УВАГА! ВАКАНСІЯ! МНТУ запрошує на роботу викладача з фізичного виховання!

ОБОВ'ЯЗКИ кандидата на посаду:
1. Забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисципліни.
2. Постійно (не рідше одного разу на п'ять років) проходити різні форми підвищення кваліфікації.
3. Дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність студентів.
ВИМОГИ до кандидата на посаду:
1. Стаж науково-педагогічної роботи не менше 5-х років.
2. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст).
3. Проходження за останні 5 років підвищення...

ВИЩА ОСВІТА БЕЗ ЗНО!

МНТУ запрошує вступників на навчання без попередньої здачі ЗНО!
Які можливі варіанти вступу у ЗВО без здачі ЗНО?
Варіант 1 - Вступити до коледжу МНТУ.
Варіант 2 - Прийняти участь в українсько-латвійській освітній програмі. Партнер нашого закладу вищої освіти «Вища школа менеджменту інформаційних систем» «Information Systems Management Institute (ISMA)» місто Рига, Латвія. Студенти мають можливість отримати два дипломи про вищу освіту - український і латвійський, або через рік продовжити навчання в МНТУ відповідно до обраної спеціальності. Навчання проводиться за дистанційно-орієнтованими технологіями без виїзду з України...

УВАГА! ЗМІНИ! Шановні вступники на навчання для здобуття ступеня магістра!

У зв'язку із продовженням карантину реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування триватиме з 12 травня до 5 червня 2020 року включно.
Зміни до процедури реєстрації!
Для успішної реєстрації потрібно надіслати на електронну адресу приймальної комісії МНТУ (komisiya@istu.edu.ua) скановані копії або фотокопії:
• заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
• документа, що посвідчує особу...

УВАГА! ТВОРИМО МАЙБУТНЄ ВІДПОВІДАЛЬНО Й ОЩАДЛИВО!

МНТУ запрошує прийняти участь у розіграші 15 % знижки на перший рік навчання!
Перейшовши за посиланням онлайн форма та заповнивши анкету учасника, ви маєте шанс прийняти участь у розіграші та отримати сертифікат на знижку!
МНТУ розігрує 5 подарункових сертифікатів!
Бажаємо успіху!

Університет вшановує пам'ять першого президента МНТУ, видатного вченого!

21 травня - особлива дата для співробітників МНТУ. У цей день колектив разом із студентською спільнотою вшановує пам'ять першого президента Міжнародного науково-технічного університету, академіка Академії гірничих наук України, член-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, дійсного члена Міжнародної академії наук вищої школи, академіка Української нафтогазової академії, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Юрія Миколайовича Бугая (1947-2003). Юрій Миколайович - видатна й непересічна особистість, який стояв у витоків нашого університету, усе своє життя присвятив...

Право

ПравоВСТУП

Програма фахового вступного випробування, складена відповідно до навчальної дисципліни «Основи правознавства» та відповідно до Правил прийому до коледжу Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая на 2019-2020 навчальний рік (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник».

Вступний іспит являє собою комплекс кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки абітурієнта, ступінь володіння базовими знаннями з права та уміннями для використання при виконанні виробничих функцій, зазначених в освітньо-професійних програмах кваліфікованого робітника.

Структура програми дисципліни «Основи правознавства» дає можливість перевірити знання студентів, які необхідні для подальшого вивчення фахових правових дисциплін. Обсяг теоретичних знань обумовить можливість цілісного сприйняття управлінських процесів в державі та структурах різної форми власності, розуміння системи права та системи законодавства, поняття юридичної відповідальності, основ різних галузей права.

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування з дисципліни «Основи правознавства», що включає теми: основи конституційного права, основи адміністративного права, основи цивільного права, основи земельного та екологічного права, основи житлового права, основи сімейного права, основи кримінального права, а також основи теорії держави і права.

