Дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови”

В стінах Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський Авіаційний Інститут», 5 вересня 2019р. відбувся дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови” (European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP / HRLAW). Моніторинг було проведено представниками Національного Еразмус+ офісу в Україні.
Протягом доби українські університети-партнери...

Базові навички медіатора

Запрошуємо вас на 4-х модульну Сертифікаційну навчально-практичну програму: "Базові навички медіатора" (БНМ) – 120 год. навчання та практики.
Графік навчання:
1 модуль: 10-12 жовтня 2019р.
2 модуль: 14-16 листопада 2019р.
3 модуль: 19-21 грудня 2019р.
4 модуль: 23-25 січня 2020р.
Програма БНМ відповідає міжнародним стандартам підготовки медіаторів та надає можливість учасникам:
• отримати теоретичні знання та практичні інструменти для роботи медіатора
• оволодіти основними компетенціями медіатора...

Вступ без ЗНО? - Це реально: МНТУ запрошує до міжнародної навчальної програми

Життя - непередбачуване. І не завжди усе в ньому іде так, як ми плануємо заздалегідь. Багато об'єктивних причин можуть змусити навіть талановитого та перспективного абітурієнта не скласти цьогорічне ЗНО.
Сучасний світ - динамічний. Той, хто це добре розуміє, не хоче даремно витрачати рік до наступної вступної кампанії. Адже його можна провести з користю, працюючи на перспективу  та навчаючись майбутній спеціальності за сучасними європейськими стандартами.
Не встигли чи не змогли скласти ЗНО цього року...

Третя сесія єдиного вступного іспиту

Відбудеться третя сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2019 №985  «Щодо проведення в 2019 році спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту» визначено терміни проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту  та реєстрації вступників для участі в ній.
Вступники, які хочуть повторно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, матимуть шанс отримати ступінь магістра.
Нагадаємо, що реєстрація триватиме з 7 до 15 жовтня її здійснюватиме приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає...

В МНТУ - СВЯТО!

30 серпня в МНТУ знову звучав гімн України та «Гаудеамус».
Цього разу вітання та побажання отримували першокурсники університету!
Посвята у студенти - це перша офіційна участь першокурсників у суспільному житті навчального закладу, яка запам'ятовується назавжди.
Сьогодні першокурсників та їх батьків вітав весь професорсько-викладацький колектив та ректорат МНТУ, на чолі з ректором - доктором економічних наук, професором Худолей Веронікою Юріївною.
Ректор запевнила студентів, що саме в нашому університеті вони отримають якісну освіту, яскраве і цікаве студентське життя та побажала здійснення...

Право

ПравоІ. ВСТУП

Призначення програми – забезпечити проведення фахового випробування з правознавства для подальшого здобуття освітнього ступеня магістр права на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).

Мета програми фахових вступних випробувань з правознавства для здобуття освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Право» – виявити рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти для бакалаврів права.

Завдання вступного випробування передбачають перевірку і оцінку знань та вмінь абітурієнта.

Вимоги до здібностей і підготовки абітурієнтів. Для успішного засвоєння дисциплін, передбачених навчальним планом для підготовки фахівців за ступенем магістр абітурієнти повинні володіти здібностями до засвоєння знань, умінь і навичок в галузі правових дисциплін. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Зміст програми. На фахові вступні випробування зі спеціальності «Право» виносяться завдання з наступних дисциплін бакалаврської програми:

 • теорія держави та права;
 • кримінальне право;
 • цивільне право;
 • господарське право.

ІІ. СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Структура завдань фахових вступних випробувань. За структурою фахові вступні випробування зі спеціальності «Право» складаються з 6 наступних елементів, які входять до кожного з білетів:

 • 4 теоретичні питання з фахових дисциплін;
 • 2 ситуаційні вправи.

Вступне випробування проводиться в письмовій формі, тривалість якого не повинна перевищувати 2 години.

Вступне випробування у формі письмового екзамену проводять не менше трьох членів комісії.

По закінченню вступного випробування екзаменатори оцінюють правильність відповідей абітурієнтів, заповнюють екзаменаційну відомість та підписують її.

Інформація про результати вступного випробування оголошується вступникові у день його проведення.

ІІІ. ВИМОГИ ДО ВІДПОВІДІ АБІТУРІЄНТА

У процесі складання вступного випробування абітурієнт має виявити достатній рівень набутих знань і вмінь.

Шкала оцінювання складає від 100 до 200 балів.

Екзаменаційна робота в цілому оцінюється за 100-бальною шкалою (від 100 до 200).

Максимально абітурієнт може набрати за правильне виконання всього завдання 100 балів, що відповідає 200 балам за шкалою (від 100 до 200).

Кожен абітурієнт отримує індивідуальний варіант екзаменаційного білету, аркуші екзаменаційної роботи зі штампом Приймальної комісії та особовий номер для кодування тексту. Перед початком вступного випробування представники Приймальної комісії проводять інструктаж щодо правил виконання завдань.

ІV. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Теорія держави та права

Тема 1. Предмет, метод та функції теорії держави та права. Предмет теорії держави та права і її роль в оволодінні юридичними знаннями. Методологічне значення теорії держави та права. Загальнонаукові, спеціальнонаукові і приватнонаукові методи дослідження державно-правових явищ. Виникнення і розвиток загальнотеоретичної науки про державу та право (енциклопедія права, філософія права, загальна теорія держави та права). Загальнотеоретична юридична наука в Україні. Значення вивчення теорії держави та права для підготовки співробітників органів внутрішніх справ. Система учбового курсу теорії держави та права.

Тема 2. Поняття, походження і сутність держави. Розуміння держави в історії державно-правової думки. Поняття держави, її соціальна цінність. Походження держави. Загальне і особливе в походженні держави. Ознаки, що відрізняють державу від самоуправління в первіснообщинному суспільстві. Розвиток держави, її історичні типи. Ознаки, що відрізняють державу від інших організацій суспільства. Правова держава та її основні ознаки. Правова держава і громадянське суспільство.

Тема 3. Держава і політична система суспільства. Політична система суспільства, її основні функції та елементи. Політична діяльність як основний системоутворюючий фактор в політичній системі суспільства. Політична система України. Місце і роль держави в політичній системі. Політична і державна влада. Форми взаємодії держави з іншими суб’єктами політичної системи. Суверенітет держави і його зв’язок з суверенітетом народу і національним суверенітетом. Особливості положення держави в політичній системі України.

Тема 4. Форми держави. Поняття форми держави. Співвідношення форми держави з її сутністю. Форма правління. Монархічна та республіканська форма правління. Їх види і основні риси. Поняття і види форм державного устрою. Унітарна держава, федерація, конфедерація, імперія, їх основні ознаки і особливості. Роль економічних, політичних, національних та інших факторів у виборі форми державного устрою. Поняття державно-правового режиму. Його співвідношення з формою правління, формою державного устрою. Види державно-правових режимів. Особливості елементів форм Української держави.

Тема 5. Механізм та функції держави. Поняття функцій держави. Взаємозв’язок і взаємозалежність функцій держави, їх розвиток на різних етапах розвитку держави. Класифікація функцій держави. Внутрішні функції держави. Економічні функції і особливості їх здійснення в умовах ринкової економіки. Становлення і збагачення функцій соціального обслуговування. Екологічна функція. Розвиток функцій захисту правопорядку, охорони власності, прав і свобод громадян. Зовнішні функції держави, їх розвиток у сучасному світі. Основні і неосновні функції. Постійні і тимчасові функції держави. Форми і методи здійснення функцій держави. Поняття механізму держави. Механізм держави як система державних організацій. Державні організації: поняття, основні ознаки, види. Поняття державного апарату, його співвідношення з механізмом держави. Принцип розподілу влад і структура державного апарату. Законодавча, виконавча і судова влади, їх соціальне призначення, основи організації і взаємодії. Вимоги до державного апарату в умовах демократичної правової держави. Органи внутрішніх справ у механізмі держави та їх роль у здійсненні державних функцій. Основні напрямки удосконалення організації і діяльності механізму Української держави та органів внутрішніх справ.

Тема 6. Поняття, походження та розвиток права. Розуміння права в історії державно-правової думки. Поняття права, його соціальна цінність. Право як нормативний регулятор суспільних відносин. Історичні типи права. Функції права. Спеціально-юридичні функції права. Право і управління. Правові форми діяльності держави. Право і державний примус.

Тема 7. Об'єктивне право: поняття, ознаки, принципи, структура. Поняття права, його відмінні ознаки. Різноманітність визначень права. Об'єктивне право. Сутність, зміст, структура і соціальна цінність об’єктивного права. Право і закон. Принципи права: загальноправові, міжгалузеві, галузеві, принципи інститутів права, їх характеристика. Структура та форми права.

Тема 8. Правоутворення та форми права. Поняття правоутворення. Правотворчість як особлива форма соціального управління. Суб'єкти, принципи і стадії правотворчості. Правотворчість і юридична техніка. Поняття і види форм (джерел) права, їх особливості. Нормативно-правовий акт як основна форма (джерело) права. Види нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів внутрішніх справ. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та по колу осіб.

Тема 9. Норми права та інші соціальні норми. Поняття соціальних норм. Види соціальних норм і їх особливості. Поняття норми права. Норма права як елемент права. Норма права як загальнообов’язковий стандарт поведінки. Норма права і стаття нормативно-правового акту. Види, структура і ефективність норм права. Співвідношення і взаємодія норм права з іншими соціальними нормами.

Тема 10. Система права та система законодавства. Поняття системи права, її об'єктивна обумовленість і головні властивості. Системність як особлива властивість права. Норма права, правовий інститут, підгалузь права, галузь права, правовий комплекс як основні структурні елементи системи права; їх характеристика. Основи і принципи побудови і функціонування системи права. Предмет і метод правового регулювання як основи розподілу права на галузі і інститути права. Поняття і зміст системи законодавства, її співвідношення з системою права. Система законодавства України. Систематизація нормативно-правових актів. Кодифікація, інкорпорація та консолідація. Систематизація нормативних актів Міністерства внутрішніх справ України.

Тема 11. Форми реалізації права. Поняття, форми реалізації норм права. Методи забезпечення реалізації норм права. Виконання як форма реалізації норм права. Використання як форма реалізації норм права. Дотримання як форма реалізації норм права. Соціальний і правовий зміст реалізації норм права. Реалізація норм права у сфері професійної діяльності органів внутрішніх справ.

Тема 12. Застосування права як особлива форма їх реалізації. Поняття застосування норм права як особливої форми їх реалізації. Суб’єкти і стадії застосування норм права. Вимоги правильного застосування норм права. Акти застосування норм права. Прогалини в законодавстві і шляхи їх усунення. Аналогія права і аналогія закону. Юридичні колізії та шляхи їх вирішення. Особливості застосування норм права органами внутрішніх справ. Вимоги правильного застосування норм права органами внутрішніх справ. Акти застосування норм права, що видаються органами внутрішніх справ.

Тема 13. Тлумачення норм права і його значення в діяльності ОВС. Поняття, необхідність і цілі тлумачення нормативно-правових актів. Види і способи тлумачення норм права. Акти тлумачення норм прав, поняття і класифікація. Тлумачення правових норм в правозастосовчій діяльності. Тлумачення норм права, що здійснюється працівниками органів внутрішніх справ.

Тема 14. Правові відносини. Поняття і основні риси правових відносин. Види правовідносин і критерії їх класифікації. Склад і зміст правовідносин. Поняття і види суб'єктів правовідносин. Правосуб'єктність: правоздатність, дієздатність, деліктоздатність. Органи внутрішніх справ як суб'єкт правовідносин. Поняття та види суб'єктів правовідносин. Поняття та види об'єктів правовідносин. Юридичні факти: поняття і класифікація. Особливості правовідносин за участю органів внутрішніх справ.

Тема 15. Правова поведінка. Соціальна поведінка і її види. Нормативна поведінка. Право і поведінка. Правова поведінка: поняття, ознаки, структура. Види і співвідношення з іншими видами соціальної поведінки. Поняття і ознаки правомірної поведінки. Правові наслідки правомірної поведінки. Стимулювання і заохочення правомірної поведінки, засоби її охорони і захисту. Правопорушення: поняття і ознаки. Види правопорушень. Професійна правова поведінка співробітників органів внутрішніх справ.

Тема 16. Правова свідомість та правова культура. Право. Правосвідомість і духовне життя суспільства. Структура правосвідомості. Джерела формування правосвідомості. Правова ідеологія і правова психологія, їх співвідношення. Види правової свідомості. Правова культура. Структура та види правової культури. Професійна правосвідомість та правова культура співробітників органів внутрішніх справ.

