Дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови”

В стінах Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський Авіаційний Інститут», 5 вересня 2019р. відбувся дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови” (European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP / HRLAW). Моніторинг було проведено представниками Національного Еразмус+ офісу в Україні.
Протягом доби українські університети-партнери...

Базові навички медіатора

Запрошуємо вас на 4-х модульну Сертифікаційну навчально-практичну програму: "Базові навички медіатора" (БНМ) – 120 год. навчання та практики.
Графік навчання:
1 модуль: 10-12 жовтня 2019р.
2 модуль: 14-16 листопада 2019р.
3 модуль: 19-21 грудня 2019р.
4 модуль: 23-25 січня 2020р.
Програма БНМ відповідає міжнародним стандартам підготовки медіаторів та надає можливість учасникам:
• отримати теоретичні знання та практичні інструменти для роботи медіатора
• оволодіти основними компетенціями медіатора...

Вступ без ЗНО? - Це реально: МНТУ запрошує до міжнародної навчальної програми

Життя - непередбачуване. І не завжди усе в ньому іде так, як ми плануємо заздалегідь. Багато об'єктивних причин можуть змусити навіть талановитого та перспективного абітурієнта не скласти цьогорічне ЗНО.
Сучасний світ - динамічний. Той, хто це добре розуміє, не хоче даремно витрачати рік до наступної вступної кампанії. Адже його можна провести з користю, працюючи на перспективу  та навчаючись майбутній спеціальності за сучасними європейськими стандартами.
Не встигли чи не змогли скласти ЗНО цього року...

Третя сесія єдиного вступного іспиту

Відбудеться третя сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2019 №985  «Щодо проведення в 2019 році спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту» визначено терміни проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту  та реєстрації вступників для участі в ній.
Вступники, які хочуть повторно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, матимуть шанс отримати ступінь магістра.
Нагадаємо, що реєстрація триватиме з 7 до 15 жовтня її здійснюватиме приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає...

В МНТУ - СВЯТО!

30 серпня в МНТУ знову звучав гімн України та «Гаудеамус».
Цього разу вітання та побажання отримували першокурсники університету!
Посвята у студенти - це перша офіційна участь першокурсників у суспільному житті навчального закладу, яка запам'ятовується назавжди.
Сьогодні першокурсників та їх батьків вітав весь професорсько-викладацький колектив та ректорат МНТУ, на чолі з ректором - доктором економічних наук, професором Худолей Веронікою Юріївною.
Ректор запевнила студентів, що саме в нашому університеті вони отримають якісну освіту, яскраве і цікаве студентське життя та побажала здійснення...

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхуванняВСТУП

Мета програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня  «магістр» - спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування (за спеціалізованими програмами)» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» - виявити рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти для бакалаврів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Зміст програми. На фахові вступні випробування зі спеціальності з вищевказаного переліку виносяться завдання з наступних дисциплін бакалаврської програми:

 • Фінансовий ринок;
 • Податкова система;
 • Бюджетна система;
 • Гроші і кредит
 • Страхування;
 • Банківська система.

Структура завдань фахових вступних випробувань. За структурою фахові вступні випробування зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» складаються з наступних елементів, які входять до кожного з білетів:

 • тестові завдання з фахових дисциплін (відкритого та закритого типу);
 • задача.

Шкала оцінювання складає від 100 до 200 балів.

Максимально абітурієнт може набрати за правильне виконання всього завдання 100 балів, що відповідає 200 балам за шкалою (від 100 до 200).

Кожен абітурієнт отримує індивідуальний варіант тестового завдання, аркуші екзаменаційної роботи зі штампом Приймальної комісії та особовий номер для кодування тексту. Перед початком вступного випробування представники. Приймальної комісії проводять інструктаж щодо правил виконання тестових завдань.

Зміст програми

Дисципліни спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

Фінансовий ринок

Мета курсу: формування системи теоретичних і практичних знань з основ функціонування та розвитку фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин.

Завдання курсу: вивчення суті та значення фінансового ринку у сфері економічних відносин; визначення взаємозв'язків між джерелами формування фінансових інструментів та їх використанням; ознайомлення із функціонуванням фінансових інструментів, суттю фінансового посередництва, особливостями обігу різних видів фінансових інструментів; вивчення видів, форм і методів регулювання фінансового ринку.

Предмет курсу: відносини, що виникають у процесі купівлі-продажу фінансових ресурсів.

Програма дисципліни

Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці

Місце фінансового ринку в фінансовій системі. Передумови виникнення фінансового ринку. Сутність фінансового ринку, його структура. Функції фінансового ринку.

Суб'єкти та об'єкти фінансового ринку.

Тема 2. Регулювання фінансового ринку

Необхідність державного регулювання фінансового ринку. Мета та форми здійснення державного регулювання ринку фінансових послуг. Порядок регулювання кредитного ринку. Державне регулювання фондового ринку України. Політика держави на валютному ринку. Саморегулятивні організації професійних учасників фінансового ринку.

Тема 3. Фінансові посередники

Сутність фінансового посередництва. Функції фінансових посередників.

Становлення ринку банківських послуг. Класифікація типів банків, їх характеристика. Банки та банківські об'єднання.

Небанківські фінансові інститути: фінансові, лізингові, факторингові, страхові компанії, кредитні спілки, інститути спільного інвестування, довірчі товариства, компанії з управління активами, ломбарди, пенсійні фонди.

Інфраструктура фінансового ринку.

Тема 4. Процентні ставки та їх структура

Сутність та види процентних ставок. Фактори, що впливають на розмір процентних ставок. Процентна політика Національного банку України. Основні принципи визначення облікової ставки НБУ. Процентні ставки НБУ. Структура процентних ставок.

Тема 5. Ризик і ціна капіталу

Поняття і класифікація фінансових ризиків. Методи оцінки ризику на фінансовому ринку. Методи управління фінансовими ризиками.

Основні методичні підходи, що використовуються при оцінці капіталу: дохідний підхід, витратний підхід, порівняльний підхід. Основи теорії вартості грошей у часі. Фактори, що впливають на вартість капіталу у часі.

Тема 6. Ринок облігацій як складова ринку капіталів

Поняття та структура ринку капіталів. Сутність та класифікація цінних паперів. Роль боргових цінних паперів в економіці. Характеристика видів і типів облігацій. Порядок емісії, розміщення та обігу облігацій. Порядок визначення ринкової ціни облігацій.

Характеристика інших видів боргових цінних паперів: казначейських зобов'язань, ощадних сертифікатів, векселів.

Тема 7. Ринок пайових цінних паперів

Поняття і види пайових цінних паперів.

Поняття і види акцій. Порядок емісії, розміщення та обігу акцій. Визначення ринкової ціни акцій.

Поняття інвестиційних сертифікатів. Порядок емісії, розміщення та обігу інвестиційних сертифікатів.

Тема 8. Ринок похідних фінансових інструментів

Сутність похідних цінних паперів. Функції похідних фінансових інстру- ментів. Критерії віднесення фінансового інструменту до групи похідних. Кла- сифікація похідних цінних паперів.

Поняття та види опціонів. Поняття та види форвардів. Поняття та види ф'ючерсів. Інші види похідних фінансових інструментів: свопи, депозитарні розписки, варанти.

Тема 9. Грошовий ринок і ринок банківських позик

Сутність і структура грошового ринку. Суб'єкти та об'єкти грошового ринку. Сутність облікового ринку та його особливості. Інструменти облікового ринку.

Характеристика міжбанківського ринку. Міжбанківські депозити.

Міжбанківські кредити. Міжбанківські позики.

Тема 10. Валютний ринок

Сутність і структура валютного ринку.

Валютний курс. Фактори, що впливають на валютний курс. Методи котирування. Конвертованість. Типи конвертованості. Резервні валюти.

Валютні операції. Валютний арбітраж.

Система валютного регулювання і курсова політика в Україні.

Тема 11. Фондова біржа та біржові операції

Місце фондової біржі на ринку цінних паперів. Поняття та функції фондової біржі.

Умови допуску цінних паперів до котирування на фондовій біржі. Біржові операції та їх класифікація. Біржова угода.

Поняття біржових індексів і методи їх визначення.

Тема 12. Фундаментальний і технічний аналіз

Основні теорії прогнозування цін на ринку цінних паперів. Фундаментальний аналіз ринку цінних паперів. Показники, що використовуються при фундаментальному аналізі. Рейтинг цінних паперів. Технічний аналіз ринку цінних паперів. Основні теорії та принципи технічного аналізу.

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

 • Сутність фінансового ринку, його функції, сруктура, критерії класифікації
 • Значення валютного і кредитного ринку у системі фінансового ринку.
 • Ринок цінних паперів у системі фінансового ринку.
 • Основні суб'єкти фінансового ринку.
 • Основні напрямки та форми державного регулювання фінансового ринку.
 • Форми державного регулювання діяльності банків і фондового ринку України.
 • Методи валютного регулювання.
 • Банки, їх класифікація. Основні операції комерційних банків.
 • Основні види небанківських фінансових інститутів, що діють на території України. Основні форми їх діяльності.
 • Поняття та порядок функціонування кредитних спілок.
 • Сутність інститутів спільного інвестування.
 • Процентні ставки, види, фактори впливу на розмір, види процентних ставок, що встановлюються НБУ.
 • Класифікація фінансових ризиків, методики оцінки ризиків.
 • Ознаки класифікації цінних паперів.
 • Облігація, види облігацій.
 • Акція, види акцій.
 • Інвестиційний сертифікат.
 • Похідні цінні папери, похідні фінансові інструменти.
 • СВОП, види СВОПів.
 • Опціони, види опціонів.
 • Відмінність між ф'ючерсом і форвардом.
 • Депозитарні розпискиі.
 • Суть ордера, варанта та купона.
 • Місце грошового ринку в системі фінансового ринку.
 • Операції облікового ринку. Інструменти облікового ринку.
 • Міжбанківський ринок у складі грошового ринку.
 • Функції брокерських фірм.
 • Фактори впливу на валютний курс.
 • Фондова біржа, порядок її функціонування. Операції на фондовій біржі.
 • Сутність фундаментального і технічного аналізу ринку цінних паперів.

Податкова система

Мета курсу: набуття знань з організації та функціонування податкової системи в межах податкової політики держави.

Завдання курсу: засвоєння теоретичних та організаційних основ податкової системи та податкової політики; ознайомлення з особливостями діяльності державної податкової служби України; вивчення організаційних особливостей обліку платників податків; вивчення методики розрахунків основних видів загальнодержавних та місцевих податків; розгляд порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними та фізичними особами; аналіз особливостей та умов перекладання податків; дослідження організації альтернативних систем оподаткування, виявлення умов, мотивів та наслідків ухилення платників від сплати податків.

