УВАГА! ВАКАНСІЯ! МНТУ запрошує на роботу викладача з фізичного виховання!

ОБОВ'ЯЗКИ кандидата на посаду:
1. Забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисципліни.
2. Постійно (не рідше одного разу на п'ять років) проходити різні форми підвищення кваліфікації.
3. Дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність студентів.
ВИМОГИ до кандидата на посаду:
1. Стаж науково-педагогічної роботи не менше 5-х років.
2. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст).
3. Проходження за останні 5 років підвищення...

ВИЩА ОСВІТА БЕЗ ЗНО!

МНТУ запрошує вступників на навчання без попередньої здачі ЗНО!
Які можливі варіанти вступу у ЗВО без здачі ЗНО?
Варіант 1 - Вступити до коледжу МНТУ.
Варіант 2 - Прийняти участь в українсько-латвійській освітній програмі. Партнер нашого закладу вищої освіти «Вища школа менеджменту інформаційних систем» «Information Systems Management Institute (ISMA)» місто Рига, Латвія. Студенти мають можливість отримати два дипломи про вищу освіту - український і латвійський, або через рік продовжити навчання в МНТУ відповідно до обраної спеціальності. Навчання проводиться за дистанційно-орієнтованими технологіями без виїзду з України...

УВАГА! ЗМІНИ! Шановні вступники на навчання для здобуття ступеня магістра!

У зв'язку із продовженням карантину реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування триватиме з 12 травня до 5 червня 2020 року включно.
Зміни до процедури реєстрації!
Для успішної реєстрації потрібно надіслати на електронну адресу приймальної комісії МНТУ (komisiya@istu.edu.ua) скановані копії або фотокопії:
• заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
• документа, що посвідчує особу...

УВАГА! ТВОРИМО МАЙБУТНЄ ВІДПОВІДАЛЬНО Й ОЩАДЛИВО!

МНТУ запрошує прийняти участь у розіграші 15 % знижки на перший рік навчання!
Перейшовши за посиланням онлайн форма та заповнивши анкету учасника, ви маєте шанс прийняти участь у розіграші та отримати сертифікат на знижку!
МНТУ розігрує 5 подарункових сертифікатів!
Бажаємо успіху!

Університет вшановує пам'ять першого президента МНТУ, видатного вченого!

21 травня - особлива дата для співробітників МНТУ. У цей день колектив разом із студентською спільнотою вшановує пам'ять першого президента Міжнародного науково-технічного університету, академіка Академії гірничих наук України, член-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, дійсного члена Міжнародної академії наук вищої школи, академіка Української нафтогазової академії, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Юрія Миколайовича Бугая (1947-2003). Юрій Миколайович - видатна й непересічна особистість, який стояв у витоків нашого університету, усе своє життя присвятив...

Англійська мова

Англійська мова1. Вступ

Програму вступного випробування з англійської мови для абітурієнтів, що вступають на 1 курс навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» на основі базової загальної середньої освіти розроблено на основі Закону «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової і повної середньої освіти та Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Іноземна мова».

В ній ураховано статус англійської мови, її суспільні функції, взято до уваги специфіку навчального предмета, що має виразні інтегративні функції, здатність справляти різнобічний навчальний, розвивальний і виховний впливи на учнів, сприяти формуванню особистості, готової до активної, творчої діяльності у всіх сферах життя демократичного суспільства, сучасні організаційні форми, методи і технології навчання іноземної мови .

Досконале володіння англійською мовою - важлива умова формування особистості майбутнього спеціаліста, становлення його світогляду, запорука професійної кар'єри.

Випробування з англійської мови є обов'язковим під час вступу до Коледжу; він дає змогу виявити не тільки рівень орфографічних, лексико-граматичних, комунікативних можливостей абітурієнта, а його загальний розвиток.

Під час вступу до Коледжу ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» на базі 9 класів абітурієнти складають вступне випробування з англійської мови (письмово) у формі тесту.