Тема 17. Юридична відповідальність. Юридична відповідальність: поняття, ознаки. Види юридичної відповідальності. Перспективна юридична відповідальність. Ретроспективна юридична відповідальність. Підстави притягнення та звільнення від юридичної відповідальності. Функції юридичної відповідальності. Принципи юридичної відповідальності і їх характеристика. Поняття дисципліни і її види. Суспільний порядок і правопорядок: поняття, зміст і співвідношення.

Тема 18. Державна дисципліна, законність та правопорядок. Державна дисципліна: поняття і форми виявлення (трудова, планова, фінансова, виробнича і т.п. дисципліна). Поняття законності і її зміст. Принципи законності. Нормативно-правова основа законності. Гарантії законності. Законність як конституційний принцип організації і діяльності ОВС. Роль ОВС у охороні і зміцненні законності і правопорядку.

Тема 19. Правове регулювання та його механізм. Поняття і форми правового впливу на суспільні відносини. Правове регулювання: поняття, предмет, метод, межі. Стадії процесу правового регулювання. Типи правового регулювання. Механізм правового регулювання: поняття, основні елементи, їх зв'язок і взаємодія. Ефективність механізму правового регулювання. Особливості механізму правового регулювання у сфері діяльності органів внутрішніх справ.

Тема 20. Правовий статус особи і роль ОВС в його забезпеченні. Людина, особа, громадянин. Поняття і основні елементи правового статусу особи. Діяльність органів внутрішніх справ як елемент системи гарантій здійснення прав, свобод і обов'язків громадян. Основні напрямки діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню здійснення прав, свобод і обов’язків громадян. Підстави і межі втручання працівників органів внутрішніх справ в процес здійснення громадянами їх прав, свобод і обов’язків.

Тема 21. Правова система: поняття, характеристика елементів. Правова система. Співвідношення правової системи і системи права. Статичні елементи правової системи. Динамічні елементи правової системи. Юридична практика в правовій системі. Правова система України та перспективи її розвитку.

Тема 22. Основні правові системи сучасності. Порівняльне правознавство як наука. Різноманітність сучасних правових сімей: поняття та види. Романо-німецька правова сім’я і її особливості. Структура і джерела англосаксонського права. Мусульманське право. Інші правові системи

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Тема   1. Поняття, предмет, завдання і система кримінального  права. Наука кримінального права

Поняття кримінального права як самостійної галузі права і як науки – галузі правознавства (юриспруденції).

Кримінальне право як галузь права. Ознаки кримінального права. Соціальна обумовленість кримінального права. Співвідношення кримінального права і кримінальної політики.

Принципи кримінального права України: загальні та галузеві.

Кримінальне право в системі права України. Кримінальне право і суміжні галузі права (кримінально-процесуальне право, кримінально-виконавче право, адміністративне право).

Система кримінального права. Загальна і Особлива частини. Поняття і система Загальної частини.

Тема 2. Закон про кримінальну відповідальність

Поняття  закону про кримінальну відповідальність, його ознаки і значення. Закон про кримінальну відповідальність як єдине джерело кримінального права.

Структура (будова) Кримінального кодексу України. Загальна і Особлива частини КК, їх єдність і взаємозв'язок. Структура статей Особливої частини КК; диспозиції і санкції. Види диспозицій і санкцій. Кримінально-правові норми. Види кримінально-правових норм: визначальні (дефінітивні), роз’яснювальні, заохочувальні і забороняючі (норми-заборони).

Конституційні положення щодо дії закону про кримінальну відповідальність  в часі і просторі. Чинність законів про кримінальну відповідальність в часі. Вступ закону про кримінальну відповідальність в силу. Обов’язкове опублікування закону про кримінальну відповідальність як необхідна умова його застосування.

Принципи чинності закону про кримінальну відповідальність в просторі, які закріплені в КК України: територіальний, громадянства і універсальний.

Тема 3. Кримінальна відповідальність та її підстави

Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності. Поняття кримінальної відповідальності. Питання про кримінальну відповідальність у науці кримінального права. Кримінально-правові відносини: їх суб’єкт та зміст. Кримінальні відносини і кримінальна відповідальність. Виникнення і припинення кримінальної відповідальності.

Тема 4. Злочин і його види

Визначення поняття злочину: 1) формальне; 2) матеріальне; 3) формально-матеріальне, їх суть. Поняття злочину в чинному КК України.

Ознаки злочину. Суспільна небезпека як матеріальна ознака злочину. Значення суспільної небезпеки. Протиправність як формальна ознака злочину. Неприпустимість застосування статей Особливої частини КК за аналогією. Співвідношення суспільної небезпеки і протиправності.

Значення ч. 2 ст. 11 КК для поняття злочину.

Класифікація злочинів залежно від ступеня тяжкості. Критерії класифікації. Злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі і особливо тяжкі. Значення законодавчої  класифікації злочинів (ст. 12 КК).

Тема 5. Склад злочину

Поняття складу злочину і його значення. Вичерпний перелік складів злочинів у чинному законодавстві. Співвідношення понять злочину і складу злочину.

Елементи складу злочину, їх зміст, органічна єдність. Об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона як елементи складу злочину, їх ознаки. Обов’язкові і факультативні ознаки складу злочину.

Види складів злочину залежно від їх тяжкості: прості, кваліфіковані, особливо кваліфіковані, привілейовані.

Склад злочину і кваліфікація злочину. Поняття кваліфікації злочину і її значення.

Тема 6. Об’єкт і предмет злочину

Тема 6. Об’єкт злочину

Поняття об’єкта злочину. Значення об’єкта злочину в структурі елементів його складу для характеристики суспільної небезпеки злочину і його кваліфікації.

Суспільні відносини як об’єкт злочину. Об’єкт злочину і об’єкту кримінально-правової охорони. Структура суспільних відносин: суб’єкти, соціальний зв’язок між ними, предмет суспільних відносин

Класифікація (види) об’єктів злочину. Загальний об’єкт злочину. Родовий (спеціальний, груповий) об’єкт злочину. Безпосередній (конкретний) об’єкт злочину, їх значення.

Основний (головний) і додатковий безпосередні об’єкти.

Поняття предмету злочину та його місце в структурі складу злочину. Відмінність предмета злочину від об’єкта злочину.

Поняття потерпілого від злочину та його кримінально-правове значення. Проблеми подальшого розвитку вчення про об‘єкт злочину.

Тема 7. Об’єктивна сторона злочину

Поняття об’єктивної сторони злочину. Ознаки складу злочину, які характеризують об’єктивну сторону: обов’язкові та факультативні. Значення об’єктивної сторони для оцінки суспільної небезпеки, кваліфікації злочину, а також відокремлення одного складу злочину від іншого.

Суспільно небезпечна дія чи бездіяльність (діяння) як зовнішні акти поведінки людей, які вчинюються в реальній дійсності.

Поняття нездоланної сили, фізичного і психічного примусу та їх значення для вирішення питання про кримінальну відповідальність за суспільне небезпечне діяння (дію чи бездіяльність).

Суспільне небезпечні наслідки як ознака об’єктивної сторони злочину; поняття суспільно небезпечних наслідків, їх види та значення в кримінальному праві. Злочини з матеріальними та формальними складами: значення такого поділення.

Причинний зв’язок в кримінальному праві та його значення. Вирішення питання про причинний зв’язок між дією чи бездіяльністю і суспільне небезпечним наслідком у науці кримінального права. Об’єктивний характер причинного зв’язку. Вимоги, що пред'являються до співвідношення діяння та наслідків для встановлення між ними причинного зв’язку.

Спосіб, засоби, обставини, місце, час вчинення злочину як факультативні ознаки, що характеризують об’єктивну сторону злочину; їх значення. Спосіб, засоби, обставини, місце, час вчинення злочину як конститутивні (конструктивні) ознаки конкретного складу злочину; як кваліфікуючі ознаки; як обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність при призначенні покарання.

Тема 8. Суб‘єкт злочину

Поняття суб’єкта злочину в кримінальному праві. Обов’язкові та факультативні ознаки суб’єкта злочину. Загальний і спеціальний суб’єкт злочину в кримінальному праві. Ознаки та види спеціального суб’єкта, його значення для кваліфікації злочину.

Суб’єкт злочину та особа злочинця.

Проблема визнання юридичних осіб суб’єктами окремих злочинів.

Загальний та знижений вік кримінальної відповідальності. Особливості визначення віку кримінальної відповідальності за відсутністю офіційних даних, що його підтверджують. Критерії встановлення в законі зниженого віку кримінальної відповідальності

Осудність як обов’язкова ознака суб’єкта злочину. Поняття осудності та її значення, формула неосудності і її види. Формула неосудності за чинним КК України.

Поняття неосудності за кримінальним правом. Критерії неосудності: медичний (біологічний) і юридичний (психологічний). Ознаки медичного критерію неосудності: хронічна душевна хвороба, тимчасовий розлад душевної діяльності, слабоумство, інший хворобливий стан (розлад психіки). Значення медичного критерію для визнання особи неосудною.

Тема 9. Суб’єктивна сторона злочину

Поняття суб’єктивної сторони злочину та її значення. Ознаки суб’єктивної сторони: обов’язкові і факультативні. Поняття вини і її значення. Неприпустимість об’єктивного ставлення.

форми вини в кримінальному праві, їх значення для кваліфікації злочину і призначення покарання.

Умисел і його види. Поняття прямого і непрямого умислу, їх інтелектуальні і вольові моменти (ознаки).

Відміна непрямого умислу від прямого.

Умисел в злочинах з формальним складом. Спеціальні види умислу, їх характеристика і значення.

Мотив і мета як факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу злочину.

Необережність і її види. Значення боротьби з необережними злочинами.

Злочинна самовпевненість та її інтелектуальний і вольовий моменти (ознаки). Відмежування від непрямого умислу. Злочинна недбалість та її об’єктивний і суб’єктивний критерії, їх значення.

Випадок (казус) як невинне заподіяння суспільне небезпечних наслідків, його відміна від злочинної недбалості.

Подвійна, складна (змішана) форма вини і її значення для кваліфікації злочину.

Тема 10. Стадії вчинення злочину

Поняття і види стадій вчинення злочину за чинним законодавством.

Готування до злочину, його поняття, об’єктивні і суб’єктивні ознаки. Види готування.

Замах на злочин, його поняття, об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Види замаху на злочин: закінчений та незакінчений; замах на непридатний об’єкт та замах непридатними засобами. Значення такого поділу. Відмежування замаху від готування до злочину.

Поняття закінченого злочину. Момент закінчення злочинів в залежності від особливостей конструкції складу злочину.

Добровільна відмова при незакінченому злочині, її поняття та ознаки.

Тема 11. Співучасть у злочині

Поняття і значення співучасті в злочині, її об’єктивні та суб’єктивні ознаки.

Спільна участь осіб в виконанні злочину. Зміст цієї ознаки.

Суб’єктивні ознаки співучасті. Спільність умислу співучасників.

Види співучасників та їх визначення в КК.

Виконавець та співвиконавець злочину.

Організатор злочину.

Підбурювач до злочину. Способи підбурювання. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки підбурювання.

Пособник злочину. Види пособництва. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки пособництва. Відмежування: пособництва від підбурювання.

Причетність до злочину. Види причетності: переховування, недонесення, потурання (ч. 6, 7 ст. 27 КК). Відповідальність за причетність до злочину.

Форми співучасті. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою та злочинною організацією.

Підстави та межі відповідальності співучасників. Залежність відповідальності співучасників від дій виконавця.

Відповідальність та кваліфікація дій співучасників при різни формах співучасті. Кримінальна відповідальність організаторів та учасників організованої групи і злочинної організації.

Спеціальні питання відповідальності співучасників. Посереднє виконавство (виконання). Співучасть в злочині із спеціальним суб’єктом. Провокація злочину. Ексцес виконавця. Види ексцесу виконавця. Кваліфікація дій співучасників при ексцесі. Невдале підбурювання та пособництво.

Добровільна відмова співучасників.

Тема 12. Множинність злочинів

Поняття множинності злочинів. Соціальна та юридична характеристика множинності злочинів та її значення.

Одиничний злочин як структурний елементи множинності злочинів. Види одиничних злочинів: прості та ускладнені одиничні злочини (триваючі, продовжувані та складні (складові) злочини).

Види множини злочинів.

Повторність злочинів та її ознаки.

Сукупність злочинів та її ознаки.

Види сукупності злочинів: ідеальна та реальна сукупність.

Рецидив злочину, його ознаки. Види рецидиву: загальний та спеціальний, простий та складний (багаторазовий); пенітенціарний. Значення рецидиву для кваліфікації злочину і для призначення покарання.

Тема 13. Обставини, що виключають злочинність діяння

Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння. Обставини, які передбачені КК та іншими законодавчими актами.

Поняття необхідної оборони. Правова оцінка заподіяння (завдання) шкоди при так званій "передчасній" і "запізнілій" обороні. Оцінка використання зброї та інших пристосувань, які вживаються для захисту від посягання.

