Дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови”

В стінах Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський Авіаційний Інститут», 5 вересня 2019р. відбувся дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови” (European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP / HRLAW). Моніторинг було проведено представниками Національного Еразмус+ офісу в Україні.
Протягом доби українські університети-партнери...

Базові навички медіатора

Запрошуємо вас на 4-х модульну Сертифікаційну навчально-практичну програму: "Базові навички медіатора" (БНМ) – 120 год. навчання та практики.
Графік навчання:
1 модуль: 10-12 жовтня 2019р.
2 модуль: 14-16 листопада 2019р.
3 модуль: 19-21 грудня 2019р.
4 модуль: 23-25 січня 2020р.
Програма БНМ відповідає міжнародним стандартам підготовки медіаторів та надає можливість учасникам:
• отримати теоретичні знання та практичні інструменти для роботи медіатора
• оволодіти основними компетенціями медіатора...

Вступ без ЗНО? - Це реально: МНТУ запрошує до міжнародної навчальної програми

Життя - непередбачуване. І не завжди усе в ньому іде так, як ми плануємо заздалегідь. Багато об'єктивних причин можуть змусити навіть талановитого та перспективного абітурієнта не скласти цьогорічне ЗНО.
Сучасний світ - динамічний. Той, хто це добре розуміє, не хоче даремно витрачати рік до наступної вступної кампанії. Адже його можна провести з користю, працюючи на перспективу  та навчаючись майбутній спеціальності за сучасними європейськими стандартами.
Не встигли чи не змогли скласти ЗНО цього року...

Третя сесія єдиного вступного іспиту

Відбудеться третя сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2019 №985  «Щодо проведення в 2019 році спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту» визначено терміни проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту  та реєстрації вступників для участі в ній.
Вступники, які хочуть повторно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, матимуть шанс отримати ступінь магістра.
Нагадаємо, що реєстрація триватиме з 7 до 15 жовтня її здійснюватиме приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає...

В МНТУ - СВЯТО!

30 серпня в МНТУ знову звучав гімн України та «Гаудеамус».
Цього разу вітання та побажання отримували першокурсники університету!
Посвята у студенти - це перша офіційна участь першокурсників у суспільному житті навчального закладу, яка запам'ятовується назавжди.
Сьогодні першокурсників та їх батьків вітав весь професорсько-викладацький колектив та ректорат МНТУ, на чолі з ректором - доктором економічних наук, професором Худолей Веронікою Юріївною.
Ректор запевнила студентів, що саме в нашому університеті вони отримають якісну освіту, яскраве і цікаве студентське життя та побажала здійснення...

Облік і оподаткування. Фінанси, банківська справа та страхування. Міжнародні економічні відносини

Облік і оподаткування. Фінанси, банківська справа та страхування. Міжнародні економічні відносиниВСТУП

Мета програми додаткових фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня «магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» та спеціальності 292  «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» - виявити рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти, необхідних для опанування нормативних і варіативних дисциплін за програмами підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» спеціальності «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Міжнародні економічні відносини».

Зміст програми. На додаткові фахові вступні випробування зі спеціальності  виносяться завдання з наступних дисциплін бакалаврської програми:

 • Економічна теорія;
 • Мікроекономіка;
 • Макроекономіка.

Структура завдань додаткових фахових вступних випробувань. За структурою, фахові вступні випробування зі спеціальності складаються з наступних елементів, які входять до кожного з білетів:

 • теоретичні питання;
 • задача.

Процедура проведення додаткових фахових вступних випробувань. Кожен абітурієнт отримує індивідуальний варіант тестового завдання, аркуші екзаменаційної роботи зі штампом Приймальної комісії та особовий номер для кодування тексту. Перед початком вступного випробування представники Приймальної комісії проводять інструктаж щодо правил виконання тестових завдань.

Вступник отримує для відповіді білет, в якому визначені питання з наведеного в програмі переліку.

Вступне випробування проводиться в письмовій формі, тривалість якого не повинна перевищувати 2 години.

Вступне випробування у формі письмового екзамену проводять не менше трьох членів комісії.

По закінченню вступного випробування екзаменатори відмічають правильність відповідей абітурієнтів, заповнюють екзаменаційну відомість та підписують її.

Інформація про результати вступного випробування оголошується вступникові у день його проведення.

Шкала оцінювання складає від 0 до 100 балів.

Максимально абітурієнт може набрати за правильне виконання всього завдання 100 балів.

Зміст програми дисципліна «Економічна теорія»

Програма дисципліни

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії

Поняття економіки та виробничих відносин. Економіка як об'єкт вивчення економічної теорії. Еволюціонування поняття економіка. Соціально-економічна сутність господарської діяльності. Виробничі відносини.

Економічна теорія в системі економічних наук. Предмет вивчення. Рівні вивчення. Взаємозв'язок економічних наук.

Цілі та функції економічної теорії. Формування економічного мислення, практична, методологічна та пізнавальна функції. Економічні категорії. Економічні закони. Особливість їх дії. Функції економічної теорії та її роль у формуванні економічного мислення. Економічна теорія - наукова основа економічної політики.

Методи економічного аналізу. Методи пізнання соціально-економічних процесів. Загальнонаукові методи і принципи - аналіз, синтез, індукція, дедукція, системний підхід, поєднання теорії і практики, абстрагування, використання середніх величин, поєднання якісного і кількісного аналізу. Закони діалектики. Спеціальні методи економічного аналізу. Макро- та мікроекономічний аналіз.

Позитивні і нормативні економічні погляди. Об'єктивні та суб'єктивні підходи.

Зародження та основні етапи розвитку економічної думки. Перші спроби узагальнення теоретичних засад господарської практики. Формування політичної економії як науки. Фізіократія. Меркантилізм. Неокласицизм. Основні напрями сучасної економічної думки. Кейнсіанство, неолібералізм, ордолібералізм, монетаризм, інституціоналізм, економіка пропозиції. Економічна думка в Україні Проблеми теоретичного забезпечення перехідних процесів від планово-адміністративної до ринкової економіки.

Тема 2. Економічні потреби та інтереси. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці.

Потреби як рушійний мотив виробничої діяльності. Структура та ієрархія потреб. Потреби як рушійний мотив виробничої діяльності. Суперечність між характером потреб і ресурсів. Міра насичення потреб. Економічні блага, їх властивості та класифікація. Корисність (загальна та гранична). Кількісна та якісна оцінки блага. Закон спадної граничної корисності. Площа корисності. Свобода економічної діяльності.

Суспільне виробництво. Матеріальне і нематеріальне виробництво. Фази суспільного виробництва. Взаємозв'язок між складовими суспільного виробництва. Сфери суспільного виробництва, види розподілу, обміну. Ресурси та виробництво. Альтернативні варіанти використання ресурсів. Межа виробничих можливостей.

Фактори суспільного виробництва. Економічні ресурси, їх класифікація. Особливості трудових ресурсів, засобів виробництва - засобів і предметів праці. Способи поєднання факторів виробництва. Ефективність суспільного ладу. Соціально-економічний устрій, його структура і критерії ефективності. Економічна система. Еволюція суспільного устрою. Технологічний та формаційний  підходи до визначення типів соціально-економічних систем. Моделі суспільного устрою. Економічне зростання та його фактори, форми. Джерела економічного зростання. Науково-технічний прогрес: критерії, продуктивні сили та фактори. Науково-технічна революція.

Проблеми економіки України в умовах переходу до ринку та формування соціально орієнтованої ринкової економічної моделі..

Тема 3. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік. Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава та її економічні функції.

Виникнення і природа економічних систем. Економічна система, її складові. Рівні та суб'єкти економічних систем. Глобальний, макроекономічний, мікроекономічний та метаекономічні рівні. Об'єктивні основи становлення та еволюції економічних форм суспільного господарства. Еволюція технології способу виробництва. Інформаційне суспільство. Різниця та спільне економічних форм суспільного господарства.

Класифікація економічних систем. Залежність форми економічної діяльності і техніко-економічного укладу: замкнуте натуральне господарство, ремісниче господарство, капіталістична економіка, колективістська економіка корпоративна економіка. Залежність між типом виробництва  і споживання: натуральне, міське, національне господарство. Техніко-технологічний рівень виробництва: доіндустріальне суспільство, індустріальна економіка, постіндустріальна економіка, неоіндустріальна (інформаційна) економіка. Концепції вивчення економічних систем - структурна, функціональна, еволюційна.

Сучасна  ринкова економічна система, її економічна структура та відмінність системи вільного ринку. Змішана економіка. Національно-державні різновиди змішаної економіки. Ринкові і державні регулятори.  Зростання ролі держави.

Національні моделі економічних систем. Особливості американської та японської системи менеджменту. Американська, японська, німецька, французька, шведська, китайська, південнокорейська моделі. Світова економічна система.

Перехідні економічні моделі. Еволюційний, революційний переходи, модель "шокової терапії".

Поняття власності. Типи, форми і види власності. Власність як суспільне відношення. Економічний та юридичний зміст власності, їх взаємозв'язок та суперечності. Власність у системі виробничих відносин. Речовий зміст власності. Структура власності як єдність відносин належності, володіння, розпорядження та використання.. Власність, присвоєння, господарювання. Способи привласнення засобів виробництва і продукту. Приватна і суспільна власність. Трудова і нетрудова приватна власність. Експлуатація. Власнісні умови прогресивності економічного розвитку.  Об'єкти власності. Суб'єкти власності. Історичні типи, види та форми власності. Сучасне ринкове господарювання як єдність різноманітних форм та видів власності.

