Дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови”

В стінах Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський Авіаційний Інститут», 5 вересня 2019р. відбувся дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови” (European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP / HRLAW). Моніторинг було проведено представниками Національного Еразмус+ офісу в Україні.
Протягом доби українські університети-партнери...

Базові навички медіатора

Запрошуємо вас на 4-х модульну Сертифікаційну навчально-практичну програму: "Базові навички медіатора" (БНМ) – 120 год. навчання та практики.
Графік навчання:
1 модуль: 10-12 жовтня 2019р.
2 модуль: 14-16 листопада 2019р.
3 модуль: 19-21 грудня 2019р.
4 модуль: 23-25 січня 2020р.
Програма БНМ відповідає міжнародним стандартам підготовки медіаторів та надає можливість учасникам:
• отримати теоретичні знання та практичні інструменти для роботи медіатора
• оволодіти основними компетенціями медіатора...

Вступ без ЗНО? - Це реально: МНТУ запрошує до міжнародної навчальної програми

Життя - непередбачуване. І не завжди усе в ньому іде так, як ми плануємо заздалегідь. Багато об'єктивних причин можуть змусити навіть талановитого та перспективного абітурієнта не скласти цьогорічне ЗНО.
Сучасний світ - динамічний. Той, хто це добре розуміє, не хоче даремно витрачати рік до наступної вступної кампанії. Адже його можна провести з користю, працюючи на перспективу  та навчаючись майбутній спеціальності за сучасними європейськими стандартами.
Не встигли чи не змогли скласти ЗНО цього року...

Третя сесія єдиного вступного іспиту

Відбудеться третя сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2019 №985  «Щодо проведення в 2019 році спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту» визначено терміни проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту  та реєстрації вступників для участі в ній.
Вступники, які хочуть повторно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, матимуть шанс отримати ступінь магістра.
Нагадаємо, що реєстрація триватиме з 7 до 15 жовтня її здійснюватиме приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає...

В МНТУ - СВЯТО!

30 серпня в МНТУ знову звучав гімн України та «Гаудеамус».
Цього разу вітання та побажання отримували першокурсники університету!
Посвята у студенти - це перша офіційна участь першокурсників у суспільному житті навчального закладу, яка запам'ятовується назавжди.
Сьогодні першокурсників та їх батьків вітав весь професорсько-викладацький колектив та ректорат МНТУ, на чолі з ректором - доктором економічних наук, професором Худолей Веронікою Юріївною.
Ректор запевнила студентів, що саме в нашому університеті вони отримають якісну освіту, яскраве і цікаве студентське життя та побажала здійснення...

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносиниВСТУП

Призначення програми забезпечити проведення фахового випробування для здобуття освітнього ступеня «магістр» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини».

Мета фахового випробування полягає у з'ясуванні рівня теоретичних знань і практичних умінь і навичок, визначених галузевими стандартами вищої освіти необхідних для опанування нормативних і варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця кваліфікації бакалавр спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

Завдання вступного випробування передбачають перевірку і оцінку знань та вмінь абітурієнта.

Вимоги до здібностей і підготовки абітурієнтів. Для успішного засвоєння дисциплін, передбачених навчальним планом для підготовки фахівців за освітнім кваліфікаційним рівнем «магістр» абітурієнти повинні здобути освітній кваліфікаційний рівень «бакалавр» за спорідненою спеціальністю та володіти здібностями до засвоєння знань, умінь і навичок з гуманітарних, природничо-наукових та загальноекономічних дисциплін. Обов'язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Характеристика змісту програми. Програма складається з переліку питань, які відображають окремі аспекти напряму підготовки та інтегрує знання з кількох дисциплін, передбачених програмою підготовки бакалаврів.

Зміст програми. На фахові вступні випробування зі спеціальності з вищевказаного переліку виносяться завдання з наступних дисциплін бакалаврської програми:

 • Міжнародні фінанси;
 • Міжнародний маркетинг;
 • Транснаціональні корпорації;
 • Міжнародні організації;
 • Міжнародна економічна діяльність України.

Структура завдань фахових вступних випробувань. За структурою фахові вступні випробування зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» складаються з наступних елементів, які входять до кожного з білетів, в яких визначені питання з наведеного в програмі переліку у формі:

 • тестових завдань з фахових дисциплін (відкритого та закритого типу);
 • теоретичних питань;
 • задачі.

Вступне випробування проводиться в письмовій формі, тривалість якого не повинна перевищувати 2 години.

Вступне випробування у формі письмового екзамену проводять не менше трьох членів комісії.

По закінченню вступного випробування екзаменатори оцінюють правильність відповідей абітурієнтів, заповнюють екзаменаційну відомість та підписують її.

Інформація про результати вступного випробування оголошується вступникові у день його проведення.

Кожен абітурієнт отримує індивідуальний варіант тестового завдання, аркуші екзаменаційної роботи зі штампом Приймальної комісії та особовий номер для кодування тексту. Перед початком вступного випробування представники. Приймальної комісії проводять інструктаж щодо правил виконання тестових завдань.

Вимоги до відповіді абітурієнта

У процесі складання вступного випробування абітурієнт має виявити достатній рівень набутих знань і вмінь.

Шкала оцінювання складає від 100 до 200 балів.

Максимально абітурієнт може набрати за правильне виконання всього завдання 100 балів, що відповідає 200 балам за шкалою (від 100 до 200).

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Дисципліни спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

Міжнародні фінанси

Мета: формування системи знань у галузі, міжнародних фінансів, механізмів та інструментарію прийняття рішень у валютній, кредитній та інвестиційній сферах на мікро- та макроекономічному рівнях.

Завдання: вивчення сутності та елементів системи міжнародних фінансів, світового фінансового ринку та його сегментів, використання основних фінансових інструментів; набуття вмінь проводити міжнародні розрахунки.

Предмет: міжнародні фінансові потоки, їх взаємозв'язок та регулювання.

Програма дисципліни

Тема 1. Система міжнародних фінансів. Глобалізація світового фінансового середовища.

Сутність міжнародних фінансів як сукупність основних складових: міжнародні  фінансове середовище, фінансові ринки, банківська справа, корпорації, портфельне інвестування. Еволюція розвитку. Класифікації видів фінансових операцій на міжнародних ринках.

Вплив глобалізації на міжнародний фінансовий ринок. Розвиток світової економіки і потоків капіталу. Трансформація світової фінансової мережі та її наслідки. Сутність, основні етапи, форми фінансової глобалізації, особливості. Наслідки глобалізації для країн та регіонів.

Сутність світової фінансової кризи, основні риси та показники, особливості, наслідки сучасних світових фінансових криз. Шляхи подолання.

Тема 2. Світова валютно-фінансова система та етапи її еволюції

Сутність світової валютної системи. Об'єктивні передумови створення, структура. Світова, регіональна і національна валютні системи, їхній взаємозв'язок і основні елементи. Національні, світові та резервні валюти. Ступінь конвертованості валют. Валютний паритет на міжнародних ринках.

Еволюція світової валютної системи. Система золотого стандарту: переваги, недоліки, передумови трансформації. Бреттон-Вудська валютна система, особливості її функціонування. Причини переходу до Ямайської валютної системи.

Тема 3. Фінансова і монетарна політика Європейського валютного союзу (ЄВС)

Сучасна фінансова політика ЄВС. Сутність і етапи валютної інтеграції. Принципи та методи формування сучасної фінансової політики ЄВС. Міжнародні інститути регулювання фінансової політики ЄВС: структура Європейської системи центральних банків. Європейський центральний банк та його грошово-кредитна політика. Відмінні особливості європейської і світової валютних систем. Роль міжнародної фінансової інтеграції у формуванні ЄВС.

Монетарна політика ЄВС: сутність та принципи, особливості її здійснення ЄВС. Регіональні валютні об'єднання. Валютно-фінансова конвергенція як складова макроекономічної стабільності світового та європейського валютних ринків. Зростання значущості євро в світовій валютній системі та її претензій на ключову валюту. Вплив євро на фінансові та банківські структури. Єдина законодавча база в рамках ЄВС. Позитивні та негативні наслідки впливу курсу для розвитку ЄВС.

Тема 4. Платіжний баланс країн світу. Міжнародні розрахунки та їхні організаційні засади

Міжнародний стандарт платіжного балансу. Поняття платіжного балансу, його структура. Рахунок поточних операцій. Рахунок операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Аналіз та оцінка структури та динаміки платіжного балансу

Концепція платіжного балансу. Методичні підходи щодо побудови платіжного балансу країни та визначення його сальдо. Економічна рівновага платіжного балансу.

Сутність та види міжнародних розрахунків. Міжнародні розрахунки, їхні види. Організація міжнародних розрахунків. Необхідні умови та основні принципи ефективного функціонування системи міжнародних розрахунків. Міжнародна законодавча база міжнародних розрахунків. Банки як основа міжнародних розрахунків.

Міжнародні розрахунки. Сутність акредитива та його види. Техніка здійснення готівкових розрахунків і розрахунків у кредит. Переваги і недоліки використовування акредитива для експортера й імпортера.

Міжнародні форми розрахунку. Сутність інкасо та його види. Переваги використання для імпортера. Банківські гарантії. Банківський переказ. Відкритий рахунок.

Тема 5. Світовий фінансовий ринок і його структура

Сутність міжнародного фінансового ринку. Основні суб'єкти та інституційна структура міжнародного фінансового ринку. Сутність і основні характеристики міжнародного фінансового ринку і його структурних складових. Відмінні особливості міжнародних ринків: валютних, кредитних, ринку прав власності і ринку деривативів. Фінансові центри розвинених країн та країн, що розвиваються, і офшорні фінансові центри.

Формування і розвиток євроринку. Поняття ринку євровалют. Історія і передумови створення ринку євровалют, його складові: ринок євродепозитів, єврокредитів і єврооблігацій. Розширення принципів функціонування євроринку на нові регіони й нові валюти. Відсутність державного регулювання - головна причина привабливості євроринку. Порівняльний аналіз депозитних ставок і кредитних ставок на різних ринках. Функції євроринку і особливості його основних сегментів.

Тема 6. Валютні ринки і валютні операції

Сутність валютних ринків і механізм їхнього функціонування. Поняття валютного ринку. Механізм функціонування валютних ринків та їхні функції. Види валютних ринків: міжнародні, регіональні і національні, біржові та не біржові валютні ринки. Формування основних світових валютних центрів, їхня роль у світовій валютній системі, спеціалізація валютних ринків. Інституційні учасники міжнародних валютних ринків. Поняття валютного курсу, чинники, які його формують. Прямі, непрямі котирування валют, крос-курс.

Види валютних операцій на міжнародних валютних ринках.

