Дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови”

В стінах Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський Авіаційний Інститут», 5 вересня 2019р. відбувся дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови” (European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP / HRLAW). Моніторинг було проведено представниками Національного Еразмус+ офісу в Україні.
Протягом доби українські університети-партнери...

Базові навички медіатора

Запрошуємо вас на 4-х модульну Сертифікаційну навчально-практичну програму: "Базові навички медіатора" (БНМ) – 120 год. навчання та практики.
Графік навчання:
1 модуль: 10-12 жовтня 2019р.
2 модуль: 14-16 листопада 2019р.
3 модуль: 19-21 грудня 2019р.
4 модуль: 23-25 січня 2020р.
Програма БНМ відповідає міжнародним стандартам підготовки медіаторів та надає можливість учасникам:
• отримати теоретичні знання та практичні інструменти для роботи медіатора
• оволодіти основними компетенціями медіатора...

Вступ без ЗНО? - Це реально: МНТУ запрошує до міжнародної навчальної програми

Життя - непередбачуване. І не завжди усе в ньому іде так, як ми плануємо заздалегідь. Багато об'єктивних причин можуть змусити навіть талановитого та перспективного абітурієнта не скласти цьогорічне ЗНО.
Сучасний світ - динамічний. Той, хто це добре розуміє, не хоче даремно витрачати рік до наступної вступної кампанії. Адже його можна провести з користю, працюючи на перспективу  та навчаючись майбутній спеціальності за сучасними європейськими стандартами.
Не встигли чи не змогли скласти ЗНО цього року...

Третя сесія єдиного вступного іспиту

Відбудеться третя сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2019 №985  «Щодо проведення в 2019 році спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту» визначено терміни проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту  та реєстрації вступників для участі в ній.
Вступники, які хочуть повторно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, матимуть шанс отримати ступінь магістра.
Нагадаємо, що реєстрація триватиме з 7 до 15 жовтня її здійснюватиме приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає...

В МНТУ - СВЯТО!

30 серпня в МНТУ знову звучав гімн України та «Гаудеамус».
Цього разу вітання та побажання отримували першокурсники університету!
Посвята у студенти - це перша офіційна участь першокурсників у суспільному житті навчального закладу, яка запам'ятовується назавжди.
Сьогодні першокурсників та їх батьків вітав весь професорсько-викладацький колектив та ректорат МНТУ, на чолі з ректором - доктором економічних наук, професором Худолей Веронікою Юріївною.
Ректор запевнила студентів, що саме в нашому університеті вони отримають якісну освіту, яскраве і цікаве студентське життя та побажала здійснення...

Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія, ерготерапіяІ. Загальні положення

Призначення програми - забезпечити проведення фахового випробування при вступі на ІІI курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 22 «Охорона здоров'я» спеціальність  227 «Фізична терапія, ерготерапія».

Мета фахового випробування полягає у з'ясуванні рівня теоретичних знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця кваліфікації бакалавр Фізична реабілітація. Завдання вступного випробування передбачають перевірку і оцінку знань та вмінь абітурієнта.

Вимоги до здібностей і підготовки абітурієнтів. Для успішного засвоєння дисциплін, передбачених навчальним планом для підготовки фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» абітурієнти повинні здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» за умови вступу за спорідненою або іншою спеціальністю та володіти здібностями до засвоєння знань, умінь і навичок в галузі дисциплін професійної та практичної підготовки. Обов'язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Характеристика змісту програми. Програма складається з переліку питань, які відображають окремі аспекти напряму підготовки та інтегрує знання з дисциплін «Теорія та методика фізичного виховання», «Спортивна медицина», «Анатомія і фізіологія людини» передбачених програмою підготовки молодших спеціалістів.

ІІ. Структура вступного випробування

Вступник отримує для відповіді білет, в яком визначені 10 питань з наведеного в програмі переліку.

Вступне випробування проводиться в письмовій формі, тривалість якого не повинна перевищувати 2 години.

Вступне випробування у формі письмового екзамену проводять не менше трьох членів комісії.

По закінченню вступного випробування екзаменатори оцінюють правильність відповідей абітурієнтів, заповнюють екзаменаційну відомість та підписують її.

Інформація про результати вступного випробування оголошується вступникові у день його проведення.

ІІІ. Вимоги до відповіді абітурієнта

У процесі складання вступного випробування абітурієнт має виявити достатній рівень набутих знань і вмінь.

Результат відповіді вступника оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.

IV. Зміст програми

ДИСЦИПЛІНА «ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ»

ТЕМА 1. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА
Поняття системи фізичного виховання, історичний характер фізичного виховання. Мета та завдання системи фізичного виховання. Основні напрямки в системі. Основні принципи системи фізичного виховання. Програмно - нормативна основа. Організаційна основа системи фізичного виховання.

