Вітаємо переможців I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2018/2019 навчального року

20 березня 2019 року в МНТУ було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» та навчальних дисциплін: «Англійська мова», «Економіка підприємства», «Кримінальне право» та «Програмування й управління ІТ проектами».
Захід проводився відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2018 року за № 1313 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році» та рішення Вченої Ради МНТУ від 29.01.2019 р.
Участь у І етапі Олімпіади взяли 29 студентів МНТУ...

23 березня 2019 року у стінах МНТУ відбудеться пробне ЗНО з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземних мов

Зовнішнє незалежне оцінювання і досі залишається новою для України технологією, тому деякі випускники можуть мати труднощі із процедурою складання тестів. Щоб запобігти додатковому навантаженню на випускників, пов'язаному з цією процедурою, Міністерство освіти і науки України дозволяє проведення процедури пробного тестування.
Ознайомитись із особливостями складання тестів, на власні очі побачити документи і матеріали, що використовуються під час ЗНО, навчитись...

МНТУ запрошує до участі у науковій конференції «Вища освіта - студентська наука - сучасне суспільство: напрями розвитку»

До уваги молодих науковців, студентів та аспірантів МНТУ!
19 квітня 2019 року в університеті проходитиме III Міжнародна студентська науково-практична конференція «Вища освіта - студентська наука - сучасне суспільство: напрями розвитку». Її організатори - Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених МНТУ, Студентська рада МНТУ та Кафедра ЮНЕСКО «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».
У рамках конференції працюватимуть...

Давайте знайомитись: МНТУ запрошує у гості!

Відкритість та демократизм є одними з ключових принципів справжньої сучасної європейської освіти.
А отже - і принципів МНТУ. Саме тому двері нашого університету кожного дня відчинені для абітурієнтів та їхніх батьків. Не вагайтеся - а просто завітайте до приймальної комісії університету у будь який день, коли вам зручно.
Ми чекаємо на вас щодня з понеділка по п'ятницю - з 14:00 - 17:00.
За адресою - м. Київ, провулок Магнітогорський 3 (метро Чернігівська), кабінет 111.
Хочете дізнатися більше?
Телефонуйте за номерами (044) 360-47-07...

Атестація з української мови для держслужбовців в МНТУ – за найнижчими цінами

Пройти атестацію з української мови, що є обов'язковою умовою роботи на державній службі, можна на базі МНТУ. Атестація передбачає усну та письмову частини і проводиться як у індивідуальному порядку, так і на загальних сесіях.
Раді повідомити, що проходження атестації у МНТУ коштуватиме учасникам найдешевше в Україні - 300 гривень, у разі бажання отримати посвідчення у день проходження  атестації - 600 грн. та 800 гривень, якщо атестацію необхідно пройти у індивідуальному порядку у будь-який день. Видача дублікату атестаційного посвідчення у разі його втрати...

Облік і оподаткування. Фінанси, банківська справа і страхування. Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини. Облік і оподаткування. Фінанси, банківська справа і страхуванняІ. Зміст програми

Призначення програми - забезпечити проведення фахового випробування при вступі на II курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня «Бакалавр» за напрямами підготовки 292 «Міжнародні економічні відносини», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» за умови вступу на споріднені напрями підготовки.

Мета фахового випробування полягає у з'ясуванні рівня теоретичних знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця кваліфікації бакалавр фінансів і кредиту, обліку і аудиту, міжнародної економіки.

Завдання вступного випробування передбачають перевірку і оцінку знань та вмінь абітурієнта.

Вимоги до здібностей і підготовки абітурієнтів. Для успішного засвоєння дисциплін, передбачених навчальним планом для підготовки фахівців за освітнім кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» абітурієнти повинні здобути освітнім кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» за спорідненою спеціальністю та володіти здібностями до засвоєння знань, умінь і навичок з гуманітарних, природничо-наукових та загальноекономічних дисциплін. Обов'язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Характеристика змісту програми. Програма складається з переліку питань, які відображають окремі аспекти напряму підготовки та інтегрує знання з кількох дисциплін, передбачених програмою підготовки молодших спеціалістів.

Зміст програми. На фахові вступні випробування зі спеціальності з вищевказаного переліку виносяться завдання з наступних дисциплін бакалаврської програми:

 • Економічна теорія;
 • Мікроекономіка;
 • Макроекономіка.

II. Структура вступного випробування

Вступник отримує для відповіді білет, в якому визначені 10 питань з наведеного в програмі переліку.

Вступне випробування проводиться в письмовій формі, тривалість якого не повинна перевищувати 2 години.

Вступне випробування у формі письмового екзамену проводять не менше трьох членів комісії.

По закінченню вступного випробування екзаменатори оцінюють правильність відповідей абітурієнтів, заповнюють екзаменаційну відомість та підписують її.

Інформація про результати вступного випробування оголошується вступникові у день його проведення.

III. Вимоги до відповіді абітурієнта

У процесі складання вступного випробування абітурієнт має виявити достатній рівень набутих знань і вмінь.

Екзаменаційна робота в цілому оцінюється за 100-бальною шкалою (від 100 до 200).

Максимально абітурієнт може набрати за правильне виконання всього завдання 100 балів, що відповідає 200 балам за шкалою (від 100 до 200).

IV. Зміст дисциплін бакалаврської програми

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

Програма дисципліни

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії

Поняття економіки та виробничих відносин. Економіка як об'єкт вивчення економічної теорії. Еволюціонування поняття економіка. Соціально-економічна сутність господарської діяльності. Виробничі відносини.

Економічна теорія в системі економічних наук. Предмет вивчення. Рівні вивчення. Взаємозв'язок економічних наук.

Цілі та функції економічної теорії. Формування економічного мислення, практична, методологічна та пізнавальна функції. Економічні категорії. Економічні закони. Особливість їх дії. Функції економічної теорії та її роль у формуванні економічного мислення. Економічна теорія - наукова основа економічної політики.

Методи економічного аналізу. Методи пізнання соціально-економічних процесів. Загальнонаукові методи і принципи - аналіз, синтез, індукція, дедукція, системний підхід, поєднання теорії і практики, абстрагування, використання середніх величин, поєднання якісного і кількісного аналізу. Закони діалектики. Спеціальні методи економічного аналізу. Макро- та мікроекономічний аналіз.

Позитивні і нормативні економічні погляди. Об'єктивні та суб'єктивні підходи.

Зародження та основні етапи розвитку економічної думки. Перші спроби узагальнення теоретичних засад господарської практики. Формування політичної економії як науки. Фізіократія. Меркантилізм. Неокласицизм. Основні напрями сучасної економічної думки. Кейнсіанство, неолібералізм, ордолібералізм, монетаризм, інституціоналізм, економіка пропозиції. Економічна думка в Україні Проблеми теоретичного забезпечення перехідних процесів від планово-адміністративної до ринкової економіки.

Тема 2. Економічні потреби та інтереси. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці.

Потреби як рушійний мотив виробничої діяльності. Структура та ієрархія потреб. Потреби як рушійний мотив виробничої діяльності. Суперечність між характером потреб і ресурсів. Міра насичення потреб. Економічні блага, їх властивості та класифікація. Корисність (загальна та гранична). Кількісна та якісна оцінки блага. Закон спадної граничної корисності. Площа корисності. Свобода економічної діяльності.

Суспільне виробництво. Матеріальне і нематеріальне виробництво. Фази суспільного виробництва. Взаємозв'язок між складовими суспільного виробництва. Сфери суспільного виробництва, види розподілу, обміну. Ресурси та виробництво. Альтернативні варіанти використання ресурсів. Межа виробничих можливостей.

Фактори суспільного виробництва. Економічні ресурси, їх класифікація. Особливості трудових ресурсів, засобів виробництва - засобів і предметів праці. Способи поєднання факторів виробництва. Ефективність суспільного ладу. Соціально-економічний устрій, його структура і критерії ефективності. Економічна система. Еволюція суспільного устрою. Технологічний та формаційний  підходи до визначення типів соціально-економічних систем. Моделі суспільного устрою. Економічне зростання та його фактори, форми. Джерела економічного зростання. Науково-технічний прогрес: критерії, продуктивні сили та фактори. Науково-технічна революція.

Проблеми економіки України в умовах переходу до ринку та формування соціально орієнтованої ринкової економічної моделі..

Тема 3. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік. Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава та її економічні функції.

Виникнення і природа економічних систем. Економічна система, її складові. Рівні та суб'єкти економічних систем. Глобальний, макроекономічний, мікроекономічний та метаекономічні рівні. Об'єктивні основи становлення та еволюції економічних форм суспільного господарства. Еволюція технології способу виробництва. Інформаційне суспільство. Різниця та спільне економічних форм суспільного господарства.

Класифікація економічних систем. Залежність форми економічної діяльності і техніко-економічного укладу: замкнуте натуральне господарство, ремісниче господарство, капіталістична економіка, колективістська економіка корпоративна економіка. Залежність між типом виробництва  і споживання: натуральне, міське, національне господарство. Техніко-технологічний рівень виробництва: доіндустріальне суспільство, індустріальна економіка, постіндустріальна економіка, неоіндустріальна (інформаційна) економіка. Концепції вивчення економічних систем - структурна, функціональна, еволюційна.

Сучасна  ринкова економічна система, її економічна структура та відмінність системи вільного ринку. Змішана економіка. Національно-державні різновиди змішаної економіки. Ринкові і державні регулятори.  Зростання ролі держави.

Національні моделі економічних систем. Особливості американської та японської системи менеджменту. Американська, японська, німецька, французька, шведська, китайська, південнокорейська моделі. Світова економічна система.

Перехідні економічні моделі. Еволюційний, революційний переходи, модель "шокової терапії".

Поняття власності. Типи, форми і види власності. Власність як суспільне відношення. Економічний та юридичний зміст власності, їх взаємозв'язок та суперечності. Власність у системі виробничих відносин. Речовий зміст власності. Структура власності як єдність відносин належності, володіння, розпорядження та використання.. Власність, присвоєння, господарювання. Способи привласнення засобів виробництва і продукту. Приватна і суспільна власність. Трудова і нетрудова приватна власність. Експлуатація. Власнісні умови прогресивності економічного розвитку.  Об'єкти власності. Суб'єкти власності. Історичні типи, види та форми власності. Сучасне ринкове господарювання як єдність різноманітних форм та видів власності.

Відносини власності у змішаній економічній системі. Особливості приватно-капіталістичної власності. Постійний і змінний капітал. Додаткова вартість. Типи і структура власності. Індивідуальна власність. Державна власність. Кооперативна власність. Корпоративна власність. Еволюція основної суперечності і основного економічного закону капіталізму. Багатоукладна ринкова економіка як інтегрована єдність різноманітних видів та форм власності господарювання.

Сутність роздержавлення, приватизації в Україні. Необхідність та основні напрямки реформування державної власності. Роздержавлення: зміст та форми здійснення. Суспільна власність. Роздержавлення. Приватизація, її способи. Комерціалізація. Капіталізація. Реструктуризація. Санація. Банкрутство. Індивідуальна власність громадян. Колективна власність. Власність спільних підприємств, іноземних громадян, організацій і держав.

Концептуальні положення приватизації в Україні. Приватизація: зміст, форми та здійснення. Правові положення приватизації. Способи приватизації.

Особливості малої приватизація. Способи її проведення

Особливості великої приватизації. Інституційні перетворення і розвиток підприємництва. Основні результати приватизації. Ефективність приватизації.

Необхідність державного втручання в економіку. Недоліки вільноринкової економічної моделі. Необхідність вирішення структурних, соціальних, регіональних, екологічних, зовнішньоекономічних проблем.

Суб'єкти державного регулювання економіки. Ієрархічна система державного регулювання економіки. Функції законодавчої і виконавчої влади. Недержавні суб'єкти державного регулювання економіки. Підприємства, галузі, регіони, сектори економіки, загальноекономічні процеси і відносини, зовнішньоекономічні  зв'язки, наднаціональні і світогосподарські відносини, як об'єкти державного регулювання.

Цілі і методи державного регулювання економіки. Стратегічні і тактичні цілі. Методи прямого і опосередкованого впливу. Адміністративні методи. Економічні методи - фінансова, грошово-кредитна політика; програмування і планування.

Економічні функції держави. Забезпечення правових засад функціонування ринкової економіки. Визначення політики макроекономічної стабілізації. Розподільча функція. Перерозподіл доходів і багатств. Захист конкуренції.

Тема 4. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші.

Натуральне господарство і товарне виробництво. Об'єктивні основи становлення та еволюції економічних форм суспільного господарства. Різниця та спільне економічних форм суспільного господарства. Натуральне господарство. Суспільний поділ праці його етапи. Товарна форма організації суспільного виробництва. Причини та умови виникнення і розвитку. Основні категорії і закони товарного виробництва. Етапи розвитку товарного виробництва. Просте і розвинуте товарне виробництво. Товарне виробництво в сучасних умовах. Виникнення нових форм господарства.

Товар і його властивості. Продуктивна праця, яка створює товар. Продуктивна праця, яка створює товар. Абстрактна і конкретна праця. Суспільно необхідні і індивідуальні витрати праці. Корисність і споживна вартість товару. Вартість товару, як економічна категорія. Величина вартості товару. Вартість товару. Споживна вартість. Мінова вартість. Конкретна і абстактна праця. Продуктивність праці. Інтенсивність праці. Величина вартості товару.

