УВАГА! ВАКАНСІЯ! МНТУ запрошує на роботу викладача з фізичного виховання!

ОБОВ'ЯЗКИ кандидата на посаду:
1. Забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисципліни.
2. Постійно (не рідше одного разу на п'ять років) проходити різні форми підвищення кваліфікації.
3. Дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність студентів.
ВИМОГИ до кандидата на посаду:
1. Стаж науково-педагогічної роботи не менше 5-х років.
2. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст).
3. Проходження за останні 5 років підвищення...

ВИЩА ОСВІТА БЕЗ ЗНО!

МНТУ запрошує вступників на навчання без попередньої здачі ЗНО!
Які можливі варіанти вступу у ЗВО без здачі ЗНО?
Варіант 1 - Вступити до коледжу МНТУ.
Варіант 2 - Прийняти участь в українсько-латвійській освітній програмі. Партнер нашого закладу вищої освіти «Вища школа менеджменту інформаційних систем» «Information Systems Management Institute (ISMA)» місто Рига, Латвія. Студенти мають можливість отримати два дипломи про вищу освіту - український і латвійський, або через рік продовжити навчання в МНТУ відповідно до обраної спеціальності. Навчання проводиться за дистанційно-орієнтованими технологіями без виїзду з України...

УВАГА! ЗМІНИ! Шановні вступники на навчання для здобуття ступеня магістра!

У зв'язку із продовженням карантину реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування триватиме з 12 травня до 5 червня 2020 року включно.
Зміни до процедури реєстрації!
Для успішної реєстрації потрібно надіслати на електронну адресу приймальної комісії МНТУ (komisiya@istu.edu.ua) скановані копії або фотокопії:
• заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
• документа, що посвідчує особу...

УВАГА! ТВОРИМО МАЙБУТНЄ ВІДПОВІДАЛЬНО Й ОЩАДЛИВО!

МНТУ запрошує прийняти участь у розіграші 15 % знижки на перший рік навчання!
Перейшовши за посиланням онлайн форма та заповнивши анкету учасника, ви маєте шанс прийняти участь у розіграші та отримати сертифікат на знижку!
МНТУ розігрує 5 подарункових сертифікатів!
Бажаємо успіху!

Університет вшановує пам'ять першого президента МНТУ, видатного вченого!

21 травня - особлива дата для співробітників МНТУ. У цей день колектив разом із студентською спільнотою вшановує пам'ять першого президента Міжнародного науково-технічного університету, академіка Академії гірничих наук України, член-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, дійсного члена Міжнародної академії наук вищої школи, академіка Української нафтогазової академії, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Юрія Миколайовича Бугая (1947-2003). Юрій Миколайович - видатна й непересічна особистість, який стояв у витоків нашого університету, усе своє життя присвятив...

Історія України

Історія УкраїниПояснювальна записка

Програма призначена для вступних випробувань з дисципліни «Історія України» для вступу на перший курс навчання до Коледжу ПВНЗ «Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая» на основі базової загальної середньої освіти. Кожен тестовий варіант екзаменаційної роботи має три рівня складності. Перший рівень (5 питань) має завдання перевірити знання абітурієнтів з основних історичних дат. Другий рівень (3 питання) охоплює знання абітурієнтами історичних подій та персоналій. Третій рівень містить два питання і вимагає від абітурієнтів встановлення хронологічній послідовності подій, систематизацію фактів, співвідношення одиничних фактів з певними історичними процесами.

Програма з дисципліни «Історія України», підготовлена на основі базової програми загальної середньої освіти і має за мету виявити рівень знань абітурієнта з курсу історії України. Питання складають хронологічно послідовну лінійну систему шкільної історичної освіти; навчального історичного матеріалу на основі синтезу культурологічного, цивілізаційного та соціоантропоцентричного підходу у контексті всесвітньої та європейської історії; програмного матеріалу на системі таких загальнолюдських і громадянських цінностей українського суспільства, як гуманізм, Батьківщина, самовизначення, права і свободи людини, держава, громадянин, людина, сім’я тощо.

