Вітаємо переможців I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2018/2019 навчального року

20 березня 2019 року в МНТУ було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» та навчальних дисциплін: «Англійська мова», «Економіка підприємства», «Кримінальне право» та «Програмування й управління ІТ проектами».
Захід проводився відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2018 року за № 1313 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році» та рішення Вченої Ради МНТУ від 29.01.2019 р.
Участь у І етапі Олімпіади взяли 29 студентів МНТУ...

23 березня 2019 року у стінах МНТУ відбудеться пробне ЗНО з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземних мов

Зовнішнє незалежне оцінювання і досі залишається новою для України технологією, тому деякі випускники можуть мати труднощі із процедурою складання тестів. Щоб запобігти додатковому навантаженню на випускників, пов'язаному з цією процедурою, Міністерство освіти і науки України дозволяє проведення процедури пробного тестування.
Ознайомитись із особливостями складання тестів, на власні очі побачити документи і матеріали, що використовуються під час ЗНО, навчитись...

МНТУ запрошує до участі у науковій конференції «Вища освіта - студентська наука - сучасне суспільство: напрями розвитку»

До уваги молодих науковців, студентів та аспірантів МНТУ!
19 квітня 2019 року в університеті проходитиме III Міжнародна студентська науково-практична конференція «Вища освіта - студентська наука - сучасне суспільство: напрями розвитку». Її організатори - Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених МНТУ, Студентська рада МНТУ та Кафедра ЮНЕСКО «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».
У рамках конференції працюватимуть...

Давайте знайомитись: МНТУ запрошує у гості!

Відкритість та демократизм є одними з ключових принципів справжньої сучасної європейської освіти.
А отже - і принципів МНТУ. Саме тому двері нашого університету кожного дня відчинені для абітурієнтів та їхніх батьків. Не вагайтеся - а просто завітайте до приймальної комісії університету у будь який день, коли вам зручно.
Ми чекаємо на вас щодня з понеділка по п'ятницю - з 14:00 - 17:00.
За адресою - м. Київ, провулок Магнітогорський 3 (метро Чернігівська), кабінет 111.
Хочете дізнатися більше?
Телефонуйте за номерами (044) 360-47-07...

Атестація з української мови для держслужбовців в МНТУ – за найнижчими цінами

Пройти атестацію з української мови, що є обов'язковою умовою роботи на державній службі, можна на базі МНТУ. Атестація передбачає усну та письмову частини і проводиться як у індивідуальному порядку, так і на загальних сесіях.
Раді повідомити, що проходження атестації у МНТУ коштуватиме учасникам найдешевше в Україні - 300 гривень, у разі бажання отримати посвідчення у день проходження  атестації - 600 грн. та 800 гривень, якщо атестацію необхідно пройти у індивідуальному порядку у будь-який день. Видача дублікату атестаційного посвідчення у разі його втрати...

Право

ПравоІ. ВСТУП

Призначення програми - забезпечити проведення фахового випробування при вступі на ІІ курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття освітнього ступеня бакалавр.

Мета фахового випробування полягає у з'ясуванні рівня теоретичних знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця кваліфікації бакалавр права.

Завдання вступного випробування передбачають перевірку і оцінку знань та вмінь абітурієнта.

Вимоги до здібностей і підготовки абітурієнтів. Для успішного засвоєння дисциплін, передбачених навчальним планом для підготовки фахівців за ступенем бакалавр абітурієнти повинні здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст за спорідненою спеціальністю та володіти здібностями до засвоєння знань, умінь і навичок в галузі правових дисциплін. Обов'язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Характеристика змісту програми. Програма складається з переліку питань, які відображають окремі аспекти напряму підготовки та інтегрує знання з кількох дисциплін, передбачених програмою підготовки молодших спеціалістів.

Фахове вступне випробування проводиться з наступних дисциплін: «Основи правознавства», «Теорія держави та права», «Історія держави та права зарубіжних країн», «Конституційне право України».

ІІ. СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Вступник отримує для відповіді білет, в яком визначені 6 завдань в рамках змісту програмних питань з навчальних дисциплін «Основи правознавства», «Теорія держави та права», «Історія держави та права зарубіжних країн», «Конституційне право України».

Вступне випробування проводиться в письмовій формі, тривалість якого не повинна перевищувати 2 години.

Вступне випробування у формі письмового екзамену проводять не менше трьох членів комісії.

По закінченню вступного випробування екзаменатори оцінюють правильність відповідей абітурієнтів, заповнюють екзаменаційну відомість та підписують її.

Інформація про результати вступного випробування оголошується вступникові у день його проведення.

ІІІ. ВИМОГИ ДО ВІДПОВІДІ АБІТУРІЄНТА

У процесі складання вступного випробування абітурієнт має виявити достатній рівень набутих знань і вмінь.

Екзаменаційна робота в цілому оцінюється за 100-бальною шкалою (від 100 до 200).

Максимально абітурієнт може набрати за правильне виконання всього завдання 100 балів, що відповідає 200 балам за шкалою (від 100 до 200).

ІV. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА

Тема 1. Основи загальної теорії держави та права

Влада та норми у первісному суспільстві. Виникнення права і держави.

Загальна характеристика теорій походження держави. Загальна характеристика теорій походження права.

Поняття й ознаки права. Природне та позитивне право. Суб'єктивне право та юридичний обов'язок. Принципи права. Функції права. Співвідношення права та моралі, політики, релігії.

Поняття та види джерел права. Нормативно-правові акти: закони та підзаконні акти. Нормативно-правовий договір. Правовий звичай. Юридичний прецедент. Юридична доктрина.

Система права: норма права, інститути права, галузі права Фундаментальна, основні та профільні галузі українського права. Приватне і публічне право. Матеріальне і процесуальне право.

Поняття та види норм права. Структура норми права. Норма права та стаття закону.

Систематизація нормативно-правових актів. Кодифікація. Інкорпорація.  Консолідація.  Правовий тезаурус.

Поняття правовідносин та їх структура. Суб'єкти правовідносин та правосуб'єктність (правоздатність, дієздатність, деліктоздатність). Види правовідносин. Поняття та види юридичних фактів.

Поняття законності та правопорядку. Гарантії законності та правопорядку.

Правова поведінка. Правомірна і неправомірна правова поведінка.

Поняття, види та ознаки правопорушення. Склад правопорушення.

Поняття та ознаки юридичної відповідальності. Види юридичної  відповідальності. Підстави та цілі юридичної відповідальності.

Поняття та ознаки держави. Типологія держави (формаційний та цивілізаційний підхід). Механізм держави. Функції держави. Поняття та особливості сучасної держави.

Форма держави: форма правління, форма державного устрою, державний режим. Поняття, ознаки та види монархій та республік. Поняття та ознаки унітарної держави. Федеративна держава та її особливості. Регіоналістська держава.

Поняття та ознаки правової держави. Громадянське суспільство і держава.

Партії та держава. Держава та церква. Соціальна держава та її призначення.

Україна як сучасна держава. Взаємовідносини між українською державою та ЄС та державами - членами СНД.

Тема 2. Основи конституційного права

Конституційне право - профілююча та фундаментальна галузь права.

Предмет та методи конституційного права як галузь права.

Поняття та особливості конституційних норм. Структура норми конституційного права. Дія конституційно-правових норм у просторі, в часі та за колом осіб. Конституційно-правові інститути.

Поняття джерел конституційного права. Види джерел конституційного права.

Конституція України - основне джерело конституційного права. Закон як джерело конституційного права. Підзаконні нормативно-правові акти як джерело конституційного права.

Поняття та особливості конституційних правовідносин. Склад конституційних правовідносин. Суб'єкт конституційних правовідносин: загальна характеристика. Об'єкт конституційних правовідносин: поняття та види. Підстави виникнення, зміни та припинення конституційних відносин.

Поняття Конституції. Функції Конституції. Юридичні властивості Конституції. Механізм реалізації Конституції України. Конституційний розвиток України: основні історичні етапи. Поняття та суб'єкти правової охорони Конституції.

Загальна характеристика Конституції України 1996 р. Конституційна реформа в Україні: зміст та основні етапи. Конституційні акти про суверенітет, незалежність та правонаступництво України.

Поняття та підстави конституційної відповідальності. Поняття та склад конституційних правопорушень. Санкції в конституційному праві.

Державний суверенітет. Народний суверенітет. Основні принципи демократичної правової держави. Основні функції держави Україна. Державні символи України.

Адміністративно-територіальний устрій України. Державна територія: поняття та склад. Державний кордон: поняття та види. Конституційний статус Автономної Республіки Крим.

Поняття громадянства України. Принципи громадянства України. Підстави набуття громадянства України. Припинення громадянства України. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні.

Конституційні права та свободи людини і громадянина в Україні, їх класифікація. Гарантії реалізації прав та свобод людини та громадянина в Україні.

Особисті права та свободи людини. Політичні права громадян України. Економічні права особи в Україні. Конституційне регулювання соціальних та культурних прав особи в Україні. Конституційні обов'язки людини і громадянина в Україні.

Конституційне право на освіту та його гарантії. Право громадян України на свободу об'єднання у політичні партії. Поняття та види громадських об'єднань.

Конституційне право на свободу світогляду та віросповідання. Військовий обов'язок, його зміст.

Поняття референдуму. Види референдумів. Поняття виборів.

Поняття суб'єктивного виборчого права. Поняття та види виборчих систем. Принципи виборчого права в Україні. Загальна характеристика виборів народних депутатів України. Загальна характеристика виборів Президента України.

Конституційний принцип поділу державної влади в Україні. Система органів державної влади в Україні.

Верховна Рада України - єдиний орган законодавчої влади в Україні.

Законодавчий процес та його стадії: загальна характеристика. Конституційно-правовий статус народного депутата України. Підстави і порядок дострокового припинення повноважень Верховної Ради України. Підстави і порядок дострокового припинення повноважень народного депутата України. Рахункова палата: конституційно-правовий статус. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Порядок роботи Верховної Ради України.

Президент України - глава держави. Повноваження Президента України.

Підстави дострокового припинення повноваження Президента України. Система органів виконавчої влади в Україні. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України. Склад та порядок формування Кабінету Міністрів України.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Конституційний статус місцевих державних адміністрацій.

Поняття місцевого самоврядування. Принципи місцевого самоврядування в Україні. Система місцевого самоврядування в Україні. Конституційно-правовий статус територіальної громади.

Тема 3. Основи судової та правоохоронної системи

Конституційні засади організації судової влади в Україні.

Поняття правосуддя. Основні принципи правосуддя в Україні. Судова система України, загальна характеристика.

Конституційний Суд України: правовий статус, повноваження, порядок утворення, склад.

Система судів загальної юрисдикції в Україні. Спеціалізація судів загальної юрисдикції. Види та повноваження адміністративних та господарських судів.

Правовий статус суддів. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду судді суду загальної юрисдикції. Гарантії незалежності суддів.

Поняття правоохоронних органів України. Система органів прокуратури України.

Основні функції прокуратури за Конституцією України.

Правовий статус міліції України. Права та обов'язки працівників міліції.

Правовий статус та завдання Служби безпеки України.

Адвокатура України. Види адвокатської діяльності. Права та обов'язки адвоката.

Тема 4. Основи адміністративного та фінансового права Адміністративне право як галузь права. Джерела адміністративного права.

Адміністративно-правові норми і адміністративно-правові відносини. Суб'єкти адміністративного права. Поняття державного управління.

Поняття та види адміністративного примусу. Поняття, ознаки та підстави адміністративної відповідальності.

Поняття та ознаки адміністративного правопорушення. Склад адміністративного правопорушення. Система і види адміністративних стягнень.

Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

Фінансове право як галузь права. Поняття бюджету. Бюджетна система України. Система оподаткування та її принципи. Поняття податку та його види.

Об'єкти оподаткування.

Тема 5. Основи цивільного, сімейного та господарського права

Цивільне право як галузь права. Функції цивільного права. Джерела цивільного права. Цивільне законодавство України. Загальна характеристика Цивільного кодексу України.

Цивільні правовідносини: поняття, структура. Види цивільних правовідносин.

Виникнення, зміна і припинення цивільних правовідносин. Поняття юридичних фактів.

Цивільна правоздатність фізичних осіб. Цивільна дієздатність фізичних осіб.

Повна дієздатність. Часткова цивільна дієздатність особи. Неповна цивільна дієздатність особи. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної особи недієздатною. Визнання громадянина безвісно відсутнім. Оголошення громадянина померлим. Опіка та піклування.

Поняття юридичної особи. Види юридичних осіб. Цивільна правосуб'єктність юридичної особи. Створення юридичної особи. Припинення діяльності юридичної особи.

Загальні принципи участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних правовідносинах.

Поняття об'єктів цивільних прав. Види об'єктів цивільних прав.

Поняття правочину. Види правочинів. Форма правочинів. Зміст правочину та умови дійсності правочину. Недійсність правочинів.

Поняття представництва, його значення та зміст. Виникнення та види представництва. Позовна давність.

Поняття та зміст права власності. Способи набуття права власності. Припинення права власності. Поняття права приватної власності. Суб'єкти та об'єкти права приватної власності. Поняття права державної власності. Суб'єкти та об'єкти права державної власності. Поняття права комунальної власності. Суб'єкти та об'єкти права комунальної власності.

Суб'єкти і об'єкти права інтелектуальної власності. Поняття та види права спільної власності.

Поняття та види зобов'язань. Підстави виникнення зобов'язань. Припинення зобов'язань.

Поняття та види цивільно-правових договорів. Укладення договору. Виконання договору. Припинення договору.

Поняття, мета, підстави та умови цивільно-правової відповідальності.

Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду. Часткова, солідарна та субсидіарна відповідальність. Договірна та позадоговірна відповідальність.

Особливості цивільно-правової відповідальності малолітніх та неповнолітніх осіб.

Загальна характеристика зобов'язань, що виникають із заподіяння шкоди.

Поняття та види спадкування. Спадкування за заповітом. Спадкування за законом. Правові наслідки прийняття спадщини та відмови від спадщини.

Конституційне право громадян на житло. Поняття житлового фонду та його види. Житлові права та обов'язки громадян.

Поняття шлюбу. Умови вступу в шлюб та перешкоди до укладення шлюбу.

Порядок укладення шлюбу. Шлюбний договір. Підстави припинення шлюбу.

Порядок припинення шлюбу. Правові наслідки припинення шлюбу. Визнання шлюбу недійсним. Особисті права і обов'язки подружжя. Майнові правовідносини подружжя. Особисті немайнові права і обов'язки батьків та дітей. Майнові правовідносини батьків і дітей.

Підстави, порядок та правові наслідки позбавлення батьківських прав.

Поняття та правові наслідки усиновлення.

Реєстрація актів цивільного стану.

Господарське право як галузь права. Джерела господарського права. Поняття та види суб'єктів господарського права. Принципи господарювання. Поняття та ознаки підприємницької діяльності. Суб'єкти підприємницької діяльності та порядок їх реєстрації Принципи підприємницької діяльності.

Господарські санкції. Підстави та наслідки визнання суб'єкта господарювання банкрутом.

Тема 6. Основи трудового права та права соціального забезпечення

Трудове право як галузь права. Поняття, сторони, зміст і види трудового договору. Порядок укладання трудового договору. Поняття та види переведень на іншу роботу.

Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

Колективний договір: поняття та сторони.

Поняття та види робочого часу.

Поняття та види часу відпочинку. Види відпусток та порядок їх надання.

Поняття та структура заробітної платні.

Правове регулювання праці неповнолітніх.

Поняття і засоби забезпечення трудової дисципліни. Заохочення та порядок їх застосування. Поняття та види дисциплінарної відповідальності працівників.

Види дисциплінарних стягнень та порядок їх накладання.

Поняття, підстава та умови матеріальної відповідальності сторін трудового договору. Види матеріальної відповідальності працівника за шкоду, заподіяну майну роботодавця.

Поняття індивідуальних трудових спорів, порядок їх вирішення. Поняття колективних трудових спорів, порядок їх вирішення.

Поняття та форми соціального захисту. Поняття та види загальнообов'язкового державного соціального страхування. Поняття та види пенсій за законодавством України.

Тема 7. Основи земельного та екологічного права

Земельне законодавство і право та їх співвідношення.

Структура чинного Земельного кодексу України. Категорії земель у складі земельного фонду України.

Поняття і види права власності на землю. Земельна ділянка як об'єкт права власності. Підстави виникнення права власності на землю.

Умови та порядок передачі земель у власність і надання у користування органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Суб'єкти і об'єкти права державної, комунальної та приватної власності на землю.

Поняття, ознаки та види землекористування. Оренда земельних ділянок.

Права та обов'язки власників земельних ділянок та землекористувачів.

Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства.

Екологічне право як галузь права. Джерела екологічного права та їх основні види.

Принципи охорони навколишнього природного середовища та їх законодавче закріплення.

Екологічні права та обов'язки громадян та їх юридичні гарантії.

Види природокористування. Права та обов'язки природокористувачів.

Правові засоби охорони довкілля. Законодавчі вимоги щодо відтворення природних ресурсів та якості довкілля.

Юридична відповідальність за екологічні правопорушення.

Особливості відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу.

Тема 8. Основи кримінального права та процесу

Кримінальне право як галузь права. Загальна характеристика кримінального законодавства України. Дія кримінального закону у часі, просторі та за колом осіб.

Поняття кримінальної відповідальності. Підстави кримінальної відповідальності.

Поняття та ознаки злочину. Види злочинів. Склад злочину. Незакінчений злочин. Поняття повторності, рецидиву та сукупності злочинів.

Суб'єкт злочину. Поняття неосудності та обмеженої осудності. Вік кримінальної відповідальності.

Стадії вчинення злочину. Добровільна відмова при незакінченому злочині.

Поняття співучасті у злочині. Види співучасників. Форми співучасників.

Обставини, що виключають злочинність діяння. Звільнення від кримінальної відповідальності.

Поняття та мета кримінального покарання. Види покарань. Загальні засади призначення покарання. Обставини, що пом'якшують покарання. Обставини, що обтяжують покарання.

Поняття та мета примусових заходів медичного характеру.

Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

Примусові заходи виховного характеру.

Амністія і помилування.

Загальна характеристика злочинів проти особи. Загальна характеристика злочинів проти власності. Загальна характеристика злочинів проти громадського порядку та моральності. Злочини проти безпеки руху та експлуатації автотранспорту.

Поняття, завдання, основні інститути кримінального процесу. Кримінально-процесуальне право України.

Засади кримінального провадження. Суб'єкти кримінального провадження.

Докази і доказування в кримінальному провадженні Заходи забезпечення кримінального провадження (кримінально-процесуального примусу).

Поняття, значення, завдання стадії досудового розслідування. Досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків. Система досудового розслідування.

Поняття, зміст та значення стадії підготовчого судового провадження.

Поняття, зміст та значення стадії судового розгляду.

Особливі порядки провадження в суді першої інстанції.

Форми перевірки судових рішень у кримінальному судочинстві: загальна характеристика та види.

Поняття, значення, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень в апеляційному порядку.

Виконання судових рішень у кримінальних справах.

Перегляд судових рішень в касаційному порядку.

Провадження у Верховному Суді України.

Провадження за нововиявленими обставинам

Особливі порядки кримінального провадження.

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

Теорія держави та права

Тема 1. Предмет, метод та функції теорії держави та права. Предмет теорії держави та права і її роль в оволодінні юридичними знаннями. Методологічне значення теорії держави та права. Загальнонаукові, спеціальнонаукові і приватнонаукові методи дослідження державно-правових явищ. Виникнення і розвиток загальнотеоретичної науки про державу та право (енциклопедія права, філософія права, загальна теорія держави та права). Загальнотеоретична юридична наука в Україні. Значення вивчення теорії держави та права для підготовки співробітників органів внутрішніх справ. Система учбового курсу теорії держави та права.

Тема 2. Поняття, походження і сутність держави. Розуміння держави в історії державно-правової думки. Поняття держави, її соціальна цінність. Походження держави. Загальне і особливе в походженні держави. Ознаки, що відрізняють державу від самоуправління в первіснообщинному суспільстві. Розвиток держави, її історичні типи. Ознаки, що відрізняють державу від інших організацій суспільства. Правова держава та її основні ознаки. Правова держава і громадянське суспільство.

Тема 3. Держава і політична система суспільства. Політична система суспільства, її основні функції та елементи. Політична діяльність як основний системоутворюючий фактор в політичній системі суспільства. Політична система України. Місце і роль держави в політичній системі. Політична і державна влада. Форми взаємодії держави з іншими суб'єктами політичної системи. Суверенітет держави і його зв'язок з суверенітетом народу і національним суверенітетом. Особливості положення держави в політичній системі України.

Тема 4. Форми держави. Поняття форми держави. Співвідношення форми держави з її сутністю. Форма правління. Монархічна та республіканська форма правління. Їх види і основні риси. Поняття і види форм державного устрою. Унітарна держава, федерація, конфедерація, імперія, їх основні ознаки і особливості. Роль економічних, політичних, національних та інших факторів у виборі форми державного устрою. Поняття державно-правового режиму. Його співвідношення з формою правління, формою державного устрою. Види державно-правових режимів. Особливості елементів форм Української держави.

Тема 5. Механізм та функції держави. Поняття функцій держави. Взаємозв'язок і взаємозалежність функцій держави, їх розвиток на різних етапах розвитку держави. Класифікація функцій держави. Внутрішні функції держави. Економічні функції і особливості їх здійснення в умовах ринкової економіки. Становлення і збагачення функцій соціального обслуговування. Екологічна функція. Розвиток функцій захисту правопорядку, охорони власності, прав і свобод громадян. Зовнішні функції держави, їх розвиток у сучасному світі. Основні і неосновні функції. Постійні і тимчасові функції держави. Форми і методи здійснення функцій держави. Поняття механізму держави. Механізм держави як система державних організацій. Державні організації: поняття, основні ознаки, види. Поняття державного апарату, його співвідношення з механізмом держави. Принцип розподілу влад і структура державного апарату. Законодавча, виконавча і судова влади, їх соціальне призначення, основи організації і взаємодії. Вимоги до державного апарату в умовах демократичної правової держави. Органи внутрішніх справ у механізмі держави та їх роль у здійсненні державних функцій. Основні напрямки удосконалення організації і діяльності механізму Української держави та органів внутрішніх справ.

Тема 6. Поняття, походження та розвиток права. Розуміння права в історії державно-правової думки. Поняття права, його соціальна цінність. Право як нормативний регулятор суспільних відносин. Історичні типи права. Функції права. Спеціально-юридичні функції права. Право і управління. Правові форми діяльності держави. Право і державний примус.

Тема 7. Об'єктивне право: поняття, ознаки, принципи, структура. Поняття права, його відмінні ознаки. Різноманітність визначень права. Об'єктивне право. Сутність, зміст, структура і соціальна цінність об'єктивного права. Право і закон. Принципи права: загальноправові, міжгалузеві, галузеві, принципи інститутів права, їх характеристика. Структура та форми права.