Походження, суть і функції грошей. Походження, суть грошей. Форми мінової вартості: мінова, відносна, еквівалентна; повна (розгорнута), загальна, грошова форми вартості. Функції грошей - міра вартості, масштаб цін, засіб обігу, засіб утворення скарбів і нагромаджень, засіб платежу, світові гроші. Історичний процес розвитку грошей. Закон грошового обігу повноцінних грошей. Паперові гроші і специфіка паперово-грошового обігу. Способи регулювання. Сутність грошей грошового обігу. Паперові гроші.

Кредитні гроші. Закон грошового обігу. Інфляція

Історичний досвід України в творенні національної грошової одиниці. Кунна система  грошей часів Київської Русі. Гроші козацької республіки. Гроші УНР (1917-1920 рр.). Російський рубль. Українські купони. Гривня.

Закон вартості, його дія та реалізація. Суть і роль закону вартості. Закон вартості, його дія та реалізація. Ролі закону вартості - регулятор пропорцій суспільного виробництва, диференціація товаровиробників, сприяння зародження капіталістичних відносин, стимулювання розвитку продуктивних сил.

Грошовий обіг, його закони та методи регулювання. Сутність грошового обігу його закони та методи регулювання. Зміна економічної ролі золота як грошового товару. Державне регулювання грошового обігу. Інструменти прямого і опосередкованого впливу. Сучасні засоби платежу. Готівка. Безготівкові розрахунки. Підсистеми обігу: кредитна, фінансова та фіскально-бюджетна.

Сучасна інфляція: суть, причини та особливості. Інфляція як загальноекономічна категорія товарно-економічних відносин. Історичний процес розвитку інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції.

Класичне визначення інфляції та її сучасне трактування. Основні напрямки розвитку інфляції. Рівні інфляції. Повзуча, галопуюча інфляція, гіперінфляція. Стагфляція. Індекс цін споживчих товарів. Способи регулювання інфляційних процесів. Концепція Кейнса. Монетаризм.

Причини та особливості інфляції в Україні.

Тема 5. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення.

Ринок, його економічна суть, суб'єкти та види. Загальні економічні передумови становлення ринкової економіки. Закони ринкових відносин. Критерії ринкового господарства. Основні риси ринкової економіки. Види ринку: вільний, монополізований, регульований. Місцеві, регіональні, світові ринки. Споживчий ринок, ринок виробників, ринок проміжних продавців, державних установ, міжнародний ринок.

Ринкова економіка - змішана економіка. Соціально-економічні плюси та мінуси ринку. Моделі формування ринкових систем.

Структура та функції ринкової системи. Інститути ринку. Суб'єкти ринкових відносин. Види ринків або комплексний ринок. Інфраструктура ринку. Місткість ринку. Поняття кон'юнктури ринку.

Ринковий механізм, його функції і межі дії. Складові елементи ринку: попит, пропозиція, ринкова ціна, конкуренція. Взаємодія попиту і пропозиції. Еластичність  попиту і пропозиції. Ринкові господарські форми (ринкові інструменти та регулятори). Співвідношення понять "необхідність", "потреба", "попит". Закон попиту. Особливості проявлення закону попиту в умовах інфляційного росту цін. Попит та розмір попиту. Крива (графік) попиту. Цінова властивість попиту та фактори, які її зумовлюють. Зв'язок ціни та сукупної виручки.

Принципи, які управляють пропозицією. Крива пропозиції (графік). Залежність між типом власності та характером використання ресурсів. Вплив платоспроможності попиту та цін на витрати виробника.

Поняття ринкової рівноваги. Криві попиту та пропозиції. Ціна рівноваги (графік). Фіксована ціна та її наслідки. Дефіцит. Надлишки. Закон рідкості. Вільний рух цін, балансуючих попит та пропозицію - основний закон регулятор ринку.

Інформативна, регулююча, сануюча функції ринку. На що не може конструктивно  впливати ринок - негативні соціальні наслідки, екологія, суспільні блага (товари), протилежність інтересів підприємців і суспільства.

Конкуренція - недосконала, монопольна, олігопольна.

Місце економічного закону попиту та пропозиції у системі законів ринкового господарства.

Ринкова інфраструктура. Основні елементи ринкової інфраструктури. Інфраструктура ринку: загальна і спеціалізована; організаційно-технічна, фінансово-кредитна, науково-дослідна.

Позичковий процент. Банки. Позичковий капітал сфери обігу. Банківська система. Центральний банк, комерційні банки - ощадні, інвестиційні, іпотечні. Призначення банків. Принципи роботи. Функції. Сутність позичкового проценту.

Капітал у сфері торгівлі. Торговий прибуток. Суть торгового капіталу. Торговий прибуток. Оптова і роздрібна торгівля.

Цінні папери як фіктивний капітал сфери обігу. Фондові біржі. Фіктивний капітал. Акція. Дивіденд. Номінальна і курсова ціна акцій. Облігація. Ощадний сертифікат. Вексель. Фондовий ринок. Різновиди фондового ринку. Фінансові посередники. Фондова біржа. Валютна біржа.

Тема 6. Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток. Витрати виробництва і прибуток.

Підприємництво як суб'єкт ринкової економіки. Підприємство: сутність, функції, моделі. Правові форми підприємств: одноосібне володіння, партнерство, корпорація, їх переваги та недоліки. Індивідуальне, сімейне, приватне, колективне, державне, комунальне, спільне, орендне підприємство. Форма організації - товариство, асоціація, корпорація (акціонерне товариство), консорціум, концерн, холдинги. Вертикальне та горизонтальне об'єднання підприємств, конгломерати. Лізингові, інноваційні підприємства; венчурні, брокерські (маклерські) фірми, фінансово-промислові групи. Малі, середні і великі підприємства.

Капітал підприємства і його кругообіг. Види капіталу підприємства: обіговий, основний, організаційний, інтелектуальний, гудвіл. Фактори і витрати виробництва. Підприємницьке право. Виробнича функція. Матеріальні ресурси підприємства. Фінанси підприємства. Баланс підприємства. Техніко-технологічний рівень виробництва. Ноу-хау. Виробнича і соціальна інфраструктура.

Ефективність виробництва: суть, типи. Позитивний та негативний ефект росту масштабів виробництва. Закон оптимальності.

Загальна природа витрат виробництва, їх види і структура. Постійні та змінні витрати. Граничні та маржинальні витрати. Правило користування ресурсів. Закон найменших витрат. Витрати виробництва у коротко-строковому періоді.

Валовий доход підприємства. Підприємницький доход. Категорії середнього, валового та граничного доходу. Принципи зіставлення валового доходу із валовими втратами та граничного доходу із граничними втратами.

Поняття прибутку. Фактори, які визначають розмір прибутку. Типи прибутку: розрахунковий, нормальний, економічний. Максимізація прибутку підприємства (фірми). Фактори, які визначають розмір прибутку в умовах дoсконалої та недосконалої конкуренції. Закон підприємницького доходу - закон диференційованої норми прибутку.

Теорія вартості та ціни в концепціях основних економічних напрямків та шкіл. Ціна як економічна категорія. Економічний зміст та суть ціни. Функції ціни. Ціноутворення та ринок. Цінова політика в економічній діяльності підприємств (фірм). Постановка задач та визначення методів ціноутворення. Основні стратегічні підходи до проблеми ціноутворення. Механізм ціноутворення.

Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал підприємства. Стадії кругообігу капіталу. Кругообіг капіталу. Обіг капіталу. Час виробництваю Час обігу. Річна маса. Фізичний і моральний знос основного капіталу. Амортизація. Амортизаційні фонди.

Сутність підприємництва, його роль у ринковійекономіці. Ознаки і функції підприємництва. Сфери і типи підприємництва. Суб'єкти підприємництва. Малий бізнес. Проблеми розвитку цивілізованого підприємництва в Україні.

Економічний закон конкуренції.

Принципи та методи управління фірмою. Елементи процесу управління. Внутрішнє і зовнішнє середовище управління. Соціальна відповідальність та етика. Моделі прийняття рішень.

Менеджмент, його задачі. Короткострокові та довгострокові цілі фірми, Конкурентноздатність та стійкість фірми. Закон конкуренції. Методи цінової та нецінової конкуренції. Стимулювання збуту. Реклама. Товарний знак. Імідж фірми.

Стиль і структура менеджменту. Економічний примус. Система людських відносин. Система стимулювання працею.

Особливості управління для фірм різних організаційно-правових форм, великого та малого бізнесу. Організаційна структура управління.

Конкуренція стратегічного управління. Функції управління: стратегічне планування. Планування реалізації, контроль і стимулювання.

Маркетинг в системі управління фірмою. Елементи маркетингу: ринкові дослідження, вибір цілей і стратегії маркетингу, планування та організація маркетингу. Маркетинг і система контролю. Маркетингове середовище (мікро- та макрорівень).

Тема 7. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента.

Суб'єкти і об'єкти підприємництва в аграрному секторі. Організаційно-правові форми підприємництва.  Вплив природних фактори агробізнесу. Особливості - використання природних об'єктів. Земельна власність. Землеволодіння. Землекористування. Розпорядження землею. Селянське фермерське господарство.

Рентні відносини. Природні особливості сільськогосподарського виробництва. Аграрні відносини. Рентні відносини. Земля - об'єкт підприємництва і власності. Оренда землі.  Джерела земельної ренти. Різна якість земельних ділянок. Родючість. Кращі і гірші умови господарювання. Отриманий і середній прибуток.

Диференційна рента І. Диференційна рента ІІ. Монопольна рента. Абсолютна рента. Ціна землі.

Агропромислова інтеграція та її форми. Спеціалізація та інтеграція. АПК. Індустріалізація сільського господарства. Розвиток виробничої і соціальної інфраструктури.

Механізм реалізації аграрних відносин в умовах ринкової економіки. Державне регулювання агроринку: загальнодержавне регулювання, аграрна політика, безпосереднє регулювання ринку.

Ціни на аграрну продукцію. Фактори формування. Гарантована ціна.Закладна ціна. Цільова ціна. Ціни підтримки. Паритет цін.

Бюджетне субсидування і оподаткування агробізнесу. Кредитування агробізнесу. Кооперативи у сфері агробізнесу - локальні, регіональні, міжрегіональні.

Тема 8. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми

Сутність процесу відтворення. Рівні відтворення. Особливості відтворення в умовах ринкової економіки. Розширене відтворення. Відтворення ВВП. Підрозділи виробництва. Перенесена вартість. Необхідний продукт. Додатковий продукт. Відтворення робочої сили. Відтворення виробничих відносин. Відтворення природних ресурсів.

Макроекономіка. Роль макроекономічних показників. Національне багатство. Потенційне та реальне національне багатство. Засоби його вимірювання. Економічна оцінка природних та трудових ресурсів, наукового потенціалу. Система національних рахунків.

Валовий національний продукт. Валовий внутрішній продукт, чистий національний продукт. Валовий національний продукт, його форми і фактори відтворення. Умови ринкового саморегулювання. Національний доход, первинний розподіл та перерозподіл.

Макроекономічні пропорції в національній економіці. Міжгалузевий баланс. Матриця прямих витрат. Статистична та динамічна моделі міжгалузевого балансу.

Фінанси в системі економічних відносин. Фінансові ресурси і фінансова політика. Доходи і видатки держбюджету. Фінансові установи. Податки й принципи оподаткування. Крива Лаффера.

Кредитна система. Форми кредиту і принципи кредитування. Джерела забезпечення кредиту. Кредитні установи. Центральний емісійний та спеціалізований банки. Кредитні гроші. Позичковий відсоток і ділова активність.

Структура фінансово-кредитної системи. Податкова інспекція. Місцеві бюджети. Національний банк України. Становлення системи комерційних банків. Вплив фінансово-кредитної системи на стабільність, ефективність і соціальну справедливість у суспільстві.

Інтенсивний тип відтворення. Сутність інтенсивного типу відтворення. Форми інтенсивного відтворення: фондоємна, фондозберігаюча, нейтральна, всебічна. Нова якість економічного зростання.

Нагромадження, його ефективність і напрями розвитку. Сутність нагромадження і закон нагромадження. Виробниче і невиробниче нагромадження. Фонд нагромадження і його структура. Ефективність нагромадження.

Відтворювальна структура суспільного виробництва. Економічне значення структури суспільного продукту для процесу відтворення. Пріоритети у розвитку галузей і технологій.

Проміжне споживання. Відшкодування. Споживання. Нагромадження. Фонди споживання. Фонди нагромадження.

Нагромадження, як основне джерело економічного росту. Валові та чисті інвестиції. Мультиплікатор.

Відтворення та циклічність. Економічні кризи. Циклічний характер відтворення. Зміст, риси і фази економічного циклу. Фактори, які впливають на хід фаз економічного циклу. Загальна ринкова рівновага. Матеріальна основа циклічності економічного росту. Довгі, середні та короткі економічні хвилі. Особливості економічних циклів на сучасному етапі.

