Починається набір слухачів підготовчого відділення до магістерського ЗНО за спеціальністю «Право»

МНТУ оголошує набір на підготовче відділення до Загального незалежного оцінювання для студентів, що планують отримувати освітній ступінь магістра за спеціальністю «Право».
Слухачі зможуть зміцнити знання з конституційного, адміністративного, кримінального та цивільного права. Також у курс входять предмети «Цивільний процес», «Кримінальний процес» та англійська мова. Вартість навчання складає 1000 гривень на місяць. З усіх питань щодо зарахування на підготовче відділення ви можете звертатись до приймальної...

«Ліга героїв»: без тиску

Аматорська команда МНТУ завершує цьогорічні виступи у баскетбольному турнірі «Ліга героїв». На жаль, задовго до початку цього матчу наші спортсмени втратили шанси на вихід у плей-офф. І тому фінальний тур групової частини змагань перетворився на гру для вболівальників. Проте із завданням подарувати прихильникам захопливе і напружене видовище наші баскетболісти впорались на відмінно.
Відсутність турнірних завдань наче окрилила університетську команду - хлопці з перших же хвилин на паркеті продемонстрували гостру гру, націлену на кошик суперників. А от для «Моряків»  цей матч вирішував долю участі у плей-офф. Під тиском цієї...

Курси підготовки до ЗНО

В МНТУ проводиться набір  на підготовче відділення, наповнення груп проводиться упродовж навчального року.
На жаль, розрив між вищою і середньою школою і досі буває значущим. Тому для успішного вступу до ВНЗ часто доводиться підтягувати знання. Навчання на підготовчих курсах не лише покращить знання, необхідні для успішного складання ЗНО, але й полегшить початок навчання, а також допоможе легше засвоїти програму вищої школи.
МНТУ продовжує набір слухачів на підготовче відділення, де абітурієнти зможуть  отримати базовий рівень знань, умінь та навичок, необхідних для вступу і успішного засвоєння програми молодших...

МНТУ вітає з 8 березня!

Любі наші жінки - студентки, викладачки, співробітниці! Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая вітає вас зі святом весни і краси - з вашим святом! Сучасна жіночність - дуже мінлива. Кожна жінка - це цілий світ. Світ можливостей та різноманіття - життєвих амплуа та соціальних ролей. Ніжна та віддана дружина-сортаниця, турботлива та мудра мати-Берегиня, чарівна та яскрава Прекрасна Дама, розумна співрозмовниця, що здатна скоряти чоловіків гостротою свого інтелекту... Сучасні жінки не знають обмежень. Вони - блискучі викладачки, успішні вчені, перспективні молоді спеціалістки у тих сферах, які ще вчора традиційно вважалися чоловічою парафією..

Атестація з української мови для держслужбовців в МНТУ – за найнижчими цінами

Пройти атестацію з української мови, що є обов'язковою умовою роботи на державній службі, можна на базі МНТУ. Атестація передбачає усну та письмову частини і проводиться як у індивідуальному порядку, так і на загальних сесіях.
Раді повідомити, що проходження атестації у МНТУ коштуватиме учасникам найдешевше в Україні - 300 гривень, у разі бажання отримати посвідчення у день проходження  атестації - 500 грн. та 700 гривень, якщо атестацію необхідно пройти у індивідуальному порядку у будь-який день. Видача дублікату атестаційного посвідчення у разі його втрати...

Хімія

ХіміяВСТУП

Знання хімії  - однієї з фундаментальних природничих наук, необхідне для творчої діяльності інженера будь-якої спеціальності. Курс хімії, як і інших загальнотеоретичних дисциплін, повинен виконувати дві основні функції. Перша - загальновиховна і розвиваюча, яка полягає у формуванні наукового світогляду студента і в розвитку у нього сучасних форм теоретичного мислення, здатності аналізувати явища.

Друга -  конкретно-практична, що пов'язана із засвоєнням провідних ідей,   понять і законів хімії, з формуванням загальнонавчальних і спеціальних умінь і навичок для застосування хімічних законів і процесів, використанням хімічних речовин і матеріалі в у сучасній техніці.