Тема 8. Правоутворення та форми права. Поняття правоутворення. Правотворчість як особлива форма соціального управління. Суб'єкти, принципи і стадії правотворчості. Правотворчість і юридична техніка. Поняття і види форм (джерел) права, їх особливості. Нормативно-правовий акт як основна форма (джерело) права. Види нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів внутрішніх справ. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та по колу осіб.

Тема 9. Норми права та інші соціальні норми. Поняття соціальних норм. Види соціальних норм і їх особливості. Поняття норми права. Норма права як елемент права. Норма права як загальнообов'язковий стандарт поведінки. Норма права і стаття нормативно-правового акту. Види, структура і ефективність норм права. Співвідношення і взаємодія норм права з іншими соціальними нормами.

Тема 10. Система права та система законодавства. Поняття системи права, її об'єктивна обумовленість і головні властивості. Системність як особлива властивість права. Норма права, правовий інститут, підгалузь права, галузь права, правовий комплекс як основні структурні елементи системи права; їх характеристика. Основи і принципи побудови і функціонування системи права. Предмет і метод правового регулювання як основи розподілу права на галузі і інститути права. Поняття і зміст системи законодавства, її співвідношення з системою права. Система законодавства України. Систематизація нормативно-правових актів. Кодифікація, інкорпорація та консолідація. Систематизація нормативних актів Міністерства внутрішніх справ України.

Тема 11. Форми реалізації права. Поняття, форми реалізації норм права. Методи забезпечення реалізації норм права. Виконання як форма реалізації норм права. Використання як форма реалізації норм права. Дотримання як форма реалізації норм права. Соціальний і правовий зміст реалізації норм права. Реалізація норм права у сфері професійної діяльності органів внутрішніх справ.

Тема 12. Застосування права як особлива форма їх реалізації. Поняття застосування норм права як особливої форми їх реалізації. Суб'єкти і стадії застосування норм права. Вимоги правильного застосування норм права. Акти застосування норм права. Прогалини в законодавстві і шляхи їх усунення. Аналогія права і аналогія закону. Юридичні колізії та шляхи їх вирішення. Особливості застосування норм права органами внутрішніх справ. Вимоги правильного застосування норм права органами внутрішніх справ. Акти застосування норм права, що видаються органами внутрішніх справ.

Тема 13. Тлумачення норм права і його значення в діяльності ОВС. Поняття, необхідність і цілі тлумачення нормативно-правових актів. Види і способи тлумачення норм права. Акти тлумачення норм прав, поняття і класифікація. Тлумачення правових норм в правозастосовчій діяльності. Тлумачення норм права, що здійснюється працівниками органів внутрішніх справ.

Тема 14. Правові відносини. Поняття і основні риси правових відносин. Види правовідносин і критерії їх класифікації. Склад і зміст правовідносин. Поняття і види суб'єктів правовідносин. Правосуб'єктність: правоздатність, дієздатність, деліктоздатність. Органи внутрішніх справ як суб'єкт правовідносин. Поняття та види суб'єктів правовідносин. Поняття та види об'єктів правовідносин. Юридичні факти: поняття і класифікація. Особливості правовідносин за участю органів внутрішніх справ.

Тема 15. Правова поведінка. Соціальна поведінка і її види. Нормативна поведінка. Право і поведінка. Правова поведінка: поняття, ознаки, структура. Види і співвідношення з іншими видами соціальної поведінки. Поняття і ознаки правомірної поведінки. Правові наслідки правомірної поведінки. Стимулювання і заохочення правомірної поведінки, засоби її охорони і захисту. Правопорушення: поняття і ознаки. Види правопорушень. Професійна правова поведінка співробітників органів внутрішніх справ.

Тема 16. Правова свідомість та правова культура. Право. Правосвідомість і духовне життя суспільства. Структура правосвідомості. Джерела формування правосвідомості. Правова ідеологія і правова психологія, їх співвідношення. Види правової свідомості. Правова культура. Структура та види правової культури. Професійна правосвідомість та правова культура співробітників органів внутрішніх справ.

Тема 17. Юридична відповідальність. Юридична відповідальність: поняття, ознаки. Види юридичної відповідальності. Перспективна юридична відповідальність. Ретроспективна юридична відповідальність. Підстави притягнення та звільнення від юридичної відповідальності. Функції юридичної відповідальності. Принципи юридичної відповідальності і їх характеристика. Поняття дисципліни і її види. Суспільний порядок і правопорядок: поняття, зміст і співвідношення.

Тема 18. Державна дисципліна, законність та правопорядок. Державна дисципліна: поняття і форми виявлення (трудова, планова, фінансова, виробнича і т.п. дисципліна). Поняття законності і її зміст. Принципи законності. Нормативно-правова основа законності. Гарантії законності. Законність як конституційний принцип організації і діяльності ОВС. Роль ОВС у охороні і зміцненні законності і правопорядку.

Тема 19. Правове регулювання та його механізм. Поняття і форми правового впливу на суспільні відносини. Правове регулювання: поняття, предмет, метод, межі. Стадії процесу правового регулювання. Типи правового регулювання. Механізм правового регулювання: поняття, основні елементи, їх зв'язок і взаємодія. Ефективність механізму правового регулювання. Особливості механізму правового регулювання у сфері діяльності органів внутрішніх справ.

Тема 20. Правовий статус особи і роль ОВС в його забезпеченні. Людина, особа, громадянин. Поняття і основні елементи правового статусу особи. Діяльність органів внутрішніх справ як елемент системи гарантій здійснення прав, свобод і обов'язків громадян. Основні напрямки діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню здійснення прав, свобод і обов'язків громадян. Підстави і межі втручання працівників органів внутрішніх справ в процес здійснення громадянами їх прав, свобод і обов'язків.

Тема 21. Правова система: поняття, характеристика елементів. Правова система. Співвідношення правової системи і системи права. Статичні елементи правової системи. Динамічні елементи правової системи. Юридична практика в правовій системі. Правова система України та перспективи її розвитку.

Тема 22. Основні правові системи сучасності. Порівняльне правознавство як наука. Різноманітність сучасних правових сімей: поняття та види. Романо-німецька правова сім'я і її особливості. Структура і джерела англосаксонського права. Мусульманське право. Інші правові системи

Історія держави та права зарубіжних країн

Тема 1. Держава та право рабовласницьких країн Стародавнього Сходу.

Предмет, методи вивчення та періодизація курсу «Історії держави та права зарубіжних країн».

Держава і право Стародавнього Сходу. Особливості розвитку рабовласницьких країн Стародавнього Сходу. Соціально-класова структура давньосхідних  суспільств. Місце і роль релігій в країнах Стародавнього Сходу. Стародавньосхідна деспотія. Основні відомства управління. Азіатський спосіб виробництва. Джерела та основні риси права держав Стародавнього Сходу.

Право Стародавнього Єгипту. «Повчання гераклеопольського царя своєму сину Мерікара».

Вавилон і Ассирія. Закони царя Хаммурапі: майнові відносини, шлюбно-сімейні відносини, злочини і покарання, судовий процес. Закони держави Ешнунни.

Держава і право Стародавньої Індії. Основні риси права Стародавньої Індії. Соціальна структура і правовий статус населення. Касти /Варни/. Державний устрій. Закони Ману: майнові відносини, шлюбно-сімейні відносини, злочини і покарання, судовий процес.

Тема 2. Античні держави та правою. Римське право.

Гомерівська Греція. Організація суспільства гомерівської доби. Утворення Афінської держави. Реформи Тесея. Реформи Солона. Реформи Клісфена. Реформи Ефіальта і Перікла. Розвиток афінської державності та її падіння. Державний і суспільний лад. Джерела та характерні риси права. Держава і право Стародавніх Афін.

Утворення Спартанської держави. Суспільний лад. Державний устрій. Джерела та характерні риси права. Держава і право Спарти.

Закони Лікурга та їх вплив на розвиток  Спарти.

Держава і право Стародавнього Риму. Утворення Римської держави. Джерела римської історії. Періодизація історії держави і права Риму. Виникнення Риму. Римське суспільство у перед державницький період ( VIII - VI). Реформи Сервія Тулія. Виникнення Римської держави. Римська держава в період республіки (VI - I ст.до н.е.). Суспільний лад. Державний устрій. Криза і падіння республіки. Внутрішня політика Римської держави. Повстання рабів. Реформи Гракхів. Військова реформа Гая Марія. Громадянські війни. Кінець Римської республіки. Триумвірати.

Римська держава в період імперії ( I ст.до н.е. - V ст. н.е.). Рання імперія - принципат. ( I ст. до н.е. - кінець III ст. н.е.). Пізня Римська імперія-домінат. Падіння Римської держави ( IV - V ст. н.е.).

Джерела права в період республіки. Римське право найдавнішого періоду. Закони ХІІ таблиць Джерела права в період імперії. Кодифікація Юстиніана. Основні риси права в період республіки. Судовий процесс. Римське право в період імперії. Історичне значення Римської держави та права. Рецепція римського права.

Тема 3. Ранньофеодальні держави та право.

Виникнення держави франків: Верденський трактат. Реформи Карла Мартелла. Виникнення Франкської держави: держава Меровінгів; імперія Каролінгів. Розпад Франкської імперії. Верденський договір 843 р. Реформи Карла Мартелла. Формування феодальних відносин. Розвиток феодальної власності на землю. Феодальний імунітет, Васалітет. Державний устрій. Двірцево-вотчина система управління. Суспільний лад. Марка - община франків.

Держава і право ранньофеодальної Франції. Особливості державного розвитку Англії в період раннього феодалізму.

Варварські правди та їх загальна характеристика. Салічна правда - пам'ятка ранньофеодального права франків: злочини проти приватної власності, злочини проти особи, судовий процес.

Тема 4. Станово-представницька монархія.

Станово-представницька монархія у Франції. Формування правових основ станового устрою. Виникнення і розвиток сеньйоріальної монархії: центральна королівська адміністрація, місцеве управління.  Реформи Людовіка ІХ. Зміни у правовому становищі станів у ХІV - ХV ст. Утворення станово-представницької монархії у Франції. Генеральні штати. Посилення королівської влади. Центральнее і місцеве управління. Організація фінансового управління. Організація збройних сил. Судова система.

Великий березневий ордонанс 1357 р.

Станово-представницька монархія в Англії. Реформи Генріха ІІ. Утворення станово-представницької монархії в Англіїї. Парламент. Прийняття Великої хартії вольностей 1215 р. Правове становище різних груп населення Англії за Великою хартією вольностей 1215 р.: права і привілеї великих баронів, відображення в Хартії інтересів лицарів і городян. Значення  Великої хартії вольностей 1215 р. в історії феодальної держави і права Англії. Особливості станово-представницької монархії в Англії. Характерні риси права.

Передумови виникнення‚ порядок формування‚ структура і повноваження станово-представницьких установ у Німеччині. Особливості станово-представницької монархії у Німеччині. Золота булла 1356 р. Рейхстаг та ландтаги. Кароліна - кодекс феодального кримінального та кримінально-процесуального права феодально-роздрібленої Німеччини.

Станово-представницька монархія в Польщі. Реформи Казиміра III /Великого/. Суспільний лад та державний устрій. Джерела та основні риси права Польщі.

Утворення Московської централізованої держави. Державні реформи Івана ІV. Суспільний лад та державний устрій Московії. Утворення Московської централізованої держави. Виникнення станово-представницької монархії. Боярська Дума. Земські Собори. Розвиток приказної системи. Місцеві органи управління. Запровадження губного та земського самоуправління. Виникнення поліцейських органів. Армія.

