Усе тільки починається: вступна кампанія у МНТУ триває

Навчальний рік-2018 наразі вже розпочався, учорашні вступники-абітурієнти потроху освоюються у новій для них ролі студентів-першокурсників. Але навіть у середині вересня у вас ще є можливість стати одним з них та приєднатися до дружньої родини МНТУ. Ми нагадуємо - вступна кампанія в нашому університеті триває.
Якщо ви:
• вже маєте за спиною вищу освіту;
• отримали принаймні освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста;
• прагнете опанувати нову спеціальність або завершити навчання за старою...

Ваш шлях у велику науку: МНТУ чекає на нових аспірантів за спеціальністю 051 "Економіка"

Прагнете присвятити своє життя науці?
Не уявляєте свого майбутнього без кандидатського, а далі і докторського наукового ступеня?
Диплом магістра чи спеціаліста для вас не фінальна точка, а лише початок шляху?
Поглиблення знань у економіці - ваша мета?
Тоді саме вам ми з радістю повідомляємо - набір у аспірантуру МНТУ триває!
Вже майже 20 років наш університет присвятив створенню оптимальних умов для наукових розвідок та копіткої дослідницької праці у найактуальніших для сучасного світу галузях, підготовці фахових...

Курси підготовки до ЗНО

В МНТУ проводиться набір  на підготовче відділення, наповнення груп проводиться упродовж навчального року.
На жаль, розрив між вищою і середньою школою і досі буває значущим. Тому для успішного вступу до ВНЗ часто доводиться підтягувати знання. Навчання на підготовчих курсах не лише покращить знання, необхідні для успішного складання ЗНО, але й полегшить початок навчання, а також допоможе легше засвоїти програму вищої школи.
МНТУ продовжує набір слухачів на підготовче відділення, де абітурієнти зможуть  отримати базовий рівень знань, умінь та навичок, необхідних для вступу і успішного засвоєння програми молодших...

Атестація з української мови для держслужбовців в МНТУ – за найнижчими цінами

Пройти атестацію з української мови, що є обов'язковою умовою роботи на державній службі, можна на базі МНТУ. Атестація передбачає усну та письмову частини і проводиться як у індивідуальному порядку, так і на загальних сесіях.
Раді повідомити, що проходження атестації у МНТУ коштуватиме учасникам найдешевше в Україні - 300 гривень, у разі бажання отримати посвідчення у день проходження  атестації - 500 грн. та 700 гривень, якщо атестацію необхідно пройти у індивідуальному порядку у будь-який день. Видача дублікату атестаційного посвідчення у разі його втрати...

Тепер ви студенти: МНТУ вітає першокурсників!

Урочиста і водночас невимушена атмосфера, щасливі обличчя, серйозні, спрямовані у майбутнє погляди, піднесений настрій, цілий вир думок і емоцій... Саме у такій обстановці 1 вересня у МНТУ відбулася посвята у студенти.
Педагогічний колектив та керівництво вітає вас! Ще вчора - школярів та абітурієнтів. А сьогодні - вже повноправних, хай і наймолодших, членів дружньої університетської родини МНТУ! Перший крок на поріг альма-матер - один зі знакових моментів життя. Ви вже зробили важливий вибір - визначилися з майбутньою спеціальністю. Хочеться вірити, що саме вона стане для вас сферою невтомного...

Фізика

ФізикаІ. Вступ

Призначення програми - забезпечити проведення співбесіди з абітурієнтами, яким згідно Правил Прийому до ПВНЗ МНТУ у 2018р. надане  таке право при вступі для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр».

Мета випробування полягає у з'ясуванні рівня теоретичних знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця кваліфікації бакалавр.

Завдання співбесіди передбачають перевірку і оцінку знань та вмінь абітурієнта.

Вимоги до здібностей і підготовки абітурієнтів. Для успішного засвоєння дисциплін, передбачених навчальним планом для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» абітурієнти повинні здобути  повну середню  освіту  та  володіти здібностями до засвоєння знань, умінь і навичок в галузі природничих і технічних дисциплін. Обов'язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Характеристика змісту програми. Програма складається з переліку питань, які відображають окремі аспекти напрямів підготовки та знання з фізики, передбачених програмою для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

ІІ. Структура співбесіди

Вступне випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом проводять не менше трьох членів комісії.

Поставлені на співбесіді питання та відповіді на них записуються вступником на листку співбесіди. Після закінчення співбесіди у ньому проставляється екзаменаторами кількість набраних балів. Листок співбесіди підписується вступником та екзаменаторами.

Результати співбесіди оголошується вступникові у день її проведення. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали Приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальної комісією із конкурсних предметів. У цьому випадку результати співбесіди анулюються.