У результаті вивчення шкільного курсу абітурієнти повинні:

знати сучасний стан і шляхи розвитку хімії; роль хімії у науково-технічному прогресі, створенні нових матеріалів, розв'язанні енергетичної проблеми, в раціональному використан­ні природних багатств і охороні природи; світоглядне значення хімічних теорій і законів; фізичні і хімічні властивості та практичне значення речовин;

уміти користуватися прийомами логічного мислення (аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, узагальнення тощо); спостерігати і пояснювати хімічні явища, що відбуваються в при­роді, лабораторії, на виробництві і в повсякденному житті, са­мостійно поповнювати, систематизувати і застосовувати знання; користуватися навчальною і довідковою літературою; розв'язувати хімічні задачі; повадитися з найважливішими хімічними сполуками і обладнанням, виконувати хімічні досліди і правила техніки безпеки.

Дана програма складена відповідно сучасному рівню розвитку хімічної науки і державних вимог до підготовки бакалаврів .В основу її побудови по­кладена така послідовність вивчення основ Хімічної науки: ре­човина -  будова речовини -  хімічний процес.

При підготовці до екзамену з хімії вступник повинен приділити увагу основним теоретичним положенням хімії - однієї з найважливіших природничих наук, що становлять основи наукового розуміння природи. Абітурієнту необхідно уміти застосовувати вивчені в школі теоретичні положення при розгляді класів речовин і конкретних сполук від їх складу та будови; розв'язувати комбіновані задачі, які включають кілька типів задач; використовувати при вирішенні завдань набуті в школі знання з фізики, математики, біології; правильно користуватись хімічною номенклатурою; знати властивості речовин, які широко використовуються у народному господарстві та побуті; розуміти наукові принципи деяких найважливіших хімічних виробництв (не заглиблюючись у деталі будови різної хімічної апаратури).

Під час співбесіди абітурієнту дозволяється користуватися таблицями: «Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва», «Розчинність основ, кислот та солей у воді», «Відносна електронегативність елементів», «Ряд стандартних електродних потенціалів металів».

При розв'язуванні типових розрахункових задач дозволяється користуватися мікрокалькулятором.

Структура вступного випробування

Вступне випробування проводиться в письмовій формі, тривалість якого не повинна перевищувати 2 години.

Вступне випробування у формі письмового екзамену проводять не менше трьох членів комісії.

По закінченню вступного випробування екзаменатори відмічають правильність відповідей абітурієнтів, заповнюють екзаменаційну відомість та підписують її.

Інформація про результати вступного випробування оголошується вступникові у день його проведення.

Зміст програми

Вступ

Предмет хімії і місце її серед наук про природу. Становлення хімії як науки. Методи хімії і її основні завдання. Роль хімії у науково-технічному прогресі. Проблеми охорони навколишнього середовища.

Уміти: розрізняти фізичні та хімічні явища і форми їх руху; визначати поняття науки та її природничих галузей.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ХІМІЇ

1.1. Атомно-молекулярна теорія

Зміст, основні поняття атомно-молекулярної теорії: атом, мо­лекула, хімічний елемент молекула, хімічний елемент. Атомна маса, молекулярна маса,  Моль. Агрегатні стани речовини та їх характерні особливості .Закони га­зового стану: Бойля-Маріотта, Гей-Люссака, Шарля, Авогадро, парціальних тисків, об'ємних відношень. Рівняння Клапейрона-Мендеєлва І Ван-дер Ваальса. Поняття хімічної сполуки і хімічні фор­мули.

Уміти: робити розрахунки, користуючись рівнянням газових законів; зводити об'єм газу до нормальних умов, обчислювати моле­кулярні та молярні маси речовин; встановлювати формули хімічних сполук; робити розрахунки пов'язані з кількість речовини, моляр­ним об'ємом та за хімічними формулами.

1.2. Основні закони хімії

Закон збереження маси і енергії. Взаємозв'язок маси і енергії. Стехіометричні закони: сталості складу, еквівалентів, кратних відношень. їх сучасне трактування. Речовини з молекулярною і немолекулярною структурою. Сполуки постійного і змінного складу.