Структурні зрушення в пропорціях суспільного відтворення. Економічна політика держави на різних етапах економічного циклу. Антикризове регулювання. Матеріальна основа, причини та особливості економічної ситуації в Україні.

Пріоритетні напрями розвитку економіки. Зростання ролі соціальної сферою.

Тема 9. Наймана праця і заробітна плата. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою.

Доходи споживчого призначення. Сутність доходу. Виробниче і споживче призначення доходу. Матеріальні витрати. Система доходів споживчого призначення. Доход від трудової та підприємницької діяльності. Суспільні доходи та благодійні фонди споживання. Соціальні фонди держави. Доходи від власності. Матеріальна основа мотивації людей до господарювання.

Доходи і багатство. Принципи формування і розподілу доходів.

Джерела і види доходів: винагородження за працю найманих працівників, рентні платежі, відсоток і підприємницький доход, доходи від власності.

Заробітна плата: суть, види, форми, системи. Доплати і надбавки. Рента, її види і форми реалізації. Підприємницький доход і відсоток. Доходи від власності, доход некорпоративного підприємницького сектору і прибуток корпорацій.

Домогосподарства як одержувачі доходу. Тенденції у нерівності доходів. Крива Лоренца. Коефіцієнт Джини. Рівень життя.

Заробітна плата. Заробітна плата, як ціна товару «робочасила». Країнова диференціація. Чинники формування рівня заробітної плати: суспільна продуктивність; величина вартості робочої сили; інтенсивність праці; організація трудових відносин. Споживчий кошик.

Заробітна плата як форма розподілу за працею. Міра праці. Чинники якості праці - постійні і змінні. Нормування.

Заробітна плата як об'єкт конкуренції на ринку праці.

Організація заробітної плати і її вдосконалення. Номінальна і реальна заробітна плата.

Склад заробітної плати - основна і додаткова частини. Індивідуальні і колективні результати праці. Надбавки. Форми заробітної плати - відрядна і погодинна.

Тарифна система України. Тарифні ставки, сітка.

Форми розподілу доходів за трудові результати і економічну діяльність. Доходи працівників у колективних підприємствах. Доходи від індивідуальної трудової діяльності. Доходи підприємств.

Соціальні фонди держави. Сутність та види соціальних фондів держави. Фонди спільного задоволення потреб. Фонди для непрацездатних.

Структура соціальних фондів держави. Економічне призначення. Способи розподілу серед членів суспільства. Джерела формування. Форми надання споживачам.

Доходи від власності. Допоміжна форма розподілу доходів до заробітної плати. Доходи від власності і соціальна справедливість.

Сімейні доходи і структура їх використання. Джерела і структура. Оптимальний споживчий бюджет.

Розподіл і перерозподіл чистого доходу і чистого прибутку. Форми чистого доходу і чистого продукту. Чистий доход. Прибуток. Відсоток. Норма відсотка. Рента.

Людські ресурси суспільства. Населення. Економічно активне населення. Зайняти економічною діяльністю. Безробітні.

Трудові ресурси. Працездатне населення. Працездатний вік.

Відтворення населення і ресурсів для праці. Відтворення населення. Міграційні процеси. Соціальний рух населення. Типи відтворення населення: інтенсивне, екстенсивне. Режими відтворення: розширений, простий, звужений.

Трудовий потенціал суспільства.

Зайнятість населення. Соціально-економічна сутність зайнятості. Чисельність зайнятих. Рівень зайнятих. Продуктивна (ефективна) та раціональна зайнятість.

Соціально-економічна політика зайнятості. Основні принципи.

Проблеми зайнятості в Україні. Скорочення попиту н працю. Регіональні проблеми зайнятості. Сільське безробіття. Приховане безробіття. Неформальна і нетоварна зайнятість.

Безробіття. Сутність та види безробіття - структурне, фрикційне, циклічне. Кон'юнктурне (циклічне), сезонне, приховане, часткове, добровільне безробіття. Закон Оукена.

Заходи боротьби з безробіттям. Допомога по безробіттю.

Тема 10. Домогосподарство в системі економічних відносин.

Домогосподарства як суб'єкти ринкових відносин. Сутність та функції домогосподарств.

Доходи домогосподарств та їх розподіл. Джерела доходів домогосподарств. Трансфертні платежі. Статті доходів. Прожитковий мінімум. Оптимальний споживчий бюджет. Розподіл доходів міждомогосподарствами - функціональний і особистий.

Витрати на споживання. Заощадження домогосподарств. Споживання домогосподарств. Споживчі витрати і поведінка споживачів. Ефект доходу. Ефект заміни. Споживчий надлишок. Максимізація граничної корисності. Заощадження.

Тема 11. Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин.

Основні риси світового господарства та закономірності його розвитку. Поняття світового господарства. Світові ринки. Міжнародні економічні відносини.

Сфери світового господарства: виробничо-інвестиційна, науково-технічна, міжнародної торгівлі, міжнародна валютно-фінансова. Параметри класифікації країн в світовому господарстві: рівень індустріального розвитку, структура економічних відносин, рівень і якість життя населення; участь держави в міжнародному поділі праці.  Альтернативність суспільного розвитку. Вільні економічні зони.

Етапи розвитку світового господарства: світової торгівлі, іноземних інвестицій,  економічної інтеграції. Історичні етапи: І - формування: експорт капіталу, монополізація, колонізація, світові війни; ІІ - протистояння систем, ліквідація колоній, інтеграційні процеси; ІІІ - глобалізація.

Інтернаціоналізація і міжнародний поділ праці. Міжнародна спеціалізація виробництва: предметна, подетальна, технологічна. Міжнародна кооперація.

Транснаціональні корпорації (ТНК).

Економічна інтеграція. Види інтеграційних об'єднань: зона вільної торгівлі, митний союз, економічний союз, повна інтеграція. Виникнення інтеграційних об'єднань.

Сутність світової торгівлі. Світовий товарний ринок. Функції і фактори розвитку. Типи торгівельної політики: лібералізм, протекціонізм. Провідні тенденції розвитку світової  торгівлі. Мито. Ставки мита. Нетарифні бар'єри.

Міжнародні торгівельні організації. СОТ, ГАТТ. Принципи діяльності.

Сутність і причини вивозу капіталу. Форми вивозу капіталу: інвестиції, кредити, економічна допомога. Способи вивозу підприємницького капіталу.

Сучасні тенденції розвитку прямих інвестицій.

Міжнародний кредит. Принципи, джерела, форма надання. Світові фінансові центри.

Сутність та причини міжнародної міграції робочої сили. Форми та тенденції міграції робочої сили. Міграційна політика та соціально-економічні наслідки міжнародної міграції. Імміграційні квоти.

Сутність та форми міжнародних науково-технічних зв'язків. Трансфер технологій.

Світова валютна система. Валютний курс. Паритет. Міжнародна валютна система. Еволюція світової валютної системи: золотий стандарт, золотодивізний стандарт. золотовалютний стандарт, валютна система. Колективна валюта.

Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство. Особливості  зовнішньоекономічного сектору в трансформаційних економіках. Міжнародні умови формування зовнішнього сектору. Природні порівняльні переваги України. Економічні проблеми України, отримані у спадок. Набуті порівняльні переваги України на світовому ринку. Суть механізму зовнішньоекономічних зв'язків. Основні складові зовнішньоекономічної політики України. Характеристика участі України в сферах світового господарства: виробничо-інвестиційній, науково-технічній, міжнародній торгівлі, міжнародній валютно-фінансовій.

Тема 12. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.

Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем. Глобалізація світової економіки. Глобальні проблеми, їх класифікація: проблеми сфери взаємодії людини і природи; проблеми соціально-економічних та воєнно-політичних відносин; проблеми розвитку людини.

Глобальні проблеми і шляхи їх розв'язання людством. Небезпека глобальних проблем. Проблема збереження миру. Демілітаризація економік. Екологізація розвитку.

Міжнародне співробітництво в розв'язанні глобальних проблем та розвитку світового господарства. Необхідність співробітництва в планетарному масштабі. Джерела подолання глобальних проблем.

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

 1. Які основні відмінності економічних і природничих законів?
 2. Які основні положення економічної школи фізіократів?
 3. Які основні положення економічної школи меркантилістів?
 4. Які основні положення економічної школи класичної політекономії?
 5. Які основні положення економічної школи кейнсіанства?
 6. Які основні положення економічної школи монетаризму?
 7. Які основні положення економічної школи соціально орієнтованого ринкового господарства?
 8. Напишіть загальну формулу руху капіталу. Прокоментуйте її складові.
 9. Дайте визначення постійного і змінного капіталу
 10. Дайте визначення фрикційного безробіття. Які способи боротьби з таким безробіттям є доцільними?
 11. Дайте визначення структурного безробіття. Які способи боротьби з таким безробіттям є доцільними?
 12. Дайте визначення циклічного безробіття. Які способи боротьби з таким безробіттям є доцільними?
 13. Який з відомих вам типів безробіття є найбільш небезпечним?
 14. Що мають на увазі, коли говорять про повну зайнятість?
 15. Що таке природній рівень зайнятості
 16. Сформулюйте закон Оукена.
 17. На який тип зайнятості зорієнтована сучасна система працевлаштування (раціональна, всезагальна, ефективна)?
 18. В чому за Марксом полягає основне протиріччя капіталізму? Чи мав він рацію?
 19. Розкрийте Марксову формулу вартості. Охарактеризуйте її складові.
 20. В чому на даний час проявляється трансформація основного протиріччя капіталізму?
 21. Що таке «народний капіталізм»?
 22. За якими найважливішими елементами можна класифікувати економічні системи?
 23. Який з типів економічних систем (чисто ринкова, командно-адміністративна, змішана) на даний час є переважаючим? Чому?
 24. Як найзагальніше можна описати систему вільного (чистого) ринку?
 25. Як найзагальніше можна описати планово-адміністративну систему?
 26. Як найзагальніше можна описати систему змішаної економіки?
 27. Розкрийте особливості національних моделей ринкової економіки (американської, німецької, французької, шведської, японської)
 28. В чому причина суттєвого масштабу державного підприємництва в змішаній економіці?
 29. Яким чином була розрахована номінальна вартість приватизаційного сертифіката?
 30. В чому полягають основні чинники невдалої приватизації в Україні?
 31. Чому перебіг «малої» приватизації можна вважати ринковим?
 32. Розкрийте сутність понять роздержавлення, приватизація, комерціалізація.
 33. Як ви оцінюєте співвідношення сфер суспільного виробництва (основного виробництва, виробничої і невиробничої інфраструктур), яке склалося на даний момент в Україні? В якому напрямі воно має розвиватися?
 34. Назвіть фази суспільного виробництва. Як ви оцінюєте їх важливість в ринковій і командно-адміністративній економіці?
 35. Що описує крива виробничих можливостей?
 36. Що означає рух кривої виробничих можливостей догори вправо?
 37. Що означає рух кривої виробничих можливостей вниз вліво?
 38. Чому на даний момент значна частина благ не набуває товарної форми?
 39. Сформулюйте закон вартості.
 40. В чому полягає функція закону вартості «стихійний регулятор пропорцій суспільного вироб­ництва». Проілюструйте механізм відновлення диспропорцій.
 41. В чому полягає функція закону вартості «основа диференціації товаровиробників»
 42. В чому полягає функція закону вартості «стимулювання розвитку продуктивних сил»
 43. В чому сутність трудової теорії вартості?
 44. В чому сутність теорії вартості 4-х факторів виробництва? Назвіть ці фактори.
 45. В чому сутність маржиналістської теорії вартості? Що є підставою для встановлення ціни на товару за цим підходом? На які товари ціна встановлюється за цією теорією вартості?
 46. В чому сутність альтернативної теорії вартості?
 47. В чому сутність інформаційної теорії вартості?
 48. Що було передумовою переходу від натуральної до товарної форм господарювання?
 49. Чим обумовлене використання людьми простого мінового співвідношення при обміні?
 50. Чим обумовлене використання людьми повного (розгорнутого) мінового співвідношення при обміні?
 51. Чим був обумовлений перехід від обміну товарів на усталені в певних місцевостях еквіваленти до грошової форми обміну?
 52. Чому еквівалентом вартості товару не може бути кількість індивідуальної праці, витраченої на його виготовлення?
 53. Які проблеми не здатний розв'язати ринковий механізм?
 54. Що відбувається, коли на ринку встановлюється ціна нижче рівноважної?
 55. Що відбувається, коли на ринку встановлюється ціна вище рівноважної?
 56. Сформулюйте рівняння Фішера, поясніть його дію.
 57. В чому полягають основні причини інфляції? Розкрийте сутність інфляції попиту та інфляції пропозиції.
 58. Які цінові фактори обумовлюють спадний характер кривої індивідуального попиту?
 59. Розкрийте сутність ефекту багатства. Чинником чого є цей ефект?
 60. Розкрийте сутність ефекту заміни. Чинником чого є цей ефект?
 61. Назвіть нецінові чинники, які зрушують криву сукупного попиту вліво чи вправо.
 62. Назвіть нецінові чинники, які зрушують криву сукупної пропозиції вліво чи вправо.
 63. Дайте визначення еластичності попиту і пропозиції
 64. Яким чином чинні норми амортизації стримують науково-технічний прогрес.
 65. Назвіть джерела розвитку виробництва, що не оподатковуються
 66. Охарактеризуйте відмінності власних, залучених і позичених джерел інвестицій
 67. Охарактеризуйте відмінності відтворення основного і оборотного капіталу
 68. Розкрийте відмінності понять сім'я і домогосподарство
 69. Які основні особливості підприємництва у сільському господарстві?
 70. Розкрийте механізм утворення диференційної ренти І
 71. Розкрийте механізм утворення диференційної ренти ІІ
 72. Розкрийте механізм утворення монопольної ренти
 73. Розкрийте механізм утворення абсолютної ренти
 74. Розкрийте механізм дії закладної, гарантованої і цільової ціни на сільгосппродукцію.
 75. Назвіть причини регулювання державою підприємництва в агросекторі.
 76. Розкрийте механізм паритету цін на сільськогосподарську продукцію
 77. Як визначається ціна землі
 78. Як можна охарактеризувати ступінь нерівномірності розподілу доходів в суспільстві? (крива Лоренца)
 79. Чим недосконала конкуренція загрожує дії ринкового механізму?
 80. Розкрийте особливості типів монополізації ринку. Яким чином на даному етапі здебільшого монополізовані ринки?
 81. Охарактеризуйте основні складові антимонопольних законодавств переважної більшості країн світу
 82. Розкрийте причини експорту капіталу
 83. Розкрийте причини імпорту капіталу
 84. Сформулюйте основні ознаки міжнародної валютної системи золотого стандарту (Паризької).
 85. Сформулюйте основні ознаки золотодевізної міжнародної валютної системи (Генуезької).
 86. Сформулюйте основні ознаки золотовалютної міжнародної валютної системи (Бреттон-Вудської).
 87. Сформулюйте основні ознаки міжнародної валютної системи плаваючих курсів (Ямайської).
 88. Яким чином держава здійснює стабілізацію курсу національної валюти?
 89. Яким чином девальвація і ревальвація курсу національної валюти впливає на експортерів і імпортерів?
 90. Чим була викликана необхідність створення міжнародних організацій по регулюванню світової торгівлі (СОТ/ГАТТ)
 91. Назвіть основні принципи СОТ
 92. Охарактеризуйте стан процесу вступу України до СОТ на даний момент
 93. Охарактеризуйте сутність фрітрейдерської і протекціоністської політики.
 94. Охарактеризуйте тарифні та нетарифні способи регулювання зовнішньої торгівлі
 95. Охарактеризуйте етапи економічної інтеграції (зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз, повна інтеграція).
 96. Наведіть їх приклади.
 97. Проаналізуйте вплив на країн-донорів і країн-рецепієнтів експорту і імпорту робочої сили.
 98. Назвіть основні причини експорту і імпорту капіталу.
 99. Назвіть форми експорту капіталу
 100. Назвіть форми іноземних інвестицій
 101. Охарактеризуйте сучасні тенденції іноземного інвестування в Україні.