2. Структура вступного  випробування

Вступне випробування з англійської мови складається з трьох завдань, які входять до кожного з білетів.

Перше завдання: виконання лексико-граматичного тесту (10 речень), в якому треба обрати вірну відповідь з двох або декількох запропонованих варіантів.

Друге завдання: читання тексту і виконання вправ до тексту.

Третє завдання: письмове повідомлення на задану тему (80-100 слів).

Критерії оцінювання тексту:

 • Змістовий вияв і композиційне оформлення. Текст має бути змістово наповненим, всі умови, зазначені у ситуації спілкування мають бути опрацьовані.
 • Структура тексту та зв'язність. Текст має бути логічно і послідовно викладеним, мати з'єднувальні елементи. Письмове висловлення має відповідати заданому формату (особистий чи офіційний лист). У тексті мають бути сполучники сурядності та підрядності, слова-зв'язки, вставні слова тощо.

Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту повинні повністю відповідати меті написання. У листі мають використовуватися лексичні та граматичні структури, прийнятні для письмових висловлень приватного чи офіційного характеру. У листі наявні привітання (greeting); вступ (opening remarks). Основна частина (main body) обов'язково має бути структурована, наявні три змістові абзаци (або два змістові абзаци, якщо дві змістові умови об'єднані в один абзац); кінцівка (closing remarks); прощання (ending); підпис (name) - вигадане ім'я або ім'я та прізвище відповідно до формату листа.

 • Використання лексики: лексична наповнюваність; володіння лексичним матеріалом. Має бути продемонстрований достатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації. Можлива наявність лексичних помилок (максимум три), що не впливають на розуміння написаного.
 • Використання граматики (морфологія; синтаксис; орфографія). Робота не містить помилок або є помилки (максимум вісім), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на вживання числа й особи в дієслівних часових формах; порушення порядку слів у реченні; вживання частки to з інфінітивом; вживання незлічуваних іменників (типу advice).

Час, відведений для випробування - 2 години.

3. Критерії оцінювання вступного випробування з дисципліни «Англійська мова»

Сума балів, нарахованих за правильно виконанні абітурієнтом завдання переводиться в оцінку за 12-бальною системою оцінювання. Максимальна сума балів - 12.

«Початковий» рівень знань:

1 бал - абітурієнт уміє розпізнавати та читати окремі вивчені слова на основі матеріалу, що вивчався; знає найбільш поширені вивчені слова, проте не завжди адекватно використовує їх у мовленні, допускає фонематичні помилки; уміє писати вивчені слова, допускаючи при цьому велику кількість орфографічних, лексичних, граматичних і стилістичних помилок.

2 бали - абітурієнт вміє розпізнавати та читати окремі вивчені словосполучення на основі матеріалу, що вивчався; знає найбільш поширені вивчені словосполучення, проте не завжди адекватно використовує їх у мовленні, допускає орфографічні, лексичні, граматичні і стилістичні помилки; уміє писати вивчені словосполучення.

3 бали - абітурієнт вміє розпізнавати та читати окремі прості непоширені речення на основі матеріалу, що вивчався; використовує в мовленні прості непоширені речення з опорою на зразок, має труднощі у вирішенні поставленого комунікативного завдання в ситуаціях на задану тему, допускає орфографічні, лексичні, граматичні і стилістичні помилки; уміє писати прості непоширені речення відповідно до комунікативної задачі, проте зміст повідомлення недостатній за обсягом для розкриття теми та інформативно ненасичений.

