УВАГА! ВАКАНСІЯ! МНТУ запрошує на роботу викладача з фізичного виховання!

ОБОВ'ЯЗКИ кандидата на посаду:
1. Забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисципліни.
2. Постійно (не рідше одного разу на п'ять років) проходити різні форми підвищення кваліфікації.
3. Дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність студентів.
ВИМОГИ до кандидата на посаду:
1. Стаж науково-педагогічної роботи не менше 5-х років.
2. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст).
3. Проходження за останні 5 років підвищення...

ВИЩА ОСВІТА БЕЗ ЗНО!

МНТУ запрошує вступників на навчання без попередньої здачі ЗНО!
Які можливі варіанти вступу у ЗВО без здачі ЗНО?
Варіант 1 - Вступити до коледжу МНТУ.
Варіант 2 - Прийняти участь в українсько-латвійській освітній програмі. Партнер нашого закладу вищої освіти «Вища школа менеджменту інформаційних систем» «Information Systems Management Institute (ISMA)» місто Рига, Латвія. Студенти мають можливість отримати два дипломи про вищу освіту - український і латвійський, або через рік продовжити навчання в МНТУ відповідно до обраної спеціальності. Навчання проводиться за дистанційно-орієнтованими технологіями без виїзду з України...

УВАГА! ЗМІНИ! Шановні вступники на навчання для здобуття ступеня магістра!

У зв'язку із продовженням карантину реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування триватиме з 12 травня до 5 червня 2020 року включно.
Зміни до процедури реєстрації!
Для успішної реєстрації потрібно надіслати на електронну адресу приймальної комісії МНТУ (komisiya@istu.edu.ua) скановані копії або фотокопії:
• заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
• документа, що посвідчує особу...

УВАГА! ТВОРИМО МАЙБУТНЄ ВІДПОВІДАЛЬНО Й ОЩАДЛИВО!

МНТУ запрошує прийняти участь у розіграші 15 % знижки на перший рік навчання!
Перейшовши за посиланням онлайн форма та заповнивши анкету учасника, ви маєте шанс прийняти участь у розіграші та отримати сертифікат на знижку!
МНТУ розігрує 5 подарункових сертифікатів!
Бажаємо успіху!

Університет вшановує пам'ять першого президента МНТУ, видатного вченого!

21 травня - особлива дата для співробітників МНТУ. У цей день колектив разом із студентською спільнотою вшановує пам'ять першого президента Міжнародного науково-технічного університету, академіка Академії гірничих наук України, член-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, дійсного члена Міжнародної академії наук вищої школи, академіка Української нафтогазової академії, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Юрія Миколайовича Бугая (1947-2003). Юрій Миколайович - видатна й непересічна особистість, який стояв у витоків нашого університету, усе своє життя присвятив...

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спортПояснювальна записка

Програма вступного фахового випробування з теорії і методики фізичного виховання для освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" охоплює базову інформацію, яку дають основні сучасні науки з фізичного виховання.

Мета: створення теоретичної бази, яка є основою для використання засобів фізичного виховання з метою гармонічного розвитку людини, зміцнення здоров'я і профілактики захворювань, самозатвердження і самопізнання, раціональної організації вільного часу.

Завдання: навчити майбутнього спеціаліста з фізичної культури інтегрувати знання, одержані в суміжних курсах і окремих методиках, знаходити шляхи реалізації міжпредметних зв'язків цих знань у педагогічній діяльності.

В процесі вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • основні поняття теорії фізичного виховання;
 • зміст завдання, мету та умови функціонування національної системи фізичного виховання;
 • засоби фізичного виховання для збереження і зміцнення здоров'я людини;
 • загальні основи навчання фізичних вправ і методику вдосконалення фізичних якостей;
 • структуру особливості підготовки і проведення занять різних типів з фізичної культури;
 • значення міжпредметних зв'язків у процесі фізичного виховання;
 • різні форми занять фізичними вправами;
 • основи системи організаційного та методичного управління педагогічним процесом.