Судові органи. Розвиток феодального права. Судебники 1497 та 1550 рр. Псковська судна грамота 1467 р. Стоглав 1551 р. Церковне право.  Соборне Уложення 1649 р. і зміни в правовому статусі населення Московії. Форми феодальної власності. Шлюбно-сімейне право. Адміністративне та судове право. Розвиток майнового та зобов'язального права. Спадкове право. Злочини та покарання. Судовий процес.

Тема 5. Абсолютна монархія.

Французький класичний абсолютизм. Людовік ХІV. Центральні органи управління Франції. Королівська рада. Ліквідація станово-представницьких органів та посилення необмеженої королівської влади. Створення бюрократичного апарату управління. Армія і поліція. Судова система. Розвиток права. Злочини та покарання. Судочинство.

Особливості абсолютизму в Англії. «Акт про супрематію». Королівська влада і парламент. Центральні органи влади та управління. Держава і церква.

Князівський абсолютизм у Німеччині. Абсолютна монархія в Німеччині, її особливості. Князівський абсолютизм. Поліцейська держава в Прусії. Роль бюрократичного апарату, суду, армії, поліції. Джерела та характерні риси права. Кароліна 1532 р. Кримінальне право та процес.

Причини становлення абсолютної монархії в Росії‚ її особливості. Суспільний лад та державний устрій Росії XVIII ст. Реформи Петра І та Катерини ІІ. Особливості суспільного ладу. Станові реформи Петра І. Жалувані грамоти дворянству та містам Катерини ІІ.

Створення регулярної армії, поліції. Тюремна система. Прокуратура.

Правове становище губерній Російської імперії.

Розвиток права. Кримінальне право та процес за "Артикулами військовими з коротким тлумаченням" 1716 р.

Декабристський рух та підготовка першої Російської Конституції.

Кодифікація законодавства у першій половині ХІХ ст. Повне зібрання Законів Російської Імперії. Звід законів Російської імперії. "Уложення про покарання кримінальні та виправні" 1845 року.  Майнове право. Зобов'язальне право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право. Судовий процес.

Джерела та основні риси права Росії періоду абсолютизму.

Тема 6. Держава та право Великої Британії (XVII-XIX ст.).

Буржуазна революція в Англії‚ її причини, етапи та особливості. "Петиція про права" 1628 р. Перша громадянська війна. Друга громадянська війна. «Знаряддя управління» 1653 р. Протекторат Кромвеля. Реставрація монархії. "Хабеас  корпус акт" 1679 р., "Білль про права" 1689 р.‚ "Закон про престолоспадкування" 1701р. Утвердження конституційної монархії в Англії. Дуалістична монархія. Форми делегованого законодавства. Виборчі реформи 1832 р., 1867 р., 1884 р., 1885 р. Утворення політичних партій і Кабінету міністрів. Розвиток англійського парламентаризму у ХVІІ-ХІХ ст.

Утвердження двопартійної системи. Британська колоніальна імперія.

Тема 7.  Держава та право США (XVII-XIX ст.).

Економічне і політичне становище американських колоній Англії. Війна за незалежність. Декларація незалежності 1776 р. і утворення США. Статті Конфедерації США 1781 р., їх загальна характеристика. Прийняття Конституції США 1787 р., її зміст. Перший цикл поправок до Конституції США (1791 р.). Громадянська війна 1861-1865 рр., її економічні і політичні наслідки. Другий цикл поправок до Конституції США (1865-1870 рр.). Реконструкція Півдня. Виникнення Ку-клукс-клану. Конгрес. Президент. Місцеве управління, суд і поліція.

Тема 8. Держава та право Франції (XVIIІ-XIX ст.).

Причини й етапи буржуазної революції у Франції. «Декларація прав людини і громадянина» 1789 р. і Конституція 1791 р. Їх зміст і характеристика. Якобінська диктатура. Конституція 1793 р. Державний устрій якобінської диктатури, її основні соціально-економічні і політичні перетворення. Термідоріанський переворот. Термідоріанська реакція. Конституція 1795 р. Конституція 1799 р. Період Консульства. Утворення імперії Наполеона.

Формування правової системи Французької республіки. Реставрація монархії Бурбонів. Революції 1830 і 1848 років у Франції. Встановлення Другої республіки і другої імперії. Друга республіка. Конституція 1848 р. Державний устрій Другої республіки. Друга Імперія. Конституція 1852 р. Каральний апарат.  Паризька Комуна. Проголошення Третьої французської республіки. Конституційні закони 1875 року. Еволюція французького парламентаризму.

Джерела та основні риси права Франції. Цивільний кодекс Наполеона 1804 р. Розвиток цивільного і торговельного законодавства в XIX ст. Розвиток трудового і соціального законодавства. Розвиток кримінального права і процесу. Кримінально-процесуальне законодавство.

Тема 9. Держава та право Німеччини (ХІХ ст.).

Німеччина після Віденського конгресу. Падіння "Священної Римської імперії германської нації." Утворення Німецького союзу. Революція 1848 р. і її вплив на розвиток німецьких держав. Суспільно-політичний розвиток Німеччини до 1871 р. Об'єднання Німеччини. Утворення Німецької імперії. Конституція 1871 року.

Державний устрій Німеччини за Конституцією 1871 р. Союзна рада. Німецький імператор. Імперський канцлер. Рейхстаг. Політичний режим кайзерівської Німеччини. Характерні риси права. Цивільне право. Характерні риси спадкового права. Торговельне право. Кримінальне право. Торгове і соціальне законодавство. Цивільне уложення 1900 р.

Тема 10. Державно-правовий розвиток Російської імперії у ХІХ ст.-поч. ХХ ст.

Державний та суспільний устрій Російської імперії в ХІХ ст. Причини буржуазних реформ 60-70 рр.: економічні, політичні, соціальні. Селянська реформа 1861 р., Судова реформа 1864 р., Земська реформа 1864 р., Міська реформа 1870 р., Військова реформа 1874 р. Запровадження Інституту земських дільничих начальників. Положення про губернські та повітові земські установи 1890 р. Контрреформи 1880-90 рр. Міське положення 1892 р. Розвиток права. Цивільне право. Кримінальне право. Судовий процес.

Вплив першої російської революції на зміни в суспільному ладі та державному устрої. Аграрне законодавство П. Столипіна.

Маніфест від 17 жовтня 1905 року. Царська влада. Державна Дума та Державна рада, їх взаємодія. Державний переворот 3 червня 1907 року. Режим надзвичайного стану і охорони. Посилення поліції. Держава і право Російської імперії періоду Першої світової війни.

Криза царизму. Лютнева буржуазно-демократична революція 1917 року. Утворення рад та Тимчасового уряду. Двовладдя.

Державний устрій. Проголошення Росії республікою. Законодавство Тимчасового уряду.

Оформлення конституційної монархії в Россії.

Тема 11. Формування радянської держави і права Росії. Створення та розпад Союзу РСР.

Повалення Тимчасового уряду. II Всеросійський з'їзд рад та його нормативно-правові акти. Створення Ради Народних Комісарів.

Вибори і розпуск Установочних зборів. Утворення Радянського державного апарату. "Декларація прав трудящого і експлуатованого народу".

Встановлення Радянської влади на місцях. Розгром опозиційних партій і утворення однопартійної системи.

Створення каральних органів. Організація радянської міліції. Утворення ВЧК та її органів на місцях. Виникнення судових та позасудових органів. Організація Червоної Армії. Формування основ радянського законодавства. Основи цивільного права, Основи кримінального права, Основи судочинства. Декрет  РНК "Про червоний терор" 1918 р. Будівництво збройних сил. Інститут військових комісарів.

Громадянська війна та її вплив на перебудову більшовицького державного апарату. Ревкоми. Комбіди. Політика "воєнного комунізму". Згортання цивільно-правових і розширення воєнно-адміністративних методів керівництва економікою. ВРНГ і створення централізованої системи управління.

Розвиток федеративних взаємовідносин радянських республік. Формування федеративного устрою РРФСР. Утворення Закавказької Радянської Федеративної Республіки.

Перший та Другий Всеросійський з׳їзд Рад та їх акти. Утворення СРСР. Формування радянського права та його характеристика: а) цивільне право; б) шлюбно-сімейне право; в) земельне право; г) кримінальне право. Конституція СРСР 1924 року. Загальна характеристика.

Перша кодифікація радянського законодавства. Розробка та прийняття Конституції СРСР 1936 р.‚ її основні положення. Правові засади масових репресій у 30 - х роках. Утворення неконституційних надзвичайних репресивних органів. Реорганізація державного апарату СРСР у роки Великої Вітчизняної війни. Основні тенденції в розвитку права в післявоєнний період. Реорганізація правоохоронних органів в 50-60-ті роки. Початок реабілітації незаконно репресованих. Ліквідація позасудових органів.

Зміни в судовій системі. Основи судового устрою СРСР /1958 р./

Розбіжності між Конституцією, законами та реальною практикою партійного і державного життя. Проблеми національно-державного будівництва.

Кодифікація законодавства СРСР і союзних республік. Відомча нормотворчістьОсновні зміни в праві під час війни та у повоєнний період:  ІІ - кодифікація радянського законодавства; Прийняття нової Конституції 1977 р. Зміни в політичній системі СРСР у період перебудови. Тенденції в національно-державному будівництві. Серпневий путч 1991р. Розпад Союзу РСР та його наслідки.

Утворення СНД, проблеми міждержавних стосунків.

Тема 12.  Державно-правовий розвиток країн світу у ХХ ст.

Державно-правові наслідки Першої світової війни: розпад Австро-Угорської імперії та державно-правовий розвиток Австрії‚ Угорщини‚ Чехословаччини‚ королівства Південно-Слов'янського (Югославське); проголошення незалежності Фінляндії‚ Польщі; зародження фашистського руху в Італії‚ Німеччині. Встановлення та законодавче оформлення фашистської диктатури в Італії. Корпоративна держава в Італії, корпоративний устрій Муссоліні.

"Новий курс" президента США Ф. Рузвельта. Каральні органи США. Поправки до американської Конституції.

Розвиток виборчого права в ХХ ст. у Великобританії.

Державно-правовий розвиток Німеччини між двома війнами: Листопадова революція 1918 р. Скликання Установчих зборів. Конституція 1919 р. Державно-правова система Німеччини в період націонал-соціалістичної диктатури. Репресивний апарат. Поділ Німеччини. Окупаційний режим: проголошення НДР. Конституція НДР 1949 р.; б) утворення ФРН - Бонська Конституція 1949 р. Нюрнберзький процес. Утворення єдиної Німецької держави у 1990 р.

Проголошення незалежності Литви, Естонії, Латвії та їх законодавче оформлення. Особливості італійського та японського фашизму.

Зміни в державному апараті Франції після першої світової війни. Посилення ролі уряду. Падіння Третьої республіки. Конституційний розвиток Франції після Другої світової війни. IV республіка у Франції. Конституція 1946 року. Проголошення V республіки у Франції і особливості Конституція 1958 року. Розвиток держави і права Франції на сучасному етапі.

Криза та крах фашизму в Італії. Проголошення республіки. Конституція 1947 року. Післявоєнний розвиток Японії. Конституція 1947 року. Формування органів державної влади і управління. Державно-політичний розвиток Китаю. Учанське повстання. Падіння монархії. Проголошення Китайської республіки. Конституції 1912 р., 1923 р. Гомінданська республіка. Конституція 1931 року. Утворення та розвиток КНР в 1949 р. Становлення комуністичної влади. Формування політико-правової системи за Конституцією 1954 р. Деформація державно-правового розвитку в період "культурної революції". Конституція 1982 р. Основні зміни в праві провідних держав світу.

