Дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови”

В стінах Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський Авіаційний Інститут», 5 вересня 2019р. відбувся дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови” (European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP / HRLAW). Моніторинг було проведено представниками Національного Еразмус+ офісу в Україні.
Протягом доби українські університети-партнери...

Базові навички медіатора

Запрошуємо вас на 4-х модульну Сертифікаційну навчально-практичну програму: "Базові навички медіатора" (БНМ) – 120 год. навчання та практики.
Графік навчання:
1 модуль: 10-12 жовтня 2019р.
2 модуль: 14-16 листопада 2019р.
3 модуль: 19-21 грудня 2019р.
4 модуль: 23-25 січня 2020р.
Програма БНМ відповідає міжнародним стандартам підготовки медіаторів та надає можливість учасникам:
• отримати теоретичні знання та практичні інструменти для роботи медіатора
• оволодіти основними компетенціями медіатора...

Вступ без ЗНО? - Це реально: МНТУ запрошує до міжнародної навчальної програми

Життя - непередбачуване. І не завжди усе в ньому іде так, як ми плануємо заздалегідь. Багато об'єктивних причин можуть змусити навіть талановитого та перспективного абітурієнта не скласти цьогорічне ЗНО.
Сучасний світ - динамічний. Той, хто це добре розуміє, не хоче даремно витрачати рік до наступної вступної кампанії. Адже його можна провести з користю, працюючи на перспективу  та навчаючись майбутній спеціальності за сучасними європейськими стандартами.
Не встигли чи не змогли скласти ЗНО цього року...

Третя сесія єдиного вступного іспиту

Відбудеться третя сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2019 №985  «Щодо проведення в 2019 році спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту» визначено терміни проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту  та реєстрації вступників для участі в ній.
Вступники, які хочуть повторно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, матимуть шанс отримати ступінь магістра.
Нагадаємо, що реєстрація триватиме з 7 до 15 жовтня її здійснюватиме приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає...

В МНТУ - СВЯТО!

30 серпня в МНТУ знову звучав гімн України та «Гаудеамус».
Цього разу вітання та побажання отримували першокурсники університету!
Посвята у студенти - це перша офіційна участь першокурсників у суспільному житті навчального закладу, яка запам'ятовується назавжди.
Сьогодні першокурсників та їх батьків вітав весь професорсько-викладацький колектив та ректорат МНТУ, на чолі з ректором - доктором економічних наук, професором Худолей Веронікою Юріївною.
Ректор запевнила студентів, що саме в нашому університеті вони отримають якісну освіту, яскраве і цікаве студентське життя та побажала здійснення...

Менеджмент. Публічне управління та адміністрування

Менеджмент. Публічне управління та адмініструванняІ. Загальні положення

Призначення програми - забезпечити проведення фахового випробування при вступі на ІІ курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за галузями знань 07 «Управління і адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальностями 073 «Менеджмент» 281 «Публічне управління та адміністрування» за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

Мета фахового випробування полягає у з'ясуванні рівня теоретичних знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця кваліфікації бакалавр менеджменту.

Завдання вступного випробування передбачають перевірку і оцінку знань та вмінь абітурієнта.

Вимоги до здібностей і підготовки абітурієнтів. Для успішного засвоєння дисциплін, передбачених навчальним планом для підготовки фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» абітурієнти повинні здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» за спорідненою спеціальністю та володіти здібностями до засвоєння знань, умінь і навичок в галузі загальноекономічних дисциплін. Обов'язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Характеристика змісту програми. Програма складається з переліку питань, які відображають окремі аспекти напряму підготовки та інтегрує знання з дисциплін «Менеджмент», «Економічна теорія», передбачених програмою підготовки молодших спеціалістів.

ІІ. Структура вступного випробування

Вступник отримує для відповіді білет, в яком визначені 10 питань з наведеного в програмі переліку.

Вступне випробування проводиться в письмовій формі, тривалість якого не повинна перевищувати 2 години.

Вступне випробування у формі письмового екзамену проводять не менше трьох членів комісії.

По закінченню вступного випробування екзаменатори оцінюють правильність відповідей абітурієнтів, заповнюють екзаменаційну відомість та підписують її.

Інформація про результати вступного випробування оголошується вступникові у день його проведення.

ІІІ. Вимоги до відповіді абітурієнта

У процесі складання вступного випробування абітурієнт має виявити достатній рівень набутих знань і вмінь.

Результат відповіді вступника оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.

IV. Зміст програми

IV. 1. Дисципліна «менеджмент»

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

Менеджмент та управління. Менеджмент як відокремлена сфера діяльності. Менеджери та підприємці. Рівні управління.

Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід; моде­лювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв'ювання, тестування.

Тема 2. Історія розвитку менеджменту

Передумови виникнення науки управління. Етапи розвитку менеджменту. Наукові школи менеджменту.

Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний, системний, ситуаційний підходи. Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.

Тема 3. Закони, закономірності та принципи менеджменту

Закони менеджменту (спеціалізації, інтеграції, демократизації, економічності управління, оптимального поєднання централізації та децентралізації, пропорційного розвитку систем управління тощо). Закономірності менеджменту.

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. Класифікація принципів менеджменту. Взаємозв'язок між принципами менеджменту.

Тема 4. Функції та технологія менеджменту

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), конкретні (спеціальні), об'єднувальна функції менеджменту. Динамічний взаємозв'язок конкретних і загальних функцій менеджменту. Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання загальних. Технологія менеджменту: сутність та етапи перебігу.