«МІКРОЕКОНОМІКА»

Програма дисципліни

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки

Проблема обмеженості ресурсів і необхідність вибору. Зміст, співвідношення і генезис термінів "політична економія", "економічна теорія" "теоретична економіка", "економіко" та ін. Предмет дисципліни "Економіка" ("Теоретична економіка", "Економікс"). Макро- та мікроекономіка як найважливіші скла­дові сучасної теоретичної економіки.

Альтернативність цілей використання обмежених ресурсів. Раціональність поведінки суб'єктів ринкових відносин. Методологія мікроекономіки: граничний аналіз, моделювання: графічне, аналітичне, табличне; оптимізація і визначення рівноваги тощо;

(Нормативна й позитивна мікроекономіка. Мікросистема: поняття, різновиди. Мета, роль і особливості функціонування мікросистем у ринковій економіці. Матриця ринкових форм. Основні характеристики (ознаки) ринків доско­налої та недосконалої конкуренції. Характеристика дії мікросис­тем у різних ринкових ситуаціях.

Мета та завдання дисципліни. Взаємозв'язок з іншими дисциплінами. Характеристика базових підручників, що репрезентують зарубіжні та вітчизняні школи мікроекономіки.

Тема 2. Теорія граничної корисності і поведінка споживача

Поняття потреби, види потреб. Економічні блага, їх класифікація. Поняття корисності, її особливості та спосіб досягнен­ня. Сукупна та гранична корисність. Функція корисності як за­лежність між кількістю одиниць споживаного блага та рівнем корисності, що досягається споживачем.

Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності. І закон Госена. Закон спадної граничної ко­рисності блага, його графічне зображення.

Вплив на поведінку споживача бюджетних обмежень і цін.

Модифікація функції корисності як залежності між кількістю споживаних благ та рівнем корисності за умови бюджетних об­межень. Суть раціонального вибору споживача.

Поняття рівноваги споживача. Модель споживання набору благ. ІІ закон Госена.

Еквімаржинальний принцип досягнення раціонального вибо­ру та рівновага споживача. Поняття попиту на блага. Моделювання поведінки споживача, який прагне раціоналізувати свій вибір з урахуванням спадної граничної корисності блага: визна­чення індивідуального попиту на благо.

Система переваг споживача та її основні елементи: здатність до ранжування альтернатив; транзитивність переваг; ненасиченість благами; субститутональність. Множинність благ та повна інформованість споживача, зовнішні умови для здійснення вибору.

Особливості аналізу функції корисності з ординалістських по­зицій.

Криві байдужості як спеціальний інструментарій мікроекономічного аналізу. Спадний характер та неможливість перетину кривих байдужості за кращих однакових умов. Карта байдужості.

Гранична норма заміщення благ: суть і методика обчислення. Наслідок динаміки норми у поясненні форми кривих байдужості. Крайні випадки взаємозаміщення та взаємодоповнення благ.

Бюджетне обмеження і можливості споживача. Бюджетна лінія: рівняння і графічна побудова. Визначення нахилу бюджетної лінії та кута нахилу внаслідок зміни цін на блага. Вплив зміни доходу споживача на положення бюджетної лінії та на процес споживання.

Два підходи до оптимізації споживчого вибору, їх гранична інтерпретація. Вирівнювання зважених граничних корисностей і рівновага споживача. Різні випадки досягнення рівноваги: "куто­ва" і "внутрішня" рівновага.

Зміна оптимального стану споживача в результаті зміни його доходу. Графічний аналіз і побудова лінії "дохід-споживання". Нахил лінії як свідчення ставлення споживача до благ. Поняття "нормальних" і "неякісних" товарів. Крива Енгеля. Закон Енгеля. Розподіл споживчих витрат за на­прямками їх використання.

Зміна вибору споживача в результаті зміни ціни одної о з товарів та обох товарів. Побудова лінії "ціна-споживання". Траєкторія зміни споживання внаслідок зниження цін. Побудова лінії індивідуального попиту споживача.

Визначення умов моделі, що аналізується: зменшення ціни од­ного з товарів за незмінних цін на інші товари та незмінного до­ходу споживача. Неоднозначність впливу на споживчий вибір. Розкладання сукупної зміни і обсягу попиту на дві складові: ефект доходу і ефект заміщення. Одно - та різнонаправлений вплив ефектів. Парадокс Гіфена.

Ефекти заміщення і доходу як основа побудови функції інди­відуального попиту на благо в ординалістськоїтеорії корисності.

Утворення "надлишку споживача" в результаті перевищення корисності товарів за ціною. Приріст надлишку споживача як по­казник зміни його добробуту. Сукупний надлишок споживача та формування ринкового попиту на певний товар. Зміна надлишку і втрати в результаті введення податків та дотацій на товари.

Тема 3. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини

Попит на товари в умовах досконало конкурентного ринку. Ринковий попит як сума індивідуального попиту усіх споживачів певного товару.

Зображення попиту: аналітичне, табличне та,графічне. Закон попиту та його пояснення базовими положеннями теорії по­ведінки споживача.

Соціальні ефекти, що ускладнюють зв'язок між індивідуаль­ним та ринковим попитом: ефекти "юрби", "сноба", "Веблена".

Цінові та нецінові детермінанти попиту. Зміна величини (об­сягу) попиту: переміщення вздовж функціонально заданої лінії попиту. Зміна попиту в цілому під впливом нецінових де­термінант, його графічна ілюстрація. Особливості взаємовпливу цін взаємопов'язаних товарів.

Принципова оцінка дії цінових та нецінових детермінантів по­питу в діагностиці реальних ситуацій на товарних ринках.

Концепція цінової еластичності попиту у визначенні міри чут­ливості споживача до зміни цін на товари. Методичні підходи до обчислення показника еластичності. Діапазон числових значень коефіцієнта прямої цінової еластичності попиту.

Чинники цінової еластичності попиту, особливості їх впливу. Суть абсолютно еластичного та абсолютно нееластичного попи­ту. Взаємозв'язок між ціною та валовим виторгом за різної елас­тичності.

Методика обчислення коефіцієнта еластичності попиту за до­ходом, параметри його значень для "нормальних" та "неякісних" товарів.

Суть "перехресної" еластичності попиту, методика обчислен­ня відповідного коефіцієнта. Кількісні параметри еластичності для взаємозамінних та взаємодоповнюючих товарів.

Практичне використання концепції "перехресної" еластич­ності попиту для обґрунтування цінової політики продавців (ви­робників) взаємозв'язаних товарів.

Суть поняття "пропозиції". Закон пропозиції та його аргумен­тація: ціна як ринковий стимул для виробника: збільшення гранич­них витрат як стримуючий фактор збільшення обсягу виробництва тощо. Аналітичне, табличне та графічне зображення пропозиції.

Цінові та нецінові детермінанти пропозиції. Різниця понять "зміна пропозиції" та "зміна обсягу пропозиції". Зсув кривої про­позиції під впливом нецінових детермінант.

Методика обчислення рівня цінової еластичності пропозиції. Фактори, що впливають на еластичність пропозиції.

Перехресна еластичність пропозиції та її вплив на стратегію товаровиробника.

Табличне та графічне зображення ринкової пропозиції. Аль­тернативна вартість, крива виробничих можливостей та крива ринкової пропозиції.

Тема 4. Мікроекономічна модель підприємства

Підприємство як суб'єкт ринкових відносин, економічна ор­ганізація, найважливіший різновид мікросистем. Спрощена схе­ма ринково-виробничої системи (вхід, процесор, вихід). Підпри­ємство як закупівельна система, товаровиробник та продавець. Динамічність зовнішнього середовища і його вплив на внутріш­ню динаміку виробництва. Поняття адаптивності, гнучкості та гомеостатичності у виробничо-ринковій системі.

Мотивація поведінки підприємства. Головні види виборів підприємства: що виробляти (продукція, роботи, послуги), як виробляти (технологія, фактори виробництва), для кого виробляти (ринки, споживачі ціни). Фактор часу і періоди функціонування підприємства: миттєвий, короткий і тривалий. Поняття опти­мального та рівноважного станів підприємства.

Фактори виробництва, їх групування та варіації. Поняття і параметри виробничої функції. Сукупний, середній та граничний продукт.

Витрати виробництва, економічний та бухгалтерський підходи до їх визначення. Альтернативні витрати та їхній склад. Сукупні, середні та граничні витрати.

Поняття загального (сукупного, валового), середнього та граничного доходу. Прибуток як кінцевий результат діяльності підприємства. Різні концепції прибутку. Сукупний, середній та граничний прибуток.

Тема 5. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника

Виробнича функція з одним змінним фактором і її графічне зображення. Феномен "згасання" виробничої функції. Правило спадної віддачі (продуктивності) змінного фактору виробництва. Еластичність виробництва: поняття, методика обчислення показ­ників, діапазон змін. Обґрунтування управлінських рішень щодо розширення та згортання виробництва.

Виробнича функція з двома змінними факторами. Крива однакового продукту (виробничої байдужості) - ізокванта. Карта ізоквант. Заміщення факторів виробництва. Гранична норма технічного заміщення. Можливі конфігурації ізоквант. Елас­тичність заміщення. Доповнюваність, подільність, мобільність та інтенсивність використання факторів виробництва.

Збільшення випуску за рахунок пропорційного нарощування обсягів ресурсів. Постійна (стала), спадна та зростаюча віддача від масштабу. Поняття однорідних та неоднорідних виробничих функцій. Графіки віддачі від масштабу однорідних виробничих функцій. Причини позитивного та негативного ефекту від мас­штабу. Еластичність масштабу та її взаємозв'язок з еластичністю виробництва.

Вибір комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат чи максимізації випуску. Умови комбінації (заміщення) факторів. Лінія однакових витрат - ізокоста. Карта ізокост. Спільний графік однакового продукту та однакових ви­трат. Траєкторія розширення виробничої діяльності фірми в ко­роткому та тривалому періодах. Межі розширення в короткому періоді. Оптимальний шлях розвитку в тривалому періоді. Ізокліна варіація факторів виробництва. Зміна цін на ресурси. Ефекти заміщення та випуску.

Тема 6. Витрати виробництва

Часткова варіація факторів виробництва і функція витрат. Постійні та змінні витрати (сукупні та середні). Типовий харак­тер зміни витрат у короткому періоді. Закон неминучого зрос­тання граничних витрат (зниження доходності).

