ІІ Міжнародна студентська науково-практична конференція «Вища освіта - студентська наука - сучасне суспільство: напрями розвитку»

До уваги студентів, аспірантів і молодих вчених! Запрошуємо до участі у ІІ Міжнародній студентській науково-практичній конференції «Вища освіта - студентська наука - сучасне суспільство: напрями розвитку», яка відбудеться 20 квітня 2018 року. Тематика та напрями роботи конференції передбачають обговорення широкого кола актуальних питань в галузі економіки, права, менеджменту та адміністрування, комп'ютерних наук, фізичної терапії та соціально-гуманітарних дисциплін. Участь у конференції - безкоштовна. Детальна інформація...

Броня проти снаряду: чергове випробування для МНТУ у «Лізі героїв»

Після 10 турів, проведених у цьогорічному розіграші аматорського турніру з баскетболу «Ліга героїв», у турнірній таблиці склалась цікава ситуація. На перше місце претендують одразу три колективи з  вісьмома перемогами та двома поразками. Розподіл призових місць впливатиме на силу суперника у раунді плей-офф. А отже, команди з лідерської групи, хоч і достроково забезпечили собі вихід у «баскетбольну весну»,  досі мають значну мотивацію. І саме одна з цих команд стане наступним суперником МНТУ.
Для наших хлопців гра проти Shtopke Basket, що відбудеться 18 лютого о 18:00 на Курській, 13ф, теж має велике значення. Наразі команда нашого...

Профорієнтаційні вечори у школах Києва та області - з ініціативи МНТУ

Професійна орієнтація молоді - запорука успішної країни та щасливих людей у майбутньому. Саме вибір професії може стати для учнів і випускників середньої школи тим моментом, що визначить увесь наступний хід їхнього життя. Тому педагогічний колектив МНТУ активно займається питаннями профорієнтації  молоді у школах Києва та області.
Інформаційні лекції про перспективи різних галузей, допомога у виборі професії та огляд майбутнього ринку праці - усе допомагає учням знайти правильні для себе відповіді на важливі питання, котрі, звичайно ж, стають для школярів у 9-11 класі головними. Нещодавно відбулася профорієнт...

«Ліга героїв»: перемога МНТУ

Команда нашого університету у напруженому матчі проти Bacardi перериває серію невдалих матчів і повертає собі шанси на успіх у груповому турнірі.
До цієї гри обидві команди підходили у поганому настрої: позаду були серія з трьох програшних матчів МНТУ та провальний початок року для Bacardi - 5 поразок поспіль. Тому і протистояння виявилось напруженим і нервовим. Суперники, здавалось, боялись одне одного, будуючи гру від оборони та більше руйнуючи атаки супротивника, аніж створюючи гостроту біля кошика. В результаті - 14:12 за результатами першої чверті і багато загадок для тренерського штабу.
Другий період і взагалі супроводжувався повним...

Привітання з Днем святого Валентина

Про кохання говорено-переговорено. Скільки написано віршів та пісень! Немає зліку. Але все одно кохання підштовхує нас писати знову і знову. Бо кожному з нас здається, що такі слова, які ми пишемо, не казав ще ніхто.

З нагоди Дня Святого Валентина
14 лютого 2018 року
на 15.30 год.
запрошуємо всіх бажаючих
на "Квартирник №40".
Почитаємо вірші, поспіваємо пісні, поговоримо про кохання.
Студрада

Хімія

ХіміяІ. Вступ

Призначення програми - забезпечити проведення співбесіди з абітурієнтами, яким згідно Правил Прийому до ПВНЗ МНТУ у 2017р. надане  таке право при вступі для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр».

Мета випробування полягає у з'ясуванні рівня теоретичних знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця освітнього ступеня бакалавр.

Завдання співбесіди передбачають перевірку і оцінку знань та вмінь абітурієнта.