ТЕМА №2. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЯК НАУКОВА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА. Поняття предмету теорії фізичного виховання. Джерела та етапи розвитку теорії та методики фізичного виховання. Зв'язок теорії та методики фізичного виховання з іншими науковими дисциплінами. Структура дисципліни. Діалектичний взаємозв'язок між теорією та методикою фізичного виховання. Роль дидактики та організації навчально-виховного процесу з теорії та методики фізичного виховання. Значення основних понять для теорії та практики фізичного виховання. Взаємозв'язок теорії фізичного виховання з іншими дисциплінами навчального плану факультету фізичного виховання.

ТЕМА 3. КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Основні вимоги до фахівця - випускника факультету фізичного виховання. Функції вчителя фізичної культури : розвиваюча, проективна, організаційна, пізнавальна, ціннісно-орієнтовна та комунікативна.

ТЕМА 4. ЗАСОБИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Зміст та загальна характеристика засобів фізичного виховання. Фізичні вправи - основний специфічний засіб фізичного виховання. Фактори, що визначають вплив фізичних вправ на організм людини. Педагогічна класифікація фізичних вправ. Загальна характеристика та специфічні особливості окремих груп фізичних вправ: гімнастики, спортивних ігор, видів спорту, туризму. Сутність фізичних вправ у світлі вчення І.М.Сеченова, І.П. Павлова, П.К.Анохіна. Техніка фізичних вправ. Види та зміст фізичних вправ в різних класифікаціях

ТЕМА 5. М'ЯЗОВІ НАВАНТАЖЕННЯ, ЇХ КЛАСІФІКАЦІЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ. Роль рухової активності у нормальному рості та розвитку дитячого організму, м'язова працездатність та втома, їх стадійність і взаємозв'язок з тренованістю.. Види і спрямованість фізичних навантажень, їх характеристика. Шляхи оптимізації м'язових навантажень різної спрямованості з урахуванням вікових особливостей учнів.
Окремі методики визначення оптимальних дозувань у фізичних вправах різного характеру: на силу, на швидкість, на витривалість, на гнучкість, швидкісно-силового характеру.

ТЕМА 6. ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Визначення та обґрунтування поняття навчання в фізичному вихованні. Співвідношення понять навчання та освіта. Сутність та зміст принципів навчання: науковість, доступність, свідомість, активність, наочність, систематичність, поступовість, індивідуалізація, міцність. Взаємозв'язок принципів навчання у фізичному вихованні. Визначення понять: метод, методичний прийом, методика. Загальні вимоги до вибору методів у фізичному вихованні. Класифікація та характеристика методів, використання слова, наочного сприйняття, практичного методу. Специфіка використання різноманітних методів для окремих вікових груп.

ТЕМА 7. ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ. Визначення наукової проблеми в теорії та методиці фізичного виховання. Теоретичний та експериментальний (практичний) рівень досліджень. Вибір теми дослідження, конкретизація завдань дослідження та визначення робочої гіпотези. Класифікація методів дослідження. Критерії відбору методів у відповідності з завданнями дослідження.
Основи організації педагогічного експерименту. Класифікація та характеристика видів експерименту (формуючий, перетворюючий, констатуючий, абсолютний, порівняльний). Методи варіаційного математичного аналізу при вивченні педагогічних явищ.

ТЕМА 8. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Різноманітність форм організації занять фізичними вправами, чим вона обумовлена. Класифікація форм занять фізичними вправами. Фізичне виховання школярів з послабленим здоров'ям. Особливості фізичного виховання в сільський мало комплектній школі. Організація і методика фізичного виховання в школах подовженого дня. Фізичне виховання у родині. Самостійні заняття фізичними вправами.
Урок фізичної культури як основна форма організації занять, його характерні ознаки. Зміст уроку, склад фізичних вправ, діяльність вчителя та учнів. Характеристика структури уроку. Класифікація уроків за спрямованістю, предметному змісту, перевазі однієї з сторін фізичного виховання, провідним завданням. Вимоги до методики проведення уроку.

ТЕМА 9. ОСНОВИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИЧНИМ ВПРАВАМ
Техніка виконання фізичних вправ: поняття техніки, стандартна техніка, індивідуальна техніка. Частина техніки фізичних вправ. Техніка фізичної вправи як біодинамічна структура. Фази фізичної вправи. Критерії оцінки ефективності техніки фізичних вправ. Вихідні поняття: елементарне рухове уміння, рухова навичка, рухове уміння вищого порядку, структура навчання фізичним вправам. Уміння і навичка як різні ступені володіння дією і як функція свідомості. Етапи навчання руховим діям. Співвідношення понять фази рухової навички та етапів навчання. Структура навчання як етапність навчання окремій дії. Характеристика етапів навчання руховій дії.