Студент повинен вміти:

 • реалізувати методичні принципи фізичного виховання, правильно застосовувати ефективні засоби і методи навчання збереження і зміцнення здоров'я тих, що займаються;
 • методично правильно будувати, проводити і аналізувати уроки та інші форми організації фізичного виховання;
 • планувати і контролювати процес фізичного виховання;
 • реалізувати міжпредметні зв'язки в процесі фізичного виховання;
 • проводити педагогічні дослідження процесу фізичного виховання.

СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

На вступному фаховому випробуванні з теорії і методики фізичного виховання здійснюється перевірка відповідності набутого рівня знань державним стандартам з фізичного виховання.

За своїм змістом та методикою проведення це випробування повинне відрізнятися від інших екзаменів з окремих предметів. Воно, зокрема, має вищий ступінь узагальнення поставлених питань, більшу широту охоплюваних проблем у поєднанні з конкретними знаннями факторів наукового та практичного значення в межах вузівських програм з окремих дисциплін, що стосуються фізичного виховання. Випробування проводиться у формі тестування.

Вимоги до відповіді абітурієнта

Тестові завдання складаються з 50 питань, на які є чотири варіанти відповідей, одна з яких вірна. За кожну правильну відповідь абітурієнт отримує 2 бали. Максимальна кількість балів становить 100. Стобальна система оцінювання переводиться на 200 бальну, за спеціальною таблицею.

Таким чином, абітурієнт може набрати максимальну кількість балів 200. На випробуванні студент повинен виявити, перш за все, розуміння основних закономірностей, що розкриваються даною наукою та їх практичне значення.

Одночасно він має показати рівень знань, довести своє вміння орієнтуватись у фактичному матеріалі, знати основні джерела і володіти методикою поповнення та оновлення цих знань.

Програма зорієнтована на з'ясування науково-теоретичного і методичного рівня підготовки з дисциплін фізичного виховання.

Абітурієнт має також показати готовність до самостійної практичної діяльності. Необхідно встановити, як глибоко майбутні інструктори з фізкультури, вчителя з дошкільного виховання усвідомлюють структуру, зміст та основну мету фізичного виховання, рівень розуміння ними теоретичного матеріалу з методики викладання фізичного виховання, вміння застосовувати його для реалізації практичних завдань.

Розвиваючи провідні ідеї, поняття і закономірності, принципи, методи і засоби навчання фізичного виховання, студенти повинні тісно пов'язувати їх з практикою роботи у дошкільних закладах освіти, спираючись на власні спостереження та судження. На фаховому вступному випробуванні необхідно продемонструвати вміння мислити творчо і самостійно.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

ТЕМА 1. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА
Поняття системи фізичного виховання, історичний характер фізичного виховання. Мета та завдання системи фізичного виховання. Основні напрямки в системі. Основні принципи системи фізичного виховання. Програмно - нормативна основа. Організаційна основа системи фізичного виховання.

ТЕМА №2. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЯК НАУКОВА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА. Поняття предмету теорії фізичного виховання. Джерела та етапи розвитку теорії та методики фізичного виховання. Зв'язок теорії та методики фізичного виховання з іншими науковими дисциплінами. Структура дисципліни.
Діалектичний взаємозв'язок між теорією та методикою фізичного виховання. Роль дидактики та організації навчально-виховного процесу з теорії та методики фізичного виховання. Значення основних понять для теорії та практики фізичного виховання. Взаємозв'язок теорії фізичного виховання з іншими дисциплінами навчального плану факультету фізичного виховання.

ТЕМА 3. КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Основні вимоги до фахівця - випускника факультету фізичного виховання. Функції вчителя фізичної культури : розвиваюча, проективна, організаційна, пізнавальна, ціннісно-орієнтовна та комунікативна.