Уміти: виражати еквіваленти та молярні маси еквівален­тів елементів і сполук; складати рівняння хімічних реакцій та робити стехіометричні розрахунки.

1.3.   Класифікація та номенклатура хімічних сполук
Класифікація неорганічних сполук за  їх складом, хімічними та функціональними ознаками: гомо- та гєтеросполуки - прості ре­човини, бінарні й складні гєтеросполуки. Взаємозв'язок між най­важливішими класами неорганічних речовин. Оксиди (основні, кис­лотні, амфотерні), гідроксиди (основні, кислотні), солі (середні, кислі,основні, подвійні,змішані, комплексні). Правила номенклатури неорґанічних сполук.

Уміти: відносити сполуки до певних класів та давати їм назви; встановлювати генетичний зв'язок між класами сполук і залежність між складом і властивостями речовини; називати сполу­ки за їх формулами і складати формули за їх назвами.

1.4.   Будова атомів і систематика хімічних елементів
1.4.1. Будова атома

Розвиток уявлень про будову атома. Основні положення теорії  Бора-Зоммерфельда. Квантово-механічна модель атома. Корпускулярно-хвильовий дуалізм електрона. Характеристика  енергетичн ого стану електрона квантовими числами. Поняття енергетичного рівня, підрівня, атомної орбіталі. Багатоелектронні атоми. Розподіл електронів по енергетичних рівнях і підрівнях. Принцип Паулі і ємність електронних рівнів і підрівнів. Правило Гунда і поря­док заповнення атомних орбіталей електронами. Правило Клечковського.

1.4.2. Періодичний закон і періодична система елементів Д.І.Менделєєва

Періодичний закон Д.І.Менделєєва і його загальнонаукове і філософське значення. Структура періодичної системи елементів: малі й великі періоди, групи, головні й побічні підгрупи . S-P-d-f- елементи і їх розміщення в періодичній системі. Особли­вості електронної будови атомів елементів головних і побічних підгруп. Зміна властивостей хімічних елементів і їх сполук по періодах і групах.

Уміти: характеризувати найважливіші складові частини атома; зображати форми  S-P-d орбіталей; оперувати квантовими числами; зображати електронні конфігурації атомів, кори­стуючись формулою Льюїса: енергетичними рівнями, квантовими ко­мірками,   електронними формулами з врахуванням послідовності за­повнення рівнів; вираховувати максимально можливе число електро­нів на енергетичних рівнях і підрівнях;   пояснювати суть періо­дичного закону і періодичної системи хімічних елементів; харак­теризувати елементи за місцем у періодичній системі і будовою атомів, прості і складні речовини, утворені цими елементами.

1.5. Будова молекул і кристалів

1.5.1. Хімічний зв'язок і будова молекул.

Кількісні характеристики хімічного зв'язку: довжина, кратність, енергія, полярність, валентні кути. Типи хімічного зв'язку. Ковалентний зв'язок. Квантово-механічні методи трактування хіміч­ного зв'язку. Метод валентних зв'язків. Особливості ковалентного зв'язку: насичуваність і напрямленість. Валентні можливості еле­ментів. Обмінний та донорно-акцепторний механізм утворення ко­валентного зв'язку. Гібридизація атомних орбіталей. Сигма- та пі-зв'язки. Поняття про метод молекулярних орбіталей. Схеми мо­лекулярних орбіталей. Схеми молекулярних орбіталей  двоатомних молекул. Порядок зв'язку.Іонний зв'язок. Особливості іонного зв'язку. Водневий зв'язок. Природа і особливості зв'язок водневого зв'язку.

Провідники, напівпровідники і діелектрики. Міжмолекулярна взає­модія: орієнтаційна, індукційна, дисперсійна.

1.5.2. Будова твердого тіла Кристалічний та аморфний стани речовини.

Кристалографічні класи і системи. Будова кристалів. Кристалічні гратки. Елементар­на комірка. Типи кристалічних граток: іонні, атомні, молекулярні, металічні. Ізоморфізм і поліморфізм. Будова реальних кристалів.