Предмет курсу: економічні відносини з приводу перерозподілу валового внутрішнього продукту й національного доходу для створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів.

Програма дисципліни

Тема 1. Сутність та види податків

Сутність податків. Історичні аспекти виникнення й розвитку податків. Поняття податку і збору (обов'язкового платежу). Функції податків. Елементи податків. Податкова ставка. Методи побудови податкових ставок. Класифікація податкових ставок. Порядок встановлення та зміни податкових ставок.

Введення та скасування податків і зборів. Повноваження Верховної Ради України,  сільських, селищних, міських рад у частині податків і зборів. Права органів місцевого самоврядування щодо встановлення порядку сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), ставок оподаткування та податкових пільг.

Податкове зобов'язання. Механізм узгодження податкового зобов'язання.

Класифікація податків. Розподіл податків за економічним змістом на прямі і непрямі. Види податків за економічною ознакою об'єкта оподаткування: податки на доходи, капітал, споживання.

Види прямих податків, їх переваги і недоліки, проблеми справляння. Види непрямих податків, їх переваги та недоліки. Види податків за ознакою органів державної влади, що їх встановлюють: загальнодержавні та місцеві податки.

Тема 2. Податкова політика в системі державного регулювання економіки

Поняття податкової політики. Місце та роль податкової політики в державному регулюванні економіки. Мета, принципи та ієрархія задач податкової політики.

Фактори, які визначають напрями та характер податкової політики. Особливості податкової політики України в період формування ринкових відносин. Елементи й основні принципи податкової політики.

Тема 3. Організація податкової системи

Податкова система як засіб реалізації податкової політики держави. Поняття податкової системи і вимоги до неї. Наукові основи побудови податкової системи. Податки в системі державних доходів.

Принципи побудови та організації системи оподаткування. Податки як елемент перерозподілу валового національного продукту. Критерії оптимального оподаткування.

Тема 4. Державна податкова служба України

Органи державної податкової служби України. Структура податкової служби України. Організаційна структура держаної податкової служби в Україні.

Функції Державної податкової служби України та її завдання. Функції середнього та базового рівня Державної податкової служби. Права органів Державної податкової служби. Обов'язки та відповідальність посадових осіб податкових органів. Податкова міліція: склад, функції, завдання, повно- важення, права.

Тема 5. Податковий менеджмент

Облік платників податків - юридичних осіб. Єдиний банк даних юридичних осіб. Процедура подання документів та реєстрації юридичних осіб.

Облік платників податків фізичних осіб. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків.

Підстави та порядок проведення органами державної податкової служби планових і позапланових виїзних перевірок.

Скасування рішень органів державної податкової служби України.

Оскарження дій службових осіб державних податкових інспекцій України.

Тема 6. Податок на додану вартість (ПДВ)

Сутність ПДВ, його роль у формуванні доходної частини бюджету. Законодавча і нормативна база оподаткування, платники, об'єкт оподаткування, ставки. Операції, що не є об'єктом оподаткування. Особливості визначення бази оподаткування. Види операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою.

Податковий облік з ПДВ. Податкові зобов'язання і податковий кредит. Умови, що визначають право платника на податковий кредит. Податкова накладна. Реєстр податкових накладних. Визначення дат виникнення податкових зобов'язань і права на податковий кредит.

Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету. Податкові періоди. Строки подання податкової декларації та розрахунків з бюджетом. Система пільг з податку на додану вартість.

Тема 7. Акцизний податок

Економічна сутність. Законодавча і нормативна база оподаткування. Особливості застосування акцизного податку в Україні.

Платники. Об'єкт оподаткування. Перелік підакцизних товарів. Ставки акцизного податку. Порядок визначення сум акцизного податку. Строки та порядок сплати. Строки подання звітності.

Особливості оподаткування операцій з імпорту підакцизних товарів. Акциз в операціях з переробки давальницької сировини. Організація i податкове забезпечення транзиту підакцизних товарів. Особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Застосування марок акцизного збору.

Механізм застосування пільг для юридичних та фізичних осіб з акцизу.

Тема 8. Мито

Мито як джерело доходів бюджету і як засіб регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Митна політика. Законодавча і нормативна база оподаткування.

Об'єкти оподаткування. Поняття митної вартості товарів і методи її визначення. Експортне та імпортне мито. Антидемпінгове, компенсаційне й спеціальне мито. Платники мита. Види ставок мита (звичайні, пільгові, преференційні) та механізм їх застосування. Справляння мита та порядок його перерахування до бюджету. Пільги.

Тема 9. Перекладання податків

Розмежування суб'єктів оподаткування та носіїв податку. Ціноутво- рення і механізм перекладання непрямих податків. Особливості та умови перекладання податку на прибуток та інших прямих податків. Просте та складне перекладання. Створення умов для запобігання перекладанню податків.

Тема 10. Податок на прибуток підприємств

Особливості оподаткування прибутку підприємств: платники, ставки, об'єкт оподаткування, порядок розрахунку оподатковуваного прибутку.

Формування доходів звітного періоду, їх склад і визначення. Порядок коригування доходів звітного періоду. Формування витрат звітного періоду та їх склад. Види витрат, які не входять до складу витрат звітного періоду. Витрати подвійного призначення. Дата збільшення доходів і витрат звітного періоду.

Амортизація основних засобів. Класифікація основних засобів за групами. Механізм застосування методів амортизації. Особливості амортизації нематеріальних активів. "Прискореним" метод амортизація та сфера його застосування.

Оподаткування операцій особливого виду. Пільги щодо податку на прибуток підприємств. Строки сплати податку та подання звітності.

Тема 11. Податок на доходи фізичних осіб

Визначення доходів фізичних осіб. Платники податку. Визначення об'єктів оподаткування та ставки. Особливості застосування податкової соціальної пільги. Податкова знижка в оподаткуванні доходів фізичних осіб. Порядок нарахування, утримання та сплати податку до бюджету. Особливості нарахування та сплати окремих видів доходів.

Особливості оподаткування доходів від підприємницької діяльності. Визначення чистого доходу. Витрати, зв'язані з підприємницькою діяльністю. Ставки податку. Порядок сплати податку до бюджету.

Тема 12. Плата за ресурси та послуги

Плата за ресурси як інструмент впливу на економне та раціональне використання ресурсів.

Види ресурсних платежів. Плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин. Плата за спеціальне використання водних ресурсів. Плата за спеціальне використання лісових ресурсів. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок бюджету.

Рентні платежі. Об'єкти та суб'єкти оподаткування. Ставки. Джерела сплати ресурсних платежів.

Тема 13. Інші податки і збори

Плата за землю. Форми плати за землю. Суб'єкти плати за землю. Об'єкт оподаткування. Ставки плати за землю. Поняття вартісної оцінки землі. Порядок розрахунку і терміни сплати. Особливості сплати екологіч- ного податку. Характеристика елементів збору за першу реєстрацію транспортного засобу. Суб'єкти оподаткування. Визначення об'єктів оподаткування, перелік транспортних засобів, що не є об'єктами оподаткування. Ставки податку. Порядок розрахунку і терміни сплати податку юридичними та фізичними особами.

Тема 14. Місцеві податки і збори

Економічна сутність та значення місцевих податків: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Економічна сутність та значення місцевих зборів: збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; збір за місця для паркування транспортних засобів; туристичний збір. Суб'єкти і об'єкти оподаткування. Податкові ставки. Механізм обчислення та строки сплати місцевих податків і зборів.

Тема 15. Фіксований сільськогосподарський податок

Фіксований сільськогосподарський податок. Платники податку та податкова реєстрація. Об'єкт, база оподаткування та ставки податку. Порядок обліку та контролю нарахування і сплати фіксованого сільськогосподарського податку.

Розподіл фіксованого сільськогосподарського податку між бюджетами і державними цільовими фондами.

Тема 16. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва

Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва. Законодавча і нормативна база оподаткування.

Визначення суб'єктів малого підприємництва. Порядок переходу на роботу за спрощеною системою оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності.

Платники єдиного податку. Ставки єдиного податку для юридичних осіб. Об'єкт і база оподаткування. Ставки єдиного податку для фізичних осіб. Перелік податків і зборів, в рахунок яких сплачується єдиний податок.

Строки сплати єдиного податку до бюджету. Розподіл єдиного податку між бюджетами і державними цільовими фондами. Порядок та строки подання звітності суб'єктами малого підприємництва.

Тема 17. Ухилення від податків

Види податкових правопорушень. Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства. Специфіка відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом. Організаційно-правове забезпечення боротьби з відмиванням доходів незаконного походження.

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

 • Історичні аспекти виникнення й розвитку податків.
 • Поняття податку і збору (обов'язкового платежу).
 • Функції та елементи податків.
 • Класифікація податків.
 • Поняття податкової політики.
 • Місце та роль податкової політики в державному регулюванні економіки.
 • Фактори, які визначають напрям та характер податкової політики.
 • Поняття податкової системи і вимоги до неї.
 • Принципи побудови системи оподаткування.
 • Податкова система як засіб реалізації податкової політики держави.
 • Податковий менеджмент.
 • Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства.
 • Структура, обов'язки та відповідальність податкової служби України. Податкова міліція.
 • Види податкових правопорушень.
 • Просте та складне перекладання податків.
 • Сутність ПДВ і його роль у формуванні доходної частини бюджету.
 • Податкова накладна. Реєстр податкових накладних.
 • Строки подання податкової декларації та розрахунків з бюджетом.
 • Механізм бюджетного і експортного відшкодування податку з Державного бюджету України.
 • Економічна сутність акцизного податку, прибутку підприємств, податку на доходи фізичних осіб.
 • Амортизація основних засобів.
 • Податкові соціальні пільги.
 • Особливості оподаткування доходів від підприємницької діяльності.
 • Декларування доходів.
 • Види ресурсних платежів.
 • Екологічний податок.
 • Збір за користування радіочастотним ресурсом України.
 • Особливості оподаткування страхувальників.
 • Особливості оподаткування неприбуткових установ та організацій.
 • Особливості оподаткування нерезидентів.

Бюджетна система

Мета курсу: вивчення сутності бюджетних відносин і характеру їх впливу на суспільство для забезпечення ефективного управління бюджетом і фінансовою діяльністю в державі в цілому.

Завдання курсу: засвоїти теоретичні основи формування й використання бюджетних коштів, складових та стратегічної перспективи бюджетної політики; розуміти засади бюджетного устрою й принципи побудови бюджетної системи держави та бюджетного процесу на загальнодержавному і місцевому рівнях; сформувати теоретичні і практичні знання щодо методів і джерел формування доходів бюджету, напрямів і форм фінансування видатків, управління бюджетним дефіцитом; оволодіти методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави, особливостями використання інструментарію міжбюджетних відносин; сформувати знання з питань функціонування державного кредиту та управління державним боргом.

