УВАГА! ВАКАНСІЯ! МНТУ запрошує на роботу викладача з фізичного виховання!

ОБОВ'ЯЗКИ кандидата на посаду:
1. Забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисципліни.
2. Постійно (не рідше одного разу на п'ять років) проходити різні форми підвищення кваліфікації.
3. Дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність студентів.
ВИМОГИ до кандидата на посаду:
1. Стаж науково-педагогічної роботи не менше 5-х років.
2. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст).
3. Проходження за останні 5 років підвищення...

ВИЩА ОСВІТА БЕЗ ЗНО!

МНТУ запрошує вступників на навчання без попередньої здачі ЗНО!
Які можливі варіанти вступу у ЗВО без здачі ЗНО?
Варіант 1 - Вступити до коледжу МНТУ.
Варіант 2 - Прийняти участь в українсько-латвійській освітній програмі. Партнер нашого закладу вищої освіти «Вища школа менеджменту інформаційних систем» «Information Systems Management Institute (ISMA)» місто Рига, Латвія. Студенти мають можливість отримати два дипломи про вищу освіту - український і латвійський, або через рік продовжити навчання в МНТУ відповідно до обраної спеціальності. Навчання проводиться за дистанційно-орієнтованими технологіями без виїзду з України...

УВАГА! ЗМІНИ! Шановні вступники на навчання для здобуття ступеня магістра!

У зв'язку із продовженням карантину реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування триватиме з 12 травня до 5 червня 2020 року включно.
Зміни до процедури реєстрації!
Для успішної реєстрації потрібно надіслати на електронну адресу приймальної комісії МНТУ (komisiya@istu.edu.ua) скановані копії або фотокопії:
• заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
• документа, що посвідчує особу...

УВАГА! ТВОРИМО МАЙБУТНЄ ВІДПОВІДАЛЬНО Й ОЩАДЛИВО!

МНТУ запрошує прийняти участь у розіграші 15 % знижки на перший рік навчання!
Перейшовши за посиланням онлайн форма та заповнивши анкету учасника, ви маєте шанс прийняти участь у розіграші та отримати сертифікат на знижку!
МНТУ розігрує 5 подарункових сертифікатів!
Бажаємо успіху!

Університет вшановує пам'ять першого президента МНТУ, видатного вченого!

21 травня - особлива дата для співробітників МНТУ. У цей день колектив разом із студентською спільнотою вшановує пам'ять першого президента Міжнародного науково-технічного університету, академіка Академії гірничих наук України, член-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, дійсного члена Міжнародної академії наук вищої школи, академіка Української нафтогазової академії, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Юрія Миколайовича Бугая (1947-2003). Юрій Миколайович - видатна й непересічна особистість, який стояв у витоків нашого університету, усе своє життя присвятив...

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою фахових випробувань для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на основі освітньо- кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за спеціальністю

072 «Фінанси банківська справа та страхування» є виявлення рівня підготовки та якості знань з циклу фундаментальних, загальноекономічних та спеціальних дисциплін.

Метою проведення вступних випробувань є забезпечення конкурсних засад шляхом виявлення теоретичної і практичної підготовки студентів з основ правильного розуміння закономірностей у сфері економічних і, зокрема, фінансових відносин держави, суб'єктів господарювання, домогосподарств, застосування цих закономірностей у практиці фінансової роботи; з'ясування ролі фінансів в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкової інфраструктури; визначення сукупності заходів щодо забезпечення використання фінансів як важелів економічної політики держави.

Предметом фахових вступних випробувань є знання та вміння, набуті абітурієнтами при проходженні циклів нормативних дисциплін загальноекономічної підготовки, зокрема з дисциплін «Політична економія», «Економіка підприємства», «Фінанси».

Абітурієнт повинен знати:

з дисципліни «Політична економія»:

- економічні закони та особливості їх використання у різних системах;

- особливості формування ринкової економіки у різних країнах;

- складові інфраструктури ринкової економіки;

- основні риси ринкової економіки;

- відносини власності в економічному житті суспільства;

- економічні функції держави;

- основні засади державного регулювання економіки;

- товарно-грошові відносини в ринкових умовах;

з дисципліни «Економіка підприємства»:

- методологічні засади управління підприємством у конкурентному середовищі;

- економічні основи функціонування підприємств в умовах ринку;

- чинники, які впливають на ефективність роботи підприємств;

- економічний зміст ресурсів, структуру та форми ресурсного забезпечення;

- шляхи більш раціонального використання ресурсів;

- прогресивні методи планування та форми організації виробництва;

- показники оцінки результативності діяльності підприємства.

з дисципліни «Фінанси»:

- об'єктивні передумови виникнення, суть, функції та характерні ознаки фінансів;

- структуру фінансової системи і принципи її побудови;

- теоретичні основи організації, функціональні елементи, організаційну структуру управління фінансами;

- місце та роль бюджету держави в системі державних фінансів, джерела бюджетного фонду і напрями їх використання;

- структуру бюджетної системи і принципи організації бюджетного устрою;

- основи організації регіональних фінансів;

- причини виникнення, форми державного кредиту, види державного боргу і способи коригування державної позикової політики;

- визначальні риси фінансів підприємств, джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів підприємств різних форм власності та господарювання;

Абітурієнт повинен вміти:

з дисципліни «Політична економія»:

- чітко обґрунтувати понятійно-термінологічний апарат дисциплін «Політична економія», «Економіка підприємства», «Фінанси»;

- самостійно аналізувати економічну політику держави;

- досліджувати певні економічні процеси, аналізувати їх та давати їм певну оцінку;

- оцінювати урядові програми розвитку країни, прогнозувати їх наслідки;

- передбачити вплив економічної політики держави на розв'язання соціальних проблем;

- орієнтуватися в глобальних проблемах економічного розвитку світогосподарських зв'язків;

з дисципліни «Економіка підприємств»:

- виконувати економічні розрахунки;

- проводити аналіз використання ресурсів;

- оцінювати діяльність підприємства з економічної точки зору;

- вишукувати резерви ефективності діяльності підприємства.

з дисципліни «Фінанси»:

- приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих знань під час виконання своїх професійних обов'язків;

- застосовувати при прийнятті рішень фінансові методи, важелі, стимули, санкції;

- використовувати у фінансовій практиці методи управління фінансами, фінансового планування, організаційні форми фінансового контролю;

- ефективно поєднувати форми і методи бюджетного планування на різних стадіях бюджетного процесу;

- визначати джерела формування фінансових ресурсів підприємницьких структур, оптимізувати їх рівень і структуру;

Програма фахового випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на основі освітньо- кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за спеціальністю 5.03050801 «Фінанси і кредит» складена на основі тем з наступних дисциплін «Політична економія», «Економіка підприємства», «Фінанси».