Уміти: зображати електронні структури молекул методом , валентних схем, складати формули типових сполук, визначати в них тип хімічного зв'язку; пояснювати взаємозв'язок між природою зв'язку і будовою молекул і кристалів.

1.6. Закономірності перебігу хімічних реакцій1.6.1. Енергетика хімічних процесів

Хімічна система,фаза, компонент. Класифікація хімічних реакцій. Енергетичні ефекти хімічних реакцій. Внутрішня енергія і ентальпія. Закони термохімії. Ентальпія утворення хімічних сполук. Поняття про ентропію. Зміна ентропії в хімічних проце­сах. Вільна енергія Ґіббса і її зміна. Напрямленність хімічних реакцій. Умови самочинного перебігу хімічних реакцій.

1.6.2. Хімічна кінетика і рівновага

Хімічні реакції в гомогенних і гетерогенних системах. Швид­кість гомогенних реакцій. Фактори, що визначають швидкість хіміч­ної реакції. Закон діючих мас. Константа швидкості. Залежність швидкості реакції від температури. Поняття про енергетичний бар'єр і енергію активації. Молекулярність і порядок реакції. Поняття про механізм реакцій. Ланцюгові реакції. Фактори, що визначають швидкість гетерогенних реакцій. Поняття про каталіз. Гомогенні і гетерогенні каталітичні реакції.

Хімічна рівновага в гомогенних і гетерогенних системах. Константа рівноваги. Зміщення рівноваги. Принцип Ле Шательє і його значення в хімії. Вплив зовнішніх факторів на зміщення хімічної рівноваги.

Уміти: визначати можливість перебігу, характер і на­прям хімічних реакцій, складати термохімічні рівняння і робити розрахунки за ними; обчислювати ентальпію, ентропію та вільну енергію, константи рівноваги, швидкості реакцій; використовува­ти принцип Ле Шательє для визначення умов зміщення хімічної рівноваги.

1.7. Дисперсні системи

1.7.1. Фізичні властивості розчинів

Загальні уявлення про дисперсні системи. Характеристика розчинів та способи вираження їх складу: Розчинність твердих, рідких і газуватих речовин у рідинах. Вплив на розчинність ком­понентів розчину, температури і тиску.

1.7.2. Розчини неелектролітів

Діаграма стану води та правило фаз Гіббса. Колігативні вла­стивості розчинів. Закони Рауля. Діаграма стану розчину . Осмо­тичний тиск. Закон Вант-Гоффа.

1.7.3. Розчини електролітів

Сильні  і  слабкі електроліти. Електролітична дисоціація. Сту­пінь і константа дисоціації слабких електролітів. Реакції іон­ного обміну в розчинах. Іонний добуток води. Водневий показник середовища. Індикатори. Поняття про буферні розчини. Добуток розчинності. Гідроліз солей. Теорії кислот і основ. Колоїдні розчини.

Уміти: виражати концентрацію розчиненої речовини різ­ними способами та здійснювати перерахунок одного виразу кон­центрації в інший; робити розрахунки для приготування розчинів; складати іонні рівняння реакцій; обчислювати концентрації іонів, рН розчинів, добуток розчинності речовин за їх розчинністю; записувати в молекулярній та іонній формах рівняння гідролізу солей.

1.8. Електрохімічні  процеси.

1.8.1. Еелектродні потенціали

Рівновага на межі поділу фаз метал-розчин. Електродні по­тенціали. Стандартний водневий електрод. Електрохімічний ряд напруг металів. Гальванічні елементи. Електрорушійна сила галь­ванічних елементів. Відновні й окисні потенціали. Вплив концен­трації, температури і характеру середовища на потенціали. Рів­няння Нернста. Акумулятори і паливні елементи. Поляризація елек­тродів.

1.8.2. Електроліз

Електроліз розчинів і розплавів електролітів. Послідовність розрядження іонів. Перенапруга. Електроліз з інертними і актив­ними анодами. Закони електролізу. Застосування електролізу в промисловості. Одержання і очистка металів. Гальваностегія і гальванопластика.

1.8.3. Окисно-відновні реакції

Поняття потенціалу іонізації,  спорідненості до електрона, електронегативності та ступеню окиснення. Окисно-відновні реакції. Процесиокиснення і відновлення. Окисники і відновники. Типи реакцій. Методи складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Фактори, що впливають на перебіг окисно-відновних реакцій.