Відносини власності у змішаній економічній системі. Особливості приватно-капіталістичної власності. Постійний і змінний капітал. Додаткова вартість. Типи і структура  власності. Індивідуальна власність. Державна власність. Кооперативна власність. Корпоративна власність. Еволюція основної суперечності і основного економічного закону капіталізму. Багатоукладна ринкова економіка як інтегрована єдність різноманітних видів та форм власності господарювання.

Сутність роздержавлення, приватизації в Україні. Необхідність та основні напрямки реформування державної власності. Роздержавлення: зміст та форми здійснення. Суспільна власність. Роздержавлення. Приватизація, її способи. Комерціалізація. Капіталізація. Реструктуризація. Санація. Банкрутство. Індивідуальна власність громадян. Колективна власність. Власність спільних підприємств, іноземних громадян, організацій і держав.

Концептуальні положення приватизації в Україні. Приватизація: зміст, форми та здійснення. Правові положення приватизації. Способи приватизації.

Особливості малої приватизація. Способи її проведення

Особливості великої приватизації. Інституційні перетворення і розвиток підприємництва. Основні результати приватизації. Ефективність приватизації.

Необхідність державного втручання в економіку. Недоліки вільноринкової економічної моделі. Необхідність вирішення структурних, соціальних, регіональних, екологічних, зовнішньоекономічних проблем.

Суб'єкти державного регулювання економіки. Ієрархічна система державного регулювання економіки. Функції законодавчої і виконавчої влади. Недержавні суб'єкти державного регулювання економіки. Підприємства, галузі, регіони, сектори економіки, загальноекономічні процеси і відносини, зовнішньоекономічні  зв'язки, наднаціональні і світогосподарські відносини, як об'єкти державного регулювання.

Цілі і методи державного регулювання економіки. Стратегічні і тактичні цілі. Методи прямого і опосередкованого впливу. Адміністративні методи. Економічні методи - фінансова, грошово-кредитна політика; програмування і планування.

Економічні функції держави. Забезпечення правових засад функціонування ринкової економіки. Визначення політики макроекономічної стабілізації. Розподільча функція. Перерозподіл доходів і багатств. Захист конкуренції.

Тема 4. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші.

Натуральне господарство і товарне виробництво. Об'єктивні основи становлення та еволюції економічних форм суспільного господарства. Різниця та спільне економічних форм суспільного господарства. Натуральне господарство. Суспільний поділ праці його етапи. Товарна форма організації суспільного виробництва. Причини та умови виникнення і розвитку. Основні категорії і закони товарного виробництва. Етапи розвитку товарного виробництва. Просте і розвинуте товарне виробництво. Товарне виробництво в сучасних умовах. Виникнення нових форм господарства.

Товар і його властивості. Продуктивна праця, яка створює товар. Продуктивна праця, яка створює товар. Абстрактна і конкретна праця. Суспільно необхідні і індивідуальні витрати праці. Корисність і споживна вартість товару. Вартість товару, як економічна категорія. Величина вартості товару. Вартість товару. Споживна вартість. Мінова вартість. Конкретна і абстактна праця. Продуктивність праці. Інтенсивність праці. Величина вартості товару.

Походження, суть і функції грошей. Походження, суть грошей. Форми мінової вартості: мінова, відносна, еквівалентна; повна (розгорнута), загальна, грошова форми вартості. Функції грошей - міра вартості, масштаб цін, засіб обігу, засіб утворення скарбів і нагромаджень, засіб платежу, світові гроші. Історичний процес розвитку грошей. Закон грошового обігу повноцінних грошей. Паперові гроші і специфіка паперово-грошового обігу. Способи регулювання. Сутність грошей грошового обігу. Паперові гроші.

Кредитні гроші. Закон грошового обігу. Інфляція

Історичний досвід України в творенні національної грошової одиниці. Кунна система  грошей часів Київської Русі. Гроші козацької республіки. Гроші УНР (1917-1920 рр.). Російський рубль. Українські купони. Гривня.

Закон вартості, його дія та реалізація. Суть і роль закону вартості. Закон вартості, його дія та реалізація. Ролі закону вартості - регулятор пропорцій суспільного виробництва, диференціація товаровиробників, сприяння зародження капіталістичних відносин, стимулювання розвитку продуктивних сил.

Грошовий обіг, його закони та методи регулювання. Сутність грошового обігу його закони та методи регулювання. Зміна економічної ролі золота як грошового товару. Державне регулювання грошового обігу. Інструменти прямого і опосередкованого впливу. Сучасні засоби платежу. Готівка. Безготівкові розрахунки. Підсистеми обігу: кредитна, фінансова та фіскально-бюджетна.

Сучасна інфляція: суть, причини та особливості. Інфляція як загальноекономічна категорія товарно-економічних відносин. Історичний процес розвитку інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції.

Класичне визначення інфляції та її сучасне трактування. Основні напрямки розвитку інфляції. Рівні інфляції. Повзуча, галопуюча інфляція, гіперінфляція. Стагфляція. Індекс цін споживчих товарів. Способи регулювання інфляційних процесів. Концепція Кейнса. Монетаризм.

Причини та особливості інфляції в Україні.

Тема 5. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення.

Ринок, його економічна суть, суб'єкти та види. Загальні економічні передумови становлення ринкової економіки. Закони ринкових відносин. Критерії ринкового господарства. Основні риси ринкової економіки. Види ринку: вільний, монополізований, регульований. Місцеві, регіональні, світові ринки. Споживчий ринок, ринок виробників, ринок проміжних продавців, державних установ, міжнародний ринок.

Ринкова економіка - змішана економіка. Соціально-економічні плюси та мінуси ринку. Моделі формування ринкових систем.

Структура та функції ринкової системи. Інститути ринку. Суб'єкти ринкових відносин. Види ринків або комплексний ринок. Інфраструктура ринку. Місткість ринку. Поняття кон'юнктури ринку.

Ринковий механізм, його функції і межі дії. Складові елементи ринку: попит, пропозиція, ринкова ціна, конкуренція. Взаємодія попиту і пропозиції. Еластичність  попиту і пропозиції. Ринкові господарські форми (ринкові інструменти та регулятори). Співвідношення понять "необхідність", "потреба", "попит". Закон попиту. Особливості проявлення закону попиту в умовах інфляційного росту цін. Попит та розмір попиту. Крива (графік) попиту. Цінова властивість попиту та фактори, які її зумовлюють. Зв'язок ціни та сукупної виручки.

Принципи, які управляють пропозицією. Крива пропозиції (графік). Залежність між типом власності та характером використання ресурсів. Вплив платоспроможності попиту та цін на витрати виробника.

Поняття ринкової рівноваги. Криві попиту та пропозиції. Ціна рівноваги (графік). Фіксована ціна та її наслідки. Дефіцит. Надлишки. Закон рідкості. Вільний рух цін, балансуючих попит та пропозицію - основний закон регулятор ринку.

Інформативна, регулююча, сануюча функції ринку. На що не може конструктивно  впливати ринок - негативні соціальні наслідки, екологія, суспільні блага (товари), протилежність інтересів підприємців і суспільства.

Конкуренція - недосконала, монопольна, олігопольна.

Місце економічного закону попиту та пропозиції у системі законів ринкового господарства.

Ринкова інфраструктура. Основні елементи ринкової інфраструктури. Інфраструктура ринку: загальна і спеціалізована; організаційно-технічна, фінансово-кредитна, науково-дослідна.

Позичковий процент. Банки. Позичковий капітал сфери обігу. Банківська система. Центральний банк, комерційні банки - ощадні, інвестиційні, іпотечні. Призначення банків.  Принципи роботи.  Функції. Сутність  позичкового проценту.

Капітал у сфері торгівлі. Торговий прибуток. Суть торгового капіталу. Торговий прибуток. Оптова і роздрібна торгівля.

Цінні папери як фіктивний капітал сфери обігу. Фондові біржі. Фіктивний капітал. Акція. Дивіденд. Номінальна і курсова ціна акцій. Облігація. Ощадний сертифікат. Вексель. Фондовий ринок. Різновиди фондового ринку. Фінансові посередники. Фондова біржа. Валютна біржа.

Тема 6. Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток. Витрати виробництва і прибуток.

Підприємництво як суб'єкт ринкової економіки. Підприємство: сутність, функції, моделі. Правові форми підприємств: одноосібне володіння, партнерство, корпорація, їх переваги та недоліки. Індивідуальне, сімейне, приватне, колективне, державне, комунальне, спільне, орендне підприємство. Форма організації - товариство, асоціація, корпорація (акціонерне товариство), консорціум, концерн, холдинги. Вертикальне та горизонтальне об'єднання підприємств, конгломерати. Лізингові, інноваційні підприємства; венчурні, брокерські (маклерські) фірми, фінансово-промислові групи. Малі, середні і великі підприємства.

Капітал підприємства і його кругообіг. Види капіталу підприємства: обіговий, основний, організаційний, інтелектуальний, гудвіл. Фактори і витрати виробництва. Підприємницьке право. Виробнича функція. Матеріальні ресурси підприємства. Фінанси підприємства. Баланс підприємства. Техніко-технологічний рівень виробництва. Ноу-хау. Виробнича і соціальна інфраструктура.

Ефективність виробництва: суть, типи. Позитивний та негативний ефект росту масштабів виробництва. Закон оптимальності.