Тема 5. Планування як загальна функція менеджменту

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, види планування та їхній взаємозв'язок. Стратегічне планування: сутність, призначення, етапи, інструментарій, засте­реження. Тактичне планування: сутність та види. Етапи та механізм поточного планування діяльності підприємства. Інструментарій та призначення оперативного планування. Засади бізнес-планування. Сучасні управлінські технології планування: бюджетування, збалансована система індикаторів.

Тема 6. Організація як загальна функція менеджменту

Сутність функції «організація» та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності.

Повноваження, обов'язки, відповідальність. Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес. Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи,

комісії. Департаменталізація. Поняття організаційної структури управління та її багаторівневої побудови.

Тема 7. Мотивація як загальна функція менеджменту

Значення людського фактору в управлінні організацією. Психологічні та фізіологічні особливості працівників. Поняття мотивації. Принципи врахування інтересів у мотивації. Взаємозв'язок потреб, стимулів, мотивів, цілей і винагород працівника в процесі мотивації. Теорії і моделі мотивації: змістовний і процесний підходи. Зіставлення теорій мотивації. Засоби мотиваційного впливу.

Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми.

Тема 8. Контроль та регулювання як загальні функції менеджменту

Поняття контролю та його місце в системі управління. Принципи і цілі функції контролю. Види контролю. Модель процесу контролю. Методи здійснення контролю. Зворотний зв'язок при контролі. Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. Етапи регулювання.

Тема 9. Методи менеджменту та проектування організації

Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту. Економічні методи менеджменту. Технологічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. Механізм взаємодії методів, функцій менеджменту та управлінських рішень. Організаційні структури управління. Етапи розробки організаційної структури управління. Схеми побудови організаційних структур управління

Тема 10. Управлінські рішення

Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість управлінських рішень.

Класифікація методів обґрунтування та прийняття управлінських рішень. Врахування ризиків при прийнятті управлінських рішень.

Тема 11. Процес управління

Управління як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту. Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл. Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанта дій, реалізація рішення, зворотній зв'язок. Особливості управління: безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, надійність.

Тема 12. Інформація і комунікації в менеджменті

Інформація, її види та роль у менеджменті. Носії інформації. Класифікація інформації. Вимоги до інформації.

Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотний зв'язок під час комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки.

Комунікаційний процес, його елементи та етапи. Моделі комунікаційного процесу. Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження.

Комунікації ділових партнерів. Особливості спілкування і проведення переговорів з іноземними контрагентами.

Тема 13. Керівництво та лідерство

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як об'єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне керівництво. Влада як елемент примусу. Форми впливу та влади. Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керівництва та континіуму стилів керівництва. Характеристика та класифікація стилів керівництва. Фактори та передумови формування стилів керівництва. Критерії оцінки стилю менеджера. Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.

Тема 14. Ефективність менеджменту

Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова, загально-організаційна. Особливості оцінювання різних видів ефективності.

Концепції визначення ефективності менеджменту в організації. Підходи до оцінки ефективності менеджменту в організації. Економічна, організаційна та соціальна ефективність менеджменту. Системи показників економічної, організаційної та соціальної ефективності менеджменту, їх склад і методи визначення. Напрями підвищення ефективності управління організацією. Сутність та різновиди відповідальності та етики у менеджменті. Культура менеджменту.

IV. 2. Дисципліна «Економічна теорія»

Тема 1. Економічна теорія в системі економічних наук. Потреби, ресурси та виробничі можливості суспільства

Економічна теорія в системі економічних наук. Предмет, рівні вивчення. Взаємозв'язок економічних наук. Цілі та функції економічної теорії. Особливість дії економічних законів. Економічна політика. Соціально-економічна сутність господарської діяльності. Виробничі відносини. Загальнонаукові і спеціальні методи пізнання соціально-економічних процесів. Позитивні і нормативні економічні погляди.

Зародження та етапи розвитку економічної думки. Основні напрями сучасної економічної думки. Кейнсіанство, неолібералізм, ордолібералізм, монетаризм, інституціоналізм.

Потреби як рушійний мотив виробничої діяльності. Економічні блага, їх властивості та класифікація. Кількісна та якісна оцінки блага. Закон спадної граничної корисності.

Суспільне виробництво, його фази, сфери, фактори. Альтернативне використання ресурсів. Межа виробничих можливостей. Способи поєднання факторів виробництва. Соціально-економічний устрій, критерії його ефективності. Еволюція суспільного устрою. Технологічний та формаційний підходи до визначення типів соціально-економічних систем. Моделі суспільного устрою. Економічне зростання та його фактори, форми. Науково-технічний прогрес.

Проблеми економіки України в умовах переходу до ринку та формування соціально орієнтованої ринкової економічної моделі..

Тема 2. Сучасні економічні системи. Національні моделі змішаних соціально-економічних систем. Держава в ринковій економіці

Виникнення і природа економічних систем. Об'єктивні основи еволюції економічних форм суспільного господарства. Еволюція технології способу виробництва. Інформаційне суспільство. Різниця та спільне економічних форм суспільного господарства.

Класифікація економічних систем. Залежність форми економічної діяльності і техніко-економічного укладу: замкнуте натуральне господарство, ремісниче господарство, капіталістична, колективістська, корпоративна економіка. Залежність між типом виробництва і споживання: натуральне, міське, національне господарство. Техніко-технологічний рівень виробництва: доіндустріальна, індустріальна, постіндустріальна, неоіндустріальна (інформаційна) економіка.

Сучасна ринкова економічна система, її економічна структура та відмінність системи вільного ринку. Змішана економіка. Національно-державні різновиди змішаної економіки. Ринкові і державні регулятори. Зростання ролі держави.

