Дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови”

В стінах Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський Авіаційний Інститут», 5 вересня 2019р. відбувся дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови” (European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP / HRLAW). Моніторинг було проведено представниками Національного Еразмус+ офісу в Україні.
Протягом доби українські університети-партнери...

Базові навички медіатора

Запрошуємо вас на 4-х модульну Сертифікаційну навчально-практичну програму: "Базові навички медіатора" (БНМ) – 120 год. навчання та практики.
Графік навчання:
1 модуль: 10-12 жовтня 2019р.
2 модуль: 14-16 листопада 2019р.
3 модуль: 19-21 грудня 2019р.
4 модуль: 23-25 січня 2020р.
Програма БНМ відповідає міжнародним стандартам підготовки медіаторів та надає можливість учасникам:
• отримати теоретичні знання та практичні інструменти для роботи медіатора
• оволодіти основними компетенціями медіатора...

Вступ без ЗНО? - Це реально: МНТУ запрошує до міжнародної навчальної програми

Життя - непередбачуване. І не завжди усе в ньому іде так, як ми плануємо заздалегідь. Багато об'єктивних причин можуть змусити навіть талановитого та перспективного абітурієнта не скласти цьогорічне ЗНО.
Сучасний світ - динамічний. Той, хто це добре розуміє, не хоче даремно витрачати рік до наступної вступної кампанії. Адже його можна провести з користю, працюючи на перспективу  та навчаючись майбутній спеціальності за сучасними європейськими стандартами.
Не встигли чи не змогли скласти ЗНО цього року...

Третя сесія єдиного вступного іспиту

Відбудеться третя сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2019 №985  «Щодо проведення в 2019 році спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту» визначено терміни проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту  та реєстрації вступників для участі в ній.
Вступники, які хочуть повторно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, матимуть шанс отримати ступінь магістра.
Нагадаємо, що реєстрація триватиме з 7 до 15 жовтня її здійснюватиме приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає...

В МНТУ - СВЯТО!

30 серпня в МНТУ знову звучав гімн України та «Гаудеамус».
Цього разу вітання та побажання отримували першокурсники університету!
Посвята у студенти - це перша офіційна участь першокурсників у суспільному житті навчального закладу, яка запам'ятовується назавжди.
Сьогодні першокурсників та їх батьків вітав весь професорсько-викладацький колектив та ректорат МНТУ, на чолі з ректором - доктором економічних наук, професором Худолей Веронікою Юріївною.
Ректор запевнила студентів, що саме в нашому університеті вони отримають якісну освіту, яскраве і цікаве студентське життя та побажала здійснення...

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адмініструванняI. ВСТУП

Програму додаткового вступного фахового випробування для здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» розроблено згідно із вимогами «Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 No. 65, Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 No. 1556-УП.

Метою програми є забезпечення вступників необхідною інформацією щодо структури і змісту вступних випробувань, а також створення необхідних умов для оцінки знань, здобутих ними у процесі навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів.

Програма включає перелік основних тем та питань, які необхідно знати для здачі додаткового вступного фахового випробування зі спеціальності «Менеджмент». Програма базується на дисципліні «Менеджмент» навчального плану підготовки бакалаврів.

II. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

ДИСЦИПЛІНА «МЕНЕДЖМЕНТ»

Навчальна дисципліна належить до циклу обов’язкових дисциплін циклу професійної і практичної підготовки фахівців галузі знань «Управління та адміністрування». Забезпечує формування економічних та управлінських знань, вмінь, здатностей, які є підґрунтям ефективної організації господарської діяльності підприємств.

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

Менеджмент та управління. Менеджмент як відокремлена сфера діяльності. Менеджери та підприємці. Рівні управління.

Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід; моде­лювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв'ювання, тестування.

Тема 2. Історія розвитку менеджменту

Передумови виникнення науки управління. Етапи розвитку менеджменту. Наукові школи менеджменту.

Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний, системний, ситуаційний підходи. Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.

Тема 3. Закони, закономірності та принципи менеджменту

Закони менеджменту (спеціалізації, інтеграції, демократизації, економічності управління, оптимального поєднання централізації та децентралізації, пропорційного розвитку систем управління тощо). Закономірності менеджменту.