Загальна природа витрат виробництва, їх види і структура. Постійні та змінні витрати. Граничні та маржинальні витрати. Правило користування ресурсів. Закон найменших витрат. Витрати виробництва у коротко-строковому періоді.

Валовий доход підприємства. Підприємницький доход. Категорії середнього, валового та граничного доходу. Принципи зіставлення валового доходу із валовими втратами та граничного доходу із граничними втратами.

Поняття прибутку. Фактори, які визначають розмір прибутку. Типи прибутку: розрахунковий, нормальний, економічний. Максимізація прибутку підприємства (фірми). Фактори, які визначають розмір прибутку в умовах дoсконалої та недосконалої конкуренції. Закон підприємницького доходу - закон диференційованої норми прибутку.

Теорія вартості та ціни в концепціях основних економічних напрямків та шкіл. Ціна як економічна категорія. Економічний зміст та суть ціни. Функції ціни. Ціноутворення та ринок. Цінова політика в економічній діяльності підприємств (фірм). Постановка задач та визначення методів ціноутворення. Основні стратегічні підходи до проблеми ціноутворення. Механізм ціноутворення.

Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал підприємства. Стадії кругообігу капіталу. Кругообіг капіталу. Обіг капіталу. Час виробництваю Час обігу. Річна маса. Фізичний і моральний знос основного капіталу. Амортизація. Амортизаційні фонди.

Сутність підприємництва, його роль у ринковій економіці. Ознаки і функції підприємництва. Сфери і типи підприємництва. Суб'єкти підприємництва. Малий бізнес. Проблеми розвитку цивілізованого підприємництва в Україні.

Економічний закон конкуренції.

Принципи та методи управління фірмою. Елементи процесу управління. Внутрішнє і зовнішнє середовище управління. Соціальна відповідальність та етика. Моделі прийняття рішень.

Менеджмент, його задачі. Короткострокові та довгострокові цілі фірми, Конкурентноздатність та стійкість фірми. Закон конкуренції. Методи цінової та нецінової конкуренції. Стимулювання збуту. Реклама. Товарний знак. Імідж фірми.

Стиль і структура менеджменту. Економічний примус. Система людських відносин. Система стимулювання працею.

Особливості управління для фірм різних організаційно-правових форм, великого та малого бізнесу. Організаційна структура управління.

Конкуренція стратегічного управління. Функції управління: стратегічне планування. Планування реалізації, контроль і стимулювання.

Маркетинг в системі управління фірмою. Елементи маркетингу: ринкові дослідження, вибір цілей і стратегії маркетингу, планування та організація маркетингу. Маркетинг і система контролю. Маркетингове середовище (мікро- та макрорівень).

Тема 7. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента.

Суб'єкти і об'єкти підприємництва в аграрному секторі. Організаційно-правові форми підприємництва.  Вплив природних фактори агробізнесу. Особливості - використання природних об'єктів. Земельна власність. Землеволодіння. Землекористування. Розпорядження землею. Селянське фермерське господарство.

Рентні відносини. Природні особливості сільськогосподарського виробництва. Аграрні відносини. Рентні відносини. Земля - об'єкт підприємництва і власності. Оренда землі.  Джерела земельної ренти. Різна якість земельних ділянок. Родючість. Кращі і гірші умови господарювання. Отриманий і середній прибуток.

Диференційна рента І. Диференційна рента ІІ. Монопольна рента. Абсолютна рента. Ціна землі.

Агропромислова інтеграція та її форми. Спеціалізація та інтеграція. АПК. Індустріалізація сільського господарства. Розвиток виробничої і соціальної інфраструктури.

Механізм реалізації аграрних відносин в умовах ринкової економіки. Державне регулювання агроринку: загальнодержавне регулювання, аграрна політика, безпосереднє регулювання ринку.

Ціни на аграрну продукцію. Фактори формування. Гарантована ціна. Закладна ціна. Цільова ціна. Ціни підтримки. Паритет цін.

Бюджетне субсидування і оподаткування агробізнесу. Кредитування агробізнесу. Кооперативи у сфері агробізнесу - локальні, регіональні, міжрегіональні.

Тема 8. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми

Сутність процесу відтворення. Рівні відтворення. Особливості відтворення в умовах ринкової економіки. Розширене відтворення. Відтворення ВВП. Підрозділи виробництва. Перенесена вартість. Необхідний продукт. Додатковий продукт. Відтворення робочої сили. Відтворення виробничих відносин. Відтворення природних ресурсів.

Макроекономіка. Роль макроекономічних показників. Національне багатство. Потенційне та реальне національне багатство. Засоби його вимірювання. Економічна оцінка природних та трудових ресурсів, наукового потенціалу. Система національних рахунків.

Валовий національний продукт. Валовий внутрішній продукт, чистий національний продукт. Валовий національний продукт, його форми і фактори відтворення. Умови ринкового саморегулювання. Національний доход, первинний розподіл та перерозподіл.

Макроекономічні пропорції в національній економіці. Міжгалузевий баланс. Матриця прямих витрат. Статистична та динамічна моделі міжгалузевого балансу.

Фінанси в системі економічних відносин. Фінансові ресурси і фінансова політика. Доходи і видатки держбюджету. Фінансові установи. Податки й принципи оподаткування. Крива Лаффера.

Кредитна система. Форми кредиту і принципи кредитування. Джерела забезпечення кредиту. Кредитні установи. Центральний емісійний та спеціалізований банки. Кредитні гроші. Позичковий відсоток і ділова активність.

Структура фінансово-кредитної системи. Податкова інспекція. Місцеві бюджети. Національний банк України. Становлення системи комерційних банків. Вплив фінансово-кредитної системи на стабільність, ефективність і соціальну справедливість у суспільстві.

Інтенсивний тип відтворення. Сутність інтенсивного типу відтворення. Форми інтенсивного відтворення: фондоємна, фондозберігаюча, нейтральна, всебічна. Нова якість економічного зростання.

Нагромадження, його ефективність і напрями розвитку. Сутність нагромадження і закон нагромадження. Виробниче і невиробниче нагромадження. Фонд нагромадження і його структура. Ефективність нагромадження.

Відтворювальна структура суспільного виробництва. Економічне значення структури суспільного продукту для процесу відтворення. Пріоритети у розвитку галузей і технологій.

Проміжне споживання. Відшкодування. Споживання. Нагромадження. Фонди споживання. Фонди нагромадження.

Нагромадження, як основне джерело економічного росту. Валові та чисті інвестиції. Мультиплікатор.

Відтворення та циклічність. Економічні кризи. Циклічний характер відтворення. Зміст, риси і фази економічного циклу. Фактори, які впливають на хід фаз економічного циклу. Загальна ринкова рівновага. Матеріальна основа циклічності економічного росту. Довгі, середні та короткі економічні хвилі. Особливості економічних циклів на сучасному етапі.

Структурні зрушення в пропорціях суспільного відтворення. Економічна політика держави на різних етапах економічного циклу. Антикризове регулювання. Матеріальна основа, причини та особливості економічної ситуації в Україні.

Пріоритетні напрями розвитку економіки. Зростання ролі соціальної сферою.

Тема 9. Наймана праця і заробітна плата. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою.

Доходи споживчого призначення. Сутність доходу. Виробниче і споживче призначення доходу. Матеріальні витрати. Система доходів споживчого призначення. Доход від трудової та підприємницької діяльності. Суспільні доходи та благодійні фонди споживання. Соціальні фонди держави. Доходи від власності. Матеріальна основа мотивації людей до господарювання.

Доходи і багатство. Принципи формування і розподілу доходів.

Джерела і види доходів: винагородження за працю найманих працівників, рентні платежі, відсоток і підприємницький доход, доходи від власності.

Заробітна плата: суть, види, форми, системи. Доплати і надбавки. Рента, її види і форми реалізації. Підприємницький доход і відсоток. Доходи від власності, доход некорпоративного підприємницького сектору і прибуток корпорацій.

Домогосподарства як одержувачі доходу. Тенденції у нерівності доходів. Крива Лоренца. Коефіцієнт Джини. Рівень життя.

Заробітна плата. Заробітна плата, як ціна товару «робоча сила». Країнова диференціація. Чинники формування рівня заробітної плати: суспільна продуктивність; величина вартості робочої сили; інтенсивність праці; організація трудових відносин. Споживчий кошик.

Заробітна плата як форма розподілу за працею. Міра праці. Чинники якості праці - постійні і змінні. Нормування.

Заробітна плата як об'єкт конкуренції на ринку праці.

Організація заробітної плати і її вдосконалення. Номінальна і реальна заробітна плата.

Склад заробітної плати - основна і додаткова частини. Індивідуальні і колективні результати праці. Надбавки. Форми заробітної плати - відрядна і погодинна.

Тарифна система України. Тарифні ставки, сітка.

Форми розподілу доходів за трудові результати і економічну діяльність. Доходи працівників у колективних підприємствах. Доходи від індивідуальної трудової діяльності. Доходи підприємств.

Соціальні фонди держави. Сутність та види соціальних фондів держави. Фонди спільного задоволення потреб. Фонди для непрацездатних.

Структура соціальних фондів держави. Економічне призначення. Способи розподілу серед членів суспільства. Джерела формування. Форми надання споживачам.

Доходи від власності. Допоміжна форма розподілу доходів до заробітної плати. Доходи від власності і соціальна справедливість.

Сімейні доходи і структура їх використання. Джерела і структура. Оптимальний споживчий бюджет.

