктанту.

1. Вступ.

Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є диктант.

Перевірці підлягають уміння: правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та слова, визначені для запам’ятовування; ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; належним чином оформляти роботу.

2. Структура вступного випробування.

Диктанти для вступних іспитів добираються відповідно до основних правил орфографії та пунктуації, з урахуванням таких вимог: відображення рівня розвитку сучасної української мови; наповненість орфограмами та пунктограмами, різноманітною лексикою і стилістичними засобами, передбаченими Програмою; відповідність нормам літературної мови; обсяг текстів: від 180 до 200 слів (на базі 9 класів). Зміст текстів зорієнтовано на тематику культурологічної змістової лінії, тобто представляють українську літературу, історію, звичаї і традиції, мистецькі скарби, матеріальну і духовну культуру українського народу, загальнолюдські цінності.

Тексти диктантів відповідають вимогам структурної цілісності та логічної завершеності, зрозумілі за змістом для вступників відповідної вікової категорії.

3. Основні вимоги до знань і умінь абітурієнтів.

Абітурієнти повинні знати:

 • особливості сучасної літературної української мови як форми загальнонаціональної мови;
 • основні мовні норми;
 • особливості та принципи українського правопису;
 • найважливіші фонетичні, орфографічні, пунктуаційні правила;
 • морфологічні ознаки та особливості частин мови.

Абітурієнтиповинні вміти:

 • знаходити вивчені орфограми та пунктограми, пояснювати їх, правильно писати слова з вивченими орфограмами, виправляти орфографічні та пунктуаційні помилки;
 • користуватись словниками різних типів; самостійно здобувати знання, працювати з навчальною літературою;
 • правильно вживати в мовленні різні за будовою та метою висловлювання речення;
 • дотримуватись норм українського мовленнєвого етикету

4. Зміст програми

1. Лексикологія. Фразеологія.

Ознаки слова як мовної одиниці. Лексичне значення слова. Багатозначні йоднозначні слова. Пряме та переносне значення слова. Омоніми. Антоніми. Синоніми. Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов. Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни Застарілі й нові слова (неологізми). Нейтральна й емоційно забарвлена лексика. Поняття про стійкі сполуки слів і вирази.

2. Фонетика і правопис.

Загальні питання правопису .

Поняття літературної українськоїмови якунормованоїформизагальнонародноїмови. Види мовних норм. Фонетичний, морфологічний, диференційний, традиційний принципи українського правопису. Правила переносу частин слова.

Правопис голосних.

Правопис ненаголошених голосних у коренях слів. Чергування голосних: і з іншими голосними;є з о після шиплячих та й; е з итао з а в окремих дієслівних основах.

Правопис приголосних.

Чергування приголосних при словозміні та словотворенні: г ,к ,х із ж, ч,ш(так зване перше перехідне пом'якшення); г,к,х із з,ц, с перед і (так зване друге перехідне пом'якшення); г, ж ,з, к, ч, ц, х, ш, сперед суфіксами - ськ(ий), -ств(о). Зміни приголосних при творенні іменників з суфіксом-ин(а.), при творенні вищого ступеня порівняння прикметників та прислівників. Давні чергування приголосних при словозміні у дієслівних формах.

Написаннянайуживаніших префіксів: -пре, -при, -пере, пред-, прі-,з-, с-,роз-,без-,під-,від-,об-.Голосні у префіксах іншомовного походження(дез-, дис-, диз-, анти-, деци-, де-, ре- тощо).

Написаннянайуживаніших суфіксів,іменникових:(-еньн, -оньн, -ичок, -ечок, -ин(а) тощо);прикметникових(-ин, -ичн(ий), - ічн(ий),-їчн(ий),

-ов, -ев, -єв, - ів, -їв тощо);дієслівні (-ува- (-юва-), -ова- (-йова-)та-ір-).

Вживання м'якого знака і апострофа.

Вживання апострофа післяб, п, в, м, ф, р, к; після префікса та першої частини складного слова.

Вживання м'якого знака післяд, т, з, с, л, н, ц; в дієслівних закінченнях третьої особи однини та множини теперішнього часу дійсного способу і в дієсловах наказового способу; після м'якого приголосного перед о в середині складу; у буквосполученнях-льц-, -льч-, -ньц-, -ньч-,-сьц-, -сьч- тощо. М'який знак у присвійних та відносних прикметниках.

Подвоєння, подовження приголосних; спрощення в групах приголосних.

Фонетично-морфологічні умови подовження, подвоєння та спрощення приголосних. Передача на письмі подовженої вимови приголоснихд, т, з, с, ц, л,н,ж,ч, ш. Подвоєння літер внаслідок збігу на межі значущих частин слова.

Написаннянн у прикметниках і похідних словах.

Спрощення у вимові та на письмі груп приголосних:стн, стл, снн, зкн, шчк, стц, стч, стськ, нтськ, нтств.

Правопис слів іншомовного походження.

Вживанняи, і, ї тае, єу загальних та власних назвах.

Подовження та подвоєння приголосних у словах іншомовного походження. Особливості вживання м'якого знака та апострофа в іншомовних словах. Правописе, є, и, і, їу російських та інших слов'янських прізвищах і географічних назвах.