Предмет курсу: відносини з приводу формування і використання державного бюджету.

Програма дисципліни

Тема 1. ЗАРОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Зародження бюджетно-економічних відносин у країнах Стародавнього Сходу (Єгипет, Месопотамія, Вавилон, Китай), Стародавній Індії, Стародавній Греції, Стародавньому Римі та Римській Імперії. Найдавніші писемні джерела, присвячені регламентуванню економічних відносин. Внесок видатних правителів і мислителів древності у розвиток бюджетно-економічних відносин.

Тема 2. СТАНОВЛЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН У ФРАНЦІЇ, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА США

Еволюція бюджетних відносин в Англії. Сутність «Великої хартії вольностей» та «Білля про права» та їх роль у становленні бюджетних відносин. Особливості бюджетного процесу в Англії у XIX ст. Періодизація бюджетної історії Франції. Роль бюджетних відносин у боротьбі Сполучених Штатів Америки за незалежність.

Тема 3. СТАНОВЛЕННЯ і РОЗВИТОК БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Періодизація бюджетно-економічної історії України. Зародження бюджетних відносин у часи Київської Русі і Галицько-Волинського князівства. Бюджетні відносини за часів Польсько-Литовської доби. Бюджетні відносини Запорозької Січі як приклади гармонійного поєднання суспільних та особистих економічних інтересів. Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на бюджетні процеси за часів Гетьманщини. Розвиток бюджетних відносин на західних українських землях у XIX столітті. Особливості процесу встановлення самостійних бюджетних відносин після повалення самодержавства. Трансформація системи державного управління за роки перебування України в складі СРСР. Становлення бюджетної системи після здобуття незалежності. Бюджетний кодекс України. Шляхи вдосконалення бюджетних відносин.

Тема 4. БЮДЖЕТ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

Економічна природа та сутність бюджету. Походження, еволюція та сучасне розуміння терміна «бюджет». Головні ознаки, економічна сутність та функції бюджету. Бюджет як основна ланка державних фінансів. Роль і місце бюджету в ринковій і командно-адміністративній моделях економіки. Відмінності рівня централізації національного доходу в бюджеті в різних моделях ринкової економіки.

Основні характеристики бюджетних відносин. Бюджет як економічна категорія. Визначення бюджету згідно з Бюджетним кодексом. Функції, що характеризують сутність бюджету як економічної категорії. Призначення та роль бюджету. Економічне значення бюджету, його вплив на темпи економічного зростання, структуру та розвиток суспільного виробництва, оптимізацію вартісних пропорцій у розподілі доходів. Бюджетна політика як складова фінансової політики. Призначення та структура бюджетного механізму.

Тема 5. БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ

Поняття бюджетного механізму. Основні підсистеми бюджетного механізму як сукупність інструментів державного регулювання економіки у сфері бюджетних відносин. Нормативно-правове, організаційно-управлінське та інформаційно-аналітичне забезпечення як економіко-адміністративні важелі механізму управління бюджетним процесом та бюджетними відносинами. Економічні важелі забезпечення формування бюджетних ресурсів. Механізм та принципи розподілу бюджетних ресурсів. Бюджетне фінансування. Бюджетне регулювання доходів та його методи.

Бюджет як розпис доходів і видатків. Організаційна структура доходів бюджету. Розподіл видатків між бюджетами різних рівнів бюджетної системи. Поняття бюджетної класифікації. Визначення бюджетної класифікації, її організаційна роль, юридичне значення та структура. Бюджетне планування та прогнозування. Бюджетне планування та прогнозування: функції, принципи організації, методи та завдання. Загальний та спеціальний фонди бюджету. Поняття загального та спеціального фондів бюджету, їх склад та структура.

Тема 6. СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ

Бюджетна політика як складова фінансової політики держави. Зміст, цілі, функції та суспільно-економічна роль бюджетної політики. Межі ефективності бюджетного регулювання. Функції і види бюджетного моніторингу та бюджетної статистики.

Правовий характер бюджету. Розподіл бюджетних повноважень між центральними та місцевими органами державної влади.

Бюджетна стратегія як довгостроковий курс бюджетної політики. Бюджетне планування і прогнозування: сутність, завдання, методи, форми реалізації. Зміст, мета та принципи бюджетного програмування. Методика оцінки ефективності бюджетних програм.

Тема 7. СКЛАД І СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ

Бюджетна система України: сутність, структура, принципи функціонування. Державний і місцеві бюджети. Зведений бюджет як сукупність усіх складових бюджетної системи. Загальний та спеціальний фонди бюджету.

Законодавча та нормативна бази функціонування бюджетної системи. Бюджетний кодекс та його структура. Структура та принципи побудови бюджетної системи України. Організація та функціонування бюджетної системи зарубіжних країн.

Міжбюджетні відносини в Україні: суб'єкти, види, принципи організації, структура побудови, механізм. Основні форми взаємовідносин між окремими ланками бюджетної системи. Основні форми взаємовідносин між окремими ланками бюджетної системи. Система фінансового вирівнювання: форми, методи, інструменти. Характеристика міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів.

Тема 8. ЗАКОНОДАВЧА І НОРМАТИВНА БАЗА ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Суб'єкти правових бюджетних відносин. Функції правових актів у сфері бюджетних відносин. Правові документи, що регламентують проведення бюджетної політики. Порядок затвердження і виконання державного бюджету. Форми міжбюджетних відносин, передбачені Бюджетним кодексом України.

Організація бюджетного процесу в Україні та його учасники. Сутність бюджетного процесу, його учасники та їх повноваження. Стадії бюджетного процесу на загальнодержавному та місцевому рівнях.

Тема 9. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Головні джерела бюджетних надходжень. Неподаткові надходження, їх склад та класифікація. Наукова класифікація видатків бюджету. Недосконалість формування системи бюджетних видатків та напрямки її вдосконалення. Пріоритетні напрями бюджетної політики у соціальній сфері.

Економічна сутність і класифікація доходів бюджету. Склад і джерела доходів Державного бюджету. Доходи загального та спеціального фондів. Доходи місцевих бюджетів, що враховуються та не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. Поточний бюджет та бюджет розвитку.

Економічна сутність видатків бюджету. Поняття видатків бюджету. Класифікація видатків бюджету. Видатки Державного бюджету. Сутність видатків державного бюджету. Склад і структура видатків державного бюджету України. Класифікація видатків бюджету. Видатки місцевих бюджетів. Сутність видатків місцевих бюджетів, їх склад. Складові системи бюджетного фінансування (принципи, форми, методи). Головні розпорядники бюджетних коштів. Шляхи вдосконалення діючих форм бюджетного фінансування.

Тема 10. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ: МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ДЖЕРЕЛА ПОКРИТТЯ

Бюджетний дефіцит (профіцит) як економічна категорія та показник стану бюджету, економічні передумови виникнення. Критерії класифікації бюджетного дефіциту. Заходи держави щодо подолання бюджетного дефіциту та джерела покриття. Поняття зовнішнього боргу та характеристика структури. Рейтинг зовнішніх зобов'язань України. Негативні й позитивні аспекти зовнішніх запозичень, передумови, необхідні для ефективного використання зовнішніх позик.

Характеристика бюджетного дефіциту як показник якості фінансового плану держави. Аналітичний огляд бюджетного дефіциту України. Регулювання бюджетного дефіциту. Основні заходи щодо зниження бюджетного дефіциту. Зарубіжний та вітчизняний досвіди фінансування дефіциту бюджету.

Тема 11. ОПТИМІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

Державні утворення, що беруть участь у виконанні бюджету та їх повноваження. Казначейська форма виконання бюджету. Функції державного казначейства у процесі виконання бюджету, порядок виконання Державного та місцевих бюджетів. Сутність бюджетного обліку, предмет, методи, завдання та основні функції. Загальна схема документообігу. Обліковий реєстр. Способи ведення бюджетного обліку. План рахунків та його структура. Баланс виконання бюджету.

Тема 12. УДОСКОНАЛЕННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Сутність міжбюджетних відносин. Особливості української політики фінансового вирівнювання. Передумови збалансованого економічного розвитку регіонів. Сутність моделі стимулювання розвитку регіонів та депресивних територій, економічна теорія бюджетного федералізму. Переваги та недоліки централізованої та децентралізованої моделей міжбюджетних відносин.

Концепція реформування міжбюджетних відносин.

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

 • Зародження бюджетних відносин.
 • Роль Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, УНР у формуванні бюджетних відносин в Україні.
 • Особливості взаємовідносин державного бюджету і державних фінансів.
 • Моделі ринкової економіки розрізняють за послідовністю розподілу ВВП?
 • Моделі ринкової економіки виділяються за рівнем централізації національного продукту.
 • Сутність та особливості функціонування бюджетного механізму.
 • Економічна сутність бюджетної експертизи.
 • Сутність, основні джерела призначення бюджетних дотацій, субвенцій.
 • Інструментар розподілу бюджетних видатків.
 • Форми бюджетного фінансування.
 • Основні методи бюджетного фінансування, визначені бюджетним кодексом України
 • Економічна сутність бюджетного резервування.
 • Механізм використання бюджетних ресурсів.
 • Базові інструменти бюджетного механізму в Україні.
 • Охарактеризуйте сутність та основний зміст бюджетної політики.Критерії її ефективності.
 • Переваги й недоліки формування міжбюджетних відносин на основі бюджетної забезпеченості.
 • Різниця між місцевими бюджетами і бюджетами місцевого самоврядування.
 • Структура бюджетної системи України.
 • Роль зведеного бюджету у функціонуванні бюджетного механізму?
 • Принципи, на яких ґрунтується бюджетна система України.
 • Структура загального та спеціального фондів бюджету.
 • Структура доходів загального та спеціального фондів державного бюджету.
 • Структура неподаткових надходжень до бюджету.
 • Класифікація бюджетних видатків.
 • Сутність, наслідки, шляхи покриття бюджетного дефіциту. Бюджетний  профіцит.
 • Економічна сутність внутрішнього і зовнішнього державного боргу
 • Повноваження Верховної Ради України на різних стадіях бюджетного процесу.
 • Переваги казначейського виконання державного бюджету. Єдиний казначейський рахунок.
 • Обліковий реєстр, призначення меморіальних ордерів. Способи бюджетного обліку.
 • Зміст принципів субсидіарності їх роль у міжбюджетних відносинах.

Гроші і кредит

Мета курсу: підготовка фахівців фінансового профілю, які б володіли теоретичними основами державної монетарної політики держави, опанування ними принципів функціонування грошей в ринковій економіці та принципів кредитування, а також володіли методами аналізу й оцінки грошової та кредитної політики в Україні.