1. Основні завдання програми фахового вступного випробування

Основними завданнями програми є перевірка у вступників:

 • узагальненої системи знань в галузі правознавства;
 • вміння самостійно і розсудливо застосовувати отримані знання
 • рівень громадянської відповідальності, моралі та правової культури.
 • коло проблем, що вивчає юриспруденція;
 • вміння аналізувати юридичні факти, правові явища і процеси;
 • аргументовано і логічно застосовувати теоретичні знання щодо юридичного аналізу конкретних життєвих ситуацій;
 • самостійно знаходити, аналізувати та систематизувати правову інформацію.

2. Структура вступного випробування

Вступник отримує білет для відповіді, в яком зазначені 45 питань з наведеного в програмі переліку у вигляді тесту.

Вступне випробування проводиться в письмовій формі, тривалість якого не повинна перевищувати 2 години.

Вступне випробування у формі письмового екзамену проводять не менше трьох членів комісії.

По закінченню вступного випробування екзаменатори оцінюють правильність відповідей абітурієнтів, заповнюють екзаменаційну відомість та підписують її.

Інформація про результати вступного випробування оголошується вступникові у день його проведення.

3. Вимоги до відповіді абітурієнта

У процесі складання вступного випробування абітурієнт має виявити достатній рівень набутих знань і вмінь.

Результат відповіді вступника оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.

4. Програма вступного іспиту з дисципліни «Основи правознавства»

Тема І. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Влада та норми у первісному суспільстві. Виникнення права і держави.

Загальна характеристика теорій походження держави. Загальна характеристика теорій походження права.

Поняття й ознаки права. Природне та позитивне право. Суб'єктивне право та юридичний обов'язок. Принципи права. Функції права. Співвідношення права та моралі, політики, релігії.

Поняття та види джерел права. Нормативно-правові акти: закони та підзаконні акти. Нормативно-правовий договір. Правовий звичай. Юридичний прецедент. Юридична доктрина.

Система права: норма права, інститути права, галузі права Фундаментальна, основні та профільні галузі українського права. Приватне і публічне право. Матеріальне і процесуальне право.

Поняття та види норм права. Структура норми права. Норма права та стаття закону.

Систематизація нормативно-правових актів. Кодифікація. Інкорпорація. Консолідація. Правовий тезаурус.

Поняття правовідносин та їх структура. Суб'єкти правовідносин та правосуб'єктність (правоздатність, дієздатність, деліктоздатність). Види правовідносин. Поняття та види юридичних фактів.

Поняття законності та правопорядку. Гарантії законності та правопорядку.

Правова поведінка. Правомірна і неправомірна правова поведінка.

Поняття, види та ознаки правопорушення. Склад правопорушення.

Поняття та ознаки юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності. Підстави та цілі юридичної відповідальності.

Поняття та ознаки держави. Типологія держави (формаційний та цивілізаційний підхід). Механізм держави. Функції держави. Поняття та особливості сучасної держави.

Форма держави: форма правління, форма державного устрою, державний режим. Поняття, ознаки та види монархій та республік. Поняття та ознаки унітарної держави. Федеративна держава та її особливості. Регіоналістська держава.

Поняття та ознаки правової держави. Громадянське суспільство і держава.

Партії та держава. Держава та церква. Соціальна держава та її призначення.

Україна як сучасна держава. Взаємовідносини між українською державою та ЄС та державами - членами СНД.

Тема II. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Конституційне право - профілююча та фундаментальна галузь права.

Предмет та методи конституційного права як галузь права.

Поняття та особливості конституційних норм. Структура норми конституційного права. Дія конституційно-правових норм у просторі, в часі та за колом осіб. Конституційно-правові інститути.

Поняття джерел конституційного права. Види джерел конституційного права.

Конституція України - основне джерело конституційного права. Закон як джерело конституційного права. Підзаконні нормативно-правові акти як джерело конституційного права.

Поняття та особливості конституційних правовідносин. Склад конституційних правовідносин. Суб'єкт конституційних правовідносин: загальна характеристика. Об'єкт конституційних правовідносин: поняття та види. Підстави виникнення, зміни та припинення конституційних відносин.

Поняття Конституції. Функції Конституції. Юридичні властивості Конституції. Механізм реалізації Конституції України. Конституційний розвиток України: основні історичні етапи. Поняття та суб'єкти правової охорони Конституції.