ТЕМА 4. ЗАСОБИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Зміст та загальна характеристика засобів фізичного виховання. Фізичні вправи - основний специфічний засіб фізичного виховання. Фактори, що визначають вплив фізичних вправ на організм людини. Педагогічна класифікація фізичних вправ. Загальна характеристика та специфічні особливості окремих груп фізичних вправ: гімнастики, спортивних ігор, видів спорту, туризму. Сутність фізичних вправ у світлі вчення І.М.Сеченова, І.П. Павлова, П.К.Анохіна. Техніка фізичних вправ. Види та зміст фізичних вправ в різних класифікаціях

ТЕМА 5. М'ЯЗОВІ НАВАНТАЖЕННЯ, ЇХ КЛАСІФІКАЦІЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ. Роль рухової активності у нормальному рості та розвитку дитячого організму, м'язова працездатність та втома, їх стадійність і взаємозв'язок з тренованістю.. Види і спрямованість фізичних навантажень, їх характеристика. Шляхи оптимізації м'язових навантажень різної спрямованості з урахуванням вікових особливостей учнів.
Окремі методики визначення оптимальних дозувань у фізичних вправах різного характеру: на силу, на швидкість, на витривалість, на гнучкість, швидкісно-силового характеру.

ТЕМА 6. ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Визначення та обґрунтування поняття навчання в фізичному вихованні. Співвідношення понять навчання та освіта. Сутність та зміст принципів навчання: науковість, доступність, свідомість, активність, наочність, систематичність, поступовість, індивідуалізація, міцність. Взаємозв'язок принципів навчання у фізичному вихованні. Визначення понять: метод, методичний прийом, методика. Загальні вимоги до вибору методів у фізичному вихованні. Класифікація та характеристика методів, використання слова, наочного сприйняття, практичного методу. Специфіка використання різноманітних методів для окремих вікових груп.

ТЕМА 7. ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ. Визначення наукової проблеми в теорії та методиці фізичного виховання. Теоретичний та експериментальний (практичний) рівень досліджень. Вибір теми дослідження, конкретизація завдань дослідження та визначення робочої гіпотези. Класифікація методів дослідження. Критерії відбору методів у відповідності з завданнями дослідження.
Основи організації педагогічного експерименту. Класифікація та характеристика видів експерименту (формуючий, перетворюючий, констатуючий, абсолютний, порівняльний). Методи варіаційного математичного аналізу при вивченні педагогічних явищ.

ТЕМА 8. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Різноманітність форм організації занять фізичними вправами, чим вона обумовлена. Класифікація форм занять фізичними вправами. Фізичне виховання школярів з послабленим здоров'ям. Особливості фізичного виховання в сільський мало комплектній школі. Організація і методика фізичного виховання в школах подовженого дня. Фізичне виховання у родині. Самостійні заняття фізичними вправами.
Урок фізичної культури як основна форма організації занять, його характерні ознаки. Зміст уроку, склад фізичних вправ, діяльність вчителя та учнів. Характеристика структури уроку. Класифікація уроків за спрямованістю, предметному змісту, перевазі однієї з сторін фізичного виховання, провідним завданням. Вимоги до методики проведення уроку.

ТЕМА 9. ОСНОВИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИЧНИМ ВПРАВАМ
Техніка виконання фізичних вправ: поняття техніки, стандартна техніка, індивідуальна техніка. Частина техніки фізичних вправ. Техніка фізичної вправи як біодинамічна структура. Фази фізичної вправи. Критерії оцінки ефективності техніки фізичних вправ. Вихідні поняття: елементарне рухове уміння, рухова навичка, рухове уміння вищого порядку, структура навчання фізичним вправам. Уміння і навичка як різні ступені володіння дією і як функція свідомості. Етапи навчання руховим діям. Співвідношення понять фази рухової навички та етапів навчання. Структура навчання як етапність навчання окремій дії. Характеристика етапів навчання руховій дії.