Завдання курсу: дати майбутнім фахівцям фінансового профілю знання щодо сутності та функцій категорій "гроші", "кредит", характеристику теорій грошей і кредиту в сучасних умовах розвитку суспільства; поняття грошового обігу грошових потоків, грошового ринку та грошових систем; основ розрахункових і валютних відносин.

Предмет курсу: відносини з приводу виникнення та розвитку товарно-грошово-кредитних відносин, їх роль в сучасних умовах розвитку суспільства; поняття грошового обігу грошових потоків, грошового ринку та грошових систем; основ розрахункових і валютних відносин.

Програма дисципліни

Тема 1. Суть і функції грошей

Походження грошей. Концепції походження грошей. Роль держави у створенні грошей.

Суть грошей. Форми грошей та їх еволюція. Причини та механізм демонетизації золота, еволюція кредитних грошей від урядових (казначейських) зобов'язань до зобов'язань центрального банку.

Специфічний характер вартості грошей. Купівельна спроможність як вираз вартості грошей при різних їх формах. Вплив зміни вартості грошей на економічні процеси. Ціна грошей як капіталу: альтернативна вартість, зберігання грошей та процент.

Функції грошей. Поняття функції та її еволюція. Функція міри вартості, її суть, сфера використання. Масштаб цін. Ідеальний характер міри вартості. Ціна як грошовий вираз вартості товарів.

Функція засобу обігу, її суть, сфера використання; реальність і кількісна визначеність грошей у цій функції. Функція засобу платежу, її суть, відмінність від функції засобу обігу, сфера використання, еволюція.

Функція засобу нагромадження, її суть, сфера використання. Вплив часу на функцію засобу нагромадження. Світові гроші. Еволюція золота як світових грошей.

Тема 2. Грошовий обіг і грошова маса

Грошовий обіг. Грошові платежі як складові грошового обороту. Основні суб'єкти грошового обороту. Основні ринки, що пов'язуються грошовим оборотом.

Основні сфери грошового обороту. Безготівковий грошовий оборот. Готівковий грошовий оборот. Канали надходження грошей та їх вилучення з грошового обороту.

Грошові потоки та критерії їх класифікації. Характеристика основних видів грошових потоків. Взаємозв'язок між окремими видами грошових потоків.

Грошова маса та основні форми її існування. Агрегатний метод класифікації функціональних форм грошей. Характеристика грошових агрегатів. Грошова база. Особливості побудови показників грошової маси в Україні.

Закони грошового обігу. Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають.

Тема 3. Грошовий ринок

Гроші як об'єкт купівлі-продажу. Суть грошового ринку. Особливості прояву на грошовому ринку основних ринкових ознак - попиту, пропозиції, ціни.

Економічна структура грошового ринку. Ринок грошей. Ринок капіталів. Суб'єкти грошового ринку. Банки як суб'єкти грошового ринку.

Попит на гроші. Теоретичні моделі попиту на гроші. Складові сукупного попиту на гроші: для трансакцій і як активи. Чинники, що визначають параметри попиту на гроші. Номінальний та реальний попит на гроші.

Пропозиція грошей. Загальні теоретичні положення пропозиції грошей. Механізм формування пропозиції грошей. Грошова база. Банківські резерви. Грошовий мультиплікатор. Роль кредитної системи у формуванні пропозиції грошей. Банкнотна та депозитна емісія.

Тема 4. Грошові системи

Грошові системи: склад, основні принципи організації та моделі побудови, місце в економічній системі. Система безготівкових розрахунків. Система готівкового обігу.

Основні типи грошових систем, їх еволюція: саморегульовані і регульовані, неринкові та ринкові, відкриті і закриті. Біметалізм. Монеметалізм. Системи грошового обігу: паперово-грошового, природного (кредитного). Державне регулювання грошової сфери. Центральний банк як орган державного регулювання грошової сфери. Методи та інструменти регулювання грошової системи.

Становлення й розвиток грошової системи України: необхідність створення. Особливості процесу запровадження національної валюти в Україні..

Тема 5. Інфляція та грошові реформи

Суть інфляції. Вплив на виробництво, зайнятість і життєвий рівень. Основні форми. Класичні, монетарні та загальноекономічні чинники. Інфляція попиту, витрат, фіскальна, імпортна. Основні показники вимірювання, методи регулювання. Інфляція в системі державного регулювання грошової сфери.

Грошові реформи: поняття та цілі. Класифікація грошових реформ. Становлення нової грошової системи. Часткова зміна грошової системи. Проведення спеціальних стабілізаційних заходів. Основні методи стабілізації валют: дефляція, деномінація, нуліфікація, девальвація, ревальвація.

Основні моделі грошових реформ. Грошові реформи формального типу. Грошові реформи конфіскаційного типу. Реформи паралельного (консервативного) типу.

Тема 6. Валютний ринок і валютні системи

Суть і види валютних відносин. Призначення та сфера використання валюти. Види валюти. Валютний ринок: суть та основи функціонування. Валютні операції. Види валютних операцій. Валютні ризики і методи валютного страхування. Об'єкти та суб'єкти валютного ринку. Роль банків на валютному ринку. Фактори впливу на кон'юнктуру валютного ринку.

Котирування валют. Валютний курс, його функції, види. Механізм забезпечення конвертованості. Конвертованість валюти України.

Механізм регулювання валютного курсу. Регламентація статусу валюти та порядок здійснення операцій з нею. Режим валютного курсу в Україні.

Валютні системи: поняття, структура, призначення. Види валютних систем: національні, регіональні, світові. Основні елементи національної валютної системи. Розвиток валютної системи України. Еволюція світової валютної системи.

Тема 7. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ

Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати. Економічні причини появи кількісного підходу до вивчення ролі грошей. Еволюція постулатів кількісної теорії.

Номіналістичне трактування суті грошей послідовниками кількісної теорії. Відмінності в поглядах на гроші послідовників кількісної теорії грошей і трудової теорії вартості.

Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей. «Трансакційний варіант» Фішера. «Кембриджська версія» кількісної теорії.

Грошово-кредитна політика України у світлі сучасних монетаристських теорій.

Тема 8. Сутність і функції кредиту

Необхідність та суть кредиту. Кредит як форма руху вартості на зворотній основі. Кредит як форма суспільних відносин. Основні функції кредиту. Суб'єкти та об'єкти кредитних відносин. Ознаки кредиту в ринковій економіці.

Економічні межі кредиту. Поняття меж кредиту, причини та наслідки їх порушення. Кредитні відносини та інфляція. Суть процента, види, економічні межі руху, фактори зміни ставки процента. Процентний ризик. Процент в умовах інфляції.

Форми та види кредиту. Характеристика окремих видів кредиту: комерційного, споживчого, державного, міжнародного, банківського. Вартість грошей. Специфічний характер вартості грошей.

Теорії кредиту. Основні положення натуралістичної теорії кредиту. Основні положення капіталотворчої теорії кредиту.

Тема 9. Фінансове посередники грошового ринку.

Поняття кредитної системи. Об'єктивні економічні умови формування кредитної системи. Основні етапи розвитку кредитної системи. Принципи побудови кредитної системи. Роль та місце кредитної системи в сучасному економічному просторі. Кредитна система як елемент інфраструктури грошового ринку.

Основні типи кредитних систем. Структура кредитної системи. Загальна характеристика основних структурних елементів кредитної системи.

Банківська система. Функції банківської системи. Основи організації банківської системи (принципи побудови, цілі, механізм функціонування). Емісійні банки. Неемісійні банки.

Парабанківська система. Небанківські фінансово-кредитні установи (спеціалізовані кредитно-фінансові інститути), їх відмінності від банків, економічне призначення, види, функції, роль.

Тема 10. Теоретичні засади діяльності комерційних банків

Суть і призначення комерційних банків: класифікація, організаційна та функціональна структура, основні показники діяльності. Банківські операції.

Пасивні банківські операції. Банківські ресурси та їхня структура. Власний капітал банку та його основні функції. Статутний фонд. Резервний фонд. Нерозподілений прибуток. Залучені кошти. Депозити та їх основні види. Депозити до запитання. Строкові депозити. Ощадні депозити.

Активні операції комерційних банків. Основні види активів. Кредитні операції, їх сутність і призначення. Інвестиційні операції та їх види. Інвестиційний портфель та інвестиційна політика комерційного банку.

Суть комісійно-посередницьких банківських операцій. Розрахункові операції. Касові операції. Валютні операції. Консультаційні та інші послуги.

Тема 11. Центральні банки в системі монетарного та банківського управління

Історичні аспекти організації центральних банків. Сучасні організаційно-правові форми центральних банків. Незалежність центральних банків.

Функції центрального банку. Грошово-кредитна політика центрального банку - суть, стратегічні цілі, проміжні й тактичні завдання, інструменти грошово-кредитного регулювання. Основні типи грошово-кредитної політики: рестрикційна та експансіоністська. Загальні методи реалізації грошово-кредитної політики. Політика облікової ставки. Операції на відкритому ринку. Політика обов'язкових резервів. Політика рефінансування.

Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика в системі державного регулювання ринкової економіки. «Сеньйораж» і монетизація бюджетного дефіциту.

Національний банк України: його завдання, функції та історія розвитку. Організаційна і функціональна структура НБУ. Повноваження Правління НБУ. Основні напрями діяльності НБУ. Грошово-кредитна політика НБУ. Банківський нагляд. Формування інформаційної системи. Пасивні та активні операції НБУ.

Тема 12. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною

Інтернаціоналізація господарської діяльності. Посилення співпраці країн світу щожо валютних відносин. Проблеми пристосування вітчизняної банківської системи до умов глобалізації. Лібералізація фінансових ринків. Конкурентоспроможність банків України

Національні та світовий ринок позичкових капіталів і його структура. Міжнародні кредитні інституції. Міжнародні центри позичкового капіталу. Уніфікація позичкових операцій та механізмів.

Позитивні й негативні наслідки функціонування світового валютного ринку для грошово-кредитної сисьеми України.

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

 1. Сутність та функції грошей. Історичні форми та види грошей і їхня еволюція.
 2. Функції грошей.
 3. Відмінності золотих і паперових грошей,  паперових і кредитних грошей.
 4. Організація прогнозування і регулювання готівкового обігу і безготівкового платіжного обігу.
 5. Форми безготівкових розрахунків.
 6. Грошова маса та її структура. Грошові агрегати. Грошова база.
 7. Закон грошового обігу та його зміст.
 8. Сутність та механізми «грошового мультиплікатора».
 9. Сутність фінансового  ринку і його структура.
 10. Попит на гроші і його складові частини.
 11. Трансакційна теорія грошей.
 12. Емісія готівкових грошей (емісійно-касове регулювання).
 13. Рівновага на грошовому ринку та процент.
 14. Основні типи грошових систем, їх еволюція
 15. Сутність, форми і причини інфляції, методи її регулювання.
 16. Сутність грошових реформ та їхня класифікація.
 17. Особливості проведення грошової реформи в Україні.
 18. Походження і сутність кредиту. Об'єкт і суб'єкт кредиту.
 19. Функції, види та роль кредиту.
 20. Принципи банківського кредитування.
 21. Форми забезпечення кредитів.
 22. Методи банківського кредитування.
 23. Механізм банківського кредитування.
 24. Вартість кредиту.
 25. Роль кредиту в розвитку ринкових відносин.
 26. Кредитна система та її структура.
 27. Інструменти грошово-кредитної політики.
 28. Загальна характеристика основних спеціалізованих фінансово-кредитних інститутів.
 29. Валютні відносини та валютні системи.
 30. Платіжний баланс та його структура, методи балансування.