«Середній» рівень знань:

4 бали - абітурієнт уміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту тексти, побудовані на вивченому матеріалі, уміє частково знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень за умови, що в текстах використовується знайомий мовний матеріал; уміє виконувати комунікативну задачу, використовуючи обмежений словниковий запас та елементарні граматичні структури, генерує елементарну оціночну інформацію, відображаючи власну точку зору; уміє написати листівку за зразком, проте використовує обмежений запас лексики та граматичних структур, допускаючи помилки, які ускладнюють розуміння тексту;

5 балів - абітурієнт розуміє основний зміст поданих у нормальному темпі текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі; вміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту тексти, які можуть містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, уміє частково знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень, опису за умови, що в текстах використовується знайомий мовний матеріал; уміє написати коротке повідомлення за зразком у межах вивченої теми, використовуючи обмежений набір засобів логічного зв'язку при цьому відсутні з'єднувальні кліше, недостатня різноманітність ужитих структур, моделей тощо.

6 балів - абітурієнт вміє читати з повним розумінням тексти, які можуть містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, уміє знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень, опису, аргументації за умови, що в текстах використовується знайомий мовний матеріал; уміє написати коротке повідомлення/лист за зразком у відповідності до поставленого комунікативного завдання, при цьому вжито недостатню кількість з'єднувальних кліше та посередня різноманітність ужитих структур, моделей тощо.

«Достатній» рівень знань:

7 балів - абітурієнт уміє читати з повним розумінням тексти, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися; уміє знаходити потрібну інформацію в текстах інформативного характеру; уміє написати коротке повідомлення за вивченою темою за зразком у відповідності до заданої комунікативної ситуації, допускаючи при цьому ряд помилок при використанні вивчених граматичних структур, допущені помилки не порушують сприйняття тексту, у роботі вжито ідіоматичні звороти, з'єднувальні кліше, різноманітні структури, моделі тощо;

8 балів - абітурієнт вміє читати з повним розумінням тексти, які містять певну кількість незнайомих слів, знаходити й аналізувати потрібну інформацію; уміє у відповідності з комунікативним завданням використовувати лексичні одиниці та граматичні структури, не допускає багато помилок; уміє без використання опори написати повідомлення за вивченою темою, зробити нотатки, допускаючи ряд помилок при використанні лексичних одиниць, допущені помилки не порушують сприйняття тексту, у роботі вжито ідіоматичні звороти, з'єднувальні кліше, різноманітні структури, моделі тощо;

9 балів - абітурієнт вміє читати з повним розумінням тексти, використовуючи словник, знаходити потрібну інформацію, аналізувати її та робити відповідні висновки; у відповідності з комунікативним завданням використовує лексичні одиниці та граматичні структури, не допускає граматичних і лексичних помилок; уміє написати повідомлення на запропоновану тему, заповнити анкету, допускаючи ряд орфографічних помилок, які не ускладнюють розуміння інформації, у роботі вжито ідіоматичні звороти, з'єднувальні кліше, різноманітні структури, моделі тощо

«Високий» рівень знань:

10 балів - абітурієнт вміє читати з розумінням основного змісту тексти, аналізує їх, розуміє прочитаний текст, установлюючи логічні зв'язки всередині речення та між реченнями; уміє написати повідомлення, висловлюючи власне ставлення до проблеми, написати особистого листа, при цьому правильно використовуючи вивчені граматичні структури у відповідності до комунікативного завдання, використовуючи достатню кількість ідіоматичних зворотів, з'єднувальних кліше, моделей тощо;

11 балів - абітурієнт уміє читати тексти, аналізує їх і робить власні висновки, розуміє логічні зв'язки в рамках тексту та між його окремими частинами; уміє логічно й у заданому обсязі побудувати монологічне висловлювання та діалогічну взаємодію, використовуючи граматичні структури й лексичні одиниці у відповідності до комунікативного завдання, не допускаючи при цьому фонематичних помилок; уміє написати повідомлення, правильно використовуючи лексичні одиниці в рамках тем, пов'язаних з повсякденним життям.

