Вітаємо переможців I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2018/2019 навчального року

20 березня 2019 року в МНТУ було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» та навчальних дисциплін: «Англійська мова», «Економіка підприємства», «Кримінальне право» та «Програмування й управління ІТ проектами».
Захід проводився відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2018 року за № 1313 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році» та рішення Вченої Ради МНТУ від 29.01.2019 р.
Участь у І етапі Олімпіади взяли 29 студентів МНТУ...

23 березня 2019 року у стінах МНТУ відбудеться пробне ЗНО з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземних мов

Зовнішнє незалежне оцінювання і досі залишається новою для України технологією, тому деякі випускники можуть мати труднощі із процедурою складання тестів. Щоб запобігти додатковому навантаженню на випускників, пов'язаному з цією процедурою, Міністерство освіти і науки України дозволяє проведення процедури пробного тестування.
Ознайомитись із особливостями складання тестів, на власні очі побачити документи і матеріали, що використовуються під час ЗНО, навчитись...

МНТУ запрошує до участі у науковій конференції «Вища освіта - студентська наука - сучасне суспільство: напрями розвитку»

До уваги молодих науковців, студентів та аспірантів МНТУ!
19 квітня 2019 року в університеті проходитиме III Міжнародна студентська науково-практична конференція «Вища освіта - студентська наука - сучасне суспільство: напрями розвитку». Її організатори - Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених МНТУ, Студентська рада МНТУ та Кафедра ЮНЕСКО «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».
У рамках конференції працюватимуть...

Давайте знайомитись: МНТУ запрошує у гості!

Відкритість та демократизм є одними з ключових принципів справжньої сучасної європейської освіти.
А отже - і принципів МНТУ. Саме тому двері нашого університету кожного дня відчинені для абітурієнтів та їхніх батьків. Не вагайтеся - а просто завітайте до приймальної комісії університету у будь який день, коли вам зручно.
Ми чекаємо на вас щодня з понеділка по п'ятницю - з 14:00 - 17:00.
За адресою - м. Київ, провулок Магнітогорський 3 (метро Чернігівська), кабінет 111.
Хочете дізнатися більше?
Телефонуйте за номерами (044) 360-47-07...

Атестація з української мови для держслужбовців в МНТУ – за найнижчими цінами

Пройти атестацію з української мови, що є обов'язковою умовою роботи на державній службі, можна на базі МНТУ. Атестація передбачає усну та письмову частини і проводиться як у індивідуальному порядку, так і на загальних сесіях.
Раді повідомити, що проходження атестації у МНТУ коштуватиме учасникам найдешевше в Україні - 300 гривень, у разі бажання отримати посвідчення у день проходження  атестації - 600 грн. та 800 гривень, якщо атестацію необхідно пройти у індивідуальному порядку у будь-який день. Видача дублікату атестаційного посвідчення у разі його втрати...

Фізика

ФізикаІ. Вступ

Призначення програми - забезпечити проведення вступного випробування при вступі на І курс  для здобуття ступеня «Бакалавр».

Мета фахового випробування полягає у з'ясуванні рівня теоретичних знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця кваліфікації бакалавр .

Завдання вступного випробування передбачають перевірку і оцінку знань та вмінь абітурієнта.

Вимоги до здібностей і підготовки абітурієнтів. Для успішного засвоєння дисциплін, передбачених навчальним планом для підготовки фахівців за ступеня «Бакалавр» абітурієнти повинні здобути  повну середню  освіту  та  володіти здібностями до засвоєння знань, умінь і навичок в галузі природничих і технічних дисциплін. Обов'язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Характеристика змісту програми. Програма складається з переліку питань, які відображають окремі аспекти напряму підготовки та знання з фізики, передбачених програмою середньої школи.

ІІ. Структура вступного випробування

Вступник отримує для відповіді білет, в яком визначені 3 завдання з наведеного в програмі переліку.