Уміти: зображати гальванічні елементи за допомогою схем; записувати напівреакції анодних і катодних процесів; обчислювати електрорушійні сили; записувати рівняння реакцій, що відбуваються на катоді й аноді при електролізі; робити кіль­кісні розрахунки, пов'язані з процесами електролізу речовин; визначати відновник і окисник за ступенями окиснення, можливість і напрям перебігу окисно-відновних реакцій, розраховувати коефіцієнти в рівняннях різних типів

1.9. Комплексні сполуки

Склад і будова комплексних сполук. Внутрішня і зовнішня координаційна сфера. Комплексоутворювачі. Типи лігандів. Координацій­не число. Комплексоутворення і дисоціація комплексних сполук. Константи нестійкості комплексних іонів. Класифікація та номенклату­ра комплексних сполук, Катіонні, іонні та нейтральні комплекси.

Уміти: називати комплексні сполуки за їх формулами і складати формули за їх назвами; визначати координаційні числа і заряди комплексоутворювачів, заряди комплексних іонів, складати рівняння реакцій дисоціації і виражати константи нестійкості.

2. ОГЛЯД ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ЇХ НАЙВАЖЛИВІШИХ СПОЛУК

2.1. Загальна характеристика неметалів

Положення неметалів у періодичній системі. Особливості електронної будови атомів. Валентність і ступені окислення. Зміна металічного  і неметалічного характеру елементів, фізичних властивостей і хімічної активності неметалів по групах і періодах. Зміна кислотно-основних властивостей оксидів і гідроксидів по групах і періодах, форми знаходження неметалів  у природі. Принципи добування неметалів.

2.1. Огляд властивостей неметалів та їх основних сполук

Водень. Кисень. Вода. Галогени. Халькогени. Елементи підгрупи азоту. Вуглець, Органічні сполуки. Будова, класифікація, номенклатура і властивості. Силіцій. Германій. Бор. Благородні гази.

2.2. Загальна характеристика металів

Положення металів у періодичній системі. Особливості електронної будови атомів. Валентність і ступені окислення. Фізичні, та хімічні властивості і їх зміна по групах і періодах, форми зна­ходження металів у природі. Загальні методи добування та очистки металів. Сплави металів: суміші, евтектики, тверді розчини, інтерметалічні сполуки. Діаграми стану металічних систем. Корозія ме­талів і способи захисту від корозії.

2.2.1. Огляд властивостей металів і їх основних сполук Лужні метали.       Метали підгрупи міді. Берилій і лужноземельні метали. Твердість води. В'яжучі матеріали. Огляд металів головної і побічної підгруп III групи. Метали підгрупи цинку. Метали під­груп титану, ванадію, хрому, мангану. Метали тріади заліза. Пла­тифоїди.

Уміти: Характеризувати елементи головних і побічних підгруп періодичної системи; пояснювати закономірності в зміні фізичних і хімічних властивостей елементів і простих речовин, враховуючи будову їх атомів, молекул і кристалів; порівнювати властивості основних класів сполук, утворених елементами під­групи бінарних сполук з воднем, киснем, металами, кисневмісних кислот, гідроксидів і солей; пояснювати зміну кислотно-основного характеру, окисно-відновної активності та стійкості сполук підгрупи.

Основна література

 1. Ярошенко О.Г. Видавництво: Освіта, 2008 Предмет: Хімія 8 клас
 2. Попель П.П. Крикля Л.С. Видавництво: Академія, 2012 Предмет: Хімія 11 клас
 3. Ярошенко О.Г. Видавництво: Освіта, 2009 Предмет: Хімія 9 клас
 4. Ярошенко О.Г.Видавництво: Грамота, 2010 Предмет: Хімія 10 клас
 5. Лашевська Г.А. Видавництво: Генеза, 2009 Предмет: Хімія 9 клас
 6. Попель.П.П.,КрикляЛ.С.Видавництво:Академія,2007 Предмет: Хімія 7 клас
 7. Попель П.П. Крикля Л.С. Видавництво: Академія, 2008.  Предмет: Хімія 8 клас
 8. ПопельП.П., КрикляЛ.С. Видавництво: Академія, 2009. Предмет: Хімія 9 клас
 9. ЛашевськаГ.А. Видавництво: Генеза,2007.  Предмет: Хімія 7 клас
 10. ЛашевськаГ.А. Видавництво: Генеза, 2009.  Предмет: Хімія 9 клас

