Дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови”

В стінах Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський Авіаційний Інститут», 5 вересня 2019р. відбувся дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови” (European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP / HRLAW). Моніторинг було проведено представниками Національного Еразмус+ офісу в Україні.
Протягом доби українські університети-партнери...

Базові навички медіатора

Запрошуємо вас на 4-х модульну Сертифікаційну навчально-практичну програму: "Базові навички медіатора" (БНМ) – 120 год. навчання та практики.
Графік навчання:
1 модуль: 10-12 жовтня 2019р.
2 модуль: 14-16 листопада 2019р.
3 модуль: 19-21 грудня 2019р.
4 модуль: 23-25 січня 2020р.
Програма БНМ відповідає міжнародним стандартам підготовки медіаторів та надає можливість учасникам:
• отримати теоретичні знання та практичні інструменти для роботи медіатора
• оволодіти основними компетенціями медіатора...

Вступ без ЗНО? - Це реально: МНТУ запрошує до міжнародної навчальної програми

Життя - непередбачуване. І не завжди усе в ньому іде так, як ми плануємо заздалегідь. Багато об'єктивних причин можуть змусити навіть талановитого та перспективного абітурієнта не скласти цьогорічне ЗНО.
Сучасний світ - динамічний. Той, хто це добре розуміє, не хоче даремно витрачати рік до наступної вступної кампанії. Адже його можна провести з користю, працюючи на перспективу  та навчаючись майбутній спеціальності за сучасними європейськими стандартами.
Не встигли чи не змогли скласти ЗНО цього року...

Третя сесія єдиного вступного іспиту

Відбудеться третя сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2019 №985  «Щодо проведення в 2019 році спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту» визначено терміни проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту  та реєстрації вступників для участі в ній.
Вступники, які хочуть повторно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, матимуть шанс отримати ступінь магістра.
Нагадаємо, що реєстрація триватиме з 7 до 15 жовтня її здійснюватиме приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає...

В МНТУ - СВЯТО!

30 серпня в МНТУ знову звучав гімн України та «Гаудеамус».
Цього разу вітання та побажання отримували першокурсники університету!
Посвята у студенти - це перша офіційна участь першокурсників у суспільному житті навчального закладу, яка запам'ятовується назавжди.
Сьогодні першокурсників та їх батьків вітав весь професорсько-викладацький колектив та ректорат МНТУ, на чолі з ректором - доктором економічних наук, професором Худолей Веронікою Юріївною.
Ректор запевнила студентів, що саме в нашому університеті вони отримають якісну освіту, яскраве і цікаве студентське життя та побажала здійснення...

Облік і оподаткування

Облік і оподаткуванняВСТУП

Мета програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня «магістр» спеціальності «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» - виявити рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти для бакалаврів спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Зміст програми. На фахові вступні випробування зі спеціальності «Облік і оподаткування» виносяться завдання з наступних дисциплін бакалаврської програми:

 • Фінансовий облік І;
 • Фінансовий облік ІІ;
 • Управлінський облік,
 • Податкова система.

Структура завдань фахових вступних випробувань. За структурою, фахові вступні випробування зі спеціальності «Облік і оподаткування» складаються з наступних елементів, які входять до кожного з білетів:

 • тестові завдання з фахових дисциплін (відкритого та закритого типу);
 • теоретичні питання;
 • задача.

Процедура проведення фахових вступних випробувань. Кожен абітурієнт отримує індивідуальний варіант тестового завдання, аркуші екзаменаційної роботи зі штампом Приймальної комісії та особовий номер для кодування тексту. Перед початком вступного випробування представники Приймальної комісії проводять інструктаж щодо правил виконання тестових завдань.

Вступник отримує для відповіді білет, в якому визначені питання з наведеного в програмі переліку.

Вступне випробування проводиться в письмовій формі, тривалість якого не повинна перевищувати 2 години.

Вступне випробування у формі письмового екзамену проводять не менше трьох членів комісії.

По закінченню вступного випробування екзаменатори відмічають правильність відповідей абітурієнтів, заповнюють екзаменаційну відомість та підписують її.

Інформація про результати вступного випробування оголошується вступникові у день його проведення.

Шкала оцінювання складає від 100 до 200 балів.

Максимально абітурієнт може набрати за правильне виконання всього завдання 100 балів, що відповідає 200 балам за шкалою (від 100 до 200).

Зміст програми

Дисципліни спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Фінансовий облік І

Мета курсу: засвоєння знань з теорії і практики ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності.

Завдання курсу: вивчення методів і організації ведення на підприємствах фінансового обліку активів з використанням прогресивних форм і національних стандартів.

Предмет: активи підприємства.

Програма дисципліни

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку

Сутність, завдання та економічна роль фінансового обліку на підприємстві та на загальнодержавному рівні. Потреби користувачів облікової інформації. Взаємозв'язок фінансового обліку з іншими економічними дисциплінами. Методологічні засади фінансового обліку згідно Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". Фактори, які впливають на побудову системи фінансового обліку. Облікова політика підприємства. Місце бухгалтерського обліку в системі управління підприємством, його мета та функції.

Тема 2. Облік грошових коштів

Економічний зміст і завдання обліку грошових коштів. Рахунки з обліку грошових коштів. Документування касових операцій та операцій з іншими грошовими коштами. Відображення касових операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Основні поняття з обліку грошових коштів на рахунках в банках. Документування господарських операцій по рахунках в банках. Відображення операцій на рахунках підприємства в національній та іноземній валюті в обліку. Облік грошових коштів на інших поточних рахунках в банку.

Тема 3. Облік короткострокових фінансових інвестицій

Поняття та оцінка короткострокових фінансових інвестицій. Класифікація та визнання поточних (короткострокових) фінансових інвестицій. Загальна Рахунки з обліку короткострокових фінансових інвестицій. Документальне оформлення, аналітичний облік поточних фінансових інвестицій. Синтетичний облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій. Контроль наявності та ліквідності портфеля поточних інвестицій.

Тема 4. Облік довгострокових фінансових інвестицій

Визначення, операції з довгостроковими фінансовими інвестиціями, як складова інвестиційної діяльності. Класифікація довгострокових фінансових інвестицій, оцінка їх надходження, вибуття, місця в інвестиційному портфелі на дату балансу . Рахунки з обліку довгострокових фінансових інвестицій. Завдання обліку, документальне оформлення, аналітичний облік. Синтетичний облік інвестицій у цінні папери за частками (за собівартістю, за справедливою вартістю, за участю в капіталі). Синтетичний облік інвестицій у боргові цінні папери (за вартістю амортизації). Контроль структури, ризику і доходності інвестиційного портфеля. Інформація про довгострокові фінансові інвестиції, використання при формуванні облікової політики, розкриття у фінансових звітах (примітках).

Тема 5. Облік дебіторської заборгованості

Визначення, класифікація та визнання дебіторської заборгованості. Оцінка поточної дебіторської заборгованості, первісна, чиста вартість реалізації, резерв сумнівної дебіторської заборгованості (методи створення), зміна оцінки, особливості оцінки монетарної заборгованості. Форми розрахунків (платіжними дорученнями, платіжними вимогами, векселями, акредитивами і ін.). Рахунки для обліку дебіторської заборгованості. Первинний, аналітичний та синтетичний облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за розрахунками (за авансами виданими, з нарахованих доходів, за внутрішніми розрахунками); іншої поточної дебіторської заборгованості (з підзвітними особами, з відшкодування збитків, з іншими дебіторами). Контроль повернення дебіторської заборгованості. Інформація про дебіторську заборгованість і її використання при формуванні облікової політики, розкриття у фінансових звітах (у примітках).