Розподіл і перерозподіл чистого доходу і чистого прибутку. Форми чистого доходу і чистого продукту. Чистий доход. Прибуток. Відсоток. Норма відсотка. Рента.

Людські ресурси суспільства. Населення. Економічно активне населення. Зайняти економічною діяльністю. Безробітні.

Трудові ресурси. Працездатне населення. Працездатний вік.

Відтворення населення і ресурсів для праці. Відтворення населення. Міграційні процеси. Соціальний рух населення. Типи відтворення населення: інтенсивне, екстенсивне. Режими відтворення: розширений, простий, звужений.

Трудовий потенціал суспільства.

Зайнятість населення. Соціально-економічна сутність зайнятості. Чисельність зайнятих. Рівень зайнятих. Продуктивна (ефективна) та раціональна зайнятість.

Соціально-економічна політика зайнятості. Основні принципи.

Проблеми зайнятості в Україні. Скорочення попиту н працю. Регіональні проблеми зайнятості. Сільське безробіття. Приховане безробіття. Неформальна і нетоварна зайнятість.

Безробіття. Сутність та види безробіття - структурне, фрикційне, циклічне. Кон'юнктурне (циклічне), сезонне, приховане, часткове, добровільне безробіття. Закон Оукена.

Заходи боротьби з безробіттям. Допомога по безробіттю.

Тема 10. Домогосподарство в системі економічних відносин.

Домогосподарства як суб'єкти ринкових відносин. Сутність та функції домогосподарств.

Доходи домогосподарств та їх розподіл. Джерела доходів домогосподарств. Трансфертні платежі. Статті доходів. Прожитковий мінімум. Оптимальний споживчий бюджет. Розподіл доходів  між домогосподарствами - функціональний і особистий.

Витрати на споживання. Заощадження домогосподарств. Споживання домогосподарств. Споживчі витрати і поведінка споживачів. Ефект доходу. Ефект заміни. Споживчий надлишок. Максимізація граничної корисності. Заощадження.

Тема 11. Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин.

Основні риси світового господарства та закономірності його розвитку. Поняття світового господарства. Світові ринки. Міжнародні економічні відносини.

Сфери світового господарства: виробничо-інвестиційна, науково-технічна, міжнародної торгівлі, міжнародна валютно-фінансова. Параметри класифікації країн в світовому господарстві: рівень індустріального розвитку, структура економічних відносин, рівень і якість життя населення; участь держави в міжнародному поділі праці.  Альтернативність суспільного розвитку. Вільні економічні зони.

Етапи розвитку світового господарства: світової торгівлі, іноземних інвестицій,  економічної інтеграції. Історичні етапи: І - формування: експорт капіталу, монополізація, колонізація, світові війни; ІІ - протистояння систем, ліквідація колоній, інтеграційні процеси; ІІІ - глобалізація.

Інтернаціоналізація і міжнародний поділ праці. Міжнародна спеціалізація виробництва: предметна, подетальна, технологічна. Міжнародна кооперація.

Транснаціональні корпорації (ТНК).

Економічна інтеграція. Види інтеграційних об'єднань: зона вільної торгівлі, митний союз, економічний союз, повна інтеграція. Виникнення інтеграційних об'єднань.

Сутність світової торгівлі. Світовий товарний ринок. Функції і фактори розвитку. Типи торгівельної політики: лібералізм, протекціонізм. Провідні тенденції розвитку світової  торгівлі. Мито. Ставки мита. Нетарифні бар'єри.

Міжнародні торгівельні організації. СОТ, ГАТТ. Принципи діяльності.

Сутність і причини вивозу капіталу. Форми вивозу капіталу: інвестиції, кредити, економічна допомога. Способи вивозу підприємницького капіталу.

Сучасні тенденції розвитку прямих інвестицій.

Міжнародний кредит. Принципи, джерела, форма надання. Світові фінансові центри.

Сутність та причини міжнародної міграції робочої сили. Форми та тенденції міграції робочої сили. Міграційна політика та соціально-економічні наслідки міжнародної міграції. Імміграційні квоти.

Сутність та форми міжнародних науково-технічних зв'язків. Трансфер технологій.

Світова валютна система. Валютний курс. Паритет. Міжнародна валютна система. Еволюція світової валютної системи: золотий стандарт, золотодивізний стандарт. золотовалютний стандарт, валютна система. Колективна валюта.

Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство. Особливості  зовнішньоекономічного сектору в трансформаційних економіках. Міжнародні умови формування зовнішнього сектору. Природні порівняльні переваги України. Економічні проблеми України, отримані у спадок. Набуті порівняльні переваги України на світовому ринку. Суть механізму зовнішньоекономічних зв'язків. Основні складові зовнішньоекономічної політики України. Характеристика участі України в сферах світового господарства: виробничо-інвестиційній, науково-технічній, міжнародній торгівлі, міжнародній валютно-фінансовій.

Тема 12. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.

Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем. Глобалізація світової економіки. Глобальні проблеми, їх класифікація: проблеми сфери взаємодії людини і природи; проблеми соціально-економічних та воєнно-політичних відносин; проблеми розвитку людини.

Глобальні проблеми і шляхи їх розв'язання людством. Небезпека глобальних проблем. Проблема збереження миру. Демілітаризація економік. Екологізація розвитку.

Міжнародне співробітництво в розв'язанні глобальних проблем та розвитку світового господарства. Необхідність співробітництва в планетарному масштабі. Джерела подолання глобальних проблем.

Перелік контрольних питань

 1. Предмет, метод та функції економічної теорії.
 2. Економічні потреби та інтереси як рушійні сили економічного розвитку.
 3. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин.
 4. Фактори і структура суспільного виробництва.
 5. Правовий та економічний зміст власності. Суб'єкти та об'єкти відносин власності.
 6. Форми суспільного виробництва.
 7. Товар і його властивості.
 8. Сутність та функції грошей. Закони грошового обігу.
 9. Закон вартості та його функції.
 10. Сутність і структура ринку. Переваги і недоліки ринку.
 11. Типи економічних систем. Національні моделі господарювання.
 12. Причини виникнення й існування монополій. Наслідки монополізації економіки.
 13. Конкуренція та її форми. Антимонопольна діяльність держави.
 14. Попит. Економічний зміст закону попиту. Крива попиту.
 15. Пропозиція. Економічний зміст закону пропозиції. Крива пропозиції.
 16. Ринковий механізм збалансування попиту і пропозиції.
 17. Соціально-економічний зміст капіталу.
 18. Акціонерна власність в економічній системі.
 19. Сутність товару робоча сила та її вартість.
 20. Заробітна плата, її форми та функції.
 21. Реальна заробітна плата, доходи населення та їх використання.
 22. Земельна рента та її форми в сучасних умовах.
 23. Сутність і методи державного регулювання економіки.
 24. Причини економічної кризи в Україні.
 25. Економічна природа прибутку. Норма прибутку та фактори, що впливають на нього.
 26. Соціальний захист населення в Україні.
 27. Теоретичні основи перехідної економіці.
 28. Міжнародні економічні відносини та їх структура.
 29. Економічні аспекти глобальних проблем.
 30. Фінанси в системі економічних відносин.

Дисципліна «Мікроекономіка»

Програма дисципліни

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки

Проблема обмеженості ресурсів і необхідність вибору. Зміст, співвідношення і генезис термінів "політична економія", "економічна теорія" "теоретична економіка", "економіко" та ін. Предмет дисципліни "Економіка" ("Теоретична економіка", "Економікс"). Макро- та мікроекономіка як найважливіші складові сучасної теоретичної економіки.

Альтернативність цілей використання обмежених ресурсів. Раціональність поведінки суб'єктів ринкових відносин. Методологія мікроекономіки: граничний аналіз, моделювання: графічне, аналітичне, табличне; оптимізація і визначення рівноваги тощо;

(Нормативна й позитивна мікроекономіка. Мікросистема: поняття, різновиди. Мета, роль і особливості функціонування мікросистем у ринковій економіці. Матриця ринкових форм. Основні характеристики (ознаки) ринків досконалої та недосконалої конкуренції. Характеристика дії мікросистем у різних ринкових ситуаціях.

Мета та завдання дисципліни. Взаємозв'язок з іншими дисциплінами. Характеристика базових підручників, що репрезентують зарубіжні та вітчизняні школи мікроекономіки.

Тема 2. Теорія граничної корисності і поведінка споживача

Поняття потреби, види потреб. Економічні блага, їх класифікація. Поняття корисності, її особливості та спосіб досягнення. Сукупна та гранична корисність. Функція корисності як залежність між кількістю одиниць споживаного блага та рівнем корисності, що досягається споживачем.

Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності. І закон Госена. Закон спадної граничної корисності блага, його графічне зображення.

Вплив на поведінку споживача бюджетних обмежень і цін.

Модифікація функції корисності як залежності між кількістю споживаних благ та рівнем корисності за умови бюджетних обмежень. Суть раціонального вибору споживача.

Поняття рівноваги споживача. Модель споживання набору благ. ІІ закон Госена.

Еквімаржинальний принцип досягнення раціонального вибору та рівновага споживача. Поняття попиту на блага. Моделювання поведінки споживача, який прагне раціоналізувати свій вибір з урахуванням спадної граничної корисності блага: визначення індивідуального попиту на благо.

Система переваг споживача та її основні елементи: здатність до ранжування альтернатив; транзитивність переваг; ненасиченість благами; субститутональність. Множинність благ та повна інформованість споживача, зовнішні умови для здійснення вибору.

