Дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови”

В стінах Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський Авіаційний Інститут», 5 вересня 2019р. відбувся дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови” (European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP / HRLAW). Моніторинг було проведено представниками Національного Еразмус+ офісу в Україні.
Протягом доби українські університети-партнери...

Базові навички медіатора

Запрошуємо вас на 4-х модульну Сертифікаційну навчально-практичну програму: "Базові навички медіатора" (БНМ) – 120 год. навчання та практики.
Графік навчання:
1 модуль: 10-12 жовтня 2019р.
2 модуль: 14-16 листопада 2019р.
3 модуль: 19-21 грудня 2019р.
4 модуль: 23-25 січня 2020р.
Програма БНМ відповідає міжнародним стандартам підготовки медіаторів та надає можливість учасникам:
• отримати теоретичні знання та практичні інструменти для роботи медіатора
• оволодіти основними компетенціями медіатора...

Вступ без ЗНО? - Це реально: МНТУ запрошує до міжнародної навчальної програми

Життя - непередбачуване. І не завжди усе в ньому іде так, як ми плануємо заздалегідь. Багато об'єктивних причин можуть змусити навіть талановитого та перспективного абітурієнта не скласти цьогорічне ЗНО.
Сучасний світ - динамічний. Той, хто це добре розуміє, не хоче даремно витрачати рік до наступної вступної кампанії. Адже його можна провести з користю, працюючи на перспективу  та навчаючись майбутній спеціальності за сучасними європейськими стандартами.
Не встигли чи не змогли скласти ЗНО цього року...

Третя сесія єдиного вступного іспиту

Відбудеться третя сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2019 №985  «Щодо проведення в 2019 році спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту» визначено терміни проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту  та реєстрації вступників для участі в ній.
Вступники, які хочуть повторно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, матимуть шанс отримати ступінь магістра.
Нагадаємо, що реєстрація триватиме з 7 до 15 жовтня її здійснюватиме приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає...

В МНТУ - СВЯТО!

30 серпня в МНТУ знову звучав гімн України та «Гаудеамус».
Цього разу вітання та побажання отримували першокурсники університету!
Посвята у студенти - це перша офіційна участь першокурсників у суспільному житті навчального закладу, яка запам'ятовується назавжди.
Сьогодні першокурсників та їх батьків вітав весь професорсько-викладацький колектив та ректорат МНТУ, на чолі з ректором - доктором економічних наук, професором Худолей Веронікою Юріївною.
Ректор запевнила студентів, що саме в нашому університеті вони отримають якісну освіту, яскраве і цікаве студентське життя та побажала здійснення...

Філологія (переклад: англійська мова)

Філологія (переклад: англійська мова)ВСТУП

Мета програми фахового вступного випробування для здобуття ступеня «Магістр» спеціальності «Філологія (переклад: англійська мова)» –виявити здатність до засвоєння знань та вмінь для навчання за неспорідненою спеціальністю.

Зміст програми. На фахове вступне випробування зі спеціальності «Комп'ютерні науки» виносяться завдання з наступних нормативних дисциплін бакалаврської програми:

 • Практичний курс першої іноземної мови;
 • Практика письмового і усного перекладу;
 • Загальне мовознавство;
 • Практичний курс другої іноземної мови.

Кожен абітурієнт отримує білет із завданнями, аркуші екзаменаційної роботи зі штампом Приймальної комісії та особовий номер для кодування тексту. Перед початком вступного екзамену представники Приймальної комісії проводять інструктаж щодо правил виконання завдань.

Структура комбінованого іспиту (тесту). Іспит складається з:

таких завдань:

 1. Теоретичне питання з загального мовознавства
 2. Розмовна тема.
 3. Письмовий переклад фрагменту тексту з української мови на англійську.
 4. Усний переклад фрагменту англійського тексту на українську мову.
 5. Виконання лексико-граматичних вправ з німецької мови.