Фахове вступне випробування проводиться у формі іспиту. Екзаменаційний білет складається з тестової частини (5 відкритих тестів), теоретичної (2 теоретичних питання) та практичної (1 практичне завдання).

Критерії оцінювання

Кожний вірний тест з тестової частини оцінюється у 10 балів (максимальна сума - 50 балів), теоретичної - у 10 балів (максимальна сума - 30 балів), практичне завдання - у 20 балів.

Критерії оцінювання екзаменаційних завдань подаються до відома абітурієнтів у кожному білеті.

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

2.1.ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

Тема 1. Політична економія як наука

Виникнення і розвиток політичної економії. Предмет політичної економії. Економічні напрями і школи.

Основні складові сучасної економічної науки: мікро- і мароекономіка.

Економічні категорії і закони.

Функції політичної економії як науки.

Тема 2. Виробництво і його основні чинники. Суспільний продукт

Поняття виробництва і його структура. Фактори виробництва. Процесс праці. Засоби і предмети праці.

Економічна ефективність, матеріало- і фондовіддача, продуктивність праці.Суспільне виробництво. Суспільний продукт. Форми суспільного продукту.

Тема 3. Економічні потреби суспільства і роль виробництва в їх задоволенні.

Економічні потреби суспільства та їх структура. Потреби і виробництво.

Потреби та економічні інтереси. Ієрархія потреб.

Тема 4. Економіка суспільства як сукупність видів економічної діяльності.

Поняття економічної системи як складової суспільного ладу.

Продуктивні сили. Економічні відносини. Економічні системи сучасного світу (адміністративно - командна система, ринкова система, змішана система).

Тема 5. Відносини власності в економічному житті суспільства.

Поняття власності. Типи і форми власності. Об'єкти і суб'єкти власності.

Форми власності в Україні.

Тема 6. Товарне виробництво і товарно - грошові відносини.

Натуральне виробництво. Поділ праці. Товарне виробництво, умови та причини його виникнення. Товар та його властивості. Вартість товару.

Виникнення, сутність і функції грошей. Сучасні форми грошей.

Інфляція: сутність, причини, види та наслідки.

Тема 7. Загальні основи ринку.

Ринок: сутність, функції, умови функціонування. Види ринків.

Попит, пропозиція та їх рівновага.

Ринкова інфраструктура. Елементи ринкової інфраструктури. Домашні господарства як суб'єкт ринкової економіки. Держава як суб'єкт ринкової економіки.

Підприємство як суб'єкт ринкової економіки. Класифікація підприємств.

Капітал підприємства, його види та обіг. Основний і оборотний капітал.

Фізичний і моральний знос.

Тема 8. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

Підприємництво: сутність, принципи, функції. Суб'єкти підприємницької діяльності. Умови підприємницької діяльності. Форми підприємн

Підприємець та його морально - етичний статус.

Тема 9. Підприємство в системі ринкових відносин

Сутність підприємства. Його цілі. Функції підприємства. Критерії оптимізації розмірів підприємства. Види підприємств. Малі підприємства. Кооперативи. Акціонерні товариства. Орендні підприємства. Собівартість продукції та її види.

Капітал підприємства та організація його відтворення. Структура капіталу підприємства. Відтворення капіталу. Кругооборот капіталу. Схема кругообороту капіталу. Швидкість обороту капіталу.

Тема 10. Економічне зростання і його чинники. Економічне зростання, його типи та фактори.

Тема 11. Розподіл національного доходу.

Сутність і значення розподілу в економіці. Теорія розподілу. Розподіл національного доходу. Перерозподіл національного доходу.

Заробітна плата. Форми і системи заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата та фактори, що її визначають. Загальний рівень заробітної плати. Мінімальна заробітна плати.

Земельна рента та її види. Орендна плата. Ціна землі та фактори, що її обумовлюють.

Прибуток та його суть.

Тема 12. Міжнародна економіка та її роль у зростанні добробуту людської спільноти світу.

Міжнародна економіка та основні форми міжнародних економічних відносин.

Сутність світового господарства. Основні етапи його розвитку.

Міжнародний поділ праці. Інтернаціоналізація господарського життя.

Структура світового господарства.

Рекомендована література

1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. - К.: Ніка - Центр, 2008.

2. Ватаманюк З.Г. та ін. Вступ до економічної теорії: Курс лекцій. - Львів: Новий Світ - 2000, 2004.

3. Економічна теорія: політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - Київ: Знання - Прес, 2004.

4. Мочерний С.В. Основи економічних знань. - Київ: Академія, 2009.

5. Основи економічної теорії: Підручник. / За ред. А.А.Чухна, П.С.Єщенко. - К.: Вища школа, 2001.

6. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник. За ред. Г.Н.Климка. - Київ: Знання, 2004.

7. Політекономія: Підручник / За заг. ред. Ю.В.Ніколенка. - Київ: ЦУЛ, 2009.

8. Політична економія. Навчальний посібник / За заг. ред. Г.І.Башнянина. - Львів: Магнолія плюс, 2005.

9. Політична економія: Навч. посібник. / За ред. К.Т.Кривенка. - К.: КНЕУ, 2011

2.2. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Тема 1. Підприємство як суб'єкт господарювання.

Загальна характеристика підприємства. Основні положення Господарського кодексу України. Структура управління підприємством.

Зовнішнє середовище господарювання. Поняття про ресурси.

Тема 2. Персонал підприємства.

Поняття, класифікація і структура персоналу. Облік та оцінка персоналу підприємства. Продуктивність праці: сутність, показники та методи її вимірювання. Шляхи підвищення продуктивності праці на підприємстві.

Тема 3. Основні виробничі засоби.

Поняття, склад і структура основних засобів. Облік і оцінка основних засобів. Спрацювання та амортизація основних засобів. Методи нарахування амортизації.

Показники ефективності використання, фізичного стану та руху основних засобів.

Тема 4. Оборотні активи підприємства.

Поняття, склад і структура оборотних активів. Нормування окремих елементів і загальної величини оборотних активів підприємства. Джерела формування оборотних активів. Показники використання оборотних активів.

Тема 5. Нематеріальні ресурси та активи підприємства.

Поняття та види нематеріальних ресурсів і активів підприємства. Оцінка та амортизація нематеріальних активів.

Тема 6. Одноразові витрати.

Характеристика інвестицій. Поняття, склад та класифікація одноразових витрат. Структура капітальних вкладень.

Тема 7. Поточні витрати підприємства.

Загальна характеристика та класифікація витрат підприємства. Поняття, склад і види собівартості продукції. Поняття кошторису виробництва. Методи калькулювання собівартості продукції. Шляхи зниження поточних витрат на підприємстві.

Тема 8. Продукція підприємства.