Підстави і ознаки крайньої необхідності. Загрожуюча небезпека і неможливість її усунення інакше як шляхом завдання шкоди - підстави крайньої необхідності.

Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони і затримання злочинця.

Фізичний або психічний примус. Поняття та зміст цих обставин. Умови, за яких є наявною та за яких виключається злочинність діяння, скоєного внаслідок фізичного або психічного примусу.

Виконання наказу або розпорядження. Поняття, зміст та правове значення цих обставин. Умови, які виключають злочинність діяння внаслідок виконання наказу чи розпорядження. Кримінальна відповідальність за вчинення умисного злочину під час виконання явно незаконного наказу або розпорядження.

Тема 14. Звільнення від кримінальної відповідальності

Поняття і значення звільнення від кримінальної відповідальності. Правові підстави та порядок такого звільнення.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв‘язку з дійовим каяттям. Поняття, умови, правові наслідки.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв‘язку з примиренням винного з потерпілим. Умови такого звільнення.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв‘язку з передачею особи на поруки. Умови та строки поручительства.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв‘язку із зміною обстановки.

Тема 15. Покарання та його види

Поняття та ознаки покарання за кримінальним правом. Відмінність від інших заходів державно-правового та громадського впливу.

Мета покарання. Виправлення засуджених як мета покарання. Загальне та спеціальне попередження.

Система та види покарань. Класифікація (види) покарань. Основні та додаткові покарання; безстрокові, строкові, та непов’язані з встановленням строків: загальні та спеціальні. Покарання, які пов’язані з виправно-трудовим впливом на засудженого.

Характеристика окремих видів покарань за чинним кримінальним законодавством України.

Тема 16. Призначення покарання

Загальні начала призначення покарання за кримінальним правом України.

Призначення покарання в межах, встановлених статтею (санкцією статті) закону, яка передбачає відповідальність за вчинений злочин. Значення положень Загальної частини кримінального законодавства для призначення покарання. Урахування при призначенні покарання характеру та ступеню суспільної небезпеки вчиненого злочину, особи винного і обставин справи, що пом'якшують та обтяжують відповідальність.

Загальна характеристика та значення для призначення покарання обставин, що пом’якшують відповідальність. Види пом’якшуючих та обтяжуючих відповідальність обставин. Їх характеристика та класифікація. Межі урахування судом при призначенні покарання обставин, що пом’якшують та обтяжують відповідальність.

Правила призначення покарання за сукупністю злочинів. Призначення покарання за окремі злочини, які входять в сукупність злочинів. Призначення остаточного (загального) покарання за сукупністю шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим. Призначення остаточного покарання за сукупністю шляхом повного чи часткового складання.

Призначення покарання за кількома вироками - за сукупністю вироків. Правила призначення покарання за сукупністю вироків. Межі застосування повного чи часткового складання покарань за сукупністю вироків, коли хоча б один злочин є особливо тяжким, а також  коли має місце покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Тема 17. Звільнення від покарання та його відбування

Поняття та види звільнення від покарання та його відбування.

Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Поняття, юридична природа та види. Іспитовий строк, його тривалість та значення. Обов‘язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням. Застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання: поняття та значення. Підстави та умови   умовно-дострокового звільнення. Види покарань, при відбуванні яких можливе умовно-дострокове звільнення. Роль громадськості в нагляді за умовно-достроково звільненими. Правові наслідки умовно-дострокового звільнення.

Заміна не відбутої частини покарання більш м’яким: поняття і значення. Умови, підстави та порядок такої заміни. Участь громадськості в нагляді за особами, яким призначене покарання замінено більш м’яким видом.

Правові наслідки заміни покарання. Відміна заміни покарання від умовно-дострокового звільнення від відбування покарання. Категорії засуджених, до яких не застосовується умовно-дострокове звільнення від покарання та заміна покарання більш м`яким.

Тема 18. Судимість. Погашення і зняття судимості

Поняття та кримінально-правове значення судимості. Погашення та зняття судимості як форми припинення стану судимості та умови його застосування. Обчислення строків погашення судимості.

Зняття судимості. Відміна зняття судимості від погашення судимості.

Тема  19. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування

Поняття примусових заходів медичного характеру. Підстави та мета їх застосування. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру.

Види примусових заходів медичного характеру та критерії їх призначення. Продовження, заміна або припинення примусових заходів медичного характеру. Зарахування часу застосування примусових заходів медичного характеру до строку покарання.

Примусове лікування осіб, які вчинили злочини та мають хворобу, що становить небезпеку для життя інших осіб.

Тема 20. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх

Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх як прояв гуманізму кримінального законодавства України.

Особливості призначення покарання неповнолітнім.

Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх.

Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових  заходів виховного характеру. Підстави такого звільнення.

Заміна кримінального покарання примусовими заходами виховного характеру. Підстави заміни. Види примусових заходів виховного характеру.

Тема 21. Основні положення Загальної частини кримінального законодавства зарубіжних країн

Загальна характеристика кримінального законодавства країн, які входять до СНД. Кримінальне законодавство розвинутих зарубіжних країн: Англії, США, Німеччини, Японії. Англо-американська і континентальна (франко-німецька) системи кримінального права. Реформи кримінального законодавства, які здійснюються в останні десятиліття у деяких зарубіжних розвинутих державах.

Основні інститути Загальної частини кримінального права зарубіжних країн.

Тема 22. Поняття, система і значення Особливої частини кримінального права. Наукові основи кваліфікації злочинів.

Поняття Особливої частини кримінального права та її значення. Співвідношення Загальної і Особливої частин кримінального права.

Система Особливої частини кримінального законодавства України. Критерії систематизації. Особливості систем Особливої частини кримінального законодавства інших країн.

Поняття кваліфікації злочинів. Правові основи кваліфікації злочинів. Склад злочину – правова модель і юридична підстава кваліфікації злочинів. Формула кваліфікації та формулювання звинувачення.

Кваліфікація злочину і склад злочину. Значення об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта й суб’єктивної сторони складу злочину для кваліфікації.

Тема 23. Злочини проти основ національної безпеки України

Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти основ національної безпеки України.

Злочини проти внутрішньої безпеки України

Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій. Зміст мети при вчиненні цих дій. Кваліфікуючі ознаки.

Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Територія та державний кордон України. Дії, спрямовані на зміну меж території або державного кордону України. Публічні заклики до вчинення дій, спрямованих на зміну території або державного кордону України, або розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій. Момент закінчення злочину. Зміст мети при вчиненні цих дій. Кваліфікуючі ознаки.

Злочини проти зовнішньої безпеки України

Державна зрада. Поняття державної зради. Форми державної зради. Суб’єктивна сторона злочину. Суб’єкт державної зради. Спеціальні умови звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду.

Шпигунство. Поняття шпигунства. Шпигунство, предметом якого є відомості, що становлять державну таємницю. Поняття державної таємниці. Суб’єкт шпигунства. Спеціальні умови звільнення від кримінальної відповідальності за шпигунство.

Тема 24. Злочини проти життя та здоров’я особи

Злочини проти життя особи

Загальна характеристика і види злочинів проти життя та здоров’я особи. Життя як об’єкт кримінально-правової охорони.

Поняття вбивства та його види. Ознаки вбивства. Безпосередній об’єкт вбивства. Момент початку та припинення життя.

Умисне вбивство без обтяжуючих та пом’якшуючих обставин. Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак цього злочину. Характерні ознаки такого вбивства.

Умисне вбивство за обтяжуючих обставин. Конструкція складу цього злочину. Класифікація обставин, що обтяжують умисне вбивство, та їх зміст.

Умисне вбивство за пом’якшуючих обставин і його види.

Вбивство через необережність. Характеристика об’єктив­них та суб’єктивних ознак цього злочину. Відмежування цього виду вбивства від інших злочинів, поєднаних із заподіянням смерті потерпілому. Кваліфікуюча ознака такого вбивства.

Злочини проти здоров’я особи

Здоров’я людини як безпосередній об’єкт посягання.

Поняття й види тілесних ушкоджень. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. Критерії для визначення тяжкості тілесних ушкоджень.

Умисне тяжке тілесне ушкодження. Поняття тяжкого тілесного ушкодження і його види. Зміст ознак тяжкого тілесного ушкодження. Кваліфікуючі ознаки цього злочину. Відмінність тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого від умисного вбивства та вбивства через необережність.

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Поняття середньої тяжкості тілесного ушкодження і його ознаки. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.

Умисне тяжке тілесне ушкодження за пом’якшуючих обставин.

Умисне легке тілесне ушкодження. Поняття легкого тілесного ушкодження, його види та ознаки.

Побої і мордування. Їх відмінність від тілесних ушкоджень. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.

Катування. Поняття катування. Мета вчинення злочину. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.

Злочини, що ставлять в небезпеку життя чи здоров’я особи

Ненадання допомоги хворому медичним працівником. Зміст завідомості. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину.

Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником. Наслідки злочину. Суб’єкт злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуюча ознака злочину.

Тема 25. Злочини проти волі, честі та гідності особи

Злочини проти волі, честі та гідності особи, їх загальна характеристика й види. Конституція України про охорону волі, честі та гідності особи.

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Конструкція складу злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки цього злочину.

Захоплення заручників. Дії, що утворюють об’єктивну сторону цього злочину. Мета як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки злочину.

Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. Дії, що утворюють об’єктивну сторону злочину. Мета як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину.

Тема 26. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи, їх загальна характеристика та види.

Зґвалтування. Фізичне і психічне насильство як ознака об’єктивної сторони. Поняття безпорадного стану потерпілої особи. Потерпілий від злочину. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину.

Примушування до вступу в статевий зв’язок. Поняття примушування. Потерпілий від злочину. Момент закінчення цього злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину.

Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. Поняття статевої зрілості. Потерпілий від злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину.

Розбещення неповнолітніх. Поняття розпусних дій. Потерпілий від злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину.

Тема 27. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав й свобод людини й громадянина. Проблема місця норм, що передбачають відповідальність за посягання на виборчі, трудові та інші особисті права у системі Особливої частини кримінального права.

Злочини у сфері реалізації виборчих та інших політичних прав громадян

Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача. Поняття перешкоджання і способи його здійснення. Кваліфікуючі ознаки злочину.

Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз. Зміст об’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки злочину.

Порушення таємниці голосування. Характеристика діяння та спосіб його вчинення. Суб’єкт цього злочину.

Підкуп виборця, учасника референдуму. Поняття та розміри неправомірної вигоди. Зміст об’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки злочину.

Злочини у сфері реалізації особистих прав громадян

Порушення недоторканості житла громадян. Особливості законодавчої структури цього злочину. Поняття житла чи іншого володіння особи. Види дій. Характеристика інших дій, що порушують недоторканість. Суб’єкт даного злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Злочини проти сім’ї

Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. Поняття ухилення. Злісність ухилення як обов’язкова ознака об’єктивної сторони. Умови притягнення до відповідальності. Кваліфікуюча ознака цього злочину.

Злочини у сфері реалізації права на працю

Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Поняття законної професійної діяльності. Момент закінчення злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Грубе порушення законодавства про працю. Особливості законодавчої структури даного злочину. Потерпілий від злочину. Види діянь. Характеристика іншого грубого порушення законодавства про працю. Мотив як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони даного злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Злочини проти релігії

Перешкоджання здійсненню релігійного обряду. Характеристика діяння. Момент закінчення даного злочину. Суб’єкт злочину. Випадки правомірного присікання релігійних обрядів.

Тема 28. Злочини проти власності

Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти власності. Поняття викрадення.

Корисливі злочини проти власності з ознаками викрадення

Крадіжка. Поняття й ознаки. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.

Грабіж. Поняття й ознаки. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.

Розбій. Поняття й ознаки. Особливості складу злочину за конструкцією об’єктивної сторони. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.

Вимагання. Поняття й ознаки. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.

Шахрайство. Поняття й ознаки. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Поняття та ознаки привласнення. Поняття та ознаки розтрати. Поняття й ознаки заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність від суміжних злочинів.

Корисливі злочини проти власності без ознак викрадення

Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Ознаки діяння. Суб’єктивні ознаки. Відмінність від шахрайства.

Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво. Зміст об’єктивної сторони. Поняття самовільного будівництва. Кваліфікуючі ознаки злочину.

Некорисливі злочини проти власності

Умисне знищення або пошкодження майна. Види діяння. Наслідки. Суб’єктивні ознаки злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Тема 29. Злочини у сфері господарської діяльності

Поняття, загальна характеристика й види господарських злочинів

Злочини, що порушують встановлений порядок

заняття господарською діяльністю

Поняття зайняття гральним бізнесом. Ознаки об’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Поняття незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Предмет злочину. Види діянь. Кваліфікуючі ознаки.

Поняття фіктивного підприємництва. Ознаки об’єктивної сторони. Наслідки злочину. Суб’єктивна сторона.