ІІ. Вимоги до відповіді абітурієнта

У процесі складання вступного екзамену абітурієнт має виявити достатній рівень набутих знань і вмінь.

Екзаменаційна робота в цілому оцінюється за 100-бальною шкалою (від 100 до 200).

Сума балів за кожне завдання становить:

1. Теоретичне питання – 20 балів;

2. Розмовна тема – 20 балів;

3. Письмовий переклад – 20 балів;

4. Виконання лексико-граматичних вправ з німецької мови – 20 балів.

Максимально абітурієнт може набрати за правильне виконання всього завдання 100 балів, що відповідає 200 балам за шкалою (від 100 до 200).

ІІІ. Зміст програми

Загальне мовознавство

Тема 1. Загальне мовознавство як наукова і навчальна дисципліна

Загальне мовознавство як наукова й навчальна дисципліна. Основні

розділи мовознавства. Історія лінгвістичної думки. Взаємодія лінгвістики з іншими науками. Методологічні основи дослідження мови.

Тема 2. Мова як знакова система. Система та структура мови.

Знакова природа мови. Мовні знаки в процесі людського пізнання. Семіотика і лінгвістика. Знак та його структура. Знакові системи та їх типологія. Класифікація знаків. Мовний знак і мовна одиниця. Мова і несловесні форми спілкування. Відмінність між основними і проміжними мовними рівнями; типи відношень між одиницями одного мовного рівня.

Тема 3. Мова,мислення, свідомість, мовлення. Мова і суспільство

Суспільна природа мови, її функції у суспільстві. Соціолінгвістика: предмет вивчення, завдання і проблеми. Мова як соціально-історична норма. Типи мовних норм. Літературна мова як головна норма загальнонародної мови. Територіальна, соціальна і стильова диференціація мови. Питання про мовні ситуації та мовну політику. Питання співвідношення мови і мовлення, мови і мислення у мовознавстві. Роль мови у процесі пізнання. Теорія мовної відносності (гіпотеза Сепіра-Уорфа) та її значення в історії лінгвістики.

Тема 4. Методи та прийоми дослідження мови

Поняття про методи і прийоми наукового дослідження мовного матеріалу. Класифікація методів лінгвістичних досліджень. Описовий метод як один із традиційних методів вивчення мови. Порівняльний і зіставний методи. Порівняльно-історичний метод у мовознавстві.Сучасні методи дослідження мови. Структурний метод і його методики. Соціолінгвістичні і психолінгвістичні методи.

Питання до екзамену

 1. Загальне мовознавство як наукова й навчальна дисципліна. Зв'язок мовознавства з іншими дисицплінами.
 2. Мова як система. Типи відношень у мовній системі.
 3. Походження і основні етапи історії розвитку письма. Алфавіти.
 4. Мова як структура. Поняття про рівні мови, їх різновиди.
 5. Фонетична (фонологічна) система мови.
 6. Лексико-семантична система мови.
 7. Граматична система мови: морфологічний і синтаксичний рівні.
 8. Проблема мовних рівнів. Частини мови та їхнє місце серед мовних рівнів.
 9. Проблема мовних значень. Типи значень у мові
 10. Суспільна природа мови, її функції у суспільстві. Соціолінгвістика: предмет вивчення, завдання і проблеми.
 11. Типи мовних норм. Літературна мова як головна норма загальнонародної мови.
 12. Мова, мовлення та мовня діяльність, різне їх розуміння.
 13. Територіальна, соціальна і стильова диференціація мови.
 14. Питання співвідношення мови і мовлення, мови і мислення у мовознавстві. Психолінгвістика.
 15. Роль мови у процесі пізнання. Когнітивна лінгвістика.
 16. Теорія мовної відносності (гіпотеза Сепіра-Уорфа) та її значення в історії лінгвістики.
 17. Основні класифікації мов. Основні морфологічні типи мов. Мови аналітичної і синтетичної будови.
 18. Поняття про методи і прийоми наукового дослідження мовного матеріалу. Класифікація методів лінгвістичних досліджень.
 19. Описовий метод як один із традиційних методів вивчення мови. Порівняльний і зіставний методи.
 20. Спорідненість мов і порівняльно-історичний метод. Спорідненість індоєвропейських мов.