Загальна характеристика продукції. Якість продукції: показники та методи її оцінки. Стандартизація та сертифікація продукції. Економічна ефективність підвищення якості продукції.

Тема 9. Доход і прибуток підприємства.

Види цін на промислову продукцію. Методи ціноутворення. Доход та прибуток підприємства. Види та джерела утворення прибутку. Порядок розподілу прибутку.

Фонди цільового призначення підприємства. Оцінка прибутковості.

Тема 10. Мотивація та оплата праці.

Мотивація трудової діяльності та її вплив на результативність роботи підприємства.

Поняття, функції та види оплати праці в сучасних умовах.

Державна політика оплати праці. Механізм державного регулювання оплати праці та соціального захисту. Тарифна система оплати праці.

Форми та системи оплати праці. Організація преміювання персоналу.

Тема 11. Економічна ефективність.

Поняття ефекту та ефективності. Види ефективності. Система показників ефективності виробництва.

Тема 12. Інноваційні процеси.

Загальна характеристика інноваційних процесів. Науково-технічний прогрес, його загальні та пріоритетні напрями. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень.

Тема 13. Організація виробництва.

Структура і принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва. Виробничий цикл та його структура. Методи організації виробництва.

Тема 14. Виробнича і соціальна інфраструктура підприємства.

Поняття, види і значення інфраструктури. Система технічного обслуговування підприємства. Соціальна діяльність підприємства. Капітальне будівництво.

Тема 15. Техніко-технологічна база підприємства. Характеристика техніко-технологічної бази виробництва. Формування і використання виробничої потужності підприємства.

Основні показники та шляхи підвищення ефективності використання виробничої потужності підприємства.

Тема 16. Прогнозування і планування діяльності підприємства.

Прогнозування розвитку підприємства. Загальна характеристика планування, його види та методи. Стратегічне планування. Бізнес-план підприємства. Зміст оперативного та тактичного планування.

Рекомендована література

 • Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. - Київ: Видавництво А,С,К, 2005.- 420с.
 • Гетьман О.О. Економіка підприємства: Навч. посіб./ О.О.Гетьман, В.М.Шаповал.- 2-ге вид.- Київ: ЦНЛ, 2010.- 480с.
 • Економіка підприємств: Навч. посібн./ За ред. П.С.Харіва.- Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 450с.
 • Економіка підприємства: Навч. посіб./ В.С.Рижиков, В.А.Панков, В.В.Ровенська, Є.О.Підгора.- Київ: Слово, 2004.- 271 с.
 • Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. Й.М. Петровича.- Львів: «Магнолія 2006», 2008.- 580с.
 • Іванілов О.С. Економіка підприємства: Підручник. - 2-ге вид.- Київ: ЦНЛ, 2011.- 728с.
 • Коваль О. Т., Пархоменко В. В. Економіка підприємства: Навч. посіб. / За заг. ред. д-ра екон, наук, проф. І.І. Пилипенка. - К., Держ. акад. статистики, обліку та аудиту, 2008. - 312с.
 • Осипов В.І. Економіка підприємства: Підручник.- Одеса: Маяк, 2005.-722с.
 • Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. - 5-тевид., стер. - К.: Вікар, 2008. - 219 с.
 • Сідун В.А. Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навч. посібник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: ЦНЛ, 2006. - 356 с.
2.3. ФІНАНСИ

Тема 1. Предмет фінансової науки. Суть і функції фінансів

Фінанси як економічна категорія. Характерні ознаки фінансів. їх суспільне призначення, двоїста сутність фінансів.

Функції фінансів. Об'єкти і суб'єкти фінансового розподілу.

Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями в процесі вартісного розподілу. Фінанси і ціна. Фінанси і заробітна плата. Фінанси і кредит.

Фінансові ресурси, їх суть і призначення. Класифікація фінансових ресурсів. Роль і значення централізованих фондів у забезпеченні загальнодержавних потреб.

Тема 2. Фінансова система

Суть і поняття фінансової системи країни. Структура фінансової системи України. Принципи побудови фінансової системи.

Сфери та ланки фінансових відносин: державні фінанси, фінанси суб'єктів господарювання, міжнародні фінанси.

Тема 3. Фінанси суб'єктів господарювання

Суть, функції, основи організації фінансів підприємств. Форми фінансування підприємницької діяльності.

Фінанси комерційних підприємств. Комерційний розрахунок і самофінансування. Грошові нагромадження підприємств. Валовий дохід, порядок його розподілу.

Фінанси підприємств різних форм власності, організацій та підприємств, що здійснюють неприбуткову діяльність.

Кошторисне фінансування бюджетних організацій. Бюджетне фінансування установ освіти, науки, підготовки кадрів, охорони здоров'я, соціального забезпечення.

Тема 4. Податки

Суть податків та їх характерні ознаки. Елементи податку. Об'єкти оподаткування. Суб'єкт, платник, носій податку. Джерела сплати податків.

Податкова ставка. Податкові пільги.

Класифікація податків. Види податків. Прямі податки. Непрямі податки.

Податкова система: суть, структура, основи побудови. Принципи і методи оподаткування. Податкова політика України на сучасному етапі.

Тема 5. Бюджет

Бюджет як економічна та юридична категорія. Об'єктивні передумови функціонування бюджету держави. Соціально-економічне значення бюджету.

Бюджет як економічна категорія. Бюджет як централізований фонд. Бюджет як основний фінансовий план держави.

Доходи бюджету. Видатки бюджету. Бюджетна політика на сучасному етапі.

Структура і принципи побудови бюджетної системи. Поняття бюджетного устрою. Види бюджетів України. Зведений бюджет. Державний бюджет. Бюджети територіальних громад.

Тема 6. Місцеві фінанси

Суть і склад місцевих фінансів. Роль місцевих фінансів у реалізації соціально-економічної політики адміністративно-територіальних формувань.

Місцеві бюджети. Доходи і видатки місцевих бюджетів.

Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів.

Склад і структура місцевих бюджетів. Видатки бюджетів територіальних громад на потреби місцевого самоврядування. Джерела надходжень та основні напрями використання.

Тема 7. Державний кредит і державний борг

Економічна суть державного кредиту.

Види і форми державного кредиту. Внутрішній і зовнішній державний кредит. Державні позики. Державні грошово-речові лотереї.

Класифікація державних позик. Правове оформлення державних позик.

Види державних цінних паперів, порядок їх емісії та погашення.

Державний борг. Капітальний і поточний державний борг. Причини виникнення і наслідки зростання державного боргу. Джерела погашення державного боргу. Управління державним боргом.

Тема 8. Міжнародні фінанси

Валютний курс і валютний паритет. Форми і види валютних курсів.

Методика встановлення валютного курсу в Україні. Конвертованість валют.

