Вітаємо переможців I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2018/2019 навчального року

20 березня 2019 року в МНТУ було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» та навчальних дисциплін: «Англійська мова», «Економіка підприємства», «Кримінальне право» та «Програмування й управління ІТ проектами».
Захід проводився відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2018 року за № 1313 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році» та рішення Вченої Ради МНТУ від 29.01.2019 р.
Участь у І етапі Олімпіади взяли 29 студентів МНТУ...

23 березня 2019 року у стінах МНТУ відбудеться пробне ЗНО з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземних мов

Зовнішнє незалежне оцінювання і досі залишається новою для України технологією, тому деякі випускники можуть мати труднощі із процедурою складання тестів. Щоб запобігти додатковому навантаженню на випускників, пов'язаному з цією процедурою, Міністерство освіти і науки України дозволяє проведення процедури пробного тестування.
Ознайомитись із особливостями складання тестів, на власні очі побачити документи і матеріали, що використовуються під час ЗНО, навчитись...

МНТУ запрошує до участі у науковій конференції «Вища освіта - студентська наука - сучасне суспільство: напрями розвитку»

До уваги молодих науковців, студентів та аспірантів МНТУ!
19 квітня 2019 року в університеті проходитиме III Міжнародна студентська науково-практична конференція «Вища освіта - студентська наука - сучасне суспільство: напрями розвитку». Її організатори - Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених МНТУ, Студентська рада МНТУ та Кафедра ЮНЕСКО «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».
У рамках конференції працюватимуть...

Давайте знайомитись: МНТУ запрошує у гості!

Відкритість та демократизм є одними з ключових принципів справжньої сучасної європейської освіти.
А отже - і принципів МНТУ. Саме тому двері нашого університету кожного дня відчинені для абітурієнтів та їхніх батьків. Не вагайтеся - а просто завітайте до приймальної комісії університету у будь який день, коли вам зручно.
Ми чекаємо на вас щодня з понеділка по п'ятницю - з 14:00 - 17:00.
За адресою - м. Київ, провулок Магнітогорський 3 (метро Чернігівська), кабінет 111.
Хочете дізнатися більше?
Телефонуйте за номерами (044) 360-47-07...

Атестація з української мови для держслужбовців в МНТУ – за найнижчими цінами

Пройти атестацію з української мови, що є обов'язковою умовою роботи на державній службі, можна на базі МНТУ. Атестація передбачає усну та письмову частини і проводиться як у індивідуальному порядку, так і на загальних сесіях.
Раді повідомити, що проходження атестації у МНТУ коштуватиме учасникам найдешевше в Україні - 300 гривень, у разі бажання отримати посвідчення у день проходження  атестації - 600 грн. та 800 гривень, якщо атестацію необхідно пройти у індивідуальному порядку у будь-який день. Видача дублікату атестаційного посвідчення у разі його втрати...

Українська мова та література

Українська мова та літератураI. Зміст програми

Призначення програми - забезпечити проведення співбесіди з абітурієнтами, яким згідно Правил Прийому до ПВНЗ МНТУ у 2018р. надане  таке право при вступі для здобуття ступеня «Бакалавр».

Мета полягає в перевірці рівня теоретичних знань,практичних умінь та навичок  інтелектуально розвиненої,  духовно багатої мовної особистості, яка вільно володіє виражальними засобами сучасної української літературної мови, її стилями, різновидами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності;дає характеристику стилям,жанрам літератури різних періодів,аналізує художній твір,визначає найхарактерніші особливості літературного процесу сучасності.

Завдання співбесіди передбачають перевірку та оцінку знань та умінь абітурієнтів.

Українська мова

1. Фонетика. Графіка.

Фонетика як розділ мовознавчої науки про звуковий склад мови науки про звуковий склад мови.

Голосні й приголосні звуки. Приголосні тверді і м'які, дзвінкі й глухі. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ. Склад. Складоподіл. Наголос, наголошені й ненаголошені склади. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Основні випадки чергування у-в, і-й.

2. Лексикологія.Фразеологія.

Лексикологія як учення про слово. Ознаки слова як мовної одиниці. Лексичне значення слова. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слова. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов. Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни.