Загальна характеристика Конституції України 1996 р. Конституційна реформа в Україні: зміст та основні етапи. Конституційні акти про суверенітет, незалежність та правонаступництво України.

Поняття та підстави конституційної відповідальності. Поняття та склад конституційних правопорушень. Санкції в конституційному праві.

Державний суверенітет. Народний суверенітет. Основні принципи демократичної правової держави. Основні функції держави Україна. Державні символи України.

Адміністративно-територіальний устрій України. Державна територія: поняття та склад. Державний кордон: поняття та види. Конституційний статус Автономної Республіки Крим.

Поняття громадянства України. Принципи громадянства України. Підстави набуття громадянства України. Припинення громадянства України. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні.

Конституційні права та свободи людини і громадянина в Україні, їх класифікація. Гарантії реалізації прав та свобод людини та громадянина в Україні.

Особисті права та свободи людини. Політичні права громадян України. Економічні права особи в Україні. Конституційне регулювання соціальних та культурних прав особи в Україні. Конституційні обов'язки людини і громадянина в Україні.

Конституційне право на освіту та його гарантії. Право громадян України на свободу об'єднання у політичні партії. Поняття та види громадських об'єднань.

Конституційне право на свободу світогляду та віросповідання. Військовий обов'язок, його зміст.

Поняття референдуму. Види референдумів. Поняття виборів.

Поняття суб'єктивного виборчого права. Поняття та види виборчих систем. Принципи виборчого права в Україні. Загальна характеристика виборів народних депутатів України. Загальна характеристика виборів Президента України.

Конституційний принцип поділу державної влади в Україні. Система органів державної влади в Україні.

Верховна Рада України - єдиний орган законодавчої влади в Україні.

Законодавчий процес та його стадії: загальна характеристика. Конституційно-правовий статус народного депутата України. Підстави і порядок дострокового припинення повноважень Верховної Ради України. Підстави і порядок дострокового припинення повноважень народного депутата України. Рахункова палата: конституційно-правовий статус. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Порядок роботи Верховної Ради України.

Президент України - глава держави. Повноваження Президента України.

Підстави дострокового припинення повноваження Президента України. Система органів виконавчої влади в Україні. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України. Склад та порядок формування Кабінету Міністрів України.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Конституційний статус місцевих державних адміністрацій.

Поняття місцевого самоврядування. Принципи місцевого самоврядування в Україні. Система місцевого самоврядування в Україні. Конституційно-правовий статус територіальної громади.

Тема III. КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ СУДОВОЇ СИСТЕМИ.

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ

Конституційні засади організації судової влади в Україні.

Поняття правосуддя. Основні принципи правосуддя в Україні. Судова система України, загальна характеристика.

Конституційний Суд України: правовий статус, повноваження, порядок утворення, склад.

Система судів загальної юрисдикції в Україні. Спеціалізація судів загальної юрисдикції. Види та повноваження адміністративних та господарських судів.

Правовий статус суддів. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду судді суду загальної юрисдикції. Гарантії незалежності суддів.

Поняття правоохоронних органів України. Система органів прокуратури України.

Основні функції прокуратури за Конституцією України.

Правовий статус міліції України. Права та обов'язки працівників міліції.

Правовий статус та завдання Служби безпеки України.

Адвокатура України. Види адвокатської діяльності. Права та обов'язки адвоката.

Тема IV. ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ФІНАНСОВОГО

ПРАВА

Адміністративне право як галузь права. Джерела адміністративного права.

Адміністративно-правові норми і адміністративно-правові відносини. Суб'єкти адміністративного права. Поняття державного управління.

Поняття та види адміністративного примусу. Поняття, ознаки та підстави адміністративної відповідальності.

Поняття та ознаки адміністративного правопорушення. Склад адміністративного правопорушення. Система і види адміністративних стягнень.

Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

Фінансове право як галузь права. Поняття бюджету. Бюджетна система України. Система оподаткування та її принципи. Поняття податку та його види.

Об'єкти оподаткування.

Тема V. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО, СІМЕЙНОГО ТА

ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Цивільне право як галузь права. Функції цивільного права. Джерела цивільного права. Цивільне законодавство України. Загальна характеристика Цивільного кодексу України.