Ізоквантна, пропорційна та ізоклінна варіації факторів вироб­ництва та функція витрат. Криві тривалих витрат (сукупних і се­редніх) як такі, що огинають криві короткотермінових витрат. Види кривих тривалих середніх витрат. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства. Варіанти технологічного ви­бору фірми в процесі вироблення довготермінової стратеги роз­витку. Оптимальна виробнича потужність (оптимальні обсяги випуску). Мінімально ефективний розмір виробництва та струк­тура ринку.

Тема 7. Ринок досконалої конкуренції

Ознаки й умови досконалої конкуренції: атомістичність, відкритість, мобільність ресурсів, прозорість, однорідність това­ру тощо. Поліполістичний спосіб поведінки суб'єктів ринку.

Ринковий попит на продукцію фірми за умов досконалої конкуренції. Графічне зображення попиту, середнього, граничного і сукупного доходу підприємства.

Максимізаційно-мінімізаційні цілі підприємства у короткотерміновому періоді. Визначення оптимальних обсягів випуску:два підходи. Поведінка підприємства за умов зміни ринкової ситуації. Правила поведінки підприємства, їхня універсальність. Пропозиція фірми у короткотерміновому періоді, її зв'язок з кривими витрат: графік галузевої пропозиції.

Поняття ринкової рівноваги. Визначення рівноважної ціни та рівноважної кількості товару. Рівноважна функція ціни. Вплив зміни попиту і пропозиції на стан рівноваги, рівноважну ціну та рівноважну кількість товару на ринку. Деякі варіанти комбінації попиту та пропозиції: множинність рівноваги. Сталість ринковоїрівноваги.

Рівновага фірми та галузі у короткотерміновому періоді. Рухомість ринкового попиту та пропозиції. Звуження мотивації діяльності підприємства з одночасним розширенням можливостей маневрування ресурсами. Пропозиція фірми в довготерміновому періоді. Крива ринкової пропозиції на тривалому інтервалі та її можливі конфігурації (галузі з постійними, зроста­ючими, спадними витратами та їхні комбінації. Тривала рівновага підприємства, галузі, ринку та механізм її підтримки.

Тема 8. Монопольний ринок

Поняття одного продавця, ринкової (монопольної) влади у вузькому та широкому розумінні слів. Ознаки "чистої" монополії: один продавець, відсутність замінників товару, бар'єри для доступу конкурентів у монополізовану галузь тощо.

Крива попиту монополіста. Одночасний вибір монополістом ціни й обсягу виробництва. Вплив на поведінку монополіста цінової еластичності попиту. Правило максимізації прибутку. Деякі варіанти стану фірми-монополіста у короткому періоді. Пропозиція монополіста та особливості її формування. Визначення монопольної ціни. Цінова дискримінація: поняття, умови, різновиди.

Рівновага фірми-монополіста у довготерміновому періоді. Свідоме створення та підтримування вхідних бар'єрів монополістом. Досягнення та утримання ринкової влади монополістом у тривалому періоді.

Різновиди монополій: відкриті, закриті, природні, державні, недержавні тощо. Діагностування монопольної влади. Особливості поведінки реальних монополій. Економічні наслідки монополізації галузі, порівняльна оцінка конкурентного та монопольного ринків, потреба у державному регулюванні монополії, антимонопольна політика.

Тема 9. Олігополія

Нечисленність фірм в олігополістичних галузях, високі бар'єри для входження в галузь, загальна взаємозалежність підприємств. Поведінка олігополістів: некооперативна й кооперативна. Цінові війни за некооперативної поведінки: межі зниження рівня цін, наслідки для споживачів і товаровиробників.

Аналіз взаємовідносин двох товаровиробників у статиці. Модель Курно: договірна й конкурентна рівновага. Інтерпретації дуополії - моделі Бертрана, Еджуорта, Штакельберга. Олігополія з погляду теорії ігор. "Дилема ув'язнених" - приклад неко­оперативної гри з ненульовою сумою.

Аналіз "ламаної" лінії попиту. Негнучкість цін. Формування підприємством політики стабілізації цін і маневрування капітальними витратами (стабільність середніх змінних витрат).

Інституційні аспекти утворення та діяльності картельних спілок. Таємні змови, їх міцність і загострення конкуренції. Антитрестовське законодавство як чинник, що протидіє таємній змові. Мовчазна згода (тип лідерства у цінах). Ціноутворення за принципом "витрати плюс...".

Ефективність олігополії порівняно з іншими ринковими структурами. Економічні наслідки олігополії. Можливості державного регулювання за олігополії.

Тема 10. Ринок монополістичної конкуренції

Спільні риси та відмінності монополістичної конкуренції порівняно з досконалою конкуренцією та чистою монополією. Кількість товаровиробників та диференціація виробів. Умови входження в галузь. Нецінова конкуренція за. даної ринкової структури.

Еластичність попиту за монополістичної конкуренції. Прибутковість та збитковість підприємства у короткотерміновому періоді. Визначення оптимального обсягу продажу та цінова політика. Умова досягнення і підтримання беззбитковості в довгостроковому періоді. Суть і передумови розвитку нецінової конкуренції. Поглиблення диференціації продукту: позитивні наслідки і загрози. Реклама товару. Вплив рекламної діяльності на обсяг продажу і витрати.

Наслідки нецінової конкуренції для споживачів: діапазон споживчого вибору і втрати вільного часу. Позитивний і негативний аспекти рекламної пропаганди товарів. Надлишкова виробнича потужність і наслідки для товаровиробника та суспільства в цілому.

Тема 11. Ринки факторів виробництва

Попит на товар та попит на фактори виробництва. Ринки факторів виробництва, їх функції в економіці. Споживання факторів виробництва: цілі та обмеження. Граничний фізичний про­дукт виробничого ресурсу.

Виробнича функція, витрати виробництва та попит на фактори виробництва. Вплив різновиду структури ринку товару на похідний попит. Особливості поведінки підприємства-покупця на монопсонічному та олігопсонічному ринках факторів виробництва.

Індивідуальний та галузевий попит на фактори виробництва. Функція галузевого похідного попиту. Зміна обсягу попиту та попиту в цілому. Цінова еластичність попиту на ресурс виробництва. Аналіз залежності між ринком товару та ринком ресурсу щодо обсягів та цін, її графічне зображення.

Монопольний ринок товару та ринок факторів виробництва. Функція монопольного похідного попиту, аналітичне та графічне зображення. Порівняння похідних попитів за монополії та досконалої конкуренції.

Порівняння граничного доходу та граничних витрат товаровиробника при споживанні одного фактору виробництва. Вартісний граничний продукт та ціна фактора. Основне правило визначення попиту на фактори виробництва. Умова довгострокової рівноваги підприємства з урахуванням похідного попиту.

Функції ринків ресурсів в економіці. Споживання виробником факторів виробництва: цілі і обмеження. Граничний фізичний продукт ресурсу, методика його обчислення і графічна інтерпретація. Гранична дохідність ресурсу для різних виробників. Граничні витрати ресурсу і максимізація прибутку виробником. Попит на ресурси, зміна обсягу попиту та попиту в цілому. Цінова еластичність попиту на ресурс.

Праця як фактор виробництва, її мобільність. Суть та особливості використання поняття заробітної плати. Характеристика досконало конкурентного ринку праці. Граничний виграш виробника від найманої праці. Обґрунтування рішення про наймання. Попит окремого виробника на працю. Формування галузевого та ринкового попиту на працю.

Еластичність пропозиції праці для галузей з різною динамікою витрат на виробництво. Обґрунтування вибору робітника щодо праці і відпочинку: інструментарій ординалістської теорії корисності. Ефекти зміни доходу і заміщення за змін заробітної плати. Криві пропозиції праці, що "вигинаються назад". Ринкова пропозиція послуг праці. Диференціація заробітної плати. Рівновага на ринку праці: двосекторна модель.

Попит монополії на працю і монопольна рівновага. Монопсонічний та олігопсонічний ринки, їх особливості. Граничні витрати на працю для монопсоніста. Прийняття рішення про наймання на монопсонічному ринку праці.

Монопольна влада продавців праці, Контроль профспілок над пропозицією робочої сили, рівнем заробітної плати та продуктивністю праці. Двостороння монополія і визначення реального рівня заробітної плати.

Дискримінація на ринках робочої сили. Проблеми еквівалентності праці.

Капітал як ресурс тривалого використання, форми капіталу. Рух капіталу і капітальні фонди. Поняття позичкового процента. Вплив ставки позичкового процента на короткострокові інвестиційні проекти підприємців. Обґрунтування інвестиційних рішень у тривалому періоді.

Часова перевага, як економічна категорія. Гранична норма часової переваги, її графічна інтерпретація. Міжчасове бюджетне обмеження та міжчасова рівновага накопичувача. Ефекти зміни доходу і заміщення в результаті зміни ставки позичкового процента.

Ринкова ставка позичкового процента, однозначність її для позичальників та кредиторів. Вплив зміни ставки на рівноважний обсяг підприємницьких інвестицій. Поняття поточної або дисконтованої вартості, методика її обчислення. Поточна вартість і ринкова ціна основних фондів. Обґрунтування інвестиційних рішень, щодо придбання основних фондів. Ризик в інвестуванні та оцінка надійності вкладень.

Тема 12. Загальна ринкова рівновага. Інституціональні аспекти ринкового господарства

Часткова та загальна рівновага. Необхідність визначення ринкової системи як цілого, дослідження взаємодії та взаємозалежності її частин. Аналіз загальної рівноваги. Ефект зворотного зв'язку. Система рівнянь загальної рівноваги за Вальрасом. Закон Вальраса.

Необхідність та вигоди ринкового обміну. Порівняння граничних норм заміщення для пар товарів, що обмінюються. Діаграма Еджуорта. Ефективність при обміні. Крива контрактів. Парето-ефективний розподіл. Крива можливостей споживачів. Загальна рівновага за Парето. Ефективність та справедливість.

Розподіл виробничих ресурсів. Діаграма Еджуорта. Крива виробничих контрактів. Парето-оптимальний розподіл ресурсів. Рівновага виробника на конкурентному ринку (фактори виробництва). Крива виробничих можливостей та ефективність випуску. Ефективність на конкурентних ринках товарів.

Сукупна (зведена) ефективність конкурентних ринків (при обміні, при використанні вкладень у виробництво, на ринку товарів). Причини обмеженої спроможності ринкового регулювання: наявність ринкової влади, непрозорість ринків, неповна чи асиметрична інформація, вплив зовнішніх ефектів, існування суспільне значущих благ, позаринкова діяльність суб'єктів ринку та неринкові механізми регулювання тощо. Оптимум та квазиоптимум ринкової системи. Теорія загальної рівноваги та політика у галузі економіки добробуту. Критерії оцінки добробуту.

Сучасна економічна теорія про права власності як сукупність санкціонованих норм поведінки. Трансформування, власності та ринкові процеси.

Інституціональна природа сучасної фірми. Загальні, специфічні, інтер специфічні ресурси фірми. Контрактна концепція фірми. Трансакційні витрати.

Поняття про зовнішні ефекти. Негативні та позитивні зовнішні ефекти. Суспільні та приватні витрати (вигоди). Коригуючи податки та субсидії. Теорема Коуза.

Забруднення навколишнього середовища. Роль держави у вирішенні екологічних проблем.

Споживчі властивості суспільних благ: загальнодоступність, неконкурентність та невиключність. Суспільні блага та ефективність. Неспроможність ринкового механізму регулювати ефективність суспільних благ та функції держави.