Народно-демократичні революції в країнах Європи. Основні державно-правові та соціальні перетворення. Посилення диктатури комуністичних партій. Спроби звільнення ряду держав Європи від тоталітарних режимів. Криза та розпад системи соціалістичних держав. Демократичні революції 1989-1990 рр. Об'єднання Німеччини, ліквідація тоталітарних режимів. Демократизація держави в Турції. Конституція 1982 р. Розробка першої Конституції КНР 1954 р. Конституція Японії 1947 р. Загальна характеристика. Утворення, структура та основні напрями діяльності ООН.

Національно-визвольні рухи в державах Азії, Африки та Латинської Америки. Визнання незалежності Афганістану (1919 р.). Британська співдружність націй. Конституція Індії 1949 р. Система вищих органів влади Індонезії згідно Конституції 1948 року. Надання незалежності країнам арабського сходу (Сірія, Ліван - 1948 р., Іорданія - 1946 р., Судан, Марокко, Туніс -1956 р., Алжир - 1962 р.). Проголошення незалежності Єгипту 18 червня 1953 року,  Конституція 1956 р. Утворення ОАР. Виникнення суверенних незалежних держав в Африці (Гана, Гвінея, Танзанія, Уганда, Кенія та ін.).

Конституційне право України

Тема 1. Поняття конституційного права

Поняття і предмет галузі конституційного права. Співвідношення термінів "конституційне право" і "державне право". Місце та роль конституційного права в системі права Україні.

Система галузі конституційного права. Поняття та види конституційно-правових інститутів. Конституційно-правові норми: поняття, ознаки, види та структура. Специфіка конституційно-правових норм.

Джерела галузі конституційного права України. Види джерел та їх юридична природа. Місце  Конституції України та конституційних законів у системі джерел галузі конституційного права.

Поняття та види конституційно-правових відносин. Суб'єкти та об'єкти конституційно-правових відносин. Юридичні факти в конституційному праві.

Відповідальність в конституційному праві. Суб'єкти та підстави конституційно-правової відповідальності. Конституційно-правова відповідальність посадових осіб та органів публічної влади.

Поняття, предмет та система науки конституційного права. Конституційне право як навчальна дисципліна.

Тема 2. Конституція України та її розвиток

Визначення конституції та її сутність. Юридична та фактична конституція. Формальна та матеріальна конституція. Конституціоналізм, теоретичне обґрунтування необхідності, предмет та функції конституції. Види конституцій.

Порядок прийняття та внесення змін до Конституції України. Установчий характер конституційних положень. Місце конституції в системі національного законодавства.

Історія конституційного розвитку України. Перша конституція Української незалежної держави - Конституція УНР від 29 квітня 1918 р. Конституції України радянського періоду. Основні етапи та напрямки новітньої конституційної реформи в Україні. Особливості прийняття Конституції України 1996 р.

Основні риси та особливості Конституції України 1996 р. Структура Основного Закону нашої держави. Юридичні властивості Конституції України. Правова охорона Конституції України.

Значення Конституції України для розвитку української державності.

Тема 3. Конституційний лад

Поняття конституційного ладу та його співвідношення з державним ладом. Ознаки і принципи конституційного ладу України. Закріплення конституційного ладу в Конституції України. Риси України як конституційної держави. Поняття державного ладу України та характеристика його принципів.

Гуманістичні і демократичні засади конституційного ладу України. Механізм української держави і її основні функції. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини - головний обов'язок української держави.

Народ - носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні. Конституційне закріплення принципу народного суверенітету. Співвідношення народного, національного і державного суверенітету. Форми здійснення народовладдя в Україні.

Конституційне закріплення форми української держави. Україна - унітарна республіка. Основні риси республіканської форми правління. Види республік. Особливості республіканської форми правління в Україні. Характеристика державно-політичного режиму в Україні.

Конституційні принципи культурної та мовної політики Української держави. Статус української мови як державної мови. Гарантування Конституцією України вільного розвитку, використання і захисту російської, інших мов національних меншин України.

Поняття і сутність суспільного ладу. Основні принципи суспільного ладу. Система суспільного ладу.

Тема 4. Основи правового статусу людини і громадянина

Правовий статус людини і громадянина як інститут конституційного права. Поняття і види основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні. Механізм реалізації і гарантії прав та свобод людини і громадянина. Співвідношення міжнародно-правового і національного регулювання прав і свобод людини та забезпечення міжнародних стандартів прав і свобод людини в Україні.

Поняття громадянства і належність до громадянства України. Принципи громадянства України. Набуття громадянства України. Припинення громадянства України. Органи, які вирішують питання, пов'язані з громадянством України.

Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні. Поняття "іноземець" та види іноземців. Правова регламентація режиму іноземців в Україні. Права, свободи і обов'язки іноземців. Депортація іноземців. Екстрадиція іноземців іноземній державі. Біженці.

Тема 5. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні

Конституційні права, свободи людини і громадянина. Права і свободи людини і громадянина, їх співвідношення. Класифікація конституційних прав і свобод. Права людини і права громадянина. Покоління прав людини. Соціально-економічні і соціально-культурні права. Особисті права і свободи. Політичні права і свобод.

Конституційні обов'язки громадян України щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів. Обов'язок не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодування завданих збитків. Обов'язок сплачувати податки і збори в порядку й розмірах, встановлених законом. Обов'язок неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права й свободи, честь і гідність інших людей.

Тема 6. Народне волевиявлення

Поняття виборів та їх соціальна функція. Види виборів. Виборче право і виборча система. Особливість виборчої системи України.

Принципи виборчого права і їх закріплення в Конституції України. Принципи вільних виборів. Загальне, рівне і пряме виборче право. Таємне голосування. Поняття виборчого процесу. Правова регламентація стадій виборчого процесу. Призначення виборів, утворення виборчих органів і виборчих округів. Виборчі дільниці. Порядок висування та реєстрація кандидатів у депутати. Агітаційна компанія. Права кандидатів і гарантії діяльності. Порядок проведення голосування, підрахунок голосів і встановлення результатів голосування. Повторне голосування і повторні вибори.

Поняття і соціальна функція референдумів. Види референдумів. Призначення та порядок проведення референдумів. Предмет всеукраїнського референдуму. Правова регламентація питань організації референдумів та визначення їх результатів. Правові наслідки референдуму. Зміна та відміна рішень, прийнятих референдумом.

Відповідальність за порушення виборчих прав громадян.

Тема 7. Конституційно-правовий статус Верховної Ради в Україні

Загальна теорія і стан парламентаризму в Україні.

Місце та роль Верховної Ради України в механізмі державної влади. Верховна Рада - єдиний орган законодавчої влади в Україні, парламент України. Парламент та його ознаки. Види парламентів. Функції Верховної Ради України.

Чисельний склад та структура Верховної Ради України. Коаліція депутатських груп та фракцій у Верховній Раді України.  Термін повноважень Верховної Ради України. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Поняття статусу народного депутата України. Вільний депутатський мандат, несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності. Термін повноважень народного депутата України. Дострокове припинення повноважень народного депутата України. Форми діяльності народного депутата України. Права і обов'язки народного депутата України. Право депутатського запиту. Гарантії діяльності народного депутата України та механізм їх реалізації.

Компетенція Верховної Ради України: поняття, конституційне закріплення. Законодавча компетенція. Питання, що визначаються та встановлюються виключно законами України. Законодавча, установча та контрольна компетенція Верховної Ради України. Контрольні повноваження Верховної Ради України відносно Президента України та органів виконавчої влади.

Організація роботи Верховної Ради України. Органи та посадові особи Верховної Ради України. Порядок обрання та повноваження Голови Верховної Ради України, першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України. Комітети Верховної Ради України: порядок формування, перелік, повноваження. Тимчасові спеціальні і тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України. Депутатські групи та фракції у Верховній Раді України.

Порядок роботи Верховної Ради України. Чергові та позачергові сесії Верховної Ради України. Порядок скликання та проведення сесій Верховної Ради України. Розгляд питань на пленарних засіданнях Верховної Ради України. Голосування в Верховній Раді України.

Законодавчий процес та інші парламентські процедури. Стадії законодавчого процесу. Поняття законодавчої ініціативи. Суб'єкти права законодавчої ініціативи в Верховній Раді України. Попереднє обговорення законопроектів у комітетах Верховної Ради України. Порядок обговорення законопроекту на пленарних засіданнях Верховної Ради України в ході трьох читань. Прийняття законів. Промульгація законів Президентом України. Введення в дію законів та інших актів Верховної Ради України. Особливості проходження в Верховній Раді України конституційних законів.

Органи та посадові особи при Верховній Раді України.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: порядок призначення, повноваження, акти реагування.

Правовий статус Рахункової палати.

Тема 8. Президент України

Поняття глави держави, юридичні форми глави держави. Місце та роль Президента України в механізмі державної влади. Функції Президента України.

Порядок обрання Президента України. Законодавство про вибори Президента України.

Термін повноважень Президента України. Конституційні підстави та порядок дострокового припинення повноважень Президента України. Відставка Президента України. Неможливість виконання Президентом України своїх обов'язків за станом здоров'я. Усунення Президента України з поста в порядку імпічменту Верховною Радою України. Виконання обов'язків Президента України у разі дострокового припинення повноважень Президента України.

Компетенція Президента України. Конституційні засади взаємовідносин Президента України і Верховної Ради України та його повноваження у сфері законодавчої влади. Конституційні засади взаємовідносин Президента України з органами виконавчої влади. Повноваження Президента України в області міжнародних відносин, оборони та охорони правопорядку, прав і свобод громадян України.

Акти Президента України.

Адміністрація Президента України.

Тема 9. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади в Україні

Поняття та зміст виконавчої влади. Місце та роль Кабінету Міністрів України у механізмі державної влади. Поняття уряду держави та його функції.

Склад Кабінету Міністрів України. Порядок формування Кабінету Міністрів. Конституційний порядок призначення на посаду Прем'єр-міністра України. Компетенція Кабінету Міністрів України. Основні форми роботи Кабінету Міністрів України. Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України. Відповідальність Кабінету Міністрів України. Відставка Прем'єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади: система, порядок формування. Основні завдання та функції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України. Міністерство внутрішніх справ в системі органів виконавчої влади.

Система місцевих органів виконавчої влади. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій. Порядок формування, структура, функції та повноваження місцевих державних адміністрацій. Порядок призначення та відповідальність голів місцевих державних адміністрацій. Підстави та порядок припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій.

Правовий статус виконавчої влади в Автономній Республіці Крим.

Конституційні засади взаємовідносин місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування. Правові засади взаємовідносин місцевих державних адміністрацій з підрозділами органів внутрішніх справ на місцях.

Тема 10. Конституційні засади судової влади. Прокуратура України

Суди - виключні органи правосуддя в Україні. Система судів загальної юрисдикції. Верховний Суд України. Загальне поняття й основні напрямки діяльності. Структура і склад Верховного Суду України. Спеціалізовані та апеляційні суди в Україні. Вищий адміністративний суд України.

Функції і повноваження судів загальної юрисдикції. Основні засади судочинства в Україні. Правовий статус суддів. Вимоги до кандидатів на посаду судді України. Порядок призначення суддів. Гарантії незалежності суддів. Органи суддівського самоврядування і кваліфікаційні колегії.

Вища рада юстиції України: порядок формування, склад, основні функції і повноваження.

Правовий статус прокуратури в Україні. Система і структура прокуратури. Функції і повноваження прокуратури. Порядок діяльності органів прокуратури. Акти органів прокуратури.

