Дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови”

В стінах Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський Авіаційний Інститут», 5 вересня 2019р. відбувся дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови” (European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP / HRLAW). Моніторинг було проведено представниками Національного Еразмус+ офісу в Україні.
Протягом доби українські університети-партнери...

Базові навички медіатора

Запрошуємо вас на 4-х модульну Сертифікаційну навчально-практичну програму: "Базові навички медіатора" (БНМ) – 120 год. навчання та практики.
Графік навчання:
1 модуль: 10-12 жовтня 2019р.
2 модуль: 14-16 листопада 2019р.
3 модуль: 19-21 грудня 2019р.
4 модуль: 23-25 січня 2020р.
Програма БНМ відповідає міжнародним стандартам підготовки медіаторів та надає можливість учасникам:
• отримати теоретичні знання та практичні інструменти для роботи медіатора
• оволодіти основними компетенціями медіатора...

Вступ без ЗНО? - Це реально: МНТУ запрошує до міжнародної навчальної програми

Життя - непередбачуване. І не завжди усе в ньому іде так, як ми плануємо заздалегідь. Багато об'єктивних причин можуть змусити навіть талановитого та перспективного абітурієнта не скласти цьогорічне ЗНО.
Сучасний світ - динамічний. Той, хто це добре розуміє, не хоче даремно витрачати рік до наступної вступної кампанії. Адже його можна провести з користю, працюючи на перспективу  та навчаючись майбутній спеціальності за сучасними європейськими стандартами.
Не встигли чи не змогли скласти ЗНО цього року...

Третя сесія єдиного вступного іспиту

Відбудеться третя сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2019 №985  «Щодо проведення в 2019 році спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту» визначено терміни проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту  та реєстрації вступників для участі в ній.
Вступники, які хочуть повторно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, матимуть шанс отримати ступінь магістра.
Нагадаємо, що реєстрація триватиме з 7 до 15 жовтня її здійснюватиме приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає...

В МНТУ - СВЯТО!

30 серпня в МНТУ знову звучав гімн України та «Гаудеамус».
Цього разу вітання та побажання отримували першокурсники університету!
Посвята у студенти - це перша офіційна участь першокурсників у суспільному житті навчального закладу, яка запам'ятовується назавжди.
Сьогодні першокурсників та їх батьків вітав весь професорсько-викладацький колектив та ректорат МНТУ, на чолі з ректором - доктором економічних наук, професором Худолей Веронікою Юріївною.
Ректор запевнила студентів, що саме в нашому університеті вони отримають якісну освіту, яскраве і цікаве студентське життя та побажала здійснення...

Менеджмент

МенеджментI. ВСТУП

Програму додаткового вступного фахового випробування для здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» розроблено згідно із вимогами «Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 No. 65, Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 No 1556-УП.

Метою програми є забезпечення вступників необхідною інформацією щодо структури і змісту вступних випробувань, а також створення необхідних умов для оцінки знань, здобутих ними у процесі навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів.

Програма включає перелік основних тем та питань, які необхідно знати для здачі додаткового вступного фахового випробування зі спеціальності «Менеджмент». Програма базується на дисципліні «Економіка підприємства» навчального плану підготовки бакалаврів.

Зміст програми

Дисципліна «Економіка підприємства»

Предметом вивчення дисципліни є загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи управління організацією; управлінські відносини.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Теорії підприємств і основи підприємництва
 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми
 3. Зовнішнє середовище господарювання підприємств
 4. Організаційна структура підприємства та управління
 5. Планування діяльності підприємства
 6. Персонал підприємства
 7. Продуктивність та оплата праці
 8. Капітал підприємства: загальна характеристика, класифікація та особливості формування
 9. Використання основних засобів на підприємстві
 10. Нематеріальні ресурси та активи
 11. Обігові кошти підприємства
 12. Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства
 13. Витрати на виробництво та реалізацію продукції
 14. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства

Програму навчальної дисципліни «Економіка підприємства» складено відповідно до нормативної частини програми професійної і практичної підготовки бакалаврів галузі знань «Управління та адміністрування».

Навчальна дисципліна належить до циклу обов’язкових дисциплін циклу професійної і практичної підготовки фахівців галузі знань «Управління та адміністрування». Забезпечує формування економічних знань, вмінь, здатностей, які є підґрунтям ефективної організації господарської діяльності підприємств.