Вимоги до здібностей і підготовки абітурієнтів. При підготовці до співбесіди з хімії вступник повинен приділити увагу основним теоретичним положенням хімії - однієї з найважливіших природничих наук, що становлять основи наукового розуміння природи. Абітурієнту необхідно уміти застосовувати вивчені в школі теоретичні положення при розгляді класів речовин і конкретних сполук від їх складу та будови; розв'язувати комбіновані задачі, які включають кілька типів задач; використовувати при вирішенні завдань набуті в школі знання з фізики, математики біології; правильно користуватись хімічною номенклатурою; знати властивості речовин, які широко використовуються у народному господарстві та побуті; розуміти наукові принципи деяких найважливіших хімічних виробництв (не заглиблюючись у деталі будови різної хімічної апаратури)

Під час співбесіди абітурієнту дозволяється користуватися таблицями: «Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва», «Розчинність основ, кислот та солей у воді», «Відносна електронегативність елементів», «Ряд стандартних електродних потенціалів металів».

При розв'язуванні типових розрахункових задач дозволяється користуватися мікрокалькулятором.

Характеристика змісту програми. Програма складається з переліку питань, які відображають окремі аспекти напрямів підготовки та знання з хімії, передбачених програмою для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

ІІ. Структура співбесіди

Вступне випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом проводять не менше трьох членів комісії.

Поставлені на співбесіді запитання та відповіді на них записуються вступником на листку співбесіди. Після закінчення співбесіди у ньому проставляється екзаменаторами кількість набраних балів. Листок співбесіди підписується вступником та екзаменаторами.

Результати співбесіди оголошується вступникові у день її проведення. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали Приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальної комісією із конкурсних предметів.

Зміст програми

Вступ

Предмет хімії і місце її серед наук про природу. Становлення хімії як науки. Методи хімії і її основні завдання. Роль хімії у науково-технічному прогресі. Проблеми охорони навколишнього середовища.

Вступник має вміти: розрізняти фізичні та хімічні явища і форми їх руху; визначати поняття науки та її природничих галузей.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ХІМІЇ

1.1. Атомно-молекулярна теорія

Зміст, основні поняття атомно-молекулярної теорії: атом, мо­лекула, хімічний елемент молекула, хімічний елемент. Атомна маса, молекулярна маса,  Моль. Агрегатні стани речовини та їх характерні особливості .Закони га­зового стану: Бойля-Маріотта, Гей-Люссака, Шарля, Авогадро, парціальних тисків, об'ємних відношень. Рівняння Клапейрона-Мендеєлва І Ван-дер Ваальса. Поняття хімічної сполуки і хімічні фор­мули.

Вступник має вміти: робити розрахунки, користуючись рівнянням газових законів; зводити об'єм газу до нормальних умов, обчислювати моле­кулярні та молярні маси речовин; встановлювати формули хімічних сполук; робити розрахунки пов'язані з кількість речовини, моляр­ним об'ємом та за хімічними формулами.

1.2. Основні закони хімії

Закон збереження маси і енергії. Взаємозв'язок маси і енергії. Стехіометричні закони: сталості складу, еквівалентів, кратних відношень. їх сучасне трактування. Речовини з молекулярною і немолекулярною структурою. Сполуки постійного і змінного складу.

Вступник має вміти: виражати еквіваленти та молярні маси еквівален­тів елементів і сполук; складати рівняння хімічних реакцій та робити стехіометричні розрахунки.

1.3.   Класифікація та номенклатура хімічних сполук
Класифікація неорганічних сполук за  їх складом, хімічними та функціональними ознаками: гомо- та гєтеросполуки - прості ре­човини, бінарні й складні гєтеросполуки. Взаємозв'язок між най­важливішими класами неорганічних речовин. Оксиди (основні, кис­лотні, амфотерні), гідроксиди (основні, кислотні), солі (середні, кислі,основні, подвійні,змішані, комплексні). Правила номенклатури неорґанічних сполук.