ТЕМА 10. ОСНОВИ МЕТОДИКИ ВИХОВАННЯ РУХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ. Вихідні поняття і терміни: рухові якості, психомоторні якості, співвідношення понять якості та здібності, розвиток рухових якостей і їх виховання. Загальна характеристика рухових якостей, включаючи їх групування, загальні та специфічні компоненти, конкретність проявлення, взаємообумовленість розвитку. Розвиток рухових якостей, як педагогічний процес і частина фізичного виховання. Єдність навчання руховим діям і розвитку рухових якостей. Фізичне навантаження, як специфічний засіб розвитку рухових якостей. Види і компоненти навантаження.
Сила. Режими напруження м'язів (ізометричний, ізотонічний, поліметричний, ауксотонічний). Різновиди сили (абсолютна та відносна, вибухова), момент сили, силове уміння. Проявлення сили (зовнішнє, внутрішнє). Визначення поняття швидкості. Форми проявлення швидкості (час рухової реакції, швидкість поодинокого руху, частота руху (темп), їх характеристика). Витривалість. Співвідношення понять витривалість і фізична працездатність. Дві фази витривалості. Види витривалості по зонах потужності. Загальна і специфічна витривалість. Зв'язок витривалості з рівнем функціонального розвитку людини. Спритність. Характеристика спритності (координаційна складність, точність рухів, почуття простору і часу). Рухливість в суглобах. Гнучкість та «виворотність» як специфічні проявлення рухливості в суглобах. Активна і пасивна рухливість в суглобах.

ТЕМА 11. РУХОВА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА М'ЯЗОВУ ТА РОЗУМОВУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ. Визначення понять «м'язова» та «розумова працездатність» людини. Взаємозв'язок м'язової та розумової працездатності. Вплив фізичних вправ на стан вегетативних систем, що забезпечують життя організму, опірно-руховий апарат, сенсомоторні зв'язки та психофізіологічні якості. Поняття психофізіологічної надійності людини та роль фізичних вправ в її формуванні. Методи визначення фізичної та розумової працездатності. Методи дослідження взаємозв'язку розумової та фізичної працездатності.

ТЕМА 12. ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇ СУМІЖНИХ НАУК. Спеціальні знання як сукупність фактів та закономірностей. Теоретичні відомості у вирішенні освітніх завдань фізичного виховання. Інтегративний характер спеціальних знань. Вимоги до спеціальних знань учнів різних вікових груп. Методика повідомлення спеціальних знань в інтересах вирішення освітніх завдань фізичного виховання.

ТЕМА 13. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. Мета і завдання фізичного виховання дошкільників. Вікова періодизація дітей дошкільного віку. Особливості морфофункціональних змін організму дітей дошкільного віку. Специфікація вирішення оздоровчих, освітніх, виховних завдань в процесі фізичного виховання дошкільників. Особливості змісту засобів та методів фізичного виховання дошкільників.

ТЕМА 14. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ У СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Визначення вихідних понять: фізична культура в школі, фізичне виховання школярів. Фізичне виховання школярів як невід'ємна частина навчально-виховного процесу в школі. Періодизація шкільного віку. Значення урахування вікових періодів для підвищення ефективного фізичного виховання. Завдання фізичного виховання в школі, його оздоровча, освітня та виховна спрямованість. Особливості реалізації завдань фізичного виховання у молодшому, середньому та старшому шкільному віці. «Положення про фізичне виховання учнів загальноосвітньої школи». «Комплексна програма фізичного виховання учнів 1- 11 класів загальноосвітньої школи».

ТЕМА 15. АНАЛІЗ ПРОГРАМ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Програма з фізичної культури, як документ, що відображає завдання та зміст фізичного виховання школярів. Характеристика діючих програм, їх спрямованості і зв'язку з державними нормативами фізичної підготовленості населення України. Структура програми та зміст окремих її підрозділів для різних вікових груп школярів. Нормативна основа програми. Спрямованість програми на підготовку до трудової та оборонної діяльності. Національні, клімато-географічні, матеріально-технічні особливості реалізації програми.

ТЕМА 16. ПЛАНУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ . Значення форм організації занять фізичною культурою в школі. Характеристика урочної форми занять з предмету «Фізична культура», форм активного відпочинку, позакласних форм роботи. Організаційні особливості фізичного виховання дітей шкільного віку в позашкільних закладах. Форми фізичного виховання у родині.