ТЕМА 10. ОСНОВИ МЕТОДИКИ ВИХОВАННЯ РУХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ. Вихідні поняття і терміни: рухові якості, психомоторні якості, співвідношення понять якості та здібності, розвиток рухових якостей і їх виховання. Загальна характеристика рухових якостей, включаючи їх групування, загальні та специфічні компоненти, конкретність проявлення, взаємообумовленість розвитку. Розвиток рухових якостей, як педагогічний процес і частина фізичного виховання. Єдність навчання руховим діям і розвитку рухових якостей. Фізичне навантаження, як специфічний засіб розвитку рухових якостей. Види і компоненти навантаження.
Сила. Режими напруження м'язів (ізометричний, ізотонічний, поліметричний, ауксотонічний). Різновиди сили (абсолютна та відносна, вибухова), момент сили, силове уміння. Проявлення сили (зовнішнє, внутрішнє). Визначення поняття швидкості. Форми проявлення швидкості (час рухової реакції, швидкість поодинокого руху, частота руху (темп), їх характеристика). Витривалість. Співвідношення понять витривалість і фізична працездатність. Дві фази витривалості. Види витривалості по зонах потужності. Загальна і специфічна витривалість. Зв'язок витривалості з рівнем функціонального розвитку людини. Спритність. Характеристика спритності (координаційна складність, точність рухів, почуття простору і часу). Рухливість в суглобах. Гнучкість та «виворотність» як специфічні проявлення рухливості в суглобах. Активна і пасивна рухливість в суглобах.

ТЕМА 11. РУХОВА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА М'ЯЗОВУ ТА РОЗУМОВУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ. Визначення понять «м'язова» та «розумова працездатність» людини. Взаємозв'язок м'язової та розумової працездатності. Вплив фізичних вправ на стан вегетативних систем, що забезпечують життя організму, опірно-руховий апарат, сенсомоторні зв'язки та психофізіологічні якості. Поняття психофізіологічної надійності людини та роль фізичних вправ в її формуванні. Методи визначення фізичної та розумової працездатності. Методи дослідження взаємозв'язку розумової та фізичної працездатності.

ТЕМА 12. ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇ СУМІЖНИХ НАУК. Спеціальні знання як сукупність фактів та закономірностей. Теоретичні відомості у вирішенні освітніх завдань фізичного виховання. Інтегративний характер спеціальних знань. Вимоги до спеціальних знань учнів різних вікових груп. Методика повідомлення спеціальних знань в інтересах вирішення освітніх завдань фізичного виховання.

ТЕМА 13. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. Мета і завдання фізичного виховання дошкільників. Вікова періодизація дітей дошкільного віку. Особливості морфофункціональних змін організму дітей дошкільного віку. Специфікація вирішення оздоровчих, освітніх, виховних завдань в процесі фізичного виховання дошкільників. Особливості змісту засобів та методів фізичного виховання дошкільників.

ТЕМА 14. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ У СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Визначення вихідних понять: фізична культура в школі, фізичне виховання школярів. Фізичне виховання школярів як невід'ємна частина навчально-виховного процесу в школі. Періодизація шкільного віку. Значення урахування вікових періодів для підвищення ефективного фізичного виховання. Завдання фізичного виховання в школі, його оздоровча, освітня та виховна спрямованість. Особливості реалізації завдань фізичного виховання у молодшому, середньому та старшому шкільному віці. «Положення про фізичне виховання учнів загальноосвітньої школи». «Комплексна програма фізичного виховання учнів 1- 11 класів загальноосвітньої школи».

ТЕМА 15. АНАЛІЗ ПРОГРАМ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Програма з фізичної культури, як документ, що відображає завдання та зміст фізичного виховання школярів. Характеристика діючих програм, їх спрямованості і зв'язку з державними нормативами фізичної підготовленості населення України. Структура програми та зміст окремих її підрозділів для різних вікових груп школярів. Нормативна основа програми. Спрямованість програми на підготовку до трудової та оборонної діяльності. Національні, клімато-географічні, матеріально-технічні особливості реалізації програми.

Дисципліна «СПОРТИВНА МЕДИЦИНА»

Тема 1. Основні задачі спортивної медицини в сучасних умовах розвитку спорту і оздоровчої фізичної культури. Мета, завдання, основні розділи спортивної медицини. Короткі відомості з історії розвитку. Значення «Спортивної медицини» та «Лікарського контролю» в практиці спеціалістів з фізичної реабілітації.

Тема 2. Поняття про фізичний розвиток (генотип, фенотип), про конституцію людини, класифікації конституцій та їх характеристики (Гіппократа, Кречмера, Чорноруцького, Павлова, Шелдона).