Вступне випробування проводиться в письмовій формі, тривалість якого становить 3 години.

Вступне випробування у формі письмового екзамену проводять не менше трьох членів комісії.

По закінченню вступного випробування екзаменатори відмічають правильність відповідей абітурієнтів, заповнюють екзаменаційну відомість та підписують її.

Інформація про результати вступного випробування оголошується вступникові у день його проведення.

ІІІ. Вимоги до відповіді абітурієнта

У процесі складання вступного випробування абітурієнт має виявити достатній рівень набутих знань і вмінь.

ІV. Зміст програми

Механіка

1. Механічний рух. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях і переміщення. Відносність руху.

2. Швидкість. Середня і миттєва швидкості руху тіла. Рівномірний прямолінійний рух. Додавання швидкостей.

3. Прискорення. Рівноприскорений та рівносповільнений прямолінійні рухи. Основні кінематичні величини, що характеризують ці рухи.

4. Графіки залежності кінематичних величин від часу в рівномірному, рівноприскореному та рівносповільненому рухах.

5. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Кінематичні величини, що характеризують цей рух.

6. Рух тіла, кинутого горизонтально та під кутом до горизонту.

7. Рівномірний рух тіла по колу. Період і частота обертання. Лінійна та кутова швидкості. Прискорення при рівномірному русі тіла по колу (доцентрове прискорення).

8. Інерціальна система відліку. Перший закон Ньютона. Принцип відносності Галілея.

9. Маса. Сила. Другий і третій закони Ньютона.

10. Додавання сил. Центр мас тіла. Момент сили. Умови рівноваги тіла.

11. Сили пружності. Закон Гука. Сили тертя, коефіцієнт тертя ковзання.

12. Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага тіл. Невагомість.

13. Рух тіл під дією сил тяжіння. Рух штучних супутників. Перша космічна швидкість.

14. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики (Ю.В.Кондратюк,С.П.Корольов). Значення робіт К.Е.Ціолковського для космонавтики.

15. Механічна робота. Потужність. Кінетична енергія. Теорема про кінетичну енергію.

16. Потенціальна енергія. Робота сили тяжіння, сили пружності і сили тертя. Закон збереження енергії в механічних процесах.

17. Тиск. Закон Паскаля для рідин та газів. Сполучені посудини. Принцип дії гідравлічного преса.

18. Атмосферний тиск. Зміна атмосферного тиску з висотою. Архімедова сила для рідин та газів. Умови плавання тіл.

Молекулярна фізика та термодинаміка

19. Дослідне обгрунтування основних положень молекулярно-кінетичної теорії. Маса і розміри молекул. Стала Авогадро. Броунівський рух. Взаємодія атомів і молекул речовин у різних агрегатних станах.

20. Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.

21. Температура та її вимірювання. Абсолютна шкала. Швидкість молекул газу. Рівняння стану ідеального газу. Універсальна газова стала.

22. Ізотермічний, ізобарний та ізохорний процеси. Закони, що описують ці процеси.

23. Внутрішня енергія тіла і способи її зміни. Кількість теплоти. Згоряння палива. Питома теплота згоряння.

24. Нагрівання та охолодження речовини. Питома теплоємність. Плавлення та кристалізація. Питома теплота плавлення. Випаровування та конденсація (питома теплота пароутворення). Рівняння теплового балансу.

25. Робота газу в термодинаміці. Внутрішня енергія ідеального газу. Перший закон термодинаміки (закон збереження енергії в теплових процесах).

26. Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатичний процес.

27. Необоротність теплових процесів. Принцип дії теплових двигунів. Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна та його максимальне значення. Теплові двигуни і охорона природи.

28. Випаровування та конденсація. Насичена та ненасичена пара. Кипіння. Залежність температури кипіння рідини від тиску. Вологість повітря. Вимірювання вологості повітря.

29. Поверхневий натяг рідин. Сила поверхневого натягу. Змочування. Капілярні явища.

