Дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови”

В стінах Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський Авіаційний Інститут», 5 вересня 2019р. відбувся дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови” (European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP / HRLAW). Моніторинг було проведено представниками Національного Еразмус+ офісу в Україні.
Протягом доби українські університети-партнери...

Базові навички медіатора

Запрошуємо вас на 4-х модульну Сертифікаційну навчально-практичну програму: "Базові навички медіатора" (БНМ) – 120 год. навчання та практики.
Графік навчання:
1 модуль: 10-12 жовтня 2019р.
2 модуль: 14-16 листопада 2019р.
3 модуль: 19-21 грудня 2019р.
4 модуль: 23-25 січня 2020р.
Програма БНМ відповідає міжнародним стандартам підготовки медіаторів та надає можливість учасникам:
• отримати теоретичні знання та практичні інструменти для роботи медіатора
• оволодіти основними компетенціями медіатора...

Вступ без ЗНО? - Це реально: МНТУ запрошує до міжнародної навчальної програми

Життя - непередбачуване. І не завжди усе в ньому іде так, як ми плануємо заздалегідь. Багато об'єктивних причин можуть змусити навіть талановитого та перспективного абітурієнта не скласти цьогорічне ЗНО.
Сучасний світ - динамічний. Той, хто це добре розуміє, не хоче даремно витрачати рік до наступної вступної кампанії. Адже його можна провести з користю, працюючи на перспективу  та навчаючись майбутній спеціальності за сучасними європейськими стандартами.
Не встигли чи не змогли скласти ЗНО цього року...

Третя сесія єдиного вступного іспиту

Відбудеться третя сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2019 №985  «Щодо проведення в 2019 році спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту» визначено терміни проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту  та реєстрації вступників для участі в ній.
Вступники, які хочуть повторно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, матимуть шанс отримати ступінь магістра.
Нагадаємо, що реєстрація триватиме з 7 до 15 жовтня її здійснюватиме приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає...

В МНТУ - СВЯТО!

30 серпня в МНТУ знову звучав гімн України та «Гаудеамус».
Цього разу вітання та побажання отримували першокурсники університету!
Посвята у студенти - це перша офіційна участь першокурсників у суспільному житті навчального закладу, яка запам'ятовується назавжди.
Сьогодні першокурсників та їх батьків вітав весь професорсько-викладацький колектив та ректорат МНТУ, на чолі з ректором - доктором економічних наук, професором Худолей Веронікою Юріївною.
Ректор запевнила студентів, що саме в нашому університеті вони отримають якісну освіту, яскраве і цікаве студентське життя та побажала здійснення...

Фізика

ФізикаІ. Вступ

Призначення програми – забезпечити проведення співбесіди з абітурієнтами, яким згідно Правил Прийому до ПВНЗ МНТУ у 2019 р. надане  таке право при вступі для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр».

Мета випробування полягає у з’ясуванні рівня теоретичних знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця кваліфікації бакалавр .

Завдання співбесіди передбачають перевірку і оцінку знань та вмінь абітурієнта.

Вимоги до здібностей і підготовки абітурієнтів. Для успішного засвоєння дисциплін, передбачених навчальним планом для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» абітурієнти повинні здобути  повну середню  освіту  та  володіти здібностями до засвоєння знань, умінь і навичок в галузі природничих і технічних дисциплін. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Характеристика змісту програми. Програма складається з переліку питань, які відображають окремі аспекти напрямів підготовки та знання з фізики, передбачених програмою для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

ІІ. Структура співбесіди

Вступне випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом проводять не менше трьох членів комісії.

Поставлені на співбесіді питання та відповіді на них записуються вступником на листку співбесіди. Після закінчення співбесіди у ньому проставляється екзаменаторами кількість набраних балів. Листок співбесіди підписується вступником та екзаменаторами.

Результати співбесіди оголошується вступникові у день її проведення. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали Приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальної комісією із конкурсних предметів. У цьому випадку результати співбесіди анулюються.

ІІІ. Зміст програми

Програму вступних іспитів з фізики укладено на основі чинних навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з фізики для 7-9 класів (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804) та для 10-11 класів (затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 № 826), та програм Міністерства освіти і науки  від 3 лютого 2016 року № 77 «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти».