Тема 3. Особливості фізичного розвитку у представників різних видів спорту. Методи дослідження фізичного розвитку людини: соматоскопія, антропометрія. . Характеристика методів оцінки фізичного розвитку людини - стандартів, індексів, кореляції, перцентилів. Поняття про антропометричний профіль спортсмена.

Тема 4. Основні завдання і форми лікарсько-педагогічного контролю в фізичній культурі і спорті. Основні вимоги до проходження спортсменами та особами, які займаються оздоровчими тренуваннями, лікарського обстеження.

Тема 5. Медичний контроль за членами національних збірних команд з видів спорту, ветеранів, спортсменів-інвалідів. Характеристика методів дослідження та загальна схема обстеження спортсменів в ЛФД.  Осередки хронічної інфекції та механізми їх впливу на стан здоров'я спортсменів, їх спортивні досягнення.

Тема 6. Адаптація серцево-судинної системи організму до фізичних навантажень. в залежності від спрямованості тренувального процесу, зміни в структурі серця і показниках стану кровообігу; «спортивне серце». Адаптації дихальної системи до навантажень в залежності від спрямованості тренувального процесу.

Тема 7. Адаптація ОРА спортсменів до навантажень. Адаптаційні зміни в  нервовій, видільній та системі крові спортсменів. Загальні наслідки нераціональних методів спортивних тренувань. Характеристика станів перенавантаження, перенапруження,  перетренування, їх ознаки.

Тема 8. Методи відновлення спортивної працездатності, поняття про допінги та їх вплив на організм спортсменів.

Закономірності відновлювальних процесів в організмі, стадія «супер-компенсації», методи її досягнення і ефективного використання. Класифікація відновлювальних засобів та їх характеристика, загальні принципи використання засобів відновлювання

Тема 9. Спеціалізоване спортивне харчування; фармакологічні засоби відновлення; фізичні засоби відновлення. Проблема допінгів, їх вплив на організм та побічні дії на жінок та чоловіків.

Тема 10. Спортивний травматизм, причини, характеристика  спортивних ушкоджень та профілактика травм в спорті

Спортивний травматизм, класифікація, механізми виникнення спортивних травм і основні напрямки їх профілактики в різних видах спорту. Характеристика захворювань і травм в різних видах спорту, особливості їх перебігу.  Патологічні  та кризові стани в спорті, їх ознаки, перша допомога. Методи оцінки стану ОРА у спортсменів. Характеристика найбільш поширених захворювань ОРА у спортсменів: сколіоз,  міозит, остеохондроз, люмбаго, попереково-крижовий радикуліт, ішіас, міжреберна невралгія

Тема 11. Особливості лікарського контролю за жінками, юними спортсменами та особами похилого віку.

Особливості методів дослідження функціонального стану основних систем організму жінок, дітей та осіб похилого віку. Основні способи дозування фізичних навантажень вищезгаданих категорій та методи оцінки впливу навантажень на здоров'я  та фізичний розвиток дітей, жінок та осіб похилого віку. Особливості оздоровчих тренувань вагітних жінок, жінок після пологів та осіб з обмеженими можливостями.

ДИСЦИПЛІНА «АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ»

Тема 1.  Вікова анатомія та фізіологія, її задачі і методи. Закономірності росту та розвитку дітей і підлітків. Біологічний вік, критерії його визначення.

Тема 2. Будова, функції нервової системи, її вікові особливості. Будова, функції спинного і головного мозку, їх вікові особливості.

Тема 3. Вища нервова діяльність людини та методи її вивчення. Типи  ВНД та вікові особливості функціонування мозку на різних етапах онтогенезу.

Тема 4. Загальна будова аналізаторів та їх вікові особливості. Будова, функції, вікові особливості зорового аналізатора.

Тема 5. Слуховий аналізатор. Будова,  функції і вікові особливості органа слуху.   Особливості будови  та функцій шкіри .

Тема 6 Будова та функції системи  органів дихання, її вікові особливості. Відділи системи органів дихання, їх функції. Газообмін у легенях. Типи і регуляція дихання.

Тема 7. Кров її склад, функції, вікові особливості. Будова та функції серцево-судинної системи, її вікові особливості.  Властивості серцевого мязу. Велике та мале коло кровообігу.

Тема 8. Будова, функції, вікові особливості системи органів травлення.

Загальні принципи будови травної системи. Вікові  фізіологічні особливості процесу травлення. Значення і цінність основних продуктів харчування

Тема 9. Будова,функції, вікові особливості системи органів виділення. Нирки,їх будова, функція, структурно-функціональна одиниця нирки. Сечовий міхур та сечовивідні шляхи.

Тема 10. Будова,функції, вікові особливості ендокринної системи.

