Атестація з української мови для держслужбовців в МНТУ – за найнижчими цінами

Пройти атестацію з української мови, що є обов'язковою умовою роботи на державній службі, можна на базі МНТУ. Атестація передбачає усну та письмову частини і проводиться як у індивідуальному порядку, так і на загальних сесіях.
Раді повідомити, що проходження атестації у МНТУ коштуватиме учасникам найдешевше в Україні - 300 гривень, у разі бажання отримати посвідчення у день проходження  атестації - 600 грн. та 800 гривень, якщо атестацію необхідно пройти у індивідуальному порядку у будь-який день. Видача дублікату атестаційного посвідчення у разі його втрати...

МНТУ-NRG у «Лізі героїв»: гра «планетарного» значення

До Нового Року лишається зовсім небагато часу, а отже, добігають кінця і цьогорічні спортивні події. Так, у аматорському турнірі з баскетболу «Ліга героїв» теж залишається геть небагато турів. У наступному з яких наша команда МНТУ-NRG має пройти одне з останніх серйозних випробувань. 9 грудня, о 17:30 наші хлопці вийдуть на ігровий майданчик проти справді грізного суперника.
Наразі «Планета баскетбол» цілком реально претендує на нагороди у турнірі, поступаючись лідеру всього 2 очками. Жоден з матчів цього колективу не був для суперників легкою прогулянкою. Навіть потужний і досі непереможений W Power зумів...

Запальний баскетбол: МНТУ-NRG зіграли черговий матч у «Лізі героїв»

У неділю, 2 грудня, команда МНТУ-NRG зіграла матч проти колективу «Баски» у рамках 6 туру аматорського турніру з баскетболу «Ліга героїв». З перших хвилин протистояння видалося запальним, адже обом командам необхідні були очки.
Мотивація гравців і відкритий атакувальний стиль обох команд призвели до короткої, але результативної «перестрілки» у першому періоді - обидва колективи грали без оборони, через що сирена зафіксувала рахунок 14:16 на користь «Басків».
А от друга частина зустрічі стала для команди МНТУ фатальною. Супротивник різко змінив тактику на...

Під знаком червоної стрічки: у МНТУ пройшла лекція про ВІЛ-СНІД та методи його профілактики

1 грудня кожного року увесь світ під патронатом Всесвітньої організації охорони здоров'я відзначає Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Зараз темпи поширення епідемії СНІДу у світі, згідно даним ООН, сповільнилися. Тому наразі прогресивна політика у сфері, що стосується його проблематики, включає у себе не лише інформування про шляхи розповсюдження захворювання та профілактику, але й докорінну зміну ставлення до ВІЛ-позитивних людей, запобігання дискримінації та пошуків шляхів їх повноцінної інтеграції у суспільство.
Проте, як би не було не сумно це усвідомлювати...

Чверть століття на шляху вдосконалення: у МНТУ відзначили 25-річчя університету

25 років тому, на самому початку історії незалежної України, молода держава потребувала якісних змін у сфері освіти. Саме тоді найскладніший виклик сучасності на свої плечі взяли хоробрі і талановиті українці, котрим стало духу у буремний час очолити авангард нової української освіти. Серед них був і Юрій Бугай, котрий спромігся залучитись підтримкою як провідних українських  науковців і педагогів, так і залучити іноземних колег, створивши один із перших в Україні приватних навчальних закладів.
І сьогодні, чверть століття потому, ми відзначаємо важливу дату історії МНТУ. У святкові дні хочеться...

Хімія

ВСТУП

Хімія Знання хімії - однієї з фундаментальних природничих наук, необхідне для творчої діяльності інженера будь-якої спеціальності. Курс хімії, як і інших загальнотеоретичних дисциплін, повинен виконувати дві основні функції.

Перша - загальновиховна і розвиваюча, яка полягає у формуванні наукового світогляду студента і в розвитку у нього сучасних форм теоретичного мислення, здатності аналізувати явища.