Страхування

Мета курсу: формування в студентів основних положень теорії й практики страхування фізичних і юридичних осіб в умовах ринкових відносин.

Завдання курсу: з'ясування об'єктивної необхідності і сутності страхових послуг, які надаються як фізичним так і юридичним особам; засвоєння методів організації роботи страховика щодо реалізації страхових послуг; розгляд умов надання страхових послуг у галузі особистого, майнового страхування та страхування відповідальності; опанування організаційними засадами фінансової діяльності страхових компаній.

Предмет курсу: система відносин між сторонами страхової угоди з приводу купівлі-продажу страхових послуг.

Програма дисципліни

Тема 1. Сутність та класифікація страхування

Сутність страхування: суб'єкти та об'єкти страхування, функції та принципи. Системи страхування. Системи першого ризику, пропорційної відповідальності, граничного забезпечення та за відновною вартістю.

Класифікація страхування. Історичні ознаки: час виникнення окремих видів та етапи розвитку страхування. Економічні ознаки: спеціалізація страховика, род небезпеки, об'єкти, галузі, підгалузі і види, статус страховика, статусом страхувальника. Юридичні ознаки: ліцензовані види страхування, форма проведення страхування, форма організації страхування. Форми страхування: обов'язкова та добровільна, індивідуальна та колективна.

Тема 2. Страховий ринок та його державне регулювання

Страховий ринок: загальна структура та інфраструктура, об'єкти та суб'єкти. Класифікація страхового ринку. Страхові посередники, їх функції та відмінності. Професіонали страхового ринку. Товариства взаємного страхування. Об'єднання страховиків.

Страхова компанія: класифікація, організаційні форми створення, структурні підрозділи. Особливості кептивних страхових компаній.

Перестрахування та співстрахування. Суб'єкти перестрахування. Факультативні, облігаторні та факультативно-облігаторні договори. Види договорів при пропорційній і непропорційній формі перестрахування. Сутність співстрахування, механізм його здійснення, особливості при страхуванні великих ризиків.

Державний нагляд за страховою діяльністю: цілі, напрями, система законодавчого регулювання страхування, принципи відносин страховика й держави. Порядок ліцензування страхової діяльності.

Тема 3. Особисте страхування

Страхування життя як накопичувального виду страхування: страхові випадки, умови договору. Найпоширеніші види страхування життя: змішане страхування життя, страхування дітей, страхування до шлюбу, страхування додаткової пенсії.

Страхування здоров'я. Характеристика нещасного випадку: його ознаки та можливі наслідки. Характеристика страхових випадків та подій що не визнають страховим випадком. Принципи виплати страхового відшкодування залежно від ступеня втрати здоров'я. Характеристика окремих видів страхування від нещасних випадків. Сутність медичного страхування. Характеристика типових програм добровільного медичного страхування. Умови медичного страхування осіб, що виїжджають за кордон.

Тема 4. Майнове страхування

Страхування майна юридичних осіб. Основний, додатковий та спеціальний договір майнового страхування. Права та обов'язки страховика та страхувальника. Основні напрями страхування майна юридичних осіб: страхування підприємницьких, технічних, кредитних і фінансових ризиків, транспортне та сільськогосподарське страхування.

Страхування майна громадян. Особливості страхування майна громадян. Особисте майно, що може та не може бути застраховано. Групи ризиків, що охоплюють страхування майна громадян. Характеристика окремих видів страхування рухомого та нерухомого майна громадян.

Тема 5. Страхування відповідальності

Страхування відповідальності юридичних осіб. Характеристика понять "шкода" та "третя особа". Характеристика видів відповідальності, що можна застрахувати: адміністративна, матеріальна, цивільно-правова. Характеристика видів страхування відповідальності: страхування відповідальності роботодавця, професійної відповідальності, відповідальності за екологічне забруднення, відповідальності перевізника вантажів.

Страхування відповідальності громадян. Особливості страхування майна громадян. Характеристика видів страхування: цивільної відповідальності власників транспортних засобів, відповідальності позичальника за непогашення кредиту, відповідальності власників собак та цивільної відповідальності громадян, що мають у власності зброю.

Тема 6. Основи актуарних розрахунків

Сутність актуарних розрахунків як процесу встановлення страхового тарифу. Показники страхової статистики. Склад та структура тарифної ставки. Критерії віднесення ризику до страхового та нестрахового. Страхова статистика: основні абсолютні та відносні показники та їх економічний зміст. Брутто-ставка та її складові: нетто-ставку та навантаження.

Особливості розрахунки тарифів з ризикових видів страхування та страхування життя. Методики розрахунку тарифів із ризикових видів страхування. Призначення таблиць смертності для розрахунку ймовірності дожиття та смерті. Методика розрахунку тарифів зі страхування життя.

Види страхових внесків (премій, платежів). Економічна сутність страхового внеску. Класифікація страхових внесків. Характеристика видів страхових внесків за призначенням: ризикова премія, накопичуваний внесок, нетто-премія, достатній внесок, брутто-премія.

Тема 7. Фінанси та фінансова надійність страховиків

Особливості фінансової діяльності страховика: доходи, витрати та фінансові результати. Відмінності організації фінансової діяльності страхових компаній від інших суб'єктів господарювання. Видів доходів і витрат страховика. Фінансові результати. Порядок визначення зароблених премій.

Фінансова надійність страховика: умови забезпечення платоспроможності, ознаки фінансової надійності, чинники забезпечення. Зовнішні та внутрішні зобов'язання страховика та їх вплив на його фінансову надійність. Статутний і гарантійний фонд страховика. Порядок розрахунку фактичного та нормативного запасів платоспроможності.

Страхові резерви та порядок їх формування. Види страхових резервів. Технічні резерви (резерв незароблених премій та резерв збитків). Резерви із страхування життя (математичні резерви та резерв належних виплат страхових сум). Порядок розрахунку резерв незароблених премій за методом "плаваючих кварталів".

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

 • Функції, принципи страхування. Суб'єкти страхових взаємовідносин.
 • Організаційно-правові форми створення страхових компаній в Україні.
 • Економічна сутність франшизи.
 • Страхова сума. Суброгація.
 • Сутність співстрахування та перестрахування.
 • Системи страхування пропорційної і граничної відповідальності,  індивідуального та колективного страхування.
 • Характерні риси, види добровільної і  обов'язкової форми страхування.
 • Страховий ринок: структура, суб'єкти, страхові посередники, брокери, агенти, професіонали.
 • Товариства взаємного страхування. Об'єднання страховиків.
 • Перестрахування і співстрахування: сутність, механізм, форми, види комісії, типи договорів.
 • Страхові компанії: класифікація, організаційно-правові форми, дозволені види діяльності, принципами побудови.
 • Функції філій, представництв та агенцій страхової компанії. Системи роботи страховика з філіями.
 • Основні положення державної політики у сфері страхування. Державні органи нагляду за страховою діяльностю.
 • Ообисте страхування: особливості, галузі, відмінності між страхуванням життя та страхуванням здоров'я.
 • Сутність страхування життя: особливості, види.
 • Страхування від нещасних випадків: сутність, визначення нещасного випадка.
 • Медичне страхування: сутність, програми.
 • Відмінновтсі обов'язкового та добровільного медичного страхування.
 • Основні аспекти медичного страхування осіб,  від'їжджають за кордон.
 • Економічний зміст майнового страхування: види, об'єкти, що не можуть бути об'єктами; майно, що страхується за основним і спеціальним договорами страхування.
 • Типи покриття страхової оцінки при майновому страхуванні. Особливості страхування майна громадян.
 • Страхуванні відповідальності: види, об'єкт, підгалузі, особливості страхування відповідальності виробника за якість продукції.
 • Сутність та особливості страхування відповідальності роботодавця, професійної, за екологічне забруднення.
 • Сутність та особливості страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, перевізника вантажів, позичальника за непогашення кредиту.
 • Сутність актуарних розрахунків:  основні завдання,  класифікація.
 • Елементи страхового тарифу. Нетто-ставка. Навантаження у структурі тарифу.
 • Способи розрахунку тарифів з ризикових видів страхування, страхування життя.
 • Формування доходів і витрати страховика.  Фінансові результати  страховика.
 • Страховий портфель страхової компанії.
 • Фінансова надійність і платоспроможність страховика:фактичний та нормативних запас платоспроможності,  страхові резерви.

Банківська система

Мета курсу: вивчення основних ланок банківської діяльності, пов'язаних з кредитно-розрахунковим обслуговуванням суб'єктів господарської діяльності, фінансуванням інвестицій та наданням своїм клієнтам інших послуг.

Завдання курсу: отримати знання методики проведення кредитно-розрахункових та інших операцій і прищепити вміння, навички виконувати конкретну роботу, пов'язану з основними напрямами банківської діяльності.

Предмет курсу: діяльність комерційних банків, що пов'язана із здійсненням операцій та наданням послуг юридичним і фізичним особам.

Програма дисципліни

Тема 1. історія створення центральних банків (ЦБ)

ЦБ: походження, чинники появи емісійних банків, шляхи створення. Статус та основи організації. Незалежний статус ЦБ, його значення та форми реалізації. Особливості організації ЦБ США, Німеччини, Великобританії, Японії.

Основні напрями діяльності ЦБ, операції. Пасиви й активи банку. Відображення операцій у балансі центрального банку.

Перспективи розвитку центральних банків. Співробітництво центральних банків на міждержавному рівні та зі світовими валютно-кредитними і фінансовими організаціями. Створення наднаціональних центральних банків. Європейська система центральних банків: структура, призначення, статус, органи управління.

Тема 2. Види банків і порядок їх створення в Україні

Класифікація комерційних банків за формами власності, за видами здійснюваних операцій, за належністю статутного капіталу, за територіальним рівнем, за величиною активів.

Механізм створення та реєстрації комерційного банку. Порядок отримання ліцензії НБУ на здійснення банківської діяльності. Порядок отримання ліцензій та письмових дозволів на здійснення додаткових банківських операцій.

Обмеження щодо діяльності банків. Обов'язки банків щодо збереження банківської таємниці.