Лексика української мови з погляду активного й пасивного вживання. Застарілі й нові слова (неологізми). Нейтральна й емоційно забарвлена лексика. Поняття про стійкі сполуки слів і вирази. Фразеологізми. Приказки, прислів'я, афоризми (відповідно до словника фразеологізмів за підручниками рівня «стандарт»)

3. Будова слова.Словотвір.

Будова слова. Основа слова й закінчення. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення. Словотвір. Твірні основи при словотворенні. Основа похідна й непохідна. Основні способи словотворення в українській мові: префіксальний, префіксально-суфіксальний, суфіксальний, безсуфіксальний, складання слів або основ, перехід з однієї частини мови в іншу. Основні способи творення іменників, прикметників, дієслів, прислівників. Складні слова. Способи їх творення. Сполучні голосні [о], [е] у складних словах

4. Морфологія.

4.1 Іменник.

Морфологія як розділ мовознавчої науки про частини мови. Іменник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники власні та загальні, істоти й неістоти. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Іменники спільного роду. Число іменників. Іменники, що вживаються в обох числових формах. Іменники, що мають лише форму однини або лише форму множини. Відмінки іменників. Відміни іменників: перша, друга, третя, четверта. Поділ іменників першої та другої відмін на групи. Особливості вживання та написання відмінкових форм. Букви -а(-я), -у(-ю) в закінченнях іменників другої відміни. Відмінювання іменників, що мають лише форму множини. Невідмінювані іменники в українській мові. Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.

4.2 Прикметник.

Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прикметників за значенням: якісні, відносні та присвійні. Явища взаємопереходу прикметників з одного розряду в інший. Якісні прикметники. Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і найвищий, способи їх творення (проста й складена форми). Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння прикметників. Особливості відмінювання прикметників (тверда й м'яка групи)

4.3 Числівник.

Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди числівників за значенням: кількісні (на позначення цілих чисел, дробові, збірні) й порядкові. Групи числівників за будовою: прості й складені. Типи відмінювання кількісних числівників:

1) один, одна;

2) два, три, чотири;

3) від п'яти до двадцяти, тридцять, п'ятдесят ... вісімдесят;

4) сорок, дев'яносто, сто;

5) двісті - дев'ятсот;

6) нуль, тисяча, мільйон, мільярд;

7) збірні;

8) дробові.

Порядкові числівники, особливості їх відмінювання. Особливості правопису числівників.

4.4 Займенник.

Займенник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Співвіднесеність займенників з іменниками, прикметниками й числівниками. Розряди займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, вказівні, означальні, питальні, відносні, неозначені, заперечні. Особливості їх відмінювання. Творення й правопис неозначених і заперечних займенників

4.5 Дієслово.

Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані (дієприкметник) і незмінні (інфінітив, дієприслівник, форми на -но, -то). Безособові дієслова. Види дієслів: доконаний і недоконаний. Творення видових форм. Часи дієслова: минулий, теперішній, майбутній. Способи дієслова: дійсний, умовний, наказовий. Творення форм умовного та наказового способів дієслів. Словозміна дієслів І та II дієвідміни. Особові та числові форми дієслів (теперішнього та майбутнього часу й наказового способу). Родові та числові форми дієслів (минулого часу й умовного способу). Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього та майбутнього часу

Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу. Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Безособові форми на -но, -то.

Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівники доконаного й недоконаного виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот.

4.6 Прислівник.

Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників за значенням. Ступені порівняння прислівників: вищий і найвищий. Зміни приголосних при творенні прислівників вищого та найвищого ступенів. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників. Написання разом, окремо й через дефіс прислівників і сполучень прислівникового типу

4.7 Службові частини мови.

Прийменник як службова частина мови. Групи прийменників за походженням: непохідні (первинні) й похідні (вторинні, утворені від інших слів). Групи прийменників за будовою: прості, складні й складені. Зв'язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Правопис прийменників

Сполучник як службова частина мови. Групи сполучників за значенням і синтаксичною роллю: сурядні (єднальні, протиставні, розділові) й підрядні (часові, причинові, умовні, способу дії, мети, допустові, порівняльні, з'ясувальні, наслідкові). Групи сполучників за вживанням (одиничні, парні, повторювані) та за будовою (прості, складні, складені). Правопис сполучникі.