Друга - конкретно-практична, що пов'язана із засвоєнням провідних ідей, понять і законів хімії, з формуванням загальнонавчальних і спеціальних умінь і навичок для застосування хімічних законів і процесів, використанням хімічних речовин і матеріалі в у сучасній техніці.

У результаті вивчення шкільного курсу абітурієнти повинні:

знати сучасний стан і шляхи розвитку хімії; роль хімії у науково-технічному прогресі, створенні нових матеріалів, розв'язанні енергетичної проблеми, в раціональному використанні природних багатств і охороні природи; світоглядне значення хімічних теорій і законів; фізичні і хімічні властивості та практичне значення речовин;

уміти користуватися прийомами логічного мислення (аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, узагальнення тощо); спостерігати і пояснювати хімічні явища, що відбуваються в природі, лабораторії, на виробництві і в повсякденному житті, самостійно поповнювати, систематизувати і застосовувати знання; користуватися навчальною і довідковою літературою; розв'язувати хімічні задачі; повадитися з найважливішими хімічними сполуками і обладнанням, виконувати хімічні досліди і правила техніки безпеки.

Дана програма складена відповідно сучасному рівню розвитку хімічної науки і державних вимог до підготовки бакалаврів .В основу її побудови покладена така послідовність вивчення основ Хімічної науки: речовина - будова речовини - хімічний процес.

При підготовці до екзамену з хімії вступник повинен приділити увагу основним теоретичним положенням хімії - однієї з найважливіших природничих наук, що становлять основи наукового розуміння природи. Абітурієнту необхідно уміти застосовувати вивчені в школі теоретичні положення при розгляді класів речовин і конкретних сполук від їх складу та будови; розв'язувати комбіновані задачі, які включають кілька типів задач; використовувати при вирішенні завдань набуті в школі знання з фізики, математики, біології; правильно користуватись хімічною номенклатурою; знати властивості речовин, які широко використовуються у народному господарстві та побуті; розуміти наукові принципи деяких найважливіших хімічних виробництв (не заглиблюючись у деталі будови різної хімічної апаратури).

Під час співбесіди абітурієнту дозволяється користуватися таблицями: «Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва», «Розчинність основ, кислот та солей у воді», «Відносна електронегативність елементів».

При розв'язуванні типових розрахункових задач дозволяється користуватися мікрокалькулятором.

Структура вступного випробування

Вступне випробування проводиться в письмовій формі, тривалість якого не повинна перевищувати 2,5 години.

Вступне випробування у формі письмового екзамену проводять не менше трьох членів комісії.

По закінченню вступного випробування екзаменатори відмічають правильність відповідей абітурієнтів, заповнюють екзаменаційну відомість та підписують її.

Інформація про результати вступного випробування оголошується вступникові у день його проведення.

Зміст програми

Вступ

Предмет хімії і місце її серед наук про природу. Становлення хімії як науки. Методи хімії і її основні завдання. Роль хімії у науково-технічному прогресі. Проблеми охорони навколишнього середовища.

Уміти: розрізняти фізичні та хімічні явища і форми їх руху; визначати поняття науки та її природничих галузей.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ХІМІЇ

1.1. Атомно-молекулярна теорія

Зміст, основні поняття атомно-молекулярної теорії: атом, молекула, хімічний елемент молекула, хімічний елемент. Атомна маса, молекулярна маса, Моль. Агрегатні стани речовини та їх характерні особливості. Закони газового стану: Бойля-Маріотта, Гей-Люссака, Шарля, Авогадро, парціальних тисків, об'ємних відношень. Рівняння Клапейрона-Мендеєлва І Ван-дер Ваальса. Поняття хімічної сполуки і хімічні формули.

Уміти: робити розрахунки, користуючись рівнянням газових законів; зводити об'єм газу до нормальних умов, обчислювати молекулярні та молярні маси речовин; встановлювати формули хімічних сполук; робити розрахунки пов'язані з кількість речовини, молярним об'ємом та за хімічними формулами.