Тема 6. Облік основних засобів

Основні засоби, операції з ними як складова інвестиційної та операційної діяльності. Класифікація і визнання, оцінка, складові оцінки надходження при різних джерелах, оцінка на дату балансу, оцінка вибуття, зміни оцінки основних засобів, їх облік. Задачі обліку, первинний, аналітичний (інвентарний) і синтетичний облік руху основних засобів. Амортизація основних засобів, визначення, поняття, методи нарахування, зміна методу і строку амортизації, первинний, аналітичний і синтетичний облік амортизації. Витрати на покращення, види заходів по покращенню, варіанти обліку витрат на покращення в залежності від їх впливу на економічні вигоди і способи проведення. Оренда, визначення, види і форми оренди. Облік операційної і фінансової оренди основних засобів у орендатора і орендодавця. Інформація про основні засоби, використання при формуванні облікової політики, розкриття у фінансових звітах (у примітках).

Тема 7. Облік інших необоротних матеріальних активів

Визначення, класифікація, визнання, оцінка інших необоротних матеріальних активів. Задачі обліку, первинний, аналітичний і синтетичний облік інших необоротних матеріальних активів. Документування обліку необоротних матеріальних активів. Методи нарахування і облік зносу по інших необоротних матеріальних активах. Інформація про інші необоротні матеріальні активи, її використання при формуванні облікової політики у фінансовій звітності.

Тема 8. Облік нематеріальних активів

Визначення, операції з нематеріальними активами як складові інвестиційної діяльності підприємства. Класифікація і визнання нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних активів, зміни оцінки нематеріальних активів. Первинний, аналітичний і синтетичний облік, придбання і вибуття нематеріальних активів. Контроль наявності нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів. Негативний гудвіл, особливості оцінки, амортизації й обліку. Інформація про нематеріальні активи, використання при формуванні облікової політики, розкриття у фінансових звітах (у примітках).

Тема 9. Облік запасів

Операції з запасами як складова операційної діяльності. Класифікація і визнання. Загальні принципи і задачі обліку. Системи обліку (постійний і періодичний облік). Види оцінки запасів в обліку, оцінка надходження, транспортно-заготівельні витрати як складові оцінки надходження. Склад витрат, методи їх накопичення і списання, оцінка на дату балансу (метод нижчої), оцінка вибуття. Порядок зміни оцінки запасів, їх облік. Класифікація виробничих запасів. Документація по надходженню і вибуттю. Методи організації аналітичного обліку руху запасів в облікових регістрах складів і бухгалтерії, їх взаємозв'язок. Синтетичний облік надходження і відпуску виробничих запасів. Внутрігосподарський контроль наявності і руху виробничих запасів, мета, задачі, суб'єкти, види контролю, методи контролю (документальний, інвентаризація). Первинний, аналітичний облік руху товарів. Синтетичний облік надходження і реалізації товарів. Інформація про запаси, використання при формуванні облікової політики, розкриття у фінансових звітах (у примітках).

Тема 10. Облік витрат виробництва та випуску готової продукції

Визначення і класифікація виробництв. Класифікація витрат за цілями менеджменту, класифікація для цілей оцінки запасів і визначення фінансового результату, прийняття рішень, контролю виконання. Визнання витрат. Оцінка витрат за спожитими активами і нарахованими зобов'язаннями. Види оцінки (за виробничою собівартістю, прямою і повною собівартістю, центрами відповідальності). Напрями використання різних видів оцінки витрат. Загальні принципи, задачі і схеми побудови обліку витрат. Об'єкти витрат (об'єкти обліку і калькулювання). Методи обліку витрат, простий (попроцесний), попередільний, позамовний, нормативний. Облік прямих виробничих,матеріальних, трудових витрат, облік інших прямих виробничих витрат (на соціальне страхування, на пряму амортизацію, оренду, втрат від браку). Облік непрямих витрат, склад загальновиробничих витрат, порядок їх накопичення, розподілу і списання. Облік витрат допоміжного виробництва, класифікація допоміжних виробництв, облік витрат і розподіл послуг допоміжних виробництв. Облік незавершеного виробництва, визначення, визнання, оцінка, напівфабрикатний і безнапівфабрикатний варіанти обліку, інвентаризація. Визначення, класифікація готової продукції, визнання. Особливості оцінки готової продукції, оцінка надходження, оцінка за період наявності на складі (на дату балансу), оцінка вибуття. Облік готової продукції, облік випуску з виробництва, облік руху на складі, облік руху в бухгалтерії. Контроль наявності і руху готової продукції.

Перелік контрольних питань
 1. Сутність, завдання та економічна роль фінансового обліку на підприємстві та на загальнодержавному рівні.
 2. Методологічні засади фінансового обліку.
 3. Облікова політика підприємства.
 4. Рахунки та документування операцій з обліку грошових коштів.
 5. Відображення касових операцій на рахунках бухгалтерського обліку.
 6. Відображення операцій на рахунках підприємства в національній та іноземній валюті в обліку.
 7. Облік грошових коштів на інших поточних рахунках в банку.
 8. Поняття та оцінка короткострокових фінансових інвестицій.
 9. Загальна Рахунки, документальне оформлення та аналітичний облік поточних фінансових інвестицій.
 10. Синтетичний облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій.
 11. Класифікація та визнання довгострокових фінансових інвестицій.
 12. Оцінка довгострокових фінансових інвестицій.
 13. Синтетичний та аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій.
 14. Визначення, класифікація та визнання дебіторської заборгованості.
 15. Визнання та оцінка довгострокової дебіторської заборгованості.
 16. Визначення основних понять поточної дебіторської заборгованості.
 17. Класифікація і визнання основних засобів.
 18. Оцінка основних засобів.
 19. Задачі обліку, первинний, аналітичний і синтетичний облік руху основних засобів.
 20. Методи нарахування амортизації.
 21. Первинний, аналітичний і синтетичний облік амортизації.
 22. Оренда основних засобів: визначення і види.
 23. Види заходів та облік витрат по покращенню основних засобів.
 24. Облік операційної і фінансової оренди основних засобів у орендатора і орендодавця.
 25. Використання інформації про основні засоби при формуванні облікової політики, розкриття у фінансових звітах.
 26. Визначення, класифікація, визнання та оцінка інших необоротних матеріальних активів.
 27. Задачі обліку, первинний, аналітичний і синтетичний облік інших необоротних матеріальних активів.
 28. Методи нарахування і обліку зносу по інших необоротних матеріальних активів.
 29. Склад нематеріальних активів та їх оцінка.
 30. Облік нематеріальних активів.
 31. Облік інших операцій з необоротними активами.
 32. Класифікація і визнання запасів.
 33. Системи обліку та види оцінки запасів.
 34. Документація по надходженню і вибуттю виробничих запасів.
 35. Синтетичний і аналітичний облік надходження і відпуску виробничих запасів.
 36. Первинний і аналітичний облік руху товарів.
 37. Синтетичний облік надходження і реалізації товарів.
 38. Загальні принципи, задачі і схеми побудови обліку витрат.
 39. Об'єкти обліку витрат і калькулювання.
 40. Облік прямих виробничих витрат.
 41. Облік непрямих витрат (загальновиробничих витрат).
 42. Облік витрат допоміжного виробництва.
 43. Облік незавершеного виробництва.
 44. Визначення, класифікація готової продукції.
 45. Особливості оцінки готової продукції.
 46. Облік готової продукції.

Фінансовий облік II

Мета курсу: засвоєння знань з теорії і практики ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності.

Завдання курсу: вивчення методів і організації ведення на підприємствах фінансового обліку власного капіталу та зобов'язань з використанням прогресивних форм і національних стандартів.

Предмет: власний капітал і зобов'язання підприємства.