Вступник має вміти: відносити сполуки до певних класів та давати їм назви; встановлювати генетичний зв'язок між класами сполук і залежність між складом і властивостями речовини; називати сполу­ки за їх формулами і складати формули за їх назвами.

1.4. Будова атомів і систематика хімічних елементів
1.4.1. Будова атома

Розвиток уявлень про будову атома. Основні положення теорії  Бора-Зоммерфельда. Квантово-механічна модель атома. Корпускулярно-хвильовий дуалізм електрона. Характеристика  енергетичн ого стану електрона квантовими числами. Поняття енергетичного рівня, підрівня, атомної орбіталі. Багатоелектронні атоми. Розподіл електронів по енергетичних рівнях і підрівнях. Принцип Паулі і ємність електронних рівнів і підрівнів. Правило Гунда і поря­док заповнення атомних орбіталей електронами. Правило Клечковського.

1.4.2. Періодичний закон і періодична система елементів Д.І.Менделєєва

Періодичний закон Д.І.Менделєєва і його загальнонаукове і філософське значення. Структура періодичної системи елементів: малі й великі періоди, групи, головні й побічні підгрупи . S-P-d-f- елементи і їх розміщення в періодичній системі. Особли­вості електронної будови атомів елементів головних і побічних підгруп. Зміна властивостей хімічних елементів і їх сполук по періодах і групах.

Вступник має вміти: характеризувати найважливіші складові частини атома; зображати форми  S-P-d орбіталей; оперувати квантовими числами; зображати електронні конфігурації атомів, кори­стуючись формулою Льюїса: енергетичними рівнями, квантовими ко­мірками,   електронними формулами з врахуванням послідовності за­повнення рівнів; вираховувати максимально можливе число електро­нів на енергетичних рівнях і підрівнях;   пояснювати суть періо­дичного закону і періодичної системи хімічних елементів; харак­теризувати елементи за місцем у періодичній системі і будовою атомів, прості і складні речовини, утворені цими елементами.

1.5. Будова молекул і кристалів

1.5.1. Хімічний зв'язок і будова молекул.

Кількісні характеристики хімічного зв'язку: довжина, кратність, енергія, полярність, валентні кути. Типи хімічного зв'язку. Ковалентний зв'язок. Квантово-механічні методи трактування хіміч­ного зв'язку. Метод валентних зв'язків. Особливості ковалентного зв'язку: насичуваність і напрямленість. Валентні можливості еле­ментів. Обмінний та донорно-акцепторний механізм утворення ко­валентного зв'язку. Гібридизація атомних орбіталей. Сигма- та пі-зв'язки. Поняття про метод молекулярних орбіталей. Схеми мо­лекулярних орбіталей. Схеми молекулярних орбіталей  двоатомних молекул. Порядок зв'язку.Іонний зв'язок. Особливості іонного зв'язку. Водневий зв'язок. Природа і особливості зв'язок водневого зв'язку.

Провідники, напівпровідники і діелектрики. Міжмолекулярна взає­модія: орієнтаційна, індукційна, дисперсійна.

1.5.2. Будова твердого тіла Кристалічний та аморфний стани речовини.

Кристалографічні класи і системи. Будова кристалів. Кристалічні гратки. Елементар­на комірка. Типи кристалічних граток: іонні, атомні, молекулярні, металічні. Ізоморфізм і поліморфізм. Будова реальних кристалів.

Вступник має вміти: зображати електронні структури молекул методом , валентних схем, складати формули типових сполук, визначати в них тип хімічного зв'язку; пояснювати взаємозв'язок між природою зв'язку і будовою молекул і кристалів.

