Дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови”

В стінах Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський Авіаційний Інститут», 5 вересня 2019р. відбувся дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови” (European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP / HRLAW). Моніторинг було проведено представниками Національного Еразмус+ офісу в Україні.
Протягом доби українські університети-партнери...

Базові навички медіатора

Запрошуємо вас на 4-х модульну Сертифікаційну навчально-практичну програму: "Базові навички медіатора" (БНМ) – 120 год. навчання та практики.
Графік навчання:
1 модуль: 10-12 жовтня 2019р.
2 модуль: 14-16 листопада 2019р.
3 модуль: 19-21 грудня 2019р.
4 модуль: 23-25 січня 2020р.
Програма БНМ відповідає міжнародним стандартам підготовки медіаторів та надає можливість учасникам:
• отримати теоретичні знання та практичні інструменти для роботи медіатора
• оволодіти основними компетенціями медіатора...

Вступ без ЗНО? - Це реально: МНТУ запрошує до міжнародної навчальної програми

Життя - непередбачуване. І не завжди усе в ньому іде так, як ми плануємо заздалегідь. Багато об'єктивних причин можуть змусити навіть талановитого та перспективного абітурієнта не скласти цьогорічне ЗНО.
Сучасний світ - динамічний. Той, хто це добре розуміє, не хоче даремно витрачати рік до наступної вступної кампанії. Адже його можна провести з користю, працюючи на перспективу  та навчаючись майбутній спеціальності за сучасними європейськими стандартами.
Не встигли чи не змогли скласти ЗНО цього року...

Третя сесія єдиного вступного іспиту

Відбудеться третя сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2019 №985  «Щодо проведення в 2019 році спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту» визначено терміни проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту  та реєстрації вступників для участі в ній.
Вступники, які хочуть повторно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, матимуть шанс отримати ступінь магістра.
Нагадаємо, що реєстрація триватиме з 7 до 15 жовтня її здійснюватиме приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає...

В МНТУ - СВЯТО!

30 серпня в МНТУ знову звучав гімн України та «Гаудеамус».
Цього разу вітання та побажання отримували першокурсники університету!
Посвята у студенти - це перша офіційна участь першокурсників у суспільному житті навчального закладу, яка запам'ятовується назавжди.
Сьогодні першокурсників та їх батьків вітав весь професорсько-викладацький колектив та ректорат МНТУ, на чолі з ректором - доктором економічних наук, професором Худолей Веронікою Юріївною.
Ректор запевнила студентів, що саме в нашому університеті вони отримають якісну освіту, яскраве і цікаве студентське життя та побажала здійснення...

Менеджмент

I. ВСТУПМенеджмент

Мета програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» - виявити рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти для бакалаврів менеджменту,

Завданням програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» є оцінка рівня знань та вмінь студентів з питань:

 • сутності основних понять і категорій менеджменту та управління;
 • принципів управління та функцій менеджменту;
 • системи методів управління;
 • змісту процесів та технологій управління;
 • основ планування, здійснення мотивування та контролювання;
 • організації взаємодії та повноважень;
 • прийняття рішень у менеджменті;
 • інформаційного забезпечення процесу управління;
 • керівництва та лідерства, стилів управління;
 • ефективності управління.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти мають знати:

 • сутність основних понять і категорій менеджменту та управління;
 • історію розвитку менеджменту;
 • принципи та функції менеджменту;
 • суть організації та взаємозв'язку її внутрішніх елементів та зовнішнього середовища;
 • систему методів управління;
 • зміст процесів та технології управління;
 • основи планування, здійснення мотивування та контролювання;
 • організацію взаємодії та повноважень;
 • зміст та характеристика основних типів організаційних структур управління;
 • основи прийняття рішень у менеджменті;
 • інформаційне забезпечення процесу управління;
 • сутність керівництва та лідерства, різноманітність стилів управління;
 • основи теорії конфліктів;
 • організаційну культуру організації;
 • етику відповідальності у менеджменті;
 • шляхи досягнення високої ефективності управління;

У результаті набутих у процесі навчання знань студенти мають вміти:

 • визначати місію та цілі;
 • аналізувати та будувати різні типи організаційних структур управління організацій;
 • налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління;
 • здійснювати делегування;
 • застосовувати технологію розроблення, прийняття та реалізації управлінських рішень;
 • проводити профілактику та вирішувати конфлікти;
 • формувати організаційну культуру;
 • здійснювати самоменеджмент;
 • долати опір організаційним змінам;
 • визначати та оцінювати ефективність менеджменту.

Мета та завдання навчання полягають також у формуванні у студентів:

здатностей:

 • вільного використання положень теорії менеджменту в науковому дискурсі;
 • складання планів та встановлення цілей організації;
 • застосовування кількісних методів планування;

умінь:

 • використовувати методи прийняття управлінського рішення;

навичок:.

 • аналізу структури організації;
 • застосування основних інструментів мотивації;
 • здійснення контролю діяльності організації.

У результаті навчання у студентів мають бути сформовані наступні компетентності:

Інструментальні компетентності - здатність до аналізу і синтезу, здатність до організації і планування, базові загальні знання, засвоєння основ базових знань з професії, усне і письмове спілкування рідною мовою, комп'ютерні навички, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, прийняття рішень.

Міжособистісні компетентності - здатність до самокритики, робота в команді, міжособистісні навики та уміння, розуміння інших культур, етичні зобов'язання.

Системні компетентності - здатність застосовувати знання на практиці, дослідницькі навики і уміння, здатність до навчання, здатність пристосовуватись до нових ситуацій, здатність породжувати нові ідеї, лідерські якості, здатність працювати самостійно, ініціативність, турбота про якість, бажання досягти успіху.

Глобальні компетентності - знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, розуміння процесів глобалізації, здатність системно мислити, творчо підходити до вирішення проблем, генерувати нові ідеї та вирішувати проблеми на інноваційній основі.

Зміст програми. На фахові вступні випробування зі спеціальності ««Менеджмент» виносяться завдання з наступних дисциплін бакалаврської програми:

 • Основи менеджменту;
 • Стратегічне управління підприємством;
 • Операційний менеджмент;

Структура завдань фахових вступних випробувань. За структурою фахові вступні випробування зі спеціальності «Менеджмент» складаються з наступних елементів, які входять до кожного з білетів:

 • тестові завдання з фахових дисциплін (відкритого та закритого типу);
 • ситуаційна вправа.