Вступне випробування виконуються у вигляді тестів трьох рівнів складності.

Критерії оцінювання екзаменаційної роботи з дисципліни «Історія України»

Сума балів, нарахованих за правильно виконанні абітурієнтом завдання переводиться в оцінку за 12-бальною системою оцінювання. Максимальна сума балів – 12.

Кількість  балів від 10 до 12 – «високий» рівень знань.

Кількість балів від 6 до 9 – «достатній» рівень знань.

Кількість балів до 5 – «низький» рівень знань.

Перший рівень складається з 5 тестів, кожен з яких оцінюється 1 бал. Другий рівень складається з 3 тестів, кожен з яких оцінюється в 1 бал. Третій рівень складається з двох  питань, кожен з яких оцінюється в 2 бала.

І. Зміст програми з дисципліни  «Історії України».

Тема 1. Стародавня історія України.

Початковий період появи людських спільнот на землях України, період неоліту, енеоліт та доба бронзи. Трипільська культура. Кочові племена  на території України. Кіммерійці. Скіфи. Сармати. Антична колонізація Північного Причорномор'я.

Походження слов'янських народів. Стародавні слов'яни в період великого переселення народів. Анти. Розселення східних слов'ян. Боротьба з готами, гунами, аварами. Заснування Києва. Передумови утворення держави у східних слов'ян. Проблеми етногенезу українців.

Тема 2. Утворення і розвиток ранньофеодальної держави Київська Русь (ІХ –ХІІ ст.)

Утворення Київської Русі. Норманська теорія. Основні етапи розвитку Київської держави. Політичний устрій Київської Русі. Становлення державності. Перші володарі Руської землі. Князювання Олега, Ігоря, Ольги, Святослава. Київська Русь в період найбільшого піднесення та могутності: правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Становлення феодальної системи господарювання. Основні етапи економічного розвитку. Зміни в релігійному житті після запровадження християнства. Історичне значення християнізації Русі. Зовнішня політика київських князів. Причини і етапи феодальної роздробленості. Занепад Києва. Тимчасова політична стабілізація суспільства. Період князювання Володимира Мономаха, Мстислава. Занепад Київської Русі з другої половини XI століття. Посилення удільних князівств. Культура Київської Русі. Політичний, соціальний та економічний розвиток в XII - першій половині XIV століть. Правління династії галицьких князів. Ярослав Осмомисл.  Роман Мстиславич. Данило Галицький. Боротьба галицько-волинських князів з монголо-татарами. Занепад Галицько-Волинського князівства. Галицько-Волинське князівство як одна із форм української державності. Історичне значення князівства. Походження етноніму «Україна». Походження української національної символіки.

Тема 3. Українські землі під владою Литви та Польщі (XIV - перша половина XVII століття).

Включення українських земель до складу Литовської держави. Політика великих литовських князів на українських землях. Кревська та Городельська унії. Ліквідація удільних князівств. Люблінська унія та її наслідки для України. Магдебурзьке право. Литовські статути. Православні братства в Україні. Брестська церковна унія: передумови та наслідки. Посилення національно-релігійного гноблення. Культурно-релігійні рухи кінця XVI - першої половини XVII століть. П.Могила. Роль церкви у збереженні самобутності українського народу.

Тема 4. Виникнення і еволюція козацтва в Україні.

Причини та джерела появи козацтва. Створення Запорізької Січі. Д. Вишневецький. Устрій та військово-політична організація Запорізької Січі. Основні етапи розвитку козацької державності. Реєстрове козацьке військо. Піднесення козацтва в другій половині XVI століття. Повстання під проводом К.Косинського і С.Наливайка. Поразка повстань та тимчасовий занепад Запорізької Січі. Боротьба козацтва з турками і татарами. Гетьман П.Сагайдачний. Хотинська війна. Утвердження козацької автономії. Козацькі повстання 1620-1630-х рр. Причини поразки та наслідки повстань.