1.6. Закономірності перебігу хімічних реакцій1.6.1. Енергетика хімічних процесів

Хімічна система,фаза, компонент. Класифікація хімічних реакцій. Енергетичні ефекти хімічних реакцій. Внутрішня енергія і ентальпія. Закони термохімії. Ентальпія утворення хімічних сполук. Поняття про ентропію. Зміна ентропії в хімічних проце­сах. Вільна енергія Ґіббса і її зміна. Напрямленність хімічних реакцій. Умови самочинного перебігу хімічних реакцій.

1.6.2. Хімічна кінетика і рівновага

Хімічні реакції в гомогенних і гетерогенних системах. Швид­кість гомогенних реакцій. Фактори, що визначають швидкість хіміч­ної реакції. Закон діючих мас. Константа швидкості. Залежність швидкості реакції від температури. Поняття про енергетичний бар'єр і енергію активації. Молекулярність і порядок реакції. Поняття про механізм реакцій. Ланцюгові реакції. Фактори, що визначають швидкість гетерогенних реакцій. Поняття про каталіз. Гомогенні і гетерогенні каталітичні реакції.

Хімічна рівновага в гомогенних і гетерогенних системах. Константа рівноваги. Зміщення рівноваги. Принцип Ле Шательє і його значення в хімії. Вплив зовнішніх факторів на зміщення хімічної рівноваги.

Вступник має вміти: визначати можливість перебігу, характер і на­прям хімічних реакцій, складати термохімічні рівняння і робити розрахунки за ними; обчислювати ентальпію, ентропію та вільну енергію, константи рівноваги, швидкості реакцій; використовува­ти принцип Ле Шательє для визначення умов зміщення хімічної рівноваги.

1.7. Дисперсні системи

1.7.1. Фізичні властивості розчинів

Загальні уявлення про дисперсні системи. Характеристика розчинів та способи вираження їх складу: Розчинність твердих, рідких і газуватих речовин у рідинах. Вплив на розчинність ком­понентів розчину, температури і тиску.

1.7.2. Розчини неелектролітів

Діаграма стану води та правило фаз Гіббса. Колігативні вла­стивості розчинів. Закони Рауля. Діаграма стану розчину . Осмо­тичний тиск. Закон Вант-Гоффа.

1.7.3. Розчини електролітів

Сильні  і  слабкі електроліти. Електролітична дисоціація. Сту­пінь і константа дисоціації слабких електролітів. Реакції іон­ного обміну в розчинах. Іонний добуток води. Водневий показник середовища. Індикатори. Поняття про буферні розчини. Добуток розчинності. Гідроліз солей. Теорії кислот і основ. Колоїдні розчини.

Вступник має вміти: виражати концентрацію розчиненої речовини різ­ними способами та здійснювати перерахунок одного виразу кон­центрації в інший; робити розрахунки для приготування розчинів; складати іонні рівняння реакцій; обчислювати концентрації іонів, рН розчинів, добуток розчинності речовин за їх розчинністю; записувати в молекулярній та іонній формах рівняння гідролізу солей.

1.8. Електрохімічні  процеси.

1.8.1. Еелектродні потенціали

Рівновага на межі поділу фаз метал-розчин. Електродні по­тенціали. Стандартний водневий електрод. Електрохімічний ряд напруг металів. Гальванічні елементи. Електрорушійна сила галь­ванічних елементів. Відновні й окисні потенціали. Вплив концен­трації, температури і характеру середовища на потенціали. Рів­няння Нернста. Акумулятори і паливні елементи. Поляризація елек­тродів.

1.8.2. Електроліз

Електроліз розчинів і розплавів електролітів. Послідовність розрядження іонів. Перенапруга. Електроліз з інертними і актив­ними анодами. Закони електролізу. Застосування електролізу в промисловості. Одержання і очистка металів. Гальваностегія і гальванопластика.

1.8.3. Окисно-відновні реакції

Поняття потенціалу іонізації,  спорідненості до електрона, електронегативності та ступеню окиснення. Окисно-відновні реакції. Процесиокиснення і відновлення. Окисники і відновники. Типи реакцій. Методи складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Фактори, що впливають на перебіг окисно-відновних реакцій.