1.2. Основні закони хімії

Закон збереження маси і енергії. Взаємозв'язок маси і енергії. Стехіометричні закони: сталості складу, еквівалентів, кратних відношень. їх сучасне трактування. Речовини з молекулярною і немолекулярною структурою. Сполуки постійного і змінного складу.

Уміти: виражати еквіваленти та молярні маси еквівалентів елементів і сполук; складати рівняння хімічних реакцій та робити стехіометричні розрахунки.

1.3.   Класифікація та номенклатура хімічних сполук

Класифікація неорганічних сполук за їх складом, хімічними та функціональними ознаками: гомо- та гєтеросполуки - прості речовини, бінарні й складні гєтеросполуки. Взаємозв'язок між найважливішими класами неорганічних речовин. Оксиди (основні, кислотні, амфотерні), гідроксиди (основні, кислотні), солі (середні, кислі,основні, подвійні,змішані, комплексні). Правила номенклатури неорґанічних сполук.

Уміти: відносити сполуки до певних класів та давати їм назви; встановлювати генетичний зв'язок між класами сполук і залежність між складом і властивостями речовини; називати сполуки за їх формулами і складати формули за їх назвами.

1.4.   Будова атомів і систематика хімічних елементів

1.4.1. Будова атома

Розвиток уявлень про будову атома. Основні положення теорії Бора-Зоммерфельда. Квантово-механічна модель атома. Корпускулярно-хвильовий дуалізм електрона. Характеристика енергетичного стану електрона квантовими числами. Поняття енергетичного рівня, підрівня, атомної орбіталі. Багатоелектронні атоми. Розподіл електронів по енергетичних рівнях і підрівнях.

1.4.2. Періодичний закон і періодична система елементів Д.І. Менделєєва

Періодичний закон Д.І. Менделєєва і його загальнонаукове і філософське значення. Структура періодичної системи елементів: малі й великі періоди, групи, головні й побічні підгрупи . S-P-d-f- елементи і їх розміщення в періодичній системі. Особливості електронної будови атомів елементів головних і побічних підгруп. Зміна властивостей хімічних елементів і їх сполук по періодах і групах.

Уміти: характеризувати найважливіші складові частини атома; зображати форми S-P-d орбіталей; оперувати квантовими числами; зображати електронні конфігурації атомів, користуючись формулою Льюїса: енергетичними рівнями, квантовими комірками, електронними формулами з врахуванням послідовності заповнення рівнів; вираховувати максимально можливе число електронів на енергетичних рівнях і підрівнях; пояснювати суть періодичного закону і періодичної системи хімічних елементів; характеризувати елементи за місцем у періодичній системі і будовою атомів, прості і складні речовини, утворені цими елементами.

1.5. Будова молекул і кристалів

1.5.1Хімічний зв'язок і будова молекул.

Кількісні характеристики хімічного зв'язку: довжина, кратність, енергія, полярність, валентні кути. Типи хімічного зв'язку. Ковалентний зв'язок. Квантово-механічні методи трактування хімічного зв'язку. Метод валентних зв'язків. Особливості ковалентного зв'язку: насичуваність і напрямленість. Валентні можливості елементів. Обмінний та донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв'язку. Гібридизація атомних орбіталей. Сигма- та пі- зв'язки. Поняття про метод молекулярних орбіталей. Схеми молекулярних орбіталей. Схеми молекулярних орбіталей двоатомних молекул. Порядок зв'язку. Іонний зв'язок. Особливості іонного зв'язку. Водневий зв'язок. Природа і особливості зв'язок водневого зв'язку.

1.5.2. Будова твердого тіла Кристалічний та аморфний стани речовини.

Кристалічні гратки. Елементарна комірка. Типи кристалічних граток: іонні, атомні, молекулярні, металічні.

Уміти: зображати електронні структури молекул методом , валентних схем, складати формули типових сполук, визначати в них тип хімічного зв'язку; пояснювати взаємозв'язок між природою зв'язку і будовою молекул і кристалів.