Програма дисципліни

Тема 1. Облік довгострокових зобов'язань

Поняття зобов'язань, основні види та форми розрахункових взаємовідносин. Оцінка зобов'язань. Структура П(С)БО 11 «Зобов'язання». Рахунки з обліку довгострокових зобов'язань. Облік довгострокових кредитів банків. Кредит: умови надання. Документальне оформлення кредиту. Погашення. Відображення довгострокових кредитів банків у бухгалтерського обліку та звітності позичальника. Облік довгострокових векселів виданих. Типи векселів. Відображення виданих довгострокових векселів у бухгалтерському обліку. Облік довгострокових зобов'язань по облігаціях. Типи довгострокових облігацій. Вилучення облігацій з обігу. Відображення довгострокових зобов'язань по облігаціях у бухгалтерському обліку. Облік довгострокових зобов'язань з оренди. Відображення даних про зобов'язання в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Тема 2. Облік короткострокових зобов'язань

Оцінка зобов'язань за короткостроковими позиками. Сутність та порядок отримання кредитів. Рахунок 60 «Короткострокові позики». Документування та відображення короткострокових кредитів в облікових регістрах та фінансовій звітності. Синтетичний та аналітичний облік короткострокових кредитів. Порядок складання журналу 2 (ІІ та ІІІ розділів). Рахунок 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями». Документування та відображення поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями в облікових регістрах та фінансовій звітності. Синтетичний та аналітичний облік. Порядок складання журналу 3, розділ ІІ. Рахунок 62 «Короткострокові векселі видані». Документування та відображення операцій з короткостроковими векселями, виданими в облікових регістрах та фінансовій звітності. Операції з векселями. Облік виданих короткострокових відсоткових векселів. Облік виданих короткострокових дисконтних векселів. Синтетичний та аналітичний облік. Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги. Рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками». Документування та відображення операцій з розрахунків з постачальниками та підрядниками на рахунках бухгалтерського обліку. Аналітичний облік операцій з постачальниками та підрядниками. Синтетичний облік операцій з постачальниками та підрядниками. Форми розрахунків з постачальниками по товарних та нетоварних операціях готівкою та безготівковим шляхом. Порядок складання журналу 3 та відомості 3.3, 3.4. Відображення короткострокових зобов'язань у фінансовій звітності.

Тема 3. Облік праці та її оплати

Поняття, види та форми оплати праці. Нормативні джерела для нарахування заробітної плати. Зміст П(С)БО 26 «Виплати працівникам». Фонд оплати праці. Мінімальна заробітна плата. Документування господарських операцій з обліку розрахунків з оплати праці. Трудові відносини на підприємстві. Трудовий договір (контракт). Колективний договір. Матеріальна відповідальність працівників. Розірвання трудового договору. Особливості оплати робіт за трудовими угодами. Нарахування заробітної плати. Облік розрахунків з персоналом по оплаті праці. Облік розрахунків допомоги по тимчасовій непрацездатності. Облік розрахунків щорічних і додаткових відпусток. Особливості нарахування інших додаткових оплат. Утримання із заробітної плати. Облік розрахунків за страхуванням. Облік розрахунків за пенсійним забезпеченням. Облік розрахунків за соціальним страхуванням. Облік розрахунків за страхуванням на випадок безробіття. Облік розрахунків за індивідуальним страхуванням. Облік розрахунків за страхуванням майна. Облік розрахунків із соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

Тема 4. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов'язкових платежів

Класифікація податків і зборів. Джерела сплати податків підприємствами. Податкове зобов'язання та податковий кредит. Синтетичний та аналітичний облік податків. Рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами». Документування операцій з обліку розрахунків з бюджетом. Відображення операцій з обліку розрахунків з бюджетом на рахунках обліку, в облікових регістрах та у фінансовій звітності. Порядок складання журналу 3 та відомості аналітичного обліку розрахунків з бюджетом 3.6. Економічна сутність, визначення і види дивідендів. Проміжні дивіденди, кінцеві дивіденди. Рахунок 67 «Розрахунки з учасниками». Документування та відображення операцій з обліку розрахунків з учасниками на рахунках бухгалтерського обліку, у облікових регістрах та фінансовій звітності. Порядок складання журналу 3, в частині розрахунків з учасниками. Поняття про філії, представництва, дочірні підприємства. Рахунок 68 «Розрахунки за іншими операціями». Документування та відображення в обліку розрахунків з дочірніми підприємствами та з іншими кредиторами. Відображення розрахунків по інших операціях, в облікових регістрах та фінансовій звітності. Порядок складання журналу 3 та відомості 3.5 аналітичного обліку розрахунків по інших операціях.

Тема 5. Облік доходів і витрат

Загальні засади обліку доходів і витрат. Економічна сутність доходів і витрат. Визнання, склад та оцінка доходів і витрат. Класифікація доходів і витрат. Принципи обліку доходів і витрат. П(С)БО 15 «Дохід» та П(С)БО 16 «Витрати». Порівняльна характеристика П(С)БО та МСФЗ, які регламентують облік доходів і витрат. Рахунки з обліку доходів і витрат. Варіанти обліку доходів і витрат. Облік доходів і витрат операційної діяльності. Облік доходів і витрат від реалізації готової продукції. Облік доходів і витрат від реалізації товарів. Облік доходів і витрат від виконання робіт і надання послуг. Облік інших доходів і витрат операційної діяльності. Облік доходів, витрат фінансових операцій, іншої звичайної діяльності, надзвичайних подій. Відображення операцій з обліку доходів, витрат і фінансових результатів за видами діяльності на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Тема 6. Облік доходів майбутніх періодів

Поняття доходів майбутніх періодів. Рахунок 69 «Доходи майбутніх періодів». Документування операцій з обліку доходів майбутніх періодів. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку доходів майбутніх періодів. Відображення обліку доходів майбутніх періодів в облікових регістрах та фінансовій звітності. Порядок складання журналу 3.

Тема 7. Облік фінансових результатів

Поняття та класифікація фінансових результатів. Загальні засади обліку фінансових результатів. Рахунки з обліку фінансових результатів. Облік фінансових результатів операційної діяльності, фінансових операцій, іншої звичайної діяльності, від надзвичайних подій, використання нерозподіленого прибутку. Відображення операцій з обліку фінансових результатів за видами діяльності на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності. Відстрочені податкові зобов'язання. Відстрочені податкові активи. Загальна характеристика П(С)БО 17 «Податок на прибуток». Загальна характеристика рахунків 17 «Відстрочені податкові активи» та 54 «Відстрочені податкові зобов'язання». Документування операцій з обліку відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань. Порядок розрахунку відстрочених податкових зобов'язань та активів на основі визначення тимчасових різниць. Відображення операцій з обліку відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов'язань на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та фінансовій звітності. Узгодження прибутку підприємства за даними бухгалтерського обліку та податкового прибутку.