Національні моделі економічних систем. Особливості американської та японської системи менеджменту. Американська, японська, німецька, французька, шведська, китайська, південнокорейська моделі. Світова економічна система. Перехідні економічні моделі. Еволюційний, революційний переходи, модель «шокової терапії».

Тема 3. Економічні відносини власності. Перехідна економіка. Трансформація форм власності в Україні

Типи, форми і види власності. Економічний та юридичний зміст власності. Власність у системі виробничих відносин. Способи привласнення засобів виробництва і продукту. Приватна і суспільна власність. Трудова і нетрудова приватна власність. Експлуатація. Власні умови економічного розвитку. Історичні типи, види та форми власності.

Постійний і змінний капітал. Додана вартість. Еволюція основної суперечності і основного економічного закону капіталізму. Багатоукладна ринкова економіка як інтегрована єдність різноманітних видів та форм власності господарювання.

Сутність роздержавлення, приватизації в Україні. Способи приватизації. Особливості малої і великої приватизації. Розвиток підприємництва. Основні результати приватизації.

Необхідність державного втручання в економіку. Функції законодавчої і виконавчої влади. Цілі і методи державного регулювання економіки. Стратегічні і тактичні цілі. Методи прямого і опосередкованого впливу. Адміністративні методи. Економічні методи - фінансова, грошово-кредитна політика; програмування і планування.

Економічні функції держави. Забезпечення правових засад функціонування ринкової економіки. Визначення політики макроекономічної стабілізації. Розподільча функція. Перерозподіл доходів і багатств. Захист конкуренції.

Тема 4. Товарне виробництво. Теорії вартості. Гроші. Ринок та його інфраструктура

Об'єктивні основи становлення та еволюції економічних форм суспільного господарства. Натуральне господарство. Етапи суспільного поділу праці. Товарне виробництво просте і розвинуте. Товар і його властивості. Абстрактна і конкретна праця. Суспільно необхідні і індивідуальні витрати праці. Корисність і споживча вартість товару. Вартість товару. Мінова вартість.

Походження, суть і функції грошей. Форми мінової вартості. Еволюція форм грошей. Закон грошового обігу повноцінних грошей. Паперові гроші і специфіка паперово-грошового обігу. Способи регулювання. Сутність грошового обігу. Паперові гроші. Кредитні гроші. Закон грошового обігу. Історичний досвід України в творенні національної грошової одиниці. Суть і роль закону вартості.

Сучасна інфляція: суть, причини, соціально-економічні наслідки. Особливості інфляції в Україні.

Ринок, його економічна суть, суб'єкти та види. Функції ринку. Пробіли ринку. Загальні економічні передумови становлення ринкової економіки. Ринковий механізм, його функції і межі дії. Складові ринкового механізму. Графіки взаємодії попиту і пропозиції. Поняття ринкової рівноваги. Ціна рівноваги (графік). Фіксована ціна та її наслідки. Дефіцит. Надлишки.

Еластичність попиту і пропозиції та її фактори. Нецінові чинники попиту і пропозиції. Зв'язок ціни та сукупної виручки.

Тема 5. Підприємство і підприємництво. Особливості підприємництва в аграрному секторі

Сутність підприємництва, його роль у ринковій економіці. Ознаки і функції підприємництва. Сфери і типи підприємництва. Суб'єкти підприємництва. Малий бізнес. Проблеми розвитку цивілізованого підприємництва в Україні.

Види капіталу підприємства. Фактори і витрати виробництва. Виробнича функція. Кругообіг капіталу. Основний і оборотний капітал підприємства. Стадії кругообігу капіталу. капіталу. Час виробництва Час обігу. Річна маса. Фізичний і моральний знос основного капіталу. Амортизація. Амортизаційні фонди.

Принципи та методи управління фірмою. Елементи процесу управління. Внутрішнє і зовнішнє середовище управління. Соціальна відповідальність та етика. Моделі прийняття рішень.

Менеджмент, його задачі. Маркетинг в системі управління фірмою.

Суб'єкти і об'єкти, організаційно-правові форми підприємництва в аграрному секторі. Вплив природних фактори агробізнесу. Земельна власність: володіння, користування, розпорядження. Селянське фермерське господарство.

Рентні відносини. Джерела земельної ренти. Кращі і гірші умови господарювання. Отриманий і середній прибуток.

Диференційна рента І. Диференційна рента ІІ. Монопольна, абсолютна рента. Ціна землі.

Агропромислова інтеграція та її форми. Спеціалізація та інтеграція. АПК.

Механізм реалізації аграрних відносин в умовах ринкової економіки. Державне регулювання агроринку: загальнодержавне регулювання, аграрна політика, безпосереднє регулювання ринку.

Ціни на аграрну продукцію. Фактори формування. Гарантована ціна .Закладна ціна. Цільова ціна. Ціни підтримки. Паритет цін. Бюджетне субсидування і оподаткування агробізнесу. Кредитування агробізнесу. Кооперативи у сфері агробізнесу.

Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства. Ринки різного ступеня конкурентності

Ефективність виробництва: суть, типи. Позитивний та негативний ефект росту масштабів виробництва. Закон оптимальності. Закон спадної граничної продуктивності.

Загальна природа витрат виробництва, їх види і структура. Постійні та змінні витрати. Граничні та маржинальні витрати. Правило користування ресурсів. Закон найменших витрат. Витрати виробництва у короткостроковому періоді.

Валовий доход. Підприємницький дохід. Категорії середнього, валового та граничного доходу. Принципи зіставлення валового доходу із валовими втратами та граничного доходу із граничними втратами.

