Вітаємо переможців I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2018/2019 навчального року

20 березня 2019 року в МНТУ було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» та навчальних дисциплін: «Англійська мова», «Економіка підприємства», «Кримінальне право» та «Програмування й управління ІТ проектами».
Захід проводився відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2018 року за № 1313 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році» та рішення Вченої Ради МНТУ від 29.01.2019 р.
Участь у І етапі Олімпіади взяли 29 студентів МНТУ...

23 березня 2019 року у стінах МНТУ відбудеться пробне ЗНО з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземних мов

Зовнішнє незалежне оцінювання і досі залишається новою для України технологією, тому деякі випускники можуть мати труднощі із процедурою складання тестів. Щоб запобігти додатковому навантаженню на випускників, пов'язаному з цією процедурою, Міністерство освіти і науки України дозволяє проведення процедури пробного тестування.
Ознайомитись із особливостями складання тестів, на власні очі побачити документи і матеріали, що використовуються під час ЗНО, навчитись...

МНТУ запрошує до участі у науковій конференції «Вища освіта - студентська наука - сучасне суспільство: напрями розвитку»

До уваги молодих науковців, студентів та аспірантів МНТУ!
19 квітня 2019 року в університеті проходитиме III Міжнародна студентська науково-практична конференція «Вища освіта - студентська наука - сучасне суспільство: напрями розвитку». Її організатори - Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених МНТУ, Студентська рада МНТУ та Кафедра ЮНЕСКО «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».
У рамках конференції працюватимуть...

Давайте знайомитись: МНТУ запрошує у гості!

Відкритість та демократизм є одними з ключових принципів справжньої сучасної європейської освіти.
А отже - і принципів МНТУ. Саме тому двері нашого університету кожного дня відчинені для абітурієнтів та їхніх батьків. Не вагайтеся - а просто завітайте до приймальної комісії університету у будь який день, коли вам зручно.
Ми чекаємо на вас щодня з понеділка по п'ятницю - з 14:00 - 17:00.
За адресою - м. Київ, провулок Магнітогорський 3 (метро Чернігівська), кабінет 111.
Хочете дізнатися більше?
Телефонуйте за номерами (044) 360-47-07...

Атестація з української мови для держслужбовців в МНТУ – за найнижчими цінами

Пройти атестацію з української мови, що є обов'язковою умовою роботи на державній службі, можна на базі МНТУ. Атестація передбачає усну та письмову частини і проводиться як у індивідуальному порядку, так і на загальних сесіях.
Раді повідомити, що проходження атестації у МНТУ коштуватиме учасникам найдешевше в Україні - 300 гривень, у разі бажання отримати посвідчення у день проходження  атестації - 600 грн. та 800 гривень, якщо атестацію необхідно пройти у індивідуальному порядку у будь-який день. Видача дублікату атестаційного посвідчення у разі його втрати...

Публічне управління та адміністрування

I. ВСТУППублічне управління та адміністрування

Мета програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» - виявити рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти для бакалаврів.

Завданням програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» є оцінка рівня знань та вмінь студентів з питань:

 • сутності основних понять і категорій менеджменту та управління;
 • принципів управління та функцій менеджменту;
 • системи методів управління;
 • змісту процесів та технологій управління;
 • основ планування, здійснення мотивування та контролювання;
 • організації взаємодії та повноважень;
 • прийняття рішень у менеджменті;
 • інформаційного забезпечення процесу управління;
 • керівництва та лідерства, стилів управління;
 • ефективності управління.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти мають знати:

 • сутність основних понять і категорій менеджменту та управління;
 • історію розвитку менеджменту;
 • принципи та функції менеджменту;
 • суть організації та взаємозв'язку її внутрішніх елементів та зовнішнього середовища;
 • систему методів управління;
 • зміст процесів та технології управління;
 • основи планування, здійснення мотивування та контролювання;
 • організацію взаємодії та повноважень;
 • зміст та характеристика основних типів організаційних структур управління;
 • основи прийняття рішень у менеджменті;
 • інформаційне забезпечення процесу управління;
 • сутність керівництва та лідерства, різноманітність стилів управління;
 • основи теорії конфліктів;
 • організаційну культуру організації;
 • етику відповідальності у менеджменті;
 • шляхи досягнення високої ефективності управління;

У результаті набутих у процесі навчання знань студенти мають вміти:

 • визначати місію та цілі;
 • аналізувати та будувати різні типи організаційних структур управління організацій;
 • налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління;
 • здійснювати делегування;
 • застосовувати технологію розроблення, прийняття та реалізації управлінських рішень;
 • проводити профілактику та вирішувати конфлікти;
 • формувати організаційну культуру;
 • здійснювати самоменеджмент;
 • долати опір організаційним змінам;
 • визначати та оцінювати ефективність менеджменту.