Тема 8. Облік власного капіталу

Власний капітал. Порядок формування та змін зареєстрованого (пайового) капіталу на підприємствах різних форм власності. Рахунки з обліку власного капіталу та забезпечень зобов'язань. Облік зареєстрованого (пайового) капіталу на підприємствах різних форм власності. Особливості обліку зареєстрованого (пайового) капіталу акціонерного товариства. Акції, їх типи та категорії. Роздрібнення та консолідація акцій. Продаж акцій (підписка на акції). Облік пайового, додаткового та резервного капіталу. Вилучений капітал. Викуп акцій. Неоплачений капітал. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток). Інвентаризація власного капіталу. Відображення даних про власний капітал в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Тема 9. Облік неоплаченого капіталу та забезпечень зобов'язань

Поняття та визначення неоплаченого капіталу. Документування операцій з обліку неоплаченого капіталу. Облік неоплаченого капіталу. Рахунок 46 «Неоплачений капітал». Відображення даних на рахунках обліку, в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності. Класифікація забезпечень. Документування господарських операцій з обліку забезпечень зобов'язань. Облік забезпечень майбутніх витрат та платежів. Забезпечення виплат відпусток. Додаткове пенсійне забезпечення. Облік цільового фінансування та цільових надходжень. Облік страхових резервів. Інвентаризація забезпечень зобов'язань. Відображення даних про забезпечення зобов'язань в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Тема 10. Фінансова звітність підприємства

Склад і призначення фінансової звітності. Порядок складання фінансової звітності. Якісні характеристики та принципи підготовки фінансової звітності. НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Призначення Балансу (звіту про фінансовий стан) та його структура. Визнання, оцінка та класифікація активу та пасиву Балансу. Методика складання Балансу. Загальна характеристика Звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід). Класифікація та визначення доходів і витрат у Звіті про фінансові результати. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду. Визначення статей розділу «Елементи операційних витрат». Особливості розділу ІІІ «Розрахунок показників прибутковості акцій. Методика складання Звіту про фінансові результати. Загальна характеристика Звіту про рух грошових коштів. Послідовність складання Звіту про рух грошових коштів. Подання інформації про рух грошових коштів в результаті операційної діяльності. Визначення руху коштів в результаті фінансової та інвестиційної діяльності. Методика складання Звіту про рух грошових коштів. Обґрунтування необхідності складання Звіту про власний капітал. Власний капітал та його складові. Загальна характеристика Звіту про власний капітал. Визначення, оцінка і функції власного капіталу. Класифікація і складники власного капіталу. Методика складання Звіту про власний капітал. Примітки до фінансової звітності.

Тема 11. Облік формування і змін статутного капіталу, резервного, додаткового капіталу, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку

Власний капітал і його складові. Формування статутного капіталу. Формування статутною капіталу акціонерного товариства. Облік неоплаченого капіталу. Облік пайового капіталу. Облік розрахунків з учасниками. Облік резервною капіталу. Облік додаткового капіталу. Облік вилученою капіталу. Облік нерозподіленою прибутку (непокритих збитків). Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів.

Тема 12. Забалансовий облік активів та зобов'язань

Облік орендованих необоротних активів. Облік активів, що знаходяться на відповідальному зберіганні. Облік контрактних зобов'язань. Облік непередбачених активів і зобов'язань. Облік гарантій та забезпечень наданих і отриманих. Облік списання активів. Облік бланків суворого обліку.

Перелік контрольних питань
 1. Складові утворення власного капіталу.
 2. Клас рахунків при обліку власного капіталу.
 3. Роль і призначення зареєстрованого (пайового) капіталу.
 4. Особливості обліку та порядок формування зареєстрованого (пайового) капіталу.
 5. Склад і облік неоплаченого і вилученого капіталу.
 6. Склад і особливості обліку додаткового капіталу.
 7. Порядок створення і використання резервного капіталу.
 8. Склад і особливості обліку нерозподіленого прибутку і непокритих збитків.
 9. Форми фінансової звітності для відображення інформація про власний капітал підприємства.
 10. Господарські операції, що впливають на зміну величини власного капіталу підприємства.
 11. Особливості відображення у складі власного капіталу неоплаченого та вилученого капіталів.
 12. Функції власного капіталу.
 13. Структура власного капіталу.
 14. Неоплачений капітал.
 15. Відображення сальдо неоплаченого капіталу у фінансовій звітності.
 16. Джерела збільшення зареєстрованого (пайового) капіталу.
 17. Джерела зменшення зареєстрованого (пайового) капіталу.
 18. Особливості обліку змін у зареєстрованому (пайовому) капіталі державних підприємств.
 19. Особливості обліку змін у зареєстрованому (пайовому) капіталі акціонерних товариств.
 20. Особливості обліку змін у зареєстрованому (пайовому) капіталі товариств та приватних підприємств.
 21. Вилучений капітал.
 22. Відображення сальдо вилученого капіталу у фінансовій звітності.
 23. Додатковий капітал.
 24. Капітал у дооцінках.
 25. Резервний капітал.
 26. Нерозподілений прибуток.
 27. Напрями використання прибутку підприємства протягом звітного року.
 28. Порядок покриття непокритих збитків звітного року.
 29. Облік формування зареєстрованого (пайового) капіталу в акціонерних товариствах.
 30. Вартість, за якою відображається в обліку анулювання раніше викуплених акцій власної емісії.
 31. Облік нарахування дивідендів власникам привілейованих акцій.

Управлінський облік

Мета курсу: отримання знань та практичних навичок щодо формування облікових даних про оперативну діяльність підприємства та прийняття ефективних управлінських рішень на основі використання такої інформації.

Завдання курс: отримання методологічних основ та ознайомлення з нормативною базою щодо обліку витрат фінансово-господарської діяльності підприємств, набуття вміння складати калькуляції витрат, визначати витрати, релевантні для конкретного управлінського рішення, приймати управлінські рішення на основі взаємозв'язку між витратами, обсягом діяльності та прибутком, формувати бюджети та проводити бюджетний аналіз.

Предмет: облік витрат операційної діяльності та калькулювання виробничої собівартості продукції, аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності і прибутку, моделі прийняття управлінських рішень на основі аналізу релевантної інформації.

Програма дисципліни

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку

Суть, завдання і функції управлінського обліку. Плани рахунків управлінського обліку. Характеристика фінансового і управлінського обліку, ознаки порівняння. Основні відмінності управлінського і фінансового обліку, взаємозв'язок між управлінським та фінансовим обліком. Предмет, метод і об'єкти управлінського обліку. Принципи і системи організації управлінського обліку. Функції управлінського обліку. Схеми організації управлінського обліку при різних системах обліку. Місце управлінського обліку в системі плану рахунків України.

Тема 2. Класифікація і поведінка витрат

Законодавчі і нормативні акти, що визначають склад витрат на виробництво. Визначення витрат згідно із стандартами бухгалтерського обліку. Економічна сутність витрат у фінансовому та управлінському обліку. Принципи облікової класифікації витрат. Спожиті або вичерпані витрати, що становлять предмет фінансового обліку. Неспожиті або невичерпані витрати як предмет управлінського обліку. Класифікація виробничих витрат з метою визначення собівартості; витрати на продукцію та витрати періоду. Прямі та непрямі витрати; основні та накладні витрати; одноелементні та комплексні; виробничі і невиробничі витрати. Класифікація витрат з метою прийняття управлінських рішень. Релевантні, нерелевантні та диференційовані витрати. Дійсні та альтернативні витрати. Визначення маржинальних та середніх витрат. Обов'язкові та дискретні, змінні та постійні витрати. Класифікація витрат за видами діяльності. Методи вивчення поведінки та функції витрат.

Тема 3. Система обліку і калькулювання за повними витратами

Елементи витрат та статті калькуляції. Відображення в обліку матеріальних витрат. Облік витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи. Витрати на освоєння та підготовку виробництва: порядок, формування та розподілу. Облік загальновиробничих витрат, методика їх розподілу. Облік допоміжного виробництва, браку, втрат від простоїв, інших виробничих витрат. Незавершене виробництво і оцінка. Організація зведеного обліку витрат. Формування виробничої собівартості готової продукції, реалізованої продукції. Адміністративні витрати, їх номенклатура і облік. Витрат на збут, їх номенклатура і облік. Елементи повної собівартості продукції. Завдання і етапи калькулювання собівартості продукції. Об'єкти обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, види і методи калькуляцій. Сфера застосування позамовного, попередільного і нормативного методів обліку витрат.

Тема 4. Система обліку і калькулювання за змінними втратами

Головна ознака системи обліку і калькулювання за змінними витратами. Система «директ-костинг» та її сутність. Ознаки системи «директ-костинг». Маржинальний дохід у системі «директ-костинг». Сутність та значення показників маржинального доходу в управлінні витратами. Розподіл витрат і моделі калькулювання витрат у системі «директ-костинг». Переваги та недоліки «директ-костингу».