Предметом дисципліни є сукупність економічних відносин, що складаються у процесі використання виробничих ресурсів, їх взаємодія з продуктивними силами, закони економічного розвитку та діяльність економічних суб’єктів, що спрямована на ефективне задоволення потреб суспільства.

Тема 1. Теорії підприємств і основи підприємництва

Підприємство – основна організаційна структура народного господарства. Характеристика організаційних форм підприємств в Україні. Міжнародна класифікація підприємств. Форми об’єднання підприємств. Підприємство як сучасна форма господарювання. Економічна природа підприємства. Підприємницьке середовище. Правові основи і державне регулювання підприємництва в Україні.

Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми

Види підприємницької діяльності. Форми об’єднання підприємств. Фактори, що впливають на організацію фірми.

Тема 3. Зовнішнє середовище господарювання підприємств

Загальна характеристика зовнішнього середовища. Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємств. Макросередовище та його основні чинники. Ринкове середовище господарювання підприємств.

Тема 4. Організаційна структура підприємства та управління

Структура підприємства. Формування системи управління на підприємстві. Управління: сутність, об’єкти і суб’єкти, методи і принципи. Управління підприємством. Організація управління виробництвом. Організація управління збутом. Організація управління фінансами. Сучасні школи наукового управління. Сутність, об’єкти і суб’єкти, види і методи, принципи та функції процесу управління. Формування системи управління на підприємстві. Організація виробництва та організаційні структури управління підприємством. Менеджмент як економічна категорія в його еволюційному становищі.

Тема 5. Планування діяльності підприємства

Державне економічне регулювання діяльності суб’єктів господарювання. Методичні основи планування. Стратегія розвитку підприємства та бізнес-планування. Тактичне та оперативне планування.

Тема 6. Персонал підприємства

Поняття, класифікація та структура персоналу підприємства. Визначення чисельності окремих категорій працівників підприємства. Кадрова політика й система управління персоналом. Оцінка персоналу (оплата праці) як важливий елемент системи управління трудовим колективом підприємства. Ділова кар’єра.

Тема 7. Продуктивність та оплата праці

Продуктивність праці, сутність, методи визначення та чинники зростання. Мотивація трудової діяльності. Сучасна політика оплати праці. Застосування форм та систем оплати праці. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу. Мотивація праці. Індексація грошових доходів населення.

Тема 8. Капітал підприємства: загальна характеристика, класифікація та особливості формування

Загальна характеристика капіталу підприємства. Види капіталу. Особливості формування капіталу промислових підприємств. Джерела формування капіталу підприємств. Визначення та класифікація основних засобів. Оцінка основних засобів, взяття їх на баланс підприємства. Види зносу основних засобів. Амортизація основних засобів, методи амортизації.

Тема 9. Використання основних засобів на підприємстві

Економічний зміст ремонту основних засобів. Дослідження П(С)БО №7 «Основні засоби». Ефективність використання основних засобів. Загальна характеристика оборотних засобів. Дослідження П(С)БО №9 «Запаси». Елементи оборотних засобів згідно П(С)БО. Первісна оцінка оборотних засобів. Оцінка оборотних засобів при вибутті, методи оцінки. Нормування оборотних засобів: норми та нормативи. Оцінка ефективності використання оборотних засобів: коефіцієнт оборотності, матеріаломісткість, тривалість одного обороту. Вивільнення оборотних засобів.

Тема 10. Нематеріальні ресурси та активи

Нематеріальні ресурси. Нематеріальні активи Зміст нематеріальних активів. Основи бухгалтерського обліку нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних активів підприємства. Цілі та задачі оцінки вартості нематеріальних активів. Методи оцінки нематеріальних активів

Тема 11. Обігові кошти підприємства

Визначення, склад і структура обігових коштів. Нормування оборотних фондів. Показники ефективності використання обігових коштів. Джерела формування обігових коштів. Керування запасами . Статична детермінована система матеріально-технічного забезпечення без дефіциту. Статична детермінована система матеріально-технічного забезпечення з дефіцитом.

Тема 12. Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства

Визначення поняття техніко-технологічної бази виробництва. Виробнича потужність підприємства. Економічна суть формування виробничої потужності. Порядок формування техніко-технологічної бази. Види потужності. Визначення величини виробничої потужності бази виробництва підприємства.