Конституційний Суд - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Склад та порядок формування Конституційного Суду та його склад. Функції та повноваження Конституційного Суду України. Порядок діяльності Конституційного Суду і процедури розгляду ним справ.

Тема 11. Територіальний устрій України

Поняття територіального устрою держави. Територіальний та державний устрій. Ознаки унітарних та федеративних держав. Різновиди унітарних держав. Конституційне закріплення форми державного устрою України як децентралізованої унітарної держави.

Автономія: поняття та види. Автономія установ і автономія колективів. Територіальна та екстериторіальна автономія колективів. Види та форми територіальної автономії. Адміністративно-територіальна, національна-територіальна і національно-державна автономія. Автономія в Україні. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим. Загальна характеристика Конституції Автономної Республіки Крим.

Поняття та система адміністративно-територіального устрою України. Види адміністративно-територіальних одиниць.

Тема 12.  Конституційні засади місцевого самоврядування

Поняття місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування як елемент основ конституційного ладу України. Ознаки місцевого самоврядування. Правова, організаційна і фінансова автономність органів місцевого самоврядування.

Міжнародно-правове регулювання питань місцевого самоврядування. Європейська Хартія про місцеве самоврядування.

Наукові концепції місцевого самоврядування: громадівська теорія,  державницька  теорія,  теорія муніципального дуалізму.

Історія становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні. Магдебургське право. Органи місцевої державної влади в радянський період.

Місцеве самоврядування за Конституцією України 1996 р. Система принципів і органів місцевого самоврядування. Порядок формування органів місцевого самоврядування. Голови місцевих Рад: порядок обрання  і статус. Інші форми місцевого самоврядування. Сільські, селищні міські ради. Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад. Матеріальна і фінансова основа самоврядування.

Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі.

Функції і повноваження та акти органів місцевого самоврядування. Адміністративний, фінансовий, судовий та ін. контроль (нагляд) за діяльністю органів місцевого самоврядування.

Гарантії  здійснення повноважень і відповідальність  місцевого самоврядування.

V. ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

Основи правознавства

 1. Поняття і ознаки держави.
 2. Назвіть органи місцевого самоврядування в Україні.
 3. Випадки повної матеріальної відповідальності за КЗпП України.
 4. Амністія і помилування.
 5. Умови дійсності цивільно-правових договорів. Наведіть приклади.
 6. Чим відрізняються комерційні і некомерційні юридичні особи?
 7. Поняття кримінального права.
 8. Поняття трудового договору.
 9. Назвіть ознаки підприємницької діяльності.
 10. Перерахуйте соціально-економічні права за Конституцією України і визначить їх значення для кожного громадянина країни.
 11. Назвіть основні інститути цивільного права в Україні.
 12. Перерахуйте органи, які розглядають трудові спори.
 13. Поняття земельного права.
 14. Поняття адміністративної відповідальності. Чим вона відрізняється від дисциплінарної відповідальності.
 15. Види покарання за кримінальним кодексом України.
 16. Порядок звільнення працівника за власною ініціативою і обмеження цього права.
 17. Зміст договору купівлі-продажу та відповідальність сторін за його порушення.
 18. Права і обов'язки природокористувачів.
 19. Поняття конституційного права.
 20. Перерахуйте права і обов'язки подружжя.
 21. Поняття трудової дисципліни. Види дисциплінарних стягнень.
 22. Назвіть суб'єкти цивільних правовідносин.
 23. Порівняйте поняття правоздатності фізичної особи і юридичної особи.
 24. Зміст договору позики. Значення цього договору в підприємницькій діяльності.
 25. Зміст договору купівлі-продажу.
 26. Охарактеризуйте суспільні відносини, які регулюються фінансовим правом. Значення цієї галузі для підприємницької діяльності.
 27. Охарактеризуйте теорії походження держави і права.
 28. Поняття трудового права.
 29. Основні повноваження Президента України.
 30. Права і обов'язки сторін за договором майнового найму.
 31. Підстави набуття громадянства за законодавством України.
 32. Політичні права громадян за Конституцією України. Їх відмінність від особистих прав.
 33. Компетенція Кабінету Міністрів України та його склад.
 34. Перерахуйте органи судової влади в Україні.
 35. Верховна Рада України та її компетенція.
 36. Назвіть види адміністративних стягнень.
 37. Дайте поняття "адміністративна відповідальність".
 38. Завдання адвокатури за чинним законодавством.
 39. Що таке галузь права. Дайте перелік галузей права.
 40. Перерахуйте головні принципи правової держави.
 41. Дайте характеристику форм державного устрою.
 42. Поняття і види правових норм.
 43. Характерні ознаки правових норм.
 44. Структура правової норми.
 45. Закони і підзаконні акти.
 46. Систематизація нормативно-правових актів.
 47. Стадії вчинення злочину
 48. Відповідальність неповнолітніх за кримінальним законодавством.
 49. Підстави та цілі юридичної відповідальності.
 50. Право приватної власності на землю.

Теорія держави і права

 1. Поняття теорії держави і права як фундаментальної юридичної науки, навчальної дисципліни.
 2. Предмет і методологія теорії держави та права.
 3. Функції теорії держави та права.
 4. Система юридичних наук і місце в них теорії держави та права.
 5. Поняття та ознаки права.
 6. Поняття та ознаки держави.
 7. Поняття суверенітету та його види.
 8. Право і держава: аспекти співвідношення.
 9. Теорії походження держави.
 10. Передумови виникнення держави.
 11. Нові підходи до типології держав. Історичні типи держав.
 12. Поняття та структура суб'єктивного права.
 13. Політична система суспільства: поняття, основні функції та елементи.
 14. Місце і роль держави в політичній системі України.
 15. Поняття та класифікація функцій держави.
 16. Внутрішні функції держави: поняття і зміст.
 17. Зовнішні функції держави: поняття та зміст.
 18. Форми і методи здійснення функцій держави.
 19. Поняття та елементи форми держави.
 20. Поняття та види форми правління. Їх характеристика.
 21. Поняття та види форми державного устрою. Їх характеристика.
 22. Поняття та види державно-правового режиму.
 23. Характеристика різновидів демократичного режиму.
 24. Особливості елементів форм Української держави.
 25. Механізм держави як система державних організацій.
 26. Поняття та структура державного апарату України.
 27. Принципи організації та функціонування апарату держави.
 28. Поняття, ознаки та види органів держави.
 29. Поняття та ознаки правової держави.
 30. Поняття та ознаки соціальної держави.
 31. Поняття громадянського суспільства та основні риси.
 32. Доктрина держави загального благоденства та технократії.
 33. Основні ідеї марксистського вчення про державу.
 34. Основні положення теорії плюралістичної демократії.
 35. Теорія еліт та елітарної демократії.
 36. Поняття та види державної дисципліни.
 37. Класифікація конституційних прав громадян України.
 38. Поняття предмету та методу правового регулювання.
 39. Поняття права та його соціальна цінність.
 40. Принципи права та їх характеристика.
 41. Поняття та види функцій права.
 42. Характеристика спеціально-юридичних функцій права.
 43. Поняття системи права.
 44. Структура права та характеристика її елементів.
 45. Основні елементи системи права і їх характеристика.
 46. Поняття і зміст системи законодавства.
 47. Співвідношення системи права і системи законодавства.
 48. Місце та роль Основного Закону в системі законодавства.
 49. Поняття і види систематизації нормативно-правових актів.
 50. Поняття і види соціальних норм, їх основні властивості.
 51. Види норм права.
 52. Структура норм права.
 53. Норма права і стаття нормативно-правового акту.
 54. Співвідношення і взаємодія норм права з іншими соціальними нормами.
 55. Суб'єкти та види правотворчості.
 56. Принципи правотворчості.
 57. Стадії правотворчості.
 58. Поняття і види форм /джерел/ права.
 59. Нормативно-правовий акт як основна форма /джерело/ права України.
 60. Види нормативно-правових актів.
 61. Закон та його види.
 62. Види нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ОВС.
 63. Дія нормативно-правових актів у просторі та по колу осіб.
 64. Дія нормативно-правових актів у часі.
 65. Поняття та форми реалізації норм права.
 66. Реалізація норм права у сфері професійної діяльності ОВС.
 67. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації.
 68. Стадії застосування норм права.
 69. Способи тлумачення норм права.
 70. Поняття і види тлумачення норм права.
 71. Офіційне та неофіційне тлумачення норм права.
 72. Тлумачення норм права за обсягом.
 73. Прогалини в законодавстві і шляхи їх усунення.
 74. Тлумачення норм права, що здійснюється працівниками ОВС.
 75. Акти застосування норм права, що видаються ОВС.
 76. Вимоги правильного застосування норм права співробітниками ОВС.
 77. Поняття і основні ознаки правовідносин.
 78. Види правовідносин і критерії їх класифікації.
 79. Склад правовідносин.
 80. Зміст правовідносин.
 81. Поняття і види об'єктів правовідносин.
 82. Поняття суб'єктивного права та його структура.
 83. Поняття та види суб'єктів права.
 84. Види суб'єктивних прав людини і громадянина та їх характеристика.
 85. Поняття та класифікація юридичних фактів.
 86. Правова поведінка: поняття та ознаки.
 87. Поняття та ознаки правомірної поведінки.
 88. Види правомірної поведінки.
 89. Правопорушення: поняття, ознаки та види.
 90. Склад правопорушення та характеристика його елементів.
 91. Поняття та ознаки юридичної відповідальності.
 92. Мета та функції юридичної відповідальності.
 93. Види юридичної відповідальності.
 94. Поняття та принципи законності.
 95. Поняття і структура правосвідомості.
 96. Правова культура: поняття і структура.
 97. Поняття механізму правового регулювання та його структура.
 98. Поняття правової системи та характеристика її елементів.
 99. Основні види правових сімей та їх характеристика.
 100. Поняття та елементи правового статусу особи.