Торгівля валютою на валютних ринках, поняття валютних позицій, їхні види. Сутність валютної операції, її види: наявна і термінова валютна операція. Сфера застосування наявних і термінових валютних операцій. Валютний арбітраж, його види; просторовий, часовий, конверсійний, процентний, його роль на валютних ринках. Формування термінового валютного курсу у разі прямого і непрямого котирування. Зростання масштабів операцій на валютних ринках і сучасні тенденції їхнього розвитку.

Тема 7. Міжнародний фондовий ринок

Сутність та класифікація міжнародного фондового ринку. Поняття міжнародного фондового ринку. Валютна структура ринку цінних паперів. Основні напрями розвитку міжнародного ринку цінних паперів. Особливості функціонування глобальних, міжнародних, регіональних ринків цінних паперів.

Міжнародні ринки облігацій. Поняття міжнародних облігацій. Учасники ринку міжнародних облігацій. Оцінка та рейтинг на ринку міжнародних облігацій. Іноземні облігації, емісія та обіг. Основні інструменти ринку єврооблігацій. Розвиток ринку єврооблігацій. Торгівля єврооблігаціями. Ринки глобальних облігацій.

Міжнародний ринок акцій. Ринок міжнародних акцій. Еволюція ринку акцій. Іноземні акції та євроакції. Фактори розвитку євроакцій. Загальна характеристика депозитарних розписок. Переваги фінансування та інвестування через механізм депозитарних розписок. Міжнародні та світові індекси акцій.

Тема 8. Міжнародний ринок дорогоцінних металів

Сутність та види ринків дорогоцінних металів. Поняття "дорогоцінний метал" та його роль у формуванні міжнародних фінансових ринків. Види, класифікація. Роль дорогоцінних металів в формуванні резервів держави, іноземних та транснаціональних банків. Аналіз особливостей використання дорогоцінних металів у фінансовій системі країн та міжнародних фінансах.

Розвиток ринків дорогоцінних металів. Основні етапи розвитку ринків дорогоцінних металів на різноманітних міжнародних фінансових ринках. Особливості глобалізаційних процесів на ринках дорогоцінних металів. Перспективи розвитку.

Операції з дорогоцінними металами. Організація біржових та банківських операцій з дорогоцінними металами. Формування системи національних та міжнародних ринків дорогоцінних металів і посилення ролі в міжнародних фінансах.

Тема 9. Міжнародний ринок похідних цінних паперів (деривативів)

Сутність та види похідних цінних паперів. Поняття похідних цінних паперів на міжнародних ринках. Біржові і позабіржові види похідних цінних паперів: ф'ючерси, свопи, опціони і їх модифікації. Їх можливості, області застосування, принципи формування ринкової вартості на міжнародних ринках. Тенденції розвитку глобальних, міжнародних, регіональних і національних ринків похідних цінних паперів.

Синтетичні похідні цінні папери. Сутність синтетичних похідних цінних паперів на міжнародному ринку. Типові умови контрактів

Тема 10. Міжнародний ринок банківських кредитів. Заборгованість у системі міжнародних фінансів

Форми та види міжнародного кредитування. Класифікація міжнародного кредиту. Експортні кредити. Комерційні кредити. Суб'єкти та інструменти міжнародного ринку банківських кредитів.

Ціна активу на міжнародному ринку банківських кредитів. Ставки Лібор і прайм-тайм. Сутність міжнародного кредиту, формування його вартості на міжнародних ринках. Класифікація видів міжнародного кредиту. Відмінні особливості фірмового та банківського міжнародних кредитів. Сучасні форми кредитування експортних та імпортних операцій. Суб'єкти міжнародних кредитних ринків.

Синдиковані єврокредити. Поняття синдикованого кредиту. Синдиковані або консорціальні кредити і їхні можливості. Процедура синдикування кредиту. Ціна синдикованого кредиту і винагорода учасників. Розвиток сучасних форм кредитування. Короткострокове кредитування фірм шляхом обліку банками векселів - конвенційний і конфіденційний факторинг. Форфейтинг як середньостроковий експортний факторинг без права регресу, який оформлюється серією простих авальованих векселів. Лізинг, його види, можливості, тенденції розвитку міжнародного лізингового ринку. Переваги і недоліки цих форм кредитування.

Ринок несек'юритизованих кредитів. Сучасні форми зовнішніх державних запозичень: безоблігаційна и облігаційна форма, їхні недоліки та переваги. Двосторонні міжнародні кредити. Багатосторонні кредити. Цільові позики. Синдиковані кредити. Дефолт за державними зобов'язаннями.

Зовнішня заборгованість у системі міжнародних фінансів. Поняття "зовнішній борг" і його компоненти: "довгостроковий борг", "короткострокові борги", "заборгованість перед МВФ". Основні аналітичні показники, що характеризують зовнішню заборгованість країн. Основні елементи сучасної міжнародної заборгованості. Методика Всесвітнього банку для аналізу зовнішнього боргу країни. Основні індикатори заборгованості. Суб'єкти міжнародної заборгованості країн та їхні кредитори.

Взаємовідносини кредиторів і боржників на міжнародних ринках. Криза міжнародної заборгованості та її глобальний характер. Еволюція поглядів на методи подолання кризи міжнародної заборгованості з боку кредиторів і боржників. Сутність реструктуризації, напрями реструктуризації боргу країн, що розвиваються, для подолання заборгованості. Вторинний ринок зовнішніх боргів.

Тема 11. Міжнародна банківська справа.

Структура міжнародної мережі банку. Поняття міжнародної банківської діяльності - банкінг. Структурні підрозділи міжнародного банку: міжнародний департамент або зовнішньоекономічне управління у вітчизняному банку, підрозділ за кордоном або представництво; закордонний філіал, агентство, дочірній або сумісний банк. Вибір форми здійснення залежно від масштабів діяльності міжнародного банку і витрат за організацією.

Міжнародні офшорні і офшорно-оншорні структури комерційних банків. Організаційні структури міжнародного банку: офшорні філіали або шелл-філіали, філіали провідних банків, що відкриті в офшорних зонах. Їх роль у залученні міжнародного капіталу з офшорних зон, принципи функціонування. Дочірні банки і Едж корпорації, задачі розширення міжнародних операцій, законодавство з їх організації.

Міжнародні банківські одиниці і дочірні банки. Особливості створення і управління міжнародними банківськими одиницями. Можливості міжнародних банків з організації зарубіжних і сумісних банків, їх відмінні особливості в управлінні. Вигода місцевих організаторів банку.

Міжнародна діяльність банків-кореспондентів. Міжнародні кореспондентські відносини банків на основі кореспондентського договору. Мета міжнародних кореспондентських відносин банків, причини створення і переваги функціонування. Організація міжнародної кореспондентської мережі. Надання банкам-кореспондентам повного комплексу фінансових послуг. Передача банками один одному "книги підписів" офіційних осіб і конфіденційних тестових ключів для визначення достовірності електронних послань.

Валютні операції міжнародних банків: валютні форварди. Сутність і призначення форвардних контрактів на покупку і на продаж валюти. Фіксовані і опціонні валютні форвардні контракти. Терміни висновку форвардних контрактів. Техніка здійснення закриття форварда. Продовження форвардів і визначення курсу продовження у відповідність з діагональним правилом. Валютні свопи, процентні ставки за ними.

Валютні операції міжнародних банків: валютні опціони. Поняття валютного опціону, його відмінність від форвардного валютного контракту. Опціон на покупку і опціон на продаж. Ціна виконання опціону, особливості американських і європейських опціонів. Валютні опціони, що перехрещуються, сфера їх застосування. Опціонні модифікації і їх можливості.

Тема 12 . Фінанси транснаціональних компаній (ТНК)

Роль ТНК у світовій фінансовій системі. Роль ТНК на міжнародному фінансовому ринку. Диверсифікація фінансових потоків, значні об'єми валютних резервів, внутрішньокорпоративних платежів, міжнародних інвестицій, висока частка злиття і поглинань - особливості, властиві фінансам ТНК.

Управління міжнародними фінансовими потоками в ТНК. Поняття фінансової структури ТНК в управлінні міжнародними фінансовими потоками. Основні явища, що характеризують особливість фінансової системи ТНК. Централізоване і децентралізоване фінансове управління ТНК, його переваги і недоліки під час управління. Функції фінансових менеджерів ТНК з управління міжнародними фінансовими потоками.

Управління конверсійним валютним ризиком ТНК. Сутність валютного ризику, його види. Приватні та державні ризикозахисні заходи щодо зниження ступеня валютного ризику. Переваги ТНК при управлінні валютним ризиком. Системи оцінки валютного ризику, які застосовуються ТНК. Сутність і види внутрішніх і зовнішніх методів управління конверсійним ризиком ТНК на міжнародних ринках.

Управління трансляційним ризиком ТНК. Поняття трансляційного або бухгалтерського валютного ризику ТНК, сфера його застосування. Вибір курсу трансляції консолідованої звітності ТНК. Внутрішні і зовнішні методи управління ризиком трансляції, які застосовуються на міжнародних ринках. Відмінність внутрішніх методів управління конверсійним валютним ризиком від трансляційного. Селективний підхід в управлінні валютними ризиками.

Внутрішньокорпоративне кредитування ТНК. Сутність і роль внутрішньокорпоративного кредитування ТНК. Види внутрішньокорпоративних кредитів: прямий компенсаційний, паралельний і торговий, техніка їх здійснення, застосування в практиці ТНК. Вартість наданих кредитних ресурсів.

Банківське кредитування транснаціональних корпорацій.

Кредити банків, що самоліквідуються, визначення вартості кредитних ресурсів. Кредитні лінії, револьверні лінії, їх можливості. Кредитування на основі овердрафту. Вибір форм кредитування з урахуванням операційних витрат і рівня кредитного і процентного ризиків.

Тема 13. Короткострокові і довгострокові активи міжнародних компаній і управління ними

Внутрішньокорпоративне управління валютними потоками. Методи внутрішньокорпоративного управління валютними потоками.

Короткостроковий інвестиційний портфель міжнародної корпорації. Вибір найвигідніших інвестиційних інструментів здійснюється менеджментом ТНК з урахуванням премії за ризик і величину операційних витрат, які пов'язані з розміщенням коштів за кордоном.

Короткострокові кредити і потоки валютних коштів міжнародних корпорацій. Принципи короткострокового портфельного менеджменту ТНК.

Міжнародні портфельні інвестиції.

Тема 14. Міжнародне оподаткування і страхування

Сутність та форми міжнародного оподаткування. Поняття міжнародного оподаткування, види податків в окремих країнах. Національні податкові юрисдикції. Податкові угоди. Податки як інструмент регулювання міжнародних потоків капіталу. Податки як інструмент регулювання виробничо-комерційної діяльності, що має глобальні наслідки. Фактори формування сучасної системи оподаткування.