1.6. Закономірності перебігу хімічних реакцій

1.6.1. Енергетика хімічних процесів

Хімічна система, фаза, компонент. Класифікація хімічних реакцій. Енергетичні ефекти хімічних реакцій. Внутрішня енергія і ентальпія. Закони термохімії. Ентальпія утворення хімічних сполук. Поняття про ентропію. Зміна ентропії в хімічних процесах. Напрямленність хімічних реакцій. Умови самочинного перебігу хімічних реакцій.

1.6.2. Хімічна кінетика і рівновага

Хімічні реакції в гомогенних і гетерогенних системах. Швидкість гомогенних реакцій. Фактори, що визначають швидкість хімічної реакції. Закон діючих мас. Константа швидкості. Залежність швидкості реакції від температури. Молекулярність і порядок реакції. Поняття про механізм реакцій. Ланцюгові реакції. Фактори, що визначають швидкість гетерогенних реакцій. Поняття про каталіз. Гомогенні і гетерогенні каталітичні реакції.

Хімічна рівновага в гомогенних і гетерогенних системах. Константа рівноваги. Зміщення рівноваги. Принцип Ле Шательє і його значення в хімії. Вплив зовнішніх факторів на зміщення хімічної рівноваги.

Уміти: визначати можливість перебігу, характер і напрям хімічних реакцій, складати термохімічні рівняння і робити розрахунки за ними; обчислювати ентальпію, ентропію та вільну енергію, константи рівноваги, швидкості реакцій; використовувати принцип Ле Шательє для визначення умов зміщення хімічної рівноваги.

1.7. Дисперсні системи

1.7.1. Фізичні властивості розчинів

Загальні уявлення про дисперсні системи. Характеристика розчинів та способи вираження їх складу: Розчинність твердих, рідких і газуватих речовин у рідинах. Вплив на розчинність компонентів розчину, температури і тиску.

1.7.2. Розчини електролітів

Сильні і слабкі електроліти. Електролітична дисоціація. Ступінь і константа дисоціації слабких електролітів. Реакції іонного обміну в розчинах. Водневий показник середовища. Індикатори. Гідроліз солей, кислот і основ. Колоїдні розчини.

Уміти: виражати концентрацію розчиненої речовини різними способами та здійснювати перерахунок одного виразу концентрації в інший; робити розрахунки для приготування розчинів; складати іонні рівняння реакцій; обчислювати концентрації іонів, рН розчинів, добуток розчинності речовин за їх розчинністю; записувати в молекулярній та іонній формах рівняння гідролізу солей.

1.8. Електрохімічні процеси.

1.8.1. Електроліз

Електроліз розчинів і розплавів електролітів. Електроліз з інертними і активними анодами. Закони електролізу. Застосування електролізу в промисловості. Одержання і очистка металів.

1.8.2. Окисно-відновні реакції

Поняття потенціалу іонізації, спорідненості до електрона, електронегативності та ступеню окиснення. Окисно-відновні реакції. Процесиокиснення і відновлення. Окисники і відновники. Типи реакцій. Методи складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Фактори, що впливають на перебіг окисно-відновних реакцій.

Уміти: зображати гальванічні елементи за допомогою схем; записувати напівреакції анодних і катодних процесів; записувати рівняння реакцій, що відбуваються на катоді й аноді при електролізі; робити кількісні розрахунки, пов'язані з процесами електролізу речовин; визначати відновник і окисник за ступенями окиснення, можливість і напрям перебігу окисно-відновних реакцій, розраховувати коефіцієнти в рівняннях різних типів

2. ОГЛЯД ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ЇХ НАЙВАЖЛИВІШИХ СПОЛУК

2.1. Загальна характеристика неметалів

Положення неметалів у періодичній системі. Особливості електронної будови атомів. Валентність і ступені окислення. Зміна металічного і неметалічного характеру елементів, фізичних властивостей і хімічної активності неметалів по групах і періодах. Зміна кислотно-основних властивостей оксидів і гідроксидів по групах і періодах, форми знаходження неметалів у природі. Принципи добування неметалів.