Поняття прибутку. Фактори, які визначають розмір прибутку. Типи прибутку: нормальний, економічний. Максимізація прибутку підприємства (фірми). Фактори, які визначають розмір прибутку в умовах досконалої та недосконалої конкуренції. Закон підприємницького доходу - закон диференційованої норми прибутку.

Ознаки й умови досконалої конкуренції. Поняття одного продавця, ринкової (монопольної) влади у вузькому та широкому розумінні слів. Ознаки "чистої" моно­полії: один продавець, відсутність замінників товару, бар'єри для доступу конкурентів у монополізовану галузь тощо. Поведінка олігополістів: некооперативна й кооперативна. Цінові війни за некооперативної поведінки.

Спільні риси та відмінності монополістичної конкуренції порівняно з досконалою конкуренцією та чистою монополією. Диференціація виробів. Цінова дискримінація.

Тема 7. Макроекономічні показники національної економіки. Економічні коливання. Зайнятість, безробіття

Поняття валового внутрішнього продукту (ВВП). Методи розрахунку ВВП: виробничий, кінцевого використання, розподільчий. Валова та додана вартість. Сутність і розрахунки макроекономічних показників ВВП на душу населення. Валовий національний дохід. Валовий національний використовуваний дохід.

Номінальний та реальний ВВП. Темпи зростання та приросту ВВП. Похідні макроекономічні показники: ЧВП, ЧНД, НД, ОД, ВД. Національні заощадження. Особистий дохід.

Використовуваний дохід. Національне багатство. Постійні та поточні ціни.

Дефлятор ВВП. Індекси цін (індекс Леспейреса, індекс споживчих цін, індекс Пааше, індекс Фішера) та їх недоліки. Методи коригування макроекономічних показників: інфлювання та дефлювання. Фактичний та потенційний обсяг національного виробництва. Чистий економічний добробут (ЧЕД). Нові макроекономічні показники: індекс людського розвитку, індекс економічної свободи, рівень глобалізації, рівень тінізації.

Безробіття як порушення макроекономічної рівноваги. Концепції зайнятості та їх еволюція. Теорії безробіття: класична, кейнсіанська, концепція природного безробіття Фрідмана. Інституційне та неінституційне населення. Економічно активне населення. Економічно неактивне населення (поза робочою силою). Зайнятість і безробіття як макроекономічні явища. Форми зайнятості. Рівень зайнятості. Функції безробіття. Рівень безробіття. Основні види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Природній рівень безробіття. Приховане безробіття та прихована зайнятість. Соціально-економічні наслідки безробіття. Зв'язок інфляції та безробіття. Крива Філліпса. Закон Оукена. Заходи держави, спрямовані на обмеження безробіття.

Тема 8. Сукупний попит і сукупна пропозиція. Економічна рівновага в національній економіці

Сукупний попит (АD) і його складові. Причини падіння кривої АD.  Переміщення кривої АD. Нецінові фактори AD. Сукупна пропозиція (АS). Крива АS та її переміщення. Крива довгострокової  AS.  Нецінові фактори AS. Теорії кривої довгострокової AS. Чинники AS в короткостроковому періоді. Цінові та нецінові чинники короткострокової AS. Рівновага АD і АS. Товарний ринок і крива ІS. Ринок грошей.

Теорії загальної рівноваги. Закон Сея. Заощадження, інвестиції й норма відсотка. Теорія зайнятості. Кейнсіанська макроекономічна модель. Теорія ефективного попиту. Механізм досягнення рівноваги в економіці на окремих відрізках кривої сукупного пропонування. Ефект храповика.

Мультиплікативний вплив сукупних витрат на валовий внутрішній продукт. Рівноважний ВВП в умовах неповної та повної зайнятості. Рецесійний розрив як наслідок дефіциту сукупних витрат. Інфляційний розрив як наслідок надмірних сукупних витрат. Графічні моделі рецесійного та інфляційного розриву.

Тема 9. Домогосподарства як суб'єкти ринкової економіки. Відтворення людських ресурсів. Доходи, їх формування та розподіл. Соціальна політика держави

Домогосподарства як суб'єкти ринкових відносин. Сутність та функції домогосподарств.

Доходи домогосподарств: джерела та розподіл. Трансфертні платежі. Прожитковий мінімум. Оптимальний споживчий бюджет. Витрати на споживання. Заощадження та споживання домогосподарств. Споживчі витрати і поведінка споживачів. Ефект доходу. Ефект заміни. Споживчий надлишок. Максимізація граничної корисності.

Доход від трудової та підприємницької діяльності. Доходи від власності. Матеріальна основа мотивації людей до господарювання.

Суспільні доходи та благодійні фонди споживання. Соціальні фонди держави. Фонди спільного задоволення потреб. Фонди для непрацездатних.

Людські ресурси суспільства. Населення. Економічно активне населення. Зайняти економічною діяльністю. Безробітні.  Трудові ресурси. Працездатне населення. Працездатний вік.

Відтворення населення і ресурсів для праці. Міграційні процеси. Соціальний рух населення. Типи і режими відтворення населення. Зайнятість населення. Продуктивна (ефективна) та раціональна зайнятість.

Проблеми зайнятості в Україні. Скорочення попиту н працю. Регіональні проблеми зайнятості. Сільське безробіття. Приховане безробіття. Неформальна і нетоварна зайнятість.

Безробіття. Сутність та види безробіття - структурне, фрикційне, циклічне. Закон Оукена.