Список додаткової літератури

 1. Березан О.В. Енциклопедія хімічних задач. - Терн.: Підручники та посібники, 2001.- 304 с.
 2. Кузьмінський Є.В., Голуб Н.Б., Шинкаренко Л.М. Загальна, неорганічна та органічнахімія. Посібник для вступників до вузів. - К.: ПП Графіка, 2003 - 210с.
 3. Березан О.В. Збірник задач з хімії. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. - 319 с.
 4. Березан О.В. Органічна хімія: Посібник для вчителів хімії та учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, слухачів та викладачів підготовчих відділень вузів. - Київ: Абрис, 2000. - 304
 5. Середа І.П. Конкурсні задачі з хімії для вступників до вузів. - К.: Вища шк., 1995. - 256 с.
 6. Хомченко Г.П. Посібник для вступників у вузи. - Київ: Освіта, 2004.
 7. Черних В.П. Хімія. Посібник для вступників до вузів/ В.П. Черних, Є.Я. Левітін, Н.В. Турченко. - Вінниця: Нова книга, 2006. - 361 с.
 8. Староста К.Е., Староста В.І., Титаренко Н.В. Неорганічна хімія: Тестові завдання. 8-9 класи - К.: Либідь, 1996.-144 с.
 9. Хімія. Тестові завдання для вступників. 2003-2005 рр. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки,-2003.-218 с.
 10. Хімія. Тестові завдання для вступників.-Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки,-2007.-123 с.
 11. Черних В.П., Левітін Є.Я., Турченко Н.В. Хімія: Посіб. для вступників до вузів.- Вінниця: Нова книга, 2006.- 368 с.

Питання для самопідготовки з хімії

1. Який із елементів - літій або калій має більш виражені металічні властивості?

2. Напишіть формули сполук р-елементів IV групі періодичної системи з гідрогеном та з оксигеном у максимальному ступені окиснення.

3. Виходячи з положення елемента галію у періодичній системі, опишіть найважливіші властивості простої речовини та його сполук.

4. Скільки різних видів молекул оксиду карбону (IV) можна одержати із ізотопа карбону 12С та трьох ізотопів оксигену 16О, 17О, 18О. Напишіть формули молекул цих оксидів.

5. Ізотопи астату було одержано шляхом опромінювання ізотопу бісмуту α- частинками. Напишіть рівняння ядерної реакції. 211 85 At 209 83 Bi

6. Напишіть електронну формулу елемента та визначте його порядковий номер, якщо вона має закінчення 3d54s2 .

7. Визначте валентність та ступінь окиснення карбону в сполуках: С2Н6, СН3ОН, НСОН, СО2.

8. За певних умов реакція 4HCl(г)+O2(г) ↔2Cl2(г) + 2H2O(г), ΔH0=-116.3 кДж є зворотньою. Як вплинуть на рівноважний стан системи: а) підвищення температури, б) зниження тиску, в) введення каталізатора.

9. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити ланцюжок одностадійних перетворень:

а) Na → NaOH → NaHCO3 → Na2CO3 → Na2SO4 → NaCl → Na

б) NH4NO2 → N2 → NO → NO2 → HNO3 → NH4NO3 → N2O

в) Cu → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 → CuSO4 → Cu2(OH)2SO4 → Cu(OH)2 → CuO → Cu

г) Al → Al(NO3)3 → X → Al2O3 → NaAlO2 → Al(OH)3 → AlCl3 → Al

д) Ca → CaO → Ca(OH)2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 → CaCO3 → CaO → CaCl2 → Ca