2.1. Огляд властивостей неметалів та їх основних сполук

Гідроген. Оксиген. Вода. Галогени. Халькогени. Елементи підгрупи НіГрогену. Карбон, Органічні сполуки. Будова, класифікація, номенклатура і властивості. Силіцій.

2.2. Загальна характеристика металів

Положення металів у періодичній системі. Особливості електронної будови атомів. Валентність і ступені окислення. Фізичні, та хімічні властивості і їх зміна по групах і періодах, форми знаходження металів у природі. Загальні методи добування та очистки металів. Сплави металів. Корозія металів і способи захисту від корозії.

2.2.1. Огляд властивостей металів і їх основних сполук Лужні метали. Лужноземельні метали. Твердість води. Алюміній і його сполуки. Ферум і його сполуки.

Уміти: Характеризувати елементи головних і побічних підгруп періодичної системи; пояснювати закономірності в зміні фізичних і хімічних властивостей елементів і простих речовин, враховуючи будову їх атомів, молекул і кристалів; порівнювати властивості основних класів сполук, утворених елементами підгрупи бінарних сполук з воднем, киснем, металами, кисневмісних кислот, гідроксидів і солей; пояснювати зміну кислотно-основного характеру, окисно-відновної активності та стійкості сполук підгрупи.

Основна література

 1. Ярошенко О.Г. Видавництво: Освіта, 2008 Предмет: Хімія 8 клас
 2. Попель П.П. Крикля Л.С. Видавництво: Академія, 2012 Предмет: Хімія 11 клас
 3. Ярошенко О.Г. Видавництво: Освіта, 2009 Предмет: Хімія 9 клас
 4. Ярошенко О.Г.Видавництво: Грамота, 2010 Предмет: Хімія 10 клас
 5. Лашевська Г.А. Видавництво: Генеза, 2009 Предмет: Хімія 9 клас
 6. Попель.П.П.,КрикляЛ.С.Видавництво:Академія,2007 Предмет: Хімія 7 клас
 7. Попель П.П. Крикля Л.С. Видавництво: Академія, 2008.  Предмет: Хімія 8 клас
 8. ПопельП.П., КрикляЛ.С. Видавництво: Академія, 2009. Предмет: Хімія 9 клас
 9. ЛашевськаГ.А. Видавництво: Генеза,2007.  Предмет: Хімія 7 клас
 10. ЛашевськаГ.А. Видавництво: Генеза, 2009.  Предмет: Хімія 9 клас

Список додаткової літератури

 1. Березан О.В. Енциклопедія хімічних задач. - Терн.: Підручники та посібники, 2001.- 304 с.
 2. Кузьмінський Є.В., Голуб Н.Б., Шинкаренко Л.М. Загальна, неорганічна та органічнахімія. Посібник для вступників до вузів. - К.: ПП Графіка, 2003 - 210с.
 3. Березан О.В. Збірник задач з хімії. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. - 319 с.
 4. Березан О.В. Органічна хімія: Посібник для вчителів хімії та учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, слухачів та викладачів підготовчих відділень вузів. - Київ: Абрис, 2000. - 304
 5. Середа І.П. Конкурсні задачі з хімії для вступників до вузів. - К.: Вища шк., 1995. - 256 с.
 6. Хомченко Г.П. Посібник для вступників у вузи. - Київ: Освіта, 2004.
 7. Черних В.П. Хімія. Посібник для вступників до вузів/ В.П. Черних, Є.Я. Левітін, Н.В. Турченко. - Вінниця: Нова книга, 2006. - 361 с.
 8. Староста К.Е., Староста В.І., Титаренко Н.В. Неорганічна хімія: Тестові завдання. 8-9 класи - К.: Либідь, 1996.-144 с.
 9. Хімія. Тестові завдання для вступників. 2003-2005 рр. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки,-2003.-218 с.
 10. Хімія. Тестові завдання для вступників.-Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки,-2007.-123 с.
 11. Черних В.П., Левітін Є.Я., Турченко Н.В. Хімія: Посіб. для вступників до вузів.- Вінниця: Нова книга, 2006.- 368 с.