Рекомендована література

Основна література

 1. Кочерган М. П. Загальне мовознавство / М. П. Кочерган. – 3-тє вид. –Київ: ВЦ «Академія», 2010. – 464 с.
 2. Семчинський С. В. Загальне мовознавство. Видання друге, перероблене і доповнене / С. В. Семчинський. – К. : АТ “ОКО”, 1996. – 280 с.
 3. Левицкий Ю. А. Общее языкознание / Ю. А. Левицкий. – М., 2008. – 145 с.

Додаткова література

 1. Кириченко Г. С. Нариси загального мовознавства : навч. посіб. для

студ. філол. спец. вищ. навч. закл. : у 2 ч. / Г. С. Кириченко, С. В. Кириченко,  Рождественский Ю. В. Лекции по общему языкознанию / Ю. В. Рождественский. – М., 2000. – 179 с.

2. Семчинський С. В. Загальне мовознавство / С. В. Семчинський. – К.,

1996. – 269 с.

3. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля – К., 2006. – 485 с.

Практичний курс першої іноземної мови (практика мовлення, практична граматика, практична фонетика)

Граматичний матеріал за розділами:

Морфологія

Іменник: Однинa і множина іменників. Присвійний відмінок. Артикль.

Прикметник: Ступені порівняння прикметників.

Прислівник: Прислівники місця і часу. Ступені порівняння прислівників.

Прислівникові звороти.

Займенники: Види займенників. Особливості їх вживання.

Числівник: Кількісні і порядкові числівники

Прийменник: Види прийменників. Особливості їх вживання.

Дієслово: Видо-часові форми дієслова в активному та пасивному стані. Наказовий спосіб дієслова. Правильні та неправильні дієслова. Безособові форми дієслова. Модальні дієслова. Герундій. Participle I, II. Умовні речення.

Синтаксис

Речення: Розповідне, питальне, спонукальне речення. Члени речення. Прямий і зворотний порядок слів. Прості речення. Складні речення (складносурядні і складнопідрядні). Узгодження дієслів у складнопідрядних реченнях. Пряма і непряма мова.

Основні поняття про семантичну структуру слова та її можливі зміни. Полісемія. Синонімія. Антонімія.

Фразеологічні словосполучення. Словосполучення (сталі і оказіональні).

Основні способи словотворення: основні суфікси, префікси, субстантивація та ад’єктивація як засоби словотворення.

Лексичний матеріал за темами:

І. Особистісна сфера

 • Повсякденне життя і його проблеми.
 • Сім'я. Родинні стосунки.
 • Характер людини.
 • Здоровий спосіб життя.
 • Стосунки з однолітками, в колективі.
 • Світ захоплень.
 • Дозвілля, відпочинок.
 • Особистісні пріоритети.
 • Плани на майбутнє.

ІІ. Публічна сфера.

 • Навколишнє середовище.
 • Життя в країні, мова якої вивчається.
 • Культура і мистецтво в України та в країні, мова якої вивчається.
 • Спорт в Україні та в країні, мова якої вивчається.
 • Засоби масової інформації.
 • Молодь і сучасний світ.
 • Людина і довкілля.
 • Покупки.
 • Харчування.
 • Україна у світовій спільноті.
 • Свята, знаменні дати, події в Україні та в країні, мова якої вивчається.
 • Видатні діячі історії та культури України та країни, мова якої вивчається.
 • Визначені об'єкти історичної та культурної спадщини України та в країні, мова якої вивчається.
 • Кіно, телебачення.
 • Музика та її роль у житті людини.

ІІІ. Освітня сфера.