Тема 10. Капітал. Відтворення на рівні макроекономіки. Споживання, заощадження та інвестиції. Типи економічного зростання

Загальна характеристика споживання та заощадження. Дохід після оподаткування. Споживання як функція доходу після сплати податків. Фактори, що визначають рівень споживання та заощадження. Недоходні фактори споживання та заощадження: багатство, ціни, очікування, споживча заборгованість, оподаткування. Заощадження як функція доходу після оподаткування. Автономне споживання та чинники, що його визначають. Середня схильність до споживання та середня схильність до заощадження. Гранична схильність до споживання та гранична схильність до заощаджень. Графіки функцій споживання та заощадження. Кейнсіанська функція споживання. Основний психологічний закон Кейнса. Теорія споживання Фішера. Теорія споживання Кузнеця. Гіпотеза життєвого циклу Модільяні. Гіпотеза постійного (перманентного) доходу Фрідмена.

Економічний зміст та види інвестицій. Валові інвестиції. Чисті інвестиції. Амортизація. Очікувана норма чистого прибутку та процентна ставка як основні фактори інвестиційного попиту. Графік інвестицій. Взаємозв'язок між інвестиціями та заощадженнями. Автономні інвестиції. Кейнсіанська теорія автономних інвестицій. Гранична ефективність капіталу. Мультиплікатор інвестицій: сутність та методи виміру. Простий та ускладнений мультиплікатори інвестицій. Індуційовані інвестиції. Модель акселератора. Коефіцієнт акселерації. Модель взаємодії мультиплікатора - акселератора.

Тема 11. Регулюючі функції держави.  Кредитно-грошова і фінансово-бюджетна політика. Державний борг

Основні економічні функції держави. Класична теорія макроекономічного регулювання. Основні положення кейнсіанської теорії. Альтернативні теорії макроекономічного регулювання. Монетаристська теорія. Теорія адаптивних та раціональних очікувань. Засоби економічної політики: адміністративні та нормативно-правові (планування, антимонопольне регулювання, протидії затуханню конкуренції, розробка державних стандартів та норм, ліцензування, обмеження виробництва, імпорту, експорту і т. ін.) та соціально-економічні (бюджетно-податкові, грошово-кредитні, соціальні та зовнішньоекономічні політика). Суперечність цілей макроекономічної політики та проблема її координації.

Грошово-кредитна система. Рівні кредитної системи. Центральні і комерційні банки. Інструменти впливу Центрального банку на пропозицію грошей. Політика "дорогих" та "дешевих" грошей.

Бюджетна система. Державний бюджет. Державний борг: сутність, причини, види. Взаємозв'язок дефіциту бюджету та державного боргу, їх вплив на економіку. Податкова система та її структура. Автоматична фіскальна політика. Податки як вмонтовані стабілізатори економіки. Ефект вмонтованих стабілізаторів в умовах спаду та інфляційного зростання. Обмеженість вмонтованих стабілізаторів і необхідність дискреційної фіскальної політики. Фіскальна політика, спрямована на пропонування. Попит і пропонування як об'єкти податкового варіанту фіскальної політики. Стимулюючий варіант впливу податків на пропонування. Крива Лаффера та можливість її практичного застосування.

Тема 12. Світове господарство. Економічні аспекти глобальних проблем

Основні риси світового господарства та закономірності його розвитку. Поняття світового господарства. Світові ринки. Інтернаціоналізація і міжнародний поділ праці. Міжнародна спеціалізація і кооперація виробництва. Економічна інтеграція. Види інтеграційних об'єднань.

Сутність світової торгівлі. Типи торгівельної політики: лібералізм, протекціонізм. Провідні тенденції розвитку світової  торгівлі. Мито. Ставки мита. Нетарифні бар'єри. Міжнародні торгівельні організації. Принципи діяльності СОТ, ГАТТ.

Сутність, форми вивозу і причини вивозу капіталу. Світові фінансові центри.

Сутність та причини міжнародної міграції робочої сили. Форми та тенденції міграції робочої сили. Міграційна політика та соціально-економічні наслідки міжнародної міграції. Імміграційні квоти.

Сутність та форми міжнародних науково-технічних зв'язків. Трансфер технологій.

Світова валютна система. Валютний курс. Паритет. Міжнародна валютна система, її еволюція. Колективна валюта.

Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство.

Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем. Глобальні проблеми, їх класифікація, шляхи розв'язання.

V. Перелік питань

для фахового вступного випробування на ІІ курс за освітнім ступенем «Бакалавр», галузями знань 07 «Управління і адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальностями 073 «Менеджмент» 281 «Публічне управління та адміністрування»

Навчальна дисципліна «Менеджмент»