е) Cr → Cr2O3 → Cr2(SO4)3 → Cr(OH)3 → Na3[Cr(OH)6] → Na2CrO4 → Na2 Cr2O7

ж) S → H2S → CuS → SO2 → H2SO4 → HCl → Cl2 → NaClO

з) Si → SiO2 → Na2SiO3 → H2SiO3 → SiO2 → Si → K2SiO3

і) Fe3O4 → Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe2 (SO4) → Fe(OH)3

к) Cu → NO2 → NaNO3 → O2 → P2O5 → H3PO4

л) Mg → MgCl2 → Mg(OH)2 → Mg3(PO4)2 → P→ PI3= → H3PO3

м) Al2O3 → AlCl3 → Al(OH)3 → K3Al(OH)6 → Al(NO3)3 → Al(OH)(NO3)2

10. Складіть рівняння хімічних перетворень, на підставі яких можна одержати:

а) із етена → пропанову кислоту;

б) із метану → бензол;

в) із метану → пропаналь;

г) із етану → оцтову кислоту;

д) із ацетилену → етиловий ефір оцтової кислоти;

ж) із етену → оцтову кислоту.

з) із пропена → бутанову кислоту;

і) із карбонату кальцію → етанол;

к) із метану → полівініловий спирт;

11. Складіть рівняння реакцій розкладання хімічних сполук та вкажіть умови їх протікання:

а) NaNO3, Cu(NO3)2, Pb(NO3)2, AgNO3, Al(OH)(NO3)2, Al(OH)2NO3;

б) NH4Cl, NH4HSO4, NH4NO3, (NH4)2CO3, NH4HCO3, NH4NO2, (NH4)2Cr2O7;

в) H2O, H2O2, HgO, Ag2O, CaCO3, CaCO3MgCO3, NaHCO3;

г) KCN, K2SiO3, NaH2PO4.

12. Напишіть рівняння реакцій за допомогою яких можна одержати 6 середніх солей, використовуючи сульфід заліза (ІІ), кисень, розчин гідроксиду натрію та розведені розчини хлоридної та сульфатної кислот.

13. Докажіть амфотерний характер оксиду хрому (ІІІ), напишіть відповідні рівняння реакцій.

14. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна одержати гідроксохлорид міді (ІІ), гідросульфід калію, гідрокарбонат кальцію.

15. В чотирьох пробірках без надпису знаходяться розчини наступних речовин: сульфату натрію, карбонату натрію, нітрату натрію та йодиду натрію. За допомогою яких реагентів можна визначити, де яка сіль знаходиться. Напишіть рівняння реакцій в молекулярній та іонно-молекулярній формах.

16. В трьох пробірках містяться наступні сухі речовини: оксид кальцію, оксид алюмінію, оксид фосфору. Які реагенти треба використати, щоб розпізнати ці речовини. Напишіть рівняння реакцій.

17. Складіть рівняння реакцій гідролізу (там, де це потрібно) наступних солей в молекулярній та іонно-молекулярній формах:

а) K2CO3, K2SO4, K2S, K3PO4, CuSO4, BaCl2;

б) NH4Cl, (NH4)2SO4, Al(NO3)3, Al2S3, FeCl3, Li2SO4;

в) CH3COOK, KCl, CrCl3, ZnCl2, NaNO3, NH4NO3;

г) LiCl, Li2S, Li3PO4, Li2CO3, LiCN, Li2SO4.

18. Закінчіть рівняння хімічних реакцій та визначте стехіометричні коефіцієнти методом електронного або іонно-електронного балансу:

а) K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 → S↓ + ... ;

б) KMnO4 + KI + H2SO4 → ... ;

в) KMnO4 + ... → MnSO4 + ...;

г) Na2SO3 + KMnO4 + H2SO4 → ... ;

д) KMnO4 + HCl → ... ; 5

е) K2Cr2O7 + HI + H2SO4 → ... ;

ж) Na2SO3 + Na2Cr2O7 + H2SO4 → ... ;

з) NaNO2 + KMnO4 + KOH → K2MnO4 + ... ;

і) PbO2 + HCl → PbCl2+ ... ;

к) KNO2 + KI+ H2SO4 → NO + ...

19. Складіть рівняння гідролізу водного розчину та розплаву BaCl2.