ІІІ. Зміст програми

  Механіка

 1. Механічний рух. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях і переміщення. Відносність руху.
 2. Швидкість. Середня і миттєва швидкості руху тіла. Рівномірний прямолінійний рух. Додавання швидкостей.
 3. Прискорення. Рівноприскорений та рівносповільнений прямолінійні рухи. Основні кінематичні величини, що характеризують ці рухи.
 4. Графіки залежності кінематичних величин від часу в рівномірному, рівноприскореному та рівносповільненому рухах.
 5. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Кінематичні величини, що характеризують цей рух.
 6. Рух тіла, кинутого горизонтально та під кутом до горизонту.
 7. Рівномірний рух тіла по колу. Період і частота обертання. Лінійна та кутова швидкості. Прискорення при рівномірному русі тіла по колу (доцентрове прискорення).
 8. Інерціальна система відліку. Перший закон Ньютона. Принцип відносності Галілея.
 9. Маса. Сила. Другий і третій закони Ньютона.
 10. Додавання сил. Центр мас тіла. Момент сили. Умови рівноваги тіла.
 11. Сили пружності. Закон Гука. Сили тертя, коефіцієнт тертя ковзання.
 12. Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага тіл. Невагомість.
 13. Рух тіл під дією сил тяжіння. Рух штучних супутників. Перша космічна швидкість.
 14. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики (Ю.В.Кондратюк,С.П.Корольов). Значення робіт К.Е.Ціолковського для космонавтики.
 15. Механічна робота. Потужність. Кінетична енергія. Теорема про кінетичну енергію.
 16. Потенціальна енергія. Робота сили тяжіння, сили пружності і сили тертя. Закон збереження енергії в механічних процесах.
 17. Тиск. Закон Паскаля для рідин та газів. Сполучені посудини. Принцип дії гідравлічного преса.
 18. Атмосферний тиск. Зміна атмосферного тиску з висотою. Архімедова сила для рідин та газів. Умови плавання тіл.
 19. Молекулярна фізика та термодинаміка

 20. Дослідне обгрунтування основних положень молекулярно-кінетичної теорії. Маса і розміри молекул. Стала Авогадро. Броунівський рух. Взаємодія атомів і молекул речовин у різних агрегатних станах.
 21. Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.
 22. Температура та її вимірювання. Абсолютна шкала. Швидкість молекул газу. Рівняння стану ідеального газу. Універсальна газова стала.
 23. Ізотермічний, ізобарний та ізохорний процеси. Закони, що описують ці процеси.
 24. Внутрішня енергія тіла і способи її зміни. Кількість теплоти. Згоряння палива. Питома теплота згоряння.
 25. Нагрівання та охолодження речовини. Питома теплоємність. Плавлення та кристалізація. Питома теплота плавлення. Випаровування та конденсація (питома теплота пароутворення). Рівняння теплового балансу.
 26. Робота газу в термодинаміці. Внутрішня енергія ідеального газу. Перший закон термодинаміки (закон збереження енергії в теплових процесах).
 27. Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатичний процес.
 28. Необоротність теплових процесів. Принцип дії теплових двигунів. Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна та його максимальне значення. Теплові двигуни і охорона природи.
 29. Випаровування та конденсація. Насичена та ненасичена пара. Кипіння. Залежність температури кипіння рідини від тиску. Вологість повітря. Вимірювання вологості повітря.
 30. Поверхневий натяг рідин. Сила поверхневого натягу. Змочування. Капілярні явища.
 31. Кристалічні та аморфні тіла. Види деформації. Закон Гука для деформованих твердих тіл. Механічні властивості твердих тіл.
 32. Електрика та магнетизм

 33. Електризація тіл. Закон збереження електричного заряду. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона.
 34. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Електричне поле точкового заряду. Принцип суперпозиції полів.
 35. Провідники в електричному полі. Електростатичний захист. Діелектрики в електричному полі. Діелектрична проникність.
 36. Робота електростатичного поля при переміщенні заряду. Потенціал електростатичного поля. Різниця потенціалів. Зв'язок напруженості електростатичного поля з напругою.
 37. Електроємність. Конденсатори. Ємність плоского конденсатора. Енергія електричного поля.
 38. Електричний струм. Сила струму. Закон Ома для ділянки кола. Опір провідників. Послідовне та паралельне з'єднання провідників.
 39. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність струму.
 40. Електронна провідність металів. Надпровідність. Електричний струм у розчинах та розплавах електролітів. Закони електролізу.
 41. Електричний струм у газах . самостійний і несамостійний розряди. Поняття про плазму.
 42. Струм у вакуумі. Електронна емісія. Діод. Електронно-променева трубка.
 43. Напівпровідники. Електропровідність напівпровідників та її залежність від температури і освітленості. Власна та домішкова провідності напівпровідників.
 44. P-n перехід. Напівпровідниковий діод. Транзистор. Використання їх у техніці.
 45. Магнітна взаємодія струмів. Магнітне поле. Індукція магнітного поля. Сила, що діє на провідник зі струмом в магнітному полі. Закон Ампера.
 46. Дія магнітного поля на рухомі заряди. Сила Лоренца. Магнітні властивості речовини. Магнітна проникність, феромагнетизм.
 47. Магнітний потік. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца.
 48. Явище самоіндукції. Індуктивність контуру. Енергія магнітного поля провідника із струмом.
 49. Коливання і хвилі