Мета та завдання навчання полягають також у формуванні у студентів:

здатностей:

 • вільного використання положень теорії менеджменту в науковому дискурсі;
 • складання планів та встановлення цілей організації;
 • застосовування кількісних методів планування;

умінь:

 • використовувати методи прийняття управлінського рішення;

навичок:.

 • аналізу структури організації;
 • застосування основних інструментів мотивації;
 • здійснення контролю діяльності організації.

У результаті навчання у студентів мають бути сформовані наступні компетентності:

Інструментальні компетентності - здатність до аналізу і синтезу, здатність до організації і планування, базові загальні знання, засвоєння основ базових знань з професії, усне і письмове спілкування рідною мовою, комп'ютерні навички, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, прийняття рішень.

Міжособистісні компетентності - здатність до самокритики, робота в команді, міжособистісні навики та уміння, розуміння інших культур, етичні зобов'язання.

Системні компетентності - здатність застосовувати знання на практиці, дослідницькі навики і уміння, здатність до навчання, здатність пристосовуватись до нових ситуацій, здатність породжувати нові ідеї, лідерські якості, здатність працювати самостійно, ініціативність, турбота про якість, бажання досягти успіху.

Глобальні компетентності - знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, розуміння процесів глобалізації, здатність системно мислити, творчо підходити до вирішення проблем, генерувати нові ідеї та вирішувати проблеми на інноваційній основі.

Зміст програми. На фахові вступні випробування зі спеціальності Публічне управління та адміністрування  виносяться завдання з дисципліни «Економіка підприємства» бакалаврської програми:

Структура завдань фахових вступних випробувань. За структурою фахові вступні випробування зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» складаються з наступних елементів, які входять до кожного з білетів:

 • теоретичні завдання з дисципліни «Економіка підприємства»;
 • тестові завдання закритого типу з варіантами відповіді.

II. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

ДИСЦИПЛІНА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

Предметом дисципліни є сукупність економічних відносин, що складаються у процесі використання виробничих ресурсів, їх взаємодія з продуктивними силами, закони економічного розвитку та діяльність економічних суб'єктів, що спрямована на ефективне задоволення потреб суспільства.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Теорії підприємств і основи підприємництва
 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми
 3. Зовнішнє середовище господарювання підприємств
 4. Організаційна структура підприємства та управління
 5. Планування діяльності підприємства
 6. Персонал підприємства
 7. Продуктивність та оплата праці
 8. Капітал підприємства: загальна характеристика, класифікація та особливості формування
 9. Використання основних засобів на підприємстві
 10. Нематеріальні ресурси та активи
 11. Обігові кошти підприємства
 12. Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства
 13. Витрати на виробництво та реалізацію продукції
 14. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства

Навчальна дисципліна належить до циклу обов'язкових дисциплін циклу професійної і практичної підготовки фахівців галузі знань «Управління та адміністрування». Забезпечує формування економічних знань, вмінь, здатностей, які є підґрунтям ефективної організації господарської діяльності підприємств.

Тема 1. Теорії підприємств і основи підприємництва

Підприємство - основна організаційна структура народного господарства. Характеристика організаційних форм підприємств в Україні. Міжнародна класифікація підприємств. Форми об'єднання підприємств. Підприємство як сучасна форма господарювання. Економічна природа підприємства. Підприємницьке середовище. Правові основи і державне регулювання підприємництва в Україні.

Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми

Види підприємницької діяльності. Форми об'єднання підприємств. Фактори, що впливають на організацію фірми.

Тема 3. Зовнішнє середовище господарювання підприємств

Загальна характеристика зовнішнього середовища. Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємств. Макросередовище та його основні чинники. Ринкове середовище господарювання підприємств.