Тема 13. Витрати на виробництво та реалізацію продукції

Загальна характеристика витрат виробництва та їх класифікація. Управління витратами підприємства. Сукупні витрати та собівартість продукції. Собівартість окремих виробів. Ціна, методи встановлення. Класифікація цін та види знижок. Система цін у ринковій економіці.

Тема 14. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства

Поняття фінансового результату. Зміст і форми фінансової діяльності підприємства. Формування й використання прибутку підприємства. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства. Сутнісні характеристики та вимірювання ефективності виробництва. Чинники зростання ефективності виробництва. Методи визначення ефективності господарських рішень на підприємстві. Економічна ефективність.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ:

 1. Теорії підприємств і основи підприємництва.
 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми.
 3. Акціонерне товариство – як організаційно-правова форма.
 4. Підприємство – основна організаційна структура народного господарства.
 5. Характеристика організаційних форм підприємств в Україні.
 6. Міжнародна класифікація підприємств.
 7. Форми об’єднання підприємств в Україні.
 8. Підприємництво як сучасна форма господарювання.
 9. Економічна природа підприємництва.
 10. Принципи підприємницької діяльності.
 11. Види підприємницької діяльності.
 12. Підприємницьке середовище.
 13. Суб’єкти підприємницької діяльності.
 14. Характеристика підприємницького середовища.
 15. Договірні взаємовідносини в бізнесі.
 16. Партнерські зв’язки в бізнесі.
 17. Правові основи і державне регулювання підприємництва в Україні.
 18. Державно-правовий механізм регулювання підприємництва.
 19. Концепція Державної регуляторної політики.
 20. Регулювання міжнародної підприємницької діяльності.
 21. Управління: сутність, об’єкти і суб’єкти, види і методи, принципи.
 22. Формування системи управління на підприємстві.
 23. Організація управління виробництвом.
 24. Управління збутом.
 25. Управління фінансовою діяльністю.
 26. Кадрова політика та система управління кадровим потенціалом підприємства.
 27. Класифікація та структура персоналу.
 28. Визначення чисельності персоналу.
 29. Оцінка результатів діяльності персоналу.
 30. Ділова кар’єра.
 31. Загальна характеристика капіталу підприємства.
 32. Основні засоби підприємства: поняття, сутність і характерні ознаки.
 33. Класифікація основних засобів.
 34. Оцінка основних засобів.
 35. Види зносу основних засобів та їх характеристика.
 36. Амортизація основних засобів.
 37. Методи нарахування амортизації основних засобів.
 38. Податковий метод нарахування амортизації основних фондів.
 39. Вплив податкової амортизації на податковий прибуток підприємства.
 40. Амортизація інших необоротних матеріальних активів.
 41. Показники відтворення та використання основних засобів.
 42. Поліпшення основних засобів і основних фондів.
 43. Індексація балансової вартості основних фондів.
 44. Зменшення корисності основних засобів.
 45. Придбання основних засобів як внесок до статутного капіталу.
 46. Оренда основних засобів.
 47. Лізинг основних засобів.
 48. Консервація основних виробничих фондів.
 49. Продаж основних засобів.
 50. Ліквідація основних засобів.
 51. Передача основних засобів до статутного капіталу інших підприємств.
 52. Бартер подібними та неподібними активами.
 53. Безоплатне отримання основних засобів.
 54. Безоплатна передача основних засобів.
 55. Основні засоби як предмет застави.
 56. Гарантійне обслуговування, ремонт, гарантійні заміни основних засобів.
 57. Крадіжка основних засобів .
 58. Невиробничі (непрофільні) фонди підприємств .
 59. Інвентаризація основних засобів.
 60. Програмне забезпечення як особливий об’єкт основних фондів.
 61. Визнання основних засобів.
 62. Мобільний телефон на підприємстві .
 63. Переоцінка основних засобів.
 64. Показники ефективності використання основних засобів.
 65. Нормування оборотних засобів.
 66. Оцінка оборотних засобів при їх надходженні.
 67. Оцінка запасів при вибутті.
 68. Переоцінка оборотних засобів.
 69. Показники оцінки ефективності використання оборотних засобів.
 70. Організаційна структура управління підприємством.
 71. Методи оцінки ефективності управління на підприємстві.
 72. Особливості бізнес-планування.
 73. Особливості ціноутворення на різних видах ринків.
 74. Особливості побудови різних видів маркетингових стратегій.
 75. Продуктивність праці.
 76. Системи оплати праці.
 77. Показники ефективності інвестиційного проекту.
 78. Методи оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства.
 79. Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства.
 80. Основні підходи до організації виробництва.
 81. Витрати на виробництво та реалізацію продукції.
 82. Калькуляція собівартості.
 83. Визначення фінансово-економічних результатів діяльності підприємства. Ознайомлення з фінансовою звітністю підприємства.
 84. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація.
 85. Показники економічної безпеки підприємства.
 86. Основні засоби.
 87. Первісна вартість основних засобів.
 88. Нематеріальні ресурси.
 89. Нематеріальні активи.
 90. Оцінка нематеріальних активів підприємства.
 91. Визначення, склад і структура обігових коштів.
 92. Нормування оборотних фондів.
 93. Показники ефективності  використання обігових коштів.
 94. Джерела формування обігових коштів.
 95. Керування запасами.
 96. Продуктивність праці.
 97. Оплата праці: сутність, функції, державна політика і загальна організація.
 98. Форми та система оплати праці на підприємстві.
 99. Преміювання на підприємстві.
 100. Мотивація праці.
 101. Індексація грошових доходів населення.
 102. Витрати виробництва та їх класифікація.
 103. Собівартість як узагальнюючий показник витрат.
 104. Джерела та шляхи зниження собівартості продукції.
 105. Склад і структура ціни продукції підприємства. Види цін.
 106. Система цін у ринковій економіці.
 107. Поняття фінансового результату.
 108. Прибуток підприємства, його економічний зміст.
 109. Порядок формування чистого прибутку (збитку) підприємства.
 110. Використання  прибутку підприємства.
 111. Оцінка ефективності діяльності підприємства.
 112. Показники рентабельності.
 113. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