Особливості аналізу функції корисності з ординалістських позицій.

Криві байдужості як спеціальний інструментарій мікроекономічного аналізу. Спадний характер та неможливість перетину кривих байдужості за кращих однакових умов. Карта байдужості.

Гранична норма заміщення благ: суть і методика обчислення. Наслідок динаміки норми у поясненні форми кривих байдужості. Крайні випадки взаємозаміщення та взаємодоповнення благ.

Бюджетне обмеження і можливості споживача. Бюджетна лінія: рівняння і графічна побудова. Визначення нахилу бюджетної лінії та кута нахилу внаслідок зміни цін на блага. Вплив зміни доходу споживача на положення бюджетної лінії та на процес споживання.

Два підходи до оптимізації споживчого вибору, їх гранична інтерпретація. Вирівнювання зважених граничних корисностей і рівновага споживача. Різні випадки досягнення рівноваги: "кутова" і "внутрішня" рівновага.

Зміна оптимального стану споживача в результаті зміни його доходу. Графічний аналіз і побудова лінії "дохід-споживання". Нахил лінії як свідчення ставлення споживача до благ. Поняття "нормальних" і "неякісних" товарів. Крива Енгеля. Закон Енгеля. Розподіл споживчих витрат за напрямками їх використання.

Зміна вибору споживача в результаті зміни ціни одної о з товарів та обох товарів. Побудова лінії "ціна-споживання". Траєкторія зміни споживання внаслідок зниження цін. Побудова лінії індивідуального попиту споживача.

Визначення умов моделі, що аналізується: зменшення ціни одного з товарів за незмінних цін на інші товари та незмінного доходу споживача. Неоднозначність впливу на споживчий вибір. Розкладання сукупної зміни і обсягу попиту на дві складові: ефект доходу і ефект заміщення. Одно - та різнонаправлений вплив ефектів. Парадокс Гіфена.

Ефекти заміщення і доходу як основа побудови функції індивідуального попиту на благо в ординалістської теорії корисності.

Утворення "надлишку споживача" в результаті перевищення корисності товарів за ціною. Приріст надлишку споживача як показник зміни його добробуту. Сукупний надлишок споживача та формування ринкового попиту на певний товар. Зміна надлишку і втрати в результаті введення податків та дотацій на товари.

Тема 3. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини

Попит на товари в умовах досконало конкурентного ринку. Ринковий попит як сума індивідуального попиту усіх споживачів певного товару.

Зображення попиту: аналітичне, табличне та,графічне. Закон попиту та його пояснення базовими положеннями теорії поведінки споживача.

Соціальні ефекти, що ускладнюють зв'язок між індивідуальним та ринковим попитом: ефекти "юрби", "сноба", "Веблена".

Цінові та нецінові детермінанти попиту. Зміна величини (обсягу) попиту: переміщення вздовж функціонально заданої лінії попиту. Зміна попиту в цілому під впливом нецінових детермінант, його графічна ілюстрація. Особливості взаємовпливу цін взаємопов'язаних товарів.

Принципова оцінка дії цінових та нецінових детермінантів попиту в діагностиці реальних ситуацій на товарних ринках.

Концепція цінової еластичності попиту у визначенні міри чутливості споживача до зміни цін на товари. Методичні підходи до обчислення показника еластичності. Діапазон числових значень коефіцієнта прямої цінової еластичності попиту.

Чинники цінової еластичності попиту, особливості їх впливу. Суть абсолютно еластичного та абсолютно нееластичного попиту. Взаємозв'язок між ціною та валовим виторгом за різної еластичності.

Методика обчислення коефіцієнта еластичності попиту за доходом, параметри його значень для "нормальних" та "неякісних" товарів.

Суть "перехресної" еластичності попиту, методика обчислення відповідного коефіцієнта. Кількісні параметри еластичності для взаємозамінних та взаємодоповнюючих товарів.

Практичне використання концепції "перехресної" еластичності попиту для обґрунтування цінової політики продавців (виробників) взаємозв'язаних товарів.

Суть поняття "пропозиції". Закон пропозиції та його аргументація: ціна як ринковий стимул для виробника: збільшення граничних витрат як стримуючий фактор збільшення обсягу виробництва тощо. Аналітичне, табличне та графічне зображення пропозиції.

Цінові та нецінові детермінанти пропозиції. Різниця понять "зміна пропозиції" та "зміна обсягу пропозиції". Зсув кривої пропозиції під впливом нецінових детермінант.

Методика обчислення рівня цінової еластичності пропозиції. Фактори, що впливають на еластичність пропозиції.

Перехресна еластичність пропозиції та її вплив на стратегію товаровиробника.

Табличне та графічне зображення ринкової пропозиції. Альтернативна вартість, крива виробничих можливостей та крива ринкової пропозиції.

Тема 4. Мікроекономічна модель підприємства

Підприємство як суб'єкт ринкових відносин, економічна організація, найважливіший різновид мікросистем. Спрощена схема ринково-виробничої системи (вхід, процесор, вихід). Підприємство як закупівельна система, товаровиробник та продавець. Динамічність зовнішнього середовища і його вплив на внутрішню динаміку виробництва. Поняття адаптивності, гнучкості та гомеостатичності у виробничо-ринковій системі.

Мотивація поведінки підприємства. Головні види виборів підприємства: що виробляти (продукція, роботи, послуги), як виробляти (технологія, фактори виробництва), для кого виробляти (ринки, споживачі ціни). Фактор часу і періоди функціонування підприємства: миттєвий, короткий і тривалий. Поняття оптимального та рівноважного станів підприємства.

Фактори виробництва, їх групування та варіації. Поняття і параметри виробничої функції. Сукупний, середній та граничний продукт.

Витрати виробництва, економічний та бухгалтерський підходи до їх визначення. Альтернативні витрати та їхній склад. Сукупні, середні та граничні витрати.

Поняття загального (сукупного, валового), середнього та граничного доходу. Прибуток як кінцевий результат діяльності підприємства. Різні концепції прибутку. Сукупний, середній та граничний прибуток.

Тема 5. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника

Виробнича функція з одним змінним фактором і її графічне зображення. Феномен "згасання" виробничої функції. Правило спадної віддачі (продуктивності) змінного фактору виробництва. Еластичність виробництва: поняття, методика обчислення показників, діапазон змін. Обґрунтування управлінських рішень щодо розширення та згортання виробництва.

Виробнича функція з двома змінними факторами. Крива однакового продукту (виробничої байдужості) - ізокванта. Карта ізоквант. Заміщення факторів виробництва. Гранична норма технічного заміщення. Можливі конфігурації ізоквант. Еластичність заміщення. Доповнюваність, подільність, мобільність та інтенсивність використання факторів виробництва.

Збільшення випуску за рахунок пропорційного нарощування обсягів ресурсів. Постійна (стала), спадна та зростаюча віддача від масштабу. Поняття однорідних та неоднорідних виробничих функцій. Графіки віддачі від масштабу однорідних виробничих функцій. Причини позитивного та негативного ефекту від масштабу. Еластичність масштабу та її взаємозв'язок з еластичністю виробництва.

Вибір комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат чи максимізації випуску. Умови комбінації (заміщення) факторів. Лінія однакових витрат - ізокоста. Карта ізокост. Спільний графік однакового продукту та однакових витрат. Траєкторія розширення виробничої діяльності фірми в короткому та тривалому періодах. Межі розширення в короткому періоді. Оптимальний шлях розвитку в тривалому періоді. Ізокліна варіація факторів виробництва. Зміна цін на ресурси. Ефекти заміщення та випуску.

Тема 6. Витрати виробництва.

Часткова варіація факторів виробництва і функція витрат. Постійні та змінні витрати (сукупні та середні). Типовий характер зміни витрат у короткому періоді. Закон неминучого зростання граничних витрат (зниження доходності).

Ізоквантна, пропорційна та ізоклінна варіації факторів виробництва та функція витрат. Криві тривалих витрат (сукупних і середніх) як такі, що огинають криві короткотермінових витрат. Види кривих тривалих середніх витрат. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства. Варіанти технологічного вибору фірми в процесі вироблення довготермінової стратеги розвитку. Оптимальна виробнича потужність (оптимальні обсяги випуску). Мінімально ефективний розмір виробництва та структура ринку.

Тема 7. Ринок досконалої конкуренції

Ознаки й умови досконалої конкуренції: атомістичність, відкритість, мобільність ресурсів, прозорість, однорідність товару тощо. Поліполістичний спосіб поведінки суб'єктів ринку.

Ринковий попит на продукцію фірми за умов досконалої конкуренції. Графічне зображення попиту, середнього, граничного і сукупного доходу підприємства.

Максимізаційно-мінімізаційні цілі підприємства у короткотерміновому періоді. Визначення оптимальних обсягів випуску: два підходи. Поведінка підприємства за умов зміни ринкової ситуації. Правила поведінки підприємства, їхня універсальність. Пропозиція фірми у короткотерміновому періоді, її зв'язок з кривими витрат: графік галузевої пропозиції.

Поняття ринкової рівноваги. Визначення рівноважної ціни та рівноважної кількості товару. Рівноважна функція ціни. Вплив зміни попиту і пропозиції на стан рівноваги, рівноважну ціну та рівноважну кількість товару на ринку. Деякі варіанти комбінації попиту та пропозиції: множинність рівноваги. Сталість ринкової рівноваги.