Специфіка оподаткування різноманітних регіонів. Страхування як складова світової фінансової системи. Еволюція страхування. Страхові операції та інвестиційний потенціал страхової галузі.

Ринки страхування. Узагальнений макроекономічний показник рівня розвитку страхування. Вплив глобалізації та інтернаціоналізації на страхування.

Тема 15. Україна у світовому фінансовому ринку

Інтеграція України в систему міжнародних фінансів. Пріоритети щодо залучення прямих іноземних інвестицій як основний напрям інтеграції України в міжнародну систему. Розширення валютних операцій комерційних банків України. Розвиток міжнародного ринку лізингу України. Україна у фінансовій системі злиття і поглинань ТНК. Посилення позицій України на міжнародному і європейському фондовому ринках.

Взаємовідносини України і Міжнародних фінансових організацій. Співпраця України з МВФ, МБРР, Групою Всесвітнього банку. Стратегія допомоги Україні Групою Всесвітнього банку. Міжнародні проекти України з Міжнародною фінансовою корпорацією.

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

 1. Роль фінансових інститутів на міжнародному фінансовому ринку в умовах глобалізації.
 2. Вплив офшорних центрів на розвиток світового валютного ринку.
 3. Еволюція підходів кредиторів до вирішення проблеми зовнішньої заборгованості країн, що розвиваються. Механізми реструктуризації боргу.
 4. Роль показників оцінки платоспроможності країни та її здатність обслуговувати зовнішній борг.
 5. Сутність свопу.
 6. Державне та ринкове регулювання міжнародних валютних відносин, прямого й непрямого регулювання міжнародних валютних відносин.
 7. Роль валютної політики, і форми її здійснення.
 8. Мета валютних обмежень щодо поточних операцій.
 9. Критерії валютно-фінансової інтеграції та її ознаки.
 10. Сутність акредитивної операції.
 11. Зміст інкасової операції.
 12. Сутність концепції економічної рівноваги платіжного балансу.
 13. Структура міжнародного фінансового ринку та його елементи.
 14. Способи фіксації валютних курсів.
 15. Джерело прибутку валютного арбітражу, його мета.
 16. Сутність термінових валютних операцій і операцій спот.
 17. Форвардні й опціонні операції.
 18. Економічна сутність євроринку цінних паперів.
 19. Сутність банківського кредиту, його класифікація та форми. Особливості встановлення процентної ставки.
 20. Стандартна терміновість ф'ючерсних операцій.
 21. Позиція України в МВФ. Вимоги МВФ як позичальника.
 22. Функції операції своп.
 23. Електронні платіжні системи, що використовуються банками.
 24. Концептуальні принципи оподаткування ТНК.
 25. Основні типи податкових гаваней на світовому ринку.
 26. Причиною виникнення страхування. Чи існує державне страхування експортних кредитів в Україні.
 27. Відмінність валютної спекуляція від хеджування на міжнародних ринках.
 28. Етапи еволюції страхування на міжнародних ринках, в Україні.
 29. Методи регулювання страхової діяльності на міжнародному рівні.
 30. Роль міжнародних компаній у формуванні інвестиційного ресурсу.

Міжнародний маркетинг

Мета: формування системи теоретичних знань і набуття практичних навичок у галузі міжнародного маркетингу.

Завдання: вивчення сутності й форм міжнародного маркетингу, методів дослідження економічного, соціально-культурного, політико-правового середовища міжнародної маркетингової діяльності; засвоєння методичних засад проведення міжнародних маркетингових досліджень, сегментації світового ринку і вибору цільових ринків, обґрунтування моделей виходу фірм на зарубіжні ринки, формування ефективного міжнародного маркетингового комплексу.

Предмет: відносини суб'єктів світового ринку, що виникають у процесі міжнародної маркетингової діяльності.

Програма дисципліни

Тема 1. Міжнародний маркетинг: загальний огляд

Інтернаціоналізація комерційної діяльності. Вплив процесу інтеграції України у світове економічне співтовариство. Сутність та особливості міжнародного маркетингу. Фактори стимулювання входження підприємства в зовнішній ринок. Фази входження підприємства в міжнародний ринок: разовий експорт, інтенсивні експортні продажі, експортний маркетинг, міжнародний маркетинг, мультинаціональний маркетинг, глобальний маркетинг. Основні умови ефективної міжнародної комерційної діяльності. Стратегія глобального маркетингу.

Організація маркетингу на зовнішньому ринку. Чинники, від яких залежить організаційна структура міжнародної маркетингової служби. Ухвалення рішення про передавання маркетингових функцій спеціальним організаціям.

Типи маркетингових організацій у зарубіжних країнах. Ефективність міжнародної маркетингової діяльності. Методи оцінювання ефективності міжнародної маркетингової діяльності.

Тема 2. Міжнародне середовище: економічний аспект

Діагностика міжнародного економічного середовища. Поняття середовища міжнародного бізнесу. Економічна інтеграція країн. Критерії оцінювання факторів середовища міжнародного маркетингу. Види та оцінювання ризиків. Оцінювання загальногосподарської кон'юнктури зарубіжного ринку: тип економіки, темпи економічного зростання, вільні економічні зони.

Проблема якості в міжнародному бізнесі. Аналіз можливої реакції компанії на зміни середовища міжнародного маркетингу.

Тема 3. Соціально-культурне середовище міжнародного маркетингу

Складові зовнішнього середовища міжнародного маркетингу. Склад соціально-культурного середовища міжнародного маркетингу. Ступінь впливу соціально-культурного середовища на поведінку споживачів у різних країнах.

Залежність плану міжнародного маркетингу від моделей поведінки споживачів у різних країнах. Історія розвитку конс'юмеризму в різних країнах. Особливості правового захисту споживачів у міжнародному маркетингу. Вплив громадських організацій на поведінку споживачів. Міжнародні системи маркування товарів, що показують безпечність товарів. Мотивація споживача.

Абстрактні та матеріальні компоненти культури в різних країнах.  Соціальний статус споживачів у різних країнах. Індекс статусу Колмена.

Тема 4. Міжнародне політико-правове середовище

Міжнародне політико-правове середовище: політичний клімат, уряд, національний суверенітет, національна безпека, добробут і престиж, групи тиску, втручання уряду в бізнес, захист внутрішнього ринку, нетарифні бар'єри, умови власності, умови діяльності, субсидії.

Оцінювання політико-правового середовища. Види правових систем. Патентне та антимонопольне законодавство в міжнародній практиці.

Тема 5. Міжнародні маркетингові дослідження

Джерела інформації для вивчення міжнародних ринків. Етапи міжнародного маркетингового дослідження. Методи отримання та опрацювання маркетингової інформації в міжнародному маркетингу. Основні розбіжності, які необхідно врахувати для порівнянності результатів (мови, культурні цінності, модель споживання, вибрані для дослідження групи і сегменти, соціально-економічні умови, зовнішнє середовище маркетингу, джерела інформації, проблеми валютного характеру). Організаційні проблеми міжнародного маркетингу.

Міжнародний кодекс Міжнародної торгової палати і Європейського товариства з вивчення громадської думки і маркетингу з практики маркетингових і соціальних досліджень.

Міжнародні маркетингові дослідження в мережі Інтернет. Переваги та недоліки використання сучасних мультимедійних технологій у міжнародних маркетингових дослідженнях.

Тема 6. Сегментація світового ринку

Сутність та особливості сегментації міжнародного ринку. Критерії та фактори сегментації міжнародних ринків. Порядок семикрокової сегментації ринку. Оцінювання розмірів і можливостей сегментів. Особливості аналізу та вибору цільових сегментів міжнародних ринків. Вибір стратегії охоплення міжнародних ринків. Вибір способу позиціонування товару на міжнародному ринку.

Тема 7. Вибір зарубіжних ринків

Методологія вибору зарубіжних ринків. Попереднє оцінювання конкурентних позицій підприємства на міжнародному ринку. Чотириступінчаста модель вибору міжнародного ринку. Складові показника привабливості міжнародних ринків. Етапи відбору зарубіжних ринків. Використання методу експертних оцінок для вибору цільового ринку.

Оцінювання конкурентного потенціалу бізнес-партнерів на міжнародних ринках. Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства на міжнародних ринках. Оцінювання впливу зовнішніх факторів на конкурентоспроможність фірми на світовому ринку.

Тема 8. Моделі входження в зовнішній ринок

Реактивні та проактивні мотиви входження підприємства в зовнішній ринок. Способи виходу в зовнішній ринок. Форми організації міжнародного підприємництва. Особливості та етапи створення підприємства з іноземними партнерами. Передання технологій як форма входження в зовнішній ринок. Особливості міжнародної ліцензійної торгівлі. Франчайзинг як форма партнерства із зарубіжними фірмами.

Тема 9. Міжнародний маркетинговий комплекс: товарна політика

Товар на міжнародному ринку. Життєвий цикл товару (ЖЦТ) на міжнародному ринку та його особливості. Стандартизація і диференціація товару. Переваги і недоліки стандартизації товару. Основні фактори, що визначають міжнародну товарну політику: мета фірми; ринки та їх вимоги; ресурси фірми; характер товару. Варіанти міжнародної товарної політики.

Сервісне обслуговування в міжнародній маркетинговій політиці.

Тема 10. Міжнародні канали розподілу

Особливості організації розподілу на міжнародному ринку. Чинники, що позитивно чи негативно впливають на процес розподілу товарів на світовому ринку. Особливості каналів розподілу на міжнародних ринках.

Товарорух на світових ринках. Типи каналів товароруху. Основні фактори впливу на вибір каналів товароруху. Зміна умов збутових угод на зовнішніх ринках. Взаємодія бізнес-партнерів у зарубіжних торговельних мережах. Організація товароруху на зовнішньому ринку.

Тема 11. Міжнародні маркетингові комунікації

Система маркетингових комунікацій, її місце в комплексі міжнародного маркетингу. Інструменти комунікаційної політики фірми в зовнішньоекономічній діяльності. Особливості вибору інструментів комунікаційної політики на зовнішньому ринку.

Роль і місце реклами в міжнародному маркетингу. Проблеми розробки та здійснення рекламної кампанії на зовнішньому ринку.

Вибір засобів комунікацій у міжнародному маркетингу. Можливості реклами в Інтернеті для здійснення глобального маркетингу. Правовий захист елементів брендінгу у світовому масштабі.

Етапи планування міжнародної рекламної кампанії. Регулювання рекламної діяльності. Об'єкти і суб'єкти регулювання. Правові засади регулювання міжнародної рекламної діяльності. Міжнародний кодекс рекламної практики. Особливості законодавств різних країн про рекламу.