Тема 3. Емісія грошей та регулювання грошового обігу

ЦБ - емісійний центр готівкового грошового обороту. Повноваження НБУ як емісійного центру готівкового грошового обороту. Організація виготовлення, емісії та обороту грошових знаків.

Регулювання готівкового грошового обороту в позабанківській сфері. Місце готівки в грошовій та платіжній системах. Особливості платіжної системи та структури грошової маси в Україні. Принципи організації готівкового грошового обороту в Україні. Шляхи скорочення готівкового грошового обороту в Україні.

Організація емісійно-касової роботи в установах НБУ. Формування резервних фондів грошових знаків у Центральному сховищі та в територіальних управліннях НБУ. Регулювання оборотної каси установ НБУ та порядок здійснення касових операцій.

Прогнозування готівкового грошового обороту. Зміст прогнозного розрахунку касових оборотів банків та його призначення. Організація роботи зі складання прогнозного розрахунку в установах НБУ. Прогнозування надходження в каси банків торговельної виручки. Прогнозування видачі з кас банків готівки на оплату праці. Організація роботи з інкасації та перевезення грошових знаків в установах НБУ.

Тема 4. Організація діяльності банківських установ

Суть і роль комерційних банків в сучасній економіці. Класифікація комерційних банків та їх функції. Ліцензія та письмовий дозвіл.

Організаційна структура комерційного банку. Склад, функції та повноваження органів управління. Порядок роботи загальних зборів акціонерів (учасників), спостережної ради, ревізійної комісії. Функції постійно діючих комітетів банку. Порядок роботи ради директорів (правління) банку.

Склад та функції підрозділів та служб банку. Основні показники діяльності комерційних банків.Способи реорганізації банків.

Тема 5. Операції банків з формування власного капіталу

Склад та структура ресурсів комерційного банку. Функції капіталу банку. Способи розрахунку і структура власного капіталу банку. Балансовий та регулятивний капітал. Капітал першого та другого рівня, його складові.

Нормативи капіталу. Достатність капіталу банку. Операції з формування капіталу банку.

Капіталізація дивідендів та індексація акцій. Операції з купівлі, продажу та викупу акцій банку.

Тема 6. Операції банків із залучення і запозичення фінансових ресурсів

Структура залучених ресурсів комерційного банку. Класифікація депозитних операцій банку. Особливості окремих видів депозитів. Основні умови договору банківського вкладу. Ощадний (депозитний) сертифікат та його особливості. Механізм здійснення строкових депозитних операцій з юридичними, фізичними особами та фізичними особами-підприємцями. Особливості використання депозитних рахунків. Способи розрахунку та сплати процентів за депозит. Депозитна політика комерційного банку. Основні засади діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Структура запозичених ресурсів комерційного банку. Рефінансування НБУ комерційних банків. Операції НБУ на відкритому ринку. Ломбардне кредитування комерційних банків. Суть та види операцій РЕПО. Кредитні аукціони. Умови надання стабілізаційної позики комерційному банку. Суть та види міжбанківських кредитів. Процес міжбанківського кредитування. Структура міжбанківського ринку. Облігаційні позики банків.

Тема 7. Організація та регулювання платіжних систем

Розрахункове обслуговування банків центральним банком. Міжбанківські розрахунки як складова платіжної системи. Класифікаційна характеристика міжбанківських розрахунків. Проведення центральним банком міжбанківських розрахунків через кореспондентські рахунки комерційних банків. Світовий досвід міжбанківських розрахунків. Еволюція міжбанківських розрахунків в Україні.

Система електронних платежів (СЕП) НБУ. Основні принципи функціонування СЕП. Структурна побудова СЕП та порядок проведення міжбанківських розрахунків. Порівняльна характеристика моделей міжбанківських розрахунків за консолідованим коррахунком.

Перспективи розвитку платіжної системи в Україні. Система термінових платежів - новий етап розвитку електронних міжбанківських розрахунків. Створення та розвиток національної системи масових електронних платежів в Україні. Роль НБУ у розв'язанні цієї проблеми.

Тема 8. Грошово-кредитна політика та механізм формування пропозиції грошей

Грошово-кредитна політика центрального банку: суть та роль у розвитку економіки держави. Цілі грошово-кредитної політики: стратегічні, проміжні й тактичні. Монетарна експансія та рестрикція як основні типи грошово-кредитної політики. Тотальна і селективна політика. Таргетування.

Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика в системі державного регулювання ринкової економіки. «Сеньйораж» і монетизація бюджетного дефіциту.

Інструменти грошово-кредитної політики центрального банку: політика облікової ставки, операції на відкритому ринку, регулювання норми обов'язкових резервів, рефінансування та ін.

Суть і механізм формування пропозиції грошей. Вплив пропозиції грошей на розвиток економіки. Роль державних інституцій у реалізації емісійного процесу. Способи безготівкової емісії грошей. Утворення грошей комерційними банками. Норма обов'язкового резерву, грошова база, ефект кредитного мультиплікатора.

Тема 9. Валютна політика

Валютне регулювання як складова валютної політики держави: економічна сутність, необхідність та завдання, органи, інструменти. Повноваження НБУ як органу валютного регулювання. Установлення офіційного обмінного курсу гривні та його регулювання. Регулювання поточних валютних операцій та операцій, пов'язаних з рухом капіталу.

Курсова політика НБУ. Цільова спрямованість та інструменти реалізації курсової політики на різних етапах перехідної економіки.

Платіжний баланс: економічний зміст і роль у системі валютного регулювання. Порядок складання платіжного балансу в Україні, його аналіз та використання в регулятивній діяльності НБУ.

Золотовалютні резерви в системі валютного регулювання. Роль і призначення золотовалютних резервів. Формування НБУ золотовалютних резервів та їх використання. Управління золотовалютними резервами.

Валютний контроль: зміст і завдання. Повноваження НБУ у сфері валютного контролю.

Тема 10. Центральні банки в системі монетарного та банківського управління

Грошово-кредитна політика центрального банку - суть, стратегічні, проміжні й тактичні цілі. Основні типи грошово-кредитної політики: монетарна експансія та рестрикція. Інструменти грошово-кредитної політики. Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика в системі державного регулювання ринкової економіки.

Система банківського регулювання та нагляду. Принципи ефективного банківського регулювання, розроблені Базельським Комітетом з питань банківського регулювання. Державна реєстрація банків. Ліцензування банківської діяльності. Установлення економічних нормативів, що регламентують діяльність банків. Вимоги до банків щодо формування резервів. Гарантування банківських депозитів. Вимоги НБУ щодо організації банківського кредитування та грошових розрахунків. Методичне забезпечення діяльності банків.

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

 1. Причини, шляхи створення центральних емісійних банків.
 2. Статус центральних емісійних банків, основні задачі, функції, операції.
 3. Система і органи управління НБУ, фінансове забезпечення діяльності.
 4. Сутність і значення кредитів, що надаються центральними банками банківським установам.
 5. Зміст рефінансування банків за допомогою проведення кредитних аукціонів.
 6. Суть кредитування банків під забезпечення державними цінними паперами.
 7. Селективна політика адресного рефінансування.
 8. Роль центробанку в організації платіжної системи країни.
 9. Економічна сутність і необхідність міжбанківських розрахунків через консолідований коррахунок, систему електронних платежів НБУ.
 10. Основні цілі та інструменти грошово-кредитної політики, її зв'язок з податковою, бюджетною і валютною політикою..
 11. Напрями та параметри використання резервних вимог.
 12. Сутність операцій центрального банку на відкритому ринку .
 13. Звичайні операції центрального банку з цінними паперами на вторинному ринку.
 14. Сутність, основні принципи організації банківських установ.
 15. Види банківських установ на фінансовому ринку України.
 16. Порядок створення, реєстрації та ліцензування банківської діяльності.
 17. Фінансові результати діяльності та ліквідність банку.
 18. Ресурси банківської установи, їх склад та структура.
 19. Система страхування (гарантування) вкладів населення в банках.
 20. Організація безготівковихі  готівкових розрахунків в банках.
 21. Порядок формування кредитного портфеля банку. Кредитний ризик та заходи управління ним.
 22. Оцінка кредитоспроможності позичальника.
 23. Діяльність банків на фінансовому ринку та ринку цінних паперів.
 24. Емісійні, посередницькі, комісійні операції банківської установи.
 25. Принципи банківського кредитування.
 26. Організація грошових розрахунків.
 27. Власний капітал банку та механізм його формування.
 28. Розрахункове і гарантійне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання.
 29. Класифікація векселів, пластикових карток які обертаються в Україні та її межами.
 30. Факторингові і форфейтингові операціїй банківських установ.

Список рекомендованої літератури

Фінансовий ринок

Основна

 • Буднік М. М. Фінансовий ринок : конспект лекцій / М. М. Буднік, Н. В. Сабліна. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. - 155 с.
 • Васильєва В. В. Фінансовий ринок : навч. посібн. / В. В. Васильєва, О. Р. Васильченко. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 368 с.
 • Мартюшева Л. С. Фінансовий ринок : навч. посібн. / Л. С. Мартюшева, М. М. Буднік, Н. В. Сабліна. - К. : Кондор, 2008. - 324 с.
 • Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12 липня 2001 р. // ВВР України. - 2002. - № 1. - Ст. 1.
 • Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23 лютого 2006 р. // ВВР України. - 2006. - № 31. - Ст. 268.

Додаткова

 • Бердникова Т. Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело / Т. Б. Бердникова. - М. : ИНФРА-М, 2000. - 270 с.
 • Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент / И. А. Бланк. - К. : МП "ИТЕМ" ЛТД 1995.- 447 с.
 • Васильев А. В. Рынок ценных бумаг, акционерные общества. Антикризисное управление / А. В. Васильев, Ю. С. Потемкин. - Х. : Фолио, 2001.- 316 с.
 • Винокуров Д. Вексельное обращение / Д. Винокуров. - Х. : Фактор, 2001. - 224 с.
 • Данчак Л. І. Сучасний стан і проблеми законодавчо нормативного регулювання фінансування та формування вітчизняного житлового фонду / Л. І. Данчак // Вісник ІЕПД НАН України. - 2011. - № 2. - С. 25-33.
 • Кравченко Ю. Коефіцієнт ціна - доход для українських акцій / Ю. Кравченко // Цінні папери України. - 2000. - № 45. - С. 44-45.
 • Кравченко Ю. Я. Ринок цінних паперів : навчальний посібник / Ю. Я. Кравченко. - К. : Дакор, КНТ, 2008. - 664 с.
 • Лепейко Т. И. Методология управления инвестиционными ресурсами финансового рынка : монография / Т. И. Лепейко. - Х. : Изд. ХГЭУ, 2002.- 288 с.
 • Ли Ч. Ф. Финансы корпораций: теория, методы и практика / Ч. Ф. Ли, Ф. Л. Ченг, Д. И. Финерти. - М. : ИНФРА-М, 2000. - 688 с.
 • Лысенков Ю. М. Участники фондового рынка: функции, организация деятельности / Ю. М. Лысенков, А. И. Рымарук, И. В. Педь. - К. : Вестник фондового рынка, 2005. - 288 с.