Історія держави та права зарубіжних країн

 1. Охарактеризуйте відомі вам групи джерел з історії держави і права зарубіжних країн.
 2. Деспотично-теократичний характер держави і права у Стародавньому Єгипті.
 3. Відносини власності і сімейні відносини у Стародавньому Єгипті.
 4. Судова влада і судочинство у Стародавньому Єгипті.
 5. Ранні держави у Стародавній Індії.
 6. Основні риси права Стародавньої Індії. Загальна характеристика законів Ману.
 7. Суспільно-політичний устрій Стародавньої Індії за законами Ману.
 8. Регулювання соціально-майнових відносин за законами Ману.
 9. Класифікація злочинів та види покарань за законами Ману.
 10. Судовий процес за законами Ману.
 11. Особливості формування і розвитку ранніх держав у Стародавньому Китаї.
 12. Централізовна держава в Китаї за династій Цинь і Хань.
 13. Утворення Вавилонської держави та її суспільно-політичний устрій.
 14. Врегулювання соціально-економічних відносин за законами Хамураппі.
 15. Правове становище окремих груп населення (авілумів, мушкенумів, тамкарів, редумів, баїрумів, селян, рабів) за законами Хамураппі.
 16. Шлюбно-сімейне право за законами Хамураппі.
 17. Злочини і покарання за законами Хамураппі.
 18. Утворення Афінської держави. Реформи Солона.
 19. Державний устрій Афін у У - ІУ ст. до н.е.
 20. Джерела афінського права. Закони Драконта.
 21. Судоустрій і поліцейські функції в Афінській державі.
 22. Особливості державного устрою Спарти.
 23. У чому полягає цінність історичного досвіду розвитку міст-держав у Стародавній Греції?
 24. Царський період Римської держави. Реформи Сервія Туллія.
 25. Державний устрій Римської республіки.
 26. Державний устрій Римської імперії.
 27. Джерела римського права.
 28. Закони ХІІ таблиць - найдавніша пам'ятка римського права.
 29. Основні здобутки римських юристів ІІ-ІІІ століть нашої ери.
 30. Виникнення Франкської держави та її устрій.
 31. Салічна та інші варварські правди та їх характеристика.
 32. Суспільний і державний устрій Арабського халіфату.
 33. Особливості становлення і розвитку мусульманського права (шаріат).
 34. Джерела мусульманського права.
 35. Англо-саксонська ранньофеодальна монархія (ІХ-ХІ ст).
 36. Норманське завоювання 1066 р. і формування сеньйоріальної монархії в Англії.
 37. Основні риси станово-представницької монархії в Англії (ХІІІ - ХУ ст.). Велика Хартія Вольностей 1215 р.
 38. Причини виникнення і особливості абсолютної монархії в Англії (кін. ХУ - сер. ХУІІ ст.).
 39. Повалення монархії та проголошення республіки в Англії.
 40. Протекторат Кромвеля і його наслідки.
 41. «Хабеас корпус акт» 1679 р.
 42. «Славна революція» 1688 р. Білль про права 1689 р.
 43. Встановлення конституційної, дуалістичної монархії в Англії.
 44. Еволюція дуалістичної конституційної монархії в парламентську монархію в Англії.
 45. Джерела і система англійського права.
 46. Особливості галузей права в Англії.
 47. Судова система Великої Британії.
 48. Поліція та пенетиціарна систем Великої Британії.
 49. Економічні, політичні та ідейні передумови боротьби англійських колоній за незалежність у Північній Америці.
 50. Війна за незалежність США (1775-1783 рр.): хід та підсумки війни.
 51. Декларація незалежності 1776 р. і утворення США.
 52. Статті Конфедерації 1781 р. та їх роль у державотворенні США.
 53. Прийняття Конституції США, її джерела та основні риси.
 54. Перший цикл поправок до Конституції США (1791 р.).
 55. Громадянська війна в США та її наслідки. Другий цикл поправок до Конституції США (1865 - 1870 рр.).
 56. Структура і функції законодавчої влади у США.
 57. Інститут президентства у США: процедура виборів і повноваження.
 58. Федеративний устрій США і його прояви.
 59. Система судової влади в США.
 60. Система права США.
 61. Еволюція форм монархії у Франції в епоху середньовіччя та нового часу.
 62. Причини та основні етапи Великої Французької революції.
 63. Декларація прав людини і громадянина 1789 р. і Конституція 1791 р.
 64. Якобінська диктатура. Конституція 1793 р.
 65. Термідоріанський переворот. Конституція 1799 р. Період консульства.
 66. Утворення імперії Наполеона. Цивільний кодекс Наполеона 1804 р.
 67. Формування правової системи Франції під впливом Великої Французької революції та її розвиток у ХІХ-ХХ ст.
 68. Зміна форм правління у Франції в ХІХ столітті: від наполеонівської Імперії до Третьої республіки.
 69. Третя республіка у Франції та її падіння.
 70. Четверта республіка Франції. Характеристика державного устрою за Конституцією 1946 р.
 71. Характеристика державного устрою Франції за Конституцією п'ятої Республіки 1958 р.
 72. Судова система сучасної Франції.
 73. Характеристика німецької державності періоду Священної Римської імперії німецької нації (ХУ - поч. ХІХ ст.).
 74. «Статути миру», «Саксонське зерцало» та інші джерела середньовічного німецького права.
 75. Розвиток місцевого самоврядування у середньовічній Німеччині. Любекське і Магдебурзьке право.
 76. Вплив Великої французької революції на німецькі держави. Утворення Рейнського союзу (1806 р.).
 77. Наслідки наполеонівського панування в Німеччині. Характеристика політичної системи Німецького союзу (1815 р.) .
 78. Революція 1848-49 рр. і невдала спроба демократичного об'єднання Німеччини «знизу».
 79. Боротьба Пруссії і Австрії за гегемонію в Німеччині. Утворення Північно-німецького Союзу (1866 р.).
 80. Австрійсько-угорський компроміс 1867 р. і утворення подвійної Австро-угорської імперії.
 81. Утворення Німецької імперії та її державний устрій за Конституцією 1871 року.
 82. Перший досвід соціального законодавства в Німецькій імперії (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.).
 83. Крах кайзерівської Німецької Імперії і встановлення республіки. Веймарська конституція 1919 р.
 84. Політичний режим тоталітарної нацистської диктатури в Німеччині.
 85. Державний устрій ФРН за Основним законом 1949 року.
 86. Возз'єднання Німеччини у 1990 році. Характерні риси та особливості федеративного устрою ФРН.
 87. Судова система ФРН.
 88. Система права ФРН.
 89. Суспільно-політична модернізація Японії у другій половині ХІХ ст. Переворот Мейдзі 1868 р.
 90. Державно-конституційний розвиток Японії: від Конституції 1889 р. до конституції 1947 р.

Конституційне право України

 1. Поняття і предмет конституційного права України.
 2. Основні принципи та система конституційного права України.
 3. Поняття і система інститутів конституційного права України.
 4. Конституційно-правові норми, їх особливості.
 5. Види конституційно-правових норм.
 6. Порядок реалізації конституційно-правових норм
 7. Поняття і види конституційно-правових відносин.
 8. Суб'єкти і об'єкти конституційно-правових відносин.
 9. Підстави виникнення і припинення конституційно-правових відносин.
 10. Поняття і види джерел конституційного права.
 11. Конституція України - основне джерело конституційного права України.
 12. Загальна характеристика і основні риси Конституції України.
 13. Поняття, види і роль закону в системі джерел конституційного права України.
 14. Порядок прийняття законів. Стадії законодавчого процесу
 15. Значення і юридична сила конституційних і звичайних законів.
 16. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела конституційного права України.
 17. Суть конституціоналізму.
 18. Суть фактичної і юридичної конституції:
 19. Класифікація Конституції України.
 20. Структура та основні положення Конституції України.
 21. Поняття і принципи конституційного ладу України.
 22. Поняття і властивості суверенітету України.
 23. Організація державної влади в Україні. Розподіл державної влади.
 24. Верховенство права в Українській державі.
 25. Загальна характеристика громадянського суспільства та його ознаки.
 26. Поняття і ознаки правової держави.
 27. Взаємозалежність і співвідношення громадянського суспільства і правової держави.
 28. Інститут захисту конституційного ладу України.
 29. Основні засади взаємовідносин громадянського суспільства і держави.
 30. Поняття, форми і принципи державного устрою.
 31. Поняття і принципи формування правової держави в Україні.
 32. Декларація про державний суверенітет України та її роль в становленні держави України.
 33. Державні символи України.
 34. Суть і зміст народовладдя в Україні.
 35. Форми здійснення прямого народовладдя в Україні.
 36. Поняття і види референдумів.
 37. Принципи участі громадян у референдумах.
 38. Демократичні засади підготовки і проведення референдумів.
 39. Референдний процес в Україні.
 40. Правові гарантії здійснення народовладдя.
 41. Поняття і форми представницької демократії.
 42. Поняття і суть виборчого права і виборчої системи.
 43. Демократизм виборчої системи в Україні. Види виборчих систем.
 44. Основні принципи виборчої системи України.
 45. Порядок організації та проведення виборів.
 46. Статус Центральної виборчої комісії.
 47. Виборчий процес в Україні.
 48. Гарантії здійснення виборчого права.
 49. Поняття, принципи і зміст правового статусу особи.
 50. Поняття громадянства і засоби його набуття.
 51. Порядок набуття громадянства України.
 52. Порядок припинення громадянства України.
 53. Класифікація прав і свобод громадян.
 54. Громадянські права та свободи людини та громадянина в Україні.
 55. Політичні права і свободи громадян України.
 56. Соціально-економічні права громадян України.
 57. Культурні права громадян України.
 58. Система обов'язків громадян України.
 59. Гарантії здійснення прав і свобод громадян України.
 60. Механізми захисту прав людини.
 61. Правовий статус іноземців в Україні та його основні принципи
 62. Відповідальність іноземців за правопорушення та захист їх прав.
 63. Правовий статус осіб без громадянства.
 64. Поняття права притулку.
 65. Статус біженця в Україні.
 66. Поняття, ознаки і система органів Української держави.
 67. Верховна Рада України - єдиний орган законодавчої влади Української держави.
 68. Порядок утворення Верховної Ради України.
 69. Компетенція Верховної Ради України.
 70. Парламентська більшість та опозиція.
 71. Комітети Верховної Ради України та їх повноваження.
 72. Організація роботи Верховної Ради України.
 73. Рахункова палата України.
 74. Конституційний-правовий статус народного депутата.
 75. Діяльність депутата.
 76. Основні гарантії депутатської діяльності.
 77. Депутатський запит і депутатське звернення.
 78. Правовий статус Президента України.
 79. Порядок проведення виборів Президента України.
 80. Компетенція Президента України.
 81. Взаємовідносини Президента України з Верховною Радою України і Кабінетом Міністрів України.
 82. Кабінет Міністрів України - орган виконавчої влади.
 83. Порядок формування і склад Кабінету Міністрів України
 84. Компетенція Кабінету Міністрів України.
 85. Система органів виконавчої влади.
 86. Центральні органи виконавчої влади.
 87. Місцеві державні адміністрації, їх повноваження
 88. Організація роботи місцевих державних адміністрацій.
 89. Правові основи організації судової влади.
 90. Судова влада в системі розподілу влади.
 91. Загальна характеристика судової системи України.
 92. Конституційний Суд України, його повноваження, роль.
 93. Органи прокуратури в системі державного апарату.
 94. Поняття і значення основі принципи територіального устрою держави.
 95. Види адміністративно-територіальних одиниць в Україні.
 96. Правовий статус Автономної Республіки Крим.
 97. Система органів влади в Автономній республіці Крим та їх повноваження.
 98. Порядок зміни адміністративно-територіального поділу України.
 99. Поняття і принципи, форми здійснення місцевого самоврядування.
 100. Органи місцевого самоврядування, їх повноваження та форми роботи.

VІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основи правознавство

Основна література

 1. Основи правознавства: Навч. посіб. /За ред. С.В.Ківалова, М.П.Орзіх.- К.: Т-во „Знання", КОО, 2000.- 358 с.
 2. Правознавство: Навч. посіб. /За ред. С.В.Ківалова, М.П.Орзіх.- 2-ге вид., випр., ідоп.- К.: Т-во „Знання", КОО, 2000.- 364 с.
 3. Правознавство: Підручник /За заг. ред. В.Ф.Опришка, Ф.П.Шульженка.- К.: КНЕУ, 2003.- 767 с.
 4. Правознавство: Підручник /за ред. В.В.Копейчикова, А.М.Колодія.- К.: Юрінком Інтер, 2004.- 752 с.
 5. Конституція України: Офіційний текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навчальий посібник / Авт.-упоряд. М.І.Хавронюк., - К.: Парламент. видавництво, 1999. - 178 с.