Тема 5. Визвольна війна українського народу середини XVII століття проти польського панування.

Причини, характер і рушійні сили. Основні концепції періодизації Визвольної війни. Початковий етап війни (1648-1649). Перемоги козацько-селянського війська під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями. Битва під Зборовом. Зборівський мир. Відновлення української державності. Формування державних інституцій і активізація зовнішньополітичної діяльності уряду Б. Хмельницького. Молдавські походи Хмельницького. Битва під Берестечком і Білоцерківський мир. Битви під Батогом і Жванцем. Зближення України з Московією. Переяславська Рада і Чигиринсько-московські березневі статті Б.Хмельницького 1654 року. Входження України під протекторат Московії. Завершальний етап Визвольної війни. Воєнні дії 1654-1657 рр. Становище Гетьманщини після смерті Б.Хмельницького.

Тема 6. Гетьманщина. Період руїни.

Основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики І.Виговського. Гадяцька унія 1658 року та її наслідки. Битва під Конотопом. Гетьманування Юрія Хмельницького. Переяславські статті 1659 р. Розкол Гетьманщини. Руїна. Чорна Рада 1663 р. Політика П.Дорошенка. Діяльність Д.Многогрішного та І.Самойловича. Конотопські статті 1672 р. Остаточне закріплення розчленування України.

Тема 7. Соціально-економічний та політичний розвиток України в другій половині ХVII-ХVШ століття.

Зародження буржуазних відносин в Україні в XVII столітті. Розвиток фільваркового господарства. Селянсько-козацьке землеволодіння. Зміцнення позицій українських магнатів і шляхти. Мануфактурне виробництво. Зовнішньоекономічні зв'язки України в другій половині XVII- на початку XVIII століття. Входження України до загальноросійського ринку в першій половині XVIII століття. Ліквідація митних кордонів. Економічне піднесення в Україні після приєднання Північного Причорномор'я. Розвиток міст. Активізація зовнішньої торгівлі. Занепад феодальної системи господарювання. Посилення кризових явищ в соціально-економічному житті України внаслідок закріпачення селянства 1783 року. Політичне життя в Україні в другій половині XVII століття. Поділ України на Лівобережну та Правобережну. Україна в стратегічних планах Речі Посполитої, Московського царства, Отаманської Порти. Гетьман І.Мазепа. Формування абсолютистської монархії в Росії й обмеження української автономії. Посилення самостійницьких тенденцій. Союз І.Мазепи з Карлом XII. Полтавська битва. Ліквідація Запорізької Січі. Гетьман у вигнанні - П.Орлик. Конституція П. Орлика 1711 року. Обмеження Української автономії в першій половині XVIII ст. (І.Скоропадський, П.Полуботок, Д.Апостол). Діяльність Малоросійської колегії. Правління гетьманського уряду (1735-1750). Гетьман К.Розумовський. Ліквідація гетьманату Катериною II. Посилення антиукраїнської політики російського царизму. Ліквідація Запорізької Січі 1775 року і скасування козацької автономії. Історичне значення існування Української Гетьманської держави другої половини ХVII-ХVIII століття.

Тема 8. Українські землі у складі Речі Посполитої в ХVIII ст.

Становище українських земель під владою Речі Посполитої в кінці ХVII-ХVШ століттях. Визвольні повстання 1702-1704 рр. С.Палій. Гайдамацькі рухи 1730-1760-х рр. Коліївщина. Рух опришків. О.Довбуш. Культура України другої половини ХVII – ХVIIІ ст.

Тема 9. Українські землі під владою Російської імперії першої половини ХІХ ст.

Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Російської імперії. Чисельність населення та його етнічний склад. Криза кріпосництва і розвиток капіталістичних відносин. Початок промислового перевороту. Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії.