II. Зміст програми

Дисципліна «Основи менеджменту»

Предметом вивчення дисципліни є загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи управління організацією; управлінські відносини.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Сутність, роль і методологічні основи менеджменту
 2. Організації як об'єкти управління
 3. Планування як загальна функція менеджменту
 4. Організація як загальна функція менеджменту
 5. Мотивація як загальна функція менеджменту
 6. Контроль як загальна функція менеджменту
 7. Управлінські рішення
 8. Інформація та комунікації в менеджменті
 9. Керівництво та лідерство

Тема 1. Сутність, роль і методологічні основи менеджменту

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій «управління» і «менеджмент».

Управлінські відносини як предмет менеджменту. Менеджери та підприємці - ключові фігури ринкової економіки. Спільне та відмінне між менеджером і підприємцем.

Рівні управління, групи менеджерів. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність. Існуючі парадигми менеджменту.

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. Класифікація принципів менеджменту. Взаємозв'язок між принципами менеджменту.

Класичні теорії менеджменту: школа наукового управління; класична (адміністративна) школа управління; школа людських відносин; школа поведінкових наук; емпірична школа, школа «соціальних систем», нова школа. Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської діяльності. Класифікація та характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), конкретні (спеціальні) функції менеджменту.

Процес управління як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту. Управлінський цикл. Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення, зворотній зв'язок.

Тема 2. Організації як об'єкти управління

Поняття організації. Ознаки організації. Різновиди організацій: органістичні та механістичні, прості та складні, формальні та неформальні. Загальні риси організацій: ресурсний, вертикальний і горизонтальний поділ праці, залежність від зовнішнього оточення, об'єктивність управління, структуризація.

Організація як відкрита динамічна система: керуюча та керована підсистеми. Типи організацій в Україні.

Зовнішнє середовище організації: фактори прямої та непрямої дії. Загальні характеристики зовнішнього середовища. Оцінка факторів зовнішнього середовища.

Внутрішнє середовище організації, взаємозв'язок внутрішніх змінних. Культура організації.

Тема 3. Планування як загальна функція менеджменту

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв'язок. Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування: визначення місій і цілей; оцінка сильних і слабких сторін  організації; розробка стратегії.

Поняття місії в управлінні та класифікація цілей організації.

Тема 4. Організація як загальна функція менеджменту

Сутність функції організації та її місце в системі управління.  Поняття та складові організаційної діяльності.

Повноваження, обов'язки, відповідальність. Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. Єдиноначальність: поняття, сутність. Централізація та децентралізація.

Сутність організаційної структури управління та їх роль у досягненні мети. Елементи структури. Види організаційних структур управління. Лінійні та функціональні організаційні структури управління. Комбіновані організаційні структури управління.

Принципи побудови організаційних структур управління. Фактори, які впливають  на формування організаційної структури. Критерії оцінки організаційної структури управління.

Методи вибору організаційної структури управління. Проектування організаційних структур управління.

Тема 5. Мотивація як загальна функція менеджменту

Поняття мотивації. Принципи врахування інтересів у мотивації. Взаємозв?язок потреб, спонукань, цілей і винагород працівника в під час мотивації.

Теорії і моделі процесів мотивації. Порівняння  теорій мотивації. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми.

Тема 6. Контроль як загальна функція менеджменту

Поняття контролю та його місце в системі управління. Принципи та цілі функції контролю. Етапи процесу контролю: формування стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та регулювання. Модель процесу контролю. Процес контролю. Зворотний зв'язок при контролі. Види управлінського контролю.

Тема 7. Управлінські рішення

Сутність управлінських рішень. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень.

Моделі прийняття управлінських рішень. Підходи до прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість управлінських рішень. Класифікація методів обґрунтування та прийняття управлінських рішень. Кількісні і якісні методи.

Тема 8. Інформація та комунікації в менеджменті

Інформація, її види та роль у менеджменті. Носії інформації. Класифікація інформації. Вимоги, які висуваються до інформації.

Поняття та характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх» комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотний зв'язок в процесі комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки.

Комунікаційний процес, елементи й етапи процесу. Моделі комунікаційного процесу. Організація комунікаційного процесу.

Тема 9. Керівництво та лідерство

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як об'єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне керівництво. Влада як елемент примушення. Форми впливу та влади.

Теорії лідерства. Типологія лідерів. Характеристика та класифікація стилів керівництва. Фактори та передумови формування стилів керівництва. Критерії оцінки стилю менеджера. Особливості національних систем керівництва. Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.

Дисципліна «Стратегічне управління підприємством»

Предметом вивчення дисципліни є система та процес стратегічного управління підприємством.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Стратегічне управління: сутність та його особливості як системи.
 2. Стратегія як інструмент управління підприємством.
 3. Формулювання стратегії підприємства.
 4. Стратегічне планування в системі управління підприємством.
 5. Стратегічний потенціал підприємства.
 6. Управління стратегічною позицією підприємства.
 7. Ресурсно - компетенційна база організування стратегічного управління на підприємстві.
 8. Стратегічні зміни на підприємстві.
 9. Моделі стратегічного управління підприємством.

Тема 1. Стратегічне управління: сутність та його особливості як системи

Передумови формування системи стратегічного управління. Концепція стратегічного управління. Взаємозв'язок основних понять стратегічного управління. Методологічні підстави стратегічного управління. Модель стратегічного управління. Специфіка стратегічного управління як підсистеми загального менеджменту організації. Основні складові системи стратегічного управління. Характеристика етапів еволюції стратегічного управління. Причини зростання значущості стратегічного управління для підприємств у ринкових умовах. Використання системи стратегічного управління підприємствами України: досвід, проблеми та необхідність.

Тема 2. Стратегія як інструмент управління підприємством

Сутність поняття «стратегія». Стратегія за формою та змістом. Класифікація стратегій за рівнем розроблення (корпоративний, рівень бізнесу, функціональний, операційний) та призначенням для організації.