12 балів - абітурієнт розуміє тривале мовлення й основний зміст повідомлень, сприймає на слух подану фактичну інформацію в повідомленні; уміє читати тексти, аналізує їх і робить висновки, порівнює отриману інформацію з власним досвідом, у повному обсязі розуміє тему прочитаного тексту різного рівня складності; уміє вільно висловлюватись і вести бесіду в межах вивчених тем, гнучко та ефективно користуючись мовними та мовленнєвими засобами; уміє подати в письмовому вигляді інформацію у відповідності з комунікативним завданням, висловлюючи власне ставлення до проблеми, при цьому правильно використовуючи лексичні одиниці та граматичні структури.

Основні вимоги до знань і умінь вступників.

Вступники повинні знати:

 • основні мовні норми;
 • особливості та принципи англійського правопису;
 • найважливіші фонетичні, орфографічні, пунктуаційні правила;
 • морфологічні ознаки та особливості частин мови.

Основними комунікативними уміннями є:

 • уміння читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею;
 • уміння здійснювати спілкування у писемній формі відповідно до поставлених завдань.

4. Зміст програми

4.1.Тематика ситуативного спілкування

Я, моя сім'я, мої друзі (родинні зв'язки, розпорядок дня, зовнішність, риси характеру, обов'язки в сім'ї, сімейні традиції автобіографія); Одяг, їжа, напої Відпочинок і дозвілля (захоплення, вільний час, канiкули); Подорож (загальні відомості про Великобританію, Україну); Рідне місто/ село; Свята і традиції Покупки (відвідування магазинів); Харчування (традиції харчування приготування їжі, сервiровка столу); Подорож (підготовка до подорожі); Великобританія (Лондон); Україна (Київ); Шкільне життя (улюблений предмет); Охорона здоров'я (відвідування лікаря, симптоми захворювань) Кіно і театр; Спорт (спортсмени, спортивні змагання, клуби, секції); Стиль життя (здоровий спосіб життя, розваги, друзі по листуванню) Шкільна бібліотека (вибір книг для читання, улюблений письменник /книга/ літературний герой); Засоби масової інформації (преса, телебачення і радіо, програми, ведучі, улюблена радіо- /телепередача); Музика (музичні стилі, композитори, музиканти, виконавці, відвiдування концерту); Природа і погода (навколишнє середовище, охорона довкілля); Молодіжна культура (зовнішність, захоплення, молодіжні організації, клуби, табори); Наука і технічний прогрес; Робота і професія (професії, вибір професії)

4.2. Мовленнєві функції

 • описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
 • характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;
 • висловлювати власне ставлення до поведінки, вчинків, думок, позицій інших людей;
 • порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища;
 • розповідати про свої захоплення, уподобання, ідеали, спосіб життя, мрії, аргументуючи власний вибір;
 • запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
 • аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
 • розпитувати з метою роз'яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
 • пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
 • висловлювати своє враження, почуття та емоції у зв'язку з почутим, побаченим, прослуханим (сумнів, подив, стурбованість, радість тощо);
 • надавати схвальну / несхвальну оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам і діям.

4.3. Граматична лінгвістична компетенція

Дієслово: Часові форми: Present/Past/ Future Simple; Present; Perfect. Модальні дієслова: can, could, may, must, have to, should, must/mustn't, should, may, ought to, can, will, might / could, need / needn't. Модальні вирази: to be allowed to, to let / make smb do. Стверджувальна, питальна та заперечна форми дієслова y Past Perfect та Past Continuous. Стверджувальна, питальна форми дієслів в Present Perfect (Acive, Passive), Future-in-the-Past. Пасивний стан дієслова (Present Simple, Past Simple). Непряма мова: стверджувальні речення; накази та прохання. Герундій

Іменник: однина, множина (винятки); присвійний відмінок. Злічувані та незлічувані

Прикметник: ступені порівняння (двоскладові та багатоскладові прикметники).

Прийменник: місця, напрямку, часу.

