Дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови”

В стінах Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський Авіаційний Інститут», 5 вересня 2019р. відбувся дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови” (European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP / HRLAW). Моніторинг було проведено представниками Національного Еразмус+ офісу в Україні.
Протягом доби українські університети-партнери...

Базові навички медіатора

Запрошуємо вас на 4-х модульну Сертифікаційну навчально-практичну програму: "Базові навички медіатора" (БНМ) – 120 год. навчання та практики.
Графік навчання:
1 модуль: 10-12 жовтня 2019р.
2 модуль: 14-16 листопада 2019р.
3 модуль: 19-21 грудня 2019р.
4 модуль: 23-25 січня 2020р.
Програма БНМ відповідає міжнародним стандартам підготовки медіаторів та надає можливість учасникам:
• отримати теоретичні знання та практичні інструменти для роботи медіатора
• оволодіти основними компетенціями медіатора...

Вступ без ЗНО? - Це реально: МНТУ запрошує до міжнародної навчальної програми

Життя - непередбачуване. І не завжди усе в ньому іде так, як ми плануємо заздалегідь. Багато об'єктивних причин можуть змусити навіть талановитого та перспективного абітурієнта не скласти цьогорічне ЗНО.
Сучасний світ - динамічний. Той, хто це добре розуміє, не хоче даремно витрачати рік до наступної вступної кампанії. Адже його можна провести з користю, працюючи на перспективу  та навчаючись майбутній спеціальності за сучасними європейськими стандартами.
Не встигли чи не змогли скласти ЗНО цього року...

Третя сесія єдиного вступного іспиту

Відбудеться третя сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2019 №985  «Щодо проведення в 2019 році спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту» визначено терміни проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту  та реєстрації вступників для участі в ній.
Вступники, які хочуть повторно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, матимуть шанс отримати ступінь магістра.
Нагадаємо, що реєстрація триватиме з 7 до 15 жовтня її здійснюватиме приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає...

В МНТУ - СВЯТО!

30 серпня в МНТУ знову звучав гімн України та «Гаудеамус».
Цього разу вітання та побажання отримували першокурсники університету!
Посвята у студенти - це перша офіційна участь першокурсників у суспільному житті навчального закладу, яка запам'ятовується назавжди.
Сьогодні першокурсників та їх батьків вітав весь професорсько-викладацький колектив та ректорат МНТУ, на чолі з ректором - доктором економічних наук, професором Худолей Веронікою Юріївною.
Ректор запевнила студентів, що саме в нашому університеті вони отримають якісну освіту, яскраве і цікаве студентське життя та побажала здійснення...

Інші спеціальності

Інші спеціальності1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Вступне випробування з іноземної мови є частиною вступного випробування на навчання в магістратурі ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» із спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відносини», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування», 122 «Комп’ютерні науки», 185 «Нафтогазова інженерія та технології», 081 «Право»

Мета програми фахових вступних іспитів з іноземної мови – виявити рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти для бакалаврів різних спеціальностей та перевірити професійно орієнтовану комунікативну іншомовну компетенцію на рівні В1 – В2 в межах побутової, країнознавчої та професійної тематики, отриманої в процесі оволодіння іноземною мовою за професійним спрямуванням на освітнього ступеню «Бакалавр».

2. ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВСТУПНИКІВ

Читання:

Вступники повинні:

 • вміти вільно, фонетично правильно читати тексти фахового, загальноекономічного та соціально-політичного, країнознавчого та побутового характеру, що складені або підібрані на основі вивченого лексико-граматичного матеріалу;
 • бути здатними зрозуміти текст за професійно спрямованою тематикою, ідентифікувати головні моменти, виокремити певні факти та аргументи;
 • уміти визначити коло питань, що розглядаються в тексті, та основні положення автора;
 • уміти знайти певну інформацію у довідковій літературі;
 • уміти критично читати тексти із сфери майбутнього фаху, оцінювати точність викладу інформації та її інтерпретацію.

Аудіювання:

Вступники повинні:

 • розуміти зміст і вміти відповісти на питання про загальну та специфічну інформацію стосовно спеціалізації вступників;
 • вести нотатки інформації, що стосується фахових питань;
 • розуміти аудіо- та відеоматеріали з незначною кількістю незнайомої термінології;
 • письмово викласти прослуханий текст фахового характеру.