Цивільні правовідносини: поняття, структура. Види цивільних правовідносин.

Виникнення, зміна і припинення цивільних правовідносин. Поняття юридичних фактів.

Цивільна правоздатність фізичних осіб. Цивільна дієздатність фізичних осіб.

Повна дієздатність. Часткова цивільна дієздатність особи. Неповна цивільна дієздатність особи. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної особи недієздатною. Визнання громадянина безвісно відсутнім. Оголошення громадянина померлим. Опіка та піклування.

Поняття юридичної особи. Види юридичних осіб. Цивільна правосуб'єктність юридичної особи. Створення юридичної особи. Припинення діяльності юридичної особи.

Загальні принципи участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних правовідносинах.

Поняття об'єктів цивільних прав. Види об'єктів цивільних прав.

Поняття правочину. Види правочинів. Форма правочинів. Зміст правочину та умови дійсності правочину. Недійсність правочинів.

Поняття представництва, його значення та зміст. Виникнення та види представництва. Позовна давність.

Поняття та зміст права власності. Способи набуття права власності. Припинення права власності. Поняття права приватної власності. Суб'єкти та об'єкти права приватної власності. Поняття права державної власності. Суб'єкти та об'єкти права державної власності. Поняття права комунальної власності. Суб'єкти та об'єкти права комунальної власності.

Суб'єкти і об'єкти права інтелектуальної власності. Поняття та види права спільної власності.

Поняття та види зобов'язань. Підстави виникнення зобов'язань. Припинення зобов'язань.

Поняття та види цивільно-правових договорів. Укладення договору. Виконання договору. Припинення договору.

Поняття, мета, підстави та умови цивільно-правової відповідальності.

Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду. Часткова, солідарна та субсидіарна відповідальність. Договірна та позадоговірна відповідальність.

Особливості цивільно-правової відповідальності малолітніх та неповнолітніх осіб.

Загальна характеристика зобов'язань, що виникають із заподіяння шкоди.

Поняття та види спадкування. Спадкування за заповітом. Спадкування за законом. Правові наслідки прийняття спадщини та відмови від спадщини.

Конституційне право громадян на житло. Поняття житлового фонду та його види. Житлові права та обов'язки громадян.

Поняття шлюбу. Умови вступу в шлюб та перешкоди до укладення шлюбу.

Порядок укладення шлюбу. Шлюбний договір. Підстави припинення шлюбу.

Порядок припинення шлюбу. Правові наслідки припинення шлюбу. Визнання шлюбу недійсним. Особисті права і обов'язки подружжя. Майнові правовідносини подружжя. Особисті немайнові права і обов'язки батьків та дітей. Майнові правовідносини батьків і дітей.

Підстави, порядок та правові наслідки позбавлення батьківських прав.

Поняття та правові наслідки усиновлення.

Реєстрація актів цивільного стану.

Господарське право як галузь права. Джерела господарського права. Поняття та види суб'єктів господарського права. Принципи господарювання. Поняття та ознаки підприємницької діяльності. Суб'єкти підприємницької діяльності та порядок їх реєстрації Принципи підприємницької діяльності.

Господарські санкції. Підстави та наслідки визнання суб'єкта господарювання банкрутом.

Тема VІ. ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Трудове право як галузь права. Поняття, сторони, зміст і види трудового договору. Порядок укладання трудового договору. Поняття та види переведень на іншу роботу.

Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

Колективний договір: поняття та сторони.

Поняття та види робочого часу.

Поняття та види часу відпочинку. Види відпусток та порядок їх надання.

Поняття та структура заробітної платні.

Правове регулювання праці неповнолітніх.

Поняття і засоби забезпечення трудової дисципліни. Заохочення та порядок їх застосування. Поняття та види дисциплінарної відповідальності працівників.

Види дисциплінарних стягнень та порядок їх накладання.

Поняття, підстава та умови матеріальної відповідальності сторін трудового договору. Види матеріальної відповідальності працівника за шкоду, заподіяну майну роботодавця.