Шахрайство з фінансовими ресурсами. Предмет злочину. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Наслідки злочину.

Злочини у сфері фінансової діяльності

Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Злочини у сфері економічних інтересів держави

Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів. Ознаки суб’єктивної сторони. Наслідки злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Поняття контрабанди. Предмет злочину. Ознаки об’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки злочину.

Поняття умисного порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. Ознаки об’єктивної та суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки.

Злочини у сфері приватизації

Поняття незаконної приватизації державного, комунального майна. Предмет злочину. Ознаки об’єктивної сторони. Умови притягнення до відповідальності. Кваліфікуючі ознаки.

Злочини у сфері вільного здійснення господарської діяльності

Протидія законній господарській діяльності. Поняття протидії. Наслідки. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Тема 30. Злочини проти довкілля

Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти довкілля.

Злочини проти встановленого порядку екологічної безпеки

Порушення правил екологічної безпеки. Особливості законодавчої конструкції, складу цього злочину. Види діянь суб’єкта злочину.

Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення. Особливості законодавчої конструкції. Види діянь.

Злочини проти встановленого порядку раціонального використання водних об’єктів атмосферного повітря

Забруднення атмосферного повітря. Види діянь. Поняття забруднення. Наслідки цього злочину. Відповідальність за утворення загрози настання наслідків. Кваліфікуючі ознаки злочину.

Порушення правил охорони вод. Особливості законодавчої конструкції складу цього злочину. Поняття забруднення. Наслідки цього злочину. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину.

Злочини проти встановленого порядку використання рослинного світу

Незаконна порубка лісу. Предмет цього злочину. Поняття незаконної порубки. Момент закінчення злочину. Місце як обов’язкова ознака об’єктивної сторони. Відмінність незаконної порубки від знищення або пошкодження лісових масивів.

Злочини проти встановленого порядку використання тваринного світу

Незаконне полювання. Особливості законодавчої конструкції. Види незаконного полювання. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину.

Незаконне заняття рибним, тваринним або іншим водним добувним промислом. Особливості законодавчої конструкції. Наслідки цього злочину. Спосіб як обов’язкова ознака об’єктивної сторони даної норми. Кваліфікуючі ознаки складу злочину.

Тема 31. Злочини проти громадської безпеки

Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти громадської безпеки.

Злочини проти громадської безпеки, які вчинені з метою

залякування населення і органів влади

Терористичний акт. Поняття терористичного акту, його ознаки. Фінансування тероризму. Види дій, що утворюють об’єктивну сторону. Мета як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від кримінальної відповідальності.

Злочини проти громадської безпеки, які вчинені з використанням організованих форм посягань

Створення злочинної організації. Поняття злочинної організації, її ознаки. Види дій. Мета як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Спеціальні умови звільнення від кримінальної відповідальності.

Бандитизм. Поняття банди та її ознаки. Види діянь. Особливості законодавчої конструкції даного злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікація дій осіб від 14 до 16 років, які брали участь у банді.

Злочини проти громадської безпеки, які вчинені з порушенням правил поводження із загальнонебезпечними речовинами, матеріалами та предметами

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Предмет злочину та його значення для кваліфікації. Види діянь. Момент закінчення злочину. Умови звільнення від кримінальної відповідальності.

Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв. Предмет злочину та його значення для кваліфікації.Види та зміст діянь. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки.

Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Предмет злочину. Характеристика діяння. Наслідки як обов’язкова ознака об’єктивної сторони. Суб’єкт злочину.

Тема 32.Злочини проти безпеки виробництва

Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти безпеки виробництва.

Злочини, що порушують встановлені умови охорони праці

Порушення вимог законодавства про охорону праці. Особливості законодавчої структури й конструкції складу цього злочину. Основний й додатковий об’єкт злочину. Загальна характеристика правил охорони праці. Кваліфікуючі ознаки.

Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Об’єктивні ознаки злочину. Причинний зв’язок між діяннями й суспільне небезпечними наслідками. Кваліфікуючі ознаки.

Злочини, що становлять підвищену небезпеку виробництва

Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах. Ознаки об’єктивної та суб’єктивної сторони. Наслідки злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Тема 33.Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

Злочини проти встановленого порядку водіння транспорту.

Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. Поняття залізничного, водного й повітряного транспорту. Види діянь. Особливості законодавчої структури і конструкції складу злочину. Відповідальність за створення небезпеки настання наслідків. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Поняття транспортного засобу. Види діянь. Причинний зв’язок та наслідки, їх характеристика. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Незаконне заволодіння транспортним засобом. Поняття транспортного засобу. Момент закінчення даного злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від кримінальної відповідальності. Відмежування від суміжних злочинів.

Злочини проти встановленого порядку забезпечення функціонування транспорту.

Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів. Предмет злочину. Конструкція та зміст об’єктивної сторони складу злочину. Наслідки як обов’язкова ознака складу злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину.

Порушення чинних на транспорті правил. Зміст об’єктивної сторони складу злочину.Наслідки як обов’язкова ознака об’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Особливості суб’єктивної сторони.

Тема 34. Злочини проти громадського порядку та моральності

Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти громадського порядку та моральності.

Злочини проти громадського порядку

Групове порушення громадського порядку. Поняття та ознаки діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.

Масові заворушення. Поняття та ознаки діяння. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.

Хуліганство. Поняття та види. Момент закінчення злочину. Знаряддя хуліганства та їх вплив на кваліфікацію. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.

Злочини проти моральності

Поняття наруги над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого. Місце вчинення.Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмінність від суміжних злочинів.

Жорстоке поводження з тваринами. Предмет злочину. Зміст об’єктивної сторони. Мотиви злочину.

Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Особливості предмета злочину. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки.Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмінність від суміжних злочинів.

Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Види дій та момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Кримінально-правова характеристика втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Відмінність від суміжних злочинів.

Тема 35.Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення

Поняття, характеристика й види злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Об’єкт злочину. Предмет злочину. Ознаки об’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки.

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Поняття злочинних дій. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки злочину. Умови звільнення від кримінальної відповідальності.

Поняття незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Об’єкт злочину. Предмет злочину. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Види розміру. Умови звільнення від кримінальної відповідальності.

Посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Види діянь. Об’єкт злочину. Предмет злочину. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки. Встановлення розміру.

Тема 36.Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

Злочини проти встановленого порядку зберігання таємниці чи конфіденційної інформації

Розголошення державної таємниці. Предмет злочину. Поняття «державна таємниця». Об’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність від державної зради та шпигунства.

Злочини проти встановленого порядку перетинання державного кордону, міжнародних польотів та порядку здійснення міжнародних передач товарів

Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Види дій. Зміст суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки.

Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Зміст об’єктивної сторони складу злочину. Мета як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки.

Злочини проти встановленого порядку формування Збройних сил України

Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу. Зміст об’єктивної сторони складу злочину. Суб’єкт злочину.

Тема 37. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів

Загальна характеристика злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочинів проти журналістів.

Злочини проти встановленого порядку діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських формувань, окремих громадян, пов’язані з незаконним впливом на її суб’єктів чи з перешкоджанням їх діяльності

Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Потерпілий від цього злочину. Зміст об’єктивної сторони. Час як обов’язкова ознака об’єктивної сторони. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки.

Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Потерпілий від цього злочину. Зміст юридичної конструкції «у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків». Кваліфікуючі ознаки злочину.

Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку й державного кордону або військовослужбовця. Поняття «посягання на життя». Відмінність цього злочину від умисного вбивства особи чи її близького родича у зв’язку з виконанням цією особою службового або громадського обов’язку.

Злочини проти встановленого порядку використання спеціальних предметів, що використовуються органами влади.

Наруга над державними символами. Предмети злочину. Види діянь. Зміст поняття «публічна наруга». Суб’єктивні ознаки злочину.

Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Предмет злочину. Види дій. Мотив злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Злочини проти встановленого порядку діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та об’єднань громадян, не пов’язані з незаконним впливом на її суб’єктів

Підкуп працівника підприємства, установи чи організації. Неправомірна вигода як предмет злочину.Особливості законодавчої конструкції злочину. Зміст об’єктивної сторони. Види діянь. Суб’єкт злочину. Ознаки суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки злочину. Підстави для звільнення від кримінальної відповідальності.

Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань. Потерпілі від цього злочину. Зміст цивільно-правових зобов’язань. Об’єктивні прояви злочину. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки.

Тема 38.Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв'язку

Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку. Предмети злочину. Характеристика об’єктивних проявів злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації. Предмет злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї. Предмет злочину. Особливості об’єктивних проявів злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв’язку. Предмет злочину. Зміст об’єктивної сторони складу злочину. Спосіб та знаряддя вчинення злочину. Суб’єктивні ознаки злочину.

Тема 39.Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

Поняття, загальна характеристика й види злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Поняття службової особи.

Злочини проти правомірної діяльності державних установ і недержавних формувань незалежно від форм власності і видів діяльності, що вчинюються службовими особами з використанням ними своїх обов’язків, а також особами, які надають публічні послуги

Зловживання владою або службовим становищем. Поняття та ознаки діяння. Наслідки. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмінність від суміжних злочинів.

Перевищення влади або службових повноважень. Поняття та ознаки діяння. Наслідки. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.

Службове підроблення. Предмет злочину. Види діяння. Мо­мент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.

Злочини проти авторитету державного апарату, апарату підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності і пов’язані з ними

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Поняття та ознаки неправомірної вигоди. Ознаки діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.

Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Поняття та ознаки неправомірної вигоди. Ознаки діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Підстави звільнення від кримінальної відповідальності.

Тема 40.Злочини проти правосуддя

Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти правосуддя.

Злочини проти конституційних принципів діяльності органів розслідування, прокуратури і суду

Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою. Зміст об’єктивної сторони. Суб’єктивні ознаки. Завідомість як ознака злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину.

Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. Поняття та ознаки діяння. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки.

Злочини проти інтересів всебічного, повного й неупередженого розслідування і судового розгляду кримінальних справ

Примушування давати показання. Поняття та види діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки.

Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови. Предмет злочину. Зміст об’єктивної сторони складу злочину. Суб’єкт даного злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину.

Завідомо неправдиве показання. Види дій. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги. Потерпілий від злочину. Конструкція об’єктивної сторони складу злочину. Мотив як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони.

Тема 41.Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

Поняття, загальна характеристика й види військових злочинів. Відмежування військового злочину від дисциплінарного проступку.

Непокора. Об’єктивна сторона. Види діянь. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.

Самовільне залишення військової частини або місця служби. Конструкція та зміст об’єктивної сторони. Види діянь та час вчинення злочину. Суб’єктивні ознаки злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину.

Дезертирство. Об’єктивна сторона та момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від самовільного залишення військової частини або місця служби.

Тема 42.Злочини проти миру, безпеки людства та  міжнародного правопорядку

Загальна характеристика кримінального законодавства, що забезпечує захист миру, безпеки людства та  міжнародного правопорядку.

Злочини проти миру й безпеки людства

Пропаганда війни. Види діянь. Момент закінчення злочину.

Геноцид. Поняття геноциду. Види діянь. Кваліфікуючі ознаки злочину.

Екоцид. Поняття екоциду. Види діянь. Кваліфікуючі ознаки злочину.

Найманство. Особливості законодавчої конструкції. Поняття найманства. Види діянь. Кваліфікуючі ознаки злочину.

ЦИВІЛЬНЕ право

Тема 1. Поняття, предмет і система, джерела цивільного права. Цивільне законодавство.

Співвідношення приватного і цивільного права. Предмет і метод цивільного права.

Майнові відносини, які регулюються цивільним правом. Особисті немайнові відносини, які регулюються цивільним правом.

Місце цивільного права в системі правових галузей. Система цивільного права. Цивільне право як наука.

Функції цивільного права. Регулятивна функція, охоронна та превентивна функції цивільного права. Принципи цивільного права: загальноправові, цивільно-правові. Теорія цивільного права про принципи цивільного права та принципи цивільного законодавства.

Поняття та структура цивільного законодавства. Конституція України як основа розвитку цивільного законодавства. Цивільний кодекс України і його структура.

Дія цивільних законів у часі, просторі, щодо кола осіб. Зворотна сила закону. Звичай ділового обороту. Аналогія закону й аналогія права.

Тема 2. Поняття і особливості цивільних правовідносин. Об’єкти цивільних прав

Поняття цивільних правовідносин, їх елементи та структура. Зміст цивільних правовідносин. Учасники цивільних відносин. Суб'єктивні цивільні права та суб'єктивні цивільні обов'язки.

Підстави виникнення та припинення цивільних правовідносин. Класифікація цивільних правовідносин.