Питання для самопідготовки з хімії

1. Який із елементів - літій або калій має більш виражені металічні властивості?

2. Напишіть формули сполук р-елементів IV групі періодичної системи з гідрогеном та з оксигеном у максимальному ступені окиснення.

3. Виходячи з положення елемента галію у періодичній системі, опишіть найважливіші властивості простої речовини та його сполук.

4. Скільки різних видів молекул оксиду карбону (IV) можна одержати із ізотопа карбону 12С та трьох ізотопів оксигену 16О, 17О, 18О. Напишіть формули молекул цих оксидів.

5. Ізотопи астату було одержано шляхом опромінювання ізотопу бісмуту ?- частинками. Напишіть рівняння ядерної реакції. 211 85 At 209 83 Bi

6. Напишіть електронну формулу елемента та визначте його порядковий номер, якщо вона має закінчення 3d54s2 .

7. Визначте валентність та ступінь окиснення карбону в сполуках: С2Н6, СН3ОН, НСОН, СО2.

8. За певних умов реакція 4HCl(г)+O2(г) -2Cl2(г) + 2H2O(г), ?H0=-116.3 кДж є зворотньою. Як вплинуть на рівноважний стан системи: а) підвищення температури, б) зниження тиску, в) введення каталізатора.

9. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити ланцюжок одностадійних перетворень:

а) Na > NaOH > NaHCO3 > Na2CO3 > Na2SO4 > NaCl > Na

б) NH4NO2 > N2 > NO > NO2 > HNO3 > NH4NO3 > N2O

в) Cu > Cu(NO3)2 > Cu(OH)2 > CuSO4 > Cu2(OH)2SO4 > Cu(OH)2 > CuO > Cu

г) Al > Al(NO3)3 > X > Al2O3 > NaAlO2 > Al(OH)3 > AlCl3 > Al

д) Ca > CaO > Ca(OH)2 > CaCO3 > Ca(HCO3)2 > CaCO3 > CaO > CaCl2 > Ca

е) Cr > Cr2O3 > Cr2(SO4)3 > Cr(OH)3 > Na3[Cr(OH)6] > Na2CrO4 > Na2 Cr2O7

ж) S > H2S > CuS > SO2 > H2SO4 > HCl > Cl2 > NaClO

з) Si > SiO2 > Na2SiO3 > H2SiO3 > SiO2 > Si > K2SiO3

і) Fe3O4 > Fe > FeCl2 > Fe(OH)2 > Fe(OH)3 > Fe2O3 > Fe2 (SO4) > Fe(OH)3

к) Cu > NO2 > NaNO3 > O2 > P2O5 > H3PO4

л) Mg > MgCl2 > Mg(OH)2 > Mg3(PO4)2 > P> PI3= > H3PO3

м) Al2O3 > AlCl3 > Al(OH)3 > K3Al(OH)6 > Al(NO3)3 > Al(OH)(NO3)2

10. Складіть рівняння хімічних перетворень, на підставі яких можна одержати:

а) із етена > пропанову кислоту;

б) із метану > бензол;

в) із метану > пропаналь;

г) із етану > оцтову кислоту;

д) із ацетилену > етиловий ефір оцтової кислоти;

ж) із етену > оцтову кислоту.

з) із пропена > бутанову кислоту;

і) із карбонату кальцію > етанол;

к) із метану > полівініловий спирт;

11. Складіть рівняння реакцій розкладання хімічних сполук та вкажіть умови їх протікання:

а) NaNO3, Cu(NO3)2, Pb(NO3)2, AgNO3, Al(OH)(NO3)2, Al(OH)2NO3;

б) NH4Cl, NH4HSO4, NH4NO3, (NH4)2CO3, NH4HCO3, NH4NO2, (NH4)2Cr2O7;

в) H2O, H2O2, HgO, Ag2O, CaCO3, CaCO3?MgCO3, NaHCO3;

г) KCN, K2SiO3, NaH2PO4.