Відмінні риси стратегії. Фактори, що впливають на зміст стратегії. Школи формування стратегій.

Індивідуальні підходи до керівництва процесом розроблення стратегії (головного стратега, делегування повноважень, співробітництво, змагання). Корпоративні стилі розроблення стратегій (стратегічне планування, фінансовий контроль, стратегічний контроль).

Стратегічний план і його структура.

Тема 3. Формулювання стратегії підприємства

Вибір місії та правила її формулювання. Значення місії для підприємства з орієнтацією на стратегічний розвиток. Класифікація стратегічних цілей. Фактори, що впливають на вибір стратегічних цілей. Сфери встановлення стратегічних цілей підприємства. Основні підходи до формування системи стратегічних цілей і завдань.

Генерування стратегічних альтернатив (обмеженого або розширеного зростання, скорочення діяльності) та формування портфеля стратегій підприємства. Використання базових стратегічних моделей для обґрунтування стратегічних альтернатив і стратегій розвитку підприємства (модель І. Ансоффа, М. Портера, «Бостонської консультаційної групи», «Мак-Кінзі», модель ADL).

Процес вибору стратегії розвитку підприємства. Поняття оптимальної стратегії. Перелік факторів, які впливають на вибір стратегії, та їх оцінка. Оцінка обраної стратегії. Матриця А. Томпсона, А.Дж. Стрікленда («Зростання ринку - конкурентна позиція») для оцінки правильності вибору стратегії.

Тема 4. Стратегічне планування в системі управління підприємством

Принципи стратегічного планування. Процес стратегічного планування. Характеристика етапу цілеутворення. Вибір місії та правила її формулювання. Значення місії для підприємства з орієнтацією на стратегічний розвиток. Девіз та кредо підприємства. Класифікація стратегічних цілей. Фактори, які впливають на вибір стратегічних цілей. Сфери встановлення стратегічних цілей підприємства. Підходи до формування системи стратегічних цілей і завдань.

Стратегічний аналіз середовища організації. Методи та моделі для аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища організації.

Стратегічна інформація: види та джерела. Моніторинг у системі стратегічного планування. Поняття та визначення стратегічних проблем підприємства. Етап впровадження та реалізації стратегії. Структура стратегічного плану. Характеристика розділів стратегічного плану.

Завдання стратегічного контролю в процесі реалізації стратегії. Оцінка ефективності діючих стратегій. Критерії ефективності стратегій. Зовнішня та внутрішня ефективність стратегій підприємства. Показники ефективності діючої стратегії. Підходи до організації стратегічного планування на підприємстві.

Тема 5. Стратегічний потенціал підприємства

Поняття стратегічного потенціалу підприємства. Елементи стратегічного потенціалу. Особливості управління стратегічним потенціалом. Фактори, що впливають на вибір стратегії управління потенціалом підприємства.

Конкурентоспроможність потенціалу. Конкурентні переваги та конкурентний статус підприємства. Індикаторний та матричний методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Рівні нормативних індикаторів конкурентоспроможності економічного потенціалу підприємства. Споживчий рейтинг, діловий, престижний та міжнародний рейтинг як індикатори конкурентоспроможності соціального потенціалу. Загальна оцінка стратегічного потенціалу підприємства для виявлення можливостей реалізації набору стратегій.

Тема 6. Управління стратегічною позицією підприємства

Стратегічні зони господарювання (СЗГ): поняття та характеристика. Процес стратегічної сегментації ринку. Параметри стратегічної сегментації. Параметри, які характеризують СЗГ. Ключові фактори успіху в СЗГ: види та характеристика.

Поняття зони стратегічних ресурсів. Привабливість СЗГ. Послідовність оцінки привабливості СЗГ. Використання матриць «Бостонської консультаційної групи», «Мак-Кінзі», моделі ADL та матриці Санкт-Петербурзького ДТУ для оцінки стратегічного стану підприємства та вибору стратегічних позицій у привабливих СЗГ.

Особливості управління стратегічним набором СЗГ. Поняття стратегічних центрів господарювання. Оцінка стратегічної гнучкості (зовнішньої та внутрішньої) та синергізму

Тема 7. Ресурсно-компетенційна база організування стратегічного управління на підприємстві

Ресурсоорієнтований підхід до розробки та впровадження стратегії. Ресурси та компетенції як носії конкурентних переваг підприємства. Типи ресурсів за різними класифікаціями. Методи ідентифікації ключових компетенцій підприємства. Розвиток ресурсної бази. Характеристика компетенцій компанії та основні способи (механізми) їх реконфігурації. Організаційні здатності як необхідна база розвитку ресурсів та компетенцій. Рутини, їх місце в організаційних процесах та способи трансформації.

Відповідність організаційної структури підприємства обраній стратегії розвитку. Сфери структурних змін відповідно обраній стратегії.

Тема 8. Стратегічні зміни на підприємстві

Необхідність стратегічних змін на підприємстві в процесі реалізації стратегії. Визначення рівня стратегічних змін, необхідних для реалізації стратегії. Суть та рівні стратегічних змін: - стратегія, що триває, рутинні стратегічні зміни, обмежені зміни, радикальні стратегічні перетворення, зміна напрямку руху. Критерії визначення рівня стратегічних змін. Характеристика впливу різнорівневих стратегічних змін на підприємство. Масштаби стратегічних перетворень (завоювання нових ринків, освоєння нових продуктів, перехід до іншої галузі, зміна напряму діяльності, місії та цілей) та особливості їх здійснення. Підходи до впровадження стратегічних змін. Агенти стратегічних змін і їх визначення. Основні завдання агентів змін. Налагодження зворотного зв'язку. Підготовка агентів змін середньої ланки. Шляхи подолання стереотипів, що загрожують змінам. Ментальні моделі агентів стратегічних змін. Навички агентів змін.

Формування стратегічної поведінки і команди підтримки стратегічних змін на підприємстві. Створення корпоративної культури для підтримки стратегії підприємства. Мотивація персоналу в процесі реалізації стратегії.