Матеріали програми з фізики поділено на п’ять тематичних блоків: «Механіка», «Молекулярна фізика та термодинаміка», «Електродинаміка», «Коливання і хвилі. Оптика», «Елементи теорії відносності і квантова фізика».

Фізика є фундаментальною наукою, яка вивчає загальні закономірності перебігу природних явищ, закладає основи світорозуміння на різних рівнях пізнання природи і дає загальне обгрунтування природничо-наукової картини світу. Сучасна фізика крім наукового має важливе соціокультурне значення. Вона стала невід'ємною складовою культури високотехнологічного інформаційного суспільства. Фундаментальний характер фізичного знання як філософії науки і методології природознавства, теоретичної основи сучасної техніки і виробничих технологій визначає освітнє, світоглядне та виховне значення шкільного курсу фізики як навчального предмета.

Завдяки цьому в структурі освітньої галузі він відіграє роль базового компонента природничо-наукової освіти і належить до інваріантної складової загальноосвітньої підготовки учнів в основній і старшій школі.

Вступне випробування з фізики (співбесіда) має метою перевірку рівня знань, умінь та навичок вступників.

ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ

МЕХАНІКА

Основи кінематики. Механічний рух. Система відліку. Відносність руху. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях і переміщення. Швидкість. Додавання швидкостей. Нерівномірний рух. Середня і миттєва швидкості. Рівномірний і рівноприскорений рухи. Прискорення. Графіки залежності кінематичних величин від часу при рівномірному і рівноприскореному рухах. Рівномірний рух по колу. Період і частота. Лінійна і кутова швидкості. Доцентрове прискорення.

Основи динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея. Взаємодія тіл. Маса. Сила. Додавання сил. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Рух тіла під дією сили тяжіння. Вага тіла. Невагомість. Рух штучних супутників. Перша космічна швидкість. Сили пружності. Закон Гука. Сили тертя. Коефіцієнт тертя. Момент сили. Умови рівноваги тіла. Види рівноваги. Закони збереження в механіці. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Механічна робота. Кінетична та потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механічних процесах. Потужність. Коефіцієнт корисної дії. Прості механізми.

Елементи механіки рідин та газів. Тиск. Закон Паскаля для рідин та газів. Сполучені посудини, гідравлічний прес. Атмосферний тиск. Тиск нерухомої рідини на дно і стінки посудини. Архімедова сила. Умови плавання тіл.

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Основи молекулярно-кінетичної теорії. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне обґрунтування. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро. Середня квадратична швидкість теплового руху молекул. Дослід Штерна. Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Температура та її вимірювання. Шкала абсолютних температур. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси в газах.

Основи термодинаміки. Тепловий рух. Внутрішня енергія та способи її зміни. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Робота в термодинаміці. Закон збереження енергії в теплових процесах (перший закон термодинаміки). Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатний процес. Необоротність теплових процесів. Принцип дії теплових двигунів. Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна і його максимальне значення.

Властивості газів, рідин і твердих тіл. Пароутворення (випаровування та кипіння). Конденсація. Питома теплота пароутворення. Насичена та ненасичена пара, їхні властивості. Відносна вологість повітря та її вимірювання. Плавлення і тверднення тіл. Питома теплота плавлення. Теплота згоряння палива. Рівняння теплового балансу для найпростіших теплових процесів. Поверхневий натяг рідин. Сила поверхневого натягу. Змочування. Капілярні явища. Кристалічні та аморфні тіла. Механічні властивості твердих тіл. Види деформацій. Модуль Юнга.

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Основи електростатики. Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції полів. Провідники та діелектрики в електростатичному полі. Діелектрична проникність речовин. Робота електричного поля при переміщенні заряду. Потенціал і різниця потенціалів. Напруга. Зв’язок між напругою і напруженістю однорідного електричного поля. Електроємність. Конденсатори. Електроємність плоского конденсатора. З’єднання конденсаторів. Енергія електричного поля. Закони постійного струму. Електричний струм. Умови існування електричного струму. Сила струму. Закон Ома для ділянки кола. Опір провідників. Послідовне та паралельне з’єднання провідників. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца.