20. Напишіть рівняння реакцій електролізу водних розчинів:

а) йодиду калію та сульфату натрію з інертними електродами;

б) AgNO3, ZnSO4, AuCl3 з інертними електродами;

в) сульфату міді (ІІ) та нітрату нікелю відповідно з мідними та нікелевими електродами.

21. Напишіть електронні формули та складіть електронно-графічні схеми хлору в ступенях окиснення -1, 0, +1, +3, +5, +7.

22. В трьох пробірках містяться н-бутанол, етиленгліколь та розчин фенолу в бензолі. За допомогою яких хімічних реакцій можна розрізнити ці речовини. Напишіть рівняння реакцій та вкажіть ознаки.

23. В трьох пробірках без надпису містяться: етанол, мурашина кислота та оцтова кислота. За допомогою яких хімічних реагентів можна розрізнити ці речовини? Напишіть рівняння реакцій та вкажіть ознаки.

24. Складіть рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити слідуючі перетворення:

а) CH4 → CH3Cl → CH3OH → HCOH → HCOOH → CO2;

б) CH3COH → C2H5OH → C2H4 → C2H2 → CH3COH ;

в) C2H5OH → C2H4 → C2H5Cl → C2H5OH → H2 → C6H5NH2;

г) CH4 → C2H2 → C6H6 → C6H5NO2 → C6H5NH2 → 2,4,6-триброманілін.

25. За допомогою яких хімічних реакцій можна розрізнити бензольні розчини фенолу, аніліну та оцтової кислоти.

26. Назвіть не менше п'яти методів добування:

а) кисню;

б) водню;

в) металів.

Напишіть відповідні рівняння реакцій.

Критерії оцінювання знань

Письмові відповіді тестового випробовування оцінюються за дванадцятибальною шкалою, після чого оцінка підлягає переведенню за двохсотбальною шкалою до Правил прийому до МНТУ в 2016 році.

Вступне випробування проводиться в письмовій формі, тривалість якого становить 2,5 години.

Абітурієнт отримує  білет, що містить тестові завдання чотирьох рівнів складності. Йому потрібно відповісти на одне запитання із запропонованого у рівні переліку. Завдання І та ІІ рівнів оцінюються у 2 бали, завдання ІІІ та ІV рівнів - у 4 бали.

Критерії оцінювання відповідей розроблені на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень вступників

І.Початковий

1

Вступник розпізнає деякі хімічні об'єкти і називає їх, знає правила безпеки під час проведення практичних робіт.

2

Вступник описує деякі хімічні об'єкти за певними ознаками, знає призначення лабораторного обладнання.

3

Вступник має фрагментарні уявлення з предмета вивчення і може відтворити окремі його частини.

ІІ. Середній

4

Вступник знає окремі факти, що стосуються хімічних сполук і явищ, складає скорочену умову задачі.

5

Вступник відтворює окремі частини навчального матеріалу, дає визначення основних понять.

6

Вступник описує окремі спостереження за перебігом хімічних дослідів, робить обчислення за готовою формулою.

ІІІ. Достатній

7

Вступник самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу, порівнює хімічні об'єкти, наводить рівняння реакцій за умовою задачі.

8

Вступник самостійно відтворює фактичний і теоретичний навчальний матеріал, робить обчислення за рівнянням реакції.

9

Вступник виявляє розуміння основоположних хімічних теорій і фактів, наводить приклади і підтвердження цього, розв'язує задачі.

IV. Високий

10

Вступник уміє аналізувати, узагальнювати і систематизувати надану інформацію, робити висновки, самостійно наводити і використовувати необхідні формули.

11

Вступник володіє засвоєними знаннями і вміло їх використовує, встановлює зв'язки між явищами, самостійно розв'язує задачі, формулює відповіді.

12

Вступник має системні знання з предмета, аргументовано використовує їх, аналізує додаткову інформацію, самостійно оцінює явища, пов'язані з речовинами та їх перетвореннями, самостійно аналізує та розв'язує задачі раціональним способом.

 

Затверджено на засіданні кафедри

реабілітації,

протокол № 7 від « 10 » березня  2017 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