Вступник має вміти: зображати гальванічні елементи за допомогою схем; записувати напівреакції анодних і катодних процесів; обчислювати електрорушійні сили; записувати рівняння реакцій, що відбуваються на катоді й аноді при електролізі; робити кіль­кісні розрахунки, пов'язані з процесами електролізу речовин; визначати відновник і окисник за ступенями окиснення, можливість і напрям перебігу окисно-відновних реакцій, розраховувати коефіцієнти в рівняннях різних типів

1.9. Комплексні сполуки

Склад і будова комплексних сполук. Внутрішня і зовнішня координаційна сфера. Комплексоутворювачі. Типи лігандів. Координацій­не число. Комплексоутворення і дисоціація комплексних сполук. Константи нестійкості комплексних іонів. Класифікація та номенклату­ра комплексних сполук, Катіонні, іонні та нейтральні комплекси.

Вступник має вміти: називати комплексні сполуки за їх формулами і складати формули за їх назвами; визначати координаційні числа і заряди комплексоутворювачів, заряди комплексних іонів, складати рівняння реакцій дисоціації і виражати константи нестійкості.

2. ОГЛЯД ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ЇХ НАЙВАЖЛИВІШИХ СПОЛУК

2.1. Загальна характеристика неметалів

Положення неметалів у періодичній системі. Особливості електронної будови атомів. Валентність і ступені окислення. Зміна металічного  і неметалічного характеру елементів, фізичних властивостей і хімічної активності неметалів по групах і періодах. Зміна кислотно-основних властивостей оксидів і гідроксидів по групах і періодах, форми знаходження неметалів  у природі. Принципи добування неметалів.

2.1. Огляд властивостей неметалів та їх основних сполук

Водень. Кисень. Вода. Галогени. Халькогени. Елементи підгрупи азоту. Вуглець, Органічні сполуки. Будова, класифікація, номенклатура і властивості. Силіцій. Германій. Бор. Благородні гази.

2.2. Загальна характеристика металів

Положення металів у періодичній системі. Особливості електронної будови атомів. Валентність і ступені окислення. Фізичні, та хімічні властивості і їх зміна по групах і періодах, форми зна­ходження металів у природі. Загальні методи добування та очистки металів. Сплави металів: суміші, евтектики, тверді розчини, інтерметалічні сполуки. Діаграми стану металічних систем. Корозія ме­талів і способи захисту від корозії.

2.2.1. Огляд властивостей металів і їх основних сполук Лужні метали. Метали підгрупи міді. Берилій і лужноземельні метали. Твердість води. В'яжучі матеріали. Огляд металів головної і побічної підгруп III групи. Метали підгрупи цинку. Метали під­груп титану, ванадію, хрому, мангану. Метали тріади заліза. Пла­тифоїди.

Вступник має вміти: Характеризувати елементи головних і побічних підгруп періодичної системи; пояснювати закономірності в зміні фізичних і хімічних властивостей елементів і простих речовин, враховуючи будову їх атомів, молекул і кристалів; порівнювати властивості основних класів сполук, утворених елементами під­групи бінарних сполук з воднем, киснем, металами, кисневмісних кислот, гідроксидів і солей; пояснювати зміну кислотно-основного характеру, окисно-відновної активності та стійкості сполук підгрупи.