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. Класифікація принципів менеджменту. Взаємозв'язок між принципами менеджменту.

Тема 4. Функції та технологія менеджменту

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), конкретні (спеціальні), об'єднувальна функції менеджменту. Динамічний взаємозв'язок конкретних і загальних функцій менеджменту. Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання загальних. Технологія менеджменту: сутність та етапи перебігу.

Тема 5. Планування як загальна функція менеджменту

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, види планування та їхній взаємозв'язок. Стратегічне планування: сутність, призначення, етапи, інструментарій, застереження. Тактичне планування: сутність та види. Етапи та механізм поточного планування діяльності підприємства. Інструментарій та призначення оперативного планування. Засади бізнес-планування. Сучасні управлінські технології планування: бюджетування, збалансована система індикаторів.

Тема 6. Організація як загальна функція менеджменту

Сутність функції «організація» та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності.

Повноваження, обов'язки, відповідальність. Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес. Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи, комісії. Департаменталізація. Поняття організаційної структури управління та її багаторівневої побудови.

Тема 7. Мотивація як загальна функція менеджменту

Значення людського фактору в управлінні організацією. Психологічні та фізіологічні особливості працівників. Поняття мотивації. Принципи врахування інтересів у мотивації. Взаємозв'язок потреб, стимулів, мотивів, цілей і винагород працівника в процесі мотивації. Теорії і моделі мотивації: змістовний і процесний підходи. Зіставлення теорій мотивації. Засоби мотиваційного впливу.

Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми.

Тема 8. Контроль та регулювання як загальні функції менеджменту

Поняття контролю та його місце в системі управління. Принципи і цілі функції контролю. Види контролю. Модель процесу контролю. Методи здійснення контролю. Зворотний зв'язок при контролі. Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. Етапи регулювання.

Тема 9. Методи менеджменту та проектування організації

Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту. Економічні методи менеджменту. Технологічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. Механізм взаємодії методів, функцій менеджменту та управлінських рішень. Організаційні структури управління. Етапи розробки організаційної структури управління. Схеми побудови організаційних структур управління

Тема 10. Управлінські рішення

Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість управлінських рішень.

Класифікація методів обґрунтування та прийняття управлінських рішень. Врахування ризиків при прийнятті управлінських рішень.

Тема 11. Процес управління

Управління як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту. Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл. Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанта дій, реалізація рішення, зворотній зв'язок. Особливості управління: безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, надійність.

Тема 12. Інформація і комунікації в менеджменті

Інформація, її види та роль у менеджменті. Носії інформації. Класифікація інформації. Вимоги до інформації.

Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотний зв'язок під час комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки.

Комунікаційний процес, його елементи та етапи. Моделі комунікаційного процесу. Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження.

Комунікації ділових партнерів. Особливості спілкування і проведення переговорів з іноземними контрагентами.

Тема 13. Керівництво та лідерство

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як об'єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне керівництво. Влада як елемент примусу. Форми впливу та влади. Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керівництва та континіуму стилів керівництва. Характеристика та класифікація стилів керівництва. Фактори та передумови формування стилів керівництва. Критерії оцінки стилю менеджера. Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.

Тема 14. Ефективність менеджменту

Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова, загально-організаційна. Особливості оцінювання різних видів ефективності.

Концепції визначення ефективності менеджменту в організації. Підходи до оцінки ефективності менеджменту в організації. Економічна, організаційна та соціальна ефективність менеджменту. Системи показників економічної, організаційної та соціальної ефективності менеджменту, їх склад і методи визначення. Напрями підвищення ефективності управління організацією. Сутність та різновиди відповідальності та етики у менеджменті. Культура менеджменту.

III. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ:

 1. Визначення поняття «менеджмент».
 2. Зв’язки в організації: їх види та сутність.
 3. Ресурси організації: сутність, види.
 4. «Зовнішнє середовище організації»: визначення, складові та їх значення.
 5. Фактори, що характеризують внутрішнє середовище організації.
 6. Фактори, що характеризують пасивну стратегію підприємства.
 7. Фактори, що охоплює формулювання місії організації.
 8. Стратегічне планування: сутність та складові.
 9. Сутність організації в теорії управління.
 10. Визначення терміну «організація».
 11. Характерні ознаки неформальної організації.
 12. Загальні характеристики усіх функцій управління.
 13. Функції управління: сутність та види.
 14. Сутність комунікації в теорії управління.
 15. Основні концепцій мотивації.
 16. Основні умови функціонування організації.
 17. Фактори, що характеризують активну стратегію підприємства.
 18. Основні типи адміністративного апарату.
 19. Принципи делегування повноважень.
 20. Сутність терміну «повноваження».
 21. Процес створення ієрархії.
 22. Відповідальність: визначення, зміст, функції.
 23. Мотивація як функція управління.
 24. Функція управління «мотивація» та процеси, які вона забезпечує.
 25. Ієрархія потреб Маслоу.
 26. Двофакторна теорія  мотивації Герцберга.
 27. Процесуальні теорії мотивації: сутність та види.
 28. Сутність термінів «мотив» та «стимул».
 29. Сутність потреб згідно з теорією мотивації.
 30. Первинні потреби у теорії мотивації, їх сутність та види.
 31. Контроль: поняття, види, значення.
 32. Недоліки матричної організаційної структури.
 33. Чинники, що обумовлюють вибір організаційної структури.
 34. Проектна структура організації: сутність та переваги.
 35. Стилі керівництва, їх сутність та види.
 36. Складові стратегічного планування.
 37. «Рівень управління»: визначення та структура.
 38. Основні функції керівників нижнього, середнього та верхнього рівня керівництва.
 39. «Організаційна структура управління»: сутність та значення.
 40. Типи органічних організаційних структур.
 41. Передумови вибору дівізіональної організаційної структури; типи дівізіональних організаційних структур.
 42. Концепція бюрократії: автор, зміст, поняття, основні характеристики.
 43. Характеристики зовнішнього середовища, що враховуються при проектуванні організації.
 44. Ситуаційні чинники, що впливають на проектування організації.
 45. Характеристика складності та динамізму зовнішнього середовища при проектуванні організації
 46. Чинники впливу зовнішнього середовища на організацію.
 47. Фактори, що характеризують організаційну культуру організації.
 48. Сутність та складові прийняття управлінських й організаційних рішень.
 49. Класифікація управлінських рішень за: характером управлінської ситуації. належністю до об’єктів управління та терміном дії наслідків рішення.
 50. Сутність професії менеджера.

IV. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

 1. Виноградський М.Д., Виноградська А.М. Менеджмент в організації. - К.: «Кондор», 2002. – 652 с.
 2. Менеджмент / В.І. Крамаренко, І.В. Ванеєва, Дудар А.П., Чугунова Т.М. -К.: «ЦУЛ», 2003. – 248 с.
 3. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: «Дело», 2012. – 704 с.
 4. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. - К.: «Академвидав», 2003. – 416 с.
 5. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Менеджмент організацій. - К.: «ЕксОб», 2003. – 389 с.
 6. Новіков Б.В., Сініок Г.Ф., Круш П.В. Основи адміністративного менеджменту. - К.: «ЦУЛ», 2014. – 559 с.
 7. Основи менеджменту/ Г.В. Осовська, О.А. Осовський - К.: «Кондор», 2008. – 662 с.
 8. Рульев В.А. Менеджмент.- К.: «ЦУЛ», 2011. – 312 с.
 9. Яцура В.В. Менеджмент - К.: «ЦУЛ», 2008. – 444 с.

Додаткова література:

 1. Беляцкий Н.П. Менеджмент. Деловая карьера. - Мн.: «Высшейшая школа», 2001. – 302 с.
 2. Василенко В.О., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент. - К.: «ЦУЛ», 2003. – 285 с.
 3. Вейл П. Искусство менеджмента. - М.: «Сирин», 2002. – 204 с.
 4. Выханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. - М.: «Гардарики», 2003. – 285 с.
 5. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: «ЮНИТИ», 2003. – 502 с.
 6. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум. - К., Л.: «Магнолія плюс», «Новий», 2003. – 336 с.
 7. Друкер Питер Ф. Практика менеджмента. - М.: «Вильямс», 2000. – 398 с.
 8. Кнорринг В.І. Теория, практика и искусство управления. - М.: Изд-во «НОРМА» «ИНФРА – М», 2001. – 285 с.
 9. Мошек Г.Є. Менеджмент.- К.: «ЦУЛ», 2009. – 392с.
 10. Подсолонко О.А. Менеджмент: теорія та практика. - К.: «ЦУЛ», 2003. – 370 с.
 11. Практикум по менеджменту: Конкретные ситуации, тесты задачи и курсовые проекты / В.И. Подлесных, В.В. Абакумов, А.И. Жданов, О.Г. Кузьмина. - Спб.: «Бизнес – пресса», 2001. – 272 с.
 12. Райс-Джонстон У. Тактический менеджмент. - СПб.: «Питер», 2001. – 665 с.
 13. Роббинс С.П., Коултер М. Менеджмент. - М.: «Вильямс», 2002. – 880 с.
 14. Уолш К. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства. - К.: «Всесвіт»; «Наукова думка», 2001. – 367 с.
 15. Черваньов Д.М. Менеджмент: терміни, тести, вправи, завдання - К.: «ЦУЛ», 2009. – 853 с.
 16. . Шминке Д. 47 принципов древних самураев, или Кодекс руководителя. - М.: «Рипол класик», 2003. – 159 с.
 17. Эссекс Л., Касей М. Теперь или никогда: новый стиль управления. - СПб.: «Питер», 2003. – 256 с

V. СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Вступник отримує для відповіді білет, в яком визначені 9 завдань з наведеного в програмі переліку. Тривалість тестування – 2 години (120 хвилин).

Вступне випробування у формі письмового екзамену проводять не менше трьох членів комісії. По закінченню вступного випробування екзаменатори відмічають правильність відповідей абітурієнтів, заповнюють екзаменаційну відомість та підписують її.

Інформація про результати вступного випробування оголошується вступникові у день його проведення.

VI. ВИМОГИ ДО ВІДПОВІДІ АБІТУРІЄНТА

Шкала оцінювання складає від 100 до 200 балів.

Кожен абітурієнт отримує індивідуальний варіант тестового завдання, аркуші екзаменаційної роботи зі штампом Приймальної комісії та особовий номер для кодування тексту. Перед початком вступного випробування представники Приймальної комісії проводять інструктаж щодо правил виконання тестових завдань.

VІI. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі.

Тривалість тестування – 2 години (120 хвилин).

Тести складаються з 5 завдань:

I    рівень - 1 завдання: завдання теоретичного характеру, оцінюється повнота та змістовність відповіді студента, його володіння спеціальною термінологією. Завдання оцінюється 80 балами (максимальна кількість за I рівень 80 балів).

II рівень - 5 завдань:

Закрита форма тесту – застосування матеріалу за відомими стандартними алгоритмами та зразками, тобто надаються завдання з вибором однієї відповіді з чотирьох варіантів відповідей, одна з яких – правильна. Кожне завдання оцінюється 24 балами (максимальна кількість за II рівень – 120 балів).

Сумарна максимальна кількість балів – 200 балів.

191-200 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • повністю послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, чітко виражена і аргументована самостійна позиція у певних ситуаціях;
 • досконало застосовані одержані знання, уміння та навички з різних дисциплін для правильного вирішення всіх поставлених завдань.

162-190 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, можливі деякі неточності, що не призводять до помилкових висновків;
 • як правило, правильне застосування одержаних знань, умінь та навичок з різних дисциплін для вирішення більшості поставлених питань.

124-161 бал абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • зміст питання викладено частково, непослідовно;
 • у відповідях є помилки при використанні деяких понять;
 • при вирішенні поставленого завдання абітурієнт не розуміє шляхів практичного використання одержаних знань.

100-123 бали абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • основний зміст завдання не розкрито;
 • допущено грубі помилки у відповідях;
 • відсутність володіння спеціальною термінологією.

Розглянуто та схвалено на засіданні

кафедри менеджменту та публічного адміністрування,

протокол № 6 від «06» лютого 2019 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