Усне мовлення / Говоріння:

Вступники повинні:

 • вміти переказати іноземною мовою зміст прочитаного чи прослуханого загальноекономічного, фахового чи соціально-політичного тексту, що базується в основному на вивченому лексико- граматичному матеріалі;
 • вміти вести бесіду чи робити доповідь на задану тему;
 • вміти робити повідомлення за вивченими темами;
 • вміти без підготовки висловити свою думку з фахового питання, представити свої аргументи і відповісти на контраргументи;
 • брати участь у дискусіях і обговореннях фахових питань.

Письмове мовлення / Письмо:

Вступники повинні:

 • вміти письмово викласти зміст прочитаного чи прослуханого тексту, складеного чи підібраного на базі вивченого лексико-граматичного матеріалу;
 • вміти письмово відповісти на задані питання на базі вивченого лексико-граматичного матеріалу;
 • вміти занотувати прослухане;
 • вміти написати СV чи резюме;
 • вміти написати твір чи есе за вивченою тематикою.

Вимоги до рівня сформованості граматичної компетентності вступників:

Вступники повинні:

 • знати і вміти правильно вживати видо-часові форми дієслова, активний та пасивний стан дієслова, основні категорії іменника, прикметника, прислівника, артиклі;
 • модальні дієслова;
 • види речень;
 • непряму мову та правило узгодження часів;
 • неособові форми дієслова;
 • категорії способу.

ЗМІСТ ГРАМАТИКИ

Англійська мова

Морфологія

Іменник. Іменники власні і загальні. Обчислювані та не обчислювані. Категорія числа. Категорія відмінка.

Артикль Означений та неозначений артикль. Артиклі з географічними і власними назвами. Артиклі із загальними іменниками і числівниками. Артиклі з унікальними іменниками. Артиклі з назвами частин доби, місяців і пір року, зі словами сніданок, обід, вечеря, школа, лікарня, університет, церква, в'язниця. Артиклі з паралельними структурами. Відсутність артикля. Дієслово. Утворення і основні випадки використання теперішнього, минулого та майбутнього часів групи Indefinite, Continuous, Perfect та Perfect Continuous. Конструкція Тhеге іs / Тhеге are. Пасивний стан. Основні модальні дієслова порівняльні структури. Прислівник Ступені порівняння прислівників. Пряма і непряма мова. Правило узгодження часів. Прикметник. Ступені порівняння та

Займенник. Особові займенники: називний і об'єктний відмінок. Присвійні займенники "some", "аnу" та їхні похідні. Кількісні займенники «much, many, little, few».

Неособові дієслівні форми. Інфінітив. Герундій. Дієприкметник теперішнього і минулого часу. Їхні функції в реченні. Конструкції з інфінітивом, герундієм та дієприкметником.

Категорії способу. Наказовий спосіб. Умовний спосіб.

Синтаксис.

Просте речення. Порядок слів. Типи речень, типи запитань. Структурні і семантичні види простого речення. Інверсія. Головні члени речення. Узгодження присудка з підметом. Другорядні члени речення. Їх 5 типи. Складні речення. Типи складних речень. Типи складносурядних та складнопідрядних речень.

Німецька мова

Морфологія.

Іменник Рід, число, відмінювання і вживання іменників у різних відмінках. Артикль Вживання означеного артикля. Вживання неозначеного артикля. Вживання нульового артикля.

Дієслово Утворення і вживання часових форм сильних та слабких дієслів у Präsens, Perfekt, Imperfekt, Futurum. Вживання Präsens у значенні теперішнього і майбутнього часу. Вживання Perfekt у бесіді і короткому повідомленні про те, що відбулося. Вживання Imperfekt у розповіді. Утворення форм пасивного стану в Präsens, Perfekt, Imperfekt. Інфінітивні групи, основні випадки вживання інфінітиву з часткою zu. Partizip I, Partizip II у ролі означення.

Прикметник Вживання короткої і повної форми прикметників. Утворення, відмінювання і вживання ступенів порівняння прикметників у різних відмінках.

Прислівник Вживання прислівників у різних ступенях порівняння. Займенник Вживання особових займенників у називному, давальному і знахідному відмінках. Відмінювання і вживання вказівних займенників jener, dieser, присвійних займенників, займе- нників wer і was.