Основна література

 1. Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Ярошенко О.Г./ К: Станіца, 2008.
 2. Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Буринська Н.М./ К: Перун, 2007.
 3. Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Лашевська Г.А./ К: Генеза, 2007.
 4. Підручник «Хімія. 8 клас» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2008.
 5. Підручник «Хімія. 8 клас» /авт. Ярошенко О.Г./ К: Освіта, 2008.
 6. Підручник «Хімія. 8 клас» /авт. Буринська Н.М./ К: Перун, 2008.
 7. Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Буринська Н.М., Величко Л.П./ К: Перун, 2009.
 8. Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Лашевська Г.А./ К: Генеза, 2009.
 9. Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2009.
 10. Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Ярошенко О.Г./ К: Освіта, 2009.
 11. Підручник «Хімія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень)» /авт. Ярошенко О.Г./ К: Грамота, 2010.
 12. Підручник «Хімія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень)» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2010.
 13. Підручник «Хімія. 10 клас (профільний рівень)» /авт. Буринська Н.М. та ін./ К: Педагогічна думка, 2010
 14. Підручник «Хімія. 11 клас (рівень стандарту)» /авт. Лашевська Г.А., Лашевська А.А./ К: Генеза, 2011.
 15. Підручник «Хімія. 11 клас (рівень стандарту)» /авт. Ярошенко О.Г./ К: Грамота, 2011.
 16. Підручник «Хімія. 11 клас (академічний рівень)» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2011.
 17. Підручник «Хімія. 11 клас (академічний рівень)» /авт. Величко Л.П./ К: Освіта, 2011.

Список додаткової літератури

 1. Березан О.В. Енциклопедія хімічних задач. - Терн.: Підручники та посібники, 2001.- 304 с.
 2. Кузьмінський Є.В., Голуб Н.Б., Шинкаренко Л.М. Загальна, неорганічна та органічнахімія. Посібник для вступників до вузів. - К.: ПП Графіка, 2003 - 210с.
 3. Березан О.В. Збірник задач з хімії. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. - 319 с.
 4. Березан О.В. Органічна хімія: Посібник для вчителів хімії та учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, слухачів та викладачів підготовчих відділень вузів. - Київ: Абрис, 2000. - 304
 5. Середа І.П. Конкурсні задачі з хімії для вступників до вузів. - К.: Вища шк., 1995. - 256 с.
 6. Хомченко Г.П. Посібник для вступників у вузи. - Київ: Освіта, 2004.
 7. Черних В.П. Хімія. Посібник для вступників до вузів/ В.П. Черних, Є.Я. Левітін, Н.В. Турченко. - Вінниця: Нова книга, 2006. - 361 с.
 8. Староста К.Е., Староста В.І., Титаренко Н.В. Неорганічна хімія: Тестові завдання. 8-9 класи - К.: Либідь, 1996.-144 с.
 9. Хімія. Тестові завдання для вступників. 2003-2005 рр. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки,-2003.-218 с.
 10. Хімія. Тестові завдання для вступників.-Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки,-2007.-123 с.
 11. Черних В.П., Левітін Є.Я., Турченко Н.В. Хімія: Посіб. для вступників до вузів.- Вінниця: Нова книга, 2006.- 368 с.

Питання для самопідготовки з хімії

1. Який із елементів - літій або калій має більш виражені металічні властивості?

2. Напишіть формули сполук р-елементів IV групі періодичної системи з гідрогеном та з оксигеном у максимальному ступені окиснення.

3. Виходячи з положення елемента галію у періодичній системі, опишіть найважливіші властивості простої речовини та його сполук.

4. Скільки різних видів молекул оксиду карбону (IV) можна одержати із ізотопа карбону 12С та трьох ізотопів оксигену 16О, 17О, 18О. Напишіть формули молекул цих оксидів.

5. Ізотопи астату було одержано шляхом опромінювання ізотопу бісмуту α-частинками. Напишіть рівняння ядерної реакції.

6. Напишіть електронну формулу елемента та визначте його порядковий номер, якщо вона має закінчення 3d54s2.

7. Визначте валентність та ступінь окиснення карбону в сполуках: С2Н6, СН3ОН, НСОН, СО2.

8. За певних умов реакція 4HCl(г)+O2(г) ↔2Cl2(г) + 2H2O(г), ΔH0=-116.3 кДж є зворотньою. Як вплинуть на рівноважний стан системи: а) підвищення температури, б) зниження тиску, в) введення каталізатора.

9. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити ланцюжок одностадійних перетворень:

а) Na → NaOH → NaHCO3 → Na2CO3 → Na2SO4 → NaCl → Na

б) NH4NO2 → N2 → NO → NO2 → HNO3 → NH4NO3 → N2O

в) Cu → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 → CuSO4 → Cu2(OH)2SO4 → Cu(OH)2 → CuO → Cu

г) Al → Al(NO3)3 → X → Al2O3 → NaAlO2 → Al(OH)3 → AlCl3 → Al

д) Ca → CaO → Ca(OH)2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 → CaCO3 → CaO → CaCl2 → Ca

е) Cr → Cr2O3 → Cr2(SO4)3 → Cr(OH)3 → Na3[Cr(OH)6] → Na2CrO4 → Na2 Cr2O7

ж) S → H2S → CuS → SO2 → H2SO4 → HCl → Cl2 → NaClO

з) Si → SiO2 → Na2SiO3 → H2SiO3 → SiO2 → Si → K2SiO3

і) Fe3O4 → Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe2 (SO4) → Fe(OH)3

к) Cu → NO2 → NaNO3 → O2 → P2O5 → H3PO4

л) Mg → MgCl2 → Mg(OH)2 → Mg3(PO4)2 → P→ PI3= → H3PO3

м) Al2O3 → AlCl3 → Al(OH)3 → K3Al(OH)6 → Al(NO3)3 → Al(OH)(NO3)2

10. Складіть рівняння хімічних перетворень, на підставі яких можна одержати:      а) із етена → пропанову кислоту;

б) із метану → бензол;

в) із метану → пропаналь;

г) із етану → оцтову кислоту;

д) із ацетилену → етиловий ефір оцтової кислоти;

ж) із етену → оцтову кислоту.

з) із пропена → бутанову кислоту;

і) із карбонату кальцію → етанол;

к) із метану → полівініловий спирт;

11. Складіть рівняння реакцій розкладання хімічних сполук та вкажіть умови їх протікання:

а) NaNO3, Cu(NO3)2, Pb(NO3)2, AgNO3, Al(OH)(NO3)2, Al(OH)2NO3;

б) NH4Cl, NH4HSO4, NH4NO3, (NH4)2CO3, NH4HCO3, NH4NO2, (NH4)2Cr2O7;

в) H2O, H2O2, HgO, Ag2O, CaCO3, CaCO3MgCO3, NaHCO3;

г) KCN, K2SiO3, NaH2PO4.

12. Напишіть рівняння реакцій за допомогою яких можна одержати 6 середніх солей, використовуючи сульфід заліза (ІІ), кисень, розчин гідроксиду натрію та розведені розчини хлоридної та сульфатної кислот.

13. Докажіть амфотерний характер оксиду хрому (ІІІ), напишіть відповідні рівняння реакцій.

14. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна одержати гідроксохлорид міді (ІІ), гідросульфід калію, гідрокарбонат кальцію.

15. В чотирьох пробірках без надпису знаходяться розчини наступних речовин: сульфату натрію, карбонату натрію, нітрату натрію та йодиду натрію. За допомогою яких реагентів можна визначити, де яка сіль знаходиться. Напишіть рівняння реакцій в молекулярній та іонно-молекулярній формах.

16. В трьох пробірках містяться наступні сухі речовини: оксид кальцію, оксид алюмінію, оксид фосфору. Які реагенти треба використати, щоб розпізнати ці речовини. Напишіть рівняння реакцій.

17. Складіть рівняння реакцій гідролізу (там, де це потрібно) наступних солей в молекулярній та іонно-молекулярній формах:

а) K2CO3, K2SO4, K2S, K3PO4, CuSO4, BaCl2;

б) NH4Cl, (NH4)2SO4, Al(NO3)3, Al2S3, FeCl3, Li2SO4;

в) CH3COOK, KCl, CrCl3, ZnCl2, NaNO3, NH4NO3;

г) LiCl, Li2S, Li3PO4, Li2CO3, LiCN, Li2SO4.