Загальні положення про об'єкти цивільного права. Оборотоздатність об'єктів цивільних прав. Поняття та види об’єктів цивільних прав. Гроші (грошові кошти). Валютні цінності. Цінні папери та їх види. Вимоги до цінного паперу. Дії, послуги як об’єкти цивільного права. Нематеріальні блага: результати творчої діяльності, інформація, особисті немайнові блага, як об'єкти цивільних права.

Тема 3. Суб’єкти цивільних прав. Фізичні особи, як суб'єкти цивільного права.

Поняття фізичної особи. Ім’я та місце її проживання.

Поняття цивільної правоздатності, її виникнення, обсяг і припинення. Цивільна дієздатність фізичної особи. Поняття та види цивільної дієздатності. Надання повної цивільної дієздатності. Часткова цивільна дієздатність та неповна цивільна дієздатність. Підстави обмеження дієздатності. Підстави та порядок визнання особи недієздатною. Порядок поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою й оголошення особи померлою. Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою. Діяльність міліції з розшуку громадян, місце перебування яких невідоме.

Акти цивільного стану. Опіка та піклування. Порядок встановлення та припинення опіки та піклування. Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою.

Тема 4. Особливості правового положення фізичних осіб підприємців

Фізична особа – підприємець та її правовий статус. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи – підприємця. Банкрутство фізичної особи – підприємця.

Тема 5. Юридичні особи

Поняття й ознаки юридичної особи. Види юридичних осіб та організаційно-правові форми. Порядок створення юридичної особи. Державна реєстрація юридичної особи. Правоздатність і дієздатність юридичних осіб: порядок реалізації.

Підприємницькі товариства: господарські товариства і виробничий кооператив. Підприємницькі товариства та їх види. Загальна характеристика підприємницьких товариств.  Загальна характеристика виробничих кооперативів та установ. Непідприємницькі товариства.

Відповідальність юридичних осіб.

Реорганізація та ліквідація юридичної особи. Підстави та порядок реорганізації юридичних осіб. Порядок припинення юридичної особи. Підстави та порядок ліквідації юридичних осіб. Обов'язки особи, що прийняла рішення про припинення юридичної особи. Задоволення вимог кредиторів.

Тема 6. Захист цивільних прав

Право на захист цивільних прав та інтересів. Види захисту: судом, державним органом, нотаріусом. Самозахист цивільних прав.

Органи, що здійснюють захист цивільних прав. Здійснення права на захист. Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Визнання незаконним рішення, дії чи бездіяльності органу державної влади, влади АРК або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб.

Тема 8. Поняття речей, їх ознаки та класифікація

Речі як об’єкти цивільних прав. Класифікація речей: нерухомі та рухомі речі.  Майно. Підприємство як єдиний майновий комплекс.

Тема 9. Правочини

Загальні положення про правочин. Поняття та види правочинів.

Форма правочину та деякі недійсні правочини. Способи волевиявлення, характеристика окремих видів недійсних правочинів. Правові наслідки недодержання форми правочину.

Державна реєстрація правочину та  місце його вчинення. Презумпція правомірності правочину. Відмова від правочину

Поняття недійсності правочину. Правові наслідки недійсності правочину та момент недійсності правочину.

Тема 10. Представництво, довіреність

Поняття, підстави та види представництва. Правові наслідки вчинення правочину представником та правочини, які можуть вчинятися представником. Представництво за законом.

Передоручення. Комерційне представництво. Представництво за довіреністю. Поняття, форми, види довіреності. Строк дії довіреності. Припинення представництва за довіреністю та скасування довіреності.

Тема 11. Строки та терміни. Позовна давність

Поняття строку і терміну та їх визначення.

Початок перебігу та закінчення строку. Порядок вчинення дій в останній день строку. Поняття позовної давності та строк її дії. Види позовної давності. Порядок обчислення строків позовної давності. Початок перебігу позовної давності. Зупинення перебігу позовної давності. Переривання перебігу позовної давності. Наслідки спливу позовної давності.

Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

Тема 12. Особисті немайнові права фізичної особи та їх види

Поняття особистих немайнових прав та їх види. Поняття особистих немайнових відносин, не пов’язаних з майновими.

Розвиток концепції особистих немайнових прав людини. Інститут прав і свобод людини в Конституції України. Цивільний кодекс України у розвитку інституту особистих немайнових прав.

Види та характеристика немайнових прав, що забезпечують існування фізичної особи.

Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне існування фізичної особи.

Здійснення особистих немайнових прав та зміст особистого немайнового права. Забезпечення здійснення особистих немайнових прав та спосіб захисту особистих немайнових прав. Захист особистих немайнових прав. Поновлення порушеного особистого немайнового права. Спростування недостовірної інформації. Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права.  Правові наслідки невиконання рішення суду про захист особистого немайнового права.  Право фізичної особи, особисті немайнові права якої порушено, на відшкодування майнової та моральної шкоди.

Тема 13. Право власності. Речові права на чуже майно

Право власності як складова частина речового права. Поняття та зміст права власності. Право приватної власності. Право державної власності. Право комунальної власності.

Підстави набуття права власності. Набуття права власності юридичною особою.  Набувальна давність. Набуття права власності при приватизації державного майна та майна адміністративно-територіального утворення.

Підстави припинення права власності. Відмова від права власності. Викуп пам'ятки історії та культури. Реквізиція. Конфіскація.

Поняття, підстави та види права спільної власності. Утримання майна, що є у спільній частковій власності.  Припинення права на частку у спільному майні. Звернення стягнення на частку учасника спільної часткової власності у спільному майні.

Право спільної сумісної власності майна, що перебуває у спільній сумісній власності, та виділення з неї частки окремого власника.

Види речових прав на чуже майно. Суб'єкти права володіння чужим майном.

Право володіння чужим майном. Право обмеженого користування чужим майном (сервітут).  Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).

Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіций).

Тема 14. Загальні положення про зобов’язання. Цивільна відповідальність

Поняття та система зобов'язального права. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення. Сторони зобов'язання. Треті особи у зобов'язанні. Множинність осіб у зобов'язанні.  Підстави та порядок зміни кредитора у зобов’язанні. Відповідальність первісного кредитора у зобов’язанні. Зміна боржника у зобов’язанні. Правові наслідки зміни боржника у зобов’язанні, забезпечені порукою або заставою.

Поняття та значення цивільної відповідальності. Види цивільно-правової відповідальності. Договірна відповідальність. Позадоговірна відповідальність. Умови (підстави) цивільно-правової відповідальності.

Тема 15. Загальні положення про договір. Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правового договору

Поняття та види договору. Свобода договору. Зміст договору. Типові умови договору. Строк договору. Ціна. Обов'язковість договору.

Публічний договір. Договір приєднання. Попередній договір. Договір на користь третьої особи. Тлумачення умов договору.

Укладення договору. Форма договору. Момент укладення договору. Пропозиція укласти договір. Укладання договору за пропозицією. Вирішення переддоговірних спорів.

Місце укладення договору. Договір та правові акти органів державної влади.  Особливості укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах тощо.

Підстави зміни або розірвання договору. Зміна або розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин. Правові наслідки зміни або розірвання договору та форми зміни або розірвання договору.

Тема 16. Договір купівлі-продажу. Договір міни.

Договір купівлі-продажу. Зміст договору купівлі-продажу. Предмет договору купівлі-продажу. Форма окремих видів договорів купівлі-продажу та їх державна реєстрація.

Права та обов'язки сторін. Момент виникнення права власності у покупця. Обов'язок продавця попередити покупця про права третіх осіб на товар. Момент виконання обов'язку продавця передати товар. Якість товару. Підтвердження відповідності товару вимогам закону. Гарантії якості товару. Обчислення гарантійного строку.

Продаж товару в кредит. Особливості оплати товару з розстроченням платежу. Роздрібна купівля-продаж. Публічна пропозиція укласти договір купівлі-продажу. Продаж товару з використанням автоматів. Договір найму-продажу. Обмін товару.

Порядок і строки задоволення вимог покупця про заміну товару або усунення недоліків. Відповідальність за шкоду, завдану товаром неналежної якості.

Договір продажу нерухомості, договір продажу підприємства.

Договір міни (бартеру). Правове регулювання міни (бартеру). Суб’єкти договору міни. Предмет договору міни. Особливості правового регулювання договору міни.

Тема 17. Договір дарування. Рента. Договір довічного утримання.

Дарування. Договір дарування. Предмет дарування.

Поняття та ознаки договору дарування. Форма договору дарування. Сторони та зміст договору дарування. Договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому. Пожертва. Права пожертвувача.

Поняття договору ренти. Правове регулювання договору ренти.

Форма договору ренти.  Сторони в договорі ренти. Зміст договору ренти, відповідальність за порушення договору.

Передання майна під виплату ренти. Забезпечення виплати ренти. Відповідальність за прострочення виплати ренти. Передання прав одержувача ренти іншим особам.  Форми і розмір ренти. Строки виплати ренти. Безстрокова рента, її особливості.

Поняття договору довічного утримання. Форма та умови довічного утримання. Сторони в договорі довічного утримання. Обов’язок набувача за договором довічного утримання. Забезпечення виконання договору. Припинення договору довічного утримання та правові наслідки розірвання.

Тема 18. Договір найму. Оренда. Лізинг. Договір найму (оренди) житла. Договір позички.

Поняття договору оренди (найму). Істотні умови договору оренди. Строк договору оренди.

Форма договору оренди. Сторони договору оренди. Права та обов’язки сторін по договору оренди. Викуп орендованого майна. Окремі види договору оренди.

Договір прокату. Поняття та сфера застосування договору прокату. Особливості правового регулювання договору прокату.

Договір найму (оренди) земельної ділянки. Форма договору найму земельних ділянок. Державна реєстрація договору найму земельних ділянок.

Договір найму (оренди) будівель та інших капітальних споруд. Поняття та сфера застосування. Особливості правового регулювання.

Договір найму (оренди) транспортних засобів

Договір лізингу. Поняття та зміст договору лізингу. Істотні умови та зміст договору лізингу. Види лізингу. Міжнародні договори лізингу.

Тема 19. Договір підряду. Спеціальні види договорів підряду.

Загальні положення про підряд. Поняття та зміст договору підряду. Генеральний підрядник і субпідрядник. Права та обов’язки сторін. Зміст договору підряду. Ціна роботи. Кошторис. Строки виконання робіт.

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу. Право підрядника на притримання. Якість роботи. Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи. Гарантія якості роботи. Порядок обчислення гарантійного строку.

Договір побутового підряду. Форма договору побутового підряду. Публічна пропозиція (оферта) робіт. Гарантія прав замовника. Надання замовнику інформації про роботу.

Договір будівельного підряду. Право власності на об'єкт будівництва.

Проектно-кошторисна документація. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта. Гарантії якості у договорі будівельного підряду.

Система підрядних договорів у будівництві та організація договірних зв’язків. Договір субпідряду.

Тема 20. Послуги – загальні положення. Перевезення. Договір перевезення та договір транспортного експедирування.

Поняття договору про надання послуг. Виконання договору про надання послуг. Правове регулювання договорів про надання послуг. Особливості договорів про надання послуг.

Форми договору про надання послуг. Зміст договору про надання послуг. Права та обов’язки сторін. Плата за договором про надання послуг. Відшкодування виконавцеві фактичних витрат за договором про безоплатне надання послуг.

Строк договору про надання послуг. Відповідальність виконавця за порушення договору про надання послуг. Припинення договору про надання послуг. Розірвання договору про надання послуг.

Загальні положення про перевезення. Види перевезення. Правове регулювання перевезення.

Зміст, укладення та оформлення договорів перевезення вантажів. Відповідальність сторін.

Договір перевезення пасажира та багажу, особливості укладення та зміст. Права та обов’язки сторін.

Поняття договору чартеру (фрахтування). Правове регулювання. Види договорів. Договір про буксирування.

Претензій та вчинення позовів за договірними перевезеннями. Позови щодо перевезення в закордонному сполученні.

Поняття договору транспортного експедирування. Відповідальність експедитора за договором транспортного експедирування.

Тема 21. Договір зберігання. Зберігання на товарному складі. Спеціальні види зберігання.

Поняття договору зберігання (схову). Підстави виникнення зобов’язань зі зберігання (схову). Зміст договору зберігання (схову). Окремі види договору зберігання (схову).

Зберігання в товарному складі. Складські документи. Варанти.

Спеціальні види зберігання. Зберігання речі у ломбарді. Зберігання речі у банку. Зберігання речі у камерах схову та інші договори  зберігання (схову).

Договір охорони. Особливості правового регулювання договору охорони.

Тема 22. Договір страхування.

Поняття страхування, правове регулювання страхування. Страхове зобов’язання.

Зобов’язання з добровільного страхування. Зобов’язання з обов’язкового страхування.

Об'єкти страхування. Види страхування. Страховий ризик і страховий випадок.