Поняття індивідуальних трудових спорів, порядок їх вирішення. Поняття колективних трудових спорів, порядок їх вирішення.

Поняття та форми соціального захисту. Поняття та види загальнообов'язкового державного соціального страхування. Поняття та види пенсій за законодавством України.

Тема VII. ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

Земельне законодавство і право та їх співвідношення.

Структура чинного Земельного кодексу України. Категорії земель у складі земельного фонду України.

Поняття і види права власності на землю. Земельна ділянка як об'єкт права власності. Підстави виникнення права власності на землю.

Умови та порядок передачі земель у власність і надання у користування органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Суб'єкти і об'єкти права державної, комунальної та приватної власності на землю.

Поняття, ознаки та види землекористування. Оренда земельних ділянок.

Права та обов'язки власників земельних ділянок та землекористувачів.

Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства.

Екологічне право як галузь права. Джерела екологічного права та їх основні види.

Принципи охорони навколишнього природного середовища та їх законодавче закріплення.

Екологічні права та обов'язки громадян та їх юридичні гарантії.

Види природокористування. Права та обов'язки природокористувачів.

Правові засоби охорони довкілля. Законодавчі вимоги щодо відтворення природних ресурсів та якості довкілля.

Юридична відповідальність за екологічні правопорушення.

Особливості відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу.

Тема VIII. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Кримінальне право як галузь права. Загальна характеристика кримінального законодавства України. Дія кримінального закону у часі, просторі та за колом осіб.

Поняття кримінальної відповідальності. Підстави кримінальної відповідальності.

Поняття та ознаки злочину. Види злочинів. Склад злочину. Незакінчений злочин. Поняття повторності, рецидиву та сукупності злочинів.

Суб'єкт злочину. Поняття неосудності та обмеженої осудності. Вік кримінальної відповідальності.

Стадії вчинення злочину. Добровільна відмова при незакінченому злочині.

Поняття співучасті у злочині. Види співучасників. Форми співучасників.

Обставини, що виключають злочинність діяння. Звільнення від кримінальної відповідальності.

Поняття та мета кримінального покарання. Види покарань. Загальні засади призначення покарання. Обставини, що пом'якшують покарання. Обставини, що обтяжують покарання.

Поняття та мета примусових заходів медичного характеру.

Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

Примусові заходи виховного характеру.

Амністія і помилування.

Загальна характеристика злочинів проти особи. Загальна характеристика злочинів проти власності. Загальна характеристика злочинів проти громадського порядку та моральності. Злочини проти безпеки руху та експлуатації автотранспорту.

Поняття, завдання, основні інститути кримінального процесу. Кримінально-процесуальне право України.

Засади кримінального провадження. Суб'єкти кримінального провадження.

Докази і доказування в кримінальному провадженні Заходи забезпечення кримінального провадження (кримінально-процесуального примусу).

Поняття, значення, завдання стадії досудового розслідування. Досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків. Система досудового розслідування.

Поняття, зміст та значення стадії підготовчого судового провадження.

Поняття, зміст та значення стадії судового розгляду.

Особливі порядки провадження в суді першої інстанції.

Форми перевірки судових рішень у кримінальному судочинстві: загальна характеристика та види.

Поняття, значення, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень в апеляційному порядку.

Виконання судових рішень у кримінальних справах.

Перегляд судових рішень в касаційному порядку.

Провадження у Верховному Суді України.

Провадження за нововиявленими обставинам

Особливі порядки кримінального провадження.

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

5. Орієнтовний перелік питань з дисципліни «Основи правознавства»

 