Електричний струм у різних середовищах. Електричний струм у металах. Електронна провідність металів. Залежність опору металів від температури. Надпровідність. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закони електролізу. Застосування електролізу. Електричний струм у газах. Несамостійний і самостійний розряди. Поняття про плазму. Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія. Діод. Електронно-променева трубка. Електричний струм у напівпровідниках. Власна та домішкова електропровідність напівпровідників. Залежність опору напівпровідників від температури. Електронно-дірковий перехід. Напівпровідниковий діод. Транзистор.

Магнітне поле, електромагнітна індукція. Взаємодія струмів. Магнітне поле. Магнітна індукція. Закон Ампера. Сила Лоренца. Магнітні властивості речовин. Магнітна проникність. Феромагнетики. Магнітний потік. Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца. Явище самоіндукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля.

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

Механічні коливання і хвилі. Коливальний рух. Вільні механічні коливання. Гармонічні коливання. Зміщення, амплітуда, період, частота і фаза гармонічних коливань. Коливання вантажу на пружині. Математичний маятник, період коливань математичного маятника. Перетворення енергії при гармонічних коливаннях. Вимушені механічні коливання. Явище резонансу.

Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв`язок між довжиною хвилі, швидкістю її поширення та періодом (частотою). Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Інфра- та ультразвуки. Електромагнітні коливання і хвилі. Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна частота і період електромагнітних коливань. Вимушені електричні коливання. Змінний електричний струм. Генератор змінного струму. Електричний резонанс. Трансформатор. Передача електроенергії на великі відстані. Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення. Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітного випромінювання різних діапазонів.

Оптика. Прямолінійність поширення світла в однорідному середовищі. Швидкість світла та її вимірювання. Закони відбивання світла. Побудова зображень, які дає плоске дзеркало. Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показники заломлення. Повне відбивання. Лінза. Оптична сила лінзи. Формула тонкої лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза. Інтерференція світла та її практичне застосування. Дифракція світла. Дифракційні ґратки та їх використання для визначення довжини світлової хвилі. Дисперсія світла. Поляризація світла.

ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ. КВАНТОВА ФІЗИКА

Елементи теорії відносності. Принципи (постулати) теорії відносності Ейнштейна. Зв’язок між масою та енергією. Світлові кванти. Гіпотеза Планка. Стала Планка. Кванти світла (фотони). Фотоефект та його закони. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Застосування фотоефекту в техніці.Тиск світла. Дослід Лебедєва.

Атом та атомне ядро. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Випромінювання та поглинання світла атомом. Неперервний і лінійчатий спектри. Спектральний аналіз. Лазер. Склад ядра атома. Ізотопи. Енергія зв`язку атомних ядер. Ядерні реакції. Поділ ядер урану. Ядерний реактор. Термоядерна реакція. Радіоактивність. Альфа-, бета-, гамма-випромінювання. Методи реєстрації іонізуючого випромінювання.

V. Список рекомендованої літератури

Основна

 1. Бар’яхтар В. Г., Довгого С.О., Фізика: підручник для 7кл.- Ранок, 2015
 2. Бар’яхтар В. Г., Довгого С.О., Фізика: підручник для 8кл.- Ранок, 2016
 3. Бар’яхтар В. Г., Довгого С.О., Фізика: підручник для 9кл.- Ранок,2017
 4. Бар’яхтар В. Г., Довгого С.О., Фізика: підручник для 10кл.- Ранок, 2018
 5. В.Д.Сиротюк, Фізика: підручник  для 7кл.- «Генеза», 2007.
 6. В.Д.Сиротюк, Фізика: підручник  для 8кл.- «Зодіак-ЕКО» , 2008.
 7. В.Д.Сиротюк, Фізика: підручник  для 9кл.- «Генеза», 2009.
 8. В.Д.Сиротюк , В.І.Баштовий. Фізика: підручник  для 10кл.- Харків : «Сиция» , 2010.
 9. В.Д.Сиротюк , В.І.Баштовий. Фізика:  підручник для 11кл.- Харків : «Сиция» , 2011.
 10. Ю.А. Пістун. Фізика. Збірник задач для 11 кл. -  Тернопіль :
 11. « Підручники і посібники »,2004.
 12. О.В.Кравцов, С.О.Подласов, В.Ю.Угольніков. Задачі з фізики.- К.: НТУУ «КПІ», 2000.