Вживання великої літери.

Вживання великої літери у словосполученнях для називання та означення вітчизняних, міжнародних, іноземних установ і організацій, об'єднань, спілок, установ, закладів; посад, наукових і почесних звань;

державних, міжнародних та релігійних свят, знаменних дат, історичних подій; почесних відзнак, нагород; найважливіших релігійних понять.

Написання з великої літери присвійних прикметників на-ів (-ов, -ев), з малої - відносних прикметників на-ськ(ий).

Мала літера у прикметниках на-ів, -ов,- ев, що входять до складу фразеологізмів або наукових термінів.

Милозвучність мови (оглядово).

Основні закони милозвучності української мови: уникання невиправданого збігу голосних та важкого для вимови збігу приголосних. Фонетичні засоби милозвучності мови: чергуванняу - втаі–й; додавання або відкидання голосних звуків на межі значущих частин слова, до (від) часток, прийменників тощо.Деякі художні засоби милозвучності мови: уникання тавтології однакових чи близьких за вимовою звуків, римування слів у прозі, немилозвучних збігів звуків на межі слів тощо.

3. Морфологія і правопис

Будова слова і правопис.

Прості, складні і складені слова.Творення (оглядово) і правопис складних слів: складні іменники, складні прикметники, складні та складені числівники, відчислівникові складні слова. Написання складноскорочених слів і графічних скорочень.

Іменник.

Іменник як частина мови. Закінчення іменників II відміни чоловічого роду в родовому відмінку однини та множини. Правопис іменників III відміни в орудному відмінку однини. Відмінювання множинних іменників. Невідмінювані іменники. Особливості кличного відмінка іменників.

Прикметник.

Прикметник як частина мови.Відмінкові закінчення прикметників. Правопис и таів закінченнях прикметників. Творення і правопис присвійних прикметників.

Займенник.

Займенник як частина мови. Відмінювання і правопис займенників.

Числівник.

Числівник як частина мови. Особливості відмінювання кількісних і порядкових числівників. Узгодження числівників з іменниками.

Дієслово.

Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль; форми дієслова (неозначена форма, дієслівні форми на - но, -то, дієприкметник, дієприслівник) та їх морфологічні особливості;особливості дієвідмінювання.

Прислівник.

Прислівник як частина мови. Правопис складних і складених прислівників.

Службові частини мови та вигук.

Прийменник, сполучник, частка як частини мови. Правопис найуживаніших прийменників, сполучників, часток (найскладніші випадки). Написання частки нез різними частинами мови. Найскладніші випадки правопису вигуків.

4. Синтаксис і пунктуація

Загальні відомості про речення.

Речення як структурна синтаксична одиниця. Класифікаційні ознаки простих та складних речень (огляд-повторення).

Пунктуаціяпростогоречення.

Тире в простому неускладненому реченні. Розділові знаки між однорідними членами речення. Узагальнюючі слова і розділові знаки при них. Відокремлення уточнюючих членів речення. Відокремлення додатків, обставин, означень, прикладок. Відокремлення слів, синтаксично не пов'язаних з членами речення (звертання, вставні й вставлені слова, слова- речення, вигуки).

Пунктуаціяскладного речення.

Кома в складносурядному і складнопідрядному реченнях. Інші розділові знаки в складносурядному і складнопідрядному реченнях. Порівняльні звороти, розділові знаки в них. Розділові знаки в складному безсполучниковому реченні.

Розділові знаки в реченнях з різними видами зв'язків. Пряма мова і розділові знаки при ній.

5. Повторення вивченого та систематизація набутих знань

Знання мовних норм різних рівнів. Елементи фонетичного, словотворчого, морфологічного аналізів слова. Синтаксичний розбір речення.

5.1. Питання  для самопідготовки.

1.Пряме та переносне значення слова.

2.Правила переносу частин слова.

3.Правопис ненаголошених голосних у коренях слів.

4.Чергування приголосних при словозміні та словотворенні:

5.Написання найуживаніших префіксів.

6.Вживання м'якого знака і апострофа.

7.Подвоєння, подовження приголосних; спрощення в групах приголосних.

8.Подовження та подвоєння приголосних у словах іншомовного походження.

9.Особливості вживання м'якого знака та апострофа в іншомовних словах.

10.Правописе, є, и, і, ї у російських та інших слов'янських прізвищах і географічних назвах.

11.Написання з великої літери присвійних прикметників на-ів (-ов, -ев), з малої - відносних прикметників на-ськ(ий).

12.Вживання великої літери у словосполученнях для називання та означення вітчизняних, міжнародних, іноземних установ і організацій, об'єднань, спілок, установ, закладів; посад, наукових і почесних звань.

13.Фонетичні засоби милозвучності мови.

14.Художні засоби милозвучності мови.

15.Правопис складних слів.

16.Написання складноскорочених слів і графічних скорочень.

17.Невідмінювані іменники.

18.Особливості кличного відмінка іменників.

19.Закінчення іменників II відміни чоловічого роду в родовому відмінку однини та множини.