Тема 12. Міжнародна цінова політика

Чинники, що визначають цінову політику фірми на міжнародному ринку. Цінові стратегії на міжнародному ринку. Процес розробки цінової політики підприємства. Особливості встановлення експортних цін. Порядок розрахунку експортної ціни товару. Митні тарифи і платежі.

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

 1. Сучасна концепція міжнародного маркетингу, особливості підприємництва в міжнародному середовищі.
 2. Неоколоніалізм, економічна незалежність держави, економічна безпека країни.
 3. Види макроінтеграційних угруповань.
 4. Причини та методи входження компаній в зарубіжні ринки.
 5. Основні критерії аналізу міжнародного маркетингового середовища.
 6. Види ризиків, що впливають на маркетингову діяльність.
 7. Інтелектуальні права власності.
 8. Оцінка загальногосподарської кон'юнктури зарубіжного ринку.
 9. Схема аналізу соціально-культурного середовища зарубіжного ринку та шляхів подолання соціально-культурних суперечностей у вирішенні маркетингових завдань.
 10. Методика маркетингового дослідження міжнародного середовища промислових і споживчих ринків.
 11. Види стратегії фірми на міжнародному ринку.
 12. Можливі прояви конкурентної політики компанії залежно від рівнів конкурентної агресивності.
 13. Визначення національного детермінантного ромба та кластерів підтримувальних галузей.
 14. Методи поточного планування на міжнародному ринку.
 15. Культурна адаптація продукту і фізична адаптація продукту до умов зарубіжного ринку.
 16. Особливості формування вітчизняної, інтернаціональної та глобальної продуктової стратегії.
 17. Обов'язкові та додаткові вимоги до маркування міжнародних товарів.
 18. Чинники впливу на формування міжнародної цінової політики.
 19. Вплив базових умов контракту INCOTERMS-2000 на рівень ціни міжнародного продукту.
 20. Приклади стандартизації та адаптації ціни в міжнародному бізнесі.
 21. Проблема контролю споживчих цін на товари, які компанія продає на зарубіжних ринках.
 22. Державне регулювання цінової політики на зовнішньому ринку.
 23. Проблеми просування товарів на зарубіжні ринки.
 24. Стимулювання збуту міжнародних продуктів.
 25. Найприйнятніші способи успішного просування промислових і споживчих товарів.
 26. Відмінності між рекламою, пропагандою та PR, які використовуються у світовій практиці.
 27. Приклади функціональних проявів реклами.
 28. Умови ефективної реклами в міжнародному середовищі.
 29. Можливі табу міжнародної реклами та варіанти вирішення проблеми.
 30. Методи захисту торгової марки на ринку.

Транснаціональні корпорації

Мета: формування системи теоретичних знань і набуття практичних навичок у галузі аналізу діяльності сучасних транснаціональних корпорацій (ТНК), економічного механізму їх функціонування пріоритетів і проблем розвитку в умовах глобалізації.

Завдання: вивчення сутності ТНК, змісту і масштабів їх діяльності, еволюції організаційних структур, специфіки розроблення і реалізації глобальної стратегії ТНК, механізмів функціонування, особливостей взаємодії ТНК і національних економік.

Предмет: система взаємовідносин мікро- і макроекономічного рівня, опосередкованих діяльністю транснаціональних корпорацій.

Програма дисципліни

Тема 1. Об'єктивні основи, сутність та еволюція ТНК

Структура, цілі та завдання дисципліни "Транснаціональні корпорації у глобальній економіці". Поняття ТНК. Критерії та проблеми визначення. Загальні передумови виникнення і розвитку ТНК. Етапи становлення ТНК та їх особливості. Фактори росту та обмеження діяльності ТНК.

Тема 2. Основні теорії та моделі ТНК

Загальна характеристика еволюції розвитку економічної думки щодо ТНК. Теорія монополістичної конкуренції і її модифікації. Теорія інтерналізації. Горизонтальна та вертикальна інтеграції. Теорія циклу життя продукту. Еклектична парадигма Дж. Даннінга. Модель конкурентних переваг країн М. Портера. Макроекономічні підходи до аналізу ТНК. Оцінка релевантності теорії ТНК до сучасної практики міжнародного бізнесу.

Тема 3. Особливості транснаціоналізації світової економіки в сучасних умовах

Суть і основні риси транснаціоналізації. Фактори, що зумов- люють посилення ролі ТНК у сучасних умовах. Найбільші ТНК та економічний поділ світу між ними. Загальна характеристика та особливості експансії ТНК до різних регіонів (країн). Роль ТНК у зміні сил в "тріаді". ТНК у країнах, що розвиваються. Зміни в галузевій структурі операцій ТНК. Секторальний поділ світового ринку. Масштаби, форми та напрями діяльності ТНК, які походять з країн, що розвиваються. Відмітні риси провідних ТНК країн, що розвиваються. Транснаціоналізація середніх і малих фірм. ТНК і формування всесвітнього господарства. ТНК та глобальні проблеми. Перспективи розвитку ТНК в наступному столітті.

Тема 4. Основні форми взаємодії ТНК із зовнішнім ринком

Транснаціональні корпорації і міжнародна торгівля. ТНК і прямі та портфельні інвестиції. ТНК і вивіз їх позичкового капіталу. Суперечності і наслідки діяльності транснаціональних банків (ТНБ). Проблема заборгованості у країнах, що розвиваються, та шляхи її вирішення. ТНК і передача технології.

Тема 5. Внутрішньофірмові основи та особливості діяльності ТНК

Формування, реалізація та еволюція стратегій ТНК. Модифікація організаційних структур ТНК. Стратегічні альянси ТНК. Фінанси ТНК і проблеми контролю в міжнародних корпораціях. Особливості управління виробничою діяльністю в ТНК. Специфіка управління персоналом у ТНК. Особливості маркетингових досліджень у ТНК. Соціальні та естетичні аспекти діяльності ТНК.

Тема 6. Проблеми взаємодії ТНК з національними економічними системами

Співвідношення інтересів ТНК, країн базування та реципієнтів. Загальна характеристика впливу діяльності ТНК на економіку країн базування. Загальна характеристика впливу діяльності ТНК на економіку країн, що приймають. Вплив ТНК на динаміку економічного зростання. Вплив ТНК на процес капіталоутворення. Дезінвестиції ТНК. ТНК і структурні зрушення в економіці країн, що приймають. ТНК і проблема зайнятості. Вплив ТНК на розвиток людських ресурсів. ТНК і контроль економіки. Соціально-політичні аспекти впливу ТНК на економіку країн-реципієнтів. Соціально-етичні аспекти впливу ТНК на економіку країн-реципієнтів. Інші важливі аспекти впливу ТНК на економіку країн, що приймають.

Тема 7. Регулювання діяльності ТНК

Сутність і необхідність регулювання діяльності ТНК у сучас них умовах. Цілі, методи та інструменти регулювання діяльності ТНК державами-реципієнтами. Різні моделі державної політики щодо допуску ТНК до національної економіки. Еволюція регулювання діяльності ТНК на міжнародному рівні. Діалектика дво- та багатостороннього регулювання. Регулювання діяльності ТНК ООН та іншими міжнародними організаціями. Особливості регулювання ТНК у ЄС.

Тема 8. ТНК в Україні та країнах СНД

Масштаби та напрями діяльності ТНК у країнах СНД. Організаційно-правові та функціональні особливості діяльності ТНК у країнах СНД. Іноземні корпорації в Україні, їх відмітні риси та особливості функціонування. Розвиток спільного підприємства як основна форма організації діяльності зарубіжних корпорацій в Україні. Особливості національної політики щодо ТНК та іноземних інвестицій. Подальші перспективи відносин України з ТНК.

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

 1. Розвиток та особливості діяльності ТНК у країнах СНД.
 2. Масштаби, напрями, форми та особливості діяльності іноземних корпорацій в Україні.
 3. Створення спільного підприємства як одна з важливих форм налагодження інвестиційного співробітництва з іноземними підприємствами.
 4. Подальші перспективи відносин України з ТНК.
 5. Пріоритети в політиці ТНК щодо здійснення операцій в тих чи інших країнах СНД.
 6. Найпоширеніші у країнах колишнього СРСР форми діяльності ТНК.
 7. Особливості національної політики України щодо ТНК.
 8. Перспективи розвитку спільних підприємств в Україні порівняно з іншими інвестиційними формами співробітництва (наприклад, створенням 100 % іноземних філіалів).
 9. Поняття ТНК. Критерії та проблеми визначення.
 10. Загальні передумови виникнення та розвитку ТНК.
 11. Загальна характеристика еволюції розвитку економічної думки щодо ТНК.
 12. Теорія монополістичної конкуренції та її модифікації.
 13. Теорія інтерналізації. Горизонтальна та вертикальна інтеграція.
 14. Теорія циклу життя продукту.
 15. Еклектична парадигма Дж. Даннінга.
 16. Модель конкурентних переваг країн М. Портера.
 17. Макроекономічні підходи до аналізу ТНК.
 18. Масштаби, форми та напрями діяльності ТНК, які походять з країн, що розвиваються.
 19. Транснаціоналізація середніх і малих фірм.
 20. Суперечності та наслідки діяльності транснаціональних банків (ТНБ).
 21. Специфіка управління персоналом у ТНК.
 22. Особливості маркетингових досліджень у ТНК.
 23. Соціальні та естетичні аспекти діяльності ТНК.
 24. Дезінвестиції ТНК.
 25. ТНК і структурні зрушення в економіці країн, що приймають.
 26. ТНК і проблема зайнятості. Вплив ТНК на розвиток людських ресурсів.
 27. Соціально-етичні аспекти впливу ТНК на економіку країнреципієнтів.
 28. Моделі державної політики щодо допуску ТНК до національної економіки.
 29. Особливості регулювання ТНК у ЄС.
 30. Розвиток спільного підприємства як основна форма організації діяльності зарубіжних корпорацій в Україні.

Міжнародні організації

Мета: засвоєння знань про роль та механізми функціонування міжнародних організацій.

Завдання: вивчення історичних умов та причин створення міжнародних організацій, еволюції їх форм, цілей, функцій, повноважень, норм і правил діяльності; набуття практичних навичок аналізу діяльності різних міжнародних організацій.

Предмет: відносини суб'єктів міжнародної діяльності, опосередковані функціонуванням міжнародних організацій.

Програма дисципліни

Тема 1. Загальні визначення, завдання та принципи діяльності міжнародних організацій.