12. Напишіть рівняння реакцій за допомогою яких можна одержати 6 середніх солей, використовуючи сульфід заліза (ІІ), кисень, розчин гідроксиду натрію та розведені розчини хлоридної та сульфатної кислот.

13. Докажіть амфотерний характер оксиду хрому (ІІІ), напишіть відповідні рівняння реакцій.

14. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна одержати гідроксохлорид міді (ІІ), гідросульфід калію, гідрокарбонат кальцію.

15. В чотирьох пробірках без надпису знаходяться розчини наступних речовин: сульфату натрію, карбонату натрію, нітрату натрію та йодиду натрію. За допомогою яких реагентів можна визначити, де яка сіль знаходиться. Напишіть рівняння реакцій в молекулярній та іонно-молекулярній формах.

16. В трьох пробірках містяться наступні сухі речовини: оксид кальцію, оксид алюмінію, оксид фосфору. Які реагенти треба використати, щоб розпізнати ці речовини. Напишіть рівняння реакцій.

17. Складіть рівняння реакцій гідролізу (там, де це потрібно) наступних солей в молекулярній та іонно-молекулярній формах:

а) K2CO3, K2SO4, K2S, K3PO4, CuSO4, BaCl2;

б) NH4Cl, (NH4)2SO4, Al(NO3)3, Al2S3, FeCl3, Li2SO4;

в) CH3COOK, KCl, CrCl3, ZnCl2, NaNO3, NH4NO3;

г) LiCl, Li2S, Li3PO4, Li2CO3, LiCN, Li2SO4.

18. Закінчіть рівняння хімічних реакцій та визначте стехіометричні коефіцієнти методом електронного або іонно-електронного балансу:

а) K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 > Sv + ... ;

б) KMnO4 + KI + H2SO4 > ... ;

в) KMnO4 + ... > MnSO4 + ...;

г) Na2SO3 + KMnO4 + H2SO4 > ... ;

д) KMnO4 + HCl > ... ; 5

е) K2Cr2O7 + HI + H2SO4 > ... ;

ж) Na2SO3 + Na2Cr2O7 + H2SO4 > ... ;

з) NaNO2 + KMnO4 + KOH > K2MnO4 + ... ;

і) PbO2 + HCl > PbCl2+ ... ;

к) KNO2 + KI+ H2SO4 > NO + ...

19. Складіть рівняння гідролізу водного розчину та розплаву BaCl2.

20. Напишіть рівняння реакцій електролізу водних розчинів:

а) йодиду калію та сульфату натрію з інертними електродами;

б) AgNO3, ZnSO4, AuCl3 з інертними електродами;

в) сульфату міді (ІІ) та нітрату нікелю відповідно з мідними та нікелевими електродами.

21. Напишіть електронні формули та складіть електронно-графічні схеми хлору в ступенях окиснення -1, 0, +1, +3, +5, +7.

22. В трьох пробірках містяться н-бутанол, етиленгліколь та розчин фенолу в бензолі. За допомогою яких хімічних реакцій можна розрізнити ці речовини. Напишіть рівняння реакцій та вкажіть ознаки.

23. В трьох пробірках без надпису містяться: етанол, мурашина кислота та оцтова кислота. За допомогою яких хімічних реагентів можна розрізнити ці речовини? Напишіть рівняння реакцій та вкажіть ознаки.

24. Складіть рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити слідуючі перетворення:

а) CH4 > CH3Cl > CH3OH > HCOH > HCOOH > CO2;

б) CH3COH > C2H5OH > C2H4 > C2H2 > CH3COH ;

в) C2H5OH > C2H4 > C2H5Cl > C2H5OH > H2 > C6H5NH2;

г) CH4 > C2H2 > C6H6 > C6H5NO2 > C6H5NH2 > 2,4,6-триброманілін.