Тема 9. Моделі стратегічного управління підприємством

Девіантний та превентивний характер системи управління організацією. Системи управління в умовах стабільного зовнішнього оточення Системи управління в умовах динамічного зовнішнього оточення. Системи управління в умовах кризової ситуації. Ранжування управлінських завдань за ступенем терміновості рішення. Поняття «сильних» і «слабких» сигналів зовнішнього середовища. Управління на засадах контролю. Управління на засадах екстраполяції. Управління на засадах передбачення змін. Управління на засадах гнучких екстрених рішень: управління шляхом реструктурування стратегічних завдань; управління за слабкими сигналами; управління в умовах стратегічних несподіванок. Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління в Україні

Дисципліна «Операційний менеджмент»

Предметом вивчення дисципліни є закономірності планування, створення та ефективного використання операційної системи організації.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту.

2. Операційна стратегія як основа проектування операційної системи.

3. Операційна система організації: поняття, склад та види.

4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати.

5. Управління процесом проектування операційної системи.

6. Управління поточним функціонуванням операційної системи.

7. Основи управління проектами.

8. Основи менеджменту якості.

9. Управління результативністю операційної діяльності.

Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту

Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію. Об'єктивні закономірності управління виробництвом (операційною діяльністю). Сутність операційної функції. Галузеві особливості операційної функції.

Категорія «операційна діяльність» та «виробнича діяльність», їх взаємозв'язок та розбіжність. Виробничий та операційний менеджмент: спільні та відмінні характеристики. Сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації. Взаємозв'язок операційного менеджменту з іншими функціональними видами менеджменту.

Історичний розвиток операційного менеджменту: промислова революція, розвиток теорії менеджменту, розвиток науки менеджменту і систем.

Взаємозв'язок між категоріями «операційна функція», «операційний менеджер», «операційна система», «операційний процес», «операція». Особливості операційного менеджменту: цілі та основні завдання.

Структура процесу реалізації операційного менеджменту. Функціональна характеристика операційного менеджменту.

Тема 2. Операційна стратегія як основа проектування операційної системи

Коло стратегічних питань, що вирішується у операційному менеджменті. Сутність та етапи розробки операційної стратегії. Виражена компетентність та конкурентні переваги. Формування стратегії виробництва товару. Вплив життєвого циклу на операційну стратегію.

Розробка стратегії процесу. Типи процесів: сфокусований на процесі, сфокусований на продукті та процес, який повторюється. Порівняння стратегій процесів. Особливості сфери послуг, які впливають на операційну стратегію. Застосування «дерева рішень» у проектуванні продукту або процесу.

Тема 3. Операційна система організації: поняття, склад та види

Сутність системного підходу до операційного менеджменту. Операційна система як об'єкт управління. Особливості та властивості операційної системи.

Елементи операційної системи: підсистема забезпечення, трансформуюча підсистема та підсистема планування і контролю. «Входи» та «виходи» операційної системи.

Класифікаційні підходи до операційних систем. Специфічні риси одиничної операційної системи. Особливості операційної системи серійного типу. Характеристика операційної системи масового виробництва. Операційна система з безперервним процесом як різновид операційної системи масового виробництва.

Тема 4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати

Поняття операційної діяльності підприємства. Склад основних ресурсів як вхідних факторів операційної діяльності. Продукт (послуга) як результат операційної діяльності підприємства.

Операційні процеси організації - динамічна основа функціонування та розвитку операційної системи. Принципи організації та складність операційних процесів. Типи операційних процесів, їх ознаки. Організація операційного процесу у просторі: технологічний та предметний напрями спеціалізації.

Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства. Визначення тривалості операційного циклу підприємства. Особливості управління за фазами операційного циклу підприємства.

Тема 5. Управління процесом проектування операційної системи

Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи. Склад критеріїв та факторів проектування операційної системи. Соціотехнічний підхід до розробки операцій. Відмінності між проектуванням продукту та послуги. Розгортання функції якості як можливість залучення споживача до операційного процесу.

Сучасний рівень розвитку виробничих та невиробничих операційних систем.

Необхідність рішень з просторової організації діяльності. Проектування виробничих потужностей: аргументи на користь створення великих централізованих та невеликих децентралізованих підприємств. Проектування місце розташування підприємства: фактори мікро- і макросередовища.

Розміщення обладнання та робочих місць для виробництва: поопераційне функціональне, потокове лінійне та фіксоване позиційне планування. Проектування робіт і нормування праці.

Тема 6. Управління поточним функціонуванням операційної системи

Довгострокове, середньострокове та короткострокове планування операцій, сукупне планування. Базові стратегії планування.

Управління матеріально-технічним забезпеченням. Функції, завдання і основні вимоги до оперативного управління виробництвом. Зміст та фази оперативного управління. Види систем оперативного управління виробництвом. Організація диспетчеризації операційної діяльності.

Контролювання операційного процесу: значення та технологія. Контролювання якості сировини, матеріалів, товарів та послуг. Контролювання запасів.

Роль, завдання та принципи управління матеріальними ресурсами та запасами. Управлінські рішення у сфері управління запасами та пов'язаними з ними витратами. Особливості управління запасами залежного та незалежного попиту. Система управління «точно у строк». Система «Канбан» як засіб реалізації концепції «точно у термін».

Робоче середовище та умови праці, режим роботи. Розподіл та кооперація праці. Мотивування роботи. Основи нормування праці. Методи нормування праці та часу. Хронометраж,

Тема 7. Основи управління проектами

Сутність проектного підходу до управління організацією. Життєвий цикл проекту. Значення та основні завдання в процесі управління проектами.

Організаційні структури, які застосовуються при реалізації проектів: відособлений, функціональний та матричний проекти.

Планування проектів. Поопераційний перелік робіт. Створення робочих графіків за допомогою діаграм Г. Гантта. Розклад проектів. Контроль проектів. Методи сітьового планування: переваги та недоліки. Техніка управління проектами методом оцінки та розгляду програми (PERT) та методом критичного шляху (СРМ).

Тема 8. Основи менеджменту якості

Поняття, значення та фактори забезпечення якості товарів та послуг. Показники якості та методи їх оцінювання. Нормативи якості товарів та послуг.