Проблема класифікації. Міжнародні організації як суб'єкти міжнародного права. Проблеми класифікації міжнародних організацій. Міжнародні організації в умовах глобалізації. Нові форми та структури державних та недержавних об'єднань.

Історія створення та функціонування міжнародних органі зацій. Ліга Націй та її роль. Позитивні та негативні аспекти діяльності Ліги Націй. Україна в міжнародних організаціях до і після незалежності. Історіографія проблеми.

Тема 2. Універсальні організації.

Організації системи ООН. Спеціалізовані установи ООН: загальна характеристика. Економічні та фінансові спеціалізовані установи ООН. ЮНЕСКО. Інші універсальні організації.

Загальна характеристика та утворення ООН. Конференція в Сан-Франциско. Прийняття статуту ООН. Структура ООН. Цілі й принципи. Процедура і правила голосування в Раді Безпеки і Генеральній Асамблеї. Фінансові проблеми ООН. Роль ООН у міжнародному розвитку, розв'язанні проблем війни і миру. Боротьба проти міжнародного тероризму. Інституційні механізми підтримки миру та безпеки. ООН і проблема охорони навколишнього середовища.

ООН - головний форум багатосторонньої дипломатії. Проблеми реформування ООН. Україна і ООН. ЮНЕСКО. Основні форми діяльності та співробітництва з Україною. Міжнародне агентство з атомної енергії.

Інші універсальні організації: Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), Міжнародна організація з міграції (МОМ), Всесвітня туристична організація (ВТО), Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Тема 3. Міжнародні організації євразійського простору.

Інституційні структури ЄС. НАТО: мета, структура та еволюція. ОБСЄ та її роль в системі європейської безпеки. Рада Європи, організаційна структура та ін.

Особливості формування регіональних організацій у повоєнний період. Географічний фактор і практика. Протистояння універсалізму і регіоналізму. Статут ООН і регіоналізм. Класифікація регіональних організацій. Багатоцільові регіональні організації. Особливості формування регіональних організацій в післявоєнний період.

Міжнародні організації євразійського простору. ЄС, Рада ЄС, Європейська Комісія, Парламент, Суд. Відносини України та ЄС. Організація Північноатлантичного Договору: мета створення, цілі, інституційна структура. Відносини України та НАТО.

Організація безпеки та співробітництва в Європі. Гельсінський процес. Організаційна структура ОБСЄ та роль у врегулюванні конфліктів.

Рада Європи та Парламентська Асамблея.

Тема 4. Регіональні організації Центральної та Східної Європи та пострадянського простору.

Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ). Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС). Європа регіонів. Єврорегіон "Буг", Карпатський єврорегіон та ін. Участь України в діяльності єврорегіонів.

Співдружність Незалежних Держав. ГУАМ. Інші регіональні організації пострадянського простору.

Митний союз. ЄвроАзЄС, Єдиний економічний простір (ЄЕП). Позиція України щодо регіональних організацій пострадянського простору.

Тема 5. Регіональні організації Азійсько-Тихоокеанського регіону, Африки, Північної та Південної Америки.

Ліга Арабських держав (Арабська Ліга). Основи єдності і суперечності в Лізі. Мета створення та основні напрямки діяльності Ради співробітництва держав Перської затоки. Мета діяльності та організаційна структура. Економічна політика та фінансово-інвестиційна діяльність. Зовнішньополітична та військово-політична діяльність.

Організація "Ісламська конференція", Організація країн - експортерів нафти (ОПЕК), Асоціація країн південно-східної Азії (АСЕАН), Північно-американська зона вільної торгівлі (НАФТА), Південний спільний ринок (МЕРКОСУР), Андська спільнота націй (АСН), Організація Американських держав (ОАД) та ін.

Тема 6. Світова Організація торгівлі(СОТ). Мета створення, організаційна структура та кредитна політика МВФ та Світового Банку.

Світова Організація торгівлі. Організаційна структура, сфера діяльності та функції. Процедура вступу Нелегкий шлях України до СОТ. Наслідки вступу.

Міжнародний валютний фонд. Цілі. Керівні органи. Функції. Принципи й умови надання кредитів. Загальна оцінка діяльності МВФ. Україна і МВФ.

Всесвітній банк. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР), Міжнародна фінансова корпорація (МФК) і Міжнародна асоціація розвитку (МАР). Цілі. Основні принципи й умови надання позик і технічної допомоги. Керівні органи. Україна і МБРР.

Тема 7. Завдання, організаційні засади діяльності та інституційні особливості основних неурядових організацій.

Роль неурядових організацій у сучасному світі. Характерні риси організацій. Класифікація та статус неурядових організацій. Джерела фінансування. ЗМІ. Громадянське суспільство та неурядові організації. Кількісні і якісні характеристики неурядових організацій. Участь неурядових міжнародних організацій у світовій політиці. Глобальні проблеми та неурядові структури. Антиглобалізм. Неурядові міжнародні організації і система ООН.

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

 1. Загальні визначення міжнародних організацій. Проблема класифікації.
 2. Міжнародні організації, як суб'єкти міжнародного права.
 3. Історія створення та функціонування міжнародних організацій. Ліга Націй та її роль.
 4. Універсальні організації. Спеціалізовані установи ООН.
 5. Структура ООН. Цілі й принципи. Процедура і правила голосування в Раді Безпеки і Генеральній Асамблеї.
 6. ЮНЕСКО. Основні форми діяльності та співробітництва з Україною.
 7. Міжнародне агентство з атомної енергії.
 8. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ),
 9. Міжнародна організація з міграції (МОМ),
 10. Всесвітня туристична організація (ВТО).
 11. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).
 12. Шенгенська зона.
 13. Маастрихтський договір у розвитку ЄС. Умови членства в ЄС.
 14. Реалії та перспективи вступу України до ЄС.
 15. Організація Північноатлантичного Договору: мета створення, цілі, інституційна структура.
 16. Гельсінський процес. Організаційна структура ОБСЄ та роль у врегулюванні конфліктів.
 17. Роль Ради Європи в сучасному світі.
 18. Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ). Створення і мета організації. Основні напрями діяльності.
 19. Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС). Створення і мета. Інтереси України.
 20. Співдружність Незалежних Держав. Створення СНД: цілі, характер, суть.
 21. Організація Договору про колективну безпеку.
 22. ЄвроАзЄС, Єдиний економічний простір (ЄЕП).
 23. Ліга Арабських держав (Арабська Ліга). Історія формування. Цілі. Основні напрямки діяльності. Підсумки діяльності. Керівні органи.
 24. Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК).
 25. Асоціація країн південно-східної Азії (АСЕАН).
 26. СОТ. Організаційна структура, сфера діяльності та функції. Процедура вступу.
 27. Загальна оцінка діяльності МВФ. Україна і МВФ.
 28. Всесвітній банк. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР), Міжнародна фінансова корпорація (МФК) і Міжнародна асоціація розвитку (МАР).
 29. Глобальні проблеми та неурядові структури. Антиглобалізм.
 30. Концепція всеохоплючої безпеки ОБСЕ.

Міжнародна економічна діяльність України

Мета: формування системи теоретичних знань і набуття практичних навичок у галузі міжнародної економічної діяльності України та її регулятивного забезпечення.

Завдання: вивчення сутності й особливостей міжнародної економічної діяльності, форм і методів міжнародного торговельного, інвестиційного та валютно-фінансового співробітництва, оволодіння принципами та інструментами регулювання міжнародної економічної діяльності на макро- і мікрорівнях; набуття вмінь оцінювати стан, ефективність і перспективи участі України в інтеграційних процесах.

Предмет: система організаційно-економічних і регулятивних взаємовідносин суб'єктів господарювання в процесі реалізації та розвитку форм міжнародної економічної діяльності України.

Програма дисципліни

Тема 1. Сутність і особливості міжнародної економічної діяльності

Сутність, основні принципи і види МЕД. Відкрита економіка: сутність, основні риси та показники. Критерії відкритості країн із перехідними економіками. Оцінка розвитку МЕД в системі відкритої економіки України.

Платіжний баланс як показник ступеня інтенсивності та ефективності розвитку міжнародної економічної діяльності: його сутність та структура. Аналіз та оцінювання структури та динаміки платіжного балансу України.

Тема 2. Суб'єкти міжнародних економічних операцій в Україні

Критерії класифікації суб'єктів МЕД. Класифікація суб'єктів МЕД за рівнем економічної взаємодії та характером економічних інтересів.

Суб'єкти МЕД на мікроекономічному рівні. Підприємства як основні суб'єкти МЕД: цілі та основні напрями діяльності.

Суб'єкти МЕД на макроекономічному рівні. Основні органи, які здійснюють регулювання МЕД.

Суб'єкти наддержавного рівня регулювання МЕД. Міжнародні економічні організації як суб'єкти наддержавного рівня: цілі та основні напрями їх діяльності. Роль міжнародних економічних організацій у вирішенні глобальних проблем світової економіки.

Тема 3. Експорт і імпорт товарів

Основні факторні передумови участі України в міжнародній торгівлі. Сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі товарами та місце України на світових товарних ринках.

Експортна політика України. Галузеві та геополітичні пріоритети розвитку зовнішньої торгівлі України. Аналіз та оцінювання товарної та географічної структури зовнішньої торгівлі України.

Імпортна політика України. Особливості сучасної імпортної політики України. Аналіз динаміки та структури імпорту. Напрями оптимізації імпортної діяльності в Україні.

Тема 4. Особливості міжнародної торгівлі послугами в Україні

Сутність міжнародної торгівлі послугами. Види міжнародних послуг та їх класифікація. Структурно-галузеві компоненти системи міжнародної торгівлі послугами. Міжнародні послуги у сфері виробництва, кооперування та реклами

Міжнародний ринок послуг: сучасний стан та перспективи розвитку. Особливості формування міжнародного ринку послуг. Галузева та географічна структура міжнародного ринку послуг, тенденції його розвитку.

Особливості становлення та розвитку ринку послуг в Україні. Особливості державного регулювання міжнародної торгівлі послугами в Україні: цілі, методи та інструменти.

Тема 5. Міжнародні інвестиційні, валютно-кредитні відносини України

Особливості міжнародного інвестування на сучасному етапі. Специфіка участі України в міжнародних ринках капіталів. Оцінка інвестиційного клімату в Україні.

Роль ТНК у системі міжнародного інвестування. Типи та структура корпорацій в економічній діяльності міжнародного та національного рівнів.

Сутність національної валютної та фінансово-кредитної політики. Регулювання валютно-фінансових операцій в Україні.

Глобалізація фінансових ринків та світова криза заборгованості. Проблеми зовнішньої заборгованості України. Характерні ознаки еволюції державного зовнішнього боргу України. Оцінка ефективності використання кредитних ресурсів. Сучасна стратегія управління державним боргом України.