 1. Поняття, ознаки, сутність держави. Функції держави
 2. Людина, особа, громадянин: співвідношення понять «правовий статус особи» та «правовий статус громадянина»
 3. Права людини: поняття та структура. Гарантії прав і свобод людини та громадянина
 4. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства
 5. Поняття та загальна характеристика елементів форми держави, форма державного устрою, державний режим.
 6. Органи держави та самоврядування: їх співвідношення.
 7. Основні ознаки правової держави. Конституційне закріплення принципів правової держави.
 8. Поняття політичної системи. Держава як елемент політичної системи суспільства.
 9. Держава і політичні партії, громадські об'єднання.
 10. Визначення права.
 11. Функцій права.
 12. Поняття та види джерел (форм) права.
 13. Поняття та види нормативно-правових актів.
 14. Класифікація норм права.
 15. Поняття та загальна характеристика системи права.
 16. Поняття правовідносин як особливого виду суспільних відносин.
 17. Види суб'єктів права, учасників правовідносин.
 18. Правосуб'єктність. Правоздатність: поняття, види. Дієздатність фізичних і юридичних осіб.
 19. Об'єкти правовідносин: поняття, види.
 20. Види юридичних фактів.
 21. Поняття реалізації права.
 22. Акти застосування норм права.
 23. Поняття, ознаки та види правової поведінки.
 24. Правопорушення: поняття, склад, види.
 25. Юридична відповідальність: поняття, природа та сутність.
 26. Юридична відповідальність та державний примус.
 27. Поняття, ознаки та види правових систем.
 28. Норми конституційного права України, їх особливості та класифікація.
 29. Джерела конституційного права України як галузі національного права.
 30. Юридичні властивості Конституції України.
 31. Державний устрій (лад) України.
 32. Механізм реалізації, гарантії та захист прав і свобод людини і громадянина.
 33. Народне волевиявлення та форми його здійснення.
 34. Поняття, система та види органів державної влади.
 35. Конституційно-правовий статус Президента України.
 36. Поняття виконавчої влади і система її органів.
 37. Місцеві державні адміністрації..
 38. Організація здійснення правосуддя в Україні. Конституційний Суд України.
 39. Територіальний устрій України.
 40. Автономія в Україні. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим.
 41. Поняття місцевого самоврядування та його особливості.
 42. Поняття цивільного права як галузі права.
 43. Цивільне законодавство.
 44. Поняття, зміст та види цивільних правовідносин.
 45. Фізичні особи як суб'єкти цивільного права.
 46. Юридичні особи.
 47. Об'єкти цивільних прав.
 48. Правочини.
 49. Відповідальність у цивільному праві.
 50. Строки здійснення та захисту цивільних прав.
 51. Загальні положення права власності.
 52. Спадковість власності громадян.
 53. Захист права власності.
 54. Авторське право.
 55. Поняття зобов'язань у цивільному праві.
 56. Забезпечення виконання зобов'язань.
 57. Цивільно-правовий договір.
 58. Договори купівлі-продажу, міни та дарування.
 59. Договір поставки.
 60. Договір майнового найму (оренди).
 61. Договір найму житлового приміщення.
 62. Договір підряду.
 63. Транспортні договори.
 64. Поняття й загальна характеристика трудового права та трудових правовідносин.
 65. Законодавство з питань трудового права.
 66. Поняття, сторони і зміст трудового договору.
 67. Порядок укладання трудового договору.
 68. Умови трудового договору.
 69. Строк трудового договору.
 70. Порядок прийняття на роботу.
 71. Підстави припинення трудових відносин.
 72. Поняття робочого часу і його види.
 73. Поняття і види часу відпочинку.
 74. Поняття й загальна характеристика земельного права та земельних правовідносин.
 75. Загальна характеристика джерел земельного права.
 76. Право власності на земельну ділянку.
 77. Право державної, комунальної та приватної власності на землю: їх загальна характеристика.
 78. Правове регулювання приватизації земель.
 79. Правові основи оренди землі.
 80. Права та обов'язки власників земельних ділянок і землекористувачів.
 81. Поняття земельних правопорушень.
 82. Поняття і загальна характеристика екологічного права та екологічних правовідносин.
 83. Екологічні права та обов'язки громадян.
 84. Загальне і спеціальне використання природних ресурсів.
 85. Права та обов'язки власників природних ресурсів і природо користувачів.
 86. Загальна характеристика Червоної книги.
 87. Особливості юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства.
 88. Поняття і загальна характеристика кримінального права та кримінально-правових відносин.
 89. Поняття й ознаки злочину та їх класифікація.
 90. Поняття та елементи складу злочину.
 91. Поняття осудності та неосудності.
 92. Поняття та види стадій вчинення злочину.
 93. Співучасть у злочині.
 94. Види співучасників злочину.
 95. Причетність до злочину.
 96. Кримінальна відповідальність: поняття, мета та підстави застосування.
 97. Поняття та мета кримінальних покарань.
 98. Види покарань за Кримінальним кодексом України.
 99. Захисник у кримінальному процесі, його правовий статус.
 100. Поняття презумпції не винуватості у кримінальному процесі.