25. За допомогою яких хімічних реакцій можна розрізнити бензольні розчини фенолу, аніліну та оцтової кислоти.

26. Назвіть не менше п'яти методів добування:

а) кисню;

б) водню;

в) металів.

Напишіть відповідні рівняння реакцій.

Критерії оцінювання знань

Тестовий бал з хімії - це арифметична сума балів, отриманих абітурієнтом під час проведення вступного іспиту з хімії за усі правильно виконані тестові завдання. Кожен білет складається із 10 тестових завдань, які оцінюються у 10 балів.

В екзаменаційній роботі вступника виставляються бали за відповідь на кожне завдання, а також підсумковий бал за роботу. В екзаменаційну відомість і в екзаменаційний листок вступника виставляється підсумковий бал за роботу.

Екзаменаційна робота в цілому оцінюється за 100-бальною шкалою (від 100 до 200).

Максимально абітурієнт може набрати за правильне виконання всього тесту 100 балів, що відповідає 200 балам за шкалою (від 100 до 200).

Рівень

Бали

Характеристика відповідей

І. Початковий

100 - 123

Абітурієнт в загальному розпізнає і називає окремі хімічні об'єкти і загалом має низький рівень підготовки з хімії.

Абітурієнт не орієнтується в основних поняттях хімії; наводить елементарні приклади і ознаки хімічних об'єктів.

Абітурієнт фрагментарно характеризує окремі хімічні об'єкти, не вміє складати рівняння хімічних рівнянь і загалом має низький рівень підготовки з хімії.

ІІ. Середній

124 - 151

Абітурієнт дає означення окремих хімічних понять, неповно

характеризує загальні ознаки хімічних об'єктів.

Абітурієнт дає означення окремих хімічних понять, відтворює навчальний матеріал, характеризує загальні ознаки хімічних об'єктів.

Абітурієнт не повно відтворює навчальний матеріал; характеризує будову та функції окремих хімічних об'єктів, наводить прості приклади.

ІІІ. Достатній

152 - 176

Абітурієнт відтворює навчальний матеріал: розкриває суть хімічних понять; розв'язує прості типові хімічні вправи та задачі.

Абітурієнт відповідає на поставлені запитання; розв'язує типові хімічні вправи та задачі, не володіє стійкими знаннями про хімічні властивості основних класів неорганічних та органічних сполук, основні методи якісного та кількісного аналізу хімічних речовин.

Абітурієнт самостійно розв'язує хімічні вправи і задачі; частково встановлює причинно-наслідкові зв'язки; проте він не володіє стійкими знаннями про хімічні властивості основних класів неорганічних та органічних сполук, промислові та лабораторні методи одержання органічних та неорганічних речовин і їх застосування.

ІV. Високий

177 - 200

Абітурієнт вільно відповідає на запитання; самостійно аналізує і розкриває суть хімічних явищ, процесів, узагальнює, систематизує, встановлює причинно-наслідкові зв'язки.

Абітурієнт логічно, усвідомлено відтворює навчальний матеріал; аналізує і розкриває закономірності живої природи, оцінює окремі біологічні явища, закони; встановлює й обґрунтовує причинно-наслідкові зв'язки.

Абітурієнт виявляє міцні й глибокі знання з хімії, самостійно оцінює та обґрунтовує різноманітні хімічних явища і процеси, виявляє особисту позицію щодо них, чітко формулює основні хімічні поняття, хімічні закони; знає властивості основних класів неорганічних і органічних сполук, промислові та лабораторні методи одержання органічних та неорганічних речовин і їх застосування; засвоїв фізико-хімічні закономірності перебігу хімічних реакцій, механізми перебігу органічних реакцій, основні методи якісного та кількісного аналізу хімічних речовин.

Затверджено на засіданні кафедри

фізичної терапії

протокол № 7 від « 22 » лютого 2018 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