Значення та суть планування. Особливості формування навчальних завдань. Цільові установки та кінцевий корисний результат як невід'ємний компонент планування. Етапи планування. Методика розробки завдань на навчальний рік, чверть, урок. Вимоги до складаня планів: реальність, конкретність, варіативність, послідовність, перспективність, простота і наочність.

Основні плани навчальної роботи: річний, чвертний, конспект уроку. Система обліку успішності, включаючи попередній, поточний та підсумковий облік. Класний журнал - основний документ обліку навчальної роботи.

ТЕМА 17. УРОЧНА СИСТЕМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Урок - основна форма навчальної роботи. Єдність освітньої, виховної та оздоровчої спрямованості кожного уроку при ведучої ролі завдань навчання. Значення чіткої розробки завдань уроку. Особливості структури уроку, залежність структури від вікових особливостей школярів. Організаційне забезпечення шкільних уроків до та під час їх проведення. Активізація діяльності школярів та шляхи її здійснення. Суть проблемного та диференційованого навчання. Типи шкільних уроків (вступні, вивчення нового матеріалу, удосконалення вивченого, контрольні, змішані). Особливості домашнього завдання з фізичного виховання.

ТЕМА 18. ПОЗАКЛАСНА ТА ПОЗАШКІЛЬНА РОБОТА З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ. Значення та завдання позакласної та позашкільної роботи з фізичного виховання. Розділи позакласної роботи: оздоровчий, спортивний, військово-патриотичний. Педагогічне керівництво позакласною роботою. Шкільний колектив фізичної культури, його характеристика. Спортивний клуб загальноосвітньої школи. Форми позашкільних занять. Значення та завдання позашкільної роботи з фізичного виховання в окремих позашкільних закладах.

ТЕМА 19. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Трудова діяльність та здібність до праці. Об'єктивні та суб'єктивні фактори, що обумовлюють продуктивність праці. Загальні та професійні здібності. Співвідношення між внутрішніми та зовнішніми причинами розвитку здібностей. Психофізіологічні аспекти надійності людського фактору в різних галузях діяльності. Фізичне виховання як засіб і метод формування психофізіологічної надійності фахівця та продовження професійного довголіття Фізичні вправи в системі виховання професійно важливих здібностей.

ТЕМА 20. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ СЕРЕДНІХ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАКЛАДІВ. Мета та завдання фізичного виховання учнів середніх професійних навчальних закладів. Вікові особливості морфофункціонального розвитку учнів ПТУ. «Положення про фізичне виховання учнів навчальних закладів профосвіти». Фізичне виховання в цілісній системі професійної підготовки майбутнього фахівця.
Зміст фізичного виховання учнів ПТУ та середніх спеціальних навчальних закладів. Характеристика теоретичного та практичного матеріалу програм з фізичного виховання. Організаційні форми фізичного фізичного виховання в середніх спеціальних навчальних закладах. Організаційні форми фізичного виховання в ПТУ.

ТЕМА 21. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВУЗІВ. Мета та завдання фізичного виховання студентської молоді. Організаційні форми занять студентів фізичними вправами. Основи навчальної роботи з фізичного виховання: аналіз навчального плану, навчальної програми, оцінка успішності, лікарський контроль, склад навчальних відділень (спортивного удосконалення, підготовче, спеціальне).Фізичне виховання в позаучбовий час. Особливості фізичного виховання студентів педагогічних інститутів. Фізичне виховання у системі професійної підготовки фахівця. Професійна спрямованість фізичного виховання (навчальних занять, занять в позаучбовий час, а процесі суспільно-педагогічної практики).