Тема 6. Україна на світових ринках праці та міжнародна трудова міграція

Сутність міжнародної міграції робочої сили. Класифікація складових, факторів та видів міжнародної міграції робочої сили. Аналіз наслідків міграції робочої сили для країн-експортерів, країн-імпортерів робочої сили та світової економіки у цілому.

Міжнародний ринок праці: сучасний стан та перспективи розвитку. Основні центри концентрації робочої сили та напрями руху міжнародних міграційних процесів. Сучасні тенденції розвитку міжнародних міграційних процесів.

Україна в міжнародних міграційних процесах. Формування та розвиток національного ринку праці. Особливості еміграційної та імміграційної політики України.

Тема 7. Міжнародний трансфер технологій та інноваційна політика в системі пріоритетів міжнародної економічної діяльності

Сутність та форми, канали міжнародного трансферу технологій. Комерційні та некомерційні форми міжнародного трансферту технологій. Особливості сучасного розвитку науково-технічного обміну.

Науково-технічні зони в стратегії розвитку відкритої економіки. Необхідність і доцільність державного фінансування діяльності технологічних парків та технополісів. Світовий досвід функціонування науково-технічних зон. Аналіз діяльності технологічних парків в Україні.

Особливості макроекономічної політики України в сфері науково-технічного співробітництва. Участь України у міжнародних науково-технічних програмах.

Тема 8. Регулювання міжнародної економічної діяльності України

Концептуальні проблеми регулювання відкритої економіки. Взаємозв'язок між державою та її міжнародним економічним середовищем. Інструменти прямого та непрямого впливу держави на розвиток світової економіки. Напрями впливу міжнародного співробітництва на національну економіку.

Моделі відкритої економічної політики Р. Купера. Модель пасивної відповіді на зростаючу економічну взаємну залежність. "Експлуатаційний підхід". "Захисна відповідь". "Економічна агресія". Конструктивні заходи щодо узгодження систем регулювання міжнародних економічних відносин.

Податкове регулювання як ефективний інструмент оптимізації механізму міжнародного співробітництва Основні критерії оптимізації податкової системи України.

Тема 9. Особливості митного регулювання міжнародної торгівлі в Україні

Особливості регулювання зовнішньоторгівельних операцій в Україні. Засоби підтримки національного товаровиробника. Економічні наслідки запровадження митного тарифу для національних виробників, споживачів та економіки в цілому.

Нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі. Квотування та ліцензування в Україні. Сучасна протекціоністська політика.

Відносини України з міжнародними інститутами регулювання торгівлі -  Світовою організацією торгівлі (СОТ), Конференцією ООН з торгівлі й розвитку (ЮНКТАД), Комісією ООН з прав міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), Міжнародним торговельним центром (МТЦ).

Тема 10. Міжнародні комерційні операції

Сутність та класифікація міжнародних комерційних операцій. Експортно-імпортні операції. Прямі та опосередковані експортно-імпортні операції. Реекспорт та реімпорт.

Поняття та форми товарообмінних операцій. Бартерні операції. Торговельні компенсаційні угоди. Промислові компенсаційні операції. Значення міжнародних товарообмінних операцій для економіки України на сучасному етапі.

Зовнішньоторговельний контракт як основа здійснення міжнародних комерційних операцій.

Тема 11. Україна у світових інтеграційних процесах

Економічна інтеграція як фактор розвитку міжнародної економічної діяльності України. Сучасний напрям міжнародної інтеграційної політики України.

Основні завдання та умови європейської інтеграції України. Європейський вектор міжнародного економічного співробітництва України. Основні цілі та умови реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Транскордонне співробітництво України на сучасному етапі: проблеми та перспективи розвитку.

Передумови виникнення та розвитку транскордонного співробітництва в Україні та інших європейських країнах.

Тема 12. Глобальний контекст міжнародного економічного співробітництва

Розвиток процесів інтернаціоналізації на сучасному етапі. Форми соціально-економічної інтернаціоналізації: глобалізація і регіоналізація.

Сутність, основні етапи, форми економічної глобалізації. Особливості сучасної економічної глобалізації. Показники розвитку економічної глобалізації. Наслідки глобалізації для окремих країн і регіонів.

Особливості сучасної геоекономічної моделі розвитку України в міжнародному контексті.

Аналіз геоекономічних моделей розвитку з урахуванням специфічних рис трансформаційних зрушень у національних економіках транзитивних країн. Основні завдання сучасної зовнішньоекономічної стратегії України.

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

 1. Роль міжнародної економічної діяльності за сучасних умов трансформаційного розвитку України.
 2. Види господарської діяльності, які можна вважати міжнародними за природою.
 3. Принципові характеристики сучасної відкритої економіки.
 4. Основні наслідки лібералізації міжнародної економічної діяльності.
 5. Основні риси сучасної відкритої національної господарської системи.
 6. Основні особливості участі України в системі міжнародної торгівлі.
 7. Регулююча роль держави стосовно міжнародної торгівлі.
 8. Причина того, що рух капіталів і торгівлю інколи розглядають як альтернативні моделі розвитку міжнародного співробітництва.
 9. Основні засоби залучення державою фінансових ресурсів.
 10. Основні функціональні риси міжнародних валютно-фінансових відносин.
 11. Специфіка участі України в процесах міжнародної міграції робочої сили.
 12. Основні умови та цілі міжнародного науково-технічного співробітництва для України.
 13. Цілі міжнародної економічної діяльності на підприємницькому рівні.
 14. Основні факторні передумови участі України в міжнародній торгівлі.
 15. Природа  реекспорту та реімпорту
 16. Природа міжнародних товарообмінних операцій.
 17. Основні види міжнародних товарообмінних операцій.
 18. Основні форми розрахунків в міжнародній комерційній практиці.
 19. Групи Інкотермс. Принцип формування груп та видів Інкотермс.
 20. Критерії класифікації суб'єктів міжнародного за обсягом посередницьких збутових прав, залежно від характеру та обсягу їхніх повноважень.
 21. Сутність франчайзингу.
 22. Роль лізингу в умовах сучасного НТП. Коло суб'єктів лізингових операцій,
 23. Ситуація із зовнішніми борговими зобов'язаннями України.
 24. Економічні інтереси учасників міжнародного інвестиційного процесу.
 25. Причини поширення міжнародних корпорацій як форми господарювання.
 26. Сутність спільного підприємництва (СП). Основні типи СП.
 27. Нетарифні заходи регулювання торгівлі.
 28. Форми міжнародного руху технологій.
 29. Передумови сучасної міжнародної спеціалізації України.
 30. Основні завдання та умови європейської інтеграції України.

Список рекомендованої літератури

Міжнародні фінанси

Основна

 • Бажанов С. Международные финансы / С. Бажанов, О. В. Буторина, Л. Н. Федякина. - Изд. "Международные отношения". 2012. - 592 с.
 • Бойцун Н. Є. Міжнародні фінанси / Н. Є. Бойцун. - К. : ВД "Професіонал", 2005. - 504 с.
 • Боринец С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини / С. Я. Боринец. - К. : Знання-Прес, 2008. - 582 с.
 • Д'якова І. І. Міжнародні фінанси / І. І. Д'якова, Ф. О. Журава, М. І. Макаренко. - К. : КНЕУ, 2013. - 548 с.
 • Князь С. В. Міжнародні фінанси / С. В. Князь. - Львів : Вид. Львівської політехніки, 2013. - 364 с.
 • Козак Ю. Г. Міжнародні фінанси в питаннях та відповідях : навч. посіб. / Ю. Г. Козак. - 2-е вид. - К. : ЦУЛ, 2003. - 294 с.
 • Козак Ю. Г. Міжнародні фінанси / Ю. Г. Козак. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 388 с.
 • Макогон Ю. В. Міжнародні фінанси : навч. посіб. ДНУ / Ю. В. Макогон, Н. А. Бударина. - Донецк : Альфа-прес, 2007. - 256 с.
 • Мозговий О. М. Міжнародні фінанси / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська. - К. : КНЕУ, 2005. - 557 с.
 • Рогач О. І. Міжнародні фінанси / О. І. Рогач. - К. : Либідь, 2003. - 784 с.

Додаткова

 • Аникин О. Б. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения / О. Б. Аникин. - М. : Флинта, МИСИ, 2008. - 48 с.
 • Банковское дело : учебник / под ред. проф. Колесникова В. И., проф. Кроливецкой Л. П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 1999. - 464 с.
 • Беложаров Г. Н. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты / Г. Н. Беложаров. - СПб. : "Питер", 2013. - 384 с.
 • Боринец С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини / С. Я. Боринец. - К. : Знання-Прес, 2008. - 582 с.
 • Пономаренко В.С. Економічні та соціальні аспекти управління інвестиційною діяльністю : монографія / В. С. Пономаренко, В. М. Гриньова, Н. М. Лисиця та ін. - Х. : Вид. ХДЕУ, 2003. - 180 с.
 • Красавина Л. Н. Международные валютные и финансовые отношения / Л. Н. Красавина. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 658 с.
 • Колб Р. В. Финансовый менеджмент : учебник / Р. В. Колб, Р. Дж. Родригес ; пер. 2-го англ. изд. ; предисл. к русск. изд. к.э.н. Драчевой Е. Л. - М. : Издательство "Финпресс", 2001. - 496 с.
 • Лисенков Ю. Міжнародні фінанси / Ю. Лисенков. - К. : Дакор, 2009. - 86 с.
 • Міжнародний менеджмент : навч. посіб. / І. О. Піддубний, І. Е. Астахова, Л. М. Бондаренко та ін. ; за ред. проф. Піддубного І. О. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. - 252 с.
 • Міжнародні розрахунки та валютні операції : навч. посіб. / О. І. Береславська, О. М. Наконечний, М. Г. Пясецька та ін. ; за заг. ред. М. І. Савлука. - К. : КНЕУ, 2002. - 392 с.
 • Піддубний І. О. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. / І. О. Піддубний, А. І. Піддубна ; за ред. проф. Піддубного І. О. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. - 264 с.
 • Резнікова Т. О. Міжнародні фінанси / Т. О. Резнікова. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. - 232 с.
 • Резникова Т. А. Средства и формы международных платежей : учеб. пособ. / Т. А. Резникова. - Х. : Изд. ХГЭУ, 2002. - 80 с.
 • Руденко Л. В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції : підручник / Л. В. Руденко. - К. : ЦУЛ, 2003. - 616 с.