Рівновага фірми та галузі у короткотерміновому періоді. Рухомість ринкового попиту та пропозиції. Звуження мотивації діяльності підприємства з одночасним розширенням можливостей маневрування ресурсами. Пропозиція фірми в довготерміновому періоді. Крива ринкової пропозиції на тривалому інтервалі та її можливі конфігурації (галузі з постійними, зростаючими, спадними витратами та їхні комбінації. Тривала рівновага підприємства, галузі, ринку та механізм її підтримки.

Тема 8. Монопольний ринок

Поняття одного продавця, ринкової (монопольної) влади у вузькому та широкому розумінні слів. Ознаки "чистої" монополії: один продавець, відсутність замінників товару, бар'єри для доступу конкурентів у монополізовану галузь тощо.

Крива попиту монополіста. Одночасний вибір монополістом ціни й обсягу виробництва. Вплив на поведінку монополіста цінової еластичності попиту. Правило максимізації прибутку. Деякі варіанти стану фірми-монополіста у короткому періоді. Пропозиція монополіста та особливості її формування. Визначення монопольної ціни. Цінова дискримінація: поняття, умови, різновиди.

Рівновага фірми-монополіста у довготерміновому періоді. Свідоме створення та підтримування вхідних бар'єрів монополістом. Досягнення та утримання ринкової влади монополістом у тривалому періоді.

Різновиди монополій: відкриті, закриті, природні, державні, недержавні тощо. Діагностування монопольної влади. Особливості поведінки реальних монополій. Економічні наслідки монополізації галузі, порівняльна оцінка конкурентного та монопольного ринків, потреба у державному регулюванні монополії, антимонопольна політика.

Тема 9. Олігополія

Нечисленність фірм в олігополістичних галузях, високі бар'єри для входження в галузь, загальна взаємозалежність підприємств. Поведінка олігополістів: некооперативна й кооперативна. Цінові війни за некооперативної поведінки: межі зниження рівня цін, наслідки для споживачів і товаровиробників.

Аналіз взаємовідносин двох товаровиробників у статиці. Модель Курно: договірна й конкурентна рівновага. Інтерпретації дуополії - моделі Бертрана, Еджуорта, Штакельберга. Олігополія з погляду теорії ігор. "Дилема ув'язнених" - приклад некооперативної гри з ненульовою сумою.

Аналіз "ламаної" лінії попиту. Негнучкість цін. Формування підприємством політики стабілізації цін і маневрування капітальними витратами (стабільність середніх змінних витрат).

Інституційні аспекти утворення та діяльності картельних спілок. Таємні змови, їх міцність і загострення конкуренції. Антитрестовське законодавство як чинник, що протидіє таємній змові. Мовчазна згода (тип лідерства у цінах). Ціноутворення за принципом "витрати плюс...".

Ефективність олігополії порівняно з іншими ринковими структурами. Економічні наслідки олігополії. Можливості державного регулювання за олігополії.

Тема 10. Ринок монополістичної конкуренції

Спільні риси та відмінності монополістичної конкуренції порівняно з досконалою конкуренцією та чистою монополією. Кількість товаровиробників та диференціація виробів. Умови входження в галузь. Нецінова конкуренція за. даної ринкової структури.

Еластичність попиту за монополістичної конкуренції. Прибутковість та збитковість підприємства у короткотерміновому періоді. Визначення оптимального обсягу продажу та цінова політика. Умова досягнення і підтримання беззбитковості в довгостроковому періоді. Суть і передумови розвитку нецінової конкуренції. Поглиблення диференціації продукту: позитивні наслідки і загрози. Реклама товару. Вплив рекламної діяльності на обсяг продажу і витрати.

Наслідки нецінової конкуренції для споживачів: діапазон споживчого вибору і втрати вільного часу. Позитивний і негативний аспекти рекламної пропаганди товарів. Надлишкова виробнича потужність і наслідки для товаровиробника та суспільства в цілому.

Тема 11. Ринки факторів виробництва

Попит на товар та попит на фактори виробництва. Ринки факторів виробництва, їх функції в економіці. Споживання факторів виробництва: цілі та обмеження. Граничний фізичний продукт виробничого ресурсу.

Виробнича функція, витрати виробництва та попит на фактори виробництва. Вплив різновиду структури ринку товару на похідний попит. Особливості поведінки підприємства-покупця на монопсонічному та олігопсонічному ринках факторів виробництва.

Індивідуальний та галузевий попит на фактори виробництва. Функція галузевого похідного попиту. Зміна обсягу попиту та попиту в цілому. Цінова еластичність попиту на ресурс виробництва. Аналіз залежності між ринком товару та ринком ресурсу щодо обсягів та цін, її графічне зображення.

Монопольний ринок товару та ринок факторів виробництва. Функція монопольного похідного попиту, аналітичне та графічне зображення. Порівняння похідних попитів за монополії та досконалої конкуренції.

Порівняння граничного доходу та граничних витрат товаровиробника при споживанні одного фактору виробництва. Вартісний граничний продукт та ціна фактора. Основне правило визначення попиту на фактори виробництва. Умова довгострокової рівноваги підприємства з урахуванням похідного попиту.

Функції ринків ресурсів в економіці. Споживання виробником факторів виробництва: цілі і обмеження. Граничний фізичний продукт ресурсу, методика його обчислення і графічна інтерпретація. Гранична дохідність ресурсу для різних виробників. Граничні витрати ресурсу і максимізація прибутку виробником. Попит на ресурси, зміна обсягу попиту та попиту в цілому. Цінова еластичність попиту на ресурс.

Праця як фактор виробництва, її мобільність. Суть та особливості використання поняття заробітної плати. Характеристика досконало конкурентного ринку праці. Граничний виграш виробника від найманої праці. Обґрунтування рішення про наймання. Попит окремого виробника на працю. Формування галузевого та ринкового попиту на працю.

Еластичність пропозиції праці для галузей з різною динамікою витрат на виробництво. Обґрунтування вибору робітника щодо праці і відпочинку: інструментарій ординалістської теорії корисності. Ефекти зміни доходу і заміщення за змін заробітної плати. Криві пропозиції праці, що "вигинаються назад". Ринкова пропозиція послуг праці. Диференціація заробітної плати. Рівновага на ринку праці: двосекторна модель.

Попит монополії на працю і монопольна рівновага. Монопсонічний та олігопсонічний ринки, їх особливості. Граничні витрати на працю для монопсоніста. Прийняття рішення про наймання на монопсонічному ринку праці.

Монопольна влада продавців праці, Контроль профспілок над пропозицією робочої сили, рівнем заробітної плати та продуктивністю праці. Двостороння монополія і визначення реального рівня заробітної плати.

Дискримінація на ринках робочої сили. Проблеми еквівалентності праці.

Капітал як ресурс тривалого використання, форми капіталу. Рух капіталу і капітальні фонди. Поняття позичкового процента. Вплив ставки позичкового процента на короткострокові інвестиційні проекти підприємців. Обґрунтування інвестиційних рішень у тривалому періоді.

Часова перевага, як економічна категорія. Гранична норма часової переваги, її графічна інтерпретація. Міжчасове бюджетне обмеження та міжчасова рівновага накопичувача. Ефекти зміни доходу і заміщення в результаті зміни ставки позичкового процента.

Ринкова ставка позичкового процента, однозначність її для позичальників та кредиторів. Вплив зміни ставки на рівноважний обсяг підприємницьких інвестицій. Поняття поточної або дисконтованої вартості, методика її обчислення. Поточна вартість і ринкова ціна основних фондів. Обґрунтування інвестиційних рішень, щодо придбання основних фондів. Ризик в інвестуванні та оцінка надійності вкладень.

Тема 12. Загальна ринкова рівновага. Інституціональні аспекти ринкового господарства

Часткова та загальна рівновага. Необхідність визначення ринкової системи як цілого, дослідження взаємодії та взаємозалежності її частин. Аналіз загальної рівноваги. Ефект зворотного зв'язку. Система рівнянь загальної рівноваги за Вальрасом. Закон Вальраса.

Необхідність та вигоди ринкового обміну. Порівняння граничних норм заміщення для пар товарів, що обмінюються. Діаграма Еджуорта. Ефективність при обміні. Крива контрактів. Парето-ефективний розподіл. Крива можливостей споживачів. Загальна рівновага за Парето. Ефективність та справедливість.

Розподіл виробничих ресурсів. Діаграма Еджуорта. Крива виробничих контрактів. Парето-оптимальний розподіл ресурсів. Рівновага виробника на конкурентному ринку (фактори виробництва). Крива виробничих можливостей та ефективність випуску. Ефективність на конкурентних ринках товарів.

Сукупна (зведена) ефективність конкурентних ринків (при обміні, при використанні вкладень у виробництво, на ринку товарів). Причини обмеженої спроможності ринкового регулювання: наявність ринкової влади, непрозорість ринків, неповна чи асиметрична інформація, вплив зовнішніх ефектів, існування суспільне значущих благ, позаринкова діяльність суб'єктів ринку та неринкові механізми регулювання тощо. Оптимум та квазиоптимум ринкової системи. Теорія загальної рівноваги та політика у галузі економіки добробуту. Критерії оцінки добробуту.

Сучасна економічна теорія про права власності як сукупність санкціонованих норм поведінки. Трансформування, власності та ринкові процеси.

Інституціональна природа сучасної фірми. Загальні, специфічні, інтер специфічні ресурси фірми. Контрактна концепція фірми. Трансакційні витрати.