Частка як службова частина мови. Групи часток за значенням і вживанням: формотворчі, словотворчі, модальні. Правопис часток.

4.8 Вигук.

Вигук як частина мови. Групи вигуків за походженням: непохідні й похідні. Значення вигуків. Звуконаслідувальні слова. Правопис вигуків.

5. Синтаксис

5.1 Словосполучення.

Завдання синтаксису. Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису. Підрядний і сурядний зв'язок між словами й частинами складного речення. Головне й залежне слово в словосполученні. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова. Словосполучення непоширені й поширені.

5.2 Речення.

Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речення. Порядок слів у реченні. Види речень у сучасній українській мові: за метою висловлювання (розповідні, питальні й спонукальні); за емоційним забарвленням (окличні й неокличні); за будовою (прості й складні); за складом граматичної основи (двоскладні й односкладні); за наявністю чи відсутністю другорядних членів (непоширені й поширені); за наявністю необхідних членів речення (повні й неповні); за наявністю чи відсутністю ускладнювальних засобів (однорідних членів речення, вставних слів, словосполучень, речень, відокремлених членів речення, звертання).

5.2.1 Просте двоскладне речення

Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Особливості узгодження присудка з підметом. Способи вираження підмета. Типи присудків: простий і складений (іменний і дієслівний). Способи їх вираження.

5.2.2 Другорядні члени речення у двоскладному й односкладному реченні.

Означення узгоджене й неузгоджене. Прикладка як різновид означення. Додаток. Типи обставин за значенням. Способи вираження означень, додатків, обставин. Порівняльний зворот. Функції порівняльного звороту в реченні (обставина способу дії, присудок).

5.2.3 Односкладні речення.

Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значенням головного члена: односкладні речення з головним членом у формі присудка (означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові) та односкладні речення з головним членом у формі підмета (називні). Способи вираження головних членів односкладних речень. Розділові знаки в односкладному реченні.

5.2.4 Речення з однорідними членами.

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Речення зі звертанням. Звертання непоширені й поширені. Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, їх значення. Речення з відокремленими членами. Відокремлені означення, прикладки - непоширені й поширені. Відокремлені додатки, обставини. Відокремлені уточнювальні члени речення. Розділові знаки в односкладними членами.

5.2.5 Складне речення.

Ознаки складного речення. Засоби зв'язку простих речень у складному:

1) інтонація й сполучники або сполучні слова;

2) інтонація.

Типи складних речень за способом зв' язку їх частин: сполучникові й безсполучникові. Сурядний і підрядний зв'язок між частинами складного речення

5.2.6. Складносурядне речення.

Єднальні, протиставні та розділові сполучники в складносурядному реченні. Смислові зв' язки між частинами складносурядного речення.

5.2.7. Складнопідрядне речення.

Складнопідрядне речення, його будова. Головне й підрядне речення. Підрядні сполучники й сполучні слова як засоби зв'язку у складнопідрядному реченні. Основні види підрядних речень: означальні, з'ясувальні, обставинні (місця, часу, способу дії та ступеня, порівняльні, причини, наслідкові, мети, умовні, допустові). Складнопідрядні речення з кількома підрядними, їх типи за характером зв'язку між частинами:

1) складнопідрядні речення з послідовною підрядністю;

2) складнопідрядні речення з однорідною підрядністю;

3) складнопідрядні речення з неоднорідною підрядністю.

5.2.8. Безсполучникове складне речення.

Типи безсполучникових складних речень за характером смислових відношень між складовими частинами-реченнями:

1) з однорідними частинами-реченнями (рівноправними);

2) з неоднорідними частинами (пояснюваною і пояснювальною).

Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.

5.2.9. Складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку.

Складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку.

5.3 Способи відтворення чужого мовлення.

Пряма й непряма мова. Речення з прямою мовою. Слова автора. Заміна прямої мови непрямою. Цитата як різновид прямої мови. Діалог.

6. Стилістика.

Стилі мовлення (розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий, публіцистичний), їх основні ознаки, функції.