Тема 5. Облік витрат діяльності

Загальна схема обліку витрат діяльності. Облік операційних витрат. Облік витрат від іншої діяльності. Облік фінансових витрат. Облік витрат, що виникають в ході інвестиційної діяльності. Облік витрат на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків. Облік належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності та інших подій.

Тема 6. Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку

Мета і методи аналізу взаємозв'язку: витрати-обсяг-прибуток. Класифікація витрат на постійні і змінні. Поняття та визначення точки беззбитковості. Графічний і аналітичний метод аналізу прибутку і маржинального доходу як похідних величин виручки і витрат. Взаємозв'язок беззбитковості з показниками маржинального доходу. Методика аналізу чутливості прибутку до зміни витрат, ціни або обсягу реалізації. Визначення запасу міцності та коефіцієнта запасу міцності. Показник операційного важеля. Сутність ефекту операційного левериджу та порядок його обчислення.

Тема 7. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами

Сутність та основні завдання організації обліку нормативних витрат. Поняття нормативних витрат. Передумови виникнення системи «стандарт-кост». Види нормативних витрат. Етапи калькулювання за нормативними витратами. Облік відхилень від нормативів. Аналіз відхилень фактичних від нормативних.

Тема 8. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень

Сутність релевантних витрат, принципи визначення і аналіз їх використання в процесі прийняття операційних управлінських рішень. Якісні і кількісні фактори, які впливанні, на релевантні витрати. Спеціальні підходи до вирішення ціни реалізації товару. Розформування сегменту. Значення інформації про релевантність витрат для прийняття управлінських рішень.

Тема 9. Бюджетування і контроль витрат

Сутність бюджетування, його місце у системі управлінського обліку. Бюджети: види, значення, порядок складання і контроль виконання.

Тема 10. Облік і контроль за центрами відповідальності

Сутність і види центрів відповідальності. Класифікація сфер діяльності підприємства. Класифікація витрат за центрами виникнення витрат і сферами відповідальності. Формування собівартості за центрами витрат. Організація обліку і контролю витрат за центрами відповідальності. Оцінювання діяльності центрів відповідальності. Сутність і види трансферних цін. Система записів господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

Тема 11. Внутрішня та зовнішня звітність: використання в управлінні

Поняття управлінської звітності, принципи розроблення. Внутрішня звітність підрозділів. Фінансова звітність: використання для аналізу діяльності.

Перелік контрольних питань
 1. Суть і функції управлінського обліку.
 2. Базові моделі управлінського обліку.
 3. Взаємозв'язок функцій управління та управлінського обліку, управлінського та фінансового обліку.
 4. Етапи розвитку управлінського обліку.
 5. Організація управлінського обліку на підприємстві. Роль бухгалтера-аналітика на підприємстві.
 6. Класифікація витрат для прийняття управлінських рішень, оцінки запасів та визначення фінансового результату, контролю та регулювання.
 7. Групування і облік витрат за економічними елементами, статтями калькуляції.
 8. Об'єкти, мета та завдання обліку витрат, об'єкти калькулювання.
 9. Рахунки для обліку матеріальних витрат, витрат на оплату праці.
 10. Рахунки для обліку відрахувань на соціальні заходи, обліку загальновиробничих витрат.
 11. Рахунки для обліку адміністративних витрат та витрат на збут.
 12. Процес підготовки і прийняття рішень.
 13. Опис поведінки витрат, функції витрат та методи їх визначення.
 14. Визначення функції витрат за методами аналізу рахунків, вищої-нижчої точки.
 15. Система виробничого обліку. Основні методи калькулювання собівартості продукції.
 16. Система обліку і калькулювання за замовленнями, процесами, на основі діяльності.
 17. Облік і калькулювання за системою «директ-костинг».
 18. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами. Цільове калькулювання.
 19. Розподіл витрат допоміжних підрозділів.
 20. Мета та методи аналізу «витрати - обсяг - прибуток».
 21. Аналіз «витрати - обсяг - прибуток» на основі прибутку після оподаткування.
 22. Точка беззбитковості, її розрахунок за допомогою рівнянь.
 23. Графічний аналіз взаємозв'язку «витрати - обсяг - прибуток».
 24. Рішення про спеціальне замовлення, виробництво чи купівлю комплектуючих виробів, розширення чи скорочення сегментів діяльності.
 25. Оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень. Цінові рішення.
 26. Суть бюджетування. Види бюджетів. Гнучкі і фіксовані бюджети.
 27. Складання та взаємоузгодження бюджетів.
 28. Бюджетування через приріст, «з нуля».
 29. Контроль за виконанням бюджетів та аналіз відхилень.
 30. Центри відповідальності, їх класифікація, облік за центрами відповідальності, на основі стандартних витрат.
 31. Класифікація та контроль відхилень.

Податкова система

Мета курсу: набуття знань з організації та функціонування податкової системи в межах податкової політики держави.

Завдання курсу: засвоєння теоретичних та організаційних основ податкової системи та податкової політики; ознайомлення з особливостями діяльності державної податкової служби України; вивчення організаційних особливостей обліку платників податків; вивчення методики розрахунків основних видів загальнодержавних та місцевих податків; розгляд порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними та фізичними особами; аналіз особливостей та умов перекладання податків; дослідження організації альтернативних систем оподаткування, виявлення умов, мотивів та наслідків ухилення платників від сплати податків.

Предмет курсу: економічні відносини з приводу перерозподілу валового внутрішнього продукту й національного доходу для створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів.

Програма дисципліни

Тема 1. Сутність та види податків

Сутність податків. Історичні аспекти виникнення й розвитку податків. Поняття податку і збору (обов'язкового платежу). Функції податків: фіскальна, регулююча. Елементи податку: основні, додаткові, факультативні. Податкова ставка. Методи побудови податкових ставок. Класифікація податкових ставок. Порядок встановлення та зміни податкових ставок. Введення та скасування податків і зборів. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських рад у частині податків і зборів. Права органів місцевого самоврядування щодо встановлення порядку сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), ставок оподаткування та податкових пільг. Податкове зобов'язання. Механізм узгодження податкового зобов'язання. Класифікація податків. Розподіл податків за економічним змістом на прямі і непрямі. Види податків за економічною ознакою об'єкта оподаткування: податки на доходи, капітал, споживання. Види прямих податків. Переваги і недоліки прямих податків, проблеми їх справляння. Види непрямих податків: акцизи, податок на додану вартість, мито. Переваги та недоліки непрямих податків. Види податків за ознакою органів державної влади, що їх встановлюють: загальнодержавні та місцеві податки.

Тема 2. Податкова політика в системі державного регулювання економіки

Поняття податкової політики. Місце та роль податкової політики в державному регулюванні економіки. Мета, принципи та ієрархія задач податкової політики. Фактори, які визначають напрями та характер податкової політики. Особливості податкової політики України в період формування ринкових відносин. Елементи й основні принципи податкової політики.

Тема 3. Організація податкової системи

Податкова система як засіб реалізації податкової політики держави. Поняття податкової системи і вимоги до неї. Наукові основи побудови податкової системи. Податки в системі державних доходів. Принципи побудови та організації системи оподаткування. Податки як елемент перерозподілу валового національного продукту. Критерії оптимального оподаткування.

Тема 4. Державна податкова служба України

Органи державної податкової служби України. Структура податкової служби України. Організаційна структура держаної податкової служби в Україні. Функції Державної податкової служби України та її завдання. Функції середнього та базового рівня Державної податкової служби. Права органів Державної податкової служби. Обов'язки та відповідальність посадових осіб податкових органів. Податкова міліція: склад, функції, завдання, повноваження, права.