Загальні анатомо-фізіологічні властивості ендокринних залоз, їх класифікація, секреторна функція та вікові зміни.

Тема 11. Будова, функції, вікові особливості кістково- м'язової системи. Загальні дані про скелет ійого функції. Будова, ріст і розвиток кісток. Функціональна характеристика м'язів. Вікові, статеві, індивідуальні особливості розвитку скелетних м'язів.

Тема 12. Імунна система. Органи імунної системи,їх анатомічне розташування та вікові особливості. Активний та пасивний імунітет.

V. Перелік питань для фахового вступного випробування

на ІІI курс за освітнім ступенем «Бакалавр», галуззю знань 0102 «Фізичне виховання і спорт» напряму підготовки 6.010203 «Здоров'я людини»

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

Навчальна дисципліна «Теорія та методика фізичного виховання»

 1. Фізичне виховання як соціальна система.
 2. Засоби фізичного виховання, їх загальна характеристика та взаємозв'язок.
 3. Фізичні вправи, як основні специфічні засоби фізичного виховання.
 4. Педагогічні класифікації фізичних вправ та їх роль в управлінні процесом фізичного вдосконалення людини.
 5. Педагогічна цінність гри, гімнастики, туризму та спорту, як засобів фізичного виховання.
 6. Роль рухової активності для нормального росту та розвитку дитячого організму.
 7. М'язова працездатність та стомлення, їх стадійність та взаємозв'язок з рівнем тренованості організму людини.
 8. М'язові навантаження, їх класифікація та призначення (лікувальні, оздоровчо-тренувальні, учбово-тренувальні, спортивно-тренувальні)
 9. Шляхи оптимізації м'язових навантажень різного характеру та спрямованості.
 10. Методика визначення оптимальних дозувань у вправах різного характеру (сила, швидкість, витривалість тощо).
 11. Загальна характеристика методів наукового дослідження, які застосовують у фізичному вихованні.
 12. Вивчення рухів та виховання рухових здібностей, як двох специфічних сторін процесу фізичного виховання.
 13. Загальна характеристика принципів навчання та виховання при вивченні фізичних вправ.
 14. Закономірний взаємозв'язок між принципами науковості, доступності, свідомості та активності.
 15. Характеристика основних методів навчання у фізичному вихованні.
 16. Поняття «методика», «метод», «методичний прийом».
 17. Основні умови успішного засвоєння рухової дії
 18. Взаємозв'язок педагогічних методів навчання з фазами становлення рухової навички.
 19. Вплив фізичної підготовленості на успішне засвоєння рухової дії.
 20. Причини рухових помилок та методика їх усунення.
 21. Структура процесу вивчення рухової дії та особливості його етапів.
 22. Залежність методів навчання від віку учнів.
 23. Задачі та методика навчання руховим діям на першому етапі.
 24. Задачі та методика навчання руховим діям на другому етапі.
 25. Вікова характеристика розвитку силових здібностей. Період, що найсприятливіший для виховання та удосконалення силових здібностей.
 26. Основи методики виховання силових здібностей (задачі, засоби).
 27. Поняття «швидкісні здібності», фактори, що впливають на їх виявлення, методика визначення швидкісних здібностей.
 28. Вікова характеристика розвитку швидкісних здібностей. Періоди, що найсприятливіші для виховання та удосконалення швидкісних здібностей.
 29. Основи методики виховання швидкісних здібностей (задачі, засоби).
 30. Вікова характеристика розвитку швидкісно-силових здібностей.
 31. Періоди, що сприятливі для їх виховання та вдосконалення
 32. Основи методики виховання швидкісних здібностей (задачі, засоби).
 33. Поняття «швидкісні здібності», фактори, що впливають на їх виявлення, методика визначення швидкісних здібностей.
 34. Поняття «витривалість», види витривалості, фактори, що впливають на виявлення витривалості, методика їх визначення
 35. Вікова характеристика витривалості. Періоди, що найбільш сприятливі для виховання та вдосконалення витривалості.
 36. Основи виховання витривалості (задачі, засоби).
 37. Поняття «гнучкість», види гнучкості, методика її визначення.
 38. Вікова характеристика розвитку рухливості в суглобах, періоди, що найсприятливіші для її виховання та вдосконалення.
 39. Основи методики виховання рухливості в суглобах (задачі, засоби).
 40. Поняття «координаційні здібності», їх розподіл на однорідні групи, методика визначення координаційних здібностей, періоди найсприятливіші для їх виховання та вдосконалення.
 41. Основи методики виховання координаційних здібностей (задачі,засоби).
 42. Підготовка до дослідження у фізичному вихованні
 43. Педагогічний експеримент: характерні риси і типова схема, класифікація видів і їх характеристика.
 44. Педагогічне спостереження : характерні риси, класифікація видів.
 45. Методика оцінки рівня розвитку рухових якостей.
 46. Основні задачі фізичного виховання дітей дошкільного віку.
 47. Особливості засобів фізичного виховання дітей дошкільного віку.
 48. Форми організації фізичного виховання дітей в дошкільних закладах
 49. Сучасне уявлення про урок фізичної культури, як основну форму організації фізичного виховання. Загальні вимоги до уроку, його зміст та побудова.
 50. Визначення задач уроку (освітніх, оздоровчих, виховних).