Поняття про зовнішні ефекти. Негативні та позитивні зовнішні ефекти. Суспільні та приватні витрати (вигоди). Коригуючи податки та субсидії. Теорема Коуза.

Забруднення навколишнього середовища. Роль держави у вирішенні екологічних проблем.

Споживчі властивості суспільних благ: загальнодоступність, неконкурентність та невиключність. Суспільні блага та ефективність. Неспроможність ринкового механізму регулювати ефективність суспільних благ та функції держави.

Перелік контрольних питань

 1. Максимізація прибутку на ринку недосконалої конкуренції.
 2. Просте та поширене відтворювання. Умови. Шляхи забезпечення.
 3. Використання середніх витрат при розробці цінової політики.
 4. Попит на різноманітних типах ринку.
 5. Еластичність попиту та пропозиції.
 6. Витрати виробництва.
 7. Предмет мікроекономіки. Гіпотеза раціональності поведінки людини. Необмеженність бажань та обмеженість ресурсів.
 8. Крива трансформації виробничих можливостей.
 9. Альтернативна вартість.
 10. Вподобання, корисність та вибір. Поняття відношень переваги. Побудова поверхонь байдужості.
 11. Функція корисності. Гранична корисність.
 12. Закон спадаючої граничної корисності. Закон зростання загальної корисності.
 13. Ефективність виробництва.
 14. Граничні величини.
 15. Використання закону еластичності для максимізації прибутку фірми.
 16. Рівновага споживача, її економічний, алгебраїчний та графічний аналіз.
 17. Знаходження оптимального вибору споживача для різних видів функції корисності.
 18. Вплив зміни цін, податків та раціонування на рівновагу споживача.
 19. Крива "ціна-споживання".
 20. Попит. Закон, функція та крива попиту.
 21. Зміна попиту та її фактори.
 22. Пропозиція. Закон, функція та крива пропозиції.
 23. Зміна пропозиції та її фактори.
 24. Рівновага, надлишок і дефіцит. Вплив змін попиту і пропозиції на рівновагу.
 25. Середні, сукупні, змінні витрати.
 26. Фіксовані та граничні витрати в короткостроковому періоді.
 27. Знаходження максимуму виробництва продукції та мінімуму витрат.
 28. Досконала конкуренція. Особливості функцій доходу і прибутку для фірми - досконалого конкурента.
 29. Монополія. Особливості функцій доходу і прибутку для фірми - монополіста.
 30. Вибір обсягу виробництва та рівня ціни фірмою-монополістом. Соціальна ціна монополії.

Дисципліна «Макроекономіка»

Програма дисципліни

Тема 1. Макроекономіка як наука

Вступ до макроекономіки. Місце макроекономіки в системі економічних наук. Суперечність між суспільними потребами та економічними ресурсами - головна проблема суспільства. Ефективність економіки та головне завдання макроекономіки.

Об'єкт і предмет макроекономіки. Економічна система як об'єкт макроекономіки. Суб'єкти економіки. Механізм функціонування економіки як предмет макроекономіки. Позитивна і нормативна функції макроекономіки. Макроекономіка та економічна політика.

Метод макроекономіки. Моделювання як основний метод макроекономічного аналізу. Припущення, екзогенні та ендогенні змінні макроекономічних моделей. Запаси і потоки як два види кількісних змінних.

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва. Методологічні принципи побудови СНР.

Основні категорії СНР: інституціональні одиниці, сектори, рахунки, економічні операції.

Основні макроекономічні показники. Методи розрахунку ВВП: виробничий, кінцевого використання, розподільчий. Валовий національний дохід і наявний валовий національний дохід. Особистий і після податковий дохід. Макроекономічні показники на чистій основі.

Номінальний і реальний ВВП. Дефлятор ВВП. Інфлювання та дефлювання ВВП.

Тема 3. Макроекономічна нестабільність

Циклічність як форма економічного розвитку. Сутність і структура економічного циклу. Види економічних циклів. Індикатори циклічних коливань.

Зайнятість і безробіття. Неповна зайнятість і рівень безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Повна зайнятість, природне безробіття і потенційний ВВП. Закон Оукена і втрати економіки від циклічного безробіття.

Інфляція та її наслідки. Обчислення темпу інфляції. Види інфляції в залежності від темпів її росту. Інфляція попиту та інфляція витрат, очікувана і неочікувана інфляція. Стагфляція. Основні соціально-економічні наслідки інфляції.

Тема 4. Макроекономічна рівновага

Економічний кругообіг в умовах чистого ринку. Структура моделі економічного кругообігу. Взаємодія між домогосподарствами і підприємствами на ринку ресурсів і продуктів. Роль фінансових посередників в економічному кругообігу.

Сукупний попит. Сутність сукупного попиту і його відмінність від одно товарного попиту. Крива сукупного попиту. Цінові і нецінові фактори сукупного попиту та їх вплив на його криву.

Сукупна пропозиція. Сутність сукупної пропозиції. Класична модель сукупної пропозиції і виробнича функція. Крива сукупної пропозиції в довгостроковому періоді. Кейнсіанська модель сукупної пропозиції. Крива сукупної пропозиції в короткостроковому періоді. Зміна цін і реального ВВП на різних ділянках короткострокової кривої сукупної пропозиції. Нецінові фактори сукупної пропозиції.

Сукупний попит - сукупна пропозиція як модель економічної рівноваги. Довгострокова і короткострокова рівновага. Порушення рівноваги та її відновлення.

Тема 5. Споживання, заощадження та інвестиції

Споживання як функція післяподаткового доходу. Графік споживання і заощадження. Середня і гранична схильність до споживання і заощадження. Автономне споживання та фактори, які на нього впливають. Інвестиційна функція. Роль інвестицій в економіці. Відсоткова ставка як фактор інвестиційного попиту. Номінальна і реальна відсоткова ставки. Відсоткова ставка і чиста прибутковість інвестицій. Крива сукупного попиту на інвестиції. Фактори автономних інвестицій та їх вплив на криву інвестиційного попиту.

Сутність мультиплікатора інвестицій. Таблична модель інвестиційного процесу. Модель простого мультиплікатора. Мультиплікативна зміна реального ВВП. Вплив інфляції на ефект мультиплікатора.

Тема 6. Сукупні видатки і ВВП

Сукупні видатки і рівноважний ВВП. Визначення рівноважного ВВП на основі методу "видатки - випуск". Фактичні і заплановані видатки. Модель "кейнсіанський хрест". Визначення рівноважного ВВП методом "вилучення - ін'єкції". Система вилучень та ін'єкцій в економічному кругообігу. Приватні заощадження - інвестиції як спрощена модель економічної рівноваги. Заплановані і незаплановані інвестиції. Ринок позичкового капіталу і його роль у забезпечені рівноваги між заощадженнями та інвестиціями.

Сукупні видатки і потенційний ВВП. Рецесійний розрив як наслідок дефіциту сукупних видатків. Графічна і математична інтерпретації рецесійного розриву. Інфляційний розрив як наслідок надмірних сукупних видатків. Графічна і математична інтерпретації інфляційного розриву.

Тема 7. Держава в системі макроекономічного регулювання

Кейнсіанська теорія як теоретична база державного регулювання економіки. Передумови виникнення кейнсіанської теорії. Критика кейнсіанцями положення класиків про невтручання держави в економіку. Основні положення кейнсіанської теорії про вплив держави на економіку.

Держава в економічному кругообігу. Модель економічного кругообігу в умовах змішаної економіки. Відносини держави з іншими суб'єктами економічного кругообігу. Вплив держави на економічний кругообіг.

Вплив держави на економічну рівновагу. Чисті податки і трансформація функції споживання. Модель економічної рівноваги за методом "видатки - випуск". Державні і національні заощадження. Модель економічної рівноваги за методом "вилучення - ін'єкції*".

Тема 8. Фіскальна політика держави

Дискреційна фіскальна політика. Стимулююча і стримуюча фіскальна політика. Граничний коефіцієнт податків і складний мультиплікатор видатків. Мультиплікатор податків. Мультиплікативний вплив державних закупівель і чистих податків на реальний ВВП. Мультиплікатор збалансованого бюджету.

Автоматична фіскальна політика. Автоматичні чисті податки як вмонтовані стабілізатори. Стабілізаційний вплив на економіку автоматичної фіскальної політики в умовах падіння і зростання виробництва. Ефект гальмування автоматичної фіскальної політики і необхідність її доповнення дискреційною політикою.

Фіскальна політика з врахуванням пропозиції. Наслідки фіскальної політики на основі моделі "сукупний попит - сукупна пропозиція". Вплив скорочення податків на ВВП згідно з теорією економіки пропозиції. Наслідки стимулюючої податкової політики для державного бюджету. Крива Лаффера про залежність між податковими ставками і податковими надходженнями до бюджету.

Фіскальна політика і державний бюджет. Вплив фіскальної політики і циклічних коливань на державний бюджет. Фактичне, потенційне і циклічне сальдо бюджету. Оцінка бюджетної політики в умовах повної і неповної зайнятості. Суперечність між стабілізаційною і бюджетною функціями фіскальної політики. Концепції збалансування державного бюджету. Джерела дефіцитного фінансування. Державний борг і ефект витіснення. Емісійне фінансування бюджетного дефіциту і його наслідки.