Тема 5. Податковий менеджмент

Облік платників податків - юридичних осіб. Єдиний банк даних юридичних осіб. Процедура подання документів та реєстрації юридичних осіб. Облік платників податків фізичних осіб. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків. Підстави та порядок проведення органами державної податкової служби планових і позапланових виїзних перевірок. Скасування рішень органів державної податкової служби України. Оскарження дій службових осіб державних податкових інспекцій України.

Тема 6. Податок на додану вартість

Сутність податку на додану вартість і його роль у формуванні доходної частини бюджету. Законодавча і нормативна база оподаткування. Платники податку на додану вартість. Реєстрація осіб як платників податку на додану вартість. Об'єкт оподаткування. Операції, що не є об'єктом оподаткування. Особливості визначення бази оподаткування. Ставки податку на додану вартість. Види операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою. Податковий облік з ПДВ. Податкові зобов'язання і податковий кредит. Умови, що визначають право платника на податковий кредит. Податкова накладна. Реєстр податкових накладних. Визначення дат виникнення податкових зобов'язань і права на податковий кредит. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету. Податкові періоди. Строки подання податкової декларації та розрахунків з бюджетом. Система пільг з податку на додану вартість.

Тема 7. Акцизний податок

Економічна сутність акцизного податку. Законодавча і нормативна база оподаткування. Особливості застосування акцизного податку в Україні. Платники. Об'єкт оподаткування. Перелік підакцизних товарів. Ставки акцизного податку. Порядок визначення сум акцизного податку. Строки та порядок сплати. Строки подання звітності. Особливості оподаткування операцій з імпорту підакцизних товарів. Акцизний податок в операціях з переробки давальницької сировини. Організація i податкове забезпечення транзиту підакцизних товарів. Особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Застосування марок акцизного збору. Механізм застосування пільг для юридичних та фізичних осіб з акцизного податку.

Тема 8. Мито

Мито як джерело доходів бюджету і як засіб регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Митна політика. Законодавча і нормативна база оподаткування. Об'єкти оподаткування. Поняття митної вартості товарів і методи її визначення. Експортне та імпортне мито. Антидемпінгове, компенсаційне й спеціальне мито. Платники мита. Види ставок мита (звичайні, пільгові, преференційні) та механізм їх застосування. Справляння мита та порядок його перерахування до бюджету. Пільги.

Тема 9. Перекладання податків

Розмежування суб'єктів оподаткування та носіїв податку. Ціноутворення і механізм перекладання непрямих податків. Особливості та умови перекладання податку на прибуток та інших прямих податків. Просте та складне перекладання. Створення умов для запобігання перекладанню податків.

Тема 10. Податок на прибуток підприємств

Особливості оподаткування прибутку підприємств. Платники податку на прибуток підприємств. Ставки податку. Об'єкт оподаткування. Порядок розрахунку оподатковуваного прибутку. Формування доходів звітного періоду, їх склад і визначення. Порядок коригування доходів звітного періоду. Формування витрат звітного періоду та їх склад. Види витрат, які не входять до складу витрат звітного періоду. Витрати подвійного призначення. Дата збільшення доходів і витрат звітного періоду. Амортизація основних засобів. Класифікація основних засобів за групами. Механізм застосування методів амортизації. Особливості амортизації нематеріальних активів. Прискорений метод амортизації та сфера його застосування. Оподаткування операцій особливого виду. Пільги щодо податку на прибуток підприємств. Строки сплати податку та подання звітності.

Тема 11. Податок на доходи фізичних осіб (єдиний соціальний внесок)

Визначення доходів фізичних осіб. Платники податку. Визначення об'єктів оподаткування та ставки. Особливості застосування податкової соціальної пільги. Податкова знижка в оподаткуванні доходів фізичних осіб. Порядок нарахування, утримання та сплати податку до бюджету. Особливості нарахування та сплати окремих видів доходів. Особливості оподаткування доходів від підприємницької діяльності. Визначення чистого доходу. Витрати, зв'язані з підприємницькою діяльністю. Ставки податку. Порядок сплати податку до бюджету.

Тема 12. Плата за ресурси та послуги

Плата за ресурси як інструмент впливу на економне та раціональне використання ресурсів. Види ресурсних платежів. Плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин. Плата за спеціальне використання водних ресурсів. Плата за спеціальне використання лісових ресурсів. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок бюджету. Рентні платежі. Об'єкти та суб'єкти оподаткування. Ставки. Джерела сплати ресурсних платежів.

Тема 13. Інші податки і збори

Плата за землю. Форми плати за землю. Суб'єкти плати за землю. Об'єкт оподаткування. Ставки плати за землю. Поняття вартісної оцінки землі. Порядок розрахунку і терміни сплати. Особливості сплати екологічного податку. Характеристика елементів збору за першу реєстрацію транспортного засобу. Суб'єкти оподаткування. Визначення об'єктів оподаткування, перелік транспортних засобів, що не є об'єктами оподаткування. Ставки податку. Порядок розрахунку і терміни сплати податку юридичними та фізичними особами. Пільги щодо стягування збору за першу реєстрацію транспортного засобу. Особливості сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Тема 14. Місцеві податки і збори

Економічна сутність та значення місцевих податків: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Економічна сутність та значення місцевих зборів: збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; збір за місця для паркування транспортних засобів; туристичний збір. Суб'єкти і об'єкти оподаткування. Податкові ставки. Механізм обчислення та строки сплати місцевих податків і зборів.

Тема 15. Фіксований сільськогосподарський податок

Фіксований сільськогосподарський податок. Платники податку та податкова реєстрація. Об'єкт, база оподаткування та ставки податку. Порядок обліку та контролю нарахування і сплати фіксованого сільськогосподарського податку. Розподіл фіксованого сільськогосподарського податку між бюджетами і державними цільовими фондами.

Тема 16. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва

Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва. Законодавча і нормативна база оподаткування. Визначення суб'єктів малого підприємництва. Порядок переходу на спрощену систему оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності. Платники єдиного податку. Ставки єдиного податку для юридичних осіб. Об'єкт і база оподаткування. Ставки єдиного податку для фізичних осіб. Перелік податків і зборів, в рахунок яких сплачується єдиний податок. Строки сплати єдиного податку до бюджету. Розподіл єдиного податку між бюджетами і державними цільовими фондами. Порядок та строки подання звітності суб'єктами малого підприємництва.

Тема 17. Ухилення від податків

Види податкових правопорушень. Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства. Специфіка відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом. Організаційно-правове забезпечення боротьби з відмиванням доходів незаконного походження.

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

 1. Історичні аспекти виникнення й розвитку податків.
 2. Поняття податку і збору (обов'язкового платежу).
 3. Класифікація, функції та елементи податків.
 4. Фактори, які визначають напрям та характер податкової політики.
 5. Поняття податкової системи і вимоги до неї, принципи побудови.
 6. Державний і корпоративний податковий менеджмент.
 7. Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства.
 8. Структура, функції, завдання, права податкової служби України. Обов'язки та відповідальність посадових осіб податкових органів.
 9. Просте та складне перекладання податків.
 10. Сутність ПДВ і його роль у формуванні доходної частини бюджету.
 11. Платники, об'єкт оподаткування, особливості визначення бази оподаткування, ставки ПДВ.
 12. Податкові зобов'язання, кредит, накладна. Реєстр податкових накладних.
 13. Економічна сутність акцизного податку: платники, об'єкт оподаткування, перелік підакцизних товарів, ставки акцизного податку.
 14. Поняття митної вартості товарів і методи її визначення. Платники мита, види ставок мита.
 15. Оподаткування прибутку підприємств: принципи, платники, ставки, пільги
 16. Доходи і витрати звітного періоду, складові та особливості визначення і формування.
 17. Амортизація основних засобів в системі оподаткування. Методи амортизації.
 18. Єдиний соціальний внесок: платники, податкові соціальні пільги.
 19. Особливості оподаткування доходів від підприємницької діяльності.
 20. Декларування доходів.
 21. Плата за користування ресурсами.
 22. Екологічний податок.
 23. Особливості оподаткування страхувальників.
 24. Особливості оподаткування неприбуткових установ та організацій.
 25. Особливості оподаткування нерезидентів.
 26. Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну об'єктів рухомого майна.
 27. Роль та значення рентних платежів у державному регулюванні економіки.
 28. Напрями подальшого реформування єдиного податку з фізичних і юридичних осіб.
 29. Способи ухилення від сплати податків.
 30. Відмінність законних та незаконних методів мінімізації податкових зобов'язань платника податків.
Список рекомендованої літератур