 50. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Математичний маятник. Період коливань математичного та пружинного маятників.
 51. Перетворення енергії при гармонічних коливання. Вільні і вимушені коливання. Резонанс.
 52. Поширення коливань у пружному середовищі. Поперечні та повздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв'язок довжини хвилі із швидкістю її поширення.
 53. Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку. Гучність звуку та висота тону. Інфра - та ультра звуки. Акустика. Луна.
 54. Вільні електромагнітні коливання в контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна частота коливань у контурі. Формула Томсона.
 55. ЕРС-індукції в рухомих провідниках. Генератор змінного струму.
 56. Змінний електричний струм. Резонанс у колах змінного струму.
 57. Трансформатор. Робота трансформатора. Передача електроенергії на великі відстані.
 58. Електромагнітні хвилі. Швидкість їх поширення. Властивості електромагнітних хвиль. Шкала електромагнітних хвиль.
 59. Випромінювання та прийом електромагнітних хвиль. Принцип радіозв'зку. Винахід радіо О.С.Поповим.
 60. Оптика

 61. Прямолінійне поширення світла. Швидкість світла та її вимірювання. Закони відбиття світла. Побудова зображень у плоскому дзеркалі.
 62. Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показники заломлення світла. Повне внутрішнє відбиття. Дисперсія світла.
 63. Лінза. Оптична сила лінзи. Побудова зображень у лінзах.
 64. Когерентність. Інтерференція світла. Умови інтерференційних максимумів та мінімумів. Використання інтерференції у техніці.
 65. Дифракція світла. Дифракційна гратка. Вимірювання довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної гратки.
 66. Релятивіська і квантова механіка

 67. Принцип відносності Ейнштейна. Швидкість світла у вакуумі, як гранична
 68. швидкість передачі сигналу. Основні висновки з постулатів теорії відносності.
 69. Релятивіська динаміка. Зв'язок між масою та енергією.
 70. Фотоефект та його закони. Кванти світла. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Постійна Планка. Застосування фотоефекту в фізиці.
 71. Фотон. Енергія та імпульс фотона. Тиск світла. Досліди Лебедєва. Корпускулярно - хвильовий дуалізм.
 72. Атомна і ядерна фізика

 73. Досліди Резерфорда по розсіюванні a-частинок. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Випромінювання та поглинання світла атомом.
 74. Неперервний, смугастий і лінійчатий спектри. Спектральний аналіз. Лазер.
 75. Склад ядра атома. Ізотопи. Енергія зв'язку атомних ядер.
 76. Радіоактивність. Альфа і бета частинки, гама- випромінювання. Методи реєстрації іонізуючих випромінювань. Біологічна дія радіоактивних випромінювань.
 77. Ядерні реакції.Поділ ядер урану. Ядерний реактор. Термоядерна реакція.

IV. Список рекомендованої літератури

Основна

 1. В.Д.Сиротюк , В.І.Баштовий. Фізика: підручник для 10кл.- Харків : «Сиция» , 2010.
 2. В.Д.Сиротюк , В.І.Баштовий. Фізика: підручник для 11кл.- Харків : «Сиция» , 2011.
 3. Елементарний підручник фізики за редакцією акад. Г.С. Ландсберга, т. 1- 3, - К.: « Радянська школа » ,1968.
 4. Элементарный ученик физики под. ред. акад. Г. С. Ландсберга, т. 1- 3, - Москва: «Наука», 1984, (електронна версія : www.mat.net.ua/mat/biblioteka-fizika/Landzberg-fizika-t1-mehanika-teplota.pdf)
 5. Ю.А. Пістун. Фізика .Збірник задач для 11 кл. - Тернопіль: «Підручники і посібники»,2004.
 6. О.В.Кравцов,С.О.Подласов, В.Ю.Угольніков. Задачі з фізики.- К.: НТУУ «КПІ», 2000.

Додаткова

 1. О.В.Кравцов,С.О.Подласов, В.Ю.Угольніков. Задачі з фізики.- К.: НТУУ «КПІ», 2000.
 2. С.У.Гончаренко. Конкурсні задачі з фізики.-К.: «Техніка»,1968.

V. Критерії оцінювання знань абітурієнтів

За     результатами     співбесіди     предметна     комісія     приймає     рішення: «рекомендовано», «не рекомендовано».

«Рекомендовано» означає, що абітурієнт у ході співбесіди показав усвідомлене і глибоке розуміння основних розділів програми з фізики, знання взаємозв'язків і взаємовпливу фізичних процесів і явищ, вміє їх подати, має практичні навички застосування фізичних знань у процесі своєї діяльності.

«Не рекомендовано» означає слабку поінформованість абітурієнта з основних розділів фізики, невміння застосовувати на практиці знання і навички, які він повинен був мати після вивчення курсу, недостатню обізнаність з основних фізичних законів.

Затверджено на засіданні кафедри

комп'ютерних наук та інженерії програмного забезпечення

протокол № 5 від 26 лютого 2018 р.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