Валютні ринки. Поняття і види валютних ринків. Правове регулювання діяльності міжбанківської валютної біржі. Організація і порядок роботи біржового валютного ринку.

Розвиток валютного ринку в Україні.

Рекомендована література

1. Базилевич Я Д., Баластрик Л. О. Державні фінанси: Навч. посібник / За заг. ред. Базилевича В.Д. - К.: Атаса, 2008. - 368 с.

2. Ковальчук С. Я., Форкун І. Я. Фінанси. Навч. посібник. - Львів: «Новий Світ-2000», 2006. - 568 с.

3. Кравченко Я . Місцеві фінанси України: Навч. посібник - К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. - 487 с.

4. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посіб. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2001. - 240 с.

5. Теорія фінансів: Навчальний посібник/ За загальною ред. О. Д. Василжа. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 480 с.

6. Фінанси: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення  дисципліни. - 2-ге видання, перероб. і доп. / О. Р. Романенко, С. Я. Огородник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова. - К.: КНЕУ, 2003. - 387 с

7. Фінанси: Навч. посіб./ О. П. Близнюк, Л. І. Лачкова, В. І. Оспіщев та ін.; За ред. В. І. Оспіщева. - К.: Знання, 2006. - 415 с.

8. Фінанси: Навч. посіб. / В. С. Загорський, О. Д., Вовчак, І. Г. Благун, І. Р. Чуй. - К.: Знання, 2006. - 247 с.

3. Перелік завдань для складання фахового випробування

3.1. ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

3.1.1. Теоретичні питання

1. Предмет політичної економії.

2. Функції політичної економії.

3. Економічні категорії, закони та принципи.

4. Сутність і зміст процесу виробництва.

5. Фактори виробництва і їх взаємодія.

6. Економічні потреби, їх сутність і структура.

7. Економічна система: сутність, структурні елементи, критерії класифікації.

8. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи.

9. Типи економічних систем.

10.Поняття власності. Типи і форми власності. Об'єкти і суб'єкти власності.

11.Форми суспільного виробництва: натуральне і товарне виробництво.

12.Товар і його властивості.

13.Виникнення, сутність і функції грошей.

14.Ринок: його суть і функції. Види ринків.

15.Попит і пропозиція. Еластичність попиту і пропозиції.

16.Ринкова інфраструктура.

17.Домашні господарства як суб'єкт ринкової економіки.

18.Держава як суб'єкт ринкової економіки.

19.Підприємство як суб'єкт ринкової економіки.

20.Капітал підприємства і його кругообіг.

21.Витрати виробництва.

22.Прибуток на капітал. Економічна роль прибутку.

23.Національне багатство: сутність і структура.

24.Національний дохід.

25.Зміст і типи економічного зростання.

26.Фактори економічного зростання.

27.Сутність і значення розподілу в економіці.

28.Розподіл національного доходу.

29.Світове господарство: сутність та структура.

30.Форми міжнародних економічних відносини

3.1.2. Тестові завдання (приклад)

1. Термін «економіка» вперше був введений у науковий оборот:

а) Аристотелем; б) Платоном; в) Ксенофонтом; г) А. Монкрентьєном.

2. Термін «політична економія» вперше ввів у науковий оборот:

а) А. Сміт б) К. Маркс; в) А. Монкретьєн; г) Аристотель.

3. Термін „економікс" ввели в науковий оборот:

а) Дж. Б. Кларк та Ф. Еджворт; б) А. Маршалл та А. Пігу;

в) А. Маршалл та В. Джевонс г) В. Парето та Л. Вальрас.

4. Яка з економічних шкіл була історично першою:

а) класична; б) монетаризм; в) меркантилізм; г) неолібералізм.

5. Політична економія вивчає:

а) поведінку індивідуальних господарських суб'єктів в різних ринкових структурах;

б) закономірності функціонування економіки в цілому;

в) закони еволюції виробничих відносин у взаємодії з розвитком продуктивних сил в усіх сферах суспільного відтворення;

г) закони еволюції виробничих відносин в умовах обмеженості ресурсів.

6. Стійкі, сутнісні, постійно повторювані причинно-наслідкові зв'язки в системі економічних відносин - це економічні:

а) категорії; б) закони; в) політика; г) моделі.

7. Економічна категорія - це:

а) слово іноземного походження, що характеризує той чи інший стан економіки;

б) причинно-наслідкові зв'язки економічних процесів та явищ;

в) поняття, що відображає сутнісну сторону економічного явища;

г) літературний аналог фізичного явища.

8. Найбільш повним визначенням речового фактора виробництва є:

а) знаряддя праці; б) засоби виробництва; в) предмет праці; в) засоби праці.

9. Економічна система - це:

а) спосіб організації господарського життя суспільства;

б) сукупність галузей матеріального і нематеріального виробництва;

в) спосіб поєднання факторів виробництва;

г) система взаємопов'язаних ринків.

10. Економічне поняття «обмеженість ресурсів» означає:

а) відсутність у країни певних природних ресурсів;

б) неможливість задоволення всіх людських потреб;

в) стан ресурсів у період економічного спаду;

г) високі ціни на товари, які обмежують можливість їх придбання.

11. Сутність проблеми обмеженості ресурсів найкраще розкриває твердження:

а) чим менше певного ресурсу, тим він більш обмежений;

б) ресурсів завжди не вистачає для задоволення усіх людських потреб;

в) бідні країни в більшій мірі відчувають обмеженість ресурсів;

г) у будь-якій країні завжди чого-небудь не вистачає.

12. Товарне виробництво характеризується тим, що:

а) продукти виробляються не для власного споживання, а з метою продажу;

б) економічні зв'язки між виробництвом і споживанням опосередковані грошима;

в) існують суспільний поділ праці та економічна відокремленість товаровиробників;

г) всі відповіді правильні.

13. Виробництво продуктів не для власного споживання, а для обміну є характерною ознакою:

а) натурального виробництва; б) простої кооперації праці;

в) товарного виробництва; г) змішаної економіки.

14. Товар - це:

а) будь-яка корисна річ; б) продукт праці, призначений для обміну;

в) запас матеріальних благ; г) продукт праці, призначений задоволення потреб виробника цього продукту.

15. Товар як економічна категорія - це:

а) продукт праці, який має корисні властивості;

б) продукт праці, створений виробником для задоволення власних виробничих чи особистих потреб;

в) будь-яке благо, корисне для людини;

г) продукт праці, створений виробником для продажу.

16. Властивість товару обмінюватися на інший товар у певних кількісних пропорціях - це:

а) споживна вартість; б) мінова вартість; в) вартість; г) ціна.

17. До засобів праці належать:

а) сировина, штучні матеріали, вторинна сировина;

б) сировина, робоча сила, машини;

в) машини, устаткування, виробничі будівлі, споруди, дороги;

г) комплектуючі вироби, товарні запаси на складах.