Навчальна дисципліна «Спортивна медицина»

 1. Завдання ЛК контролю в фізичній культурі і спорті.
 2. Форми лікарсько-педагогічного контролю в спорті
 3. Характеристика методів пальпації, перкусії, аускультації.
 4. Лабораторні методи дослідження спортсменів.
 5. Апаратні методи обстеження спортсменів.
 6. Поняття  «Функціональне тестування» в спорті.
 7. Методи оцінки фізичного розвитку спортсмена.
 8. Осередки хронічної інфекції» та їх вплив на організм.
 9. Значення імунологічного статусу спортсмена для тренувального процесу.
 10. Вимоги до проведення спортивного тестування, протипоказання для нього.
 11. Загальна схему обстеження системи дихання спортсменів.
 12. Схема обстеження серцево-судинної системи спортсменів.
 13. Функціональні дослідження органів дихання (проби Штанге, Генчі)
 14. Характеристика та визначення дихальних обсягів.
 15. Значення МПК в прогнозуванні майбутніх досягнень спортсменів.
 16. Значення показників крові для визначення стану тренованості спортсмена.
 17. Зміни в периферичній крові при різних ступенях фізичних навантажень.
 18. Міогенний лейкоцитоз, стадії, види.
 19. Особливості гормональної регуляції при фізичних навантаженнях.
 20. Методи оцінки функціонального стану ОРА у спортсменів.
 21. Стадія  «суперкомпенсацїї», методи її досягнення і  використання.
 22. Поняття «стрес» та гормони стресу.
 23. Характеристика захворюванням і травмам спортсменів в різних видах спорту.
 24. Патологічні  та кризові стани в спорті, їх ознаки, перша допомога.
 25. Фармакологічним засобам відновлення в спорті.
 26. Фізичні засоби відновлення в спортивних тренуваннях.
 27. Поняття «Допінг» та  їх вплив на організм спортсменів.
 28. Принципи використання засобів відновлювання в спорті, їх класифікацію.
 29. Закономірності відновлювальних процесів в спорті.
 30. Педагогічні методи відновлення спортивної працездатності.
 31. Характеристика захворювань і травм в різних видах спорту,
 32. Спортивний травматизм, класифікація.
 33. Механізми виникнення спортивних травм.
 34. Основні напрямки їх профілактики в різних видах спорту.
 35. Патологічні  стани в спорті, їх ознаки, перша допомога.
 36. Типові травми в ігрових видах спорту.
 37. Типові травми в швидкісно-силових видах спорту видах спорту
 38. Типові травми в силових видах спорту.
 39. Типові травми в складно-координаційних видах спорту.
 40. Типові травми в ігрових видах спорту.
 41. Особливості занять спортом юних спортсменів.
 42. Особливості занять спортом жінок, триада жінки-спортсменки.
 43. Особливості занять  оздоровчими тренуваннями дітей.
 44. Особливості занять  оздоровчими тренуваннями жінок в різні періоди життя.
 45. Особливості занять  оздоровчими тренуваннями осіб похилого віку.
 46. Дозування рівня навантажень для різних контингентів населення.
 47. Методи контрою та самоконтролю при спортивних на оздоровчих тренуваннях.
 48. фізичний розвиток та методи його визначення.
 49. Характеристика найбільш поширених захворювань ОРА у спортсменів.
 50. Кризові стани в спорті, їх ознаки, перша допомога.

Навчальна дисципліна «Анатомія і фізіологія людини»