Основні підходи щодо менеджменту якості. Планування якості. Організаційне забезпечення якості. Інструменти контролю якості. Аналіз існуючих програм забезпечення якості: підхід У.Е. Демінга, Д. Джурана, П. Кросбі, К. Ісікави. Підхід з позицій загального менеджменту якості. Розвиток програми забезпечення якості. Групи управління якістю і система боротьби за якість товарів. Система стандартів ISO 9000. Сертифікація по ISO 9000.

Тема 9. Управління результативністю операційної діяльності

Показники результативності функціонування виробничих та невиробничих операційних систем.

Продуктивність операційної діяльності як міра результативності операційного менеджменту. Комплексний підхід до питань продуктивності. Моделювання процесу управління продуктивністю операційної системи. Фактори, що впливають на динаміку продуктивності організації. Шляхи підвищення продуктивності в організації.

III. Перелік питань для підготовки до фахового вступного випробування:

Дисципліна «Основи менеджменту»
 1. Види планування та їхній взаємозв'язок.
 2. Види управлінського контролю. Поведінкові аспекти контролю.
 3. Вимоги, які висуваються до інформації.
 4. Влада як елемент примусу.
 5. Форми впливу та влади.
 6. Економічна, організаційна та соціальна ефективність управління.
 7. Етапи процесу контролювання.
 8. Система контролю та умови її ефективного функціонування.
 9. Етика та сучасне управління.
 10. Загальна характеристика бізнес-планування.
 11. Закони та закономірності менеджменту.
 12. Інформація, її види та роль у менеджменті.
 13. Існуючі парадигми менеджменту.
 14. Історія розвитку управлінської думки у світі.
 15. Класифікація принципів менеджменту.
 16. Класичні теорії менеджменту.
 17. Комунікаційний процес, його елементи та етапи.
 18. Комунікаційні перешкоди та засоби їх подолання.
 19. Менеджмент як система наукових знань.
 20. Сутність категорій «управління» та «менеджмент».
 21. Методи прийняття управлінських рішень.
 22. Моделі комунікаційного процесу. Міжособистісні комунікації.
 23. Моделі прийняття управлінських рішень.
 24. Підходи до прийняття управлінських рішень.
 25. Організаційні зміни та управління ними.
 26. Основні елементи системи планування.
 27. Етапи процесу планування.
 28. Основні фактори зовнішнього середовища, їх оцінка.
 29. Основні засоби мотиваційного впливу.
 30. Зміст основних теорій лідерства.
 31. Основні типи адміністративного апарату.
 32. Основні рівні управління та групи менеджерів.
 33. Поняття контролю та його місце в системі управління.
 34. Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання.
 35. Поняття та загальна характеристика керівництва.
 36. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада.
 37. Поняття та загальні риси організації.
 38. Формальні та неформальні організації
 39. Поняття та складові організаційної діяльності.
 40. Повноваження, обов'язки, відповідальність.
 41. Поняття, класифікація та характеристика функцій менеджменту.
 42. Природа конфлікту в організації.
 43. Причини конфліктів та їх наслідки.
 44. Сутність процесу мотивації.
 45. Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.
 46. Складові внутрішнього середовища організації. Культура організації.
 47. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми.
 48. Сутність відповідальності та етики у менеджменті.
 49. Сутність комунікацій і їх роль у системі управління.
 50. Сутність оперативного планування.
 51. Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління.
 52. Сутність організаційної структури управління.
 53. Види організаційних структур управління.
 54. Сутність та зміст планування як функції менеджменту.
 55. Сутність та класифікація методів менеджменту.
 56. Сутність та функції стратегічного планування.
 57. Методологія стратегічного планування.
 58. Сутність, природа та роль принципів менеджменту.
 59. Еволюція принципів менеджменту.
 60. Теорії та моделі процесів мотивації: змістовний і процесний підходи.
 61. Умови прийняття управлінських рішень.
 62. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень.
 63. Управління конфліктними ситуаціями.
 64. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності.
 65. Класифікація управлінських рішень.
 66. Фактори, які впливають на формування організаційної структури.
 67. Етапи побудови організаційних структур управління.
 68. Характеристика та класифікація стилів керівництва.
 69. Фактори, що впливають на вибір стилю керівництва.
 70. Якість управлінських рішень.

Дисципліна «Стратегічне управління підприємством»

 1. Стратегія в управлінській діяльності.
 2. Місія в стратегічному управлінні.
 3. Аналіз середовища організації в стратегічному управлінні.
 4. Фактори аналізу конкурентного середовища організації.
 5. Роль контролю в стратегічному управлінні.
 6. Методи аналізу середовища організації.
 7. Характеристика сучасних стратегій виробництва та бізнесу.
 8. Основні завдання планування.
 9. Загальноприйнята класифікація прогнозів.
 10. Стратегічні цілі організації в стратегічному управлінні.
 11. Фактори портфельної стратегії.
 12. Сутність матриці Ансоффа.
 13. Сутність матриці БКГ.
 14. Сутність сегменту ринку.
 15. SWOT аналіз - як метод аналізу зовнішнього середовища організацій.
 16. Процес боротьби організацій за споживача своєї продукції.
 17. Фактори олігополічеської конкуренції.
 18. Основний інструмент конкуренції в умовах олігополії.
 19. Сутність конкурентних переваг територій
 20. Визначення  інвестиційної стратегії організації.
 21. Системи стратегічного набору підприємства.
 22. Сутність стійкості розвитку підприємства.
 23. Основні фактори стратегічного розвитку підприємства
 24. Показники ефективності інвестиційного проекту:
 25. Основні завдання фінансової стратегії підприємства.
 26. Період формування інвестиційної стратегії в умовах нестабільного розвитку економіки.
 27. Критерії ефективності управління в НКО.
 28. Етапи формування фінансової стратегії підприємства.
 29. Стадії впровадження продукту.
 30. Основні стратегії розширення.
 31. Основні стратегічні напрями зростання фірми при стратегії, що кидає виклик оточенню.
 32. Критерії, що використовуються в аналізі інвестиційної діяльності.
 33. Сутність та етапи бізнес-плану.
 34. Основні чинники конкурентної переваги.
 35. Основне завдання стратегічного контролю.
 36. Основні вимоги до конкурентоспроможного продукту.
 37. Основні вимоги до конкурентоспроможності інформації.
 38. Формування причин банкрутства
 39. Основні функції стратегічного контролінгу.
 40. Вимоги до інформації, що поступає із системи контролю.
 41. Конкурентні стратегії фірм, що розвиваються
 42. Роль зворотного зв'язку стратегічному управлінні.
 43. Характеристика впливу різнорівневих стратегічних змін на підприємство.
 44. Існуючі підходи до впровадження стратегічних змін.
 45. Методи мотивації персоналу в процесі реалізації стратегії.
 46. Характеристика компетенцій компанії та основні способи їх конфігурації.
 47. Поняття стратегічних центрів господарювання.
 48. Особливості управління стратегічним набором СЗГ.
 49. Поняття стратегічного потенціалу підприємства.
 50. Елементи стратегічного потенціалу підприємства. Особливості управління стратегічним потенціалом.
 51. Фактори, що впливають на вибір стратегії управління потенціалом підприємства.
 52. Конкурентоспроможність потенціалу.
 53. Конкурентні переваги та конкурентний статус підприємства.