 1. Визначення поняття «менеджмент».
 2. Зв'язки в організації: їх види та сутність.
 3. Ресурси організації: сутність, види.
 4. «Зовнішнє середовище організації»: визначення, складові та їх значення.
 5. Фактори, що характеризують внутрішнє середовище організації.
 6. Фактори, що характеризують пасивну стратегію підприємства.
 7. Фактори, що охоплює формулювання місії організації.
 8. Стратегічне планування: сутність та складові.
 9. Сутність організації в теорії управління.
 10. Визначення терміну «організація».
 11. Характерні ознаки неформальної організації.
 12. Загальні характеристики усіх функцій управління.
 13. Функції управління: сутність та види.
 14. Сутність комунікації в теорії управління.
 15. Основні концепцій мотивації.
 16. Основні умови функціонування організації.
 17. Фактори, що характеризують активну стратегію підприємства.
 18. Основні типи адміністративного апарату.
 19. Принципи делегування повноважень.
 20. Сутність терміну «повноваження».
 21. Процес створення ієрархії.
 22. Відповідальність: визначення, зміст, функції.
 23. Мотивація як функція управління.
 24. Функція управління «мотивація» та процеси, які вона забезпечує.
 25. Ієрархія потреб Маслоу.
 26. Двофакторна теорія  мотивації Герцберга.
 27. Процесуальні теорії мотивації: сутність та види.
 28. Сутність термінів «мотив» та «стимул».
 29. Сутність потреб згідно з теорією мотивації.
 30. Первинні потреби у теорії мотивації, їх сутність та види.
 31. Контроль: поняття, види, значення.
 32. Недоліки матричної організаційної структури.
 33. Чинники, що обумовлюють вибір організаційної структури.
 34. Проектна структура організації: сутність та переваги.
 35. Стилі керівництва, їх сутність та види.
 36. Складові стратегічного планування.
 37. «Рівень управління»: визначення та структура.
 38. Основні функції керівників нижнього, середнього та верхнього рівня керівництва.
 39. «Організаційна структура управління»: сутність та значення.
 40. Типи органічних організаційних структур.
 41. Передумови вибору дівізіональної організаційної структури; типи дівізіональних організаційних структур.
 42. Концепція бюрократії: автор, зміст, поняття, основні характеристики.
 43. Характеристики зовнішнього середовища, що враховуються при проектуванні організації.
 44. Ситуаційні чинники, що впливають на проектування організації.
 45. Характеристика складності та динамізму зовнішнього середовища при проектуванні організації
 46. Чинники впливу зовнішнього середовища на організацію.
 47. Фактори, що характеризують організаційну культуру організації.
 48. Сутність та складові прийняття управлінських й організаційних рішень.
 49. Класифікація управлінських рішень за: характером управлінської ситуації. належністю до об'єктів управління та терміном дії наслідків рішення.
 50. Сутність професії менеджера.

Навчальна дисципліна «Економічна теорія»

 1. Основні відмінності економічних і природничих законів.
 2. Основні положення економічної школи фізіократів, меркантилістів, класичної політекономії, кейнсіанства, монетаризму, соціально орієнтованого ринкового господарства.
 3. Загальна формула руху капіталу. Сутність постійного і змінного капіталу.
 4. Сутність фрикційного, структурного, циклічного безробіття і способи боротьби з ним.
 5. Сутність повної зайнятості, природного рівня зайнятості. Закон Оукена.
 6. Формула вартості Маркса. Сутність основного протиріччя капіталізму за Марксом.
 7. Ознаки класифікації економічних систем (чисто ринкова, командно-адміністративна, змішана).
 8. Особливості національних моделей ринкової економіки (американської, німецької, французької, шведської, японської).
 9. Причина суттєвого масштабу державного підприємництва в змішаній економіці.
 10. Спосіб розрахунку номінальної вартості приватизаційного сертифіката в Україні. Особливості  малої і великої приватизації в Україні.
 11. Сутність понять роздержавлення, приватизація, комерціалізація.
 12. Фази суспільного виробництва.
 13. Закон вартості. Функції закону вартості: стихійний регулятор пропорцій суспільного виробництва, основа диференціації товаровиробників, стимулювання розвитку продуктивних сил.
 14. Сутність трудової, маржиналістської, альтернативної, інформаційної теорії вартості.
 15. Передумови переходу від натуральної до товарної форм господарювання.
 16. Еволюція мінового співвідношення обміну (просте, розгорнуте, еквівалентне, грошове).
 17. Нерівноваги попиту і пропозиції (дефіцит, надлишок).
 18. Нецінові чинники попиту і пропозиції. Еластичність попиту і пропозиції.
 19. Відмінності власних, залучених і позичених джерел інвестицій.
 20. Відмінності відтворення основного і оборотного капіталу.
 21. Механізм утворення диференційної ренти І, ІІ, монопольної та абсолютної земельної ренти.
 22. Механізм дії закладної, гарантованої і цільової ціни на сільгосппродукцію.
 23. Причини регулювання державою підприємництва в агросекторі.
 24. Ступінь нерівномірності розподілу доходів в суспільстві (крива Лоренца).
 25. Основні ознаки міжнародної валютної системи золотого стандарту (Паризької), золотодевізної (Генуезької), золотовалютної (Бреттон-Вудської), плаваючих курсів (Ямайської).
 26. Основні принципи СОТ. Сутність фрітрейдерської і протекціоністської політики.
 27. Основні етапи економічної інтеграції (зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз, повна інтеграція).
 28. Ознаки ринку досконалої конкуренції, монополії, монополістичної конкуренції та олігополії.
 29. Стратегії досконалоконкурентного підприємства (максимізації прибутку, мінімізації збитку і закриття). Вибір оптимального обсягу виробництва.
 30. Закон спадної граничної корисності, продуктивності. Виробнича функція.
 31. Типи витрат виробництва. Нормальний, економічний і бухгалтерський прибуток.
 32. Сутність граничної норми технологічного заміщення ресурсів виробництва та субституції.
 33. Сутність короткотермінового і довготермінового періоду в мікро- та макроекономіці.
 34. Графіки сукупних витрат (ТС), змінних (VC) та постійних (FC). Точка беззбитковості.
 35. Основні макроекономічні показники.
 36. ВВП та методи його розрахунку. Номінальний та реальний ВВП. Поточні та порівнянні ціни.
 37. Індекс споживчих цін та індекс цін (дефлятор) ВВП.
 38. Сукупний попит (AD) і пропозиція (AS): сутність, графічна інтерпретація. Вплив нецінових чинників в моделі AD-AS.
 39. Грошові агрегати. Рівняння Фішера.
 40. Мультиплікація грошової бази банківською системою.
 41. Роль процентної ставки в економіці. Номінальна та реальна процентна ставка.
 42. Крива Лоренца, децільний коефіцієнт, коефіцієнт Джині.
 43. Кейнсіанська функція споживання. Індуційоване та автономне споживання. Чинники автономного споживання.
 44. Інвестиції в основний капітал. Кейнсіанська функція інвестицій.
 45. Стабілізаційна політика. Сутність та роль складових стабілізаційної політики. Взаємозв'язок між фіскальною та монетарною політикою.
 46. Лаги стабілізаційної політики. Очікування і стабілізаційна політика.
 47. Фіскальна політика дискреційна. Автоматична фіскальна політика, вмонтовані стабілізатори.
 48. Крива Лаффера.
 49. Сутність, цілі та інструменти монетарної політики, її передавальний механізм.
 50. Чинники впливу на валютний курс. Фіксований і плаваючий валютний курс.