18. Виробничі відносини - це система відносин, які виникають:

а) між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання;

б) між людьми і природою;

в) між засобами виробництва і людьми;

г) між людьми в процесі виробництва матеріальних благ.

19. При поверненні позики, сплаті податків, оплаті комунальних послуг гроші виконують функцію:

а) міри вартості; б) засобу обігу; в) засобу нагромадження; г) засобу платежу.

20. Під час купівлі-продажу товарів у роздрібній торгівлі гроші виконують функцію:

а) міри вартості; б) засобу обігу; в) засобу нагромадження; г) засобу платежу.

21. Сума грошей, яку отримує працівник за продаж власної робочої силизаробітна плата:

а) номінальна; б) реальна; в) відрядна; г) погодинна.

22. Кількість товарів та послуг, яку працівник може придбати на свій грошовий заробіток, - це:

а) номінальна зарплата; б) реальна зарплата; в) погодинна зарплата;

г) прожитковий мінімум.

23. Амортизація - це:

а) поступове перенесення вартості засобів праці на продукцію, що виробляється;

б) поновлення оборотних засобів підприємства;

в) фізичне зношування основних та оборотних виробничих фондів;

г) моральне зношування засобів праці.

23. Витрати підприємства на виробництво товару, виражені в грошовій формі, це:

а) собівартість; б) ціна виробника; в) ринкова ціна; г) оптова ціна.

24. Приватизація - це:

а) перехід об'єкта у власність місцевих органів влади;

б) передача майна в оренду з наступним викупом;

в) відчуження державної власності на користь приватних осіб;

г) розподіл частини приватної власності серед юридичних осіб.

25. Мікроекономіка вивчає поведінку:

а) економіки в цілому; б) індивідуальних господарських суб'єктів у різних ринкових структурах; в) споживачів на ринках товарів і послуг;

г) фірм на ринках товарів і ресурсів.

26. Постійні витрати фірми - це:

а) витрати на ресурси за цінами, що діяли на момент їх придбання;

б) витрати, які мають місце навіть тоді, коли фірма нічого не виробляє;

в) неявні витрати виробництва;

г) витрати на придбання сировини за завчасно фіксованими цінами.

27. На збільшення змінних витрат фірми впливає:

а) підвищення орендної плати;

б) підвищення процентної ставки на банківські кредити;

в) підвищення заробітної плати робітників;

г) підвищення заробітної плати управлінського персоналу.

28. Макроекономіка вивчає:

а) закономірності розвитку промислового виробництва;

б) умови економічного зростання країни;

в) закономірності функціонування національної економіки;

г) економічну політику держави.

29. Макроекономіка досліджує економічні процеси на рівні:

а) окремих ринків; б) галузі виробництва;

в) сектора економіки; г) економічної системи.

30. Суб'єктами змішаної економіки є:

а) домогосподарства, ринок, держава, фінансові установи;

б) закордон, міністерства, фірми, домогосподарства;

в) домогосподарства, фірми, держава, закордон;

г) ділові підприємства, фінансові установи, бюджетні установи, держава.

3.2. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

3.2.1. Теоретичні питання

1. Сутність економіки як важливої сфери суспільних відносин.

2. Сутність предмету, об'єкту та мети вивчення економіки підприємства як наукової дисципліни.

3. Сутність підприємства, його цілі, завдання та напрямки діяльності.

4. Ознаки класифікації підприємств.

5. Підприємництво, принципи та види його діяльності.

6. Створення підприємства, його порядок реєстрації. Статут і статутний капітал.

7. Економічна сутність основних фондів підприємства, їх склад, класифікація та структура.

8. Оцінка основних фондів підприємства.

9. Знос та форми відтворення основних фондів підприємства.

10.Амортизація основних фондів підприємства та методи її нарахування.

11.Показники стану та використання основних фондів підприємства.

12.Виробнича потужність підприємства.

13.Сутність, склад та класифікація оборотних засобів підприємства.

14.Матеріальні ресурси підприємства та показники їх використання.

15.Нормування оборотних засобів підприємства.

16.Показники ефективності використання оборотних засобів на підприємстві.

17.Продуктивність праці та методи її вимірювання.

18.Персонал підприємства, його склад і структура.

19.Сутність заробітної плати та сучасне регулювання оплати праці.

20.Організація та форми оплати праці на підприємстві.

21.Витрати підприємства, їх характеристика та класифікація.

22.Поняття собівартості продукції та шляхи її зниження в умовах ринкової економіки.

23.Калькулювання собівартості продукції.

24.Інвестиційна діяльність підприємства.

25.Характеристика капітальних вкладень підприємства.

26.Формування доходу підприємства.

27.Прибуток підприємства, його формування та використання в ринкових умовах.

28.Економічна сутність ціни, її функції та види.

29.Поняття та види нематеріальних ресурсів підприємства.

30.Поняття та види нематеріальних активів підприємства.

3.2.2. Тестові завдання (приклад)

1. Підприємство - це:

а) сукупність виробничих підрозділів, які розташовані на спільній території;

б) організаційно відокремлена й економічно самостійна одиниця виробничої сфери народного господарства;

в) сукупність працівників, які виготовляють певну продукцію;

г) організація, яка має власні основні фонди і виготовляє певний вид продукції.

2. Мета функціонування підприємства на ринку полягає у:

а) задоволенні суспільних потреб у певних видах продукції та одержанні прибутку;

б) насиченні ринку певним видом продукції у максимально можливих обсягах;

в) створенні конкурентного середовища; г) зменшенні безробіття.

3. Основними ознаками підприємства є:

а) фінансово-економічна єдність та правовий статус;

б) виробничо-технічна і територіальна єдність;

в) виробничо-соціальна відокремленість;

г) організаційно-соціальна і виробничо-технічна єдність, фінансово-економічна самостійність.

4. Наділення підприємства правами і реквізитами юридичної особи є ознакою:

а) фінансово-економічної самостійності; б) форми власності;

в) організаційно-соціальної єдності;

г) способу утворення статутного фонду.

5. Основним законодавчим актом, що регулює діяльність підприємств в Україні, є:

а) Закон України «Про підприємства в Україні»;

б) Господарський кодекс України; в) ліцензія; г) колективний договір.

6.Колективний договір - це угода між:

а) акціонерами щодо розподілу прибутків акціонерного товариства;

б) трудовим колективом підприємства та адміністрацією або власником;

в) засновниками товариства з обмеженою відповідальністю;

г) колективом підприємства та галузевим міністерством.