Дисципліна «Операційний менеджмент»

 1. Основні функції операційного менеджменту.
 2. Методи визначення продуктивності організації.
 3. Конкурентоспроможність - як основний фактор виробництва.
 4. Стратегії планування обсягу виробництва.
 5. Типи рішень в операційному менеджменті.
 6. Основи теорії прийняття рішень.
 7. Процес формування дерева рішень.
 8. Конкурентні переваги товару.
 9. Чинники ціноутворення.
 10. Визначення поняття «реклама».
 11. Загальна класифікація видів цін.
 12. Сутність прогнозування.
 13. Основне завдання при створенні виробу.
 14. Критерії проектування виробу.
 15. Визначення операційної стратегії.
 16. Типи методів прогнозування.
 17. Стадії життєвого циклу товару.
 18. Характеристика стадії спаду виробництва товару.
 19. Характеристика стадії росту виробництва товару.
 20. Прогнози, що використовують при розгляді життєвого циклу товару на стадії росту.
 21. Метод експертних оцінок - як один із методів прогнозування.
 22. Методи часових серій - як один із методів прогнозування.
 23. Визначення винаходу.
 24. Сутність процесу обслуговування.
 25. Основні етапи процесу обслуговування.
 26. Ключові елементи у виборі процесу обслуговування.
 27. Можливі шляхи компаній по задоволенню потреб ринку товарами та продуктами.
 28. Вимоги до якості нового товару.
 29. Етапи вартісного аналізу.
 30. Основні завдання ефективно працюючого операційного менеджера.
 31. Найпоширеніші рішення менеджера в операційному менеджменті.
 32. Сутність терміну «агрегатування».
 33. Основний зміст агрегатного планування.
 34. Сутність операційного процесу.
 35. Характеристика операційного циклу.
 36. Позиції, що містить ескізний проект.
 37. Основні шляхи при здійсненні конструкторських робіт.
 38. Фактори, що використовуються при здійсненні конструкторських робіт.
 39. Підходи характерні для японського стилю формування структури розробки товару.
 40. Основні критерії економічної оцінки конструкції виробу.
 41. Сутність проектного підходу до управління організацією.
 42. Основні поняття, значення та фактори забезпечення якості товарів та послуг.
 43. Основні показники якості та методи їх оцінювання.
 44. Нормативи якості товарів та послуг.
 45. Основні підходи щодо менеджменту якості.
 46. Процес планування якості.
 47. Організаційне забезпечення якості.
 48. Інструменти контролю якості.
 49. Показники результативності функціонування виробничих та невиробничих операційних систем.
 50. Продуктивність операційної діяльності як міра результативності операційного менеджменту.
 51. Комплексний підхід до питань продуктивності.
 52. Моделювання процесу управління продуктивністю операційної системи. Фактори, що впливають на динаміку продуктивності організації.
 53. Шляхи підвищення продуктивності в організації.

IV. Список рекомендованої літератури

Дисципліна «Основи менеджменту»

Основна література

 1. Бутко М.П. Виробничий менеджмент: підручник/ М.П. Бутко. - К. : «ЦУЛ», 2015. - 400 с.
 2. Виноградський М.Д., Виноградська А.М. Менеджмент в організації. - К.: «Кондор», 2002. - 652с.
 3. Глухов В.В. Менеджмент. - СПб.: «Спец Лит», 2000. - 700 с.
 4. Гріфін Рикі В., Яцура В. Основи менеджменту. - Л.: «БаК», 2001. - 624 с.
 5. Менеджмент / В.І. Крамаренко, І.В. Ванеєва, Дудар А.П., Чугунова Т.М. -К.:»ЦУЛ», 2003.-248 с.
 6. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: «Дело», 2012. - 704 с.
 7. Менеджмент: навч. посіб. / [Г. Є. Мошек, М.М. Ковальчук, Ю.В. Поканєвич, та ін.]; за заг. редакцією Г. Є. Мошека. - К. : Ліра-К, 2015. - 550 с.
 8. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Менеджмент організацій. - К.: «ЕксОб», 2003. - 389 с.