Тема 4. Організаційна структура підприємства та управління

Структура підприємства. Формування системи управління на підприємстві. Управління: сутність, об'єкти і суб'єкти, методи і принципи. Управління підприємством. Організація управління виробництвом. Організація управління збутом. Організація управління фінансами. Сучасні школи наукового управління. Сутність, об'єкти і суб'єкти, види і методи, принципи та функції процесу управління. Формування системи управління на підприємстві. Організація виробництва та організаційні структури управління підприємством. Менеджмент як економічна категорія в його еволюційному становищі.

Тема 5. Планування діяльності підприємства

Державне економічне регулювання діяльності суб'єктів господарювання. Методичні основи планування. Стратегія розвитку підприємства та бізнес-планування. Тактичне та оперативне планування.

Тема 6. Персонал підприємства

Поняття, класифікація та структура персоналу підприємства. Визначення чисельності окремих категорій працівників підприємства. Кадрова політика й система управління персоналом. Оцінка персоналу (оплата праці) як важливий елемент системи управління трудовим колективом підприємства. Ділова кар'єра.

Тема 7. Продуктивність та оплата праці

Продуктивність праці, сутність, методи визначення та чинники зростання. Мотивація трудової діяльності. Сучасна політика оплати праці. Застосування форм та систем оплати праці. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу. Мотивація праці. Індексація грошових доходів населення.

Тема 8. Капітал підприємства: загальна характеристика, класифікація та особливості формування

Загальна характеристика капіталу підприємства. Види капіталу. Особливості формування капіталу промислових підприємств. Джерела формування капіталу підприємств. Визначення та класифікація основних засобів. Оцінка основних засобів, взяття їх на баланс підприємства. Види зносу основних засобів. Амортизація основних засобів, методи амортизації.

Тема 9. Використання основних засобів на підприємстві

Економічний зміст ремонту основних засобів. Дослідження П(С)БО №7 «Основні засоби». Ефективність використання основних засобів. Загальна характеристика оборотних засобів. Дослідження П(С)БО №9 «Запаси». Елементи оборотних засобів згідно П(С)БО. Первісна оцінка оборотних засобів. Оцінка оборотних засобів при вибутті, методи оцінки. Нормування оборотних засобів: норми та нормативи. Оцінка ефективності використання оборотних засобів: коефіцієнт оборотності, матеріаломісткість, тривалість одного обороту. Вивільнення оборотних засобів.

Тема 10. Нематеріальні ресурси та активи

Нематеріальні ресурси. Нематеріальні активи Зміст нематеріальних активів. Основи бухгалтерського обліку нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних активів підприємства. Цілі та задачі оцінки вартості нематеріальних активів. Методи оцінки нематеріальних активів

Тема 11. Обігові кошти підприємства

Визначення, склад і структура обігових коштів. Нормування оборотних фондів. Показники ефективності використання обігових коштів. Джерела формування обігових коштів. Керування запасами . Статична детермінована система матеріально-технічного забезпечення без дефіциту. Статична детермінована система матеріально-технічного забезпечення з дефіцитом.

Тема 12. Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства

Визначення поняття техніко-технологічної бази виробництва. Виробнича потужність підприємства. Економічна суть формування виробничої потужності. Порядок формування техніко-технологічної бази. Види потужності. Визначення величини виробничої потужності бази виробництва підприємства.

Тема 13. Витрати на виробництво та реалізацію продукції

Загальна характеристика витрат виробництва та їх класифікація. Управління витратами підприємства. Сукупні витрати та собівартість продукції. Собівартість окремих виробів. Ціна, методи встановлення. Класифікація цін та види знижок. Система цін у ринковій економіці.

Тема 14. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства

Поняття фінансового результату. Зміст і форми фінансової діяльності підприємства. Формування й використання прибутку підприємства. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства. Сутнісні характеристики та вимірювання ефективності виробництва. Чинники зростання ефективності виробництва. Методи визначення ефективності господарських рішень на підприємстві. Економічна ефективність.

III. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ:

 1. Теорії підприємств і основи підприємництва
 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми.
 3. Акціонерне товариство - як організаційно-правова форма
 4. Переоцінка основних засобів.
 5. Показники ефективності використання основних засобів.
 6. Нормування оборотних засобів.
 7. Оцінка оборотних засобів при їх надходженні.
 8. Оцінка запасів при вибутті.
 9. Переоцінка оборотних засобів.
 10. Показники оцінки ефективності використання оборотних засобів.
 11. Організаційна структура управління підприємством.
 12. Методи оцінки ефективності управління на підприємстві.
 13. Особливості бізнес-планування.
 14. Особливості ціноутворення на різних видах ринків.
 15. Особливості побудови різних видів маркетингових стратегій.
 16. Продуктивність праці.
 17. Системи оплати праці.
 18. Показники ефективності інвестиційного проекту.
 19. Методи оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства.
 20. Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства.
 21. Основні підходи до організації виробництва.
 22. Витрати на виробництво та реалізацію продукції.
 23. Калькуляція собівартості.
 24. Визначення фінансово-економічних результатів діяльності підприємства.
 25. Ознайомлення з фінансовою звітністю підприємства.
 26. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація.
 27. Показники економічної безпеки підприємства.
 28. Основні засоби.
 29. Первісна вартість основних засобів.
 30. Сутність амортизації.

IV. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

 1. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Київ, Центр навчальної літератури, 2010. - 488 с.
 2. Економіка підприємства: [навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів] / [ П.В. Круш, В.І. Подвігіна, Б.М. Сердюк та ін.]; за заг. ред. П.В.Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. - [2-ге вид., стереотип.] - К.: Ельга-Н, КТН, 2009. - 780 с. - Авт. зазначено на стор. 778. - Бібліограф. в кінці розд. - ISBN 978-966-373-503-0. - 1000 прим.
 3. Економіка підприємства: Підручник / За заг. та наук. ред. Г.О. Швиданенко - [вид. 4-те, перероб. і доп.] К.: КНЕУ, 2009. - 816 с. - ISBN 978-966-483-211-0. - 300 прим.
 4. Економіка та організація виробництва: Підручник / За заг. ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. - К.: Знання, 2007. - 678 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 5. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підручник. / О. С. Іванілов. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 728 с.
 6. Економіка підприємства : Підруч. / М. Г. Грещак, В. М. Колот, А. П. Наливайко, С. Ф. Покропивний, В. М. Сай, С. М. Соболь, О. С. Федонін, Г. О. Швиданенко; ред.: С. Ф. Покропивний; Київ. нац. екон. ун-т. - 2-евид., переробл. та допов. - К., 2001. - 526 c.
 7. Петрович Й. М. Економіка підприємства / Й. М. Петрович, А.Ф. Кіт, О. М. Семенів. Підручник. Львів : Новий Світ-2000,  2004. - 680 с.
 8. Цигелик І.І., Паневник Т.М., Криховецька З.М. Основи підприємництва [Текст]: Навчальний посібник - К.: Центр навчальної літератури, 2005.-240 с. - ISBN 966-364-113-4

Додаткова література:

 1. Економіка підприємства: теорія і практикум (За редакцією доц. Міценко Н.Г., доц.. Ященко О.І.): / навчальний посібник. - Львів: "Магнолія 2006 ", 2008.- 688 с. - ISBN 978-966-2025-21-7.
 2. Шваб Л.І. Основи підприємництва [Текст]: Навчальний посібник. - К.: «Каравелла», 2006. - 344 с. - ISBN 966-8019-61-X.
 3. Донець Л.І., Романенко Н.Г. Основи підприємництва [Текст]: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 320 с. - ISBN 966-364-243-2.
 4. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів; Навч. посіб. Для ВНЗ, Рекомендовано МОН, 2-е видання / Харів П.С. - К.: Знання-Пресс, 2003. -301 с.
 5. Економіка підприємства, Теорія та задачі: Підручник /Тарасенко Н.В., 2003, - 480 с.
 6. Економіка підприємства. Навчальний посібник. За ред. А.В. Шегди, 3-е вид., випр. - К.: Знання-Прес, 2003. - 335 с.
 7. Примак Т.О. Економіка підприємства. Навчальний посібник, 3-тє вид.-К.: Вікар, 2003 - 178 с.
 8. Круш П.В., Подвігіна В.І., Гулевич В.О. та ін. Організація виробництва: Підручник / За заг. ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, В.І. Гулевич. - К.: Каравела, 2010. - 536 с., ISBN 978-966-2229-07-3.
 9. Економіка підприємства: [підручник для студ. вищих навч. закладів]  за заг. ред. П.В. Круша, К.В. Шелехова. - К.: ДП «НВЦ «Пріоритети»», 2014. - 624 с.
 10. Економіка підприємства: курс лекцій: у 2 кн. / Під заг ред. П.В. Круша, К.В. Шелехова. - К. : НТУУ «КПІ», 2012. - 342 с.
 11. П.В. Круш, В.І. Подвігіна, О.В. Клименко. Капітал та основні засоби підприємства: Навч. посібник - К.: Центр навчальної літератури, 2008. - 168 с.
 12. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства: собівартість, прибуток: навч. посіб. / П.В. Круш, О.В. Клименко, В.І. Подвігіна. - К.: НТУУ «КПІ», 2012. - 488 с.
 13. Економіка підприємства: навч. посіб. / І. М. Вахович, З. В. Герасимчук, І. М. Камінська, Л. Л Ковальська, І.В. Кривов'язюк [та ін.]. - Луцьк: Надстир'я, 2010. - 632 с.
 14. Економіка підприємства [Текст]: навч. посіб. / І. М. Бойчик, П. С. Харів, М. І. Хопчан, Ю. В. Піча. - 2-ге вид., виправл. і доповн. - К., Львів : Каравела, Новий світ, 2000. - 298 с.
 15. Бойчик І. М. Економіка підприємства: Навчальний посібник / І. М. Бойчик- Вид. 2-ге, доповн. і переробл. - К.: Атіка, 2007. - 528 с.
 16. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. д-ра екон.наук, проф. С.Ф.Покропивного.-К.: КНЕУ, 2003.- 608 с.
 17. Закон України «Про оплату праці». Відомості Верховної Ради України: - К.: редакція від 01.01.2015 року. - [електронний ресурс] - Режим доступу :www.rada.gov.ua.
 18. Господарський кодекс України. Відомості Верховної Ради України: - К.: редакція від 16.07.2015 року. - [електронний ресурс] - Режим доступу :www.rada.gov.ua.
 19. Кодекс законів про працю України. Відомості Верховної Ради України: - К.: редакція від 07.08.2015 року. - [електронний ресурс] - Режим доступу :www.rada.gov.ua.
 20. Податковий кодекс України. Відомості Верховної Ради України: - К.: редакція від 20.09.2015 року. - [електронний ресурс] - Режим доступу :www.rada.gov.ua.
 21. Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України: - К.: редакція від 12.08.2015 року. - [електронний ресурс] - Режим доступу :www.rada.gov.ua.
 22. Національні Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну України від 18.03.2014 р. № 48 (зі змінами та доповненнями). - К.: редакція від 18.03.2014 року. - [електронний ресурс] - Режим доступу :www.rada.gov.ua.
 23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність», затверджене наказом Мінфіну України №628 від 23.08.2013 р. (зі змінами та доповненнями). - К.: - [електронний ресурс] - Режим доступу :www.rada.gov.ua
 24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92 (зі змінами та доповненнями). - К.: редакція від 24.07.2015 року. - [електронний ресурс] - Режим доступу :www.rada.gov.ua.
 25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Мінфіну України від 18.10.1999 р. № 242 (зі змінами та доповненнями). - К.: редакція від 09.08.2013 року. - [електронний ресурс] - Режим доступу :www.rada.gov.ua.
 26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.1999 р. № 246 (зі змінами та доповненнями). - К.: редакція від 25.01.2013 року. - [електронний ресурс] - Режим доступу :www.rada.gov.ua.
 27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Мінфіну України від 26.04.2000 р. № 91. Відомості Верховної Ради України: - К.: редакція від 09.08.2013 р. - [електронний ресурс] - Режим доступу :www.rada.gov.ua.
 28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затверджене наказом Мінфіну України від 28.07.2000 р. № 181. Відомості Верховної Ради України: - К.: редакція від 09.08.2013 р. - [електронний ресурс] - Режим доступу :www.rada.gov.ua.
 29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.1999р. № 290 (зі змінами та доповненнями). - К.: редакція від 09.08.2013 року. - [електронний ресурс] - Режим доступу :www.rada.gov.ua.
 30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.1999р. № 318 (зі змінами та доповненнями).  - К.: редакція від 09.08.2013 року. - [електронний ресурс] - Режим доступу :www.rada.gov.ua.
 31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджене наказом Мінфіну України від 09.08.2013 р. № 353, (зі змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України: - К.: редакція від 09.08.2013 року. - [електронний ресурс] - Режим доступу :www.rada.gov.ua.
 32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств», затверджене наказом Мінфіну України від 07.07.1999 р. № 163. Відомості Верховної Ради України: - К.: редакція від 09.08.2013 року. - [електронний ресурс] - Режим доступу :www.rada.gov.ua.
 33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів», затверджене наказом Мінфіну України від 24.12.2004 р. № 817. Відомості Верховної Ради України: - К.: редакція від 09.01.2012 року. - [електронний ресурс] - Режим доступу :www.rada.gov.ua.
 34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Фінансові витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 28.04.2006 р. № 415. Відомості Верховної Ради України: - К. : редакція від 19.08.2014 року. - [електронний ресурс] - Режим доступу :www.rada.gov.ua.
 35. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів факультету менеджменту та маркетингу, напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / Уклад.: Клименко О.В., Гречко А.В., Сердюк Б.М. - К.: НТУУ «КПІ», 2013. - 107 с.
 36. Методичні рекомендації та завдання до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів денної і заочної форми навчання напрямку підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030507 «Маркетинг». [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Клименко, А. В. Гречко, Б. М. Сердюк. - Електронні текстові дані (1 файл: 1,35 Кбайт). - Київ: НТУУ «КПІ», 2014. - 108 с. - Назва з екрана. - Доступ : www.ela.kpi.ua/handle/123456789/10221

V. СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Вступник отримує для відповіді білет, в яком визначені 9 завдань з наведеного в програмі переліку.

Вступне випробування у формі письмового екзамену проводять не менше трьох членів комісії. По закінченню вступного випробування екзаменатори відмічають правильність відповідей абітурієнтів, заповнюють екзаменаційну відомість та підписують її.

Інформація про результати вступного випробування оголошується вступникові у день його проведення.

VI. ВИМОГИ ДО ВІДПОВІДІ АБІТУРІЄНТА

Шкала оцінювання складає від 100 до 200 балів.

Кожен абітурієнт отримує індивідуальний варіант тестового завдання, аркуші екзаменаційної роботи зі штампом Приймальної комісії та особовий номер для кодування тексту. Перед початком вступного випробування представники Приймальної комісії проводять інструктаж щодо правил виконання тестових завдань.

VІI. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі.

Тривалість тестування - 2 години (120 хвилин).

Тести складаються з 6 завдань:

I    рівень - 1 завдання: завдання теоретичного характеру, оцінюється повнота та змістовність відповіді студента, його володіння спеціальною термінологією. Завдання оцінюється 80 балами (максимальна кількість за I рівень 80 балів).

II рівень - 5 завдань:

Закрита форма тесту - застосування матеріалу за відомими стандартними алгоритмами та зразками, тобто надаються завдання з вибором однієї відповіді з чотирьох варіантів відповідей, одна з яких - правильна. Кожне завдання оцінюється 24 балами (максимальна кількість за II рівень - 120 балів).

Сумарна максимальна кількість балів - 200 балів.

191-200 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • повністю послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, чітко виражена і аргументована самостійна позиція у певних ситуаціях;
 • досконало застосовані одержані знання, уміння та навички з різних дисциплін для правильного вирішення всіх поставлених завдань.

162-190 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, можливі деякі неточності, що не призводять до помилкових висновків;
 • як правило, правильне застосування одержаних знань, умінь та навичок з різних дисциплін для вирішення більшості поставлених питань.

124-161 бал абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • зміст питання викладено частково, непослідовно;
 • у відповідях є помилки при використанні деяких понять;
 • при вирішенні поставленого завдання абітурієнт не розуміє шляхів практичного використання одержаних знань.

100-123 бали абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • основний зміст завдання не розкрито;
 • допущено грубі помилки у відповідях;
 • відсутність володіння спеціальною термінологією.

Розглянуто та схвалено на засіданні

кафедри менеджменту

та публічного управління

протокол № 5 від «11» січня 2018 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