7. Комерційними вважаються підприємства, які:

а) мають за мету одержання прибутку в результаті своєї виробничо-господарської діяльності;

б) всі підприємства, крім органів державної влади та місцевого самоврядування;

в) здійснюють торгівлю засобами виробництва;

г) мають за мету досягнення економічних та соціальних результатів.

8. Сутність підприємницької діяльності відображають поняття:

а) самостійність, ініціатива, ризик, прибуток;

б) децентралізація, державне регулювання;

в) постійна конкурентна боротьба;

г) диверсифікація виробництва, завоювання нових ринків.

9. Персонал підприємства - це:

а) усі люди працездатного віку;

б) люди працездатного віку, підлітки та пенсіонери, що працюють;

в) будь - яка чисельність працюючих разом людей на даному підприємстві;

г) сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності.

10. Спеціальність - це...

а) вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних спеціальних знань;

б) вид трудової діяльності, здійснення якої потребує практичних навичок;

в) більш вузький різновид трудової діяльності в межах професії;

г) сукупність спеціальних знань і практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій обумовленої складності.

10. Фондовіддача - це відношення:

а) середньорічної вартості основних фондів до обсягу випуску продукції у вартісному виразі;

б) обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів;

в) річної суми прибутку до середньорічної вартості фондів.

11. Фондорентабельність визначається за формулою:

а)ОФср/ССЧ; б)ОФср/ТП; в)П/ОФср; г)ТП/ОФср.

12. Амортизація - це:

а) втрата частини вартості основних фондів під впливом НТП;

б) розмір річних відрахувань у відсотках від балансової вартості;

в) матеріальний знос основних фондів, у результаті якого вони перестають задовольняти поставлені до них вимоги;

г) поступове погашення вартості основних фондів шляхом перенесення її на собівартість виготовленої продукції.

13. Коефіцієнт вибуття основних фондів - це:

а) відношення вартості основних фондів, що вибули, до середньорічної вартості всіх фондів;

б) відношення вартості вибулих основних фондів до вартості всіх фондів на кінець року;

в) відношення вартості вибулих основних фондів до вартості всіх основних виробничих фондів на початок року.

14. Фондоозброєність - це відношення:

а) середньорічної вартості основних фондів до обсягу випуску продукції;

б) середньорічної вартості основних фондів до середньооблікової чисельності робітників;

в) річної суми прибутку до середньорічної вартості фондів.

15. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня:

а) державної реєстрації; б) виготовлення печатки підприємства;

в) відкриття розрахункового рахунку;

г) підписання установчих документів.

16. До установчих документів підприємства відноситься:

а) патент; б) засновницький договір; в) ліцензія; г) баланс.

17. В установчих документах не повинно бути зазначено:

а) найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання;

б) мета і предмет господарської діяльності;

в) порядок формування майна, розподілу прибутків і збитків;

г) умови прийняття на роботу найманих робітників.

18. Моральний знос основних фондів - це:

а) моральний знос фондів, у результаті якого вони перестають задовольняти поставлені до них вимоги;

б) поступове знецінення під впливом НТП, технічна застарілість;

в) повна втрата вартості фондів або її частини під впливом науково-технічного прогресу.

19. Норма амортизації - це:

а) поступове погашення вартості основних фондів шляхом перенесення її на собівартість виготовленої продукції;

б) розмір відрахувань у відсотках від балансової вартості;

в) втрата частини вартості основних фондів під впливом НТП.

20. У процесі виробництва оборотні фонди підприємства...

а) змінюють свою натуральну форму;

б) зберігають свою натуральну форму.

21. До виробничих запасів підприємства не відносяться...

а) сировина і паливо; б) напівфабрикати власного виробництва;

в) основні та допоміжні матеріали; г) верстати.

22. Продуктивність праці - це:

а) витрати суспільно необхідної праці на виробництво одиниці продукції;

б) витрати живої праці на виробництво одиниці продукції;

в) продуктивна сила праці, тобто здатність за одиницю робочого часу створити певні споживчі вартості;

г) кількість виготовленої продукції одним робітником за одиницю робочого часу, або час, затрачений на виготовлення одного виробу.

23. Які податки є в структурі ціни?

а) податок на прибуток; б) акцизний податок; в) податок на землю.

24. Основними показниками використання матеріальних ресурсів є:

а) фондоозброєність; б) матеріаломісткість;

в) коефіцієнт зносу; г) фондовіддача

25. Основним елементом тарифної системи є:

а) тарифні ставки; б) тарифні угоди; в) відрядна оплата праці;

г) почасово-преміальна оплата праці.

26. Посадовий оклад - це оплата праці за:

а) одиницю робочого часу; б) одиницю виготовленої продукції;

в) місяць керівників, спеціалістів, службовців;

27. За почасової оплати праці мірою праці виступає:

а) вироблена працівником продукція;

б) відпрацьований час;

в) немає правильної відповіді.

28. Відрядно - преміальна система оплати праці визначається як:

а) оплата праці включає окрім відрядного заробітку премії за досягнуті результати;

б) множення кількості виробленої продукції на розцінку за одиницю продукції;

в) робота, виконана в межах встановленої норми, оплачується за звичайними розцінками, а робота виконана понад норму, оплачується за зростаючими розцінками;

г) заробіток працівника залежить від результатів праці робітників, що ним обслуговуються.

29. Собівартість продукції - це:

а) витрати на виробництво і реалізацію продукції;

б) грошовий вираз витрат по виготовленню продукції;

в) витрати на виробництво і прибуток підприємства.

30. Показники собівартості продукції є:

а) витрати на 1 грн. товарної продукції; б) середня заробітна плата;

в) фондомісткість; г) трудомісткість.

3.3. ФІНАНСИ

3.3.1. Теоретичні питання

1. Об'єктивна необхідність і суть фінансів. Функції фінансів.

2. Фінансові ресурси суспільства: суть, класифікація, механізм формування і використання.

3. Поняття, структура, принципи побудови фінансової системи.

4. Характеристика сфер і ланок фінансової системи.

5. Суть та основи організації фінансів комерційних підприємств.

6. Методи організації фінансової діяльності підприємств.

7. Суть, джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів підприємств.

8. Соціально-економічна суть бюджету держави.

9. Поняття бюджетної системи та її структура.

10.Бюджетний устрій та принципи його побудови.

11.Суть, принципи, методи розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи.

12.Суть, форми, методи фінансування бюджетного дефіциту.

13.Бюджетний процес та його етапи.

14.Методи і джерела формування доходів бюджету.

15.Цільові бюджетні фонди: джерела формування та напрями використання.

16.Суть, склад, класифікація видатків бюджету.

17.Суть і характерні ознаки податків. Функції податків.

18.Поняття, структура, принципи побудови податкової системи.

19.Види податків та їх класифікація.

20.Суть та основи організації місцевих фінансів.

21.Функції місцевих фінансів.