Додаткова література

 1. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. - К.: «Академвидав», 2003. - 416 с.
 2. Василенко В.О., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент. - К.: «ЦУЛ» , 2003. - 285 с.
 3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. - М.: «Гардарики», 2003. - 285 с.
 4. Виханский О.С., Наумов А.И. Практикум по курсу «Менеджмент». - М: Гардарики, 2003. - 285 с.
 5. Герчикова И.Н. Менеджмнет. - М.: «ЮНИТИ», 2003. - 502 с.
 6. Косач І. А. Ділове адміністрування : менеджмент організацій та управління змінами. Навчальний посібник / І.А. Косач, Л.С. Ладонько, І.В. Калінько. - К .: Кондор-Видавництво, 2014. - 217 с.
 7. Осовська Г.В.Менеджмент: підручник/ Г.В. Осовська, О.А. Осовський. - К.: Кондор-Видавництво, 2015. - 563 с.
 8. Рульев В.А. Менеджмент.- К.: «ЦУЛ», 2011. - 312 с.
 9. Уолш К. Ключевые показатели менеджмента: Как анализировать, сравнивать и контролировать данные, определяющие стоимость компании. - М.: «Дело», 2001. - 360 с.
 10. Уолш К. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства. - К.: Всесвіт; «Наукова думка», 2001. - 367 с.
 11. Уткин З.А., Бутова Т.В. Менеджмент. Вопросы и ответы. - М.: «Эксмос», 2002. - 240 с.
 12. Уткин З.Я., Кочеткова А.И., Юликов Л.И. Сборник ситуационных задач, делових и психологических игр, тестов, контрольных заданий, вопросов для самопроверки по курсу «Менеджмент». - М.: «Финансы и статистика», 2001. - 192 с.
 13. Фосис П. 30 минут... для овладения методами мотивации персонала. - М.: «Лори», 2001. - 80 с.
 14. Хміль Ф.І. Основи менеджменту. - К.: «Академвидав», 2003. - 607 с.
 15. Цьшкин Ю.А., Люкшинов А.Н., Эрашвили Н.Д. Менеджмент. - М.: «Юнити-Диана», 2001. - 439 с.
 16. Чайка Г. Л. Самоменеджмент менеджера : навч. посіб. / Г.Л. Чайка. - К.: Знання, 2014. - 422 с
 17. Черваньов Д.М. Менеджмент: терміни, тести, вправи, завдання - К.: «ЦУЛ», 2009. - 853 с.
 18. Шегда А.В. Менеджмент. - К.: «Знання», КОО, 2002. - 583 с.
 19. Шелдрейк Дж. Теория менеджмента: от тейлоризма до пониманий. -СПб.: «Питер», 2001. - 352 с.
 20. Шминке Д. 47 принципов древних самураев, или Кодекс руководителя. - М.: «Рипол классик», 2003. - 159 с.
 21. Эссекс Л., Касей М. Теперь или никогда: новый стиль управления. - СПб.: «Питер», 2003. - 256 с
 22. Яцура В.В. Менеджмент - К.: «ЦУЛ», 2008. - 444 с.

Дисципліна «Стратегічне управління підприємством»

Основна література

 1. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємством: Навч. посібник. - Вид. 2-ге, виправл. і доп. За ред. Василенка В.О. - К.: «ЦУЛ», 2004. - 400 с.
 2. Виханский, О.С. Стратегическое управление: учебник - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: «Гардарики», 2003. - 285 с.
 3. Довгань Л.Є. Стратегічне управління. 2-ге видання. Навчальний посібник - К.: «ЦУЛ, 2011. - 440 с.
 4. Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. - К.: «Кондор», 2003. - 196 с.
 5. Смолін І.В. Стратегічне планування розвитку організації / І.В. Смолін. - К., 2004. - 346 с.
 6. Скібіцький О.М. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. - К.: «ЦУЛ», 2006. - 312 с.
 7. Шершньова 3. Є. Стратегічне управління : підручник / 3. Є. Шершньова. - Київ. нац. екон. ун-т. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : «КНЕУ», 2004. -699 с
 8. В.І.Щелкунов, Стратегічне управління: навч.посіб. / В.І.Щелкунов, В.М.Загорулько, С.М. Подрєза та ін. - К.: НАУ, 2012. - 352 с.

Додаткова література

 1. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посібник. - К.: «КНЕУ», 2000. - 360 с.
 2. Корецький М.Х. Стратегічне управління. Навч. посібник рекомендовано МОН України. К.: «ЦУЛ», 2007. - 240 с.
 3. Лахтіонова Л.А. Монографія. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання - К.,2002. - 345 с.
 4. Лесечко М. Д. Стратегічне планування: навч. посіб. / М. Д. Лесечко, P.M. Рудницька : Львів, регіональний ін-т держ. управління Нац. академії держ. управління при Президентові України. - Л.: «ЛРІДУ НАДУ», 2004. - 73 с
 5. Мартиненко М. М. Стратегічний менеджмент : підручник / М. М. Мартиненко, І. А. Ігнатьєва. - К. : «Каравела», 2006. - 320 с.
 6. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: «Дело», 2012. - 704 с.
 7. Минцберг Г., Альстрэнд В., Лэмпел Дж. Школы стратегий / Пер. с англ.: Под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб.: «Питер», 2000. - 336 с.
 8. Міщенко А.П. Стратегічне управління: Навч. посібник. - К.: «ЦУЛ», 2004. - 336 с.
 9. Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г. Корпоративне управління. Підручник. - 2-ге видання.- К.: Видавництво «КАРАВЕЛА», 2011. - 400 с.
 10. Мостенська Т.Л., Луцький М.Г., Ільєнко О.В., Новак В.О. Менеджмент. Підручник. - 2-ге видання. - К.: «Кондор-Видавництво», 2012. - 758 с.
 11. Мошек Г.Є., Гомба Л.А., Піддубна Л.П. Менеджмент підприємства : Підручник. - К.: «КНТЕУ», 2002. - 370 с.
 12. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. - К., 2004. - 340 с.
 13. Сердюк О.Д. Теорія та практика менеджменту: Навч. посібник. - К.: «Професіонал», 2004. - 432 с.
 14. Скiбiцъка Л.І., Скiбiцъкий О.М. Менеджмент. Навч. посiбник. - К.: «ЦУЛ», 2007. - 416 с.
 15. Cкібіцька Л. І., Матвєєв В. В., Щелкунов В. І., Подрєза С. М. Антикризовий менеджмент. / Навч. посібник для студентів економ. вузів. - К.: Центр учбової літератури, 2014. - 580 с
 16. Томсон, А.А., Стрикленд, А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: учебник для вузов \ пер. и перераб. под ред. Л.Г. Зайцева и М.И. Соколовой. - М. : «Бизнес и биржи». «ЮНИТИ», 2002. - 385 с.
 17. Хмiль Ф.І. Основи менеджменту: Пiдручник. - К.: «Академвидав», 2005. - 608 с.
 18. Фатхутдинов, Р.А. Стратегический маркетинг: учебник. - М.: ЗАО  «БИЗНЕС - ШКОЛА», 2000. - 468 с.
 19. Шегда А.В. Менеджмент: Навч. посібник. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. - 583 с.
 20. Шершньова З.Є., Оборська С.В., Ратушний Ю.М. Стратегічне управління: Навч.- метод. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 232 с.
Дисципліна «Операційний менеджмент»