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

 1. В чому полягає кардиналістський підхід маржиналізму?
 2. Що відбувається з бюджетною лінією виробника, якщо його бюджет зростає?
 3. Чим характеризується точка перетину МР (граничний продукт) Та АР (середній продукт).
 4. Графічно в термінах моделі ТR-TC поясність стратегію досконалоконкурентного підприємства в разі, коли йому доцільніше припинити роботу?
 5. Охарактеризуйте ринок досконалої конкуренції за схемою: 1) Кількість продавців, 2) Тип продукції (стандартизована чи диференційована),3) Можливість продавців впливати на ціну, 4) Можливість вступу в галузь та виходу з неї, 5) Наявність нецінової конкуренції)
 6. В чому полягає ординалістський підхід маржиналізму?
 7. Що відбувається в точці, де бюджетна лінія є дотичною до найвищої з доступних кривої байдужості?
 8. Що таке бюджетне обмеження виробника? Яке рівняння цієї лінії.
 9. Графічно в термінах моделі ТR-TC поясність ситуацію з мінімізацією збитків досконалоконкурентного підприємства? Де знаходится точка мінімуму збитку?
 10. Охарактеризуйте монополістичний ринок за схемою: 1) Кількість продавців, 2) Тип продукції (стандартизована чи диференційована),3) Можливість продавців впливати на ціну, 4) Можливість вступу в галузь та виходу з неї, 5) Наявність нецінової конкуренції)
 11. Сформулюйте закон спадної граничної корисності.
 12. Поясніь графічо механізм встановлення рівноваги споживача.
 13. Що таке сукупний продукт змінного фактора?
 14. Графічно поясність стратегію досконалоконкурентного підприємствав термінах моделі MR-MC в разі його закриття.
 15. Охарактеризуйте ринок монополістичної конкуренції за схемою: 1) Кількість продавців, 2) Тип продукції (стандартизована чи диференційована), 3) Можливість продавців впливати на ціну, 4) Можливість вступу в галузь та виходу з неї, 5) Наявність нецінової конкуренції)
 16. Що таке крива байдужості, сімейство кривих байдужості?
 17. Що таке еластичний попит на товар? Як виглядає крива попиту на товар з еластичним попитом?
 18. Що таке граничний продукт змінного фактора?
 19. Графічно поясність стратегію досконалоконкурентного підприємствав термінах моделі MR-MC в разі діяльності по максимізації прибутку.
 20. Охарактеризуйте олігополістичний ринок за схемою: 1) Кількість продавців, 2) Тип продукції (стандартизована чи диференційована),3) Можливість продавців впливати на ціну, 4) Можливість вступу в галузь та виходу з неї, 5) Наявність нецінової конкуренції)
 21. Який вид має сімейство кривих байдужості, якщо споживач віддає перевагу якомусь продукту з їх пари?
 22. Накресліть криву попиту з абсолютно нееластичним попитом.
 23. Що відбувається в точці, де бюджетна лінія виробника є дотичною до найвищої з доступних ізоквант?
 24. Графічно поясність стратегію досконалоконкурентного підприємствав термінах моделі MR-MC в разі діяльності по мінімізації збитку.
 25. Що спільного у олігополістичного і монополістичного ринків?
 26. Що можна сказати про криві байдужості сімейства кривих бадужості, які розташровані вище і нижче?
 27. Поясніть графічно механізм встановлення рівноваги виробника.
 28. Дайте визначення постійних витрат виробництва
 29. Намалюйте криву попиту досконалоконкурентної фірми;
 30. Які принципові відмінності у олігополістичного і монополістичного ринків?
 31. Чи можуть криві байдужості перетинатися? Відповідь поясніть.
 32. Накресліть криву попиту з абсолютно еластичним попитом
 33. Що таке явні (зовнішні або бухгалтерські) Витрати?
 34. Накресліть, як для досконалоконкурентної фірми виглядає графік АR, MR
 35. Що може відігравати роль бар'єру втсупу в галузь?
 36. Що таке ефект доходу?
 37. Що таке нееластичний попит на товар? Як виглядає крива попиту на товар з нееластичним попитом?
 38. Намалюйте криву попиту фірми, що працює на ринку монополітичної конкуренції
 39. поясніть, як співвідносяться АТС, АVC.
 40. Що спільного у ринку досконалої конкуренції і ринку монополістичної конкуренції?
 41. Що таке ефект заміни?
 42. Сформулюйте закон спадної граничної продуктивності.
 43. Як співвідносяться динаміка (і графіки) Середніх змінних і граничних витрат зі зростанням обсягу виробництва.
 44. Намалюйте криву попиту монополістичної фірми.
 45. Чи може фірма в умовах досконалої конкуренції отримувати економічний прибуток в довгостроковому періоді? Відповідь поясніть.
 46. Що таке товари-доповнювачі?
 47. Що таке гранична норма технологічного заміщення ресурсів виробництва?. Який її геометричний зміст? Як вона розраховується?
 48. Чи може монополістична фірма.обирати будь який обсяг виробництва і ціну на свій товар?
 49. Чим відрізняється економічний прибуток від нормального?
 50. Який показник характеризує ступінь монополізованості олігополістичного ринку? Якщо він має межі, то які?
 51. Графічно поясніть, як формується крива «дохід-споживання».
 52. Який геометричний сенс має АР (середній продукт).
 53. Як співвідносяться динаміка середніх сукупних і граничних витрат зі зростанням обсягу виробництва.
 54. Чи може фірма в умовах досконалої конкуренції отримувати економічний прибуток в короткостроковому періоді?
 55. Що таке оптимальність за Парето?
 56. Розкрийте механізм формування лінії «ціна - споживання».
 57. Що таке спадаючий масштаб виробництва?
 58. Дайте визначення змінних витрат виробництва
 59. Чи може фірма в умовах досконалої конкуренції отримувати економічний прибуток в довгостроковому періоді? Відповідь поясніть.
 60. Чим (стосовно еластичності попиту) Характетризується обсяг виробництва, за якого монополіст має максимальний прибуток?
 61. Дайте визначення нормальних, неякісних, нейтральних товарів.
 62. Що таке зростаючий масштаб виробництва?
 63. Чи змінюється величина середніх постійних витрат виробницва при збільшенні його обсягу?
 64. Чи може фірма ринку монополістичної конкуренції мати економічний прибуток в коротко- і довгостроковому періоді? Відповідь поясність.
 65. Від яких чиників залежить попит на ресурс?
 66. Намалюйте криві Енгеля для нормальних, неякісних, нейтральних товарів.
 67. Що таке ізокванта і сімество ізоквант?
 68. Як співвідносяться динаміка середніх постійних і граничних витрат зі зростанням обсягу виробництва.
 69. Наведіть приклади нецінової конкурецнії. На яких ринках фірми застосовують ці методи?
 70. Яку лінію вважають кривою короткострокової пропозиції досконалоконкурентної фірми? Чому?
 71. Що таке виграш споживача? Як він формується?
 72. Що таке постійний масштаб виробництва?
 73. Який геометричний сенс має МР (граничний продукт)
 74. Що означає правило MR=MC
 75. Що відбувається на ринку, якщо всі олігополістичні фірми однаково змінять ціни продукції? Як це позначається на положенні кривої попиту олігополітичного ринку?
 76. Що таке товар Гіффена?
 77. Що таке довготерміновий період?
 78. Яким чином формується траекторія зростання? Зобразіь її графічно.
 79. Дайте визначення постійних витрат виробництва, наведіть їх приклади?
 80. Що відбувається на ринку, якщо не всі олігополістичні фірми однаково змінять ціни продукції? Як це позначається на положенні кривої MR?
 81. Що таке гранична норма заміщення одного товара - іншим? Який її геометричний зміст? Як вона розраховується?
 82. Що відбувається з бюджетною лінією виробника, якщо його бюджет зростає?
 83. Дайте визначення середніх постійних витрат виробництва.
 84. Графічно в термінах моделі ТR-TC поясність в якому інтервалі обсягів виробництва формується прибуток досконалоконкурентного підприємства? Де знаходится точка максимуму прибутку?
 85. Який відрізок кривої попиту фірми-монополіста більш прийнятний з точки зору співвідношення «ціна-обсяг виробництва»?
 86. Розкрийте еквімаржинальний принцип споживача?
 87. Що таке короткотерміновий період?
 88. Що відбувається з бюджетною лінією виробника, якщо змінюється ціна одного з факторів виробництва?
 89. Що таке неявні (внутрішні) витрати?
 90. Покажіть графічно, як співвідноиться положення кривих попиту, сукупного і граничного виторгу фірми-монополіста.
 91. Як поясюється еквімаржинальний принцип споживача графічно?
 92. Сформулюйте визначення і формулу середніх змінних витрат виробництва.
 93. Графічно поясніть, як співвідносяться ТС, VC та FC?
 94. Що таке економічні витрати?
 95. Поясніть графічно, як утворюється крива ефективності виробництва на діаграмі Еджворта.
 96. Що таке бюджетне обмеження споживача? Яке рівняння цієї лінії.
 97. Що таке виробнича функція?
 98. Що відбувається з АТС, АVC в точках їх перетину з кривою МС.
 99. Зобразіть графік MR досконалоконкурентної фірми;
 100. Поясніть графічно, як утворюється крива ефективності розподілу (контрактна крива) на діаграмі Еджворта.
«МАКРОЕКОНОМІКА»

Програма дисципліни

Тема 1. Макроекономіка як наука

Вступ до макроекономіки. Місце макроекономіки в системі економіч­них наук. Суперечність між суспільними потребами та економічними ре­сурсами - головна проблема суспільства. Ефективність економіки та головне завдання макроекономіки.

Об'єкт і предмет макроекономіки. Економічна система як об'єкт макроекономіки. Суб'єкти економіки. Механізм функціонування економіки як предмет макроекономіки. Позитивна і нормативна функції макроекономіки. Макроекономіка та економічна політика.

Метод макроекономіки. Моделювання як основний метод макроекономічного аналізу. Припущення, екзогенні та ендогенні змінні макроекономічних моделей. Запаси і потоки як два види кількісних змінних.

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних ра­хунків

Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва. Методологічні принципи побудови СНР.

Основні категорії СНР: інституціональні одиниці, сектори, рахунки, економічні операції.

Основні макроекономічні показники. Методи розрахунку ВВП: виро­бничий, кінцевого використання, розподільчий. Валовий національний дохід і наявний валовий національний дохід. Особистий і після податковий дохід. Макроекономічні показники на чистій основі.

Номінальний і реальний ВВП. Дефлятор ВВП. Інфлювання та дефлювання ВВП.

Тема 3. Макроекономічна нестабільність

Циклічність як форма економічного розвитку. Сутність і структура економічного циклу. Види економічних циклів. Індикатори циклічних ко­ливань.

Зайнятість і безробіття. Неповна зайнятість і рівень безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Повна зайнятість, природне безробіття і потенційний ВВП. Закон Оукена і втрати економіки від цикліч­ного безробіття.

Інфляція та її наслідки. Обчислення темпу інфляції. Види інфляції в залежності від темпів її росту. Інфляція попиту та інфляція витрат, очікувана і неочікувана інфляція. Стагфляція. Основні соціально-економічні наслідки інфляції.

Тема 4. Макроекономічна рівновага

Економічний кругообіг в умовах чистого ринку. Структура моделі економічного кругообігу. Взаємодія між домогосподарствами і підприємст­вами на ринку ресурсів і продуктів. Роль фінансових посередників в еконо­мічному кругообігу.

Сукупний попит. Сутність сукупного попиту і його відмінність від одно товарного попиту. Крива сукупного попиту. Цінові і нецінові фактори сукупного попиту та їх вплив на його криву.

Сукупна пропозиція. Сутність сукупної пропозиції. Класична модель сукупної пропозиції і виробнича функція. Крива сукупної пропозиції в дов­гостроковому періоді. Кейнсіанська модель сукупної пропозиції. Крива су­купної пропозиції в короткостроковому періоді. Зміна цін і реального ВВП на різних ділянках короткострокової кривої сукупної пропозиції. Нецінові фактори сукупної пропозиції.

Сукупний попит - сукупна пропозиція як модель економічної рівно­ваги. Довгострокова і короткострокова рівновага. Порушення рівноваги та її відновлення.

Тема 5. Споживання, заощадження та інвестиції

Споживання як функція післяподаткового доходу. Графік споживання і заощадження. Середня і гранична схильність до споживання і заощаджен­ня. Автономне споживання та фактори, які на нього впливають. Інвестицій­на функція. Роль інвестицій в економіці. Відсоткова ставка як фактор інвес­тиційного попиту. Номінальна і реальна відсоткова ставки. Відсоткова ста­вка і чиста прибутковість інвестицій. Крива сукупного попиту на інвестиції. Фактори автономних інвестицій та їх вплив на криву інвестиційного попи­ту.

Сутність мультиплікатора інвестицій. Таблична модель інвестиційно­го процесу. Модель простого мультиплікатора. Мультиплікативна зміна ре­ального ВВП. Вплив інфляції на ефект мультиплікатора.

Тема 6. Сукупні видатки і ВВП

Сукупні видатки і рівноважний ВВП. Визначення рівноважного ВВП на основі методу "видатки - випуск". Фактичні і заплановані видатки. Мо­дель "кейнсіанський хрест". Визначення рівноважного ВВП методом "ви­лучення - ін'єкції". Система вилучень та ін'єкцій в економічному кругообі­гу. Приватні заощадження - інвестиції як спрощена модель економічної рі­вноваги. Заплановані і незаплановані інвестиції. Ринок позичкового капіта­лу і його роль у забезпечені рівноваги між заощадженнями та інвестиціями.

Сукупні видатки і потенційний ВВП. Рецесійний розрив як наслідок дефіциту сукупних видатків. Графічна і математична інтерпретації рецесійного розриву. Інфляційний розрив як наслідок надмірних сукупних видатків. Графічна і математична інтерпретації інфляційного розриву.

Тема 7. Держава в системі макроекономічного регулювання

Кейнсіанська теорія як теоретична база державного регулювання еко­номіки. Передумови виникнення кейнсіанської теорії. Критика кейнсіанцями положення класиків про невтручання держави в економіку. Основні по­ложення кейнсіанської теорії про вплив держави на економіку.

Держава в економічному кругообігу. Модель економічного кругообігу в умовах змішаної економіки. Відносини держави з іншими суб'єктами еко­номічного кругообігу. Вплив держави на економічний кругообіг.

Вплив держави на економічну рівновагу. Чисті податки і трансформа­ція функції споживання. Модель економічної рівноваги за методом "видат­ки - випуск". Державні і національні заощадження. Модель економічної рі­вноваги за методом "вилучення - ін'єкції".