 1. Безумовні і умовні рефлекси. Гальмування умовних  рефлексів.
 2. Біологічне значення дихання. Будова органів дихання.
 3. Вікові особливості органів дихання. Гігієна органів дихання.
 4. Біологічне значення залоз внутрішньої секреції. Поняття про гормони. Механізм дії  гормонів.
 5. Біологічне значення і загальний план будови нервової  системи.
 6. Біологічне значення травлення. Гігієна харчування.
 7. Будова і функції головного мозку. Будова і функції кори великих півкуль головного мозку.  Вікові особливості головного мозку.
 8. Будова і функції органів травлення. Вікові особливості органів  травлення.
 9. Будова і функції спинного мозку. Вікові особливості спинного  мозку.
 10. Будова і функції судинної системи. Вікові особливості судин і  кровообігу.
 11. Будова і функції шкіри. Вікові особливості  шкіри.
 12. Виділення - кінцевий етап обміну речовин. Сечовидільна система: будова, функції. Вікові особливості сечовидільної системи. Гігієна сечовидільної  системи.
 13. Викривлення хребта: види, причини, профілактика.
 14. Вилочкова залоза: місцерозміщення, гормони та їх вплив на організм. Хвороби при гіпер- та гіпофункції.
 15. Внутрішнє середовище організму. Кров: функції, склад, кількість. Вікові особливості  крові.
 16. Вчення про ВНД. Вікові особливості ВНД.
 17. Гігієна нервової системи.
 18. Гіпофіз: місцерозміщення, гормони та їх вплив на організм. Хвороби при гіпер- та  гіпофункції.
 19. Епіфіз: місцерозміщення, гормони та їх вплив на організм. Хвороби при гіпер- та  гіпофункції.
 20. Загальна будова і функції аналізаторів.
 21. Загальна будова опорно-рухового апарату та його  функції.
 22. Загальна будова скелетних м'язів та їх функції. Групи м'язів людського організму. Вікові особливості м'язової системи.
 23. Загальна будова скелету людини. Вікові особливості  скелету.
 24. Захворювання шкіри та їх запобігання. Гігієна  шкіри.
 25. Зоровий аналізатор: будова, функції. Вікові особливості зорового  аналізатора.
 26. Критичні періоди розвитку.
 27. Механізм дихальних рухів. Газообмін у легенях і тканинах. Нервова і гуморальна регуляція дихання.
 28. Надниркові залози: місцерозміщення, гормони та їх вплив на організм. Хвороби при гіпер- та гіпофункції.
 29. Обмін речовин і енергії в організмі. Вікові особливості обміну речовин і  енергії.
 30. Органи серцево-судинної системи: будова, функції. Гігієна серцево-судинної  системи.
 31. Основний і загальний обмін речовин і енергії.
 32. Особливості кровообігу у плода.
 33. Пам'ять та її вікові властивості. Класифікація видів  пам'яті.
 34. Перша допомога при харчових отруєннях.
 35. Підшлункова залоза: місцерозміщення, гормони та їх вплив на організм. Хвороби при гіпер- та гіпофункції.
 36. Плоскостопість: причини, профілактика.
 37. Поняття про рефлекс. Рефлекторна дуга.
 38. Порушення зору (природжені і набуті). Травми очей та їхні порушення,  перша  допомога.  Гігієна зору.
 39. Постава: правильна, неправильна. Зміни в організмі людини при неправильній  поставі.
 40. Постембріональний розвиток. Загальні закономірності росту та розвитку дітей та  підлітків.
 41. Прищитоподібні залози: місцерозміщення, гормони та їх вплив на організм. Хвороби при гіпер- та гіпофункції.
 42. Серцево-судинні захворювання: причини,  профілактика.
 43. Слуховий аналізатор: будова, функції. Вікові особливості слухового аналізатора. Хвороби слухового аналізатора: причини, профілактика. Гігієна  слуху.
 44. Статеві залози: місцерозміщення, гормони та їх вплив на організм. Хвороби при гіпер- та гіпофункції.
 45. Тератогенні фактори та їх вплив на розвиток  організму.
 46. Типи ВНД. Темперамент та його види.
 47. Типи кровотеч: ознаки, причини, перша  допомога.
 48. Травлення та його вікові особливості. Гігієна порожнини рота і  зубів.
 49. Увага та її вікові властивості.
 50. Форма, будова, хімічний склад кісток. Вікові особливості кісток. Типи з'єднання  кісток.

VI. Критерії оцінювання знань

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі.

Тривалість тестування - 2 години (120 хвилин).

Тести складаються з 10 завдань:

191-200 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • повністю послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, чітко виражена і аргументована самостійна позиція у певних ситуаціях;
 • досконало застосовані одержані знання, уміння та навички з різних дисциплін для правильного вирішення всіх поставлених завдань.

162-190 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, можливі деякі неточності, що не призводять до помилкових висновків;
 • як правило, правильне застосування одержаних знань, умінь та навичок з різних дисциплін для вирішення більшості поставлених питань.

124-161 бал абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • зміст питання викладено частково, непослідовно;
 • у відповідях є помилки при використанні деяких понять;
 • при вирішенні поставленого завдання абітурієнт не розуміє шляхів практичного використання одержаних знань.

100-123 бали абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • основний зміст завдання не розкрито;
 • допущено грубі помилки у відповідях;
 • відсутність володіння спеціальною термінологією.