6. Критерії оцінки знань абітурієнтів при складанні вступних випробувань з дисципліни «Основи правознавства»

Тести складаються з 45 завдань:

Завдання з 1-39 закрита форма тесту - застосування матеріалу за відомими стандартними алгоритмами та зразками, тобто надаються завдання з вибором однієї відповіді з чотирьох варіантів відповідей, одна з яких - правильна. Кожне завдання оцінюється 2 балами.

Завдання з 40-42 відкрита форма тесту - застосування програмного матеріалу у змінених та ускладнених ситуаціях, тобто надаються відповіді з вимогою короткої відповіді. Кожне завдання оцінюється 3 балами

Завдання з 43-45 практична частина (ситуаційна вправа). Містить завдання комплексної форми з необхідністю розгорнутої відповіді. Завдання вважається виконаним правильно, якщо, крім правильної відповіді на питання, дано послідовне, логічне та аргументоване роз'яснення, що свідчить про високий рівень знань абітурієнта. Кожне завдання оцінюється 4 балами

Оцінювання знань абітурієнтів здійснюється за 200-бальною шкалою. Відповідь абітурієнта на кожне питання оцінюється таким чином:

180 - 200 / Відмінно/ A:

Виставляється абітурієнтам, які виявили систематизовані і ґрунтовні знання, котрі творчо використовуються для аналізу і оцінки сучасного правового, соціального та політичного стану країни в цілому, повністю оволоділи теоретичним матеріалом та практичними аспектами дисципліни «Основи правознавства», система знань яких відображає вміння творчо поєднувати інформацію, робити незалежні висновки, знаходити адекватні приклади і аргументи з реального правового життя.

148 - 179 /Добре/ B/C:

Виставляється абітурієнтам, відповіді яких відповідають вимогам оцінки «відмінно», але за змістом відповіді допущено неточності, які не розкривають глибоко сутності питання; повністю оволоділи теоретичним матеріалом та практичними аспектами дисципліни «Основи правознавства», однак система їх знань не виходить за межі стандартної програми - це лише грамотне відтворення та пояснення матеріалу.

124 - 147 / Задовільно/ D/E:

Виставляється абітурієнтам, у відповідях яких визначена сутність питання, але відсутня глибина знання з можливістю використання аналізу; які демонструють загальну, елементарну обізнаність в матеріалі (як в теоретичному, так і в практичному аспекті), однак сутність проблем розкривається неповністю, фрагментарно і має характер не стільки свідомого, скільки механічного відтворення при наявності суттєвих помилок у відповідях.

0 - 123 / Незадовільно/ Fx:

Виставляється абітурієнтам, у відповідях яких допущено суттєво грубі помилки, відсутні будь-які ознаки з сутності висвітлення даного питання, які неспроможні дати навіть стислу, базову характеристику відповідних проблем, відсутні знання щодо загальної структури проблематики дисципліни (окремих розділів), ключових положень та дефініцій, наявні грубі помилки у поясненнях.