Міжнародний маркетинг

Основна

 • Гоголь Г. П. Міжнародний маркетинг [Текст] : навчальний посібник / Г. П. Гоголь. Львів : Видавництво національного університету "Львівська політехніка", 2004. 148 с.
 • Дідківський М.І. Зовнішньо-економічна діяльність підприємства: Навчальний посібник/ М.І. Дідківський. К.: Знання, 2006. 462 с.
 • Іларіонова Н. М. Міжнародний маркетинг [Текст] : плани семінарських занять з методичними вказівками до семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи / Н. М. Іларіонова, Н. М. Сукурова. К. : Університет економіки та права "КРОК", 2010. 16 с.
 • Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств [Текст] : монографія / О. Л. Каніщенко. К. : Знання, 2007. 446 с.
 • Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації: Навчальний посібник/ О.Л. Каніщенко. 2-ге вид., перероб.. К.: ІВЦ " Видавництво "Політехніка"", 2004. 152 с
 • Мировая экономика и международный бизнес: Учебник/ Под ред. В.В. Полякова, Р.К. Щенина. М.: КНОРУС, 2005. 656 с
 • Міжнародний маркетинг [Текст] : навчальний посібник / Одягайло Б.М. [та ін.]; За ред. професора Кулішова В.В. Львів : Магнолія 2006, 2011. 384 с.
 • Міжнародний маркетинг [Текст] : навчально-методичний комплекс дисципліни / Н. М. Сукурова. К. : Університет економіки та права "КРОК", 2010. 26 с.
 • Новошинська Л.В. Міжнародний маркетинг: Навчальний посібник/ Л.В. Новошинська. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 176 с
 • Ноздрева Р.Б. Современные аспекты международного маркетинга: Учебное пособие/ Р.Б. Ноздрева. М.: РОССПЭН, 2004. 280 с
 • Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Т. М. Циганкова. К. : КНЕУ, 2005. 236 с.
 • Черномаз П. О. Міжнародний маркетинг [Текст] : навчальний посібник / П. О. Черномаз. К. : Академвидав, 2010. 272 с.

Додаткова

 • Васильківський Д.М. Розвиток концептуальних засад міжнародного маркетингу: /Д.М. Васильківський. // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. Екон. науки. 2011. Т. 2, № 2. С.262-266.
 • Вачевський М. Міжнародний маркетинг в міграції робочої сили та міжнародних економічних інтеграційних процесах: /М. Вачевський. // Молодь і ринок. 2009. № 4. С.31-35.
 • Вачевський М. Міжнародний маркетинг світового господарства та України в співтоваристві світових держав: /М. Вачевський. // Молодь і ринок. 2009. № 3. С.14-18.
 • Вачевський М. Типи та форми міжнародного маркетингу у формуванні професійної компетенції маркетолога / М. Вачевський // Вища школа. 2008. № 12. С.28-37
 • Гринчак Н.А. Міжнародний менеджмент в умовах глобалізації // Зовнішня торгівля: право та економіка. 2008. № 2. С.44-50.
 • Зяйлик М. Ф. Євромаркетинг : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М. Ф. Зяйлик, Л. Б. Зяйлик. - К.: Кондор, 2009. - 225 с.
 • Корж М. В. Механізм управління інструментарієм міжнародного маркетингу. Теорія і практика / М. В. Корж; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ: ДДМА, 2011. - 335 с.
 • Мадзігон В. Міжнародний маркетинг в інтеграції міжнародних ринків /В. Мадзігон // Молодь і ринок. 2009. № 10. С.6-10.
 • Мировая экономика и международный бизнес : [Учеб. для студентов вузов] / [В.В.Поляков, Р.К.Щенин, Ю.Л.Адио и др.]; Под общ. ред. В.В.Полякова, Р.К.Щенина; Гос. ун-т упр. - М.: Кнорус, 2005. 645 с.
 • Міжнародний бізнес: теорія і практика. / Лисиця Н.М. [та ін.] - Х.: Вид. ХНЕУ, 2008. - 139 с.
 • Міжнародний маркетинг : конспект лекцій. / Т.О.Гаврилко, А.В.Гавриленко, В.О.Кустов, А.П.Науменко; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. - К.: НАУ, 2008. - 62, [1] с.
 • Пономаренко В. С. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / В. С. Пономаренко, Л. І. Піддубна; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. - Х.: ІНЖЕК, 2008. - 279 с.
 • Практикум по международному маркетингу : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. / З.Н.Мнушко, М.С.Рахман, Н.В.Чмыхало, М.В.Мирошник; М-во здравоохранения Украины, Нац. фармац. ун-т. - Х.: Ависта-ВЛТ, 2007. - 92, [1] с.
 • Прозоровский С. А. Международный маркетинг : учеб. пособие. - 2-е изд. - М.: Центр маркетинг. исслед. и менеджмента, 2009. - 144 с.
 • Старостіна А. Урахування зовнішньоекономічних ризиків під час оцінювання привабливості міжнародних товарних ринків /А. Старостіна, В. Кравченко, О. Пригара. // Маркетинг в Україні. 2007. № 2. С.40-44.
 • Юлегіна І. В. Управління міжнародним маркетингом : навч. посіб. / Юлегіна І. В.; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. - Х.: Вид-во ХНЕУ, 2009. - 146 с.
 • Ядин Д. Международный словарь маркетинговых терминов : [Более 2000 проф. терминов] / Пер. с англ. В.О.Шагоян; Под науч. ред. В.Н.Савченко, Е.Е.Козлова. - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. - 588 c.

Транснаціональні корпорації

Основна

 • Гриффин Р. Международный бизнес. 4-е изд [Електронний ресурс] / Р. Гриффин, М. Пастей / Пер. с англ. под ред. А.Г. Медведева. - СПб.: Питер, 2006. - 1088 с. - Режим доступу : www.institutiones.com/download/books/1013-mezhdunarodnyj-biznes-mba.html
 • Дідківський М.І. Зовнішньо-економічна діяльність підприємства: Навчальний посібник/ М.І. Дідківський. К.: Знання, 2006. 462 с.
 • Мировая экономика и международный бизнес : учебник [Електронний ресурс] / кол. авторов ; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. В.В. Полякова и д-ра экон. наук, проф. Р.К. Щенина. - 5-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2008. - 688 с. - Режим доступу : www.institutiones.com/download/books/1651-mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnyj-biznes.html
 • Міжнародний бізнес : [підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Вергун та ін.]; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К.: Київ. ун-т, 2007. - 499 с.
 • Нагурин С.В. Экономика транснационального предприятия : [Учебное пособие] [Электронный ресурс] / С.В. Нагурин, П.Д. Шимко. - СПб : Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2008. - 335 с. - Режим доступу : www.aup.ru/books/m664/m664.pdf
 • Передрій О.С. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / О. С. Передрій. 4-е вид., перероб. і доп. К. : Знання, 2008. 264 с.
 • Рокоча В.В. Транснаціональні корпорації [Текст] : навч. посіб. з нормативної навч. дисципліни "Транснаціональні корпорації" / В. В. Рокоча [та ін.]. К. : Таксон, 2001. 304 с.
 • Романчиков В.І. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Романчиков, І. О. Романенко. К. : Центр учбової літератури, 2011. 256 с.
 • Руденко Л.В. Транснаціональні корпорації [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Л. В. Руденко ; Київський національний економічний ун-т. К. : КНЕУ, 2006. 227 с.
 • World investment report 2011. Non-equity modes of international production and development [Electronic source] // UNCTAD, 2011. - Available at : www.unctad-docs.org/UNCTAD-WIR2011-Full-en.pdf

Додаткова

 • Аванесова І. Глобальні інвестиційні стратегії транснаціональних корпорацій // Журнал європейської економіки. 2009. Т. 8, № 2. С.119-128.
 • Богун Л. А. Стратегии многонациональных корпораций: применение для переходных экономик. - Одесса: Астропринт, 2005. - 107 с.:
 • Іларіонова Н.М. Міжнародна економіка : навчальний посібник / Н.М. Іларіонова. - К. : Університет КРОК, 2011. - 130 с.
 • Климовец О. В. Международный офшорный бизнес : [Учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. 06.06.00] - Ростов н / Д: Феникс, 2004. - 314
 • Облік, контроль і аналіз у міжнародному бізнесі: управлінський аспект / [Л.О.Сухарева, С.М.Петренко, І.В.Сіменко та ін.]; Під заг. ред. Л.О.Сухаревої; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - Донецьк, 2005. - 213 с.
 • Орєхова Т.В. Транснаціоналізація економічних систем в умовах глобалізації / Орєхова Т.В.; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. - Донецьк: ДонНУ, 2007. - 393 с.:
 • Рогач О. І. Транснаціональні корпорації в світовій економіці / О.І.Рогач; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К.: Київ. ун-т, 2005. - 175 с.:
 • Сушко Л. М. Транснаціональні корпорації : навч. посіб. / Сушко Л.М.; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. - Х.: Вид. ХНЕУ, 2007. - 139 с.
 • Транснациональные корпорации / [Зиновьев Ф.В., Бардзиловский В.П., Реутов В.Е. и др.; Под ред. Ф.В.Зиновьева, В.Е.Реутова] - Симферополь: Таврия, 2007. - 218 с.:

Міжнародні організації

Основна

 • Міжнародні організації. Навчальний посібник. За ред. В.М.Матвієнко. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005.
 • Абетка української політики: Довідник. - К.: Смолоскип, 1997. - Вип. З / Авт.-упоряд.: М. Томенко, Л. Бадешко, О. Воробйов та ін. - 2000. - 268 с.
 • Федоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие международные организации и их роль в XXI веке. - М. : Логос, 2005.
 • Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації. - Навчальний посібник. - К.: Видавництво КНЕУ, 2001.
 • Бруз В.С. Роль ООН у врегулюванні міжнародних конфліктів і в боротьбі проти тероризму. Київ, ВПК "Експрес-Поліграф", 2010.
 • Грицяк І.А., Говоруха В.В., Стрельцов В.Ю. Правова та інституційна основи Європейського Союзу. Х., 2009.
 • Дорошко М.С. Геополітичні інтереси та зовнішня політика держав пострадянського простору. - Київ: Ніка-Центр, 2011. 23. Європейський Союз: економіка, політика, право: енциклопедичний словник. - К., 2011.
 • Заблоцька Л.Г., Федорова А.Л., Шинкаренко Т.І. Політико-правові аспекти діяльності Ради Європи. - К.: Фенікс, 2007.
 • Заемский В.Ф. Кому нужна реформа ООН. В интересах всех и каждого. - М.: Международные отношения, 2010.
 • Заемский В.Ф. ООН и миротворчество. - М.: Международные отношения, 2008.