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

Загальні основи теорії фізичного виховання

 1. Фізичне вихованя як соціальна система.
 2. П.Ф.Лесгафт - родоначальник створення системи фізичного виховання. Основні його праці.
 3. Мета та основні задачі функціонування системи фізичного виховання.
 4. Наукова, программно-нормативна та організаційна основа системи фізичного виховання.
 5. Предмет вивчення теорії та методики фізичного виховання і діалектичний взаємозв'язок між ними.
 6. Значення та роль основних понять для теорії і практики фізичного виховання та їх закономірний взаємозвязок.
 7. Теорія фізичного виховання як інтегративна наукова дисциплина, її зв'язок з іншими науковими дисциплінами.
 8. Засоби фізичного виховання, їх загальна характеристика та взаємозв'язок.
 9. Фізичні вправи, як основні специфічні засоби фізичного виховання.
 10. Педагогічні класіфікації фізичних вправ та їх ролю в управлінні процессом фізичного вдосконалення людини.
 11. Педагогічна цінність гри, гімнастики, туризму та спорту, як засобів фізичного виховання.
 12. Роль рухової активності для нормального росту та розвитку дитячого організму.
 13. М'язова працездатність та стомлення, їх стадійність та взаємозв'язок з рівнем тренованості організму людини.
 14. М'язові навантаження, їх класіфікація та призначення (лікувальні, оздоровчо-тренувальні, учбово-тренувальні, спортивно-тренувальні).
 15. Шляхи оптимізації м'язових навантажень різного характеру та спрямованості.
 16. Методика визначення оптимальних дозувань у вправах різного характеру (сила, швидкість, витривалість тощо).
 17. Загальна характеристика методів наукового дослідження, які застосовують у фізичному вихованні.
 18. Поняття «метод» та «методика дослідження».
 19. Методи, які можуть бути використані в педагогічному дослідженні.
 20. Мета педагогічного експерименту. Види педагогічних експериментів.
 21. Застосування математичної статистики в обробці експериментальних даних.
 22. Вивчення рухів та виховання рухових здібностей, як двох специфічних сторін процессу фізичного виховання.
 23. Загальна характеристика принципів навчання та виховання при вивченні фізичних вправ.
 24. Закономірний взаємозв'язок між принципами науковості, доступності, свідомості та активності.
 25. Характеристика основних методів навчання у фізичному вихованні.
 26. Поняття «методика», «метод», «методичний прийом».
 27. Основні умови успішного засвоєння рухової дії.
 28. Взаємозв'язок педагогічниї методів навчання з фазами становлення рухової навички.
 29. Вплив фізичної підготовленості на успішне засвоєння рухової дії.
 30. Причини рухових помилок та методика їх усунення.
 31. Структура процессу вивчення рухової дії та особливості його етапів.
 32. Залежність методів навчання від віку учнів.
 33. Задачі та методика навчання руховим діям на першому етапі.
 34. Задачі та методика навчання руховим діям на другому етапі.
 35. Загальна характеристика основних рухових дій та їх значення для різних видів людскої діяльності (трудової, прикладної, спортвної).
 36. Значеня сензитивних періодів для ефективного розвитку рухових здібностей.
 37. Поняття «силові здібності», фактории, що впливають на їх виявлення, методика визначенн силових здібностей.
 38. Вікова характеристика розвитку силовиз здібностей. Період, що найсприятливіший для виховання та удосконалення силових здібностей.
 39. Основи методики виховання силових здібностей (задачі, засоби).
 40. Поняття «швидкісні здібності», фактории, що впливають на їх виявлення, методика визначення швидкісних здібностей.
 41. Вікова характеристика розвитку швидкісних здібностей. Періоди, що найсприятливіші для виховання та удосконалення швидкісних здібностей.
 42. Основи методики виховання швидкісних здібностей (задачі, засоби).
 43. Вікова характеристика розвитку швидкісно-силових здібностей. Періоди, що сприятливі для їх виховання та вдосконалення.
 44. Основи методики виховання швидкісних здібностей (задачі, засоби).
 45. Поняття «швидкісні здібності», фактории, що впливають на їх виявлення, методика визначення швидкісних здібностей.
 46. Поняття «витривалість», види витривалості, фактории, що впливають на виявлення витривалості, методика їх визначення.
 47. Вікова характеристика витривалості. Періоди, що найбільш сприятливі для виховання та вдосконалення витривалості.