VI. Критерії оцінювання знань

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі.

Тривалість тестування - 2 години (120 хвилин).

Тести складаються з 10 завдань:

І рівень - 5 завдань.

Закрита форма тесту - застосування матеріалу за відомими стандартними алгоритмами та зразками, тобто надаються завдання з вибором однієї відповіді з чотирьох варіантів відповідей, одна з яких - правильна. Кожне завдання оцінюється 4 балами (максимальна кількість за І рівень - 20 балів).

ІІ рівень - 3 завдання.

Відкрита форма тесту - застосування програмного матеріалу у змінених та ускладнених ситуаціях, тобто надаються відповіді з вимогою короткої відповіді. Кожне завдання оцінюється 1- балами (максимальна кількість за ІІ рівень - 30 балів).

ІІІ рівень - 2 завдання.

Практична частина (задача). Показує рівень навчальних досягнень абітурієнтів. Містить завдання відкритої форми з розгорнутим розв'язанням і розгорнутою відповіддю. Завдання вважається виконаним правильно, якщо, крім правильної відповіді, в чистовику дано повне розв'язання, що свідчить про самостійне отримання результату. Кожне завдання оцінюється 25 балами (максимальна кількість за ІІІ рівень 50 балів).

191-200 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • повністю послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, чітко виражена і аргументована самостійна позиція у певних ситуаціях;
 • досконало застосовані одержані знання, уміння та навички з різних дисциплін для правильного вирішення всіх поставлених завдань.

162-190 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, можливі деякі неточності, що не призводять до помилкових висновків;
 • як правило, правильне застосування одержаних знань, умінь та навичок з різних дисциплін для вирішення більшості поставлених питань.

124-161 бал абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • зміст питання викладено частково, непослідовно;
 • у відповідях є помилки при використанні деяких понять;
 • при вирішенні поставленого завдання абітурієнт не розуміє шляхів практичного використання одержаних знань.

100-123 бали абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • основний зміст завдання не розкрито;
 • допущено грубі помилки у відповідях;
 • відсутність володіння спеціальною термінологією.

VII. Список рекомендованої літератури

Навчальна дисципліна «Менеджмент»

Основна література

 1. Виноградський М.Д., Виноградська А.М. Менеджмент в організації. - К.: «Кондор», 2002. - 652 с.
 2. Гріфін Рикі В., Яцура В. Основи менеджменту. - Л.: «БаК», 2001. - 624 с.
 3. Менеджмент / В.І. Крамаренко, І.В. Ванеєва, Дудар А.П., Чугунова Т.М. -К.: «ЦУЛ», 2003. - 248 с.
 4. Мескон М.Х., Альберт М., Хеудоури Ф. Основы менеджмента. - М.: «Дело», 2012. - 704 с.
 5. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. - К.: «Академвидав», 2003. - 416 с.
 6. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладі засади менеджменту. - Л.: «Львівська політехніка», 2002. - 228 с
 7. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Менеджмент організацій. - К.: «ЕксОб», 2003. - 389 с.
 8. Новіков Б.В., Сініок Г.Ф., Круш П.В. Основи адміністративного менеджменту. - К.: «ЦУЛ», 2004. - 559 с.
 9. Основи менеджменту/ Г.В. Осовська, О.А. Осовський - К.: «Кондор», 2008. - 662 с.
 10. Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія і практика. - Тернопіль: «Карт-бланш», 2003. - 487 с.
 11. Рульев В.А. Менеджмент.- К.: «ЦУЛ», 2011. - 312 с.
 12. Яцура В.В. Менеджмент - К.: «ЦУЛ», 2008. - 444 с.