 • Освіта, навчання, виховання у англомовних країнах.
 • Система освіти в Україні та в країні, мова якої вивчається.
 • Іноземні мови у житті людини.
 • Ключові напрями сучасних філологічних студій в Україні та в англомовних країнах.
 • Література Великобританії та США (провідні персоналії та їхні твори).

Список розмовних тем для екзамену.

 1. The rapid growth of science and technology produces a negative effect on the biosphere of the Earth.
 2. The state and government system in Great Britain and Ukraine.
 3. Advantages and disadvantages of traditional and on-line shopping.
 4. Challenges young people face nowadays.
 5. Holidays in Ukraine.
 6. Future of the mass media development.
 7. How to entertain in Kyiv.
 8. Your hobby.
 9. Going to the countryside to enjoy nature.
 10. International contacts of Ukraine.
 11. Importance of sports in your life.
 12. Health service in Ukraine.
 13. Your favourite movie.
 14. Traditional Ukrainian dinner.
 15. English as means of communication.

Рекомендована література

Основна література

1. Jones L. New Progress to Proficiency. Student’s Book / L.Jones. – Cambridge Univ. Press, 2002. – 208 p.

2. Harris M. Opportunities. Students’ Power book. Intermediate, Upper-intermediate  / M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska. – Longman, 2004. – 196 p.

3. Murphy R. English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for intermediate students of English / R.Murphy. –  Cambridge University Press, 2005. – 241 p.

4. Практический курс английского языка. 4 курс : учеб. для студентов вузов / [В.Д. Аракин и др.] ; под ред. В.Д. Аракина. — 6 е изд., доп. и испр. — М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012. — (Учебник для вузов).

6. Мансі Є.О. English: Фонетика, граматика, тексти, діалоги, розмовні теми. Підручник. Для студентів немовних факультетів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 368 с.

Додаткова література:

 1. Дядечко А. М. Збірник тренувальних вправ та текстів для підготовки до вступного іспиту до магістратури для усіх спеціальностей [Електронне видання] / А. М. Дядечко. – Суми, 2013. – 45 с.
 2. Золотова С. Г. Збірник вправ з граматики англійської мови для студентів І ІV курсів. Частина І. Tense and Voice Forms [Електронне видання] / С. Г. Золотова, І. А. Морозова.   Суми, 2013. – 40 с.
 3. Литвиненко Г. І. Збірник вправ з граматики англійської мови для студентів І ІV курсів. Частина ІІ. Prepositions and Word Combinations [Електронне видання] / Г. І. Литвиненко, Л. П. Ярмак.   Суми, 2013. – 35 с.
 4. Золотова С. Г. Збірник вправ для підготовки до вступного іспиту до магістратури [Електронне видання] / С. Г. Золотова.   Суми, 2012. – 30 с.
 5. Морозова І. А. Збірник граматичних вправ з англійської мови для ОКР «Магістр» [Електронне видання] / І. А. Морозова.   Суми, 2014. – 38 с. (№ 3828)

Практичний курс німецької мови.

Граматичний матеріал за розділами:

Морфологія

Артикль. Означений артикль. Неозначений артикль. Нульовий артикль.

Іменник. Рід іменників. Однина і множина іменників. Сильна, слабка, жіноча відміна іменників.

Прикметник. Сильна, слабка, мішана відміна прикметників. Ступені порівняння прикметників.

Прислівник. Прислівники місця, часу, причини й мети, модальні, займенникові прислівники. Ступені порівняння прислівників.

Займенники. Особові, присвійні, вказівні, питальні, відносні, неозначені займенники. Взаємний, безособовий займенник.

Числівник. Кількісні і порядкові числівники.

Прийменник. Прийменники, що керують родовим відмінком. Прийменники, що керують давальним відмінком. Прийменники, що керують знахідним відмінком. Прийменники, що керують давальним і знахідним відмінком.