Загострення соціально-економічних протиріч в Україні. Селянські повстання. У.Кармелюк.

Тема 10. Суспільно-політичний рух в Україні першої половини ХІХ ст.

Початковий етап національного відродження. Становлення української інтелігенції. Наукові, літературні, етнографічні здобутки. Діяльність декабристів в Україні. Вплив польського повстання 1830-1831 років на національне життя в Україні. Кирило-Мефодієвське братство. Т.Шевченко.

Діяльність «Руської трійці». Участь України в зовнішньополітичних акціях Російської імперії (російсько-турецька війна 1806-1812, приєднання Бессарабії до Росії, війна з наполеонівською Францією 1812 року).

Тема 11. Українські землі у складі Австро-Угорської монархії (ХІХ – ХХ ст.)

Характер політики австрійського уряду щодо українців. Продовження реформ Марії-Терези Йосифом II, їх роль у розвитку національно-культурного життя Галичини та Буковини. Суспільно-політичний рух. "Руська трійця". Буржуазна революція 1848 року. Скасування кріпосного права. Пожвавлення суспільно-політичного життя в Західній Україні. Головна Руська Рада.

Тема 12. Українські землі в другій половині XIX століття.

Загострення соціально-класових протиріч. Селянські повстання. Скасування кріпосного права в Російській імперії. Буржуазні реформи 60-70 років та їх здійснення в Україні. Шляхи розвитку буржуазних відносин у сільському господарстві. Особливості завершальної фази промислового перевороту. Розвиток підприємництва. Зародження українського кооперативного руху. Особливості економічного розвитку Галичини, Північної Буковини, Закарпаття. Соціальна структура українського населення. Етноміграційні процеси. Культурно-просвітницький етап національного руху. Українофіли. В.Антонович. Громадівський рух і посилення репресій з боку царизму. Участь українців у польському повстанні 1863-1864 рр. в Україні. Валуєвський циркуляр. Емський указ. Криза громадівського руху. Діяльність російських народницьких груп в Україні, М.Драгоманов і зародження українського соціалізму. Революційно-демократичний рух. Поширення марксизму. Початок пролетарського руху. Політико-адміністративний статус західноукраїнських земель, Народовська та москвофільська течії національно-визвольного руху. Криза культурницьких рухів. І.Франко. М.Грушевський. Зародження національно-політичного руху в Україні. Поява українських політичних партій. Культура України другої половини XIX століття.

ІІ. Перелік контрольних питань.

 1. Українські землі в первісну епоху.
 2. Історична доля Півдня України.
 3. Антична колонізація Північного Причорномор’я.
 4. Походження слов’ян.
 5. Походження назви «Русь».
 6. Утворення Київської Русі.
 7. Теорія походження Київської Русі.
 8. Устрій Київської Русі.
 9. Прийняття християнства.
 10. Історичне значення Київської Русі.
 11. Галицько-Волинське князівство.
 12. Утворення Великого князівства Литовське.
 13. Українські землі у складі Великого князівства Литовського.
 14. Українські землі за князювання Вітовта.
 15. Виникнення українського козацтва.
 16. Запорізька Січ.
 17. Визвольний рух в Україні у XVI – першій половині XVII ст..
 18. Українська культура  і XІV – першій половині XVII ст..
 19. Причини, характер, рушійні сили національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького.
 20. Періодизація національно-визвольної війни.
 21. Еволюція поглядів Б.Хмельницького.
 22. Ліквідація спадкоємного гетьманату.
 23. Боротьба І.Виговського за зміцнення своєї влади.
 24. Обрання гетьманом Ю.Хмельницького.
 25. Розкол України на два військові табори.
 26. Слободищенський трактат 1660.
 27. Україна в період гетьманування І.Мазепи.
 28. Обрання П.Орлика гетьманом України.
 29. Ліквідація російським царизмом української автономії.
 30. Україна в умовах капіталістичної  модернізації економіки.
 31. Українське національне відродження.
 32. Характеристика національно-визвольного руху в Україні ХІХ ст..
 33. Україна в революції 1905 – 1907 р.р.
 34. Україна в роки першої Світової війни.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література.