Додаткова

 • Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський Союз: історія і засади функціонування. -К., 2012.
 • Абашидзе А.Х., Урсин Д.А. Неправительственные организации: международно-правовые аспекты. - М., 2002.
 • АСЕАН в начале XXI века. Актуальные проблемы и перспективы. - Москва: ИД "ФОРУМ", 2010.
 • Грушова А.Т. Проблеми захисту прав людини в діяльності ООН. - К., 2005.
 • Кузнецова Е.В. Международные неправительственные организации: учеб. пособие. - Минск: БГУ, 2007.
 • Кутейников А.Е. Международные межправительственные организации: теоретико-социологический анализ. СПб, 2012.
 • Макаренко Є.А. Інформаційне суспільство, політика, право в програмній діяльності ЮНЕСКО / Є.А. Макаренко; КНУТШ. - К. : Наша культура і наука, 2002.
 • Мармазов В.Є., Піляєв І.С. Рада Європи: політико-правовий механізм інтеграції. - К., 2002.
 • Міжнародні організації: Навч. посібник / За ред. О.С. Кучика.Київ: Знання, 2007.
 • Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу. - К., 2005.
 • Піляєв І.С. Рада Європи в сучасному євроінтеграційному процесі. - К., 2003.
 • Полторацький О.С. НАТО в сучасних євроатлантичних відносинах. Навчальний посібник. - К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2005.
 • Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем. К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2013.
 • Статут Організації Об'єднаних Націй. - К.: Департамент громадської інформації ООН, 2008.
 • Україна на шляху до НАТО: через радикальні реформи до набуття членства. За ред. Г.М.Перепелиці. - К.: Стилос, 2004.
 • Федуняк С.Г. Європейські виміри безпеки на пострадянському просторі. Формування інтегрованої системи безпеки Заходу і нових незалежних держав. -Чернівці: Рута, 2005.
 • Чернявська Л.Н. Міжнародні неурядові організації в світовій політиці. - Київ: Видавництво КНУ, 2008.
 • Шнирков О., Кузнецов О., Кульпінський С. Європейський валютний союз. К., 2001.
 • Шпакович О.М. Вплив актів міжнародних організацій на внутрішні правопорядки держав-членів: теорія і практика. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2011.
 • Шпакович О.М. Право міжнародних організацій. Курс лекцій. - К., 2010. 76. ЮНЕСКО. Основные документы. - Париж, 1990.
 • Яхтенфукс М., Колєр-Кох Б. Європейська інтеграція. - К., 2007.

Міжнародна економічна діяльність України

Основна

 • Шкурупій О. В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. / О. В. Шкурупій, В. В. Гончаренко ; за ред. О. В. Шкурупій. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 248 с.
 • Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини : підручник / С. Я. Боринець. - 5-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 582 с.
 • Козак Ю. Г. Міжнародна економіка : [навч. посіб.] / Ю. Г. Козак, Д. Г. Лук'яненко, Ю. В. Макогон. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 672 с.
 • Козик В. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко. - 7-е вид. - К. : Знання, 2008. - 406 с.
 • Кухарська Н. О. Міжнародна економічна діяльність України : [навч. посіб.] / Н. О. Кухарська, С. К. Харічков. - Х. : Одісей, 2006. - 456 с.
 • Макуха С. М. Україна в міжнародних відносинах в умовах глобалізації / С. М. Макуха. - Х. : Легас, 2003. - 352 с.
 • Мельник Т. Міжнародна торгівля товарами в умовах глобальної конкуренції : монографія / Т. Мельник. - К. : КНТЕУ, 2007. - 451 с.
 • Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України : [підручник] / В. Є. Новицький. - К. : КНЕУ, 2003. - 948 с.
 • Шевчук В. О. Міжнародна економіка: теорія і практика : підручник / В. О. Шевчук. - К. : Знання, 2008. - 663 с.
 • Школа І. М. Міжнародні економічні відносини : підручник для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Школа, В. М. Козменко, О. В. Бабінська;
 • Чернів. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. - 544 с.

Додаткова

 • Козик В. В. Зовнішньоекономічні операції і контракти : навч. посіб. / В. В. Козик, Л. П. Панкова, Я. С. Карп'як. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 608 с.
 • Козак Ю. Г. Міжнародні стратегії економічного розвитку : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, Ю. І. Єхануров, В. В. Ковалевський. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 353 с.
 • Багрова І.В., Гетьман О.О., Власик В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Навч. пос. / За ред.. І.В. Багрової. - Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. - 384 с.
 • Киреев А. П. Международная экономика: В 2-х ч. Ч. 1. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учеб. пособие. М.: Междунар. Отношения, 2000. 416 с.
 • Киреев А. П. Международная экономика: В 2-х ч. Ч. 2. Международная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование. Учеб. пособие. М.: Междунар. Отношения, 2000. 488 с.
 • Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - 948 с.
 • Агєєв Є.Я., Чепінога В.І. Зовнішньоекономічна діяльність: основи, маркетинг, менеджмент, облік, ефективність: Навч. Пос.: Харків, 2006. - 480 с.
 • Алексеев И.С. Управление внешнеэкономической деятельностью: Учебное пособие / Под ред. Проф. В.А. Трайнева. - М.: ИТК «Дашков и К», 2002. - 304 с.
 • Владимиров К.Н., Бардачова В.Ю. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге вид. - Херсон: Олді-плюс, 2002. - 336 с.
 • Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы: Учебник для вузов/ Г.Д. Гордеев, Л.Я. Иванова, С.К. Казанцев и др.; Под ред. Проф. Л.Е. Стровского. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. - 408 с.
 • Грачев Ю.Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника внешнеторговых операций: Учебно-практическое пособие. - М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2001. - 592 с.
 • Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 384 с.
 • Дегтярева О.И., Полянова Т.Н., Саркисов С.В. Внешнеэкономическая деятельность: Учебное пособие. - М.: Дело, 1999. - 320 с.
 • Дідівський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб. - К.: Знання, 2006. - 462 с.
 • Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики. CC початок CCI ст.: Навч. посіб. 2-ге вид., без змін / В.Ф. Салабай, І.Д. Дудко, М.В. Борисенко, М.П. Чуб. - К.: КНЕУ, 2008. - 368 с.

Критерії оцінювання знань

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі.

Тривалість тестування 2 години (120 хвилин).

Тести складаються з 9 завдань:

I рівень 5 завдань.

Закрита форма тесту застосування матеріалу за відомими стандартними алгоритмами та зразками, тобто надаються завдання з вибором однієї відповіді з чотирьох варіантів відповідей, одна з яких правильна. Кожне завдання оцінюється 8 балами (максимальна кількість за І рівень 40 балів).

II рівень 3 завдання.

Відкрита форма тесту застосування програмного матеріалу у змінених та ускладнених ситуаціях, тобто надаються відповіді з вимогою короткої відповіді. Кожне завдання оцінюється 10 балами (максимальна кількість за II рівень-30 балів).

III рівень 1 завдання.

Практична частина (задача). Показує високий рівень навчальних досягнень абітурієнтів. Містить завдання відкритої форми з розгорнутим розв'язанням і розгорнутою відповіддю. Завдання вважається виконаним правильно, якщо, крім правильної відповіді, в чистовику дано повне розв'язання, що свідчить про самостійне отримання результату. Кожне завдання оцінюється 30 балами (максимальна кількість за III рівень 30 балів).

Сумарна максимальна кількість балів 200 балів.

191-200 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • повністю послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, чітко виражена і аргументована самостійна позиція у певних ситуаціях;
 • досконало застосовані одержані знання, уміння та навички з різних дисциплін для правильного вирішення всіх поставлених завдань.

162-190 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, можливі деякі неточності, що не призводять до помилкових висновків;
 • як правило, правильне застосування одержаних знань, умінь та навичок з різних дисциплін для вирішення більшості поставлених питань.

124-161 бал абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • зміст питання викладено частково, непослідовно;
 • у відповідях є помилки при використанні деяких понять;
 • при вирішенні поставленого завдання абітурієнт не розуміє шляхів практичного використання одержаних знань.

100-123 бали абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • основний зміст завдання не розкрито;
 • допущено грубі помилки у відповідях;
 • відсутність володіння спеціальною термінологією.

 

Приклад екзаменаційного білета

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ

 

ПОГОДЖЕНО

Голова фахової атестаційної комісії

_____________І.С.Лебединець

«__» ____________ 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

 

____________ В.Ю.Бугай

«__» ___________ 2019 р.

Білет № 1

фахового вступного випробування

для ступеня «магістр»

галузь знань 29 «Міжнародні відносини»

спеціальність 292«Міжнародні економічні відносини»

І рівень: За кожну відповідь - 4 бали

1. Розділ міжнародного контракту „Умови платежу" визначає:

а) валюту платежу і валютні застереження;

б) терміни і спосіб платежу; в) засіб платежу; г) усе перелічене.

2. Фінанси - це:

а) оптимізація використання грошових аналітичних коштів з урахуванням фактора часу;

б) економічні відносини, які пов'язані з формуванням, розподілом і використанням централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів з метою виконання функцій і завдань держави;

в) це відносини, що визначають умови зростання світового фінансового ринку;

г) потоки грошових коштів і їх відносини у сфері міжнародної економіки.

3. «Внутрішнє право» МО включає коло питань:

а) правил процедури, статус персоналу, угоди з урядом, фінансові питання;

б) відносини з іншими країнами; міжнародного приватного права.

4. Для І-го етапу еволюції транснаціональної діяльності корпорацій характерними ознаками є:

а) інвестування в сировинні галузі іноземних економік,

б) інтеграція зарубіжних виробничих і збутових операцій;

в) утворення мереж внутрішньо фірмових зв'язків регіонального чи глобального масштабу;

г) вірної відповіді немає.

5. Діяльність фірми щодо широкого кола типів послуг або сфер діяльності як на рівні концерну так і держави:

а) мікромаркетинг; б) макромаркетинг;

в) міжнародний маркетинг; г) внутрішній маркетинг.

ІІ рівень (За кожну відповідь - 10 балів)

1. Дайте характеристику експертно-аналітичної діагностики при складанні прогнозів щодо результатів діяльності ТНК.

2. Розкрийте основні проблеми взаємовідносин ТНК і приймаючих країн.

3. Охарактеризуйте спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу?

ІІІ рівень (За кожну відповідь - 25 балів)

1. Назвіть види світових цін та охарактеризуйте їх?

2. Розрахуйте показник зовнішньоторговельного обороту та сальдо торговельного балансу України за 2014-2016 роки. Прокоментуйте отримані результати.

Показники

2014

2015

2016

ВВП, млн.грн.

344822

436757

507654

Експорт, млн. дол.

32666

35027

38965

Імпорт, млн. дол.

28966

36234

44123

Затверджено на засіданні

кафедри міжнародної економіки, обліку та фінансів

Протокол № 6 від «20» лютого 2019 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