Прийменник Вживання прийменників з подвійним керуванням, прийменників, що вимагають давального відмінка: aus, bei, nach, mit, von, zu; родового відмінка: während; знахідного відмінка: für, durch, ohne, um, gegen. Синтаксис Вживання стверджувальних речень, заперечних речень з nicht і kein, наказових (спонукальних), запитальних речень із запитальними словами та без них. Вживання речень з присудком, вираженим зв'язкою з іменником чи прикметником у короткій формі (складний іменний присудок), з простим дієслівним присудком, з простим присудком, вираженим дієсловами з відокремлюваним префіксом у простих і складних часових формах. Вживання речень із складним дієслівним присудком, вираженим модальним дієсловом з інфінітивом або дієсловом з інфінітивом з zu. Вживання складнопідрядних речень з підрядним додатковим із сполучником dass, з підрядним часу із сполучникaми wenn, als чи nachdem, з підрядним причини із сполучниками weil, da. Вживання складносурядних речень із сполучниками und, aber, denn, deshalb.

Французька мова.

Морфологія

Іменник Іменники власні і загальні. Рід іменників. Категорія числа, множина простих та складних іменників.

Артикль Означений та неозначений артикль. Частковий артикль. Артиклі з географічними і власними назвами. Артиклі із загальними іменниками і числівниками. Артиклі з назвами частин доби, місяців і пір року, місяців та днів тижня. Відсутність артикля.

Прийменник de.

Дієслово Особові форми дієслова. Способи дієслова: дійсний, наказовий, умовний. Утворення та вживання дієслівних часів груп Indicatif, Subjonctif, Conditionnel. Пасивний стан. Наказовий спосіб. Пряма і непряма мова. Узгодження часів. Неособові форми дієслова: Participe présent, passe, part. pas. compose, Adj. verbal, Gérondif, їх утворення та функції в реченні.

Прикметник Ступені порівняння прикметників. Особливі форми ступенів порівняння. Місце та функції прикметників.

Прислівник Ступені порівняння прислівників. Місце прислівників. Займенник Особові, вказівні, присвійні, неозначені, відносні, питальні займенники.

Синтаксис Просте речення Порядок слів. Типи речень, типи запитань. Структурні і семантичні види простого речення. Інверсія. Головні члени речення. Узгодження присудка з підметом. Другорядні члени речення. Їх типи. Складні речення Типи складних речень. Типи складносурядних та складнопідрядних речень.

Вступне випробування з іноземної мови  передбачає перевірку і оцінку сформованості у студентів мовної, комунікативної та країнознавчої компетентності.

Комунікативна компетентність містить в собі ряд складових, володіння якими повинні продемонструвати студенти під час складання  вступного випробування, а саме:

 • лінгвістичну компетентність, що включає знання про систему і структуру мови і правил її функціонування в процесі комунікації на іноземній мові, здатність використовувати формальні засоби та оперувати правилами, за допомогою яких мовні одиниці вибудовуються в осмисленні висловлювання;
 • дискурсивну компетентність, до якої входить здатність до спілкування у параметрах текстової діяльності, здатність планувати власну мовну поведінку, розуміти і передавати інформацію в зв’язних, логічних висловлюваннях, будувати й організовувати висловлювання відповідно до мети спілкування;
 • соціолінгвістичну компетентність, яка виявляється у здатності здійснювати різні види мовленнєвої діяльності і вибирати лінгвістичні засоби відповідно до сфери спілкування;
 • соціокультурну компетентність, до якої входять уміння оперувати знаннями про національно-культурні особливості англомовних/ франкомовних/ німецькомовних країн та уміння будувати свою мовну поведінку з урахуванням цих особливостей і норм.

На вступному випробуванні абітурієнти повинні продемонструвати вільне володіння іноземною мовою в усній та письмовій формах на базі лексичного запасу в обсязі програмних вимог для вживання в продуктивних та рецептивних видах мовленнєвої діяльності.

3. СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

За структурою вступне випробування з іноземної мови складається з трьох завдань, які входять до кожного з білетів.

Перше завдання:

Виконати лексико-граматичний тест (15 речень). Обрати вірну відповідь з двох або декількох запропонованих варіантів.

Завдання оцінюється максимально в 30 балів, тобто по 2 бали за кожну вірну відповідь тесту.

Друге завдання:

Зробити письмовий переклад фахового тексту з іноземної мови на українську обсягом близько 1300 друкованих знаків. Критеріями контролю є адекватна передача змісту тексту та стилістична, лексико-граматична, орфографічна правильність.

Завдання оцінюється максимально в 40 балів.