Основна література

 1. Бутко М.П. Виробничий менеджмент: підручник/ М.П. Бутко. - К. : «ЦУЛ», 2015. - 400 с.
 2. Гевко І.Б. Операційний менеджмент: навч. посіб. / І.Б. Гевко. - К.: «Кондор», 2005. - 228 с
 3. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. Принципы и практика. Л. Гэлловэй. - СПб. : «Питер», 2002. - 320 с.
 4. Старченко Г.В. Операційний менеджмент: навч. посіб. / Г.В.Старченко, І.В. Калінько, І.А. Косач. - К.: «Кондор-Видавництво», 2015. - 264 с.
 5. Сумець О.М. Основи операційного менеджменту : підручник для студ. ВНЗ. / О.М. Сумець. -К. : «Професіонал», 2005. - 414 с.
 6. Чейз Р.Б. Производственный и операционный менеджмент: пер. с англ. - 10-е изд. / Р.Б. Чейз, Ф.Р. Джейкобз, Н.Дж. Аквилано. - М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. - 1184 с.

Додаткова література

 1. Василенко В.А. Виробничий (операційний) менеджмент / В.А. Василенко, Т.І. Ткаченко. - К.: «ЦУЛ», 2005. - 532 с.
 2. Ильенкова С.Д. Управление качеством: Учебник для вузов. - М.: «ЮНИТИ», 2000. - 199 с.
 3. Косач І. А. Ділове адміністрування : менеджмент організацій та управління змінами. Навчальний посібник / І.А. Косач, Л.С. Ладонько, І.В. Калінько. - К .: Кондор-Видавництво, 2014. - 217 с.
 4. Котляров С.А. Управление затратами: Учеб. пособие. - СПб.: «Питер», 2001.-160 с.
 5. Осовська Г. В. Менеджмент організацій : підручник / Г.В. Осовська, Л. Ц. Масловська, О.А. Осовський. - К.: «Кондор-Видавництво», 2014. - 366 с.
 6. Cкібіцька Л. І., Матвєєв В. В., Щелкунов В. І., Подрєза С. М. Антикризовий менеджмент. / Навч. посібник для студентів економ. вузів. - К.: Центр учбової літератури, 2014. - 580 с.
 7. Стивенсон В. Дж. Управление производством : пер. с англ. / В. Дж. Стивенсон. - М.: Изд-во «Лаборатория базовых знаний», ЗАО «Изд-во Бином» 2009. - 926 с.
 8. Управление качеством : Учебник. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 199 с.
 9. Управление организацией : Учебник / Под ред. В.П. Азоева. - М.: «ИНФРА-М», 2008. - 669 с.
 10. Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента. - М.: АО «Бизнес-школа», 2006. - 358 с.
 11. Шегда А.В. Менеджмент. - К.: «Знання», КОО, 2002. - 583 с.
 12. Чайка Г. Л. Самоменеджмент менеджера : навч. посіб. / Г.Л. Чайка. - К.: Знання, 2014. - 422 с

V. Структура вступного випробування

Вступник отримує для відповіді білет, в яком визначені 9 завдань з наведеного в програмі переліку. Тривалість тестування - 2 години (120 хвилин).

Вступне випробування у формі письмового екзамену проводять не менше трьох членів комісії. По закінченню вступного випробування екзаменатори відмічають правильність відповідей абітурієнтів, заповнюють екзаменаційну відомість та підписують її.

Інформація про результати вступного випробування оголошується вступникові у день його проведення.

VI. Вимоги до відповіді абітурієнта

Шкала оцінювання складає від 100 до 200 балів.

Кожен абітурієнт отримує індивідуальний варіант тестового завдання, аркуші екзаменаційної роботи зі штампом Приймальної комісії та особовий номер для кодування тексту. Перед початком вступного випробування представники Приймальної комісії проводять інструктаж щодо правил виконання тестових завдань.

VІI. Критерії оцінювання знань

Тести складаються з 9 завдань:

І рівень - 5 завдань.

Закрита форма тесту - застосування матеріалу за відомими стандартними алгоритмами та зразками, тобто надаються завдання з вибором однієї відповіді з чотирьох варіантів відповідей, одна з яких - правильна. Кожне завдання оцінюється 16 балами (максимальна кількість за І рівень - 80 балів).

ІІ рівень - 3 завдання.

Відкрита форма тесту - застосування програмного матеріалу у змінених та ускладнених ситуаціях, тобто надаються завдання з вимогою короткої відповіді. Кожне завдання оцінюється 20 балами (максимальна кількість за ІІ рівень - 60 балів).

ІІІ рівень - 1 завдання.

Практична частина (ситуаційна вправа). Містить завдання комплексної форми з необхідністю розгорнутої відповіді. Завдання вважається виконаним правильно, якщо, крім правильної відповіді на питання, дано послідовне, логічне та аргументоване роз'яснення, що свідчить про високий рівень знань абітурієнта. Завдання оцінюється 60 балами (максимальна кількість за ІІІ рівень 60 балів).

Сумарна максимальна кількість балів - 200 балів.

191-200 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • повністю послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, чітко виражена і аргументована самостійна позиція у певних ситуаціях;
 • досконало застосовані одержані знання, уміння та навички з різних дисциплін для правильного вирішення всіх поставлених завдань.

162-190 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, можливі деякі неточності, що не призводять до помилкових висновків;
 • як правило, правильне застосування одержаних знань, умінь та навичок з різних дисциплін для вирішення більшості поставлених питань.

124-161 бал абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • зміст питання викладено частково, непослідовно;
 • у відповідях є помилки при використанні деяких понять;
 • при вирішенні поставленого завдання абітурієнт не розуміє шляхів практичного використання одержаних знань.

100-123 бали абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • основний зміст завдання не розкрито;
 • допущено грубі помилки у відповідях;
 • відсутність володіння спеціальною термінологією.

 

Розглянуто та схвалено на засіданні

кафедри менеджменту та публічного адміністрування,

протокол № 6 від «06» лютого 2019 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