7. Орфоепія.

Відображення вимови голосних (наголошених і ненаголошених) через фонетичну транскрипцію.

Відображення вимови приголосних звуків:

1) [дж], [дз], [дз?];

2) [ґ];

3) [ж], [ч], [ш], [дж];

4) груп приголосних (уподібнення, спрощення);

5) м'яких приголосних;

6) подовжених приголосних.

Вимова слів з апострофом.

8. Орфографія.

Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. Спрощення в групах приголосних. Сполучення йо, ьо. Правила вживання м'якого знака. Правила вживання апострофа. Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків. Правопис префіксів і суфіксів. Позначення чергування приголосних звуків на письмі. Правопис великої літери. Лапки у власних назвах. Написання слів іншомовного походження. Основні правила переносу слів з рядка в рядок. Написання складних слів разом і через дефіс. Правопис складноскорочених слів. Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ. Правопис відмінкових закінчень іменників, прикметників. Правопис н та нн у прикметниках і дієприкметниках, не з різними частинами мови.

9. Розвиток мовлення.

Загальне уявлення про спілкування й мовлення; види мовленнєвої діяльності; адресант і адресат мовлення; монологічне й діалогічне мовлення; усне й писемне мовлення; основні правила спілкування. Тема й основна думка висловлювання. Вимоги до мовлення (змістовність, логічна послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність). Текст як середовище функціонування мовних одиниць. Основні ознаки тексту: зв'язність, комунікативність, членованість, інформативність. Зміст і будова тексту, поділ тексту на абзаци, мікротеми. Способи зв'язку речень у тексті. Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями. Тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення.

Українська література

Назва розділу. Зміст літературного матеріалу (письменники,твори).

1. Усна народна творчість.

Загальна характеристика календарно-обрядових, суспільно-побутових та родинно-побутових пісень.

Пісні Марусі Чурай. «Віють вітри», «За світ встали козаченьки»

Історичні пісні. «Ой Морозе, Морозенку», «Чи не той то Хміль».

Тематика, образи, зміст народних дум і балад. «Дума про Марусю Богуславку». Балада «Бондарівна».

2. Давня українська література.

«Повість минулих літ» (уривки про заснування Києва, про помсту княгині Ольги, про напад хозарів).

«Слово про похід Ігорів».

Григорій Сковорода. «De libertate», «Всякому місту - звичай і права», «Бджола та Шершень», афоризми.

3. Література кінця XVIII - початку XX ст.

Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка».

Г. Квітка-Основ'яненко. «Маруся».

Тарас Шевченко. «До Основ'яненка», «Катерина», «Гайдамаки», «Кавказ», «Сон» («У всякого своя доля), «І мертвим, і живим, і ненарожденним...», «Заповіт», «Мені однаково».

Пантелеймон Куліш. «Чорна рада».

Марко Вовчок. «Максим Гримач».

Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім'я».

Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

Іван Карпенко-Карий. «Хазяїн».

Іван Франко. «Гімн», «Чого являєшся мені у сні», «Мойсей».

4. Література XX ст.

Михайло Коцюбинський. «Тіні забутих предків», «Intermezzo».

Ольга Кобилянська. «Земля».

Леся Українка. «Contra spem spero!», «Лісова пісня».

Василь Стефаник. «Камінний хрест».

Микола Вороний. «Блакитна Панна».

Олександр Олесь. «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!..».

Володимир Винниченко. «Момент».

Павло Тичина. «О панно Інно», «Арфами, арфами...», «Ви знаєте, як липа шелестить...».

Максим Рильський «Молюсь і вірю...».

Микола Хвильовий. «Я (Романтика)».

Юрій Яновський. «Подвійне коло», «Шаланда в морі».

Володимир Сосюра. «Любіть Україну».

Валер'ян Підмогильний. «Місто».

Остап Вишня. «Моя автобіографія», «Сом».

Микола Куліш. «Мина Мазайло».

Богдан-Ігор Антонич. «Різдво».

Олександр Довженко. «Україна в огні», «Зачарована Десна».

Андрій Малишко «Пісня про рушник».

Василь Симоненко. «Лебеді материнства».

Олесь Гончар. «За мить щастя».

Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном».

Василь Стус. «Як добре те, що смерті не боюсь я», «О земле втрачена, явися!..».

Іван Драч. «Балада про соняшник».

Ліна Костенко. «Страшні слова, коли вони мовчать», «Українське альфреско», «Маруся Чурай».

5. Твори українських письменників-емігрантів.

Іван Багряний. «Тигролови».

Євген Маланюк. «Стилет чи стилос?».

6. Сучасний літературний процес.

Загальний огляд, основні тенденції.

Літературні угруповання (Бу-Ба-Бу, "Нова дегенерація", "Пропала грамота", "ЛуГоСад"). Творчість Ю. Андруховича, О. Забужко, І. Римарука.

Утворення АУП (Асоціації українських письменників).

Література елітарна і масова.

Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 90-х років 20 століття, його риси.

Сучасні часописи та альманахи.

7. Список питань до самопідготовки з дисципліни «Українська мова».

 1. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків.
 2. Лексикологія як учення про слово.
 3. Пряме та переносне значення слова.
 4. Омоніми. Синоніми .Антоніми.
 5. Поняття про стійкі сполуки слів і вирази.Фразеологізми.
 6. Морфологія як розділ мовознавчої науки про частини мови.
 7. Іменник:рід ,число. Множинні іменники.
 8. Особливості вживання та написання відмінкових форм іменників.
 9. Букви-а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників другої відміни.
 10. Написання і відмінювання чоловічих та жіночих імен та по батькові.
 11. Прикметник. Розряди за значенням.
 12. Ступені порівняння якісних прикметників.
 13. Правопис складних прикметників.
 14. Числівник: Розряди за значенням.
 15. Типи відмінювання кількісних числівників.
 16. Порядкові числівники, особливості їх відмінювання.
 17. Займенник. Особливості відмінювання. Творення і правопис.
 18. Дієслово: види,часи,способи.
 19. Словозміна дієслів 1 та 2 дієвідміни.
 20. Особливі форми дієслова.
 21. Прислівник : написання разом і через дефіс.
 22. Службові частини мови.
 23. Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису. Їх характеристика.
 24. Речення як основна синтаксична одиниця. Види речень.
 25. Просте двоскладне речення.
 26. Другорядні члени речення у двоскладному й односкладному реченні.
 27. Типи односкладних речень.
 28. Речення з однорідними членами.
 29. Характеристика складного речення.
 30. Складносурядне речення.
 31. Види підрядних речень.
 32. Безсполучникове складне речення.
 33. Стилі мовлення, їх основні ознаки, функції.
 34. Відображення вимови голосних та приголосних звуків.
 35. Спрощення ,уподібнення.
 36. Правила вживання м'якого знака.
 37. Правила вживання апострофа.
 38. Подвоєння букв на позначення подовження м'яких приголосних і збігу звуків.
 39. Правопис префіксів.
 40. Правопис великої літери.
 41. Основні правила переносу слів з рядка в рядок.
 42. Написання складних слів разом і через дефіс.
 43. Написання чоловічих і жіночих імен по батькові,прізвищ.

II. Список питань до самопідготовкиз дисципліни «Українська література».

 1. Усна народна творчість.
 2. Поняття про літературні жанри.
 3. Характеристика літературних течій.
 4. Новела в літературі кінця 19-початку 20 століття.
 5. Роман. Характеристика жанру.
 6. П.Тичина.Інтимна лірика.
 7. Творчість В.Сосюри.
 8. Григір Тютюнник «Три зозулі з поклоном».
 9. М.Хвильовий «Я».
 10. Поезія В.Симоненка.
 11. Г.Квітка-Основ'яненко «Маруся».
 12. І.Котляревський «Наталка Полтавка»,»Енеїда».
 13. Історичний роман М.Куліша «Чорна рада».
 14. М.Куліш «Мина Мазайло».
 15. Т.Г.Шевченко.Характеристика творчості.
 16. Соціально-побутовий роман Панаса Мирного.
 17. І.Нечуй-Левицький «Кайдашева сім'я».
 18. Роман У.Самчука «Марія».
 19. Оповідання Марка Вовчка.
 20. Творчість І.Франка.
 21. Поетична творчість Лесі Українки.
 22. І.Багряний «Тигролови».
 23. Проза В.Винниченка.
 24. Лірика В.Стуса.
 25. О.Довженко «Україна в огні»,»Зачарована Десна».
 26. В.Стефаник «Камінний хрест».
 27. Імпресіонізм в творчості М.Коцюбинського.
 28. Остап Вишня - майстер усмішок.
 29. Л.Костенко «Маруся Чурай».
 30. М.Рильський: патріотична лірика.
 31. Ю.Яновський, роман «Вершники».
 32. Ліризм творчості А.Малишка.
 33. І.Драч»Балада про соняшник».
 34. «Два кольори» Д.Павличка.
 35. О.Кобилянська «Людина»