20.Відмінювання множинних  іменників.

21.Творення і правопис присвійних прикметників.

22.Правопис и таів закінченнях прикметників.

23.Займенник як частина мови. Відмінювання і правопис займенників.

24.Особливості відмінювання кількісних і порядкових числівників. 25.Узгодження числівників з іменниками.

26.Особливості дієвідмінювання.

27.Правопис складних і складених прислівників.

28.Правопис службових частин мови.

29.Написання частки не з різними частинами мови.

30.Класифікаційні ознаки простих та складних речень.

31.Розділові знаки між однорідними членами речення.

32.Тире в простому неускладненому реченні.

33.Кома в складносурядному і складнопідрядному реченнях.

34.Пряма мова і розділові знаки при ній.

35.Синтаксичний розбір речення.

6. Рекомендована література

Основна:

1.Авраменко О.М.Українська мова : підручник для 9 кл. - К.: Грамота,2017. – 160 с.

2.Заболотний О.В.Українська мова: підручник для 7 кл. загальноосв. навч. закл./ О.В.Заболотний, В.В.Заболотний. - 2-ге вид.-К.:Генеза,2016.- 256 с.

3.Єрмоленко С.Я.,Сичова І.Т.Українська мова : підручник для 5 класузагальноосв. навч. закл.  – К.: Грамота,2013.-296 с.

4. Єрмоленко С.Я. Українська мова: підручник для 6 кл. загальноосв. навч.закл./ С.Я .Єрмоленко, В.Т.Сичова, М.Г.Жук. - К.: Грамота,2014. –272 с; іл.

5.Ющук І.П.Українська мова : підручник для 8 кл. загальноосв. навч. закл./І.П.Ющук.- Тернопіль: Навчальна книга._Богдан.- 2016. – 248 с; іл.

6. Авраменко О.М.Українська література : підручник для 5 кл. загальноосв. навч. закл.- К.: Грамота,2013. –288 с.

7. Авраменко О.М.Українська література : підручник для 6 кл. загальноосв. навч. закл.- К.: Грамота,2014. –264 с; іл.

8. Авраменко О.М.Українська література : підручник для 7 кл. загальноосв. навч. закл.- К.: Грамота,2015. –287 с.

9.Авраменко О.М.Українська література : підручник для 9 кл. загальноосв. навч. закл.- К.: Грамота,2017. –336 с.

11.Пахаренко В.І. Українська література : підручник для 8 кл. загальноосв. навч. закл.  / В.І.Пахаренко, Н.А.Коваль. - К.: Грамота,2016. –272 с.;іл.

Додаткова:

1.Авраменко О.М., Блажко М.Б. Українська мова та  література: Довідник. Завдання в тестовій формі. 1 частина. - К.: Грамота,2012.

2.Черсунова Н.І. Українська література : хрестоматія  для 5-8 кл. –К.: ПЕТ- 2018.-360 с.

7. Критерії оцінювання  диктанту як форми вступного випробування.

Перевірка диктантів здійснюється за традиційною методикою на основі таких критеріїв:

 • орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;
 • однакові помилки в тому ж слові, що повторюється в диктанті, вважається однією помилкою;
 • помилки на те саме правило, але в інших словах, вважаються різними помилками;
 • розрізняють грубі інегрубі помилки, тобто такі, що істотно впливають на рівень грамотності, або навпаки;
 • донегрубих помилок відносять такі: у винятках з усіх правил; у написанні великої букви в складних власних найменуваннях; у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;у випадках написання разом і окремо часткине з прикметниками та дієприкметниками, що є присудками у реченні;у випадках, що вимагають розрізнення вживанняне іні у таких сполученнях:не хто інший, як...; не що інше, як... тощо;у заміні українських літер російськими; у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їх послідовності.

При оцінюванні диктанту виправляються, але не враховуються такі орфографічні та пунктуаційні помилки:

 • на правила, що не включені до даної програми; у передачі так званої авторської пунктуації; помилки, що спотворюють звуковий склад слова.

При підрахуванні помилок дві негрубі помилки вважаються за одну грубу помилку;

три виправлення – за одну негрубу помилку,

п'ять виправлень – за одну грубу помилку;

одне виправлення не враховується при підрахуванні помилок від 9 балів;

відмінна оцінка не ставиться за наявності трьох і більше виправлень.

Нормативи оцінювання диктанту за 12-тибальною системою

Бали

Кількість помилок

1

15 і більше

2

13 -14

3

11 - 12

4

9-10

5

7-8

6

5-6

7

4

8

3

9

1 + 1 (негруба)

10

1

11

1 негруба

12

-

GENERAL INFORMATION

Level of accreditation: IV

Form of study: full-time, part-time, by remote technology

Level of qualification: Junior Specialist, Bachelor, Specialist, Master

Military department:

Hostel:

Postgraduate education:

Postgraduate, doctoral:

Training courses for UPE:

OFFICIAL SOURCES
HRLAW
Erasmus plus
Офіс трансферу знань
Образование в Украине
###OSVITACOMUA###
Міністерство освіти науки молоді та спорту України