Тема 8. Фіскальна політика держави

Дискреційна фіскальна політика. Стимулююча і стримуюча фіскальна політика. Граничний коефіцієнт податків і складний мультиплікатор видат­ків. Мультиплікатор податків. Мультиплікативний вплив державних закупі­вель і чистих податків на реальний ВВП. Мультиплікатор збалансованого бюджету.

Автоматична фіскальна політика. Автоматичні чисті податки як вмо­нтовані стабілізатори. Стабілізаційний вплив на економіку автоматичної фі­скальної політики в умовах падіння і зростання виробництва. Ефект галь­мування автоматичної фіскальної політики і необхідність її доповнення дискреційною політикою.

Фіскальна політика з врахуванням пропозиції. Наслідки фіскальної політики на основі моделі "сукупний попит - сукупна пропозиція". Вплив скорочення податків на ВВП згідно з теорією економіки пропозиції. Наслідки стимулюючої податкової політики для державного бюджету. Крива Лаффера про залежність між податковими ставками і податковими надходженнями до бюджету.

Фіскальна політика і державний бюджет. Вплив фіскальної політики і циклічних коливань на державний бюджет. Фактичне, потенційне і циклічне сальдо бюджету. Оцінка бюджетної політики в умовах повної і неповної зайнятості. Суперечність між стабілізаційною і бюджетною функціями фіс­кальної політики. Концепції збалансування державного бюджету. Джерела дефіцитного фінансування. Державний борг і ефект витіснення. Емісійне фінансування бюджетного дефіциту і його наслідки.

Тема 9. Грошовий ринок і монетарна політика держави

Механізм функціонування грошового ринку. Грошова пропозиція і грошові агрегати. Графік грошової пропозиції. Попит на гроші для угод, попит на гроші як активи і їх графічна інтерпретація. Порушення і відновлення рівноваги на грошовому ринку.

Банківська система і грошова пропозиція. Основні функції комерційних банків. Банківський механізм збільшення грошової пропозиції на основі депозитного мультиплікатора. Грошова пропозиція з урахуванням депозитних і готівкових грошей. Грошова база, грошовий мультиплікатор і грошова пропозиція.

Грошово-кредитне регулювання економіки. Монетарна теорія як теоретична база монетарної політики. Кількісне рівняння як концептуальна основа монетарної теорії. Механізм монетарної політики. Основні методи монетарної політики. Вплив монетарної політики на економіку: політика дорогих і дешевих грошей; антиінфляційна функція.

Модель IS - LМ як імітація одночасної рівноваги на товарному і гро­шовому ринках. Обґрунтування кривої IS та її рівняння. Обґрунтування кривої LМ та її рівняння. Модель IS - LМ як аналітичний засіб макроекономічної політики.

Тема 10. Механізм зовнішньоекономічної політики держави

Платіжний баланс. Рахунок поточних операцій і його складові. Раху­нок капітальних операцій і його зміст. Сутність і роль автономної статті "Помилки та упущення". Резервні активи як регулююча стаття платіжного балансу. Модель платіжного балансу.

Валютний курс. Форми котирування валютного курсу. Види валютно­го курсу залежно від режиму його формування. Односторонній і багатосто­ронній валютний курс, номінальний І реальний валютний курс. Паритет ку­півельної спроможності. Попит s пропозиція як фактори валютного курсу. Зв'язок валютного курсу з платіжним балансом. Валютні системи розвитку.

Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП. Економічна рівновага в умовах відкритої економіки. Чистий експорт як компонент сукупних видатків. Гра­нична схильність до імпорту і складний мультиплікатор видатків. Мультиплікативний вплив чистого експорту на ВВП. Фактори чистого експорту.

Тема 11. Державне регулювання ринку праці та соціальна політика держави

Ринок праці і механізм його функціонування. Попит, пропозиція і ціна робочої сили. Класична і кейнсіанська теорії ринку праці. Теорія гнучкого ринку праці.

Державна політика зайнятості. Крива Філіпса про зв'язок між інфляцією і безробіттям в короткостроковому і довгостроковому періоді. Державні програми сприяння зайнятості населення.

Економічна нерівність і політика соціального захисту населення. Крива Лоренца як графічна модель фактичного розподілу доходів. Фактори, які зумовлюють нерівність у первинних доходах. Бідність і прожитковий мінімум. Державна система соціального захисту.

Тема 12. Фактори та моделі економічного зростання

Фактори економічного зростання. Виробнича функція. Трансформація виробничих факторів у продукт. Внесок окремих факторів у економічне зростання. Залишок Солоу. Економічне зростання на основі моделі АD -АS і кривої виробничих можливостей.

Модель економічного зростання Солоу. Основні передумови моделі. Вплив запасу капіталу на економічне зростання. Золоте правило нагрома­дження як критерій максимізації рівня споживання. Вплив приросту насе­лення на економічне зростання. Вплив технічного прогресу на економічне зростання. Висновки моделі Солоу.

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

 1. Основні макроекономічні показники. Випуск, проміжна та кінцева продукція.
 2. ВВП та методи його розрахунку.
 3. Номінальний та реальний ВВП. Поточні та порівнянні ціни.
 4. Індекс споживчих цін та індекс цін (дефлятор) ВВП.
 5. Показники рівня використання робочої сили: рівень зайнятості, рівень безробіт­тя, коефіцієнт участі в робочій силі.
 6. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Повна за­йнятість, неповна зайнятість, надмірна зайнятість.
 7. Природний рівень безробіття та методи його вимірювання.
 8. Неокласична модель ринку праці.
 9. Кейнсіанська модель ринку праці.
 10. Чинники природного безробіття: допомога по безробіттю, діяльність державних служб зайнятості, демографічні зміни у складі робочої сили.
 11. Чинники циклічного безробіття. Збурення на товарному ринку, негнучкість зарплати. Ефект «храповика».
 12. Втрати від циклічного безробіття. Відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП (розрив ВВП). Закон Оукена.
 13. Визначення потенційного ВВП на основі розриву ВВП. Визначення впливу безробіття на динаміку ВВП.
 14. Сукупний попит: сутність, графічна інтерпретація.
 15. Цінові та нецінові чинники сукупного попиту. Вплив нецінових чинників на криву сукупного попиту.
 16. Сукупна пропозиція у довгостроковому періоді: сутність, функція, графічна інтерпретація.
 17. Сукупна пропозиція у короткостроковому періоді: сутність, функція, графічна інтерпретація.
 18. Нецінові чинники короткострокової сукупної пропозиції: ресурсові ціни, продуктивність ресурсів, субсидії підприємствам і податки на підприємства.
 19. Макроекономічна рівновага у моделі AD-AS: короткострокова та довгострокова
 20. Механізм відновлення економічної рівноваги, що порушується сукупним попитом.
 21. Механізм відновлення економічної рівноваги, що порушується сукупною пропозицією.
 22. Пропозиція грошей. Сутність пропозиції грошей та грошові агрегати.
 23. Грошова база, її компоненти: готівка і банківські резерви, обов'язкові і надлишкові резерви.
 24. Мультиплікація грошової бази банківською системою.
 25. Пропозиція грошей як функція процентної ставки. Крива пропозиції грошей.
 26. Класичний підхід до функції попиту на гроші.
 27. Процентна ставка і альтернативна вартість зберігання грошей.
 28. Механізм врівноваження грошового ринку за різних умов.
 29. Роль процентної ставки в економіці. Номінальна та реальна процентна ставка.
 30. Інфляція: сутність, види, методи вимірювання.
 31. Очікувана інфляція в теорії адаптивних і раціональних очікувань.
 32. Кейнсіанський та монетаристський підхід до причин інфляції.
 33. Чинники інфляції попиту та інфляції витрат.
 34. Соціально-економічні наслідки інфляції.
 35. Зв'язок між інфляцією і безробіттям у короткостроковому та довгостроковому періоді. Крива Філіпса: ранній та сучасний варіант.
 36. Доходи і витрати домогосподарств в моделі економічного кругообігу.
 37. Заощадження та споживання домогосподарств у приватній закритій економіці.
 38. Крива Лоренца, децільний коефіцієнт, коефіцієнт Джині.
 39. Кейнсіанська функція споживання.
 40. Індуційоване та автономне споживання. Чинники автономного споживання.
 41. Теорія Фішера про міжчасовий вибір споживача.
 42. Споживання у довгостроковому періоді: гіпотеза життєвого циклу та постійного доходу.
 43. Приватні інвестиції, капіталоутворення та ВВП.
 44. Інвестиції в основний капітал. Кейнсіанська функція інвестицій.
 45. Проста інвестиційна функція. Бухгалтерський метод визначення прибутковості інвестиційних проектів та метод чистої дисконтованої вартості.
 46. Автономні інвестиції, їх чинники: технічний прогрес, рівень забезпеченості основним капіталом, податки на підприємців, ділові очікування.
 47. Модель акселератора.
 48. Класичний механізм урівноваження заощаджень з інвестиціями.
 49. Кейнсіанський механізм урівноваження заощаджень з інвестиціями.
 50. Заощадження як джерело та фінансове обмеження інвестицій.
 51. Фінансові ринки та фінансові посередники.
 52. Визначення рівноважного ВВП за методом "витрати - випуск". "Кейнсіанський хрест".
 53. Визначення рівноважного ВВП за методом "вилучення-ін'єкції".
 54. Модель простого мультиплікатора витрат. Механізм мультиплікації автономних витрат.
 55. Рецесійний розрив: графічна та математична інтерпретація.
 56. Інфляційний розрив: графічна та математична інтерпретація.
 57. Сутність економічного зростання. Екстенсивне та інтенсивне зростання економіки.
 58. Економічне зростання та економічний розвиток.
 59. Основні положення кейнсіанської теорії економічного зростання.
 60. Основні положення неокласичної теорії економічного зростання.
 61. Модель економічного зростання Солоу. Вплив нагромадження капіталу, приросту населення та техпрогресу на капіталоозброєність. Золоте правило нагромадження капіталу.
 62. Джерела економічного зростання у моделі Солоу. Внесок факторів виробництва в економічне зростання. Залишок Солоу.
 63. Економічний цикл: сутність та структура. Характеристика фаз економічного циклу.
 64. Модель мультиплікатора-акселератора.
 65. Основні теорії економічного циклу.
 66. Роль держави в економічному кругообігу.
 67. Перерозподільна та стабілізаційна функція держави.
 68. Вплив держави на економічну рівновагу. Модель економічної рівноваги за методом "витрати-випуск" для змішаної закритої економіки.
 69. Модель економічної рівноваги за методом "вилучення-ін'єкції".
 70. Стабілізаційна політика. Сутність та роль складових стабілізаційної політики. Взаємозв'язок між фіскальною та монетарною політикою.
 71. Лаги стабілізаційної політики. Очікування і стабілізаційна політика.
 72. Полеміка навколо стабілізаційної політики.
 73. Дискреційна фіскальна політика. Мультиплікатор витрат і податків. Вплив фіскальних інструментів на ВВП і державний бюджет.
 74. Автоматична фіскальна політика, вмонтовані стабілізатори.
 75. Фіскальна політика з урахуванням пропозиції. Наслідки фіскальної політики на основі моделі AD-AS згідно з кейнсіанською теорією.
 76. Положення теорії економіки пропозиції про наслідки впливу зниження податків на ділову активність та їх інтерпретація в моделі AD-AS. Крива
 77. Лаффера.
 78. Концепції збалансування державного бюджету.
 79. Вплив фіскальної політики на державний бюджет: фактичний, структурний та циклічний.
 80. Фінансування бюджетного дефіциту.
 81. Сутність, цілі та інструменти монетарної політики, її передавальний механізм.
 82. Монетаристська модель передатного механізму монетарної політики.
 83. Монетарна політика у моделі AD-AS та наслідки впливу на економіку стимулювальної монетарної політики в короткостроковому та довгостроковому періодах.
 84. Нейтральність грошей у довгостроковому періоді.
 85. Рівновага на товарному ринку та крива IS. Графічна, математична інтерпретація IS.
 86. Рівновага на грошовому ринку, крива LM. Графічна, математична інтерпретація LM.
 87. Графічна інтерпретація IS-LM. Стимулювальна фіскальна політика в моделі IS-LM.
 88. Стимулювальна монетарна політика у моделі IS-LM.
 89. Поєднання фіскальної і монетарної політики в моделі IS-LM.
 90. Ефективність фіскальної політики у моделі IS-LM.
 91. Ефективність монетарної політики у моделі IS-LM.
 92. Ефективність фіскальної та монетарної експансії в умовах крайніх випадків.
 93. Національна економіка з урахуванням решти світу. Механізм зовнішньоторговельних зв'язків і механізм міжнародних фінансових зв'язків.
 94. Функція споживання у відкритій економіці.
 95. Вплив світу на модель "вилучення - ін'єкції". Країна як чистий дебітор, кредитор.
 96. Платіжний баланс, його структура. Методологія складання платіжного балансу.
 97. Взаємозв'язки рахунків. Модель платіжного балансу.
 98. Валюта, валютний курс та його види. Концепція паритету купівельної спроможності.
 99. Чинники, що впливають на номінальний валютний курс.
 100. Фіксований і плаваючий валютний курс. Модель реального валютного курсу.
 101. Реальний валютний курс і умови торгівлі. Двосторонній, багатосторонній валютний курс.
 102. Етапи розвитку міжнародної валютної системи.
 103. Теорія абсолютних та порівняльних переваг.
 104. Теорія Гекшера-Оліна та парадокс В. Леонтьєва.
 105. Теорія міжнародної торгівлі М. Портера.
 106. Торговельна політика, протекціонізм і вільна торгівля. Митні та немитні інструменти.
 107. Функція чистого експорту та її графічна інтерпретація. Мультиплікатор витрат у відкритій економіці.
 108. Модель Манделла-Флемінга як теорія сукупного попиту у відкритій економіці. Абсолютна мобільність капіталу і світова процентна ставка.
 109. Рівняння кривих IS та LM у моделі Манделла-Флемінга. Ендогенні та екзогенні змінні.
 110. Макроекономічна політика у моделі Манделла-Флемінга за плаваючого валютного курсу.
 111. Макроекономічна політика у моделі Манделла-Флемінга за фіксованого курсу валют.