Дієслово. Сильні, слабкі, неправильні дієслова. Модальні дієслова. Зворотні дієслова.

Утворення і вживання часових форм дієслів: Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum I.

Пасивний стан дієслова: Passiv.

Наказовий спосіб дієслів.

Неозначена форма (Infinitiv) з часткою zu і без неї. Інфінітивні звороти um ... zu, (an)statt ... zu, ohne ... zu.

Дієприкметники: Partizip I, Partizip ІІ.

Синтаксис

Речення. Розповідне, питальне, спонукальне речення. Члени речення. Прямий і зворотний порядок слів.

Складносурядне речення зі сполучниками сурядності, які не впливають на порядок слів: und, aber, oder, denn, sondern, та сполучниками і сполучниками-прислівниками, які можуть впливати на порядок слів: darum, trotzdem, dann, deshalb.

Складнопідрядне речення.

Словотворення

Типові суфікси іменників чоловічого, жіночого, середнього роду.

Лексичний матеріал за темами:

 1. Проблеми навколишнього середовища у світі.
 2. Сучасні засоби масової інформації.
 3. Україна на міжнародній арені.
 4. Актуальні проблеми сьогодення.
 5. Батьки і діти: відносини поколінь.
 6. Сучасна освіта. Проблеми та перспективи її розвитку в Україні.
 7. Освіта у Великобританії: її історія та принципи.
 8. Роль мистецтва у формуванні особистості.
 9. Історія розвитку кінематографа. Моє улюблене кіно.
 10. Спортивні досягнення в Україні та світі.
 11. Література в сучасному світі. Роль книги у житті людини.
 12. Музика як вид мистецтва. Музика, якій я віддаю перевагу.
 13. Живопис як вид мистецтва. Різновиди живопису.
 14. Театр і кіно в сучасному суспільстві.
 15. Свята і народні звичаї  в Україні.
 16. Сучасні засоби зв’язку: переваги та недоліки.
 17. Видатні українці ХХ століття.
 18. Найновіші технологічні досягнення людства.
 19. Сучасна політична ситуація у світі.
 20. Роль грошей у суспільному житті.

Зразок лексико-граматичного тесту

1. Ergänzen Sie.

a) ein Schuh / klein                            ein kleiner Schuh

b) der Mund / schmal                _________________

c) eine Bluse / grau                    _________________

d) der Beruf / interessant           _________________

e) ein Kleid / blau                     _________________

f) die Füße / groß                      _________________

g) ein Zeugnis / gut                   _________________

h) die Studenten / intelligent      _________________

i) ein Radio / billig                    _________________

k) die Hose / weiß                     _________________

2. Was ist richtig?

a)   Er hat einen ___________ Bauch.

A)  dickes              B) dicker            C) dicken           Lösung: C

b)   Er trägt eine ___________ Krawatte.

A)  schwarz           B) schwarze       C) schwarzen

c)  Er trägt ein ___________ Kleid.

A) roten                B) roter              C) rotes

d) Sie hat einen ___________ Kollegen.

A) netten              B) nette              C) nett

e) Sie trägt eine ________ Brille.

A) runden            B) rund              C)  runde

f) Ich habe einen _____________ Chef.

A) freundliches  B)  freundliche  C) freundlichen

g) Mein Vater trägt immer _______________ Schuhe.

A) braunen          B)  braune          C) braunes

h) Peter hat eine ____________ Freundin.

A) neue               B) neues                     C)  neuen

3. Ordnen Sie.

a)Gaby will Fotomodell  werden, sie Kleider schöne weil mag.

Lösung:weil sie schöne Kleider mag.

b)Peter Tiere mag weil, möchte er Zoodirektor werden.

c)Paul will Nachtwächter werden, nachts er weil möchte arbeiten.

d)Florian musste Landwirt werden, Bauernhof einen haben Eltern denn seine.

e)Werner ist mit seinem Beruf unzufrieden, viel er obwohl verdient Geld.

f)Unfall hatte er weil einen, konnte Werner nicht mehr als Maurer arbeiten.