18. Закінчіть рівняння хімічних реакцій та визначте стехіометричні коефіцієнти методом електронного або іонно-електронного балансу:

а) K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 → S↓ + ... ;

б) KMnO4 + KI + H2SO4 → ... ;

в) KMnO4 + ... → MnSO4 + ...;

г) Na2SO3 + KMnO4 + H2SO4 → ... ;

д) KMnO4 + HCl → ... ; 5

е) K2Cr2O7 + HI + H2SO4 → ... ;

ж) Na2SO3 + Na2Cr2O7 + H2SO4 → ... ;

з) NaNO2 + KMnO4 + KOH → K2MnO4 + ... ;

і) PbO2 + HCl → PbCl2+ ... ;

к) KNO2 + KI+ H2SO4 → NO + ...

19. Складіть рівняння гідролізу водного розчину та розплаву BaCl2.

20. Напишіть рівняння реакцій електролізу водних розчинів:

а) йодиду калію та сульфату натрію з інертними електродами;

б) AgNO3, ZnSO4, AuCl3 з інертними електродами;

в) сульфату міді (ІІ) та нітрату нікелю відповідно з мідними та нікелевими електродами.

21. Напишіть електронні формули та складіть електронно-графічні схеми хлору в ступенях окиснення -1, 0, +1, +3, +5, +7.

22. В трьох пробірках містяться н-бутанол, етиленгліколь та розчин фенолу в бензолі. За допомогою яких хімічних реакцій можна розрізнити ці речовини. Напишіть рівняння реакцій та вкажіть ознаки.

23. В трьох пробірках без надпису містяться: етанол, мурашина кислота та оцтова кислота. За допомогою яких хімічних реагентів можна розрізнити ці речовини? Напишіть рівняння реакцій та вкажіть ознаки.

24. Складіть рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити наступні перетворення:

а) CH4 → CH3Cl → CH3OH → HCOH → HCOOH → CO2;

б) CH3COH → C2H5OH → C2H4 → C2H2 → CH3COH ;

в) C2H5OH → C2H4 → C2H5Cl → C2H5OH → H2 → C6H5NH2;

г) CH4 → C2H2 → C6H6 → C6H5NO2 → C6H5NH2 → 2,4,6-триброманілін.

25. За допомогою яких хімічних реакцій можна розрізнити бензольні розчини фенолу, аніліну та оцтової кислоти.

26. Назвіть не менше п'яти методів добування:

а) кисню;

б) водню;

в) металів.

Напишіть відповідні рівняння реакцій.

V. Критерії оцінювання знань абітурієнтів

За     результатами     співбесіди     предметна     комісія     приймає     рішення: «рекомендовано», «не рекомендовано».

«Рекомендовано» означає, що вступник у процесі співбесіди показав усвідомлене і глибоке розуміння основних розділів шкільної програми з хімії і виявив вміння:

 • використовувати  знання Періодичного закону, періодичної системи, їх зв'язок із будовою атома для опису закономірностей змін властивостей елементів;
 • пояснювати  зв'язок будови і властивостей органічних сполук;
 • виявляти хімічні знання у побуті та при вирішенні екологічних проблем;
 • розв'язувати комбіновані задачі, які включають кілька типів задач.

«Не рекомендовано» - вступник недостатньо використовує основні поняття, закони та теорії хімії, неправильно розв’язує хімічні рівняння, доводить частково їх властивості, але відсутнє усвідомлене і глибоке розуміння цих властивостей; не може навести класифікацію хімічних реакцій; допустив декілька грубих помилок в запропонованих йому завданнях.

запропонованих йому завданнях.

Затверджено на засіданні кафедри

реабілітації,

протокол № 7 від « 10 » березня 2017 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