Договір страхування. Форма та істотні умови договору страхування. Права та обов'язки сторін за договором страхування. Страховий поліс.

Співстрахування. Договір перестрахування. Страховий ризик. Умови та порядок  здійснення страхової виплати. Страхова сума. Страховий платіж. Страховий тариф. Франшиза. Відповідальність страховика. Обов'язкове страхування.

Тема 23. Договір комісії та договір доручення.

Договір доручення. Поняття та зміст договору доручення. Строк дії договору доручення. Особисте виконання договору доручення. Довіреність.

Припинення договору доручення. Наслідки припинення договору доручення.          Обов'язки спадкоємця повіреного та ліквідатора юридичної особи-повіреного.

Співвідношення договору доручення та комерційного представництва.

Поняття договору комісії. Елементи договору комісії. Зміст договору комісії. Припинення договору комісії.

Тема 24. Договір управління майном.

Інститут довірчої власності (траст) за англо-американським правом. Особливості правовідносин довірчої власності.

Поняття та зміст договору довірчого управління майном. Предмет, істотні умови, форма договору довірчого управління майном. Суб’єкти виконання договору довірчого управління майном. Правове регулювання договору довірчого управління майном.

Відповідальність за договором довірчого управління майном. Припинення договору управління майном, підстави та наслідки.

Тема 25. Договір позики. Кредитний договір.

Поняття банківських операції та їх види. Позика. Кредит. Банківський вклад.

Поняття договору позики. Істотні умови договору позики. Права та обов’язки сторін (позикодавця і позичальникові) за договором позики. Оспорювання договору позики. Забезпечення виконання зобов'язання позичальником. Новація боргу у позикове зобов'язання.

Кредитний договір. Правове регулювання кредитних відносин. Види та форми кредиту. Форма кредитного договору. Істотні умови кредитного договору. Права та обов’язки сторін. Відмова від надання або одержання кредиту.

Відповідальність сторін за порушення зобов'язань за кредитним договором.

Тема 26. Договір банківського вкладу. Банківський рахунок. Факторинг.

Договір банківського вкладу. Поняття, зміст та особливості договору банківського вкладу. Види банківського вкладу. Проценти на банківський вклад. Договір банківського вкладу на користь третьої особи.

Ощадна книжка. Ощадний (депозитний) сертифікат.

Договір банківського рахунку. Поняття договору банківського рахунку. Сторони договору. Предмет, форма та зміст договору банківського рахунку.

Порядок відкриття рахунків у банках. Порядок та форми розрахунків у господарських відносинах. Форми розрахунків. Вимоги законодавства щодо операції за рахунком клієнта. Розрахункові документи.

Порядок розірвання договору банківського рахунку. Відповідальність сторін за договором.

Договір факторингу у міжнародній торгівлі. Поняття договору факторингу. Предмет договору факторингу. Істотні умови договору факторингу. Форма договору факторингу.

Права та обов’язки сторін (фактора, клієнта) за договором факторингу. Винагорода фактора та порядок розрахунків між сторонами.

Тема 27. Публічна обіцянка винагороди.

Поняття та зміст зобов'язання із публічного обіцяння нагороди без оголошення конкурсу. Право на публічну обіцянку винагороди без оголошення конкурсу. Зміст завдання. Строк (термін) виконання завдання. Зміна умов публічної обіцянки винагороди. Припинення зобов'язання.

Поняття та зміст зобов’язання із публічного обіцяння нагороди через конкурс. Право на оголошення конкурсу. Умови конкурсу. Зміна умов конкурсу. Відмова від проведення конкурсу. Особливості оцінювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, які подані на конкурс. Права переможця конкурсу.

Використання результату інтелектуальної, творчої діяльності, який був предметом конкурсу.

Тема 28. Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. Зобов'язання зі створення загрози життю, здоров'ю і майну фізичної особи або майну юридичної особи.

Обставини виникнення права на вчинення особою дії без відповідних повноважень. Відшкодування витрат, понесених особою у зв’язку із вчиненням нею дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи.

Загальні положення про зобов'язання, що виникають внаслідок створення небезпеки (загрози) життю і здоров'ю фізичних осіб, а також їхньому майну і майну юридичних осіб. Наслідки неусунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.

Загальні підстави відповідальності за завдання шкоди (майнової та моральної).

Тема 29. Зобов'язання із заподіяння шкоди.

Поняття і значення зобов’язань із заподіяння шкоди. Елементи зобов’язань із заподіяння шкоди. Деліктна відповідальність, поняття, зміст, підстави. Система зобов’язань із заподіяння шкоди. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду.

Відповідальність за шкоду, заподіяну працівником.

Відповідальність за шкоду, заподіяну органами державної влади. Суб'єкти заподіяння шкоди та суб'єкти відповідальності за шкоду. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної органами державної влади.

Відповідальність за шкоду, заподіяну правоохоронними та судовими органами. Суб'єкти заподіяння шкоди та суб'єкти відшкодування шкоди, завданої правоохоронними та судовими органами. Особливості відповідальності за шкоду, завдану правоохоронними та судовими органами.

Відшкодування майнової шкоди фізичної особі, яка потерпіла від злочину.

Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою.

Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

Відшкодування ядерної шкоди.

Тема 30. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади АРК або органом місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами. Відповідальність за шкоду, завдану правоохоронними органами. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю.

Загальні засади відповідальності за шкоду, заподіяну органом державної влади, органом влади АРК або органом місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами. Особливості суб’єктного складу. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної органом державної влади, органом влади АРК або органом місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами.

Загальні засади відповідальності за шкоду, завдану органами дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду. Особливості суб’єктного складу. Порядок відшкодування шкоди, завданої органами дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.

Загальні засади відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю фізичної особи.

Особливості відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю фізичної особи внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок смерті потерпілого. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю фізичної особи внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я або смерті.

Тема 31. Особливості відшкодування шкоди, завданої окремими категоріями осіб. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.

Відшкодування шкоди, заподіяної малолітньою особою. Відшкодування шкоди, заподіяної неповнолітньою особою. Відшкодування шкоди, заподіяної недієздатною особою, особою, дієздатність якої обмежена, та особою, не здатною усвідомлювати значення свої дій та (або) керувати ними.

Загальні положення про зобов'язання у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави.

Співвідношення вимог щодо повернення безпідставно набутого майна з іншими вимогами захисту цивільних прав.

Повернення безпідставно набутого майна в натурі. Безпідставно набуте майно, що не підлягає поверненню.

Тема 32. Поняття і значення спадкового права. Поняття і значення відкриття спадщини. Час і місце відкриття спадщини.

Основні поняття спадкового права. Основні принципи спадкового права та їх аналіз.

Відкриття спадщини. Час відкриття спадщини. Порядок визначення місця відкриття спадщини. Наявність підстав закликання до спадкування. Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини.

Тема 33. Спадкування за заповітом.

Поняття та характерні риси заповіту. Суб’єкти, які наділені повноваженнями щодо посвідчення заповітів. Класифікація заповітів. Скасування та зміна заповіту. Оголошення заповіту. Тлумачення заповіту. Недійсність та нікчемність заповіту.

Тема 34. Спадкування за законом.

Спадкування за законом. Порядок реалізації спадкових прав. Черговість спадкування за законом. Зміна черговості одержання права на спадкування. Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом.

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Тема 1. Теоретичні основи господарського права

Поняття господарського права як галузі права. Предмет регулювання господарського права. Поняття господарської діяльності, її види (підприємницька та некомерційна). Законодавче визначення господарської діяльності. Методи господарського права: поняття, види (метод автономних рішень, метод власних приписів та метод рекомендацій).

Система курсу господарського права: загальна та особлива частина.

Принципи господарського права та їх значення для регулювання господарської діяльності.

Поняття, ознаки і зміст господарських правовідносин.

Тема 2. Суб’єкти господарювання: поняття та види

Поняття і ознаки суб'єкта господарювання. Господарські організації, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці; філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій (структурні одиниці), утворені ними для здійснення господарської діяльності.

Критерії класифікації і види суб'єктів господарювання. Колективні і індивідуальні суб'єкти господарювання. Організаційні та договірні суб'єкти господарювання. Суб'єкти приватного та публічного права в господарській діяльності. Суб'єкти основного виробництва та інфраструктури ринку.

Тема 3. Правовий режим майна в господарському обігу

Поняття і зміст прав на майно. Особливості реалізації права власності в господарському обігу. Право власності - основне речове право у сфері господарювання. Право господарського відання. Право оперативного управління. Право оперативного використання майна.

Поняття і види майна. Загальні правила обліку майна. Особливості правого режиму нерухомого майна.

Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання

Поняття та правовий режим основних фондів. Поняття та правовий режим оборотних фондів. Поняття та правовий режим нематеріальних активів.

Тема 4. Правові засоби державного регулювання економіки

Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в господарській діяльності. Мета і принципи державного впливу на економіку.

Напрями економічної політики держави: структурно-галузева політика, інвестиційна політика, амортизаційна політика, політика інституційних перетворень, цінова політика, антимонопольно-конкурентна політика, бюджетна політика, податкова політика, грошово-кредитна політика, валютна політика, зовнішньоекономічна політика.

Форми реалізації державою економічної політики: економічна стратегія, економічна тактика.

Правове забезпечення добросовісної конкуренції. Поняття і форми недобросовісної конкуренції.

Державне регулювання ринку цінних паперів. Поняття цінних паперів. їх види, нормативно-правова основа.

Правові форми податкового впливу на господарську діяльність. Поняття, зміст, мета та принципи податкового впливу на господарську діяльність. Види засобів податкового впливу. Відповідальність за податкові правопорушення.

Тема 5. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання

Поняття відповідальності і санкції в господарських правовідносинах. Види санкцій (відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції, адміністративно-господарські санкції) і відповідальності (часткова, солідарна, регресна та субсидіарна; повна, обмежена та підвищена). Підстави відповідальності. Межі господарсько-правової відповідальності. Зменшення розміру та звільнення від відповідальності.

Відповідальність суб'єктів господарювання за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства. 
Тема 6. Господарські зобов'язання

Господарське зобов'язання: поняття та види, підстави виникнення господарських зобов'язань.

Господарські договори: види, зміст, форма та порядок укладення. Істотні умови господарського договору: предмет, ціна та строк дії договору.

Особливості укладання попередніх договорів. Особливості укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, примірних і типових договорів. Особливості укладання господарських договорів за державним замовленням. Особливості укладання господарських договорів на біржах, ярмарках та публічних торгах. Укладання господарських договорів за рішенням суду. Укладання організаційно-господарських договорів.

Загальні умови припинення господарських зобов'язань. Розірвання господарських зобов'язань або визнання недійсним господарських зобов'язань за рішенням суду.

Тема 7. Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності

Поняття господарсько-торговельної діяльності, її види: внутрішня торгівля та зовнішня торгівля. Форми здійснення господарсько-торговельної діяльності: матеріально-технічне постачання і збут; енергопостачання; заготівля; оптова торгівля; роздрібна торгівля і громадське харчування; продаж і передача в оренду засобів виробництва; комерційне посередництво у здійсненні торговельної діяльності; інша допоміжна діяльність по забезпеченню реалізації товарів (послуг) у сфері обігу. Договори, що укладаються при господарсько-торговельній діяльності: договір поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, енергопостачання, купівлі-продажу, оренди, міни (бартеру), лізингу тощо.

Тема 8. Особливості правового регулювання комерційного посередництва у сфері господарювання

Поняття комерційного посередництва (агентської діяльності). Підстави виникнення комерційного посередництва.

Агентський договір. Істотні умови агентського договору: сфера, характер і порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг, права та обов'язки сторін, умови і розмір винагороди комерційному агентові, строк дії договору, санкції у разі порушення сторонами умов договору, інші необхідні умови, визначені сторонами. Форма агентського договору. Відповідальність за порушення агентського договору

Права та обов'язки комерційного агента.

Тема 9. Особливості правового регулювання перевезення вантажів

Поняття перевезення вантажу, суб'єкти відносин перевезення. Нормативно-правові акти, що регулюють правила перевезення вантажу.

Договір перевезення: поняття, форма укладення, строк укладення. Види договорів перевезення: довгостроковий, навігаційний, спеціальний, річний. Приймання вантажу до перевезення. Зміна умов перевезення. Одержання вантажу в пункті призначення.

Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, пошкодження вантажу. Порядок вирішення спорів щодо перевезень.

Договір транспортного експедирування, як різновид договору перевезення.

Тема 10. Особливості правового регулювання капітального будівництва

Підрядні відносини у капітальному будівництві. Поняття договору підряду та їх види: на капітальне будівництво (в тому числі субпідряду); на виконання проектних і досліджувальних робіт; на виконання геологічних, геодезичних та інших робіт, необхідних для капітального будівництва.