Додаткова

 1. Шут М.І., Мартинюк М.Т., Благодаренко Л.Ю. підручник для 7кл.- «Перун», 2007
 2. Шут М.І., Мартинюк М.Т., Благодаренко Л.Ю. підручник для 8кл.- «Перун», 2008
 3. Шут М.І., Мартинюк М.Т., Благодаренко Л.Ю. підручник для 9кл.- «Перун», 2009

VІ. Критерії оцінювання знань абітурієнтів

За     результатами     співбесіди     предметна     комісія     приймає     рішення: «рекомендовано», «не рекомендовано».

100-25 балів – «рекоменовано».  Студент відповів на всі запитання у повному обсязі, має системні глибокі знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх для відповідей на запитання та для виконадння практичних завдань. Студент уміє самостійно аналізувати, узагальнювати навчальний матеріал, приймати рішення, виявляти і відстоювати особисту позицію. Апелює до сучасних наукових досліджень. Або студент відповів на всі запитання в повному обсязі, знає суттєві ознаки понять, явищ, зв’язки між ними, вміє пояснити  основні закономірності, самостійно застосувати знання в стандартних ситуаціях. Володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням, класифікацією, порівнянням), вміє робити висновки, самостійно виправляти допущені помилки. Відповідь студента повна, вірна, логічна, обґрунтована, але їй бракує власних суджень. Або студент відповів на запитання, виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, здатний з неточностями дати визначення понять, сформулювати власну думку; відповіді правильні, але недостатньо осмислені. За допомогою викладача здатний аналізувати, узагальнювати, порівнювати, робити висновки, застосовувати знання при виконанні завдань за зразком. Але відповідь досить схематична, поверхова.

24 - 0 балів – «не рекомендовано». Студент відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкти та явища педагогічного процесу, виявляє здатність елементарно викласти думку; не впорався із практичними завданнями. Не має можливості повторного складання.

Оцінювання відповіді на питання співбесіди відбуваються за 100 бальною шкалою. Максимальна кількість балів – 100, мінімальна –0. Прохідний бал – 25.

За національною шкалою

Проміжок за накопичувальною бальною шкалою

Рекомендовано

90-100

56-89

25-55

Не рекомендовано

0-24

Таблиця переведення балів отриманих на співбесіді з фізики.

Бал співбесіди

Бал

100-200

Бал співбесіди

Бал

100-200

Бал співбесіди

Бал

100-200

1

Не рекомендовано

35

135

69

169

2

Не рекомендовано

36

136

70

170

3

Не рекомендовано

37

137

71

171

4

Не рекомендовано

38

138

72

172

5

Не рекомендовано

39

139

73

173

6

Не рекомендовано

40

140

74

174

7

Не рекомендовано

41

141

75

175

8

Не рекомендовано

42

142

76

176

9

Не рекомендовано

43

143

77

177

10

Не рекомендовано

44

144

78

178

11

Не рекомендовано

45

145

79

179

12

Не рекомендовано

46

146

80

180

13

Не рекомендовано

47

147

81

181

14

Не рекомендовано

48

148

82

182

15

Не рекомендовано

49

149

83

183

16

Не рекомендовано

50

150

84

184

17

Не рекомендовано

51

151

85

185

18

Не рекомендовано

52

152

86

186

19

Не рекомендовано

53

153

87

187

20

Не рекомендовано

54

154

88

188

21

Не рекомендовано

55

155

89

189

22

Не рекомендовано

56

156

90

190

23

Не рекомендовано

57

157

91

191

24

Не рекомендовано

58

158

92

192

25

125

59

159

93

193

26

126

60

160

94

194

27

127

61

161

95

195

28

128

62

162

96

196

29

129

63

163

97

197

30

130

64

164

98

198

31

131

65

165

99

199

32

132

66

166

100

200

33

133

67

167

 

 

34

134

68

168

 

 

Затверджено на засіданні кафедри

комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення

протокол № 7 від 19 лютого 2019 р.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