 48. Основи виховання витривалості (задачі, засоби).
 49. Поняття «гнучкість», види гнучкості, методика її визначення.
 50. Вікова характеристика розвитку рухливості в суглобах, періоди, що найсприятливіші для її виховання та вдосконалення.
 51. Основи методики виховання рухливості в суглобах (задачі, засоби).
 52. Поняття «координаційні здібності», їх розподіл на однорідні групи, методика визначення координаційних здібностей, періорди найсприятливіші для їх виховання та вдосконалення.
 53. Основи методики виховання координаційних здібностей (задачі,засоби).
 54. Підготовка до дослідження у фізичному вихованні.
 55. Педагогічний експеримент: характерні риси і типова схема, класифікація видів і їх характеристика.
 56. Педагогічне спостереження : характерні риси, класифікація видів.
 57. Методика оцінки рівня розвитку рухових якостей.
 58. Значення методів математичного аналізу для вивчення педагогічних процесів і ситуацій.
 59. Основи методики фізичного виховання дітей дошкільного і шкільного віку
 60. Основні задачі фізичного виховання дітей дошкільного віку.
 61. Особливості засобів фізичного виховання дітей дошкільного віку.
 62. Форми організації фізичного виховання дітей вдошкільних закладах
 63. Сучасне уявлення про урок фізичної культури, як основну форму організації фізичного виховання. Загальні вимоги до уроку, його зміст та побудова.
 64. Визначення задач уроку (освітніх, оздоровчих, виховних).
 65. Підготовка вчителя до уроку фізичної культури.
 66. Дозування навантаження на уроках фізичної культури.
 67. Оцінка діяльності учнів на уроках: її форми, критерії, вимого до учнів, головний принцип оцінювання,екзамени, заліки.
 68. Навчання учнів самостійно займатися фізичними вправами: виховання інтересу до занять,формування умінь та навичок самостійних занять.
 69. Особливості змісту та методики проведення уроків з дітьми різного віку та стану здоров'я.
 70. Фізичне виховання за місцем проживання.
 71. Організація фізичного виховання в літніх таборах відпочинку.
 72. Роль сім'ї у фізичному вихованні дітей.
 73. Планування та контроль роботи з фізичного виховання школярів. Роль самоконтролю в процесі самостійних занять фізичними вправами.
 74. Фізичне виховання школярів як система загального обов'язкового навчання основам здоров'я і гігієни.
 75. Взаємні стосунки вчителя і учнів.
 76. Робота освіти в системі фізичного виховання школярів.
 77. Підготовка фізкультурного активу в школі.
 78. Робота вчителя фізичної культури по створенню матеріальної бази.
 79. Боротьба з травматизмом на уроках фізичної культури.
 80. Роль педагогічного колективу школи у вирішенні задач фізичного виховання учнів.
 81. Особливості роботи вчителя фізичної культури сільської школи.
 82. Самоосвіта, як обов'язкова умова творчості вчителя фізичної культури.
 83. Планування позакласної роботи з фізичного виховання школярів.
 84. Організація діяльності учнів на уроках фізичної культури.
 85. Характеристика форм фізичного виховання в режимі навчального дня.
 86. Класифікація уроків фізичної культури в залежності від задач, що вирішуються (навчальні, тренувальні,контрольні, змішані).
 87. Робота з учнями, віднесеними за станом здоров'я до спеціальних медичних груп.
 88. Принципи комплектування груп учнів з відхиленням в стані здоров'я для занять фізичною культурою.
 89. Організація та планування занять з коригувальної гімнастики в школі.
 90. Оздоровча система К. Купера та П.К.Іванова.
 91. Фізичне виховання учнів з надмірною вагою.
 92. Корекційна спрямованість уроків фізичної культури.
 93. Методика формування постави у школярів.
 94. Методика визначення фізичної працездатності учнів.
 95. Методика формування навичок довільного керування диханням.
 96. Основи організації та методика спортивного тренування дітей і підлітків
 97. Спорт як засіб фізичного виховання. Характеристика сучасного спорту.
 98. Спортивні змагання. Їх значення, функції, класифікація.
 99. Спортивна підготовка як педагогічний процес. Поняття про спортивну форму.
 100. Основні сторони підготовки спортсмена: фізична. Технічна, тактична. Психологічна, інтелектуальна і їх взаємозв'язок.
 101. Загальні основи побудови процесу спортивної підготовки. Періоди іі етапи в річному і піврічному циклах.