30. Кристалічні та аморфні тіла. Види деформації. Закон Гука для деформованих твердих тіл. Механічні властивості твердих тіл.

Електрика  та  магнетизм

31. Електризація тіл. Закон збереження електричного заряду. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона.

32. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Електричне поле точкового заряду. Принцип суперпозиції полів.

33. Провідники в електричному полі. Електростатичний захист. Діелектрики в електричному полі. Діелектрична проникність.

34. Робота електростатичного поля при переміщенні заряду. Потенціал електростатичного поля. Різниця потенціалів. Зв'язок напруженості електростатичного поля з напругою.

35. Електроємність. Конденсатори. Ємність плоского конденсатора. Енергія електричного поля.

36. Електричний струм. Сила струму. Закон Ома для ділянки кола. Опір провідників. Послідовне та паралельне з'єднання провідників.

37. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність струму.

38. Електронна провідність металів. Надпровідність. Електричний струм у розчинах та розплавах електролітів. Закони електролізу.

39. Електричний струм у газах . самостійний і несамостійний розряди. Поняття про плазму.

40. Струм у вакуумі. Електронна емісія. Діод. Електронно-променева трубка.

41. Напівпровідники. Електропровідність напівпровідників та її залежність від температури і освітленості. Власна та домішкова провідності напівпровідників.

42. P-n перехід. Напівпровідниковий діод. Транзистор. Використання їх у техніці.

43. Магнітна взаємодія струмів. Магнітне поле. Індукція магнітного поля. Сила, що діє на провідник зі струмом в магнітному полі. Закон Ампера.

44. Дія магнітного поля на рухомі заряди. Сила Лоренца. Магнітні властивості речовини. Магнітна проникність, феромагнетизм.

45. Магнітний потік. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца.

46. Явище самоіндукції. Індуктивність контуру. Енергія магнітного поля провідника із струмом.

Коливання і хвилі

47. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Математичний маятник. Період коливань математичного та пружинного маятників.

48. Перетворення енергії при гармонічних коливання. Вільні і вимушені коливання. Резонанс.

49. Поширення коливань у пружному середовищі. Поперечні та повздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв'язок довжини хвилі із швидкістю її поширення.

50. Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку. Гучність звуку та висота тону. Інфра - та ультра звуки. Акустика. Луна.

51. Вільні електромагнітні коливання в контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна частота коливань у контурі. Формула Томсона.

52. ЕРС-індукції в рухомих провідниках. Генератор змінного струму.

53. Змінний електричний струм. Резонанс у колах змінного струму.

54. Трансформатор. Робота трансформатора. Передача електроенергії на великі відстані.

55. Електромагнітні хвилі. Швидкість їх поширення. Властивості електромагнітних хвиль. Шкала електромагнітних хвиль.

56. Випромінювання та прийом електромагнітних хвиль. Принцип радіозв'зку. Винахід радіо О.С.Поповим.

Оптика

57. Прямолінійне поширення світла. Швидкість світла та її вимірювання. Закони відбиття світла. Побудова зображень у плоскому дзеркалі.

58. Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показники заломлення світла. Повне внутрішнє відбиття. Дисперсія світла.

59. Лінза. Оптична сила лінзи. Побудова зображень у лінзах.

60. Когерентність. Інтерференція світла. Умови інтерференційних максимумів та мінімумів. Використання інтерференції у техніці.

61. Дифракція світла. Дифракційна гратка. Вимірювання довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної гратки.

Релятивіська і квантова механіка

62. Принцип відносності Ейнштейна. Швидкість світла у вакуумі, як гранична швидкість передачі сигналу. Основні висновки з постулатів теорії відносності.

63. Релятивіська динаміка. Зв'язок між масою та енергією.

64. Фотоефект та його закони. Кванти світла. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Постійна Планка. Застосування фотоефекту в фізиці.

65. Фотон. Енергія та імпульс фотона. Тиск світла. Досліди Лебедєва. Корпускулярно - хвильовий дуалізм.