Третє завдання:

Дати письмову розгорнуту відповідь (коментар) на задану фахову проблематику.

При перевірці та оцінюванні цього завдання до уваги беруться:

 • відповідність темі висловлювання;
 • логічна послідовність;
 • лексико-граматична насиченість;
 • мовна коректність;
 • обсяг висловлювання.

Завдання оцінюється максимально в 30 балів.

Тематика третього екзаменаційного завдання

Англійська мова

Для спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології»

 1. Oil. Location. Extraction. Production.
 2. Oil. The history of exploration and research.
 3. Problems of oil pollution.
 4. Storage and transportation of oil and gas. The purpose of oil product tankers.
 5. Development of offshore oil reserves.
 6. Shale oil and gas.
 7. Natural gas. Chemical composition.
 8. Storage of natural gas. Facilities for transportation of natural gas.
 9. Liquefied natural gas.
 10. Hydrocarbons.
 11. Plumbing.
 12. Field devices and field instrumentation.
 13. Pipeline accidents.
 14. Material for industrial process of piping.
 15. Associated gas.
 16. Crude oil tankers.
 17. Petroleum Geology.
 18. Seismic Methods.
 19. Drilling Engineering.
 20. Reservoir Engineering.

Для спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»

 1. Everyday uses of computers.
 2. A typical PC.
 3. Types of computer systems.
 4. Input devices: type, click and talk.
 5. Input devices: the eyes of your PC.
 6. Output devices: printers.
 7. Output devices: display screens.
 8. Processing.
 9. Disks and drives.
 10. Output devices: display screens.
 11. Keyboard and mouse.
 12. Graphical User Interface.
 13. Spreadsheets and databases.
 14. Graphics and design.
 15. A multimedia system.
 16. Sound and music.
 17. Programming.
 18. Computers and work.
 19. ICT systems.
 20. Web design.

Для спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відносини», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 1. The UK economy (Germany, France).
 2. The US economy (Austria, Belgium).
 3. The United Kingdom (Germany, France) in the global economy.
 4. The United States (Austria, Belgium) in the global economy.
 5. Economics of Ukraine.
 6. Ukraine in the global economy.
 7. Economic problems of the European Union.
 8. The banking and financial system of the United Kingdom (Germany, France).
 9. The banking and financial system of the United States (Austria, Belgium).
 10. The banking and financial system of Ukraine.
 11. Commodity Exchange.
 12. Stock Exchange.
 13. Exchange rate.
 14. The concept of marketing.
 15. Marketing management and strategic planning.
 16. Product. The life cycle of a product.
 17. The introduction of a new product.
 18. Price.
 19. Channels of distribution.
 20. The concept of accounting and business analysis.
 21. Financial Statements and business deals.
 22. Budgeting.
 23. Audit.
 24. Insurance.

Для спеціальності 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування»

 1. The Profession of a Manager.
 2. Business Research and Research Ethics.
 3. Peculiarities of  Business Communication.
 4. Information Technologies in Management.
 5. Head-hunting and Job Hunting.
 6. Famous Ukrainian Names in Economics and Management.
 7. Management: a science or an art?
 8. Planning and organizing.
 9. Organisation culture.
 10. Directing and controlling.
 11. Business organization and marketing.
 12. Financial and risk management
 13. Human resource management.
 14. E-commerce management.
 15. Customer service management.
 16. Levels of strategic management.
 17. General competitive strategies.
 18. Strategic management.
 19. Crisis management.
 20. Management style.

Для спеціальності 081 «Право»

 1. Persons in court.
 2. Plaintiffs and their functions.
 3. Defendants and their functions.
 4. Pleadings.
 5. Evidence.
 6. Complaint.
 7. Motion to dismiss trial (Hearing).
 8. Appeal.
 9. Minority opinions.
 10. Cause of action.
 11. Formation of contracts.
 12. Breach of contracts.
 13. Company law: company formation and management.
 14. Company law: fundamental changes in a company.
 15. Аssignment and third-party rights.
 16. Real property law.
 17. Intellectual property.
 18. Negotiable іnstruments.
 19. Secured transactions.
 20. Competition law.