V. Список рекомендованої літератури

Економічна теорія

Основна література

1.  Основи економічних теорій: Програма і плани семінарських занять /Уклад.: Т.І.Біленко, В.В.Волинцев, В.М.Гримайло та ін. - К.: НАУ, 2002.

2.  Гальчинский А.С., Єщенко П.С. Палкін Ю.І. Основи економічної теорії.- К.: Вища шк., 1999.

3.  Основи економічних теорій: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.О.Рибалкін, М.О.Хмелевський, Т.І.Біленко, А.Г.Прохоренко та ін. - К.: Видавничий центр „Академія", 2002

4.  Основы экономической теории: Учебник /С.В.Мочерный, В.К.Симоненко, В.В.Секретарюк, А.А.Устенко; Под общ. ред. С.В.Мочерного. - К.: О-во «Занння», КОО, 2000.

5.  Основи економічної теорії: Підручник / А.А.Чухно, П.С.Єщенко, Г.Н.Климко та ін.; За ред. А.А.Чухна. - К.: Вища шк., 2001.

6.  Економічна теорія: Політекономія: Підручник /За ред. В.Д.Базилевича. - К.: Знання-Прес, 2001.

7.  Самуельсон П. Економіка: Підручник. - Л.: Світ, 1993.

8.  Самуельсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. - К.: Основи, 1995.

Додаткова  література

9.  Башнянін Г.І., Лазур П.Ю., Медвєдєв В.С. Політична економія. - К.: Ніка-Центр: Ельга, 2000.

10.  Гейлбронер Р, Тароу Л. Економіка для всіх / Переклад з англ. Мови С.Артищева, Й.Вільхового, Н.Гриника, В.Штанька. - Львів: Просвіта, 1995. - 271 с.

11.  Мэнкью Н.Г.  Принципы экономикс. - СПб., 1999.

12.  Основи економічної теорії: Підручник / За ред. Ю.В.Ніколенка. - К.: Либідь, 1998. - Т.1, 2.

13.  Стігліц Джозеф. Економіка державного сектору. - К.: , 1998.

Мікроекономіка

Основна література

1.  Базілінська О.Я., Мініна О.В.Мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. О.Я. Базілінської. Вид-ня 2-ге, перероб. та доп. - Київ: «Центр навчальної літератури», 2005. - 352 с.

2.  Гамілтон Дж. Методичний посібник до «Мікроекономіки» Р.С. Піндайка та Д.Л. Рубінфелда / Пер з англ. А. Олійник та Р. Сільський. - К.: Основи, 1996. - 223 с.

3.  Горобчук Т.Т. Мікроекономіка: Навчально-методичний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 236 с.

4.  Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика / Общая редакция Л.С. Тарасевича. С.-Пб.: Изд-во СПбУЗФ, 1996. - 352 с.

5.  Долан З. Дж., Линдсей Д.Микроэкономика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ.ред. Б. Лисовика, В. Лукашевича. - СПб.: 1994.

6.  Задоя А.О.Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи: Навч. посіб. - 4-те вид., стер. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2005. - 211 с.

7.  Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004 . - 416 с.

8.  Лісовий А.В. Мікроекономіка: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 208 с.

9.  Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х т.: Пер. с англ. 11-го изд. Т.1. - М.: Республика, 1992. - 399 с.

Додаткова  література

10.       Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти: У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. - К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. - 517 с.

11.       Піндайк Р., Рубінфелд Д. Мікроекономіка - К.: Основи, 1996. - 646 с.

12.       Слухай С. В. Довідник базових термінів та понять мікроекономіки. - Київ: Лібра, 1998. - 256 с.

13.       Фишер С, Дорнбуш Р., Шмалензин Р. Экономика: Пер. с англ. Со 2-го изд. - М.: «Дело ЛТД», 1993. - 864 с.

14.       Ястремський О., Гриценко О. Основи мікроекономіки. - К.: Знання, 1998.

Макроекономіка

Основна література

1.  А.А.Задоя, Ю.Е. Петруня. Макроэкономика: Учебник. - К.:О-во «Знання», Коо. 2004. - 368 с. - (Высшее образовани ХХІ века).

2.  Базилевич В.Д. Макроекономіка: Тести, ситуац. завдання, практикум розв'язання: Навч. посібник /В.Д.Базилевич, Л.О.Баластрик. - К.: Четверта хвиля, 1997. - 144 с.

3.  Базилевич В.Д. Макроекономіка: Навч. посібник. - К.: Київ. держ. торг.- екон. ун-т, 1995. - 240 с.

4.  Бункина М.К. Макроэкономика /М.К.Бункина, ВА.Семенова. - М.: АО "ДИС", 1996. - 320с.

5.  Долан 3. Макроэкономика /З.Долан, Д.Линдсей. - СПб., 1994. - 402 с.

6.  Дорнбуш Р. Макроэкономика /Р.Дорнбуш, С.Фишер; Пер. С англ. - М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 1997. - 784 с.

7.  С.Панчишин. Макроекономіка: Навч. Посібник. - К.:Либідь. - 2005. - 614 с.

8.  С.Панчишин. Макроекономіка: Тести і задачі. - К.:Либідь. - 2002. - 214 с.

Додаткова література

9.  Зайдель Р. Основы учений об экономике /Р.Зайдель, Р.Теммен. - - М.: Дело ЛТД, 1994. - 398 с. П.Костюк В.Н. Макроэкономика: курс лекций. - М.: Центр,1998. - 384 с.

10.       Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг. - Знання: КОО, 1998. - 168 с.

11.       Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика. - Знання: КОО, 2002.-215 с.

12.       Макконнелл К.Р. Экономикс: Принципы, проблеми и политика /К.Р.Макконелл, СЛ.Брю: В 2-х т. - М.: Республика, 1992. - 800 с.

13.       Самуелсон П. Економіка: Підручник. - Львів. Світ. - 1993. - 495 с.

VI. Критерії оцінювання знань

Тести складаються з 10 завдань:

І рівень - 5 завдань.

Закрита форма тесту - застосування матеріалу за відомими стандартними алгоритмами та зразками, тобто надаються завдання з вибором однієї відповіді з чотирьох варіантів відповідей, одна з яких - правильна. Кожне завдання оцінюється 4 балами (максимальна кількість за І рівень - 20 балів).

ІІ рівень - 3 завдання.

Відкрита форма тесту - застосування програмного матеріалу у змінених та ускладнених ситуаціях, тобто надаються відповіді з вимогою короткої відповіді. Кожне завдання оцінюється 10 балами (максимальна кількість за ІІ рівень - 30 балів).

ІІІ рівень - 2 завдання.

Практична частина (ситуаційна вправа). Містить завдання комплексної форми з необхідністю розгорнутої відповіді. Завдання вважається виконаним правильно, якщо, крім правильної відповіді на питання, дано послідовне, логічне та аргументоване роз'яснення, що свідчить про високий рівень знань абітурієнта. Кожне завдання оцінюється 25 балами (максимальна кількість за ІІІ рівень - 50 балів).

Сумарна максимальна кількість балів - 200 балів.

191-200 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • повністю послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, чітко виражена і аргументована самостійна позиція у певних ситуаціях;
 • досконало застосовані одержані знання, уміння та навички з різних дисциплін для правильного вирішення всіх поставлених завдань.

162-190 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, можливі деякі неточності, що не призводять до помилкових висновків;
 • як правило, правильне застосування одержаних знань, умінь та навичок з різних дисциплін для вирішення більшості поставлених питань.

124-161 бал абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • зміст питання викладено частково, непослідовно;
 • у відповідях є помилки при використанні деяких понять;
 • при вирішенні поставленого завдання абітурієнт не розуміє шляхів практичного використання одержаних знань.

100-123 бали абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • основний зміст завдання не розкрито;
 • допущено грубі помилки у відповідях;
 • відсутність володіння спеціальною термінологією.

***

Зразок екзаменаційного білету

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ

«ПОГОДЖЕНО»                                                           «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова фахової атестаційної комісії                         Голова приймальної комісії

_______________Т.М. Іванова _______________ В.Ю.Бугай

«__»___________ 2018 р.                                         «__»___________ 2018 р.

Білет №1

для фахового вступного випробування за напрямом підготовки

6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030503 «Міжнародна економіка»

І рівень (За кожну правильну відповідь - 4 бали)

1. Вкажіть основний зміст, висновки досліджень економічної школи меркантилізму;

а) у ринковому механізмі формування вартості закладено механізм самознищення системи, оскільки капіталіст намагається менше платити за робочу силу. Тоді взмозі купувати вироблене буде все менше громадян.

б) у природі все влаштовано доцільно і раціонально. Вона - взірець для економіки, тому держава не повинна втручатися в економічні процеси. Пріоритетна роль сільського господарства в накопиченні багатства.

в) ринковий механізм не універсальний і за певних умов не може відновлювати рівновагу, тому держава повинна втручатися в економічні процеси за допомогою грошово-кредитних і фінансово-бюджетних механізмів.

г)  ринковий механізм дуже універсальний, розумний, вміє сам боротися з диспропорціями і відновлювати рівновагу, тому держава не повинна втручатися в економічні процеси.

д) при регулюванні державою економічних процесів не слід нехтувати потенціалом ринкового механізму. Держава має  переважно застосовувати засоби впливу через регулювання грошової маси та швидкості обігу грошей

е) закон зменшення корисності. Вартість товару може формуватися виходячи з його корисності для споживача, а не з витрат факторів виробництва на його виробництво

ж) золото - еквівалент багатства. Тому держава має стимулювати виробництво і вивіз за кордон товарів, які там можна обміняти на золото і повернути його в країну. Пріоритетна роль промисловості і галузей, що обслуговують обіг, в накопиченні багатства.

з) тип інститутів суспільства (економічних, правових, етично-моральних) визначає тип суспільства.

2. Якщо упродовж року фізичний обсяг національного продукту не змінився, а ціни за цей період подвоїли­ся, тоді:

а) Реальний ВВП подвоївся, номінальний ВВП - не змінився;

б) Реальний ВВП не змінився, номінальний ВВП подвоївся;

в) Реальний і номінальний ВВП подвоїлись; г) Усі відповіді вірні;

д) Реальний ВВП зменшився наполовину, а номіналь­ний ВВП подвоївся.

3. Як може вплинути на фізичний обсяг експорту та імпорту України зміна курсу гривні з 20 до 15 центів США?

а) Експорт та імпорт зменшаться; б) Експорт та імпорт збільшаться;

в) Експорт збільшиться, імпорт зменшиться;

г) Експорт зменшиться, імпорт збільшиться.

4. Підприємство в умовах досконалої конкуренції має працювати, а не зупиняти виробництво у короткостроковому періоду:

а) Тільки, якщо сукупний дохід перевищує сукупні витрати;

б) Тільки, якщо сукупні витрати перевищують сукупний дохід;

в) Якщо сукупний дохід перевищує сукупні витрати або сукупні витра­ти перевищують сукупний дохід на суму, меншу від сукупних фіксованих витрат;

г) Якщо сукупні витрати перевищують сукупний дохід на суму, меншу від сукупних фіксованих витрат.

5. На малюнку зображено ситуацію рівноваги фірми в довгостроковому періоді для:

а) досконалоконкурентного ринку;

б) монополії;

в) олігополії;

г) ринку монополістичної конкуренції.

ІІ рівень (За кожну правильну відповідь - 10 балів)

1. Вгрошово-валютній системі золотого стандарту підтримувалося співвідношення між внутрішньою пропозицією грошей і __________________________________.

2. Внаслідок впровадження інновації скорочені робочі місця людей, зайнятих ручною працею. Безробіття, що виникло в зв'язку з цим, відно­ситься до __________________.

3. При русі вниз вздовж ізокванти гранична норма технологічного замі­щення (MRTS) ________________.

ІІІ рівень (За кожну правильну відповідь - 25 балів)

1.     Якщо еластичність попиту на товар = 2,5, а ціна знижується з 2 грн. до 1,8 грн., як зміниться обсяг попиту? Що можна сказати про цей товар?

2.     Економіка країни А має показники (млрд. €): С = 20+0,7 (Y- Т); Y = 200; Т = 40; I = 35; G = 50; ХN = 10. Розрахуйте обсяг сукупного попиту, який в грошовій формі визначається сукупними витратами.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