Атомна і ядерна  фізика

66. Досліди Резерфорда по розсіюванні a- частинок. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Випромінювання та поглинання світла атомом.

67. Неперервний, смугастий і лінійчатий спектри. Спектральний аналіз. Лазер.

68. Склад ядра атома. Ізотопи. Енергія зв'язку атомних ядер.

69. Радіоактивність. Альфа і бета частинки, гама- випромінювання. Методи реєстрації іонізуючих випромінювань. Біологічна дія радіоактивних випромінювань.

70. Ядерні реакції.Поділ ядер урану.Ядерний реактор.Термоядерна реакція.

V. Список рекомендованої літератури

Основна

  1. В.Д.Сиротюк , В.І.Баштовий. Фізика: підручник  для 10кл.- Харків : «Сиция» , 2010.
  2. В.Д.Сиротюк , В.І.Баштовий. Фізика:  підручник для 11кл.- Харків : «Сиция» , 2011.
  3. Елементарний підручник фізики за редакцією акад. Г.С. Ландсберга, т. 1- 3, - К.: « Радянська школа » ,1968.
  4. Элементарный ученик физики под. ред. акад. Г. С. Ландсберга, т. 1- 3, - Москва: «Наука», 1984, (електронна версія : http://mat.net.ua/mat/biblioteka-fizika/Landzberg-fizika-t1-mehanika-teplota.pdf)
  5. Ю.А. Пістун. Фізика .Збірник задач для 11 кл. -  Тернопіль: «Підручники і посібники», 2004.
  6. О.В.Кравцов,С.О.Подласов, В.Ю.Угольніков. Задачі з фізики.- К.: НТУУ «КПІ», 2000.

Додаткова

  1. О.В.Кравцов,С.О.Подласов, В.Ю.Угольніков. Задачі з фізики.- К.: НТУУ «КПІ», 2000.
  2. С.У.Гончаренко. Конкурсні задачі з фізики.-К.: «Техніка»,1968.

VІ. Критерії оцінювання.

Письмові відповіді на питання оцінюються за двохсотбальною шкалою, оцінювання дійснюється в двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями та якість практичних умінь і навичок, здатність застосовувати вивчений матеріал під час розв'язування задач і вправ.

На вступному випробуванні за кожну правильну відповідь вступнику нараховується певна кількість балів, яка зростає пропорційно до рівня складності:

100 - 123 бали,

124 - 151 балів,

152 - 176 балів,

177 - 200 балів.

200 - 177 балів виставляється вступникам, які в повному обсязі виконали тестові завдання, продемонстрували обізнаність з усіма поняттями, фактами, термінами; адекватно оперують ними при розв'язанні завдань; виявили творчу самостійність, здатність аналізувати математичні факти, які стосуються наукових проблем.

176 - 152 бал виставляється за умови достатньо повного виконання тестових завдань. Розв'язання завдання має бути правильним, логічно обґрунтованим, демонструвати знання теоретичного матеріалу, творчо-пізнавальні уміння. Разом з тим у роботі може бути допущено декілька несуттєвих помилок.

151 - 124 балів виставляється за знання, які продемонстровані в неповному обсязі. Вони, як правило, носять фрагментарний характер. Теоретичні і фактичні знання відтворюються репродуктивно, без глибокого осмислення, аналізу, порівняння, узагальнення. Відчувається, що вступник недостатньо обізнаний з літературними джерелами з навчальної дисципліни і не може критично оцінити наукові факти, явища, ідеї.

123 - 100 балів виставляється за неправильну або неповну відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння поставленого завдання. Літературу з навчальної дисципліни та її понятійно-категоріального апарату вступник зовсім не знає. Відповідь вказує, що програмовим матеріалом вступник не володіє.

Програма  затверджена  на  засіданні кафедри

комп'ютерних  наук та

інженерії програмного забезпечення

протокол  № 5  від 26  лютого 2018

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