Додаткова література

 1. Беляцкий Н.П. Менеджмент. Деловая карьера. - Мн.: «Высшейшая школа», 2001. - 302 с.
 2. Василенко В.О., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент. - К.: «ЦУЛ», 2003. - 285 с.
 3. Вейл П. Искусство менеджмента. - М.: «Сирин», 2002. - 204 с.
 4. Выханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. - М.: «Гардарики», 2003. - 285 с.
 5. Герчикова И.Н. Менеджмнет. - М.: «ЮНИТИ», 2003. - 502 с.
 6. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум. - К., Л.: «Магнолія плюс», «Новий», 2003. - 336 с.
 7. Гончаров В.И. Менеджмент. - Мн.: «Мисанта», 2003. - 624 с.
 8. Друкер Питер Ф. Практика менеджмента. - М.: «Вильямс», 2000. - 398 с.
 9. Кнорринг В.І. Теория, практика и искусство управления. - М.: Изд-во «НОРМА» «ИНФРА - М», 2001. - 285 с.
 10. Лафта Дж К. Менеджмент. -М.: «КНОРУС», 2002. - 262 с.
 11. Мошек Г.Є. Менеджмент.- К.: «ЦУЛ», 2009. - 392с.
 12. Подсолонко О.А. Менеджмент: теорія та практика. - К.: «ЦУЛ», 2003. - 370 с.
 13. Практикум по менеджменту: Конкретные ситуации, тесты задачи и курсовые проекты / В.И. Подлесных, В.В. Абакумов, А.И. Жданов, О.Г. Кузьмина. - Спб.: «Бизнес - пресса», 2001. - 272 с.
 14. Райс-Джонстон У. Тактический менеджмент. - СПб.: «Питер», 2001. - 665 с.
 15. Роббинс С.П., Коултер М. Менеджмент. - М.: «Вильямс», 2002. - 880 с.
 16. Стивенсон Н. Как мотивировать людей. 10 минутный тренинг для менеджера. - М.: «Олимп-Бизнес», 2002. - 176 с.
 17. Уолш К. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства. - К.: «Всесвит»; «Наукова думка», 2001. - 367 с.
 18. Черваньов Д.М. Менеджмент: терміни, тести, вправи, завдання - К.: «ЦУЛ», 2009. - 853 с.
 19. Шминке Д. 47 принципов древних самураев, или Кодекс руководителя. - М.: «Рипол класик», 2003. - 159 с.
 20. Эссекс Л., Касей М. Теперь или никогда: новый стиль управления. - СПб.: «Питер», 2003. - 256 с

Навчальна дисципліна «Економічна теорія»

Основна література

 1. Воробйов Є. М. Економічна теорія. Модульний курс: Навчальний посібник. - Х.: Торсінг плюс, 2009. - 320 с.
 2. Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: Підручник. - К.: Вища школа, 2007. - 503 с.
 3. Довбенко М. Криза економіки - не криза науки: Монографія / М. Довбенко. - К.: Академвидав, 2009. - 304 с. - (Монографія).
 4. Економічна теорія: політекономія: Підручник/ За ред. В. Д. Базилевича. - К. : Знання-Прес, 2008. - 719 с.
 5. Економічна теорія: політекономія: практикум: Навчальний посібник/ В. Д. Базилевич [та інші] ; за ред. В. Д. Базилевича. - К.: Знання, 2010. - 494 с. - (Київському національному університету імені Т. Шевченка 175 років).
 6. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка: Навчальний посібник/ За ред. З.Г. Ватаманюка, О.З. Ватаманюка. - Львів: Інтелект-Захід, 2008. - 540 с
 7. Економічна теорія: Практикум (тести і задачі): навчальний посібник/ за ред. О.З.Ватаманюка. - Львів: Інтелект-Захід, 2010. - 374 с.
 8. Макконелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с англ. 11-го изд./ К.Р.Макконелл, С.Л. Брю. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 972 с.
 9. Мельник Л.Ю. Економічна теорія - політекономічний контекст: Навчальний посібник/ Л.Ю. Мельник, П.М. Макаренко. - К.: Кондор, 2008. - 524 с.
 10. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс / Н.Г. Мэнкью. - 2-е изд., - СПб.: Питер, 2001. - 496 с.
 11. Мочерний С.В. Економічна теорія: Навчальний посібник/ С. В. Мочерний. - 3-тє вид., доповн. і перероб. - К.: Видавничий центр "Академія", 2008. - 640 с.
 12. Петруня Ю.Е. Основы экономической теории: учебное пособие/ Ю. Е. Петруня, А. А. Задоя. - 5-е изд., перераб и доп. - К.: Знання, 2011. - 359 с.
 13. Самуэльсон Пол Э. Экономика: Учебник/ Пол Э. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус. - 18-е изд.- М.: Вильямс, 2007. - 1360 с.

Додаткова література

 1. Шевченко О.О. Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії: навчальний посібник/ О. О. Шевченко. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 288 с.
 2. Білецька Л.В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навчальний посібник/ Л.В. Білецька. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 652 с.
 3. Вагурин В.А. Синергетика конструктивности института стоимости/ В. А. Вагурин. - Луганск: Копицентр, 2008. - 28 с
 4. Віскозі В. Кіп. Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика/ В. Кіп Віскозі, Джон М. Вернон, Джозеф Е. Гарингтон. - К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. - 1047 с.
 5. Гринів Л.С. Екологічна економіка: Навчальний посібник/ Л. С. Гринів. - Львів: Магнолія 2006, 2010. - 358 с. - (Вища освіта в Україні)
 6. Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії: Навчальний посібник/ С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак. - К.: Знання, 2006. - 117 с.
 7. Добсон С. Основы экономики: Учебное пособие/ С. Добсон, С. Полфреман. - Мн.: Экоперспектива, 2004. - 336 с.
 8. Довбенко М.В. Сучасна економічна теорія. Економічна нобелелогія: Навчальний посібник/ М.В. Довбенко. - К.: ВЦ «Академія», 2005. - 336 с.
 9. Економічна теорія: Підручник/ За  ред. В.М. Тарасевича. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 784 с.
 10. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег/ Дж. М. Кейнс. - М. Гелиос АРВ, 2002. - 352 с.
 11. Маршалл А. Основы экономической науки: пер. с англ./А. Маршалл.- М.: Эксмо, 2008. - 253 с.
 12. Смит А. Исследование о природе и причине богатства народов: пер. с англ./ А. Смит. - М.: Эксмо, 2007. - 419 с.

Розглянуто та схвалено на засіданні

кафедри менеджменту та публічного адміністрування,

протокол № 6 від «06» лютого 2019 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