III. Список рекомендованої літератури

Українська мова.

Основна:

 1. Волкотруб Г. Практична стилістика Української мови:Навчальний посібник.-Тернопіль:Підручники і посібники,2008.-256 с.
 2. Литвин І.В., Литвин С.І. Сучасна українська мова в схемах і таблицях: Навч. посібник. - 2.вид. - К. : А.С.К., 2005. - 95с.
 3. Мацько Л. І., Мацько О. М., Сидоренко О. М. Українська мова: Навч. посіб.. - Донецьк : БАО, 2003. - 480с.
 4. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручн. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / Л.І.Мацько (ред.). - К. : Вища школа, 2003. - 462с.
 5. Українська мова: Збірник текстів для переказів із творчими завданнями / Л.В.Скуратівський, Г.Т.Шелехова, М.Г.Парфьонов, Л.І.Піскорська.- 2-ге вид. переробл. і доповн. -К.: Форум, 2003.-224с.
 6. Українська мова. 11 клас: тексти переказів із творч. завданнями для держ. підсумк. атестації / Л. І. Мацько (кер.проекту). - К. : Генеза, 2008. - 127с.
 7. Українська мова: Практикум:Навчальний посібник.-2-ге вид.,стереотип./Пазяк О.М.,Сербенська О.А.,Фурдуй М.І.,Шевченко Л.Ю.-К.: Либідь, 2001-384 с.
 8. Українська мова. Тести. 5-12 класи: Посібник /За ред. Н.В.Гуйванюк.- К.: Вид. центр "Академія", 2006.-376с.
 9. Ющук І.П.Правопис з правопису української мови.-5-те вид.-К.:Освіта,2002.-254с.

Додаткова:

 1. Авраменко О.М., Коваленко Л.Т. Українська мова та література. Збірник завдань у тестовій формі. ІІ частина. Вид. 3-є, випр. - К: Грамота, 2009. - 160 с.
 2. Авраменко О.М., Коваленко Л.Т. Українська мова та література. Довідник. 1700 завдань у тестовій формі. І частина. - К: Грамота, 2009. - 480 с.
 3. Данилейко О.Л. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання: Лінгвістика тексту. Стилістика. Розвиток мовлення: - К.: Генеза, 2010. - 48 с.
 4. Заболотний В.В., Заболотний О.В. Українська мова: Навчальний посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. - К.: Генеза, 2009. - 272 с.
 5. Новосьолова В.І. , Дубчак О.П. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання: Фонетика. Графіка. Орфоепія. Лексикологія. Фразеологія. Будова слова. Словотвір. - К.: Генеза, 2010. -56 с.
 6. Новосьолова В.І., Скуратівський Л.В., Плетньова Л.В. Українська мова. Збірник тестових завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. 11 клас. - К.: Генеза, 2009. - 118 с.
 7. Новосьолова В.І. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання: Орфографія. - К.: Генеза, 2010. - 88 с.
 8. Плетньова Л.В., Коваленко Л.Т. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання: Морфологія. - К.: Генеза, 2010. - 88 с.
 9. Шелехова Г.Т., Кузьмич О.А. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання: Синтаксис. - К.: Генеза, 2010. - 128 с.

Українська література.