Прислівник: частотні (seldom, sometimes, often), часу, ступеня (enough, too), часу (already, jast, yet, etc.), yet, never з дієсловом у Present Perfect

Займенник: особові, присвійні, зворотні.

Артикль: означений, неозначений, відсутність артикля.

Сполучник: so, as...as, so...as. So do I Neither... nor... Either... or... if, when, as soon as, till, until, etc

Складносурядні, складнопідрядні речення.

4.4. Лексична лінгвістична компетенція

Члени родини. Час. Щоденні справи. Предмети одягу. Продукти харчування. Напої. Види відпочинку та занять. Свята. Природні явища. Назви навчальних предметів. Види діяльності на уроці. Зовнішність людини. Назви рис характеру. Види магазинів. Основний асортимент товарів. Ціна. Гроші. Розміри одягу. Назви страв. Види спорту. Види транспорту. Предмети багажу. Проїзні документи. Визначні місця столиць. Види діяльності на уроках. Види домашніх обов'язків. Родинні свята. Кухонні прилади. Посуд. Види обробки продуктів харчування. Медичні заклади. Медичні працівники. Симптоми захворювань. Лікарські засоби. Спортсмени. Види спортивних змагань. Спортивні клуби, секції. Визначні місця. Види позакласних заходів. Повсякденні дії. Види дозвілля. Активний відпочинок. Кореспонденція. Літературні жанри. Робота в бібліотеці. Періодичні видання. Рубрики. Музичні жанри/інструменти. Географічні поняття. Види ландшафтів. Типи шкіл. Навчальний персонал. Система оцінювання. Правила поведінки. Особисті дані. Природні ресурси. Рослинний і тваринний світ. Види радіо- і телепрограм. Течії молодіжної культури. Клуби і товариства. Відомі вчені. Винахідники і винаходи. Пам'ятки культури. Характеристики професій. Фактори впливу на вибір професії.

4.5.Мовленнєва компетенція

Читання

Вступники

 • читають (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;
 • знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі);
 • переглядають текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації. Обсяг - не менше 800 друкованих знаків.

Письмо

Вступники

 • заповнюють анкету тощо;
 • пишуть поздоровлення, запрошення, оголошення;
 • пишуть записку, повідомлення для друга / члена сім'ї;
 • пишуть лист-повiдомлення у формі розповіді/ опису, висловлюючи свої враження, думки про особи, події, об'єкти, явища, факти. Обсяг - не менше 16 речень.

5. Зразок білету вступного випробування

Білет №___

 

1. Лексико-граматичний тест.

1. You are John,  ......?

2. She went to the library yesterday, ........?

3. My team (win / only) two matches so far.

4. The others (be / always) better.

5. "You look upset. What's wrong?" "I have ..... missed the bus!"

A since            B yet           C just

6. We've already tried the ..... dishes.

A village      B town        C local

7. Right now I (watch) a funny comedy. I usually (watch) a lot of films.

8. I (attend) a meeting in Glasgow on Monday, so I won't be at the reception.

9. There are  (багато) different animals in the zoo.

10. He won't tell her, ...........?

2. Читання тексту і виконання вправ до тексту. Read the text and choose the best answer (A-D ) to complete the sentences (1-5).

Energy is defined by Daniel D. Chiras, as "the capacity to do work" and it is found in many forms, including light, heat, sound, electricity, coal, oil, and gasoline. These forms of energy provide us with the capacity to light our homes, cook our food, travel by car, plane, boat or train, operate factories, and do many other things that we do regularly.

Commonly used energy sources include wood, oil, coal, natural gas, the atom (or nuclear power), and moving water. Humans have used wood as an energy source, mainly to cook food and to provide heat and light, for thousands of years, but the use of other sources is a relatively recent development. Coal in particular did not fall into widespread use in Europe until the 1700s, after wood supplies had become scarce. Oil followed near the end of the 1800s, and in the 1900s still other sources of energy were brought into use like natural gas, hydropower (using the power of moving water), geothermal power (using power from deep within the earth), and nuclear power. While the use of wood for energy has virtually stopped, the use of all these other sources has grown dramatically.