Податкова система

Основна

 • Податковий кодекс України (із чинними змінами, внесеними згідно із Законами України)
 • Іванов Ю. Б. Податкова система : підручник / Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк. - К. : Атіка, 2006. - 920 с.
 • Основы налогообложения : учебн. пособ. / Ю. Б. Иванов, А. Н. Тищенко, Е. В. Давыскиба та ін. - Х. : ИД "ИНЖЭК", 2008. - 280 с.
 • Податковий менеджмент : підручник / Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима та ін. - К. : Знання, 2008. - 525 с.
 • Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій : навч. посібн. / під ред. Іванова Ю. Б., Майбурова І. А. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2010. - 492 с.
 • Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування : монографія / за заг. ред. Ю. Б. Іванова. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. - 448 с.
 • Проблеми розвитку корпоративного податкового менеджменту : монографія / за заг. ред. Ю. Б. Іванова. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. - 496 с.
 • Теория налогообложения. Продвинутый курс : учебник для магистрантов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / под ред. И. А. Майбурова, А. М. Соколовской. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 591 с.

Додаткова

 • Зима О. Г. Анализ факторов, влияющих на принятие налогоплательщиками решения об уплате налогов и сборов / О. Г. Зима, Н. В. Кузьминчук // Бизнес Информ. - 2011. - № 2 (1). - С. 54-56. 14. Иванов Ю. Б. Активизация предпринимательской деятельности в системе фіскального регулирования / Ю. Б. Иванов // Фискальное регулирование экономического развития государства в посткризисный период. - К. : ООО "ДКСцентр", 2011. - С.124-135.
 • Іванов Ю. Б. Альтернативні системи оподаткування : навч. посібн. / Ю. Б. Іванов, К. В. Петросянц. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. - 366 с.
 • Регулятивний потенціал податкової системи України : монографія / Ю. Б. Іванов, О. М. Тищенко, К. В. Давискіба та ін. ; за заг. ред. Ю. Б. Іванова. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. - 336 с.
 • Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика : монография / под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова, А. И. Крысоватого. - К. : Кондор, 2011. - 352 с.
 • Реформування податкової системи України: теорія, методологія, практика : монографія / Ф. О. Ярошенко, П. В. Мельник, А. І. Мярковський та ін. ; за заг. ред. М. Я. Азарова. - К. : Міністерство фінансів України, 2011. - 656 с.
 • Ткаченко Н. М. Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність : навч.-метод. посібн. / Н. М. Ткаченко, Т. М. Горова, Н. О. Ільєнко. - К. : Алерта , 2004. - 554 с.
 • Швабій К. І. Оподаткування доходів населення: проблеми науки та практики : монография / К. І. Швабій. - Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2009. - 320 с.

Бюджетна система

Основна

 • Андрущенко В. Л. Фінансова думка заходу в ХХ столітті: (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). - Львів: Каменяр, 2000. - 302 с.
 • Болюх М. А., Заросило А. П. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ: Навч. посібник. - К. : КНЕУ, 2008. - 344 с.
 • Бояр А. О. Бюджетний процес у Європейському Союзі: монографія. - Луцьк : Вежа-Друк, 2012. - 522 с.
 • Бюджетна і податкова системи України у запитаннях і відповідях : навч. посібник / [М. І. Бондар, В. М. Опарін, О. М. Тимченко та ін.] ; Академія фінансового управління. - К. : ДННУ АФУ, 2012. - 333 с.
 • Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. - 2-ге вид., доп. і перероб. 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2002. - 240 c.
 • Бюджетна система. Практикум : навч. посіб. [Електронний ресурс] / За наук. ред. проф. В. М. Федосова. - [Кондратюк С. Я., Жибер Т. В., Коломієць Г. Б. та ін.] - К.: КНЕУ, 2015. - 454 с.
 • Бюджетна система : підручник / [А. Є. Буряченко, Л. П. Гладченко, С. Я. Кондратюк та ін.] ; за наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. - К. : Центр учбової літератури ; Тернопіль : Економічна думка, 2012. - 871 с.
 • Бюджетна система України : тренінг-курс : навч. посібник / [В. М. Опарін, С. Я. Кондратюк, Є. О. Малік та ін.] ; за заг. ред. В. М. Опаріна ; Академія фінансового управління. - К. : ДННУ АФУ, 2012. - 392 с.
 • Длугопольський О. В. Теорія економіки державного сектора: Навч. посібник - К.: Професіонал, 2007. - 592 с.
 • Жибер Т.В., Коломієць Г.Б. Бюджетна система: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.- К.: КНЕУ, 2009.- 311 с.
 • Карлін М. І. Державні фінанси розвинутих країн : навч. посібник. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 480 с.
 • Кондратюк С.Я. Бюджетна система: Електронний навч.- метод. посібник.- дистанційна система навчання Web-ST // http:/10.1.1.200/. - К.: КНЕУ, 2012.- 426 с.
 • Небрат В.В. Еволюція теорії державних фінансів в Україні : монографія / В. В. Небрат ; [ред.: І. І. Бажал, І. І. Нестеренко, Т. П. Тацій, В. М. Ускова] ; Нац. акад. наук України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозування». - К. : Рута, 2013. - 584 с.
 • Опарін В.М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. - К.: КНЕУ, 2005. - 240 с.
 • Опришко В. Ф. Бюджетне законодавство України : навч. посібник / В. Ф. Опришко, А. Т. Ковальчук, Н. А. Фукс ; за заг. ред. В. Ф. Опришко ; Академія фінансового управління. - К. : ДННУ АФУ, 2012. - 240 с.
 • Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень : монографія / [С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко та ін.] ; за ред.: С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина ; М-во освіти і науки України, Тернопільський нац. екон. ун-т. - К. : Кондор, 2012. - 376 с.
 • Старостенко Г.Г., Булгаков Ю.В. Бюджетна система: Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 240 с.
 • Савчук Н. В. Бюджетні пріоритети України у контексті суспільного вибору : монографія / Н. В. Савчук ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». - К. : КНЕУ, 2014. - 326 с.
 • Юрій С.І. Бюджетна система : підручник / [С.І. Юрій ... [та ін.] ; за редакцією С.І. Юрія, В.Г. Дем'янишина, О.П. Кириленко ; Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний економічний університет. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 623 с.

Додаткова

 • Базилевич В. Д. Державні фінанси : навч. посіб. / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик / за заг. ред. В. Д. Базилевича. - К. : Атіка, 2004. - 368 с.
 • Бюджетний менеджмент: підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. / за заг. ред. В. Федосова. - К. : КНЕУ, 2004. - 864 с.
 • Білик М. Д., Павловська О. В, Притуляк Н. М. [та ін.] Фінансовий аналіз: Навч. посіб.. - К.: КНЕУ, 2005. - 592с.
 • "Местные финансы":Конспект лекцій./ Составитель: Клец Л.Е., Тристан М.Б. - Краматорск: ДГМА,, 2004. - 86с.
 • Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. - 2-ге вид., доп. і перероб.. - К.: КНЕУ, 2004. - 468 с.
 • Грідчіна М. В., Захожай В. Б., Осіпчук Л. Л. Фінанси (теоретичні основи). - К.: МАУП, 2004.
 • Романенко О. Р., Огородник С. Я., Зязюн А. А. Фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2003. - 387 c.
 • Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. - К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. - 487 с. - (Вища освіта ХХІ століття)
 • Музика О.А. Неподаткові доходи місцевих бюджетів України (фінансово-правове дослідження): Монографія. - К.: Атіка, 2006. - 256 с. .
 • Бюджетний кодекс України: чинне закон-во зі змін. та доп. станом на 25.08.2011 р. - К.: Паливода А.В. - 2011 - 148 с.
 • О.Д.Василик Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС. - 2003. - 416 с.
 • Голуб В.М., Бондар В.В., Худолей В.Ю. Фінанси: Навчальний посібник. - Київ: ЗАТ «Дорадо», 2008. - 180 с.
 • Грачева Е.Ю. Фінансовый контроль: учебное пособие / Е.Ю.Грачева, Г.П. Толстопятненко, Е.А. Рыжкова; рец. Ю.Н. Старилов - Москва: Камерон - 2004 - 270 с.
 • Біла О.Г. Фінансове планування і прогнозування. Навчальний посібник. - Львів: Компакт-ЛВ, 2005. - 312 с.
 • Ковальчук С.В., Форкун І.В. Фінанси. Навчальний посібник. - Львів: «Новий Світ - 2000», 2009. - 568 с.
 • Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків: Монографія. - Чернівці: Рута, 2004. - 264 с.

Гроші і кредит

Основна

 • Буднік М. М. Фінансовий ринок : навч. посібн. / М. М. Буднік, Л. С. Мартюшева, Н. В. Сабліна. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 334 с.
 • Гриньова В. М. Гроші і кредит : підручник / В. М. Гриньова. - Х. : ІНЖЕК, 2008.
 • Гроші та кредит : підручник / [М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін. ] ; за заг. ред. М. І. Савлука. - К. : КНЕУ, 2008. - 604 с.
 • Демківський А. В. Гроші та кредит / А. В. Демківський. - К. : Дакор, 2005. - 528 с.
 • Колесніченко В. Ф. Гроші та кредит : конспект лекцій для студентів спеціальності 6.050100 "Банківська справа" всіх форм навчання / В. Ф. Колесніченко. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2007. - 208 с.
 • Колодізєв О. М. Гроші і кредит : підручник / О. М. Колодізєв. - К. : Знання, 2010.
 • Кондусова Л. Ф. Валютно-фінансові розрахунки зовнішньоеко- номічної діяльності : навч. посібн. / Л. Ф. Кондусова, І. І. Нескородєва. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. - 200 с.
 • Шелудько В. М. Фінансовий ринок : навч. посібн. / Шелудько В. М. - [2-ге вид. випр. і доп.]. - К. : Знання-Прес, 2003. - 535 с.

Додаткова

 • Алексеев І. В. Гроші та кредит : навч. посібн. / І. В. Алексеев. - К. : Знання, 2009.
 • Круш П. В. Гроші та кредит : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів ІІI - ІV рівнів акредитації / П. В. Крущ. - К. : ЦУЛ, 2010.
 • Лагутін В. Д. Гроші та грошовий обіг : навч. посібн. / В. Д. Лагутін - 4-те вид., пере-робл. і доповн. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. - 199 с.
 • Литовских A. M. Финансы, денежное обращение и кредит / A. M. Литовских, И. К. Шевченко. - Таганрог : Изд. ТРТУ, 2003. - 101 с.
 • Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни "Гроші та кредит" / кол. авторів під кер. М. І. Мируна. - К. : КНЕУ, 2002. -124 с.
 • Рябинина Л. Н. Деньги и кредит : учебн. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / Л. Н. Рябинина. - К. : Центр навчальної літератури, 2008.
 • Щетинін А. І. Гроші та кредит : підруч. для студ. вищ. навч. закладів / А. І. Щетиніна. - К. : ЦУЛ, 2008.