Основна:

 1. Мовчан Р.,Авраменко О.,Пахаренко В. Українська література: Підручник для учнів 11 класу -К.:Грамота,2011.- 352 с.
 2. Мовчан Р.Українська література :Хрестоматія для 9-11кл. - Київ: Ґенеза,2003.
 3. Пахаренко В.І. Українська література: Підручник для учнів 9 класу загальноосвітньої школи.- Київ: Ґенеза, 2009.
 4. Ткачук М.П.,Сулима М.М., Смілянська В.Л. Українська література: Підручникдля 9 класу загальноосвітньої школи.-Київ, Освіта,2009.
 5. Українська література: Хрестоматія /За ред..А.Б.Уліщенко, В.В.Уліщенко -Харків, Торсінг,2000.
 6. «Українське слово»:Хрестоматія у 3-х книгах- Київ,Рось,1994.
 7. «Українське слово»/Під ред. проф.. В.Яременка-Київ,Аконіт,2001.
 8. Хропко П.П., Погребняк В.Ф. Українська література (хрестоматія для 10 кл.)- Київ, Ковчег,2002.

Додаткова:

Інтернет-ресурси :

pysar.tripod.com - класична українська література;

www.poetryclub.com.ua - сучасна поезія світу, критичні матеріали про літераторів;

poetry.uazone.net - українська поезія та фольклор тексти сучасних пісень,перекладисвітовоїпоетичної класики;

books.ms.km.ua - твори репресованих українських письменників;

www.lib.proza.com.ua - твори сучасних українських і зарубіжних авторів;

litopys.narod.net -бібліотека давньоукраїнського письменства, оригінали творів, переклади,коментарі, історичні відомості;

www.nbuv.gov.ua/tb/ukr.html - зібрання творів українського письменства від найдавніших часів до початку XX століття та ін.

IV. Структура співбесіди

Вступне випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом проводять не менше трьох членів комісії.

Поставлені на співбесіді питання та відповіді на них записуються вступником на листку співбесіди. Після закінчення співбесіди у ньому проставляється екзаменаторами кількість набраних балів. Листок співбесіди підписується вступником та екзаменаторами.

Результати співбесіди оголошується вступникові у день її проведення. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали Приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальної комісією із конкурсних предметів. У цьому випадку результати співбесіди анулюються.

V. Критерії оцінювання знань абітурієнтів

За     результатами     співбесіди     предметна     комісія     приймає     рішення: «рекомендовано», «не рекомендовано».

Предметна комісія оцінює рівень підготовки абітурієнта наступним чином.

«Рекомендовано»:

 • абітурієнт виявляє грунтовні знання змісту зазначених вище творів з української літератури, показує розуміння їхнього суспільно-історичного та художньо-естетичного значення й місця в національній та світовій літературі;
 • абітурієнт виявляє уміння характеризувати ідейно-тематичне спрямування творів, їх жанрові та композиційні особливості, художні якості, мову й стиль;
 • абітурієнт уміє давати самостійну оцінку твору, порушеним у ньому проблемам, особистості та письменницькій майстерності автора, персонажам тощо.
 • абітурієнт має грунтовні знання у сфері спілкування та мовлення, знає правила етики та етикету спілкування, розрізняє типи й засоби зв'язку речень у тексті, володіє знаннями з граматики, фразеології, морфології, синтаксису та пунктуації.

«Не рекомендовано»:

 • абітурієнт не знає текстів, рекомендованих шкільною програмою для вивчення напам'ять;
 • абітурієнт не розрізняє родові, видові, жанрові особливості художньої літератури, не може визначити сюжет твору, персонажів, героїв тощо;
 • абітурієнт використовує лише прості граматичні структури і обмежений лексичний запас, не вміє аргументувати і довести свою думку письмово;
 • абітурієнт може передати лише простий зміст в монолозі, спираючись на обмежений лексичний мінімум, не вміє та не може вести діалог, не володіє граматичними, лексичними та фонетичними навичками;
 • абітурієнт виконує завдання (орфографічні, лексичні, граматичні та творчого характеру), допускаючи числення граматичні та лексичні помилки, які заважають розумінню. Не володіє орфографічною навичкою, не може висловити власну думку

Затверджено на засіданні кафедри філософії

та суспільно-гуманітарних наук,

протокол № 5 від « 14 » березня 2018 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