1. Власов В.С. «Історія України». К.: вид-во «Генеза»,  2001

2. Власов В.С. «Історія України», К.:вВид-во «Генеза», 2005

3. Турченко Ф.Г., Морочко В.П. «Історія України. Кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.»». К.: вид-во «Генеза», 2013

4. Федак С.Д. «Історія України з найдавніших часів до 1640 р.». К.: вид-во «Патерік», 2013

Додаткова література.

 1. Алєксєєв Ю.М., Вертегел А.Г., Даниленко В.М. Історія України – К, 2003
 2. Бакалець О.А. Історія України. Посібник. К.: вид-во «Ліра К», 2015
 3. Білоцерковський В.Я. Історія України. К.: вид-во ЦМЛ, 2007
 4. Бойко О. Історія України. Навч. посібник для технічних вузів. К.: вид-во «Академія», 2003
 5. Гарін В.Б. Історія України. К.: вид-во «Ліра», 2012
 6. Гелей С.І. «Історія України» Тести, завдання, відповіді. К.: вид-во ЦУЛ, 2002
 7. Гончарук П.С. «Історія України». К.: вид-во ЦУЛ, 2007
 8. Гудзь В.В., «Історія України». К.: вид-во «Слово», 2013
 9. Газін В.В. «Історія України». К.: вид-во «Патерик», 2010
 10. Каденюк О.С., «Історія України». К.: вид-во «Патерик», 2010
 11. Комаринська С.В., «Історія України». К.: вид-во «Патерик», 2012
 12. Левицька Н.М.,  «Історія України. Україна у світі: історія і сучасність». К.: вид-во «Патерік»,2014
 13. Литвин В.М., «Історія України. Новітня доба.» К.: вид-во «Кондор», 2012
 14. Мельник А.І. «Історія України». К.: вид-во ЦМЛ, 2008
 15. Юрій Мицик, Олег Бажа «Історія України». К.: вид-во «Патерик», 2015
 16. Олійник М.П., «Історія України». К.: вид-во «Патерик»,2014
 17. Світлична В.В. «Історія України». К.: вид-во «Новий світ»,  2013
 18. Турченко Ф.Г. «Новітня історія України». Частина 1 «1914-1939 р.р.» К.: вид-во «Генеза», 2013
 19. Турченко Ф.Г. «Новітня історія України». К.: Вид-во «Патерик», 2011
 20. Турченко Ф.Г., Морочко В.П. «Історія України». К.: вид-во «Генеза», 2000
 21. Уривалкин О.М. «Історія України. (Кінець ХVІІ – поч. ХХІ ст.». К.: вид-во «Патерік», 2014
 22. Уравалкін О.М. «Історія України у запитаннях і відповідях.». К.: вид-во «Патерік», 2010
 23. Федак С.Д. «Історія України з найдавніших часів до 1648 р.». К.:  вид-во «Патерик», 2013
 24. Філіпенко Р.І. «Історія України». К.: вид-во «Патерік», 2013
 25. Шабала Я.М. «Історія України». К.: вид-во «Патерік», 2013

Затверджено

на засіданні циклової комісії з

правових та суспільно-гуманітарних наук

протокол № 5 від 29 січня 2019 р.

GENERAL INFORMATION

Level of accreditation: IV

Form of study: full-time, part-time, by remote technology

Level of qualification: Junior Specialist, Bachelor, Specialist, Master

Military department:

Hostel:

Postgraduate education:

Postgraduate, doctoral:

Training courses for UPE:

OFFICIAL SOURCES
HRLAW
Erasmus plus
Офіс трансферу знань
Образование в Украине
###OSVITACOMUA###
Міністерство освіти науки молоді та спорту України