Фінансовий облік І

Основна

 1. Бухгалтерський облік для економістів і правознавців: навч. пос. / За заг. ред. Ю.А. Кузьмінського. - К.: КНЕУ, 2007. - 648 с.
 2. Гудзь Н. В. Бухгалтерський облік : навч. посібник для ВНЗ / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. - К.: Центр учбової літератури, 2016. - 424 с.
 3. Карпушенко М. Ю. Організація обліку: навч. посібник / М. Ю. Карпушенко. - Х.: ХНАМГ, 2011. - 241 с.
 4. Лишиленко О.В. Л 67 Бухгалтерський облік: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2009. - 670 с.
 5. Максімова В. Ф. Бухгалтерський облік : підручник / В. Ф. Максімова. - Одеса: ОНЕУ, 2012. - 670 с.
 6. Організація обліку: навч. посібник / Ю. Т. Труш, Г. О. Король, Н. П. Потрус. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. - 69 с.
 7. Cадовська І. Б. Бухгалтерський облік: навч. посібник / І. Б. Садовська. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 688 с.
 8. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік, оподаткування і звітність: Підручник / Н. М. Ткаченко. - [3-тє вид. допов. і перероб.]. - К. : Алерта, 2008. - 926 с.
 9. Фінансовий облік 1: Методичні матеріали для забезпечення самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 071 «Облік і оподаткування» та 6.010104 «Професійна освіта. Економіка», 015 «Професійна освіта. Економіка» ОС «Бакалавр» / В.М. Головачко - Мукачево : МДУ, 2017. - 56 с.
 10. Фінансовий облік : підруч. / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. - 4-те вид. [доп. і перероб.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 451 с.
 11. Фінансовий облік : навч. посібник / В. К. Орлова, М. С. Орлів, С. В. Хома. - [2-ге вид., доп. і перероб.] - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 510 с.
 12. Фінансовий облік I: навч. посібник / Є.Ю. Шара, І. Є. Соколовська- Гонтаренко. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 336 с.
 13. Шара Є., Соколовська-Гонтаренко І. Фінансовий облік IІ. Навчальний посібник. - К. : «Видавництво «Центр учбової літератури», 2016. - 308 с.
 14. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник [4-ге вид., доп. і перероб.] / В. Г. Швець. - К.: „Знання-Прес", - 2013. - 673 с.
 15. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон України від 16.07.1999 р. № 996 -XIV, зі змінами та доповненнями.
 16. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI, зі змінами та доповненнями.
 17. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зі змінами та доповненнями.
 18. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність»: наказ Міністерства фінансів України від 27.06.2013 №628, зі змінами та доповненнями.
 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»: наказ Міністерства фінансів України від 28.05.1999 №137, зі змінами та доповненнями.
 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 №92, зі змінами та доповненнями.
 21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 №242, зі змінами та доповненнями.
 22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: наказ Міністерства фінансів України від 20.10.1999 №246, зі змінами та доповненнями.
 23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: наказ Міністерства фінансів України від 08.10.1999 №237, зі змінами та доповненнями.
 24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання»: наказ Міністерства фінансів України від 31.01.2000 №20, зі змінами та доповненнями.
 25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»: наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000 №91, зі змінами та доповненнями.
 26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти»: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2001 №559, зі змінами та доповненнями.
 27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»: наказ Міністерства фінансів України від 28.07.2000 №181, зі змінами та доповненнями.
 28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 №290, зі змінами та доповненнями.
 29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 №318, зі змінами та доповненнями.
 30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»: наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2000 №353, зі змінами та доповненнями.
 31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»: наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2001 №205, зі змінами та доповненнями.
 32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств»: наказ Міністерства фінансів України від 07.07.1999 №163, зі змінами та доповненнями.
 33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів»: наказ Міністерства фінансів України від 10.08.2000 №193, зі змінами та доповненнями.
 34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції»: наказ Міністерства фінансів України від 28.02.2002 №147, зі змінами та доповненнями.
 35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін»: наказ Міністерства фінансів України від 18.06.2001 №303, зі змінами та доповненнями.
 36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію»: наказ Міністерства фінансів України від 16.07.2001 №344, зі змінами та доповненнями.
 37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»: наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 №39, зі змінами та доповненнями.
 38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам»: наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2003 №601, зі змінами та доповненнями.
 39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність»: наказ Міністерства фінансів України від 07.11.2003 №617, зі змінами та доповненнями.
 40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів»: наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2004 №817, зі змінами та доповненнями.
 41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами»: наказ Міністерства фінансів України від 19.05.2005 №412, зі змінами та доповненнями.
 42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»: наказ Міністерства фінансів України від 18.11.2005 №790, зі змінами та доповненнями.
 43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»: наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2006 №415, зі змінами та доповненнями.
 44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість»: наказ Міністерства фінансів України від 02.07.2007 №779, зі змінами та доповненнями.
 45. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин»: наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2008 №1090, зі змінами та доповненнями.
 46. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 «Платіж на основі акцій»: наказ Міністерства фінансів України від 30.12.2008 №1577, зі змінами та доповненнями.
 47. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 №291, зі змінами та доповненнями.
 48. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 №291, зі змінами та доповненнями.
 49. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: наказ Міністерства фінансів України від 11.08.1994 №69, зі змінами та доповненнями.

Додаткова

 1. Бородкін О. С. Фінансовий облік: Зб. задач для студ. спец. "Облік і оподаткування". - Житомир: ПП "Рута"ПП "Бутинець", 2002. - 252 с.
 2. Бухгалтерський фінансовий облік: Практикум / За ред. Ф. Ф. Бутинця. -Житомир, 2001. - 237 с.
 3. Гарасим П. М., Журавель Г. П., Хомин П. Я. Податковий облік і звітність на підприємствах: Підручник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 448 с.
 4. Голов С. Ф., Костюченко В. М., Кравченко І. Ю., Ямборко Г. А. Фінансовий облік: Підруч. для студ. вищ. навч. закл., напрям "Економіка і підприємництво", спец. "Облік і оподаткування" / За ред. С. Ф. Голова. - К.: Лібра, 2005. - 976 с.
 5. Сопко В. В., Кім С. Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навч. посіб. - К.: Центр навч. л-ри, 2004. - 440 с.
 6. М'якота В. Бухгалтерський облік на малих підприємствах. - Х.: Фактор, 2004. - 328 с.
 7. Нашкерська Г. В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. - К.: Центр навч. л-ри, 2004. - 460 с.
 8. Пушкар М. С. Фінансовий облік: Підручник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002.
 9. Тесленко Т. І., Носуля А. Д., Юр'єва П. Б. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. - Ірпінь: Нац. академія ДПС України, 2004. - 392 с.
 10. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність. - К.: Алерта, 2006. - 1080 с.
 11. Шара Є. Ю., Тесленко Т. І. Бухгалтерський облік. - Ірпінь: НАДПСУ, 2004. - 324 с.
 12. Шот А. П. Фінансовий облік. - К.: ЦУЛ, 2004. - 165 с.