VII. Список рекомендованої літератури

Навчальна дисципліна ««ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ»

Основна

 1. Васьков Ю.В., Пашков І.М. Уроки фізкультури в загальноосвітній школі. 5-9 класи. (102 уроки для кожного класу). - Харків: Торсінг, 2003. -288 с.
 2. Волкова Н.П. Педагогіка. - К.: Центр Академія, 2001. - 576 с
 3. Качашкин В.М. Методика физического воспитания. -М.: Просвещение, 1980. - 304 с.
 4. Кругляк О.Я. Рухливі ігри та естафети в школі. Посібник для вчителя. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. - 80 с.
 5. Матвеев А.П. Методика физического воспитания в начальной школе. -М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.-248 с.
 6. Основи здоров 'я і фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1 - 11 класи. -К: Початкова школа, 2001.- 112 с.
 7. Основи здоров'я і фізична культура. Поурочне планування. 1 -4 класи. /Укладач: О.Я.Кругаяк. - Тернопіль: 2003. - 72 с.
 8. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-2 класи. - Київ: Початкова школа, 2001. - 292 с.
 9. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 3-4 класи. - Київ: Початкова школа, 2003. - 292 с.
 10. Фіцула М.М. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002.-528 с.
 11. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001. - 272 с.
 12. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2002. - 248 с.

Додаткова

 1. Герцик М.С., Вацеба О.М. Вступ до спеціальностей галузі «Фізичне виховання і спорт»: Навч. посібник - Х.: ОВС, 2004. - 176 с.
 2. Вацеба О. Нариси з історії спортивного руху в Західній Україні. - Івано-Франківськ: «Лілея-НВ», 1997.
 3. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник для институтов физической культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. - 544 с.
 4. Теория и методика физического воспитания. Общие основы теории и методики физического воспитания: Учебник в 2-х томах / Под ре- дакцией Т.Ю. Круцевич. - Том 1. - К.: Олимпийская литература, 2003. - 423 с.
 5. Філь С.М., Худолій О.М., Малка Г.В. Історія фізичної культури: Навч. посібник. - Х.: ОВС, 2003. - 160 с.

Дисципліна «СПОРТИВНА МЕДИЦИНА»

Основна

 1. Спортивна медицина і фізична реабілітація: Навч.посібник / В.А. Шаповалова, В.М. Коршак, В.М. Халтагарова та ін. - К.: Медицина, 2008. - 248 с.
 2. Савка В.Г., Радько М.М., Воробйов О.О., Марценяк І.В., Бабюк А.В. Спортивна морфологія: Навч. Посібник / За ред. Радька М.М. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2005. - 196 с.
 3. Макарова  Г.А. Спортивная медицина: Учебник. - М.:  Советский спорт, 2003. - 480 с.

Додаткова

 1. Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації [навч. Посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Т. Бойчук, М. Голубєва, О. Левандовський, Л. Войчишин. _ Л.: ЗУКЦ, 2010. - 240 с.
 2. Маліков М.В., Сватьєв А.В., Богдановська Н.В. Функціональна діагностика у фізичному вихованні і спорті: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Запоріжжя: ЗДУ, 2006. - 227 с.
 3. Мелега К.П., Дуло О.А., Бондарчук Н.Я. Відновлення працездатності у спортсменів: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів фіз. виховання і спорту. - Ужгород, ПоліПрінт, 2007. -   100 с.

ДИСЦИПЛІНА «АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ»

Основна

 1. Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк Я.І. Анатомія людини. - Нова книга, 2009. - Т. 1-3.
 2. Коляденко Г.І. Анатомія людини: Підручник для вузів. - К.: Либідь, 2001. - 380 с.
 3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. - СПб.: Гиппократ, 2001. - 704 с.
 4. Ришард Александрович. Малий атлас з анатомії. - К.: Медицина, 2011. - 136 с.
 5. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека. В 2 кн. - М.: Оникс, 2002.

Додаткова

 1. Сидоренко П.І. Анатомія та фізіологія людини. - К.: Медицина, 2011. -248 с.
 2. Тоні Сміт. Людина. Навчальний атлас з анатомії та фізіології. - Львів, 2000. - 240 с.
 3. Дюбенко К.А. Анатомічна термінологія. - К., 2001. - 392 с.
 4. Мицкан Б.М., Попель С.Л. та ін. Функціональна анатомія: Підручник для ВНЗ фіз. виховання і спорту ІІІ-ІV рівнів акредитації / За ред. Я.І. Федонюка, Б.М. Мицкан, Я.І. Федонюк. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2007. - C. 552.
 5. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. - СПб.: Гиппократ, 2001. - 704 с.

Розглянуто та схвалено на засіданні

кафедри фізичної терапії

протокол № 7 від «22»  лютого 2019 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