Страхування

Основна

 • Базилевич В. Д. Страхування : підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Р. В. Пікус та ін. ; за заг. ред. В. Д. Базилевича. - К. : Знання, 2008. - 1019 с.
 • Внукова Н. М. Страхування: теорія та практика : навч.-метод. посібн. / Н. М. Внукова, В. І. Успаленко, Л. В. Временко та ін. ; за заг. ред. Н. М. Внукової. - Х. : Бурун Книга, 2009. - 656 с.
 • Осадець С. С. Страхування : підручник / С. С. Осадець, Т. М. Артюх, В. Л. Бабко та ін. ; за заг. ред. С. С. Осадця. - К. : КНЕУ, 2002. - 599 с.
 • Ротова Т. А. Страхування : навч. посібн. / Т. А. Ротова. - К. : КНТЕУ, 2006. - 400 с.
 • Смоляк В. А. Страхування : навч. посібн. / В. А. Смоляк, Є. Ю. Кузькін. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. - 272 c.

Додаткова

 • Александров В.Т. Страхова справа. Інтегрований навчальний комплекс : підручник. Автоматизована система навчання на CD та Інтернет-портал: У 2 кн. / В. Т. Александров, О. М. Бандурка, О. І. Ворона та ін. - Кн. 1 : Страхування. Страхові послуги. - К. : НВП "АВТ", 2003. - 640 с.
 • Базельський Комітет. Кредитні рейтинги та додаткові джерела ін-формації про кредитоспроможність // Фінансовий ринок України. - 2006. - № 5. - С. 34-37.
 • Белянкин Г. А. Платежеспособность страховой компании / Г. А. Белянкин // Фінанси. - 2006. - № 5. - С. 45-49.
 • Внукова Н.М. Управління розвитком ринків фінансових послуг: монографія / Н. М. Внукова, В. А. Смоляк, Ж. О. Андрійченко [та ін.] ; наук. ред. та кер. кол. авт. д-р екон. наук, проф. Н. М. Внукова ; Харківський національний економічний ун-т. - Х. : АдвА, 2009. - 195 с.
 • Внукова Н. Н. Кредитно-рейтинговая оценка страховщиков [Электронный ресурс] / Н. Н. Внукова, Н. И. Притула. - Режим доступа : www.belbroker.com.
 • Вовчак О. Д. Страхування : навч. посібн. / О. Д. Вовчак. - Львів :Новий світ-2000, 2006. - 480 с.
 • Временко Л. В. Регулирование страховой деятельности - взгляд страховщиков / Л. В. Временко, Д. Кондратенко // Insurance ТОР. - 2005. - № 4(12). - С. 8-10.
 • Орланюк-Малицкая Л. А. Платежеспособность страховой организации / Л. А. Орланюк-Малицкая. - М. : АНКИЛ, 2007. - 280 с.
 • Основи фінансового моніторингу фінансових послуг : навч. посібн./ Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук, В. А. Смоляк та ін. ; за заг. ред. Н. М. Внукової. - К. : КНТ, 2008. - 136 с.
 • Шумелда Я. Страхування : навч. посібн. / Я. Шумелда. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Тернопіль : Джура, 2006. - 497с.

Банківська система

Основна

 • Горбач Л.М., Каун О.Б. Ринок фінансових послуг: Навч.пос. - К: Кондор, 2006.- 436с.
 • Корнєєв В.В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках. - К.: НДФІ, 2003. - 376с.
 • Корнєєв В.В. Фінансові посередники як інститути розвитку: Монографія. - К.: Аснова, 2007. - 192с.
 • Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навч. посібник. - 3-є вид, виправлене. - К.: Каравела, 2004. - 344 с.
 • Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. Посібник / О.І.Береславська., О.М.Наконенчний та ін., за заг. ред. М.І.Савлука. - К.: КНЕУ, 2002. - 392 с.
 • Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2002. - 616 с.
 • Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник. - К.: Знання, 2006. - 535с.

Додаткова

 • Внукова Н.М., Куликов П.М., Череватенко В.А. Ощадна справа: Навч. посібник. - Х.: ТОВ «Компанія СМІТ», 2005. - 480с.
 • Габбард, Р.Глен. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник/ Пер.з англ.; Наук.ред.пер. М.Савлук, Д. Олесневич. - К.:КНЕУ, 2004. - 889с.
 • Гох Лео як насправді працює фондовий ринок: Секретне керівництво для інвестора - „партизана"/Пер.з англ.., За наук.оед. Є.О.Єршова. - Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2006 - 368с.
 • Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум: Навч.пос. 2-ге вид., доповнене. - Львів: "новий Світ - 2000", - 2003. - 360с.
 • Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Ринок фінансових послуг: Термінологічний словник. Підручник - Львів: Бескид Біт, 2008. - 544с.
 • Карлін М.І. Фінансова система сучасної Польщі. Навч.посібник. - ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2008. - 120с.
 • Карлін М.І. Фінансові системи країн Західної Європи: навч.посіб./ М.І. Карлін. - К.:ВЦ «Академія», 2009.- 320с.
 • Кірєєва К. Необхідність створення Єдиного національного платіжного простору в Україні//Вісник НБУ. - 2010. - №9 - С.21- 25.
 • Коваленко М.А., Радванська Л.М., Лоба нова Н.В., Швороб Г.М. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник - Херсон: Олді-плюс, 2007. - 572с.
 • Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. Пер. з англ. - К.: Основи, 1998.
 • Мітюков І.О., Александров В.Т., Ворона О.І., Недбаєва С.М. Фінансові послуги України: енциклопедичний довідник. - Т.1-8. - К.: Укрбанковидав, 2001.
 • Носкова И.Я, Валютные и финансовые операции: Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы, Юнити. - 1998. - 334 с.

Критерії оцінювання знань

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі.

Тривалість тестування - 2 години (120 хвилин).

Тести складаються з 10 завдань:

I рівень - 5 завдань.

Закрита форма тесту - застосування матеріалу за відомими стандартними алгоритмами та зразками, тобто надаються завдання з вибором однієї відповіді з чотирьох варіантів відповідей, одна з яких - правильна. Кожне завдання оцінюється 8 балами (максимальна кількість за І рівень - 40 балів).

II рівень - 3 завдання.

Відкрита форма тесту - застосування програмного матеріалу у змінених та ускладнених ситуаціях, тобто надаються відповіді з вимогою короткої відповіді. Кожне завдання оцінюється 10- балами (максимальна кількість за II рівень-30 балів).

III рівень - 1 завдання.

Практична частина (задача). Показує високий рівень навчальних досягнень абітурієнтів. Містить завдання відкритої форми з розгорнутим розв'язанням і розгорнутою відповіддю. Завдання вважається виконаним правильно, якщо, крім правильної відповіді, в чистовику дано повне розв'язання, що свідчить про самостійне отримання результату. Кожне завдання оцінюється 30 балами (максимальна кількість за III рівень 30 балів).

Сумарна максимальна кількість балів - 200 балів.

191-200 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • повністю послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, чітко виражена і аргументована самостійна позиція у певних ситуаціях;
 • досконало застосовані одержані знання, уміння та навички з різних дисциплін для правильного вирішення всіх поставлених завдань.

162-190 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, можливі деякі неточності, що не призводять до помилкових висновків;
 • як правило, правильне застосування одержаних знань, умінь та навичок з різних дисциплін для вирішення більшості поставлених питань.

124-161 бал абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • зміст питання викладено частково, непослідовно;
 • у відповідях є помилки при використанні деяких понять;
 • при вирішенні поставленого завдання абітурієнт не розуміє шляхів практичного використання одержаних знань.

100-123 бали абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • основний зміст завдання не розкрито;
 • допущено грубі помилки у відповідях;
 • відсутність володіння спеціальною термінологією.

Приклад екзаменаційного білета

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ

 

ПОГОДЖЕНО

Голова фахової атестаційної комісії

_____________І.С. Лебединець

«__» ____________ 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

 

____________ В.Ю.Бугай

«__» ___________ 2019 р.

Білет № 1

фахового вступного випробування для ступеня «магістр»

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

І рівень: За кожну відповідь - 8 балів

1. Суттєвою відмінністю функціонування ФРС від центробанків інших країн є:

а) наявність тристороннього звітування перед органами державної влади;

б) урахування інтересів місцевих банків щодо недопущення надмірної централізації управління грошово-кредитною системою країни;

в) регулювання грошової маси в обігу і кредитування економіки для збереження стабільності національної валюти;

г) переведення кредитної основи фінансового бізнесу на інвестиційну.

2. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів забезпечує захист інтересів:

а) власника транспортного засобу; б) держава; в) страхової компанії;

г) потерпілого у дорожньо-транспортній пригоді.

3. Хто є дійсним платником ПДВ та акцизного податку:

а) виробник товару; б) торговельне підприємство;

в) споживачі товарів та послуг; г) всі відповіді правильні?

4. Дотації вирівнювання, субвенції та вилучення коштів, які передаються до вищого рівня, це:

а) складові міжбюджетних трансфертів; б) види субсидій;

в) форми бюджетного фінансування;

г) інструменти бюджетного резервування;

д) види бюджетного секвестрування.

5. Неповноцінні гроші - це:

а) гроші, які знецінюються;

б) гроші, які виготовлені не з дорогоцінного металу;

в) грошові знаки, які не розмінюються на дорогоцінний метал;

г) гроші, які емітуються для фінансування витрат держбюджету.

ІІ рівень - За кожну відповідь - 10 балів

1. Особливості організації банківської діяльності в ісламських країнах.

2. Які існують форми утворення страхових фондів?

3. Які риси відрізняють дивєрсифікований інститут спільного інвестування від недиверсифікованого?

ІІІ рівень - За кожну відповідь - 30 балів

Задача. Статутний фонд ПАТ "Пролісок" становить 650 тис. грн. Серед акцій прості та 10% привілейованих з фіксованою дохідністю 25% річних. Номінальна ціна акції - 50 грн. За результатами роботи за рік підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 20 тис. грн.

На загальних зборах акціонерів вирішили 100% прибутку спрямовувати на виплату дивідендів. Визначте розмір дивідендів на кожну акцію.

Затверджено на засіданні

кафедри міжнародної економіки, обліку та фінансів

Протокол № 6 від «20» лютого 2019 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