Додаткова література

 1. Андрейцев В.І. Екологічне і земельне право України: Практикум для студентів юрид. Вузів і фак.- К.: Юрінком Інтер, 1998.- 272 с.
 2. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навчальних зал. - К.: Літера ЛТД, 2002.- 288 с.
 3. Бірюков І.А., Заїка Ю.О., Співак В М. Цивільне право України: Загальна частина. - К.: Наукова думка, 2000. - 304 с.
 4. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атака, 2004.- 624 с.
 5. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій.- К.: МАУП, 2000.- 216 с.
 6. Дмитренко Е.С. Фінансове право України: Практикум.- К.: Атака, 2004.- 216 с.
 7. Жук Л.А., Жук І.Л., Не живець О.М. Господарське право: Навч. Посібник.- К.: Кондор, 2003 400 с.
 8. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. /За ред. В.В.Копєйчиков.- К.: Юрінком Інтер, 2000.- 320 с.
 9. Історія держави і права України: Навч. посібник /За ред. А.С.Чайковського.- К.: Юрінком Інтер, 2000.- 384 с.
 10. Історія держави і права України: Підручник /За ред. А.С.Чайковського.- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 512 с.
 11. Короткін В.Г. Трудове право: прийняття на роботу і звільнення: Навч.-метод. розробка.- 2-ге вид., перероб.- К.: МАУП, 2000.- 88 с.

Теорія держави та права

Основна література

 1. Актуальні проблеми теорії держави та права [Текст] : навч. посіб. / [П.В. Волвенко, Л.М. Князькова, О.С. Туренко та ін.]. - Донецьк : Норд Комп'ютер, 2007. - 75 с.
 2. Актуальні проблеми теорії держави і права. Частина І. Актуальні проблеми теорії держави: навчальний посібник / С.М. Тимченко, С.К. Бостан, С.М. Легуша, Н.М. Пархоменко, Т.О. Пікуля, Н.В. Пронюк. - К., 2007. - 288 с.
 3. Актуальні проблеми теорії держави та права[Текст]: навч. посібник (за вимогами кредитно-модульної системи навчання) / Є.В. Білозьоров, Є.О. Гіда, А.М. Завальний, А.О. Осауленко, Т.О. Пікуля; за заг. ред. Є.О. Гіди. - К.: КНУВС, 2010. - 260 с.
 4. Загальна теорія держави і права [Текст]: підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / [М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. - Х : Право, 2009. - 584 с.
 5. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права [Текст] : навчальний посібник / С.Л Лисенков. - К. : «Юристконсульт», 2006. - 355 с.
 6. Машков А. Проблеми теорії держави і права. Основи: Курс лекцій - К.: К.І.С., 2008. - 470 с.].
 7. Середа Г.П. Проблеми теорії держави і права: [навчальний посібник] / Г.П. Середа, С.Г. Стеценко. - К.: КНТ, 2009. - 184 с.
 8. Скакун, О.Ф.Теоріяправа і держави [Текст] : підручник / О. Ф. Скакун ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Вид. 3-тє, доп. і перероб. - К. : Правова єдність, 2011. - 524 с.
 9. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 688 с.

Додаткова література

 1. Бобровник С.В. Права людини та сучасна держава: шляхи узгодження взаємодії // Правова держава. Випуск 18. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. - 630 с.
 2. Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Державорозуміння і державознавство: діяльнісний та компаративний контексти // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна. Збірник наукових статей. Гол. Редактор Андрій Мелешевич. - К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. - С. 221-232
 3. Денисенко В.В. Коллизии правовых актов: сущность и разрешение / В.В. Денисенко // Правоведение. - 2007. - № 3. - С. 28-33.
 4. Дмитренко М.А. Політична система України: розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції / НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т оператив. діяльн. та держ. безпеки. - К.: Знання України, 2008. - 544 с.
 5. Євграфова Є.П. Система національного законодавства в контексті права (лібертарно-легіський підхід) [Текст] : монографія / Є.П. Євграфова. - К.: КНТ, 2007. - 184 с.
 6. Завальний А.М. Методологічні та теоретичні основи пізнання юридичних фактів / А.М. Завальний - К. : Вид-во Європейського університету, 2011. - 96 с.
 7. Калюжний Р.А. Правові стимули в механізмі правового стимулювання / Калюжний Р.А., Лапка О.Я., Пікуля Т.О. - Київ : «МП Леся», 2013. - 204 с.
 8. Кобринська С.Б. До питання про поняття та структуру правової системи // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. - Вип. 82: Правознавство. - Чернівці: Чернівецький держ. ун-т, 2000. - С. 14-18.
 9. Коталейчук С.П. Теорія держави та права в запитаннях і відповідях : Навч. посіб. / С.П. Коталейчук, П.Я. Пісной. - К. : КНТ, 2011. - 560 c.
 10. Мозоль Н.І. Сучасні концепції праворозуміння: поняття, характеристика та особливості / Н.І. Мозоль // Науковий вісник НАВС: Науково-теоретичний журнал. - 2013. - № 1. - С. 36-41.
 11. Пархоменко Н.М. Джерела права: основні засади дії / Н.М. Пархоменко // Дія права: інтегративний аспект / Ю.С. Шемшученко, Н.М. Оніщенко, Є.Б. Кубко та ін. - К. : Юрид. думка, 2010. - С. 176-194.
 12. Пікуля, Т.О. Правоохоронні органи України в механізмі держави [Текст]: монографія / Т.О. Пікуля; - Тернопіль: Видавництво Астон, 2005. - 200 с.
 13. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: збірник наукових праць / За ред Ю.С. Шемшученка, В.П. Тихого, М.М. Цимбалюка, І.С. Гриценка; упор. О.В. Кресін, І.М. Ситар. -Львів: Львівскьий державний університет внутрішніх справ, 2012. - 620 с.

Історія держави та права зарубіжних країн

Основна література

 1. Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч.посіб./ 6-те вид.- К.: Істина, 2010.- 768 с.
 2. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : посіб. для підготов. до іспитів / В. І. Орленко, В. В. Орленко. - Вид. 4-е, стер. - К. : Вид. Паливода А. В., 2010. - 243 с.
 3. Кормич А. І.  Історія вчень про державу та право. Навчальний посібник. Видавництво: К.: Правова єдність, 2009. - 312 с.
 4. Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн. Навчальний поcібник. - Вид-во: Аттіка - 2009.- 622 с.
 5. Музыченко П.П. Витман К.Н. История государства и права зарубеж. стран. История государства и права Росии. Уч. пособие Ч. ІІ. Харьков 2001. - 624 с..
 6. Шигаль Д.А. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : курс лекцій / Д. А. Шигаль. - Х. : ФІНН, 2010. - 340 с.

Додаткова література

 1. Авдиев В.И. История Древнего Востока. - М.: Высшая школа, 1971.
 2. Бартошек П.Н. Римское право: понятие, термины, определения. - М., 1989.
 3. Берг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. - М., 1990.
 4. Галанза П.Н. Государство и право Древнего Рима. - М., 1983.
 5. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. - М., 1983.
 6. Задорожний Ю. Започаткування римським правом принципів права у країнах романо-германської правової сім'ї // Право України.-2010.№3.-с. 272.
 7. Задорожний Ю. Започаткування римським правом принципів права у країнах романо-германської правової сім'ї // Право України.-2010.№3.-с. 272.
 8. Задорожний Ю. Роль римського права у процесі становлення та розвитку університетів у країнах Західної Європи - Юридичний журнал // Право України. - 2009. № 3.- с. 153 -159.
 9. История Древней Греции. Библиотека всеобщей истории. - Санкт-Петербург, 1999.
 10. Каролина. Уголовно-судебное уложение Карла V . Под. ред. С.Я. Булатова - Алма - Ата., 1967.
 11. Конституції нових держав Європи та Азії. Київ‚ 1996.
 12. Луняк М.О. Історія держави та права зарубіжних країн: Лекційний курс та навч. - метод. матеріали. - Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ ім. М.Гоголя, 2003.
 13. Минин А.А., Язысов, Е.Ф. Конституция США. История, современность. - М., 1988.
 14. Нерсесянц В. История права: Англия и Россия. - М., 1987.
 15. Рене Давид, Камилла Жоффре-Спинози Основные правовые системы современности.- Издательство: М.: Международные отношения: 2009.- 456 с.

Конституційне право України

Основна література

 1. Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора Ю.М. Тодики, доктора юридичних і політичних наук, професора В.С. Журавського. - К.: Видавничій Дім „Ін Юре", 2002. - 544 с.
 2. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник.-К.: Юрінком Інтер, 2002.-536 с.
 3. Конституційне право України : підручник. / В. І. Чушенко, І. Я. Заяць; за заг. ред. В. І. Чушенка; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Вид. 2-е, допов. і переробл. - К.: Ін Юре, 2009. - 547 с.Погорілко В.Ф. Конституційне право України : підручник / В.Ф.
 4. Погорілко, В.Л. Федоренко ; МОНУ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; Київський ун-т права ; за заг. ред. В.Ф. Погорілка. - 2-ге видання, перероб., та доп. - Київ : Правова єдність, 2010. - 432 с.
 5. Конституційне право України: Підручник / за заг. ред. В. Л. Федоренка. - 4-е вид., перероб. і доопр.; передмова проф. В. М. Шаповала. - К.: 2012. -727 с.
 6. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України /А.С. Головін. - К.:Логос, 2012. - 369 с.
 7. Актульні проблеми конституційного права України: підручник /за заг. ред. проф. Олійника А.Ю. - К.: «Центр учбової літератури», 2013. -554 с.

Додаткова література

 1. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. - К.: МАУП, 2000. - 216 с.
 2. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник/ 2-е вид., перероб. і доп.  - К.: Юрінком Інтер, 2007. - 504 с. - Бібліогр.: с. 494-499.
 3. Теліпко В.Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.Е. Теліпко. - Київ : Центр навчальної літератури, 2009. - 568 с.
 4. Конституційне право України : темат. слов. / М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т; [упоряд.: Галунько В. В. та ін.; за ред. В. В. Галунька] - Херсон: Херсон. міська друк., 2010. - 131 с.
 5. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. Стрижак. - К.: Ін Юре, 2010. - 629 с.,
 6. Конституційне право України : темат. слов. / М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т; [упоряд.: Галунько В. В. та ін.; за ред. В. В. Галунька] - Херсон: Херсон. міська друк., 2010. - 131 с.
 7. Влада в Україні: шляхи до ефективності. : Всеукр. форум учених-правознавців. / відп. ред. О. Д. Святоцький. - К.: Ін Юре, 2010. - 686 с.
 8. Муніципальна влада в Україні : проблеми теорії та практики. / О. В. Батанов; [відп. ред. М. О. Баймуратов]; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К.: Юрид. думка, 2010. - 653 с.
 9. Конституція та засади конституційного ладу України у питаннях та відповідях : навч. посіб. / Є. І. Григоренко, О. С. Передерій. - Х.: ХУПС, 2010. - 171 с.

VІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ

Результат відповіді вступника оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.

Максимально абітурієнт може набрати за правильне виконання всього завдання 100 балів, що відповідає 200 балам за шкалою (від 100 до 200).

При цьому питання 1-2 оцінюються у 20 балів кожне; питання 3 - у 30 балів, а 4-6 - у 10 балів кожне.

191-200 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • повністю послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, чітко виражена і аргументована самостійна позиція у певних ситуаціях;
 • досконало застосовані одержані знання, уміння та навички з різних дисциплін для правильного вирішення всіх поставлених завдань.

162-190 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, можливі деякі неточності, що не призводять до помилкових висновків;
 • як правило, правильне застосування одержаних знань, умінь та навичок з різних дисциплін для вирішення більшості поставлених питань.

124-161 бал абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • зміст питання викладено частково, непослідовно;
 • у відповідях є помилки при використанні деяких понять;
 • при вирішенні поставленого завдання абітурієнт не розуміє шляхів практичного використання одержаних знань.

100-123 бали абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • основний зміст завдання не розкрито;
 • допущено грубі помилки у відповідях;
 • відсутність володіння спеціальною термінологією.

Розглянуто і схвалено на засіданні

кафедри права

протокол №  7 від «12 березня» 2018 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