22.Соціально-економічна суть, призначення, види цільових державних фондів.

23.Суть, передумови функціонування, форми державного кредиту.

24.Класифікація, передумови випуску та джерела погашення державних позик.

25.Суть державного боргу та його види. Способи коригування позикової політики держави.

26.Поняття та характерні ознаки валюти. Міжнародні валютні відносини.

27.Еволюція міжнародних валютно-фінансових відносин і валютних систем.

28.Суть, види, значення конвертованості валют в організації міжнародних фінансових відносин.

29.Суть, види, форми валютних паритетів і валютних курсів. Фактори, що впливають на валютний курс.

30.Поняття та види валютних ринків. Інструменти угод на валютних ринках.

3.3.2. Тестові завдання (приклад)

1.Термін «фінанси» походить від латинського «financia», що перекладається як:

а) грошовий потік; б) скарбниця;

в) грошовий платіж; г) фінансовий платіж.

2. Дайте найбільш повне визначення «терміну фінанси»:

а) процес безперервного переміщення грошей між суб'єктами господарювання;

б) економічні відносини, що пов'язані зі сплатою податків та інших платежів підприємствами до бюджету;

в) економічні відносини, що відображають формування, розподіл і використання фондів фінансових ресурсів у процесі розподілу і перерозподілу ВВП і НД;

г) економічні відносини, що пов'язані зі створенням грошових фондів.

3. Об'єктивними передумовами функціонування фінансів є:

а) товарно-грошові відносини, існування держави, дія економічних законів;

б) існування держави, дія закону вартості, потреби розширеного відтворення;

в) економічний розвиток суспільства, дія економічних законів, потреби розширеного відтворення;

г) товарно-грошові відносини, дія економічних законів.

4. Суб'єктами фінансових відносин є:

а) держава, суб'єкти господарювання, населення;

б) державні службовці, працівники ДПА, суб'єкти господарювання;

в) населення, AT «Світоч», державна служба охорони;

г) державний бюджет, цільові державні фонди, державний кредит.

5. Фінанси як відносини можна характеризувати:

а) грошові, обмінно-розподільчі, фондоутворюючі;

б) економічні, розподільчі, грошові, фондоутворюючі;

в) суспільні, економічні, грошові, перерозподільчі, фондоутворюючі;

г) суспільні, економічні, вартісні, обмінно-розподільчі, фондоутворюючі.

6. Функціями фінансів є:

а) контрольна, економічна, стимулююча;

б) розподільча, стимулююча, відтворююча, регулююча;

в) розподільча, контрольна; г) фіскальна, розподільча, регулююча.

7. Фінансові ресурси визначаються як:

а) економічні відносини з приводу розподілу і перерозподілу грошових доходів суб'єктів господарювання;

б) товарно-матеріальні цінності, що використовуються підприємством у процесі господарської діяльності;

в) основні і оборотні фонди суб'єкта господарювання;

г) нагромадження і доходи, що формуються в процесі розподілу та перерозподілу ВВП і НД.

8. Характерними ознаками фінансів є:

а) рух матеріальних ресурсів між суб'єктами господарювання, грошовий характер відносин, обмінно-розподільчий характер, дія економічних законів;

б) існування держави, максимізація прибутку, грошова форма відносин, безперервне переміщення грошей;

в) рух вартості від одного суб'єкта до іншого, формування доходів і здійснення видатків, рух матеріальних ресурсів між: суб'єктами господарювання, обмінно-розподільчий характер;

г) обмінно-розподільчий характер, рух вартості від одного суб'єкта до іншого, грошова форма відносин, формування доходів і здійснення видатків,

9. Первинними доходами суб'єктів фінансових відносин є:

а) бюджетні дотації, пенсії, стипендії; б) зарплата, прибуток, рента;

в) зарплата, виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, пенсії;

г) зарплата, пенсії, рента.

10. Матеріальними носіями фінансових відносин є:

а) гроші; б) фінансові ресурси; в) податки, збори; г) прибуток.

11.Фінансова система - це:

а) контроль з боку суспільства за фінансовою діяльністю держави;

б) сукупність фінансових методів і форм, інструментів і важелів впливу на соціально-економічний розвиток суспільства;

в) сукупність відносно відокремлених форм фінансових відносин;

г) грошово-кредитний механізм.

12. Бюджет як економічна категорія - це:

а) централізований фонд фінансових ресурсів держави;

б) фінансові відносини щодо формування бюджетного фонду та здійснення асигнувань з нього;

в) основний фінансовий план держави;

г) сукупність взаємовідносин між державою та суб'єктами господарювання з приводу мобілізації державних доходів.

13. Соціальна сутність бюджету полягає у :

а) фінансовому забезпеченні соціально-культурних програм держави;

б) фінансуванні державного апарату управління;

в) фінансуванні планово-збиткових державних підприємств;

г) забезпеченні виплат пенсій і допомог на безробіття.

14. Державний кредит функціонує у формах:

а) державних і місцевих позик, державного позикового фонду;

б) державних позик, страхування, ощадної справи;

в) державних позик, грошово-речових лотерей, ощадної справи;

г) правильні відповіді а) і б).

15. Сфера міжнародних фінансів відображає:

а) загальні принципи організації фінансової діяльності підприємств;

б) перерозподільно-обмінні відносини та централізацію ресурсів на світовому рівні;

в) кругообіг фінансових ресурсів як специфічного товару;

г) рух грошових потоків між суб'єктами господарювання.

16. Яка зі складових не належить до державних фінансів?

а) бюджетна система; б) фінанси домогосподарств;

в) державний кредит; г) фінанси державних підприємств.

17. Основою всієї фінансової системи країни є:

а) фінанси суб'єктів господарювання; б) державні фінанси;

в) міжнародні фінанси; г) фінанси домогосподарств.

18. Період дії бюджету (бюджетний період):

а) з 1 квітня по 31 березня; б) з 1 липня по 30 червня;

в) з 1 січня по 31 грудня; г) з 1 вересня по 31 серпня.

19. Бюджет держави є складовою ланкою:

а) загальнодержавних фінансів; б) місцевих фінансів;

в) державних фінансів; г) міжнародних фінансів.

20. Бюджетний устрій - це:

а) консолідований бюджет України; б) об'єднання усіх ланок бюджету;

в) принципи бюджетного процесу;

г) організація і принципи побудови бюджетної системи.

21. Які є види бюджетів?

а) державний бюджет і місцеві бюджети;

б) центральні та місцеві бюджети;

в) централізовані та децентралізовані бюджети;

г) державний бюджет, регіональні та місцеві бюджети.

22. Як поділяються регіональні бюджети?

а) обласні, міські, районні, селищ і сіл;

б) обласні, районні, міські, районів у містах, селищ і сіл;

в) централізовані та децентралізовані;

г) обласні, районні, міські, районів у містах, селищ і сіл.