Фінансовий облік II

Основна

 1. Грабова Н.Н., Домбровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торгових предприятиях. - Харьков, 2002.
 2. Посібник з бухобліку та складання фінансової звітності підприємствами України // С.Я.Зубілевич, І.Ю.Кравченко, О.О.Прокопенко та ін. - К., 2002 - 472 с.
 3. Пушкар М.С. Фінансовий облік. - Тернопіль, 2002.
 4. Рудницький В.С., Лазаришина І.Д., Бачинський В.І., Поліщук В.Л. Організація первинного обліку та економічного аналізу на прикладі підприємств торгівлі: Навчальний посібник. - К.: ВД „Професіонал", 2004. - 480 с.
 5. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. Посібник. - 3 вид., перероб. І доп. - К.: КНЕУ, 2000.
 6. Фінансова звітність за П(С)БО. - Зубілевич С.Я, Голов С.Ф., ін. - К.: «Лібра», 1999.
 7. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. - Київ: "Академія", 2002 - 672 с.

Додаткова

 1. Бухгалтерський фінансовий облік : підруч. для студ. спец. "Облік і оподаткування" вищ. навч. закл. / Ф. Ф. Бутинець та ін.; під заг. ред. Ф. Ф. Бутинця. - 8-ме вид., доп. і переробл. - Житомир : ПП "Рута", 2009. - 912 с.
 2. Сук Л. К. Фінансовий облік : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. - К. : Знання, 2010. - 629 с.
 3. Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Л. Микитюк та ін. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : Кондор-Видавництво, 2013. - 551 с.
 4. Инструкция об использовании Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций № 291 от 30.11.1999 г. // Все о бухгалтерском учете. - 2008. - № 27. - С. 6-64.
 5. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухобліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356 // Баланс. - 2001. - № 5. - С. 2-9.
 6. Национальные стандарты бухгалтерского учета // Все о бухгалтерском учете. - 2008. - № 13. - С. 3-112.

Управлінський облік

Основна

 1. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2002.
 2. Войнаренко М. П. Управлінський облік : [підручник для вищ. навч. закладів] / М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, Л. В. Овод. - Хмельницький : ХНУ, 2013. - 363 с.
 3. Голов С. Ф. Управленческий учет / С. Ф. Голов. - Х. : Фактор, 2009. - 779 с.
 4. Нападовська Л. В. Управлінський облік : підручник для вузів / Л. В. Нападовська. - [2-ге вид., доопрац. та допов.]. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. - 648 с.
 5. Управлінський облік : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Г. О. Партин, А. Г. Загородній, Т. І. Свідрик та ін.]; Нац. ун-т "Львів. Політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 278 с.
 6. Фаріон І. Д. Управлінський облік : навч. посібн. з практ. задачами та тест. завданнями [для студ. вищ. навч. закл.] / І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко; Терноп. нац. екон. ун-т. Тернопіль : ТНЕУ, 2011. - 387 с.

Додаткова

 1. Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учет : учебник для вузов / М. А. Вахрушина. - [2-е изд., доп. и пер.]. - М. : Омега-Л; Высшая школа, 2003. - 528 с.
 2. Карпова Т. П. Управленческий учет : учебник для вузов / Т. П. Карпова. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 351 с.
 3. Охотник С. И. Управленческий учёт : обучающий курс / С. И. Охотник. - Днепропетровск : Акцент ПП, 2012. - 436 с.
 4. Управлінський облік: практикум : навч. посіб. / Л. В. Нападовська, С. Я. Король, О. І. Мазіна ; за заг. ред. Л. В. Нападовської. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 300 с.

Податкова система

Основна

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI, зі змінами та доповненнями.
 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, зі змінами та доповненнями.
 3. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI, зі змінами та доповненнями.
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X, зі змінами та доповненнями.
 5. Кримінальний кодекс України від  05.04.2001 № 2341-III, зі змінами та доповненнями.

Додаткова

 1. Бібліотека платників податків // Офіційні матеріали Державної податкової служби України. В-во 2010.
 2. Буряк П.Ю., Беркита К.Ф., Ярема Б.П. Податкова система: теорія і практика застосування активних методів навчання: Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 224 с.
 3. Власюк Н.І., Мединська Т.В. Податкова система: Навчальний посібник. - Львів: «Магнолія-2006», 2009. - 230с.
 4. Гавриленко Н.В. Податкова система. Навчальний посібник. - Львіві: «Новий світ 2000», 2010. - 328с.
 5. Довгалюк В.І., Ярмоленко Ю.Ю. Податкова система: Навч.посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 360 с.
 6. Еш С.М. Податкова система України: Навчально-наочний посібник. - К.: Кондор. 2008. - 108с.
 7. Іванов Ю.Б., Найденко О.Є. Податковий облік і звітність: Конспект лекцій . - Х.:ВД «ІНЖЕК», 2007. - 168 с.
 8. Іванов Ю.Б., Дорожкіна Г.М., Коновалов Є.І. Оподаткування виплат з оплати праці. Навчальний посібник. - Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. - 320 с.
 9. Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 331 с.
 10. Левченко Н.М. Податкова система: Навчально-методичний посібник - НМЦ, 2005. - 212 с.
 11. Мельник В.М., Грицаєнко І.А., Іванишина О.С. Оподаткування підприємницької діяльності: Навч.посібник. - К.: Кондор, 2005. - 160 с.
 12. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 456 с.
 13. Онисько С.М., Тофан І.М., Грицина О.В. Податкова система. Підручник / за загальною редакцією С.М.Онисько. - Львів: Новий світ-2000, 2004. - 310 с.
 14. Сердюк В.М. Податковий облік: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 312 с.
 15. Соколовська А.М. Основи теорії податків: Навчальний посібник. - К.: 2010. - 326с.

Критерії оцінювання знань

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі.

Тривалість тестування 2 години (120 хвилин).

Тести складаються з 10 завдань:

I рівень - 5 завдань

Закрита форма тесту застосування матеріалу за відомими стандартними алгоритмами та зразками, тобто надаються завдання з вибором однієї відповіді з чотирьох варіантів відповідей, одна з яких правильна. Кожне завдання оцінюється 8 балами (максимальна кількість за І рівень 40 балів).

II рівень -  3 завдання

Відкрита форма тесту застосування програмного матеріалу у змінених та ускладнених ситуаціях, тобто надаються відповіді з вимогою короткої відповіді. Кожне завдання оцінюється 10 балами (максимальна кількість за II рівень 30 балів).

III рівень - 1 завдання

Практична частина (задача). Показує високий рівень навчальних досягнень абітурієнтів. Містить завдання відкритої форми з розгорнутим розв'язанням і розгорнутою відповіддю. Завдання вважається виконаним правильно, якщо, крім правильної відповіді, в чистовику дано повне розв'язання, що свідчить про самостійне отримання результату. Виконане завдання оцінюється 30 балами (максимальна кількість за III рівень - 30 балів).

Сумарна максимальна кількість балів 200 балів.

191-200 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • повністю послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, чітко виражена і аргументована самостійна позиція у певних ситуаціях;
 • досконало застосовані одержані знання, уміння та навички з різних дисциплін для правильного вирішення всіх поставлених завдань.

162-190 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, можливі деякі неточності, що не призводять до помилкових висновків;
 • як правило, правильне застосування одержаних знань, умінь та навичок з різних дисциплін для вирішення більшості поставлених питань.

124-161 бал абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • зміст питання викладено частково, непослідовно;
 • у відповідях є помилки при використанні деяких понять;
 • при вирішенні поставленого завдання абітурієнт не розуміє шляхів практичного використання одержаних знань.

100-123 бали абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • основний зміст завдання не розкрито;
 • допущено грубі помилки у відповідях;
 • відсутність володіння спеціальною термінологією.
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