 1. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ, Центр навчальної літератури, 2010. – 488 с.
 2. Економіка підприємства: [навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів] / [ П.В. Круш, В.І. Подвігіна, Б.М. Сердюк та ін.]; за заг. ред. П.В.Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. – [2-ге вид., стереотип.] – К.: Ельга-Н, КТН, 2009. – 780 с.
 3. Економіка підприємства: Підручник / За заг. та наук. ред. Г.О. Швиданенко - [вид. 4-те, перероб. і доп.] К.: КНЕУ, 2009. – 816 с. – ISBN 978-966-483-211-0. – 300 прим.
 4. Економіка та організація виробництва: Підручник / За заг. ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. – К.: Знання, 2007. – 678 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 5. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підручник. / О. С. Іванілов. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 728 с.
 6. Економіка підприємства : Підруч. / М. Г. Грещак, В. М. Колот, А. П. Наливайко, С. Ф. Покропивний, В. М. Сай, С. М. Соболь, О. С. Федонін, Г. О. Швиданенко; ред.: С. Ф. Покропивний; Київ. нац. екон. ун-т. - 2-евид., переробл. та допов. – К., 2001. – 526 c.

Додаткова література:

 1. Економіка підприємства: Підручник / За заг. та наук. ред. Г.О. Швиданенко - [вид. 4-те, перероб. і доп.] К.: КНЕУ, 2009.- 816 с. – ISBN 978-966-483-211-0. – 300 прим.
 2. Економіка підприємства: теорія і практикум (За редакцією доц. Міценко Н.Г., доц.. Ященко О.І.): / навчальний посібник. - Львів: “Магнолія 2006 ”, 2008.- 688 с. – ISBN 978-966-2025-21-7.
 3. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ, Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с.
 4. Економіка та організація виробництва: Підручник / За заг. ред. В.Г. Герасимчука, А.Е.Розенплентера. – К.: Знання, 2007. - 678 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 5. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів; Навч. Посіб. Для ВНЗ, Рекомендовано МОН, 2-е видання / Харів П.С.-К.: Знання-Пресс, 2003. –301 с.
 6. Економіка підприємства, Теорія та задачі:Підручник /Тарасенко Н.В., 2003, - 480 с.
 7. Економіка підприємства. Навчальний посібник. За ред. А.В.Шегди, 3-е вид., випр. - К.: Знання-Прес, 2003.-335 с.
 8. Примак Т.О. Економіка підприємства. Навчальний посібник, 3-тє вид.-К.: Вікар, 2003 – 178 с.
 9. Економіка підприємства: [підручник для студ. вищих навч. закладів]  за заг. ред. П.В. Круша, К.В. Шелехова. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети»», 2014. – 624 с.
 10. Економіка підприємства: курс лекцій: у 2 кн. / Під заг ред. П.В. Круша, К.В. Шелехова. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 342 с.
 11. Гетьман О.О. Економіка підприємства: навчальний посібник / О.О. Гетьман, В. М. Шаповал. - 2-ге вид. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 488 с.
 12. Економіка підприємства: навч. посіб. / І. М. Вахович, З. В. Герасимчук, І. М. Камінська, Л. Л Ковальська, І.В. Кривов’язюк [та ін.]. – Луцьк: Надстир’я, 2010. – 632 с.
 13. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підручник. / О. С. Іванілов. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 728 с.
 14. Економіка підприємства [Текст]: навч. посіб. / І. М. Бойчик, П. С. Харів, М. І. Хопчан, Ю. В. Піча. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – К., Львів : Каравела, Новий світ, 2000. – 298 с.
 15. Бойчик І. М. Економіка підприємства: Навчальний посібник / І. М. Бойчик- Вид. 2-ге, доповн. і переробл. — К.: Атіка, 2007. — 528 с.
 16. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. д-ра екон.наук, проф. С.Ф.Покропивного.-К.: КНЕУ, 2003. – 608 с.

V. СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Вступник отримує для відповіді білет, в яком визначені 9 завдань з наведеного в програмі переліку. Тривалість тестування – 2 години (120 хвилин).

Вступне випробування у формі письмового екзамену проводять не менше трьох членів комісії. По закінченню вступного випробування екзаменатори відмічають правильність відповідей абітурієнтів, заповнюють екзаменаційну відомість та підписують її.

Інформація про результати вступного випробування оголошується вступникові у день його проведення.

VI. ВИМОГИ ДО ВІДПОВІДІ АБІТУРІЄНТА

Шкала оцінювання складає від 100 до 200 балів.

Кожен абітурієнт отримує індивідуальний варіант тестового завдання, аркуші екзаменаційної роботи зі штампом Приймальної комісії та особовий номер для кодування тексту. Перед початком вступного випробування представники Приймальної комісії проводять інструктаж щодо правил виконання тестових завдань.

VІI. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Тести складаються з 9 завдань:

І рівень – 5 завдань.

Закрита форма тесту – застосування матеріалу за відомими стандартними алгоритмами та зразками, тобто надаються завдання з вибором однієї відповіді з чотирьох варіантів відповідей, одна з яких – правильна. Кожне завдання оцінюється 16 балами (максимальна кількість за І рівень – 80 балів).

ІІ рівень – 3 завдання.

Відкрита форма тесту – застосування програмного матеріалу у змінених та ускладнених ситуаціях, тобто надаються завдання з вимогою короткої відповіді. Кожне завдання оцінюється 20 балами (максимальна кількість за ІІ рівень – 60 балів).

ІІІ рівень – 1 завдання.

Практична частина (ситуаційна вправа). Містить завдання комплексної форми з необхідністю розгорнутої відповіді. Завдання вважається виконаним правильно, якщо, крім правильної відповіді на питання, дано послідовне, логічне та аргументоване роз’яснення, що свідчить про високий рівень знань абітурієнта. Завдання оцінюється 60 балами (максимальна кількість за ІІІ рівень 60 балів).

Сумарна максимальна кількість балів – 200 балів.

191-200 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • повністю послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, чітко виражена і аргументована самостійна позиція у певних ситуаціях;
 • досконало застосовані одержані знання, уміння та навички з різних дисциплін для правильного вирішення всіх поставлених завдань.

162-190 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, можливі деякі неточності, що не призводять до помилкових висновків;
 • як правило, правильне застосування одержаних знань, умінь та навичок з різних дисциплін для вирішення більшості поставлених питань.

124-161 бал абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • зміст питання викладено частково, непослідовно;
 • у відповідях є помилки при використанні деяких понять;
 • при вирішенні поставленого завдання абітурієнт не розуміє шляхів практичного використання одержаних знань.

100-123 бали абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • основний зміст завдання не розкрито;
 • допущено грубі помилки у відповідях;
 • відсутність володіння спеціальною термінологією.

Розглянуто та схвалено на засіданні

кафедри менеджменту та публічного адміністрування,

протокол №6 від «06» лютого 2019 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