Таблиця конвертації балів за 200 - бальною шкалою оцінювання

Бали

Оцінка

200-180

12 - 10

179-148

9 - 7

147 - 124

6 - 4

123 - 100

3 - 1

7. Список рекомендованої літератури

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України - 1996. - № 30. - Ст. 141.
 2. Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. -2005.-№ 2. - Ст. 44.
 3. Декларація про державний суверенітет України, прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. -1990.-№31.- Ст. 429.
 4. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. -1991.-№ 38. - Ст. 502.
 5. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради УРСР.-1971.-№ 50.- Ст. 375.
 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР.-1984.-№51.-Ст. 1122.
 7. Кримінальний кодекс України 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. -2001. -№ 25-26. - Ст. 131.
 8. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. -2001. -№ 37. - Ст. 189.
 9. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. -2002. -№21. - Ст. 135.
 10. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. -№ 3,4. - Ст. 27.
 11. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40. - Ст. 356.
 12. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. -1991. -№ 41. - Ст. 546.
 13. Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 3 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. -1991. -№ 33. - Ст.443.
 14. Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. -1991. -№52. - Ст. 793.
 15. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» // Відомості Верховної Ради України. -1993. -№ 13. - Ст. 110.
 16. Закон України «Про Рахункову палату» // Відомості Верховної Ради України. -1996. -№ 43. - Ст. 212.
 17. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. -1996.-№ 49. - Ст. 272.
 18. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. -1999. -№29. - Ст. 238.
 19. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. -2001.-№ 5-6. - Ст. 30.
 20. Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р. // Голос України. -2001.-No 42. -6 березня.
 21. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 25 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. -2004.-№ 27-28. - Ст. 366.
 22. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 16 травня 2008 р. // Відомості Верховної Ради України. -2008. -№ 25. - Ст. 241.
 23. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. -2010. -№ 14, 14-15, 16-17. - Ст. 133.

Основна література

 1. Основи правознавства: Навч. посіб. /За ред. С.В.Ківалова, М.П.Орзіх.- К.: Т-во „Знання", КОО, 2000.- 358 с.
 2. Правознавство: Навч. посіб. /За ред. С.В.Ківалова, М.П.Орзіх.- 2-ге вид., випр., ідоп.- К.: Т-во „Знання", КОО, 2000.- 364 с.
 3. Правознавство: Підручник /За заг. ред. В.Ф.Опришка, Ф.П.Шульженка.- К.: КНЕУ, 2003.- 767 с.
 4. Правознавство: Підручник /за ред. В.В.Копейчикова, А.М.Колодія.- К.: Юрінком Інтер, 2004.- 752 с.
 5. Конституція України: Офіційний текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навчальий посібник / Авт.-упоряд. М.І.Хавронюк., - К.: Парламент. видавництво, 1999. - 178 с.

Додаткова література

 1. Андрейцев В.І. Екологічне і земельне право України: Практикум для студентів юрид. Вузів і фак.- К.: Юрінком Інтер, 1998.- 272 с.
 2. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навчальних зал. - К.: Літера ЛТД, 2002.- 288 с.
 3. Бірюков І.А., Заїка Ю.О., Співак В М. Цивільне право України: Загальна частина. - К.: Наукова думка, 2000. - 304 с.
 4. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атака, 2004.- 624 с.
 5. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій.- К.: МАУП, 2000.- 216 с.
 6. Дмитренко Е.С. Фінансове право України: Практикум.- К.: Атака, 2004.- 216 с.
 7. Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. Господарське право: Навч. Посібник.- К.: Кондор, 2003 400 с.
 8. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. /За ред. В.В.Копєйчиков.- К.: Юрінком Інтер, 2000.- 320 с.
 9. Історія держави і права України: Навч. посібник /За ред. А.С.Чайковського.- К.: Юрінком Інтер, 2000.- 384 с.
 10. Історія держави і права України: Підручник /За ред. А.С.Чайковського.- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 512 с.
 11. Короткін В.Г. Трудове право: прийняття на роботу і звільнення: Навч.-метод. розробка.- 2-ге вид., перероб.- К.: МАУП, 2000.- 88 с.

Програма затверджена на засіданні

циклової комісії з юридичних та

суспільно-гуманітарних наук,

протокол № 5 від «29» січня 2019 року

GENERAL INFORMATION

Level of accreditation: IV

Form of study: full-time, part-time, by remote technology

Level of qualification: Junior Specialist, Bachelor, Specialist, Master

Military department:

Hostel:

Postgraduate education:

Postgraduate, doctoral:

Training courses for UPE:

OFFICIAL SOURCES
HRLAW
Erasmus plus
Офіс трансферу знань
Образование в Украине
###OSVITACOMUA###
Міністерство освіти науки молоді та спорту України