23. Податки характеризуються як:

а) збори, відрахування, платежі підприємств у міністерства;

б) форма фінансових відносин між державою і підприємствами,

побудована на основі еквівалентності;

в) обов'язкові платежі, що сплачуються юридичними і фізичними особами до бюджету в розмірі і терміни, встановлені законодавством;

г) дохід (прибуток) підприємства, що перераховується до бюджету.

24. Податки виконують функції:

а) фіскальну, контрольну; б) розподільчу, регулюючу, стимулюючу;

в) розподільчу, стимулюючу, фіскальну;

г) фіскальну, регулюючу, контрольну.

25. Податкова система характеризується як сукупність:

а) податків, які встановлює держава; б) зборів, які встановлює держава;

в) податків і зборів, які встановлює держава;

г) обов'язкових платежів до бюджетів різних рівнів, а також до державних цільових фондів.

26. Податкова ставка характеризується як:

а) сума податку, визначена до сплати в бюджет;

б) законодавчо встановлений розмір податку на одиницю об'єкта оподаткування;

в) сума, фактично сплачена до бюджету;

г) процентна ставка, за якою визначається сума відрахувань до сплати в місцевий бюджет.

27. Під місцевими бюджетами розуміють:

а) бюджет, який складається, затверджується і виконується органом місцевого самоврядування;

б) сукупність бюджетів, які складаються, затверджуються і виконуються відповідними місцевими органами влади і самоврядування;

в) обов'язкові платежі, які повністю зараховуються до відповідних місцевих бюджетів;

г) прогноз економічного і соціального розвитку суспільства.

28. Бюджет області являє собою:

а) грошові відносини з приводу передачі у тимчасове користування грошових коштів на умовах повернення, платності, строковості і забезпечення;

б) інструмент забезпечення фінансовими ресурсами суб'єктів господарювання;

в) сукупність доходів і видатків обласного бюджету, а також бюджетів районів і міст обласного підпорядкування;

г) кошти, що утворюються в процесі виконання бюджету і не затверджуються в складі його доходів і видатків.

29. До загальнодержавних податків і зборів належать:

а) податок на додану вартість, збір за забруднення навколишнього природного середовища;

б) ПДВ, акцизний збір, податок на прибуток з підприємств;

в) комунальний податок; г) податок з реклами.

30. До місцевих податків належать:

а) податок на додану вартість; б) акцизний збір;

в) комунальний податок, податок з реклами;

г) податок з реклами, податок на прибуток комунальних підприємств, комунальний податок

Приклади практичних завдань

Покажіть графічно, які трансформації відбудуться на графіку ринку, якщо відбудеться ситуація з переліку ситуацій.

Відобразіть на графіку, як при цьому зміняться розташування точки/точок рівноваги (Е1→Е2→...), рівноважних цін (Qе) та обсягів (Pе). Встановіть підсумкову зміну Qе, Pе, як от, зросте/впаде, не можна сказати?

Перелік ситуацій:

 1. Зменшаться податки на доходи населення.
 2. Зростають ціни на сировину.
 3. Зростають доходи населення.
 4. Зростають податки на виробника.
 5. Зменшуються податки на доходи населення.
 6. Очікується збільшення цін на продукцію.
 7. Погіршується технологія виробництва.
 8. Зменшуються податки на доходи населення.
 9. Зростають податки на споживання.
 10. Збільшиться кількість населення.
 11. Зменшиться кількість населення.
 12. Зростуть субсидії виробникам.
 13. Зменшаться субсидії виробникам.
 14. Збільшуються податки на виробника.
 15. Зменшаться доходи населення.
 16. Зросте ціна товару-замінника.
 17. Зросте ціна товару-доповнювача.
 18. Впаде ціна товару-замінника.
 19. впаде ціна товару-доповнювача.

4. Критерії оцінки знань абітурієнтів при складанні вступних випробувань з дисципліни «Фінанси, банківська справа та страхування»

Оцінювання знань абітурієнтів здійснюється за 200-бальною шкалою. Відповідь абітурієнта на кожне питання оцінюється таким чином:

180 - 200 / Відмінно/ A:

Виставляється абітурієнтам, які виявили систематизовані і ґрунтовні знання, котрі творчо використовуються для аналізу і оцінки сучасного економічного, соціального та політичного стану країни в цілому, а також діяльності окремих підприємств, повністю оволоділи теоретичним матеріалом та практичними аспектами дисципліни «Основи менеджменту», система знань яких відображає вміння творчо поєднувати інформацію, робити незалежні висновки, знаходити адекватні приклади і аргументи з реального економічного життя.

148 - 179 /Добре/ B/C:

Виставляється абітурієнтам, відповіді яких відповідають вимогам оцінки «відмінно», але за змістом відповіді допущено неточності, які не розкривають глибоко сутності питання; повністю оволоділи теоретичним матеріалом та практичними аспектами дисципліни «Основи менеджменту», однак система їх знань не виходить за межі стандартної програми - це лише грамотне відтворення та пояснення матеріалу.

124 - 147 / Задовільно/ D/E:

Виставляється абітурієнтам, у відповідях яких визначена сутність питання, але відсутня глибина знання з можливістю використання аналізу; які демонструють загальну, елементарну обізнаність в матеріалі (як в теоретичному, так і в практичному аспекті), однак сутність проблем розкривається неповністю, фрагментарно і має характер не стільки свідомого, скільки механічного відтворення при наявності суттєвих помилок у відповідях.

0 - 123 / Незадовільно/ Fx:

Виставляється абітурієнтам, у відповідях яких допущено суттєво грубі помилки, відсутні будь-які ознаки з сутності висвітлення даного питання, які неспроможні дати навіть стислу, базову характеристику відповідних проблем, відсутні знання щодо загальної структури проблематики дисципліни (окремих розділів), ключових положень та дефініцій, наявні грубі помилки у поясненнях.

Таблиця конвертації балів за 200 - бальною шкалою оцінювання

Бали

Оцінка

200 - 180

12 - 10

179 - 148

9 - 7

147 - 124

6 - 4

123 - 100

3 - 1


Затверджено на засіданні циклової комісії з економіки.

протокол № 5 від 20.02.2019 р.

GENERAL INFORMATION

Level of accreditation: IV

Form of study: full-time, part-time, by remote technology

Level of qualification: Junior Specialist, Bachelor, Specialist, Master

Military department:

Hostel:

Postgraduate education:

Postgraduate, doctoral:

Training courses for UPE:

OFFICIAL SOURCES
HRLAW
Erasmus plus
Офіс трансферу знань
Образование в Украине
###OSVITACOMUA###
Міністерство освіти науки молоді та спорту України