Критерії оцінювання

Екзамен проводиться у формі тестування. Тестові завдання складаються з 50 питань, на які є чотири варіанти відповідей, одна з яких вірна. За кожну правильну відповідь абітурієнт отримує 2 бали.

Кількість правильних відповідей

100 - бальна шкала університету

200 - бальна шкала університету

50

100

200

49

98

198

48

96

196

47

94

194

46

92

192

45

90

190

44

88

186

43

86

181

41

82

169

40

80

163

39

78

159

38

76

151

37

74

151

36

72

147

35

70

143

34

68

139

33

66

135

32

64

131

31

62

127

30

60

124

0-29

0-59

0-123

Таблиця конвертації балів за 200 - бальною шкалою оцінювання

Бали

Оцінка

200-180

12 - 10

179-148

9 - 7

147 - 124

6 - 4

123 - 100

3 - 1

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Васьков Ю.В., Пашков І.М. Уроки фізкультури в загальноосвітній школі. 5-9 класи. (102 уроки для кожного класу). - Харків: Торсінг, 2003. -288 с.
 2. Волкова Н.П. Педагогіка. - К.: Центр Академія, 2001. - 576 с
 3. Качашкин В.М. Методика физического воспитания. -М.: Просвещение, 1980. - 304 с.
 4. Кругляк О.Я. Рухливі ігри та естафети в школі. Посібник для вчителя. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. - 80 с.
 5. Матвеев А.П. Методика физического воспитания в начальной школе. -М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.-248 с.
 6. Основи здоров 'я і фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1 - 11 класи. -К: Початкова школа, 2001.- 112 с.
 7. Основи здоров'я і фізична культура. Поурочне планування. 1 -4 класи. /Укладач: О.Я.Кругаяк. - Тернопіль: 2003. - 72 с.
 8. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-2 класи. - Київ: Початкова школа, 2001. - 292 с.
 9. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 3-4 класи. - Київ: Початкова школа, 2003. - 292 с.
 10. Фіцула М.М. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002.-528 с.
 11. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001. - 272 с.
 12. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2002. - 248 с.

Додаткова:

 1. Герцик М.С., Вацеба О.М. Вступ до спеціальностей галузі «Фізичне виховання і спорт»: Навч. посібник - Х.: ОВС, 2004. - 176 с.
 2. Вацеба О. Нариси з історії спортивного руху в Західній Україні. - Івано-Франківськ: «Лілея-НВ», 1997.
 3. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник для институтов физической культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. - 544 с.
 4. Теория и методика физического воспитания. Общие основы теории и методики физического воспитания: Учебник в 2-х томах / Под ре- дакцией Т.Ю. Круцевич. - Том 1. - К.: Олимпийская литература, 2003. - 423 с.
 5. Філь С.М., Худолій О.М., Малка Г.В. Історія фізичної культури: Навч. посібник. - Х.: ОВС, 2003. - 160 с.

Програма затверджена на засіданні

Циклової комісії з фізичного виховання

і природничих дисциплін

протокол № 5 від «29» січня 2019 року

GENERAL INFORMATION

Level of accreditation: IV

Form of study: full-time, part-time, by remote technology

Level of qualification: Junior Specialist, Bachelor, Specialist, Master

Military department:

Hostel:

Postgraduate education:

Postgraduate, doctoral:

Training courses for UPE:

OFFICIAL SOURCES
HRLAW
Erasmus plus
Офіс трансферу знань
Образование в Украине
###OSVITACOMUA###
Міністерство освіти науки молоді та спорту України