Поняття договору підряду на капітальне будівництво. Ознаки договору підряду: консенсуальний, платний, двосторонній. Сторони договору підряду на капітальне будівництво. Істотні умови договору підряду на капітальне будівництво. Проектно-кошторисна документація. Права та обов'язки сторін договору підряду на капітальне будівництво. Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво. Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво.

Тема 11. Особливості правового регулювання інноваційної діяльності

Поняття інноваційної діяльності та інновації. Поняття інвестування інноваційної діяльності. Форми інвестування інноваційної діяльності: державне (комунальне) інвестування, комерційне інвестування, соціальне інвестування, іноземне інвестування, спільне інвестування. Види інноваційної діяльності. Нормативно - правові акти, то регулюють інноваційну діяльність.

Поняті я договору на створення і передачу науково-технічної продукції. Предмет договору на передачу науково-технічної продукції.

Тема 12. Особливості правового регулювання банківської діяльності. Страхування у сфері господарювання

Поняття банківської діяльності. Банки: поняття, правове становище та види (державний, кооперативний). Банківські операції та їх види.

Поняття та види кредиту. Критерії поділу кредитів на види ( за строками користування; способом забезпечення; ступенем ризику; методами надання; строками погашення; іншими умовами надання, користування або погашення.) Поняття та форма кредитного договору. Істотні умови кредитного договору.

Порядок відкриття рахунків у банках. Види рахунків (вкладний та поточний). Порядок та форми розрахунків в господарському обороті.

Форми регулювання банківської діяльності.

Поняття страхової діяльності. Законодавство про страхову діяльність. Договір страхування: поняття, види та істотні умови. Правове становище учасників страхової діяльності. Державний нагляд за страховою діяльністю

Тема 13. Особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим іноземних інвестицій

Поняття зовнішньоекономічної діяльності. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. Законодавство про зовнішньоекономічну діяльність.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.

Види зовнішньоекономічної діяльності.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій.

Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Валютні рахунки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності: суб'єкти, порядок відкриття.

Поняття іноземних інвестицій. Форми іноземних інвестицій. Види іноземних інвестицій.

Державна реєстрація іноземних інвестицій.

Особливості правового регулювання іноземних інвестицій, що здійснюються за окремими договорами (контрактами): концесійні договори, договори (контракти) про інвестиційну діяльність. Гарантії та компенсації іноземним інвесторам.

Тема 14. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон та спеціальні режими господарювання

Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон (зовнішньоторговельні зони, комплексні виробничі зони, науково-технічні зони, туристично-рекреаційні зони, банківсько-страхові зони, зони прикордонної торгівлі; інтеграційні та анклавні; внутрішні та зовнішні.).

Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони.

Органи управління та державного регулювання діяльності спеціальної (вільної) економічної зони. Функції та повноваження місцевих Рад народних депутатів та місцевої державної адміністрації щодо управління спеціальними (вільними) економічними зонами.

V. ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

Перелік питань з теорії держави та права

 1. Поняття загальної теорії держави  і права та її місце в системі юридичних наук.
 2. Поняття держави: сучасні характеристики, дефініція, методологічне значення.
 3. Поняття та співвідношення державного, народного та національного суверенітету.
 4. Теорії виникнення держави.
 5. Поняття типу держав та основні критерії типології.
 6. Поняття та класифікація функцій держави.
 7. Форма держави:  поняття та її основні елементи.
 8. Форма державного правління та її види.
 9. Форма державного устрою: поняття і види.
 10. Поняття і види політичного (державного) режиму.
 11. Поняття і структура механізму держави, принципи його організації та діяльності.
 12. Державний апарат.
 13. Поняття, структура і функції громадянського суспільства.
 14. Поняття та основні принципи правової держави.
 15. Україна на шляху формування правової держави
 16. Поняття права: істотні ознаки, соціальне призначення.
 17. Функції права: поняття, система, форми реалізації.
 18. Принципи права. Типи і види принципів права.
 19. Поняття правової норми: сутність, ознаки, класифікація, місце правових норм серед соціальних.
 20. Структура норми права.
 21. Форми (джерела) права: поняття, види та співвідношення  в сучасних системах права.
 22. Нормативний акт як джерело права: поняття та особливості використання в сучасних системах права.
 23. Дія нормативних актів у часі, просторі та за колом осіб.
 24. Закон: поняття, основні ознаки, види. Закони України.
 25. Конституція України – Основний Закон.
 26. Підзаконний нормативно-правовий акт: поняття, властивості, види.
 27. Правова система, система права і система законодавства: співвідношення понять.
 28. Публічне і приватне  право.
 29. Матеріальне і процесуальне  право.
 30. Поняття правової сім’ї.
 31. Правовідносини: поняття, структура, види.
 32. Правотворчість: принципи і види.
 33. Прогалини в праві: поняття, види, шляхи усунення.
 34. Реалізація норм права: поняття та форми.
 35. Тлумачення норм права: поняття, функції, типи та види.
 36. Правопорядок: поняття та шляхи зміцнення в Україні.
 37. Верховенство права: поняття, зміст та шляхи забезпечення в Україні.
 38. Правосвідомість: поняття, структура, види.
 39. Правова культура: поняття, структура, види.
 40. Правове виховання: сутність, методи, значення.
 41. Законність: поняття та основні принципи.
 42. Поняття і види дисципліни.
 43. Поняття правової політики.
 44. Право як ефективний стабілізатор політичного життя.
 45. Правомірна поведінка: поняття, види, значення, співвідношення з правовою поведінкою і зловживанням правом
 46. Юридична відповідальність: поняття, види, підстави юридичної відповідальності.
 47. Правопорушення: причини, види.
 48. Юридичний склад правопорушення.
 49. Обставини, що виключають та звільняють від юридичної відповідальності
 50. Значення і зміст гармонізації національного законодавства України з правом ЄС та міжнародним правом.

Перелік питань з кримінального права

 1. Поняття, предмет, метод кримінального права України. Конституція України як концептуальне джерело кримінального права.
 2. Функції кримінального права.
 3. Принципи кримінального права.
 4. Злочин: поняття, ознаки та їх зміст.
 5. Класифікація злочинів та її практичне значення.
 6. Склад злочину: поняття, елементи та ознаки. Співвідношення понять “злочин” та “склад злочину”.
 7. Об’єкт злочину: поняття, ознаки. Класифікація об’єктів злочину.
 8. Множинність злочинів: поняття та види. Відмінність множинності злочинів від одиничних злочинів.
 9. Поняття, ознаки та значення об’єктивної сторони складу злочину.
 10. Поняття, ознаки суб’єкта злочину.
 11. Поняття, ознаки та значення суб’єктивної сторони складу злочину.
 12. Попередня злочинна діяльність: поняття та види.
 13. Поняття співучасті та її ознаки.
 14. Види співучасників. Кваліфікація злочину, вчиненого при розподілі ролей.
 15. Сукупність злочинів. Правові наслідки сукупності злочинів.
 16. Повторність злочинів. Відмінність повторності від рецидиву злочинів.
 17. Поняття, ознаки та види рецидиву злочинів.
 18. Умови правомірності необхідної оборони.
 19. Звільнення від кримінальної відповідальності: поняття та види. Підстави та порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності.
 20. Поняття та мета покарання. Система покарань та її кримінально-правове значення.
 21. Принципи та загальні засади призначення покарання.
 22. Обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання.
 23. Судимість: поняття, кримінально-правові наслідки, порядок погашення та зняття.
 24. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування.
 25. Примусові заходи виховного характеру: поняття та види, порядок застосування.
 26. Державна зрада (ст. 111 КК). Відмінність від шпигунства.
 27. Умисне вбивство (ст. 115 КК).
 28. Умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК). Відмінність умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, від умисного вбивства.
 29. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 КК).
 30. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини (ст. 149 КК).
 31. Зґвалтування (ст. 152 КК).
 32. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача (ст. 157 КК).
 33. Крадіжка (ст. 185 КК). Відмінність крадіжки від грабежу.
 34. Грабіж (ст. 186 КК). Відмінність грабежу від розбою.
 35. Розбій (ст. 187 КК). Відмінність розбою від бандитизму.
 36. Вимагання (ст. 189 КК). Відмінність вимагання від розбою.
 37. Шахрайство (ст. 190 КК).
 38. Фіктивне підприємництво (ст. 205 КК).
 39. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (ст. 212 КК).
 40. Шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК).
 41. Незаконне полювання (ст. 248 КК).
 42. Терористичний акт (ст. 258 КК).
 43. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК).
 44. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ст. 286 КК).
 45. Хуліганство (ст. 296 КК). Відмінність від групового порушення громадського порядку та від масових заворушень.
 46. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК).
 47. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ст. 342 КК).
 48. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК).
 49. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК).
 50. Найманство (ст. 447 КК).

Перелік питань з цивільного права

 1. Цивільне  право  як  галузь  приватного  права  в  правовій  системі  України.
 2. Цивільні  правовідносини: поняття та основні елементи.
 3. Поняття  та  класифікація  об’єктів  цивільного  права.
 4. Деліктоздатність фізичної особи.
 5. Правосуб’єктність  юридичної  особи.
 6. Поняття  та  ознаки  юридичної  особи.
 7. Правочин в цивільному праві. Поняття  і  ознаки  правочину.
 8. Захист  особистих  немайнових  прав.
 9. Поняття  представництва, його  правова  суть та  види.
 10. Позовна  давність в цивільному праві.
 11. Загальні  положення  про  спадкування.
 12. Фізична особа, як суб’єкт у цивільному праві.
 13. Поняття, види та зміст особистих немайнових прав фізичної особи.
 14. Поняття та види речових прав за законодавством України.
 15. Право власності в системі речових прав.
 16. Підстави набуття права власності.
 17. Види права власності.
 18. Підстави припинення права власності.
 19. Поняття права спільної власності: види, суб'єкти, об'єкти, зміст, підстави виникнення.
 20. Поняття та види способів захисту права власності та інших ре­чових прав.
 21. Віндикаційний позов.
 22. Негаторний позов.
 23. Земля як об'єкт права власності.
 24. Поняття та види речових прав на чуже майно.
 25. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності.
 26. Об'єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності.
 27. Зобов’язальне право як підгалузь цивільного права.
 28. Поняття та основні риси цивільно-правового зобов’язання.
 29. Види цивільно-правових зобов’язань.
 30. Суб’єкти виконання зобов’язання: сторони та треті особи.
 31. Дольове, солідарне, субсидіарне зобов’язання.
 32. Поняття та способи забезпечення виконання зобов’язання.
 33. Неустойка, її види та форми. Функції неустойки.
 34. Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язання.
 35. Порука як спосіб забезпечення виконання зобов’язання.
 36. Застава та її види.
 37. Поняття та види цивільно-правової відповідальності.
 38. Поняття, сутність та значення цивільно-правового договору.
 39. Види цивільно-правових договорів.
 40. Зміст та умови договору як підстави виникнення цивільних правовідносин.
 41. Форма договору.
 42. Підстави для зміни або розірвання договору.
 43. Поняття та загальна характеристика договору купівлі-продажу.
 44. Договір поставки: поняття та загальна характеристика.
 45. Поняття та ознаки договору дарування.
 46. Поняття та ознаки договору довічного утримання (догляду).
 47. Поняття та ознаки договору найму (оренди).
 48. Договір лізингу.
 49. Поняття та загальна характеристика договору позики.
 50. Поняття ознаки та значення договору підряду.