Energy sources are very diverse. First and foremost, the sun is the primary energy source throughout the world. The radiation from the sun gives plants the ability to produce sugars, which can be used as an energy source for organisms to grow. Energy from the sun is converted into sugars by plants through the process of photosynthesis.

The energy stored in the chemical bonds of these sugars is used for plant growth and can be found in plants' leaves and stems. Animals eat the plants then convert these sugars into energy for their own use through digestion.

However, plants can also rot over time and become the fuel that we use to light our houses, power our trains, and boil our water. After all, gas, oil, and coal are only plants that have rotted for thousands of years. Coal, oil, and natural gas are the most common sources of energy in Ukraine.

1. Energy is defined as:

A units of time B atoms of fuel

C the capacity to do work D source of all knowledge

2. Energy is found in

A light B sound C heat D all of the above

3. Hydropower came into use in:

A 1600s B 1700s C 1800s D 1900s

4. The primary energy source in the world today is:

A wood B atom C sun D oil

5. The most common source of energy in Ukraine is:

A oil B natural gas C coal D all of the above

3. Письмове повідомлення на задану тему (80-100 слів). Your English pen-friend wants to know about the system of education in your country and how it develops pupils' talents in arts. Talk about it including the following:

 • what kinds of schools there are in your country;
 • if this system does well or badly;
 • if schools do enough to encourage pupils to develop their talents in arts.

6. Список рекомендованої літератури

 1. Буренко В.М. Англійська мова (10 рік навчання, рівень стандарту) / В.М.Буренко. - Харків : Ранок, 2018. - 208 с.
 2. Карп'юк О. Англійська мова (10 рік навчання, рівень стандарту) / О. Карп'юк. - Тернопіль : Астон, 2018. - 256 с.
 3. Карп'юк О. Англійська мова (11 рік навчання, рівень стандарту) / О.Карп'юк. - Тернопіль : Астон, 2011. - 296 с.
 4. Нерсисян М.А. Англійська мова (10 рік навчання, рівень стандарту) / М.А. Нерсисян, А.О.Піроженко. - К.; Ірпінь. : Перун, 2018. - 192 с.

Список додаткової літератури

 1. Буренко В.М. Dive into English (Англійська мова. 10 клас)  / В.М.Буренко. - Харків : Ранок, 2018. - 130 с.
 2. Буренко В.М. Dive into English (Англійська мова. 10 клас : робочий зошит до підруч. «Англійська мова. 10 клас. Dive into English»  / В.М.Буренко. - Харків : Ранок, 2018. - 104 с.
 3. Карп'юк О. Робочий зошит  до підручника Англійська мова (11 рік навчання, рівень стандарту) / О.Карп'юк. - Тернопіль : Астон, 2011. - 121с.
 4. Мітчел Х.К. Go for Ukrainian State Exam. Practice Tests Level B1/ Х. К. Митчелл, М. Малкогианни. -  MM Publications, 2016. - 80 с.
 5. Мітчел Х.К. Go for Ukrainian State Exam. Practice Tests Level B2/ Х. К. Митчелл, М. Малкогианни. -  MM Publications, 2017. - 82 с.

Затверджено на засіданні циклової комісії

з юридичних та суспільно-гуманітарних наук

протокол №  5 від 29 січня 2019 року

GENERAL INFORMATION

Level of accreditation: IV

Form of study: full-time, part-time, by remote technology

Level of qualification: Junior Specialist, Bachelor, Specialist, Master

Military department:

Hostel:

Postgraduate education:

Postgraduate, doctoral:

Training courses for UPE:

OFFICIAL SOURCES
HRLAW
Erasmus plus
Офіс трансферу знань
Образование в Украине
###OSVITACOMUA###
Міністерство освіти науки молоді та спорту України