Німецька мова

Для спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології»

 1. Die Ölverschmutzung
 2. Die Erdgas: Zusammensetzung und Verarbeitung
 3. Die Kohlenwasserstoffe
 4. Die Erdölgeologie
 5. Der Erdöltanker

Для спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»

 1. Die Interaktive Systeme
 2. Die  Arten von Computersystemen
 3. Die Verarbeitung
 4. Das Grafikdesign
 5. Die Multimediasysteme

Для спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відносини», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 1. Die Wirtschaftliche Ungleichgewichte in der EU
 2. Das Marketingkonzept
 3. Der Produktlebenszyklus
 4. Die Einführung von neuen Produkten
 5. Der Preis

Для спеціальності 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування»

 1. Die Planungund die Organisation
 2. Die Leitung und die Kontrolle
 3. Finanz- und Risikomanagement
 4. Notfall- und Krisenmanagement
 5. Der Führungsstil

Для спеціальності 081 «Право»

 1. Rectsnormen. Das Grundgesetz.
 2. Staatsrecht.
 3. Bundestag ung Bundesrat.
 4. Der detsche Föderalísmus.
 5. Die Gerichte.

Французька мова

Для спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології»

 1. Les carburants et la pollution atmosphérique
 2. Les effets de la pollution par les hydrocarbures
 3. Le gaz naturel: origine et composition
 4. Le gaz naturel liquéfié
 5. Le pétrole. Conditions géologiques et géographiques

Для спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»

 1. L'informatique dans la vie quotidienne
 2. Les types de systèmes informatiques
 3. L'interfaceutilisateur
 4. Le système multimédia
 5. Création de site internet et référencement

Для спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відносини», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 1. L’Économie de l'Union européenne
 2. L’ Économie de l'Ukraine
 3. L’entreprise: classifications et structures
 4. Les types de revenus
 5. La gestion budgétaire

Для спеціальності 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування»

 1. Le Gestionnaire administratif
 2. La planification et l'organisation
 3. La gestion des risques financiers
 4. Les niveaux de management
 5. Les styles de gestion

Для спеціальності 081 «Право»

 1. Les sources du droit.
 2. Les différentes définitions et sources du droit.
 3. Les acteurs de la vie juridiques: les personnes morales.
 4. La responsabilité délictuelle.
 5. Les acteurs de la vie juridique: les personnes physiques.

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Завдання, які виносяться на вступне випробування оцінюються за 100-бальною шкалою Після чого оцінка підлягає переведенню за двохсотбальною шкалою згідно  до Правил прийому до МНТУ у 2019 році.

Високий рівень навчальних досягнень (191-200 балів)

Вільне та оперативне  володіння опанованим лексико-граматичним матеріалом. Не більше однієї помилки при виконанні лексико-граматичного тесту.

Адекватний граматично вірний письмовий переклад фахового тексту з іноземної мови на українську. Чіткість, логічність та послідовне викладення змісту тексту. дотримання  необхідних міжфразових зв’язків, володіння фаховою термінологією на високому рівні.

Повністю, послідовно та грамотно дано письмову розгорнуту відповідь (коментар) на задану фахову проблематику. Вступник вільно володіє спеціальною термінологією, аргументує свою точку зору, наводить оригінальні приклади. Допускаються 1-2 помилки лексичного, граматичного та стилістичного характеру.

Достатній рівень навчальних досягнень (162-190 балів)

Достатньо вільне володіння опанованим лексико-граматичним матеріалом. В лексико-граматичному тесті допущено не більше 3-ьох помилок.

Повністю виконаний, граматично вірний письмовий переклад фахового тексту з іноземної мови на українську. Переважно чітке, логічне та послідовне викладення змісту тексту, дотримання необхідних міжфразових зв’язків, достатнє володіння фаховою термінологією, можливі неточності при перекладі.

Достатньо повно, послідовно та грамотно дано письмову розгорнуту відповідь (коментар) на задану фахову проблематику. Вступник достатньо вільно володіє спеціальною термінологією, достатньо аргументує свою точку зору, наводить оригінальні приклади. Допускаються 3-4 помилки лексичного, граматичного та стилістичного характеру.

Середній рівень навчальних досягнень (124-161 балів)

Недостатнє володіння лексико-граматичним матеріалом. В лексико-граматичному тесті допущено 5-6 помилок.

Неповністю виконаний, недостатньо граматично вірний письмовий переклад фахового тексту з іноземної мови на українську. Недостатнє володіння відповідним термінологічним апаратом, допущені помилки змістовного характеру.