Тема 9. Грошовий ринок і монетарна політика держави

Механізм функціонування грошового ринку. Грошова пропозиція і грошові агрегати. Графік грошової пропозиції. Попит на гроші для угод, попит на гроші як активи і їх графічна інтерпретація. Порушення і відновлення рівноваги на грошовому ринку.

Банківська система і грошова пропозиція. Основні функції комерційних банків. Банківський механізм збільшення грошової пропозиції на основі депозитного мультиплікатора. Грошова пропозиція з урахуванням депозитних і готівкових грошей. Грошова база, грошовий мультиплікатор і грошова пропозиція.

Грошово-кредитне регулювання економіки. Монетарна теорія як теоретична база монетарної політики. Кількісне рівняння як концептуальна основа монетарної теорії. Механізм монетарної політики. Основні методи монетарної політики. Вплив монетарної політики на економіку: політика дорогих і дешевих грошей; антиінфляційна функція.

Модель IS - LМ як імітація одночасної рівноваги на товарному і грошовому ринках. Обґрунтування кривої IS та її рівняння. Обґрунтування кривої LМ та її рівняння. Модель IS - LМ як аналітичний засіб макроекономічної політики.

Тема 10. Механізм зовнішньоекономічної політики держави

Платіжний баланс. Рахунок поточних операцій і його складові. Рахунок капітальних операцій і його зміст. Сутність і роль автономної статті "Помилки та упущення". Резервні активи як регулююча стаття платіжного балансу. Модель платіжного балансу.

Валютний курс. Форми котирування валютного курсу. Види валютного курсу залежно від режиму його формування. Односторонній і багатосторонній валютний курс, номінальний І реальний валютний курс. Паритет купівельної спроможності. Попит s пропозиція як фактори валютного курсу. Зв'язок валютного курсу з платіжним балансом. Валютні системи розвитку.

Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП. Економічна рівновага в умовах відкритої економіки. Чистий експорт як компонент сукупних видатків. Гранична схильність до імпорту і складний мультиплікатор видатків. Мультиплікативний вплив чистого експорту на ВВП. Фактори чистого експорту.

Тема 11. Державне регулювання ринку праці та соціальна політика держави

Ринок праці і механізм його функціонування. Попит, пропозиція і ціна робочої сили. Класична і кейнсіанська теорії ринку праці. Теорія гнучкого ринку праці.

Державна політика зайнятості. Крива Філіпса про зв'язок між інфляцією і безробіттям в короткостроковому і довгостроковому періоді. Державні програми сприяння зайнятості населення.

Економічна нерівність і політика соціального захисту населення. Крива Лоренца як графічна модель фактичного розподілу доходів. Фактори, які зумовлюють нерівність у первинних доходах. Бідність і прожитковий мінімум. Державна система соціального захисту.

Тема 12. Фактори та моделі економічного зростання

Фактори економічного зростання. Виробнича функція. Трансформація виробничих факторів у продукт. Внесок окремих факторів у економічне зростання. Залишок Солоу. Економічне зростання на основі моделі АD -АS і кривої виробничих можливостей.

Модель економічного зростання Солоу. Основні передумови моделі. Вплив запасу капіталу на економічне зростання. Золоте правило нагромадження як критерій максимізації рівня споживання. Вплив приросту населення на економічне зростання. Вплив технічного прогресу на економічне зростання. Висновки моделі Солоу.

Перелік контрольних питань

 1. Предмет, методи та функції макроекономіки в системі економічних наук.
 2. Методологія та методи макроекономічних досліджень.
 3. Економічний кругооборот у закритій приватній економіці: проста та ускладнена моделі.
 4. Модель кругообороту закритої економіки з участю держави.
 5. Модель кругообороту відкритої економіки.
 6. Макроекономічні показники в системі національних рахунков.
 7. Номінальні та реальні макроекономічні показники.
 8. Сукупний попит: зміст, структура, фактори, що на нього впливають. Крива АD.
 9. Сукупна пропозиція: зміст, фактори, що її визначають. Короткострокова та довгострокова криві сукупної пропозиції.
 10. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції. Модель AD - AS.
 11. Загальна характеристика споживання і заощаджень.
 12. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги на товарному ринку.
 13. Мультиплікатор інвестицій.
 14. Грошовий ринок: зміст, об'єкти, суб'єкти, функції.
 15. Попит на гроші: класична, кейнсіанська теорії.
 16. Пропозиція грошей та чинники, що її визначають.
 17. Мультиплікація банківських депозитів і кредитів. Грошовий мультиплікатор.
 18. Рівновага на грошовому ринку.
 19. Макроекономічна рівновага на товарному і грошовому ринках.
 20. Макроекономічна нестабільність: зміст, причини, форми прояву.
 21. Класичний та сучасний економічні цикли.
 22. Адаптація економічної системи до циклічних коливань. Державне антициклічне регулювання.
 23. Інфляція: сутність, причини та види.
 24. Безробіття як вияв макроекономічної нестабільності. Закон А.Оукена.
 25. Зв'язок інфляції та безробіття. Крива А.Філіпса.
 26. Антиінфляційна політика держави та політика зайнятості.
 27. Зміст, джерела, типи та фактори економічного зростання.
 28. Зміст, види та завдання фіскальної політики.
 29. Державний борг та його вплив на національну економіку.
 30. Рівноважний обсяг виробництва і доходу у відкритій економіці.

Список рекомендованої літератури

 • Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. Панчишина С. М., Островерха П. І. - К. : Знання, 2009. - 723 с.
 • Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. - Кн. 2: Мікроекономіка. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2006. - 437 с.
 • Білецька, Л.В., Білецький О.В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навчальний посібник / Л.В. Білецька, О.В. Білецький, В.І. Савич. - Київ : ЦНЛ, 2009. - 652 с.
 • Вступ до економічної теорії: Підручник / [3. Ватаманюк, С.Панчишин, С. Кудин та ін.] / За ред. 3. Ватаманюка. - [3-тє вид., доп.]. - Львів: Новий світ - 2000, 2007. - 504 с.
 • Гальчинський А.С. Основи економічних знань: Навч. пос. / А.С. Гальчинський, П.С. Ещенко, Ю.І. Палкін. - К.: ВШ, 2008 - 544 с.
 • Економічна теорія: Політекономія: Підручник / [В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич та ін.] / За ред. В. Д. Базилевича. - [7-ме вид., стер.]. - К.: Знання-Прес, 2008. - 719 с.
 • Економічна теорія: політична економія. Підручник / За заг. ред. С.І. Юрія. - К.: Кондор, 2009. - 604 с.
 • Історія економіки та економічної думки : підруч. / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, О. В, Длугопольський [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. - Тернопіль : ТІШУ, 2015. - 792 с.
 • Касьяненко Л. М. Економічна теорія : навч. посіб. / Л. М. Касьяненко. - К. : ЦУЛ, 2015. - 224 с.
 • Основи економічної теорії: Політекономічний аспект: Підручник / [Г. Н. Климко, Л. О. Каніщенко, В. П. Пригода та ін.] / Відп. ред. Г. Н. Климко. - [4-те вид., перероб. і доп.]. - K.: Знання-Прес, 2002. - 615 с.
 • Мікроекономіка. Навчальний посібник / За ред, В.В. Козюка, P.M. Березюка, О.П. Шиманської. - Тернопіль, 2011. - 495 с.

Критерії оцінювання знань

Додаткове вступне випробування має на меті визначення рівня базової теоретичної підготовки вступника з подальшим допуском до складання фахового вступного випробування для здобуття ступеня вищої освіти магістр. Оцінювання знань з додаткового вступного випробування здійснюється за критеріями «рекомендовано (оцінюється за шкалою від 60 до 100 балів)»/«не рекомендовано (оцінюється за шкалою від 0 до 59 балів)». У випадку, якщо вступник не склав додаткове вступне випробування, він втрачає право брати учать у конкурсному відборі за цією спеціальністю (напрямом підготовки).

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі.

Тривалість тестування 2 години (120 хвилин).

I рівень -  3 завдання

Відкрита форма тесту застосування програмного матеріалу у змінених та ускладнених ситуаціях, тобто надаються відповіді з вимогою короткої відповіді. Кожне завдання оцінюється 20 балами (максимальна кількість за I рівень 60 балів).

II рівень - 1 завдання

Практична частина (задача). Показує високий рівень навчальних досягнень абітурієнтів. Містить завдання відкритої форми з розгорнутим розв'язанням і розгорнутою відповіддю. Завдання вважається виконаним правильно, якщо, крім правильної відповіді, в чистовику дано повне розв'язання, що свідчить про самостійне отримання результату. Виконане завдання оцінюється 40 балами (максимальна кількість за II рівень - 40 балів).

Сумарна максимальна кількість балів 100 балів.

90-100 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • повністю послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, чітко виражена і аргументована самостійна позиція у певних ситуаціях;
 • досконало застосовані одержані знання, уміння та навички з різних дисциплін для правильного вирішення всіх поставлених завдань.

60-89 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, можливі деякі неточності, що не призводять до помилкових висновків;
 • як правило, правильне застосування одержаних знань, умінь та навичок з різних дисциплін для вирішення більшості поставлених питань.

24-59 бал абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • зміст питання викладено частково, непослідовно;
 • у відповідях є помилки при використанні деяких понять;
 • при вирішенні поставленого завдання абітурієнт не розуміє шляхів практичного використання одержаних знань.

0-23 бали абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • основний зміст завдання не розкрито;
 • допущено грубі помилки у відповідях;
 • відсутність володіння спеціальною термінологією.
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