4. Ergänzen Sie das Personalpronomen „er“.

a)        Manfred bekommt kein Abschlusszeugnis.

Trotzdem ____-____ will er      die Schule  verlassen.

b)        Manfred soll noch ein Jahr warten, sagen seine Eltern.

Aber ________ will _________ die Schule verlassen.

c)        Manfred möchte nicht mehr zur Schule gehen.

Denn _________ will _________ lieber arbeiten.

d)        Manfred möchte jetzt schon Geld verdienen.

Deshalb _________ will ________ die Schule verlassen.

e)        Manfred verlässt die Schule ein Jahr früh.

Aber ________ bekommt _______ kein Abschlusszeugnis.

f)         Wenn Manfred noch ein Jahr die Schule besucht,

dann ________ hat _________ bessere Chancen im Beruf.

5. Ergänzen Sie die Form im Präteritum.

a) ich darf                        ich durfte

b) er will                          ________

c) sie können                             ________

d) ihr sollt                        ________

e) wir müssen                  ________

f) du kannst                     ________

g) sie wollen                    ________

h) du darfst                     ________

i)  sie dürfen                    ________

j)  du willst                     ________

k)  er soll                        ________

6. Wie heißt das Gegenteil?

a) dick                         A. langweilig

b) nett                         B. ruhig

c) klug                        C. dünn

d) schön                      D. schwer

e) sauber                     E. lustig

f) alt                            F. unsympathisch

g) traurig                     G. dumm

h) nervös                     H. jung

i) interessant                 I. hässlich

j) leicht                         J. schmutzig

Рекомендована література

Основна література

 1. Овчинникова А. В. 500 упражнений по грамматике немецкого языка / А. В. Овчинникова, А. Ф. Овчинников. – М.: Оникс, 2000. – 320 с.
 2. Смолій М. Німецька мова. Тематичні тексти. Завдання. Розмовні моделі / М.Смолій. – Вид-во : Навч. книга – Богдан, 2007. – 304 с.
 3. Щербань Н. П. Німецька мова : Підручник / Н. П. Щербань, Г. А. Лабовкіна. – Чернівці, 2003. – 500 с.
 4. Fandrych Ch. Klipp und Klar. Übungsgrammatik Grundstufe Deutsch / Christian Fandrych, Ulrike Tallowitz. – Ernst Klett Sprachen, Stuttgart, 2004. – 312 s.
 5. Gerbes J. Fit fürs Zertifikat B1. Deutschprüfung für Erwachsene. Tipps und Übungen / Johannes Gerbes, Frauke van der Werff. – Hueber, 2012. – 167 s.

Додаткова література:

 1. Москальская О.И. Грамматика современного немецкого языка / О.И. Москальская. – М.: Академия, 2004. – 352с.

V. Критерії оцінювання знань

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі.

Тривалість вступного випробування – 2 години (120 хвилин).

Білети складаються з 4 завдань:

Кожне завдання білету оцінюються у 20 балів.

Сумарна максимальна кількість балів – 200.

191-200 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • повністю послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, чітко виражена і аргументована самостійна позиція у певних ситуаціях;
 • досконало застосовані одержані знання, уміння та навички з різних дисциплін для правильного вирішення всіх поставлених завдань.

162-190 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, можливі деякі неточності, що не призводять до помилкових висновків;
 • як правило, правильне застосування одержаних знань, умінь та навичок з різних дисциплін для вирішення більшості поставлених питань.

124-161 бал абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • зміст питання викладено частково, непослідовно;
 • у відповідях є помилки при використанні деяких понять;
 • при вирішенні поставленого завдання абітурієнт не розуміє шляхів практичного використання одержаних знань.

100-123 бали абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • основний зміст завдання не розкрито;
 • допущено грубі помилки у відповідях;
 • відсутність володіння спеціальною термінологією.
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