Недостатньо повно, непослідовно дано письмову розгорнуту відповідь (коментар) на задану фахову проблематику із граматичними помилками. Вступнику бракує спеціальної термінології, аргументів своєї точки зору, він не наводить оригінальні приклади. Допускаються 5-6 лексико-граматичних та стилістичних помилок.

Початковий рівень навчальних досягнень (100-123 бали)

Відсутнє вільне та оперативне  володіння опанованим лексико-граматичним матеріалом. В лексико-граматичному тесті має місце 50% помилок.

Допущено грубі помилки при виконанні письмового перекладу фахового тексту з іноземної мови на українську. Наявні численні помилки лексичного, граматичного, та стилістичного характеру. Переклад характеризується неадекватністю.

Не дано письмову розгорнуту відповідь (коментар) на задану фахову проблематику. Вступник не володіє спеціальною термінологією, не наводить аргументів на підтримку своєї точки зору.

5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Басова Н.В. Немецкий для экономистов. Учебное пособие / Н.В. Басова, Т.Ф.Гайвоненко. –  Изд-во: Феникс, 2009. – 384 с.
 2. Бородулiна Н. Ю. Le francais professionnel: economie et droit /Н.Ю.Бородулiна, Е.А.Гуляєва. – ТГТУ, 2007. – 75 с.
 3. Голицинский Ю. Грамматика. Сборник упражнений / Ю.Голицинский. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.
 4. Квасова Л.В., Подвальный С.Л., Сафонова О.Е. Professional English for Computing, КноРус, 2010.
 5. Колечко О. Д. Французька мова: Підруч. для студентів-економістів /. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. / За заг. ред. О. Д. Колечко. – К.: КНЕУ, 2002. – 334 с.
 6. Мукан Н.В. Англійська мова для менеджерів / Н.В.Мукан, М.В.Гаврилюк, Н.М.Ільчишин. – Львів: Вид-во Національного університету Львівська політехніка, 2007. — 320 с.
 7. Попова И.Н. Французский язык. Учебник  20-е изд., перераб. и дополн.  / И.Н.Попова, Ж.А.Казакова, Г.М. Ковальчук. – М.: Нестор Академик Паблишер, 2004. – 576 с.
 8. Семенова Е. Учебник немецкого языка для технических университетов и вузов / Е.Семенова, Н.Богданова. – М. : Изд-во МВТУ им Баумана, 2009. – 448 с.
 9. Ханке К. Немецкий язык для инженеров / Fachdeutsch fur Ingenieure / К.Ханке, Е.Семенова. – М. : МВТУ им. Баумана, 2010. –  320 с.
 10. Шпак В. К. Англійська мова для економістів і бізнесменів. / В. К. Шпак. – М.: Вища школа, 2006. – 223 с.
 11. Aufderstraße H. Themen actuell Kursbuch 3 / H.Aufderstraße, H.Bock, M.Gerdes, J.Müller, H.Müller. –  Hueber, 2009. – 165 p.
 12. Capucho F. Rond-Point. B2 / F. Capucho, M. Deneyer, J. Labascoule. – Paris : Diffusion FLE, 2009. – 153 р.
 13. Colin P.H. Dictionary of Economics / P.H.Colin. –  London : A&C Black, 2003. – 225 p.
 14. Cotton D. Market Leader. Advanced Business English. Course Book / D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. – Longman, 2000. – 144p.
 15. Cotton D. Market Leader. Advanced Business English. Practice file / D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. – Longman Pearson, 2003. – 121p.
 16. Esteras S.R  Professional English in use: Computers and Internet / S.R. Esteras., E.M. Fabre. –  Cambridge, 2007. – 120 p.
 17. Glendining Eric H.. Oxford English for information technology students / Eric H. Glendining, J.McEvan. – Oxford University Press, 2008. – 224 p.
 18. Levrai P. English for the Energy Industries: Oil, Gas and Petrochemicals: Course Book,2008. –  Garnet Education. – 183 p.
 19. Marks Jon. Check Your English Vocabulary for Computers and Information Technology / Jon Marks. – London: Bloomsbury, 2011. – 81 p.
 20. Murphy R. English grammar in use / R.Murphy. – Cambridge University Press, 2004. – 374 p.
 21. Raitskaya L. Macmillan guide to Economics / L.Raitskaya, S.Cockraine. – Macmillan, 2004. –  134 p.
 22. Ricca T. English for telecoms and information technology / T. Ricca, M. Duckworth. – Oxford University Press, 2012. – 96 p.
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