Перелік питань з господарського права

 1. Загальна характеристика господарського права як галузі національного права України.
 2. Загальна характеристика господарського законодавства
 3. Господарські відносини, їх основні елементи та особливості.
 4. Поняття, ознаки, види господарської діяльності та принципи її здійснення.
 5. Ліцензування господарської діяльності.
 6. Дайте визначення і назвіть основні види суб’єктів господарювання.
 7. Законодавче регулювання порядку створення суб’єкта господарювання.
 8. Засоби регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання.
 9. Коротка характеристика поняття “підприємство” згідно з нормами ГК України
 10. Класифікація договірних господарських об’єднань.
 11. Класифікація статутних господарських об’єднань.
 12. Правова характеристика приватного підприємства.
 13. Особливості здійснення права на підприємницьку діяльність фізичною особою.
 14. Порядок державної реєстрації фізичної особи – підприємця.
 15. Біржа і ярмарок: схожість і різниця між цими поняттями.
 16. Поняття та види акціонерних товариств, особливості їх правового статуту.
 17. Особливості припинення акціонерного товариства
 18. Види цінних паперів за групами.
 19. Законодавство, що регулює здійснення інноваційної діяльності в Україні: коротка характеристика
 20. Функції та істотні умови господарського договору.
 21. Коротка характеристика правового статусу Антимонопольного комітету України.
 22. Коротка характеристика правового статусу Фонду державного майна України.
 23. Коротка характеристика правового статусу Аудиторської палати України
 24. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності та порядок їх закріплення.
 25. Оптові та роздрібні ціни: поняття, їх складові та різниця між ними
 26. Поняття і правова природа господарських об’єднань
 27. Поняття командитного товариства та особливості його діяльності
 28. Поняття патентування та основні види патентів.
 29. Поняття, види і мета створення вільних економічних зон за законодавством України.
 30. Правова характеристика порушень у сфері антимонопольного законодавства.
 31. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю.
 32. Підстави для порушення справи про банкрутство, їх характеристика.
 33. Правове положення повного товариства.
 34. Порядок укладання господарських договорів.
 35. Підстави господарсько-правової відповідальності.
 36. Господарсько-правова відповідальність: поняття та види.
 37. Правовий режим державного майна.
 38. Підстави скасування державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.
 39. Поняття та класифікація господарської діяльності, критерії її класифікації.
 40. Штрафні санкції у господарському праві: поняття та види.
 41. Ліцензія: порядок надання та припинення.
 42. Поняття організаційно-правової форми підприємництва за законодавством України.
 43. Способи приватизації державного майна відповідно до положень чинного законодавства.
 44. Господарсько-правові заходи захисту прав споживачів: аналіз та практика застосування.
 45. Патентування окремих видів господарської діяльності.
 46. Поняття і види іноземних інвестицій за законодавством України.
 47. Підстави визнання боржника банкрутом.
 48. Відповідальність за порушення законодавства щодо виробництва та обігу спиртів, алкоголь­них напоїв, тютюнових виробів.
 49. Колізії в господарському законодавстві: їх правова природа та способи розв’язання.
 50. Проблеми адаптації господарського законодавства України з правом ЄС.

VІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

З навчальної дисципліни "Теорія держави та права"

Основна література:

 1. Актуальні проблеми теорії держави та права [Текст] : навч. посіб. / [П.В. Волвенко, Л.М. Князькова, О.С. Туренко та ін.]. – Донецьк : Норд Комп’ютер, 2007. – 75 с.
 2. Актуальні проблеми теорії держави і права. Частина І. Актуальні проблеми теорії держави: навчальний посібник / С.М. Тимченко, С.К. Бостан, С.М. Легуша, Н.М. Пархоменко, Т.О. Пікуля, Н.В. Пронюк. – К., 2007. – 288 с.
 3. Актуальні проблеми теорії держави та права[Текст]: навч. посібник (за вимогами кредитно-модульної системи навчання) / Є.В. Білозьоров, Є.О. Гіда, А.М. Завальний, А.О. Осауленко, Т.О. Пікуля; за заг. ред. Є.О. Гіди. – К.: КНУВС, 2010. – 260 с.
 4. Загальна теорія держави і права [Текст]: підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / [М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. – Х : Право, 2009. – 584 с.
 5. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права [Текст] : навчальний посібник / С.Л Лисенков. – К. : «Юристконсульт», 2006. – 355 с.
 6. Машков А. Проблеми теорії держави і права. Основи: Курс лекцій – К.: К.І.С., 2008. – 470 с.].
 7. Середа Г.П. Проблеми теорії держави і права: [навчальний посібник] / Г.П. Середа, С.Г. Стеценко. – К.: КНТ, 2009. – 184 с.
 8. Скакун, О.Ф.Теоріяправа і держави [Текст] : підручник / О. Ф. Скакун ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Вид. 3-тє, доп. і перероб. – К. : Правова єдність, 2011. – 524 с.
 9. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

Додаткова література:

 1. Бобровник С.В. Права людини та сучасна держава: шляхи узгодження взаємодії // Правова держава. Випуск 18. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – 630 с.
 2. Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Державорозуміння і державознавство: діяльнісний та компаративний контексти // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна. Збірник наукових статей. Гол. Редактор Андрій Мелешевич. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. – С. 221-232
 3. Денисенко В.В. Коллизии правовых актов: сущность и разрешение / В.В. Денисенко // Правоведение. – 2007. – № 3. – С. 28–33.
 4. Дмитренко М.А. Політична система України: розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції / НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т оператив. діяльн. та держ. безпеки. – К.: Знання України, 2008. – 544 с.
 5. Євграфова Є.П. Система національного законодавства в контексті права (лібертарно-легіський підхід) [Текст] : монографія / Є.П. Євграфова. – К.: КНТ, 2007. – 184 с.
 6. Завальний А.М. Методологічні та теоретичні основи пізнання юридичних фактів / А.М. Завальний - К. : Вид-во Європейського університету, 2011. - 96 с.
 7. Калюжний Р.А. Правові стимули в механізмі правового стимулювання / Калюжний Р.А., Лапка О.Я., Пікуля Т.О. – Київ : «МП Леся», 2013. – 204 с.
 8. Кобринська С.Б. До питання про поняття та структуру правової системи // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. – Вип. 82: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький держ. ун-т, 2000. – С. 14-18.
 9. Коталейчук С.П. Теорія держави та права в запитаннях і відповідях : Навч. посіб. / С.П. Коталейчук, П.Я. Пісной. - К. : КНТ, 2011. - 560 c.
 10. Мозоль Н.І. Сучасні концепції праворозуміння: поняття, характеристика та особливості / Н.І. Мозоль // Науковий вісник НАВС: Науково-теоретичний журнал. – 2013. – № 1. – С. 36-41.
 11. Пархоменко Н.М. Джерела права: основні засади дії / Н.М. Пархоменко // Дія права: інтегративний аспект / Ю.С. Шемшученко, Н.М. Оніщенко, Є.Б. Кубко та ін. - К. : Юрид. думка, 2010. - С. 176-194.
 12. Пікуля, Т.О. Правоохоронні органи України в механізмі держави [Текст]: монографія / Т.О. Пікуля; – Тернопіль: Видавництво Астон, 2005. – 200 с.
 13. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: збірник наукових праць / За ред Ю.С. Шемшученка, В.П. Тихого, М.М. Цимбалюка, І.С. Гриценка; упор. О.В. Кресін, І.М. Ситар. -Львів: Львівскьий державний університет внутрішніх справ, 2012. - 620 с.

З навчальної дисципліни "Кримінальне право"

Основна література:

 1. Кримінальне право: Навчальний посібник / О.О. Дудоров, М. І. Хавронюк – К.: Ваіте, 2014. – 944 с.
 2. Кримінальне право України. (Загальна частина) : [підручник] / Бабенко А. М., Вапсва Ю. А., Грищук В. К. та ін. / За заг. ред. О. О. Бандурки. – Х. : Вид-во ХНУВС, 2011. – 378 с.
 3. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини (у схематичних діаграмах) : посібник / Савченко А. В., Шуляк Ю. Л. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 312 с.
 4. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Р. В. Вереша. – К. : Алерта, 2014. – 352 с.
 5. Кримінальне право України: Загальна та особлива частини: навч. посіб. / Т. О. Гончар, Є. Л. Стрельцов. – Х. : Одиссей, 2014. – 240 с.асади запобігання та протидії корупції в Україні : навчальний посібник / [Василинчук В. І., Чернявський С. С., Юрченко О. М., Грудзур О. М. та ін.]. – К. : ФОП Кандиба Т. П., 2015. – 228 с.
 6. Кримінальне право. Загальна частина. Альбом схем [текст]: навчальний посібник /[В.Я.Горбачевський, І.А.Вартилецька., О.В.Микитчик, В.С.Плугатир, Плугатир М.В.]. –  К.: Алерта, 2015. – 212 с.
 7. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
 8. Постанови Пленуму Верховного Суду України (2002–2009 рр.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/623809DCB56E022BC2256C95003CF7EA.

Додаткова література:

 1. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : в 2 т. / За заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К. : Алера; КНТ; Центр учбової літератури, 2009 – .– 2009.
 2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України (Додаток змін на 01.01.2014). / за заг. ред. Стрєльцова Л. М., Алієва О. М., Білаш О. В. – Х. : Одиссей, 2014. – 912 с.
 3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред О. І. Мотлях. – К. : Центр учебной литературы, 2014. – 696 с.
 4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – [9-те вид., переробл. та доповн.]. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К. : Юридична думка, 2012. – 1316 с.
 5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д.С. Азаров, В.К. Грищук, А.В. Савченко [та ін.] ; за заг. ред. О.М. Джужі, А.В. Савченка, В.В. Чернєя. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 1064 с.

З навчальної дисципліни "Цивільне та сімейне право"

Основна література:

 1. Цивільне право України // Під ред. О.В Дзери, Н.С.Кузнецової. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Кн..1. – 736 с.
 2. Цивільне право України // Під ред. О.В Дзери, Н.С.Кузнецової. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Кн..2 . – 640 с.
 3. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник/ За ред.. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – К.: КНТ, 2006. – 480 с.
 4. Цивільне право України. Договірні та не договірні зобов’язання: Підручник (2-е вид., змін. та доп.) С.С. Бичкова, І.А. Бірюкова, В.І. Бобрик та ін. // За заг. ред. С.С. Бичкової: КНТ, 2008. – 489 с.
 5. Цивільний кодекс України від  16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. - ст. 356.
 6. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України: Підручник. – Вид. 2, перероб. і доп. – К.:Істина, 2007. – 816 с.

Додаткова література:

 1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. – 2-е вид., перероб. і доп. / За ред. О.В.Дзери (кер. авт. код.), Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Т.І. – 832 с.
 2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. – 2-е вид., перероб. і доп. / За ред. О.В.Дзери (кер. авт. код.), Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Т.ІІ. – 1088 с.

З навчальної дисципліни "Господарське право"

Основна література:

 1. Вінник О., Щербина В.С. Акціонерне право: навчальний посібник / За ред. проф. В.С. Щербини. – К., 2000. –544с.
 2. Вінник О. Господарське право України. Опорний конспект .- К., 2009.- 657с.
 3. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар. Станом на 18.03.2013р./Д.Л Тупчієв, С.В. Мостовенко, С.Г. Деледивка та інші.- К.: «Центр учбової літератури», 2013.- 672 с.
 4. Жук Л.А. Господарське право. – К., Атіка. – 2003. – 456 с.
 5. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., перероб. і допов./За заг.ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини; кол. авт. О.А. Беляневич, о. М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2008. - 720 с.
 6. Несинова С. В., Воронко В. С., Чебыкина Т. С. Хозяйственное право Украины. Учеб. пособие. / Под общ. ред. С. В. Несиновои. - К.: Центр учебной литературы, 2012. - 564 с.
 7. Щербина В.С. Господарське право України. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 480с.

Додаткова література:

1.Барбашова Н. Проблеми мирової угоди у процедурі банкрутства.// Підприємництво, господарство і право.-2006.- №7.- С.92-94.

 1. Безух С.Т. Проблеми правового забезпечення державного регулювання і державного управління у сфері підприємницької діяльності у контексті інтеграції до світової економіки// Право України. – 2008. - №10. – С. 78-86.
 2. Бенкендорф, Егор М. Про колекторні компанії/ Е.Бенкендорф// Закон і бізнес.-2010.-№ 52(936).- С.7.
 3. Беляневич В.Е., Мамуня О.С. Звичай та недобросовісна конкуренція ( деякі проблеми застосування статті 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» //Вісник господарського судочинства – 2010- №4.- С.60-69.
 4. Валитов С.С. Правовое регулирование конкуренции в Украине: монография.- Донецк: ООО»Юго-восток, ЛТД», 2009.- 307с.
 5. Шаренко М. С. Юридичні особи як платники податків / М. С. Шаренко // Форум права. – 2010. – № 1. – С. 406–415 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-1/10smcjpp.pdf

VІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі.

Тривалість тестування – 2 академічні години (120 хвилин). Максимально абітурієнт може набрати за правильне виконання всього завдання 100 балів, що відповідає 200 балам за шкалою (від 100 до 200).

Екзаменаційні білети складаються з 6 завдань:

4 теоретичні питання – кожне оцінюється 15 балами.

2 практичні ситуації – кожна оцінюється 20 балами.

191-200 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • повністю послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, чітко виражена і аргументована самостійна позиція у певних ситуаціях;
 • досконало застосовані одержані знання, уміння та навички з різних дисциплін для правильного вирішення всіх поставлених завдань.

162-190 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, можливі деякі неточності, що не призводять до помилкових висновків;
 • як правило, правильне застосування одержаних знань, умінь та навичок з різних дисциплін для вирішення більшості поставлених питань.

124-161 бал абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • зміст питання викладено частково, непослідовно;
 • у відповідях є помилки при використанні деяких понять;
 • при вирішенні поставленого завдання абітурієнт не розуміє шляхів практичного використання одержаних знань.

100-123 бали абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • основний зміст завдання не розкрито;
 • допущено грубі помилки у відповідях;
 • відсутність володіння спеціальною термінологією.

Розглянуто і схвалено на засіданні

кафедри права

протокол № 6 від 21 лютого 2019 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